İdari Yargılama Usulü Kanunu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Turgut CANDAN
Ürün Kodu: İD078
ISBN: 978-605-05-0216-9
Stok Durumu: Stokta var
188,10 TL 209,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut CANDAN
Baskı Tarihi 2017/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İD078
Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Turgut CANDAN
2017/09 7. Baskı, LIV+1256 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0216-9

Kitabın Konu Başlıkları

 • Genel Esaslar
 • Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeler ve Selahiyetliler
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • Ödeme
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • İhtiyati Tahakkuk
 • Diğer Koruma Hükümleri
 • Alacağın Cebren Tahsili
 • Menkul Malların Haczi ve Satışı
 • Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
 • İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
 • Zamanaşımı Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kitabı son gelişmeli ve değişiklikleri kapsayan, okuyucuya bu alanda yardımcı olacak önemle hazırlanan bir kaynaktır..

 • Konu Başlıkları
 • Genel Esaslar
 • Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeler ve Selahiyetliler
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • Ödeme
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
İhtiyati Tahakkuk
Diğer Koruma Hükümleri
Alacağın Cebren Tahsili
Menkul Malların Haczi ve Satışı
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
Zamanaşımı Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Kapsam ve Nitelik
MADDE: 1 15
İDARİ YARGI DÜZENİ VE YARGILAMA USULÜ 15
I- KURULUŞ VE GÖREVLERİ 16
A- İLK DERECE YARGI YERLERİ 16
1- İDARE MAHKEMELERİ 17
a- Oluşumu 17
b- Görevleri 18
2- VERGİ MAHKEMELERİ 26
a- Oluşumu 29
b- Görevleri 29
3- DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ 38
a- Dava Dairelerinin Oluşumu 41
b- Danıştay’ın İlk derece Mahkemesi Olarak Görevleri 41
ba- Bakanlar Kurulu Kararları 42
bb- Müşterek Kararnameler 44
bc- Bakanlıklar ile Kamu Kuruluşları veya
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkarılan ve Ülke Çapında UygulanacakDüzenleyici İşlemler 45
bd- Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulu’nca Verilen Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem ve İşlemler 46
be- Birden Çok İdare veya Vergi Mahkemesinin Yetki Alanına Giren İşler 47
bf- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Ka¬rarları ile Bu Kurulun Görev Alanı ile İlgili Danıştay Başkanlığı İşlemleri 48
bg- Tahkim Yolu Öngörülmeyen İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan İdari Davalar 48
B- ÜST DERECE İDARİ YARGI YERLERİ 50
1- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 50
2- DANIŞTAY 53
II- YARGILAMA USULÜ 55
A- KAYNAK 55
B- YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ 59
1- YAZILILIK ÖZELLİĞİ 59
2- İLK İNCELEME 60
3- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 61
4- RE’SEN ARAŞTIRMA YETKİSİ 62
Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
MADDE: 2 63
AÇIKLAMA 64
İDARİ DAVA TÜRLERİ 64
 I- İDARİ DAVA TÜRLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ 65
 II- İPTAL DAVASI 71
A- İDARİ İŞLEM 71
1- TANIM 71
a- Yapıcısının İdare Olması 73
b- Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacıyla Yapılması 78
c- Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Kullanılması 79
d- Tek Yanlı İrade Açıklamasının Ürünü Olması 80
e- Kesin Olması 82
f- Yürütülmesinin Gerekli Olması 84
2- İDARİ İŞLEM TÜRLERİ 92
a- Düzenleyici İşlem – Kişisel İşlem Ayırımı 92
aa- Düzenleyici İşlem 92
ab- Kişisel İşlemler 100
b- Olumlu İşlem – Olumsuz İşlem Ayırımı 102
c- Açık İşlem – Örtülü (Zımni) İşlem 102
3- İDARİ İŞLEMLERİN GERİ ALINMASI VE KALDIRILMASI 103
a- İdari İşlemlerin Geri Alınması 103
b- İdari İşlemlerin Kaldırılması 107
B- MENFAAT İHLALİ 108
1- TANIMI 108
2- İHLALİ İPTAL DAVASINA YOL AÇAN MENFAATİN NİTELİĞİ 116
3- MENFAAT İLİŞKİSİNİN KANUN TARAFINDAN TAYİNİ 125
a- Vergi Usul Kanununun 377’nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Durum 125
b- Vergi Usul Kanununun 377’nci maddesinin İkinci Fıkrasındaki Durum 126
c- Vergi Usul Kanununun 377’nci maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Durum 127
d- Vergi Usul Kanununun 378’inci Maddesinin İkinci Fıkrasındaki Durum 129
e- Vergi Usul Kanununun Mükerrer 49’uncu Maddesinde Öngörülen Durum 130
f- 6183 Sayılı Kanunda Düzenlenen Durumlar 130
C- İŞLEMİN İPTALİNİ GEREKTİREN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 130
1- YETKİ UNSURU 131
a- Tanım 131
b- Özellikleri 132
c- Yetki Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri 135
ca- Fonksiyon Gasbı 135
cb- Yetki Gasbı 136
cc- Yetki Aşımı 138
2- ŞEKİL UNSURU 143
a- Tanım 143
b- Usul Kuralları Uyulmaması 144
ba- Süre koşuluna uyulmamış olması 145
bb- Görüş alınmamış olması 146
bc- Teklif (öneri) alınmamış olması 149
bd- Savunma alınmamış olması 149
be- Toplanma biçimine veya nisaba uyulmamış olunması 149
bf- Usulde paralellik ilkesi 150
bg- Bildirim ve ilan koşuluna uyulmamış olması 151
c- Biçim (Şekil) Kurallarına Uyulmaması 152
ca- Sözlü ve yazılı işlem 152
cb- Gerekli bilgileri içerme zorunluluğu 153
cc- Gerekçe 158
cd- İmza 159
ce- Zımni ret veya kabul işlemi 160
3- SEBEP UNSURU 161
a- Hukuki Sebep 162
b- Maddi Sebep 163
4- KONU UNSURU 165
5- AMAÇ UNSURU 167
 III- TAM YARGI DAVASI 169
A- TANIM 169
B- İDARENİN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI 171
C- İDARENİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 172
1- İDARENİN ZARAR DOĞURUCU FAALİYETİ 173
2- İDARE EDİLENLER BAKIMINDAN ZARAR
DOĞMUŞ OLMALIDIR 173
3- İDARENİN EYLEM VEYA İŞLEMİ İLE ZARAR ARASINDA İLLİYET BAĞI (NEDENSELLİK İLİŞKİSİ) BULUNMALIDIR 176
4- İDARENİN SORUMLULUĞUNUN SEBEBİ 179
a- Kusurlu Sorumluluk 179
aa- Hizmet Kusuru ve Hukuka Aykırılık 183
ab- Hizmet Kusuru Çeşitleri 185
ac- Kusurun Ağırlık Dereceleri 192
b- Kusursuz Sorumluluk 195
ba- İdarenin Sorumluluğunun Riskin
Sosyalleştirilmesi Düşüncesine Dayanması 195
bb- İdarenin Sorumluluğunun Kamu Külfetleri
Önünde Eşitlik İlkesine Dayanması 197
5- İDARENİN SORUMLULUĞUNU AZALTAN VE KALDIRAN DURUMLAR 199
a- Mücbir Sebep 199
b- Beklenmedik Olay 200
c- Mağdurun Kusuru 200
d- Üçüncü Kişinin Kusuru 201
6- TAZMİNATIN HESAPLANMASI 202
a- Maddi Tazminatın Hesabı 202
b- Manevi Tazminatın Hesabı 205
 IV- İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR 206
A- İDARİ SÖZLEŞME 207
B- İDARİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE KONU EDİLEBİLECEKLERİ İDARİ DAVALAR 209
1- AYRILABİLİR İŞLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 209
2- SÖZLEŞMENİN KENDİSİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 210
 V- YENİ BİR BAŞVURU YOLU: İDARİ PARA CEZALARINA
   İTİRAZ 213
A- TARİHÇE 213
B- ÖZELLİKLERİ 218
C- SONUÇ 223
 VI- VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KONU EDİLEBİLECEKLERİ
   İDARİ DAVA TÜRLERİ 224
A- GENEL OLARAK 224
B- VERGİ İDARESİNİN İDARİ İŞLEM TESİS ETMESİ DURUMUNDA DAVA TÜRÜ 228
C- VERGİ İDARESİNİN İDARİ EYLEM TESİS ETMESİ DURUMUNDA DAVA TÜRÜ 232
 VII- İDARİ YARGIDA TESPİT DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 232
A- GENEL AÇIKLAMA 232
B- İDARİ YARGININ VARLIK NEDENİ 234
C- DENETİM YETKİSİNİN SINIRI 235
D- DEĞERLEME 235
E- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ 238
İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI 240
 I- HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ 241
 II- HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE YERİNDELİK
   DENETİMİ 243
 III- HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE YÜRÜTME GÖREVİNİN
   YERİNE GETİRİLMESİNİN KISITLANMASI 245
 IV- HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE İDARENİN YERİNE
   GEÇİLMESİ 246
 V- HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE TAKDİR YETKİSİ 247
CUMHURBAŞKANININ DOĞRUDAN DOĞRUYA YAPTIĞI İŞLEMLER VE YARGI DENETİMİ 251
İdari Davanın Açılması
MADDE: 3 253
DAVA DİLEKÇESİ 253
 I- DİLEKÇENİN ŞEKLİ 254
A- DİLEKÇEYE GİRİŞ 254
B- OLAYIN, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE DAYANAĞI DELİLLERİN AÇIKLANMASI 259
1- OLAYIN AÇIKLANMASI 259
2- DAVANIN SEBEPLERİNİN VE DAYANDIĞI
DELİLERİN AÇIKLANMASI 260
a- Davanın Sebeplerinin Açıklanması 260
b- Delil Gösterilmesi 262
C- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VE DİĞER İSTEMLER 264
D- DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI 264
 II- DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ 265
Dilekçelerin Verileceği Yerler
MADDE: 4 269
AÇIKLAMA 269
Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller
MADDE: 5 273
AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI 273
 I- BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE
   DAVA AÇILMASI 273
A- MADDİ YÖNDEN BAĞLILIK 274
B- HUKUKİ YÖNDEN BAĞLILIK 275
C- SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ 278
D- DİĞER KOŞULLAR 280
 II- BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE
   DAVA AǬMASI 285
Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem
MADDE: 6 293
İDARİ DAVANIN AÇILMASI VE İDARİ YARGI HARÇLARI 293
BİRİNCİ BÖLÜM-YARGI HARÇLARI 295
BİRİNCİ ALT BÖLÜM-BİRİNCİ KISIMDA YER ALAN YARGI HARÇLARI 296
 I- BAŞVURMA HARCI 297
A- KONUSU 297
1- DAVA AÇILMASI 297
2- KARŞILIK DAVA AÇILMASI 299
3- DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNULMASI 299
4- DELİL TESPİTİ İSTEMİNDE BULUNULMASI 299
5- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 299
B- MÜKELLEFİ 300
C- ÖDEME ZAMANI 300
D- BAŞVURMA HARCINA TABİ OLMAYAN YARGISAL İŞLEMLER 300
 II- KARAR VE İLAM HARCI 301
A- NİSPİ HARÇ 301
1- KONUSU 301
2- MÜKELLEFİ 302
3- MİKTARI VE HESABI 302
4- ÖDEME ZAMANI 303
B- MAKTU HARÇ 304
1- KONUSU VE MİKTARI 304
a- İdare Mahkemelerinde 304
b- Bölge İdare Mahkemelerinde 305
c- Danıştay’da 306
d- Yargılamanın Yenilenmesinde Maktu Harç 307
2- MÜKELLEFİ 307
3- ÖDEME ZAMANI VE YERİ 307
C- KARAR VE İLAM HARÇLARININ FERAGAT VE
DAVANIN KABULÜ HALİNDE HESAPLANMASI 309
D- KARAR VE İLAM HARCINA TABİ OLMAYAN
KARARLAR 309
 III- CELSE HARCI 310
A- KONUSU 310
B- MÜKELLEFİ 310
C- MİKTARI 310
 IV- SURET HARÇLARI 310
A- KONUSU 310
B- MİKTARI 311
C- MÜKELLEFİ 311
 V- YARGI HARÇLARINDAN MÜSTESNA İŞLEMLER 311
 VI- YARGI HARCINDAN MUAF OLANLAR 311
İKİNCİ ALT BÖLÜM-VERGİ YARGISI HARÇLARI 312
 I- BAŞVURMA HARCI 315
A- KONUSU 315
B- MİKTARI 315
C- MÜKELLEFİ 315
D- ÖDEME ZAMANI VE YERİ 315
 II- KARAR VE İLAM HARÇLARI 316
A- NİSPİ HARÇLAR 316
1- KONUSU VE MİKTARI 316
a- Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin Kararların¬da 316
b- Danıştay’da 317
2- MÜKELLEFİ 318
3- ÖDEME ZAMANI VE YERİ 318
B- MAKTU HARÇLAR 319
1- KONUSU 319
2- MİKTARI 320
3- ÖDEME ZAMANI VE YERİ 321
C- KARAR VE İLAM HARCINA TABİ OLMAYAN
KARARLAR 321
 III- SURET HARÇLARI 322
 IV- İSTİSNA VE MUAFİYET 322
A- İSTİSNA 322
B- MUAFİYET 322
İKİNCİ BÖLÜM: NOKSAN HARÇ VE/VEYA POSTA ÜCRETİ İLE
DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI 322
Dava Açma Süresi
MADDE: 7 322
İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ 325
 I- İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİNİN TÜRLERİ 326
A- GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ 327
B- İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA
DÜZENLENEN ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ 328
1- İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ 328
2- MERKEZÎ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ 329
C- ÖZEL KANUNLARDA GÖSTERİLEN DAVA AÇMA SÜRELERİ 329
1- DANIŞTAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVİNE GİREN İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ 329
2- İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILACAK İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ 330
3- VERGİ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ 331
a- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Gösterilen
Özel Dava Açma Süreleri 331
b- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Gösterilen Özel Dava Açma Süreleri 332
D- EK DAVA AÇMA SÜRELERİ 332
1- İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN EK SÜRELER 332
a- Görevli Olmayan Yerlere Başvurulması Halinde
Ek Süre 332
b- Dava Dilekçesinin Reddi Halinde 333
2- VERGİ USUL KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN EK SÜRE 333
E- DAVA AÇMA SÜRESİNİ İDARİ İŞLEMDE BELİRTME ZORUNLULUĞU 336
 II- İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 338
A- İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 339
1- 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU İLE TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİĞ 342
a- Kapsamı 342
b- Memur Vasıtasıyla Tebliğin Koşulları 343
ba- 4’üncü Maddeye Göre Memur Vasıtasıyla Tebliğ 343
bb- 41’inci Maddede Öngörülen Durum 344
bc- 48’inci Maddede Öngörülen Durum 344
c- Tebligat Esasları 344
ca- Tebligat Adresi ve Zamanı 344
cb- Vekile Ve Kanuni Mümessile Tebligat 345
cc- Tüzel Kişilere Ve Ticari İşletmelere Tebligat 346
cd- Askeri Şahıslara Tebligat 347
ce- Aynı Konuttu Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 347
cf- İşyerinde Tebligat 348
cg- Otel, Hastane, Fabrika Ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat, Mevkuf ve Mahkumlara Tebligat 348
ch- Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Durumunda Tebligat 349
cı- Tebliğ İmkansızlığı ve Tebliğlerden İmtina 350
ci- Yabancı Ülkelere Tebligat 351
cj- Yaş Ve Ehliyet Şartı 352
ck- Tebliğ Mazbatası Ve İmza 353
cl- Usule Aykırı Tebligat 354
2- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİĞ 357
a- Tahakkuk Fişinin Tebliği 358
b- Diğer Vergilendirme İşlemlerinin Tebliği 358
c- Hatalı Tebliğ 363
3- TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEM VE DURUMLAR 366
a- Makbuz Karşılığı Ödeme Yapılması 367
b- Yurt Dışına Çıkış Tarihi 367
c- Tapu İstem Belgesinin Tarihi 367
d- Maaş Ödemesi Ve Terfi 368
e- Tebliğden Önce Öğrenme 368
B- VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 373
1- TAHAKKUKU TAHSİLLE BAĞLI VERGİLERDE
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 373
2- TEBLİĞ YAPILAN HALLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 374
3- TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEMLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 374
a- Verginin Tarih ve Tahakkukunda Tebliğ Yerine Geçen İşlemler 375
b- Basit Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerin Vergilerinin Tebliği 375
4- TEVKİF YOLUYLA ALINAN VERGİLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 376
5- TESCİLE BAĞLI VERGİLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 377
6- İDARENİN DAVACI OLMASI HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 377
7- İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN EDİLEN VERGİLERDE
İDA¬Rİ DAVA AÇMA SÜRESİ 378
C- İLAN YOLUYLA TEBLİĞ OLUNAN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İDARİ DAVALARDA SÜRENİN
BAŞLANGICI 380
1- 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ 380
a- Tespit 381
b- İlanın Şekli 381
c- İlanın Muhteviyatı 381
d- Tebliğ Tarihi 382
2- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ 382
a- İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları 382
b- İlanın Şekli 383
c- İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçları 384
D- İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 386
1- İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 386
a- Tüzükler 386
b- Yönetmelikler 386
c- Resmi Gazete İle Yayımlanması Gereken Diğer Düzenleyici İşlemler 387
2- DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 388
3- UYGULAMA İŞLEMİNİN DE İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ VE İPTALİ 390
4- GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ 394
Sürelerle İlgili Genel Esaslar
MADDE: 8 397
SÜRENİN HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR 397
 I- BİLDİRİM GÜNÜNÜN NAZARA ALINMAYACAĞI 397
 II- SÜRENİN GÜN OLARAK HESAPLANMASI 398
 III- TATİL GÜNÜNÜN SÜREYE ETKİSİ 399
A- SÜRENİN BAŞLANGICINA RASTLAYAN VEYA SÜRE DEVAM EDERKEN BAŞLAYIP BİTEN TATİL GÜNÜNÜN SÜREYE ETKİSİ 399
B- SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE
RASTLAMASI 400
C- SÜRENİN SON GÜNÜNÜN ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI 401
1- ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI 401
2- SÜRENİN UZAMASI 402
3- SÜRENİN SON GÜNÜNÜN 1   7 EYLÜL TARİHLERİ ARASINA RASTLAMASI 403
 IV- ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA
   SÜRESİNE ETKİSİ 403
 V- MÜCBİR SEBEBİN SÜREYE ETKİSİ 404
 VI- MALİ TATİLİN SÜREYE ETKİSİ 405
 VII- BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZIN
   SÜREYE ETKİSİ 408
 VIII- İDARİ İŞLEMİN İKİNCİ KEZ TEBLİĞİ 409
Görevli Olmayan Yerlere Başvurma
MADDE: 9 411
GÖREVSİZ YARGI DÜZENİNE DAHİL MAHKEMELERE
BAŞVURULMASI 411
İdari Makamların Sükutu
MADDE: 10 415
İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM YAPILMASI İÇİN İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU VE SONUÇLARI 415
 I- 10’UNCU MADDEDE 4001 SAYILI KANUNLA YAPILAN
   DEĞİŞİKLİKLER 417
A- İKİNCİ FIKRADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 417
B- ÜÇÜNCÜ FIKRANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 419
 II- 10’UNCU MADDENİN İŞLEYİŞİ 421
A- İDARENİN, BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURUYU CEVAPLANDIRMASI 423
B- İDARENİN, BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURUYA CEVAP VERMEMESİ 424
C- İDARENİN BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE VERDİĞİ
CEVABIN KESİN OLMAMASI 427
D-BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE CEVAP VERMEYEN İDARENİN, İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAP VERMESİ 431
E- İDARENİN NE ALTMIŞ GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE, NE DE DAHA SON¬RA CEVAP VERMİŞ
OLMASI 432
 III- 10’UNCU MADDENİN VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ OLARAK
   İKİ ÖZEL UYGULAMASI 432
A- VERGİ HATALARI VE DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR 433
1- VERGİ HATALARI 433
2- VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ 434
a- Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması 434
b- Re’sen Düzeltme 434
c- Müracaat Üzerine Düzeltme 435
ca- Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar 435
cb- Düzeltme İsteminin Yapılışı 435
cc- Düzeltme İsteme Zamanı 436
cd- Düzeltme Yapma Yetkisi 438
ce- Şikayet Başvurusu 440
B- GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNA İTİRAZ 441
1- İDARİ BAŞVURUYA KONU EDİLEBİLECEK
İŞLEMLER 442
2- İDARİ İTİRAZ YOLLARI 442
a- Gümrük Vergilerine, Cezalara ve İdari Kararlara İtiraz  443
b- Kimyevi Tahlil Sonuçlarına İtiraz 448
c- İdari Dava 449
3- ÖDENEN GÜMRÜK VERGİSİNİNİN GERİ VERİLMESİNİN VEYA KALDIRILMASININ İSTENİLMESİ 450
 IV- TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDAKİ
   EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN
   ÖZEL BAŞVURU YÖNTEMİ 452
Üst Makamlara Başvurma
MADDE 11 455
ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE
ETKİSİ 455
 I- 11’İNCİ MADDEDE 4001 SAYILI KANUNLA YAPILAN
   DEĞİŞİKLİKLER 456
 II- 11’İNCİ MADDEYE UYGUN BAŞVURU 458
 III- ÜST MAKAMA BAŞVURUNUN İŞLEMİN
   YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ 461
 IV- İDARİ BAŞVURU İLE DURAN DAVA AÇMA SÜRESİNİN
   YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI VE HESABI 464
 V - YENİ BİR BAŞVURU YOLU: İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN
   SULH YOLUYLA HALLİ 466
A- SULH YOLUNUN, ÜST MAKAMA BAŞVURU İLE KARŞILAŞTIRILMASI 467
B- SULH YÖNTEMİNDEN YARARLANABİLECEK
KAMU İDARELERİ 468
C- SULH OLMA YETKİSİNİ KULLANABİLECEK BİRİM
VEYA MAKAM 474
Ç- YÖNTEM 474
1 – Başvurunun Şekli 474
2 – Başvuruda bulunma Süresi 475
3 – Başvuruyu Sonuçlandırma Süresi 476
4 – Başvurunun İncelenip Sonuçlandırılması 477
5 – Sulh Tutanağının Kabul Edilmemesi veya Kabul Edilmemiş Sayılması 478
 VI – KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURUNUN DAVA AÇMA
   SÜRESİNE ETKİSİ 479
A- KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURU 480
1 – Başvurunun Konusu 480
2 – Başvuru Usulü, Şekli, Süresi Ve Sonuçlandırılması 481
B – DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI 482
İptal ve Tam Yargı Davaları
MADDE 12 483
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI VE DAVA AÇMA SÜRESİ 483
 I- ZARARIN İŞLEMİN TEBLİĞİ ANINDA DOĞMASI
   DURUMUNDA 484
A- DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI
AÇILMASI 485
B- İPTAL VE TAM YARGI DAVALARININ BİRLİKTE AÇILMASI 487
C¬- ÖNCE İPTAL DAVASI AÇILMASI 491
 II- ZARARIN İŞLEMİN İCRASI İLE DOĞMASI 494
Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması
MADDE 13 499
İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI 499
 I- İDAREYE BAŞVURUNUN YAPILIŞI 502
 II- DAVA AÇMA SÜRESİ 507
 III- SÜRENİN BAŞLANGICI 508
Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme
MADDE 14 511
İLK İNCELEME 511
 I- DAVA DİLEKÇELERİNİN HAVALESİ VE KAYDA
   GEÇİRİLMESİ 513
 II- İLK İNCELEMEYE YÖNTEMİ 514
A- İLK İNCELEMEYE YETKİLİ OLANLAR 514
B- İNCELEMEDE NAZARA ALINACAK KANUNA
AYKIRILIK HALLERİ 514
C- RAPOR HAZIRLANMASI 516
D- İLK İNCELEMEYİ SONUÇLANDIRMA SÜRESİ VE
BU SÜREYE UYULMAMASININ SONUÇLARI 517
İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar
MADDE 15 519
AÇIKLAMA 520
 I- GÖREV VE YETKİ KURALLARINA UYULMADAN
   DAVA AÇILMIŞ OLMASI 520
A- DAVANIN KONUSU OLAN UYUŞMAZLIĞIN
İDARİ YARGI DÜZENİNİN GÖREVİNE GİRMESİ 520
1- Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerinin Kendi Aralarında Doğan Uyuşmazlıklar 527
2- İdarenin Davacı Olduğu Davalar 528
3- İdare Aleyhine Açılan, Ancak İdari Yargının Görev Alanına Girmeyen Davalar 529
a- İdarenin Kamu Hukukuna tabi olmayan faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar 529
b- Yargı yolu kapalı olan veya başka yargı yerlerinin görevine bırakılan uyuşmazlıklar 539
ba- Anayasa ile, idarenin söz konusu faaliyetlerine karşı, idari yargı yolu kapatılmış olabilir 539
bb-  Başka yasalarda da, gerçekte, İdari Yargı’nın görevine girebilecek nitelikteki uyuşmazlıklar, haklı nedenler ve kamu yararı bulunması koşuluyla, diğer yargı düzenlerine mensup mahkemelerin görevine bırakılmış olabilir 540
bc- Hakemin Görevine Giren Uyuşmazlıklar 542
bç- Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Yaptırımlarla İlgili Kanun Yolu 543
4- İdari Dava Türlerine Konu Edilen Uyuşmazlıklar 562
5- Sonuç 562
B- İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ ALANLARI 566
1- İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ 566
2- YETKİLİ İDARİ YARGI YERİ 566
C- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALİNDE
VERİLECEK KARARLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER 567
1- DAVANIN BAŞKA YARGI DÜZENLERİNİN
GÖREVİNE GİRMESİ DURUMUNDA 567
a- Dava İlk Kez İdari Yargı Yerinde Açılmışsa 567
b- Dava, Adli Yargı Yerinin Görevsizlik Kararı
Üzerine Açılmışsa 569
c- Görev İtirazı 570
2- DAVANIN, BAŞKA İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE VEYA YETKİSİNE GİRMESİ 572
a- Dava, Başka İdari Yargı Yerinin Görevine Giriyorsa 572
b- Dava Dosyası, Görevsizlik Nedeniyle Verilen Davanın Reddine Dair Karar Üzerine Başka Bir İdari Yargı
Yerince Gönderilmişse 573
3- DAVA, GÖREVLİ, FAKAT YETKİSİZ İDARİ YARGI YERİNDE AÇILMIŞSA 574
 II- DAVANIN, İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ SONUCU AÇILMIŞ
   OLMASI 575
 III- DAVANIN EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN AÇILMASI 579
 IV- DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ
   GEREKLİ İŞLEMİN OLMAMASI 581
 V- DAVANIN İDARİ DAVA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA
   AÇILMASI 582
 VI- DAVANIN HASIM GÖSTERİLMEDEN VEYA YANLIŞ
   HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI 583
 VII- DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI 585
A- 3’ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK 586
1- ŞEKLE AYKIRILIK 586
2- VEKİLİN AVUKAT OLMAMASI 586
B- 5’İNCİ MADDEYE AYKIRILIK 587
C- YENİLENEN DİLEKÇELERDE AYNI YANLIŞLIKLARIN YAPILMASI 588
 VIII- İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLEN KARARLARA KARŞI
    KANUN YOLU 589
Tebligat ve Cevap Verme
MADDE 16 593
İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP 593
 I- SAVUNMA VE CEVAP HAKLARI 593
 II- SAVUNMA VE CEVAP SÜRELERİ 595
 III- SAVUNMA VE CEVAP HAKLARININ
   SINIRLANDIRILAMAYACAĞI 596
 IV- SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA SAVUNMA VE CEVAP 597
 V- TAM YARGI DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP
   EDİLEN MİKTARIN ARTIRILMASI 598
 VI- SAVUNMA YAPILMAMASININ VEYA CEVAP
   VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI 599
Duruşma
MADDE 17 601
Duruşmalara İlişkin Esaslar
MADDE 18 601
Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi
MADDE 19 602
DURUŞMA” 602
 I- DURUŞMA YAPILMASININ KOŞULLARI 602
A- DURUŞMANIN TARAFLARLARCA İSTENİLMESİ 602
1- İLK DERECE MAHKEMELERİNDE 603
2- ÜST İDARİ YARGI YERLERİNDE 604
B- DURUŞMA YAPILMASINA YARGI YERİNCE KENDİLİĞİNDEN KARAR VERİLMESİ 605
C- DURUŞMA YAPILMASINI ZORUNLU KILAN ÖZEL HALLER 605
 II- DURUŞMANIN AÇILMASI 606
 III- DURUŞMANIN CEREYANI 607
Dosyaların İncelenmesi
MADDE 20 611
DOSYALARIN İNCELENMESİ 612
 I- RE’SEN ARAŞTIRMA YETKİSİ 612
 II- ARA KARARIYLA BELGE VE BİLGİ İSTENİLMESİ 614
 III- DOSYALARIN İNCELENMESİNDE SIRA 619
İvedi yargılama usulü
MADDE 20/A 621
İVEDİ YARGILAMA USULÜ 622
 I –  AÇIKLAMA 622
 II –  İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALAR 624
 III – USUL 624
Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü
MADDE 20/B 629
MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ 630
 I –  AÇIKLAMA 630
 II –  BU YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALAR 630
 III – USUL 631
 IV –  KARARLARIN SONUÇLARI 634
Sonradan İbraz Olunan Belgeler
MADDE 21 637
AÇIKLAMA 637
Davaların Karara Bağlanması
MADDE 22 641
Tutanaklar
MADDE 23 641
Kararlarda Bulunacak Hususlar
MADDE 24 641
Kararların Saklanması ve Tebliği
MADDE 25 642
DAVANIN KARARA BAĞLANMASI VE KARAR 642
 I- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI 642
A- USUL SORUNLARININ KARARA BAĞLANMASI 643
B- DAVANIN ESASININ KARARA BAĞLANMASI 645
1- İPTAL DAVALARININ KARARA BAĞLANMASI 645
2- TAM YARGI DAVALARININ KARARA
BAĞLANMASI 647
 II- TUTANAK TUTULMASI 648
 III- KARAR 649
 IV- KARARIN SAKLANMASI 653
Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik
MADDE 26 655
TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK 655
 I- AKTİF TARAFTA DEĞİŞİKLİK 657
A- AKTİF TARAFIN GERÇEK KİŞİ OLMASI 657
1- ÖLÜM SEBEBİYLE KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 658
2- DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK 662
3- UYUŞMAZLIK KONUSU TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ 662
B- AKTİF TARAFIN TÜZEL KİŞİ OLMASI 663
 II- PASİF TARAFTA DEĞİŞİKLİK 665
 III- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ
   DURUMU 667
 IV- DAVACIYA TEBLİGAT YAPILAMAMASI 670
 V- YENİLEME SÜRESİ VE USUL 674
A- YENİLEME SÜRESİ 674
B- YENİLEMEDE USUL 675
Yürütmenin Durdurulması
MADDE 27 677
İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNDE AÇILAN DAVALAR DOLAYISIYLA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 678
 I- İDARİ DAVA AÇILMASININ İDARİ İŞLEMİN
   YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ 680
A- DANIŞTAY’DA VE İDARE MAHKEMELERİNDE İDARİ DAVA AÇILMASI 680
B- VERGİ MAHKEMELERİNDE İDARİ DAVA AÇILMASI 681
 II- YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI 684
 III- YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR KARARLARIN
   NİTELİĞİ VE DAVA KONUSU İŞLEM ÜZERİNDE ETKİSİ 693
 IV- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA
   VERİLEN KARARLARA İTİRAZ 694
Kararların Sonuçlar
MADDE 28 699
İDARİ YARGI KARARLARININ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 700
 I- İNFAZ YÖNTEMİNİN DAVA TÜRÜNE BAĞLILIĞI 701
 II- İPTAL DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN İNFAZI 703
A- İNFAZI 28’İNCİ MADDEYE GÖRE OLAN KARARLAR 706
1- ESASA İLİŞKİN KARARLAR 706
2- YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLAR 709
B- İNFAZ YÖNTEMİ 711
1- İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI BAKIMINDAN KURAL 711
2- TARH, TAHAKKUK VE CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN İNFAZI BAKIMINDAN KURAL 716
C- İNFAZDA İMKANSIZLIK 719
1- HUKUKİ İMKANSIZLIK 719
2- MADDİ İMKANSIZLIK 720
D- İNFAZ SÜRESİ 721
E- ADEMİ İNFAZ 723
1- ADEMİ İNFAZ SAYILAN HALLER 723
a- Hiç İnfaz Etmeme 723
b- Noksan İnfaz 723
c- Hatalı İnfaz 724
d- Geç İnfaz 724
e- Muvazaalı İnfaz 724
2- ADEMİ İNFAZIN BAŞLANGICI 725
3- ADEMİ İNFAZIN YAPTIRIMI 726
a- Tazminat 727
aa- Ademi İnfazın Hizmet Kusuru Oluşturması 728
ab- Ademi İnfaz Sebebiyle İdarenin Sorumluluğunun Kusursuz Sorumluluk İlkesine Dayalı Olması 729
ac- Tazminat Davasında Süre 730
b- Gecikme Faizi 734
c- Yeniden İptal Edilme 738
d- Cezai Yaptırım 739
 III- TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN
   İNFAZI 740
A- BELLİ MİKTAR İÇEREN KARARLARIN İNFAZI 741
B- BELLİ MİKTAR İÇERMEYEN KARARLARIN İNFAZI 742
Açıklama
MADDE 29 745
Yanlışlıkların Düzeltilmesi
MADDE 30 745
KARARIN AÇIKLANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 745
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller
MADDE 31 749
AÇIKLAMA 749
 I- HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN
   HÜKÜMLERİNE GÖNDERME YAPILAN HALLER 750
A- HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ 752
1- HAKİMİN DAVADAN MEMNUİYETİNE İLİŞKİN SEBEPLER 752
a- Hakim, kendisine ait olan veyahut doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olduğu davalara bakamaz 753
b- Hakim, aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile, eşinin davasında (b bendi); kendisinin veya eşinin alt soyunun veya üst soyunun davasında (c bendi); kendisi ile evlatlık bağı bulunanın davasında (ç bendi); üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalkmış olsa dahi, kayın hısımlığı bulunanların davasında (d bendi); nişanlısının davasında (e bendi),  talep olmasa bile çekinmek zorundadır., 754
c- Hakim, iki taraftan birinin, diğerinin vekili, vasisi veya kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davalara bakamaz 755
2- HAKİMİN REDDİNE GEREKTİREN SEBEPLER VE
RET USULÜ 755
a- Hakimin, davada, taraflardan birine öğüt vermiş veya
yol göstermiş olması 756
b- Hakimin, davada iki taraf birine veya
üçüncü bir kişiye, kanun gerekmemesine karşın,
görüşünü açıklamış olması 756
c- Hakimin, davada, tanık veya  bilirkişi, hakem veya
hakim sıfatıyla dinlenilmiş veya hakim veya hakem sıfatıyla hareket etmiş olması 757
d- Dava, hakimin dördüncü derece dedahil yansoy hısımlarına aitse 757
e- Hakimin, dava esnasında, iki taraftan biriyle davası
veya aralarında düşmanlık varsa 758
3- ÇEKİNME VE RET İSTEMİNİN KARARA BAĞLANMASINDA USUL 759
a- Danıştay’da Çekinme ve Ret 760
b- Mahkemelerde Çekinme ve Ret 760
4- HAKİMİN REDDİ İSTEMİNİN KARARA
BAĞLANMASI 761
B- EHLİYET 763
1- TANIM 763
2- HAK EHLİYETİ 764
3- FİİL EHLİYETİ 765
a- Gerçek Kişiler 765
b- Tüzel Kişiler 768
ba- Özel Hukuk Tüzel Kişileri 768
• Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk
Tüzel Kişileri 769
• Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri 771
bb- Kamu Tüzel Kişileri 781
bc- Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar veya
Tüzel Kişiliği Sona Erenlerle İlgili İdari Dava 783
3- MENFAAT 785
C- DAVANIN İHBARI  ve DAVAYA KATILMA 785
1- DAVANIN İHBARI 786
a. Tanımı 787
b. Davanın İdari Yargı Yerince Re’sen İhbarı  787
c. Tarafların Davayı İhbarı 789
2- DAVAYA KATILMA 790
a- Asli Müdahale 790
b- Fer’i Müdahale 791
3- DAVAYA KATILMANIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİNE
ETKİSİ 795
D- KARŞILIK DAVA (DAVAYI MÜTEKABİLE) 796
1- TANIM VE AMACI 796
2- KOŞULLARI 796
a- Esasa İlişkin Koşullar 796
b- Usule İlişkin Koşulları 797
3- KARŞILIK DAVANIN İDARİ YARGI İLE BAĞDAŞABİLİRLİĞİ 797
E- FERAGAT VE KABUL 798
1- TANIM 799
2- KOŞULLARI VE YÖNTEMİ 799
3- ZAMANI 805
4- SONUÇLARI 808
F- TARAFLARIN VEKİLLERİ 810
1- TANIM 810
2- İDARİ YARGI YERLERİNDE VEKİL OLABİLECEKLER VE VEKALETİN ŞEKLİ 811
3- VEKALETİN KAPSAMI 814
a- Vekilin Yapabileceği İşler 815
b- Vekilin İzinle Yapabileceği İşlemler 816
c- Vekilin Yapamayacağı İşlemler 816
4- VEKALETİN SONA ERMESİ 816
G- TEMİNAT 818
1- TEMİNAT İSTENİLMESİNİ GEREKTİREN DURUM 819
2- TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNDA OLANLAR 820
3- TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HALLER 821
4- TEMİNAT TUTARI VE ŞEKLİ 821
H- YARGILAMA GİDERLERİ 822
1- YARGILAMA GİDERİ SAYILABİLECEK
MASRAFLAR 822
2- YARGILAMA GİDERLERİNİN AİDİYETİ 824
a- Kural 824
b- İstisnalar 827
c- Vekalet Ücretine Hükmedilmesi 828
I- ADLİ YARDIM 831
1- TANIMI VE YARARLANABİLECEK OLANLAR 832
2- YARARLANMA KOŞULLARI 833
a- Fakirlik Koşulu 833
b- Haklılık Koşulu 833
3- YÖNTEM 834
4- KAPSAMI 834
5- YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ 835
İ- DELİLLERİN TESPİTİ 836
1- TANIM 836
2- DELİLLERİN TESPİTİNİN İSTENİLEBİLECEĞİ YARGI YERİ 836
3- DELİLLERİN TESPİTİNİN USULÜ 838
J- BİLİRKİŞİ 839
1- TANIMI 839
2- BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKLİ KILAN DURUMLAR 839
3- KİMLER BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLEBİLİR 844
4- BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL ZORUNLULUĞU 848
5- BİLİRKİŞİ TAYİNİNDE YÖNTEM VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 850
6- RAPOR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 856
7- BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI 859
8-  BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI  861
K- KEŞİF 863
1- TANIM 863
2- KEŞFE KARAR VERİLMESİ VE KEŞİF YÖNTEMİ 864
L- DURUŞMANIN SUKUNU VE İNZİBATI İLE İLGİLİ KURALLAR 866
M- ELEKTRONİK İŞLEMLER 866
 II- VERGİ USUL KANUNUNA YAPILAN GÖNDERME 868
VERGİ YARGISINDA İSPAT 870
A- VERGİLENDİRMEDE İSPATI GEREKEN HUSUS 871
1- GERÇEK MAHİYET ESASI 871
2- MUVAZAA TÜRLERİ 875
a- Adi (Basit – Mutlak) Muvazaa 875
b- Nitelikli (Mevsuf – Nispi) Muvazaa 875
aa- Aktin Niteliğinde (Vasfında) Muvazaa 876
ab- Aktin Unsurlarından Birinde Muvazaa 877
ac- Aktin Taraflarında Muvazaa 878
B- İSPAT VASITALARI 879
1- KANIT (DELİL) 880
a- İkrar 880
b- Karine 883
ba- Kanuni Karineler 883
bb- İçtihadın Kabul Ettiği Karineler 884
c- Resmi Kurum ve Mesleki Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgeler 887
ca- Bilirkişi Olarak Bilgi İsteme 887
cb- Vergiyle İlgili Muamelenin Tarafı Sıfatıyla Bilgi İsteme 888
cc- Görevleriyle İlgili Olarak Bilgi İsteme 888
d- Vergi İdaresinin İşlemleri 890
e- Yoklama Fişi ve İnceleme Tutanağı 891
f- El Defterleri 893
2- KANIT SERBESTİSİNİN SINIRLARI 893
a- Belli Kanıtlarla İspatlama Zorunluluğu 893
aa- Kanuni Defter ve Belgelerle İspatlama
Zorunluluğu 893
ab- Belli Şekilde Kanıtlama Zorunluluğu 895
b- Tanık (Şahit) 896
ba- Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Tabii Bulunmalıdır 897
bb- Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Açık
Olmalıdır 898
c- Vergilemede hukuki Değer Taşımayan Kanıtlar 900
ca- Yemin 900
cb- Kanıt Serbestisine İçtihadın Getirdiği
Sınırlamalar 900
d- Özel Hukuka İlişkin Kanıtlar 902
C- İSPAT KÜLFETİ 902
1- KURALIN İŞLEYİŞİ 903
a- Belge Düzenine Uyma Ödevi 905
b- Defter Tutma Ödevi 907
c- Bildirme Ödevi 908
d- Muhafaza ve İbraz Ödevi 909
2- AKSİNİN İDDİA EDENCE KANITLANMASI GEREKEN HALLER 909
a- İktisadi İcaplar 909
b- Ticari İcaplar 911
c- Teknik İcaplar 911
d- Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Sayılması Gereken Durum 913
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve
Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler
İdari Davalarda Genel Yetki
MADDE 32 917
Kamu Görevli ile İlgili Davalarda Yetki
MADDE 33 917
Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki
MADDE 34 917
Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki
MADDE 35 918
Tam Yargı Davalarında Yetki
MADDE 36 918
Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki
MADDE 37 918
Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler
MADDE 43 919
Merci Tayini
MADDE 44 919
AÇIKLAMA 919
YETKİLİ İDARİ YARGI YERİ 920
 I- İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ 920
 II- KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ 924
A- ATAMA VE NAKİLLERLE İLGİLİ DAVALAR 924
B- GÖREVE SON VERME HALİNDE YETKİ 926
C- 3’ÜNCÜ FIKRADA ÖNGÖRÜLEN DURUMLAR 927
D – 4’ÜNCÜ FIKRADA ÖNGÖRÜLEN DURUMLAR 928
 III- TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ 929
 IV- MAHALLİ İDARELERE İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ 930
 V- TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ 930
 VI- TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ 930
A- İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ 931
B- İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ 932
C- DİĞER HALLERDE YETKİ 933
 VII- VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ 934
A- TARH, TAHAKKUK VE CEZA KESME İŞLEMLERİNİ KONU EDİNEN İDARİ DAVALARDA YETKİ 934
B- GÜMRÜK VERGİLERİNDE VE VERGİ HATALARINDA YETKİ 935
C- AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ 936
D- DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ 937
 VIII- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK
   İŞLEMLER 938
 IX- MERCİ TAYİNİ 940
A- TANIMI VE KOŞULLARI 940
B- USUL 941
Bağlantılı Davalar
MADDE 38 943
Bağlantının Danıştayca İncelenmesi
MADDE 39 943
Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi
MADDE 40 944
Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi
MADDE 41 944
Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar
MADDE 42 944
BAĞLANTILI DAVALAR 944
 I- TANIM 944
 II- KOŞULLARI 945
A- KANUNUN ARADIĞI KOŞULLAR 945
B- DİĞER KOŞULLAR 947
 III- BAĞLANTI HAKKINDA KARAR 948
A- KARAR 948
B- DANIŞTAY’IN İNCELEMESİ 950
C- BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN İNCELEMESİ 952
D- KARARLARIN KESİNLİĞİ 952
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- A
Kararlara Karşı Başvuru Yolları
İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNCE,
6545 SAYILI KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN (İSTİNAF MAHKEMELERİNİN) TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLADIKLARI 20 TEMMUZ 2016
GÜNÜNDEN SONRA VERİLEN KARARLAR BAKIMINDAN
UYGULANACAK BÖLÜM.
İstinaf
MADDE 45 955
Temyiz
MADDE 46 956
Temyiz Edilemeyecek Kararlar
MADDE 47 957
Temyiz Dilekçesi
MADDE 48 957
Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar
MADDE 49 958
Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem
MADDE 50 959
AÇIKLAMA 959
 I- İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARI 959
A- ÜST İDARİ YARGI YERLERİ 960
B- İSTİNAF  BAŞVURUSUNUN KONUSU VE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KONUSUNDAN FARKI 960
1- İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR 962
a- Davanın Esası Hakkında verilenKararlar 962
b-  Usule ilişkin kararlar 963
2- İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR 964
a- Nihai Kararlar 964
b- Nihai Olmayan Kararlar 966
C- TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR 968
1-  Esasa İlişkin Kararlar 968
2- Usule İlişkin Kararlar 970
Ç-  TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR 970
1- Nihai Kararlar  970
2- Nihai Olmayan Kararlar 971
D- İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR 972
E- İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ 975
1- DİLEKÇENİN ŞEKLİ .975
2- BİRDEN FAZLA KARARIN İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ .979
3- İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI .980
F- HARÇ VE POSTA ÜCRETİ 980
G- İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ 981
H- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ 985
I- DURUŞMA 988
 II- İSTİNAF VE TEMYİZ İNCELEMELERİ ÜZERİNE
   VERİLEBİLECEK KARARLARI 989
A- GÖREV VE YETKİ DIŞINDA İŞE BAKILMIŞ OLMASI 990
B- HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMİŞ OLMASI 991
1- MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE BU UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ OLAYLARIN SAPTANMASINDA HATA 992
2- MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE OLAYLARIN HUKUKİ NİTELEMESİNDE HATA 994
3- HATALI HUKUK KURALI UYGULANMASI 997
4- UYUŞMAZLIĞA UYGULANAN HUKUK KURALININ HATALI YORUMLANMASI 999
5- HUKUK KURALININ OLAYA HATALI
UYGULANMASI 1000
C- USUL HÜKÜMLERİNE UYGULANMASINDA KARARI ETKİLEYECEK NİTELİKTE HATA VE EKSİKLİK BULUNMASI 1001
 III- İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA
   BAĞLANMASI 1009
A- İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI 1009
B- TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAЬLANMASI 1014
 IV- BOZMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR
   VE SONUCU 1016
A- ALT DERECE İDARİ YARGI YERİNİN BOZMA KARARINA UYMASI 1017
1- UYMA KARARININ NİTELİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI 1017
2- UYMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR 1020
3- BOZMA KARARINA UYULARAK VERİLEN
KARARIN TEMYİZİ 1023
B- BOZMA KARARINA DİRENİLMESİ (İLK KARARDA
ISRAR EDİLMESİ) 1025
1- ISRAR KARARI VE NİTELİĞİ 1025
2- ISRAR KARARININ TEMYİZİ VE DAVA DAİRELERİ KURULLARININ İNCELEMESİ 1027
 V- TEMYİZEN VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK
   İŞLEM 1030

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - B
Kararlara Karşı Başvuru Yolları
İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNCE, 6545 SAYILI
KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN BÖLGE İDARE
MAHKEMELERİNİN TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLADIKLARI 20 TEMMUZ 2016 GÜNÜNDEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR 
BAKIMINDAN UYGULANACAK BÖLÜM.
İtiraz
MADDE 45 1033
Temyiz
MADDE 46 1034
Temyiz Edilemeyecek Kararlar
MADDE 47 1034
Temyiz Dilekçesi
MADDE 48 1034
Kararın Bozulması
MADDE 49 1036
Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem
MADDE 50 1036
AÇIKLAMA 1036
 I- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARI 1036
A- ÜST İDARİ YARGI YERLERİ 1037
B- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
KARARLAR 1037
1- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU OLABİLECEK KARARLAR 1039
2- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR 1041
a- Nihai Kararlar 1041
b- Nihai Olmayan Kararlar 1044
C- İTİRAZ VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR 1046
D- İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ 1049
1- DİLEKÇENİN ŞEKLİ 1049
2- BİRDEN FAZLA KARARIN İTİRAZA VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ 1052
3- İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI 1052
E- HARÇ VE POSTA ÜCRETİ 1053
F- İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ 1054
G- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE
BULUNMA GEREĞİ 1058
H- DURUŞMA 1060
 II- KARARIN BOZULMASINI GEREKTİREN NEDENLER 1061
A- GÖREV VE YETKİ DIŞINDA İŞE BAKILMIŞ OLMASI 1061
B- HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMİŞ OLMASI 1062
1- MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE BU UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ OLAYLARIN HATALI SAPTANMASI 1062
2- MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE OLAYLARIN HUKUKİ NİTELEMESİNDE HATA 1063
3- HATALI HUKUK KURALI UYGULANMASI 1067
4- UYUŞMAZLIĞA UYGULANAN HUKUK KURALININ HATALI YORUMLANMASI 1068
5- HUKUK KURALININ OLAYA HATALI
UYGULANMASI 1069
C- USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLUNMASI 1070
 III- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA
   BAĞLANMASI 1078
A- İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KARARA
BAĞLANMASI 1078
B- TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA
BAĞLANMASI 1079
 IV- BOZMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK
   KARARLAR VE SONUCU 1081
A- MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMASI 1083
1- UYMA KARARININ NİTELİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI 1083
2- UYMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR 1085
3- BOZMA KARARINA UYULARAK VERİLEN
KARARIN TEMYİZİ 1088
B- BOZMA KARARINA DİRENİLMESİ
(İLK KARARDA ISRAR EDİLMESİ) 1090
1- ISRAR KARARI VE NİTELİĞİ 1090
2- ISRAR KARARININ TEMYİZİ VE DAVA DAİRELERİ KURULLARININ İNCELEMESİ 1092
 V- TEMYİZEN VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK
   İŞLEM 1095
Kanun Yararına Temyiz
MADDE 51 1097
AÇIKLAMA 1097
 I- HUKUKİ NİTELİĞİ 1098
 II- KANUN YARARINA TEMYİZİN KOŞULLARI 1099
A- KARAR MADDEDE YAZILI İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLMİŞ OLMALIDIR 1101
B- KARAR NİHAİ NİTELİKTE OLMALIDIR 1102
C- KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLECEK KARAR KESİN YA DA İSTİNAF VEYA
TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEDEN KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR 1103
1- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN
KARARLARI 1103
a)  İstinaf Yolu Açık Olmayan İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları 1103
b) İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları 1104
c)  İdare Mahkemelerinin Temyize Tabi Olan; Ancak,
Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen
Kararları 1104
2- BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI 1104
a) Temyiz Yolu Açık Olmayan Bölge İdare Mahkemesi Kararları 1104
b) Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararları 1105
3- DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK VERDİĞİ KARARLAR 1105
D- KARAR, HUKUKA AYKIRI BİR SONUCU İFADE ETMELİDİR 1106
 III- KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNMA
   YETKİSİ 1107
 IV- KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSU VE KARARA
   BAĞLANMASI 1108
 V- BOZMA KARARININ HUKUKSAL SONUÇ VE ETKİLERİ 1109
Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması
MADDE 52 1111
KANUN YOLLARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
MÜESSESESİ 1111
 I- İLK DERECE İDARİ YARGI KARARININ DAVAYA KONU
   İDARİ İŞLEM YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİ (İCRAİLİĞİ)NE
   ETKİSİ 1112
 II  DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) KABULÜNE
   İLİŞKİN KARARLARIN YÜRÜTÜLMELERİNİN
   DURDURULMASI 1115
A- DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) KABULÜNE İLİŞKİN KARARLAR 1115
B- YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR 1116
C- YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR
KARARIN İLK DERECE İDARİ YARGI YERİNİN KANUN YOLU BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN KARARININ İNFAZ EDİLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ 1117
 III  DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) REDDİNE DAİR
   KARARLARIN KANUN YOLU BAŞVURUSUNA KONU
    EDİLMESİ DOLAYISIYLA YÜRÜTMENİN
   DURDURULMASI 1118
 IV- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA
   ÜST İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARA
   İTİRAZIN OLANAKSIZLIĞI 1120
Yargılamanın Yenilenmesi
MADDE 53 1123
Kararın Düzeltilmesi
MADDE 54 1124
Yargılamanın Yenilenmesine (ve Kararın Düzeltilmesine) İlişkin
Özel Hükümler
MADDE 55 1124
 I- KARARIN DÜZELTİLMESİ (6545 sayılı Kanunda kurulması
   öngörülen bölge idare mahkemelerinin tüm Yurtta göreve
   başlayacakları tarihten önce ilk derece idari yargı yerlerince
   verilen kararlar bakımından) 1125
A- KONUSU 1125
B- DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 1127
C- SÜRESİ 1127
D- KARARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTݬREN
SEBEPLER 1128
E- SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLAN¬MASI 1128
F- KARARIN DÜZELTİLMESİNİN İKİNCİ KEZ
İSTENİLMESİ  1129
 II- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 1129
A- KONUSU 1130
B- DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 1131
C- SÜRESİ 1131
D- YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 1131
E- SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 1138
 III – ANAYASA MAHKEMESİNE, YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   SONUCU DOĞURAN, BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 1138
A) BAŞVURU KOŞULLARI 1139
1)  Başvurucu İle İlgili Koşullar 1139
2)  Tüm Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması 1140
3)  Diğer Koşullar 1142
a)  Başvuru Süresi 1142
b)  Dilekçenin Şekli 1142
c)  Harç Ödeme Zorunluluğu 1143
B)  BAŞVURU DİLEKÇESİNİN DİLEKÇENİN
VERİLEBİLECEĞİ YERLER 1143
C)  İHLALİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER 1143
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Danıştayda Çekinme ve Ret
MADDE 56 1147
Mahkemelerde Çekinme ve Ret
MADDE 57 1147
İdari Davalarda Delillerin Tespiti
MADDE 58 1148
Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler
MADDE 59 1148
Tebliğ İşleri ve Ücretler
MADDE 60 1149
Çalışmaya Ara Verme
MADDE 61 1149
Nöbetçi Mahkemenin Görevleri
MADDE 62 1149
AÇIKLAMA 1149
 I- ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI 1149
 II- NÖBETÇİ MAHKEMENİN OLUŞUMU 1150
 III- ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINDA GÖRÜLECEK
   İŞLER 1151
EK MADDE 1 1151
EK MADDE 2 1152
AÇIKLAMA 1152
EK MADDE 3 1153
Kaldırılan Hükümler
MADDE 63 1153
GEÇİCİ MADDE 1 1153
GEÇİCİ MADDE 2 1153
GEÇİCİ MADDE 3 1153
GEÇİCİ MADDE 4 1153
GEÇİCİ MADDE 5 1154
GEÇİCİ MADDE (3622 sayılı Kanunun geçici maddesi) 1154
4001 Sayılı Kanunla Getirilen Geçici Maddeler
GEÇİCİ MADDE 1 1154
GEÇİCİ MADDE 2 1154
6352 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 6  1154
6459 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 7 1155
6545 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 8 1155
Yürürlük
MADDE 64 1156
Yürütme
MADDE 65 1156
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMA 1157
• VUK.nun 371’inci maddesine uygun dilekçe örneği 1161
• VUK.nun 376’ncı maddesine uygun dilekçe örneği 1162
• VUK.nun Ek 1’inci maddesine uygun uzlaşma başvurusu dilekçesi örneği 1163
• VUK.nun 122’nci maddesine uygun düzeltme dilekçesi örneği 1164
• VUK.nun 124’üncü maddesine uygun şikayet başvuru¬su dilekçesi örneği 1165
• Gümrük Kanununun 242’nci maddesine uygun itiraz başvurusuna
ait dilekçe örneği 1166
• İYUK.nun 11’inci maddesi uyarınca üst makama baş¬vuru dilekçesi örneği 1168
• İYUK.nun 11’inci maddesi uyarınca üst makama baş¬vuru dilekçesi örneği 1169
• İptal davası için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dilekçe
ör¬neği 1170
• İptal davası için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dilekçe
ör¬neği 1172
• Düzenleyici işlemle uygulama işlemi için, İYUK.nun 7’nci maddenin 4’üncü fıkrasına uygun dava dilekçe ör¬neği 1175
• İdari işlemin icrasından doğan zararın tazmini istemiyle açılan
tam yargı davasına, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava
dilekçesi ör¬neği 1178
• İptal ve tam yargı davasının birlikte açılması durumunda,
İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör¬neği 1180
• İdari eylemden doğan zararın tazmini istemiyle açılan
tam yargı davasına, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
dava dilekçesi ör¬neği 1182
• Vergi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine
uygun dava dilekçesi ör¬neği 1184
• Vergi mahkemesi için, İYUK.nun 3’üncü maddesine
uygun dava dilekçesi ör¬neği 1187
• Gümrük vergisi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör¬neği 1189
• Gümrük vergisi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör¬neği 1192
• İhtiyati haciz kararları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
dava dilekçesi ör¬neği 1195
• Ödeme emirleri için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
dava dilekçesi ör¬neği 1198
• Haciz kararları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
dava dilekçesi ör¬neği 1201
• İYUK.nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına uygun dava dilekçesi
ör¬neği 1203
• İYUK.nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun dava dilekçesi örneği 1206
• Dilekçenin reddi üzerine davanın yenilenmesi dilekçesi örneği 1210
• Harç ve posta ücreti tamamlama dilekçesi örneği 1212
• İYUK.nun 6’ncı maddesi uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın
yeniden işleme konulması isteğine ilişkin dilekçe örneği 1213
• Savunma dilekçesi örneği 1214
• Yürütmenin durdurulması istemlerine ilişkin kararlara itiraz
dilekçesi örneği 1216
• Hakimin Reddi İstemine İlişkin Dilekçe Örneği 1218
• Bilirkişiye İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği 1219
• Bilirkişi Raporuna İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği 1221
• Davaya katılma isteğine ilişkin dilekçe örneği 1223
• Davanın ihbarı isteği ile ilgili dilekçe örneği 1225
• İYUK.nun 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca işleme konulma dilekçesi örneği 1227
• İYUK.nun 26’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması isteğine ilişkin
dilekçe örneği 1228
• İYUK.nun 29’uncu maddesi uyarınca yapılan açık¬lama veya
aykırılığın kaldırılması isteklerine ait dilekçe örneği 1229
• İYUK.nun 30’uncu maddesi uyarınca yapılan yanlışlıkların
düzeltilmesi isteklerine ait dilekçe örneği 1230
• İYUK.nun 48’inci maddesi uyarınca düzenlenecek iti¬raz ve
temyiz dilekçesi örneği 1231
• Kararın düzeltilmesi istemlerine ilişkin dilekçe örneği 1234
• Yargılamanın yenilenmesi istemlerine ilişkin dilekçe örneği 1236
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ, VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ 1239
YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER 1249
 
KISALTMALAR
A.g.e. : Adı geçen eser
A.g.m  : Adı geçen makale
A.g.n. : Adı geçen not
Av.Üc.T. :   Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi.
AY   :   Anayasa
AYM : Anayasa Mahkemesi
AYİM : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Bkz. : Bakınız
Bsk. : Baskı
C. : Cilt
CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme
D.  : Daire
Dan. : Danıştay
Dan. İç. Bir. Kur. : Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu
E.  : Esas
éd. : édition (Baskı)
Fık. : Fıkra
GT. : Genel Tebliğ
GVK. : Gelir Vergisi Kanunu
HD. : Hukuk Dairesi
Hk. : Hakkında
HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İDDGK : İdari Dava Daireleri Genel Kurulu
İDDK : İdari Dava Daireleri Kurulu
İYUK. : İdari Yargılama Usulü Kanunu
K. : Karar
KDV. : Katma Değer Vergisi
KDVK. : Katma Değer Vergisi Kanunu
KVK. : Kurumlar Vergisi Kanunu
Md. : Madde
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
Mük. : Mükerrer
P. : Page (sayfa)
R.G. : Resmi Gazete
S. : Sayı
Sh. : Sahife
s.K. : Sayılı Kanun
T. : Tome (cilt)
Teb. K. : Tebligat Kanunu
Uy. Mah. Huk. Böl. : Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü
Vb. : Ve bunlar gibi
Vd. : Ve devamı
Vs. : Ve saire
VDDGK. : Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu
VDDK. : Vergi Dava Daireleri Kurulu
VUK. : Vergi Usul Kanunu
Y. : Yıl
Yr. : Yargıtay
Yr. Huk. G. K. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
YT. : Yürürlük Tarihi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: idari yargı iyuk
İlgili Yayınlar