Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mehmet ÇABUK - Nuran DOĞAN ÇAKMAK - Dilara ŞENGÖZ
ISBN: 9789750260476
79,20 TL 88,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet ÇABUK,Nuran DOĞAN ÇAKMAK, Dilara ŞENGÖZ
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Mehmet ÇABUK, Nuran DOĞAN ÇAKMAK, Dilara ŞENGÖZ

2020/07 2. Baskı, 376 Sayfa

ISBN 978-975-02-6047-6


Hukukumuzda, idarenin kamulaştırma işlemi yapmaksızın, özel mülkiyete konu bir taşınmaza fiili olarak el atması yanında, özel mülkiyetteki taşınmazların daha ziyade uygulama imar planı ile kamu kullanımına ayrılması ve idare tarafından anılan taşınmazın kamunun eline geçmesi için gerekli olan kamulaştırma ve parselasyon gibi uygulama işlemlerinin belirli bir sürede yapılmaması durumunu ifade eden hukuki el atmanın da mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirilip kamulaştırmasız el atma olarak kabulü ve bunun sonucunda gerek içtihatlar gerekse yasal düzenlemelerle ile idari yargıda tazminat istemli davaya konu edilebilmesinin önünün açılması sonucu Danıştay'ın konuya ilişkin karar ve görüşleri önem kazanmıştır.

Mülkiyet hakkını ve bu hakkın hangi durumlarda sınırlandırıldığını, mülkiyet hakkı ile doğrudan ve yakın bir ilişki içerisinde bulunan imar planlarını, parselasyon ve kamulaştırma işlemlerini, öğretideki görüşleri ve uygulamada Danıştay'ın uyuşmazlıkları karara bağlarken üzerinde durduğu hususları içeren ve belirli bir sistematik içinde hazırlanan bu kitap; 6745 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 07.09.2016 tarihinden itibaren imar planı ile taşınmazına hukuken el atılan ve tasarruf hakkı kısıtlanan kişilerin dava hakkını beş yıl öteleyen 2942 sayılı Kanun'un Geçici 11'inci maddesinin ve sonrasında kısmen Ek Madde 1 hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra önem kazanan konuya ilişkin güncel mevzuat ve yargı içtihatlarını okuyucuya sunmaktadır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması
Öğretide ve Yargı Kararlarında Kamulaştırmasız El Atma
Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Yasal Düzenleme
Hukuki El Atma Oluşturan Durumlar
Hukuku ve Fiili El Atmada Görevli Yargı Yeri
Hukuki El Atmada Danıştay'ın Usule ve Esasa İlişkin Kararları

İçindekiler

Sunuş  5

Önsöz  9

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

I. MÜLKİYET HAKKI  15

1. İçeriği ve Niteliği  15

2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması  16

3. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bakışı  18

II. İMAR PLANLARI  19

1. Hukuki Niteliği  19

2. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine Göre Planlar  20

3. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi ve Kısıtlanması  25

4. İmar Planlarıyla Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması  29

5. Parselasyon  30

6. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık Payı (KOP)  33

III. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA  40

1. Kamulaştırma  41

2. Fiili ve Hukuki Kamulaştırmasız El Atma  42

3. Tarihsel ve Hukuki Süreç  53

4. Dava Hakkının Ötelenmesi  68

5. İptal Edilen Geçici 11’inci Madde Hükmü Sonrasında Yasal Boşluk Oluşup Oluşmadığı Sorunu  69

6. Ek Madde 1’ in Anayasaya Aykırılığı Sorunu  71

7. Ek Madde 1’ in Anayasa Mahkemesince Kısmen İptal Edilmesi Sonrasında Oluşan Hukuki Durum  76

a. Göreve Dair  76

b. Esasa Dair  77

IV. EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİ  78

1. Değer Tespiti  78

2. Uygulanacak Faiz  83

V. FİİLİ VE HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YERİ  86

1. El Atmanın Türüne Göre  86

2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  87

İKİNCİ BÖLÜM

DANIŞTAY KARARLARI

I. USULE İLİŞKİN KARARLAR  93

1. Görev  93

2. Dava Öncesinde Yapılması Gereken Başvuru ve İşlemler  100

3. Süre  110

4. Husumet  120

5. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  127

6. Faiz  133

7. Derdestlik  138

8. Dava Aşamasında Mülkiyetin El Değiştirmesi  141

II. ESASA İLİŞKİN KARARLAR  147

1. İdari İşlem (İmar Planı) Nedeniyle Açılan Davalar  147

a. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Önce Verilen Kararlar  147

b. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verilen Kararlar  223

c. Geçici 11. Maddenin Anayasa Mahkemesince İptalinden Sonra Verilen Kararlar  246

2. Kanundan Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (Sit, Kıyı ve Boğaziçi Mevzuatı)  250

a. Birinci Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  250

b. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi  287

c. Üçüncü Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  304

d. Kıyı Kanunu’ndan Kaynaklanan Kısıtlamalar  310

3. Yönetmelikten Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (İSKİ)  315

4. Diğer Davalar  326

a. Kısıtlılık Süresi  326

b. İdarenin Kamulaştırma Yükümlülüğünü Kaldırmaya Yönelik Plan Değişikliği  337

c. İstanbul Olimpiyat Parkı  359

d. Havalimanı Mania Hattı  365

Kaynaklar  371

Kavram Dizini  375

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar