İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim KAPLAN
ISBN: 9786050503944
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim KAPLAN
Baskı Tarihi 2019/03
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İH080
İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri
Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
2019/03 2. Baskı, 472 Sayfa
ISBN 978-605-05-0394-4

Kendine özgü bir hukuki yapısı olan “İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri” başlıklı bu kitabımın ikinci basısında; konu ile ilgili

– 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)

– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK)

– 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİS) hükümleri incelenmiş, Yap - İşlet - Devret Finans ve Yap - İşlet Finans Modelleri çerçevesinde gerçekleştirilen alt ve üst yapılarla ilgili inşaat sözleşmeleri ile endüstri yatırım sözleşmeleri değerlendirilmiştir.

Ayrıca konu ile ilgili Yargıtay İçtihatları ile İsviçre Federal Mahkemesinin kararları gözden geçirilmiştir.


Bu kapsamda inşaat sözleşmeleri ve endüstri yatırım sözleşmeleri;

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 
 • 3096 Sayılı Özel Kişilerce Elektrik Üretimi Hakkında Kanun, 
 • 3465 Sayılı Özel Kişilerce Otoyol Yapımı Hakkında Kanun, 
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
 • 3996 Sayılı Yap-İşlet-Devret Modeli ile Al Yatırımlar Kanunu, 
 • 4283 Sayılı Yap-İşlet, Finans Modeli ile İlgili Elektrik Üretimi Yapımı İlgili Kanun, 
 • FIDIC Kuralları,
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 15 Nisan 1994 Tarihli Kamu İhaleleri Hakkındaki Anlaşması (GPA), 
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) İhtilafların Çözümüne Dair Kuralları ve Usulleri, 
 • MTO (ICC) Tahkim Kuralları ve EU Yönergeleri, 
 • 6100 Sayılı HMK'ya Göre Milli Tahkim, 
 • 4501 Sayılı Kanun ve 4686 Sayılı Milletlerarası (Yabancı) Tahkim Kanunu Hükümleri, 
 • Birleşmiş Milletler (UNO) UNICITRAL Uzlaşma ve Tahkim Kuralları, 
 • Dünya Bankasının (WB) ICSID (Internation Centre for Settlement of Investment Disputes) Anlaşması 

hükümleri açısından incelenmiştir.

İ Ç İ N D E K İ L E R

2. BASKI İÇİN ÖNSÖZ11

ÖNSÖZ13

KISALTMALAR43

1. BÖLÜM
BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

§ 1İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Kuruluşu ve Hukuki Niteliği47

I.Tanım ve Uygulanacak Hükümler47

II.TBK Hükümleri Açısından İnşaat Sözleşmeleri-
 TBK’daki Hükümlerin Sistematiği48

III.İnşaat Sözleşmesinin Ayırt edici Özelliği, Kuruluşu ve Tarafları49

1.Sözleşmenin Ayırt Edici Özellikleri49

2.Sözleşmenin Tarafları51

3.Sözleşmenin Kuruluşu53

4.Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil54

IV.Sözleşmenin Hukukî Niteliği55

V.İnşaat Sözleşmesinin Esaslı Unsurları56

1.Bir “İnşa Eseri “ Meydana Getirme Unsuru”56

2.Ücret Unsuru57

3.Bir Yapıyı Meydana Getirme ve Teslim Etme Unsuru57

§ 2Yüklenicinin Asli ve Yan Borçları59

I.Üstlendiği Yapıyı Yapma ve Tamamlayıp Teslim Etme
 Asıl Borcu59

1.Genel Olarak Yüklenicinin Yapıyı Yapma ve Teslim Etme Borçları59

2.Genel Olarak Üstlenilen Yapının İnşaası ve Teslimi59

3.Genel Olarak Yapının Zamanında ve Ayıpsız Tamamlanması60

4.Yapı İçin Gerekli İş Araçları ve Yapı Malzemesinin Temini60

II.Yüklenicinin Asli Borcu ve Buna Bağlı Yan Borçları61

III.Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu63

1.Tanınmış ve Bilinen Teknik Kurallar64

2.Yüklenicinin Bilgi Verme ve Genel İhbar Yükümlülüğünün Kapsamı65

IV.Yüklenicinin Yapıyı Bizzat Yapma veya Kendi Yönetimi
 Altında Yaptırma Borcu66

§ 3Yüklenicinin Üstlendiği İnşaatı Başkasına Yaptırması
Alt Yüklenici Sözleşmesi69

I.Asıl İnşaat Sözleşmesi ile Alt Yüklenici Sözleşmesi Ayrımı69

II.Alt Yüklenicinin Hukuki Durumu69

III.Yüklenici ile Asıl Yapı Sahibi Arasındaki
 İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Durumu70

1.İnşaat Sözleşmesi Yürürlüktedir70

2.Müteahhidin İnşaat Bedeli Talep Hakkı71

3.Asıl İnşaat Sözleşmesinde, Müteahhidin Üstlendiği
İnşaat İşlerini Alt Müteahhide Devri Yasağı ve
Bunun Hukuki Sonuçları71

4.Asıl İnşaat Sözleşmesinin, Alt Yükleniciye Kısmen veya
Tamamen Devrinin Caiz Olduğu Durumlar ve
Hukuki Sonuçları72

5.FIDIC Kurallarına Göre Atanan Alt Müteahhitler
Hukukunda Kurallar73

IV.Asıl Müteahhit ile Alt Yüklenici Arasındaki
 İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Durumu73

V.Alt Müteahhit ile Asıl Yapı Arasındaki Hukuki Durum77

§ 4Yüklenicinin Üstlendiği İnşaatı Zamanında
Tamamlama ve Teslim Borcu80

I.Genel Olarak İnşaatın Teslim ve Tesellümü80

II.İnşaatın Teslim Süresi81

1.Genel Olarak, Teslim Süresinin Tespitinin Önemi81

2.İnşaat Süresinin Yapı Sahibi Açısından Önemi82

3.İnşaat Süresinin Müteahhit Açısından Önemi82

4.Yapının Teslim Süresinin Tespiti83

5.İnşaat Sözleşmelerinde Öngörülen Süre Türleri84

§ 5Genel Olarak İnşaat İşlerinde İnşaatın Gecikmesini
Haklı Gösteren ve Müteahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar ve Sonuçları86

I.Müteahhidin Sözleşmenin İfa Edilmediği Def’i
 (Ödemezlik Def’i) Hakkının Doğduğu Haller86

II.Yapı Sahibinin Alacaklının Temerrüdüne İlişkin
 Düştüğü Durumlardan Kaynaklanan Gecikmelerden
 Müteahhit Sorumlu Değildir87

III.TBK md. 473’e Göre Yapı Sahibinin Rizikosuna Katlanması
 Gereken Hallerden Doğan Gecikmelerden Müteahhit Sorumlu
 Değildir89

IV.Yer Teslimindeki Gecikmeler ve Hukuki Sonuçları89

1.İşyeri (Yer) Teslimi Kavramı, Yer Tesliminin Ortaya Çıkış Biçimleri ve Yer Tesliminde Gecikmenin Hukuki Sonuçları89

2.Yer Teslimi ile İlgili Standart Sözleşme ve BİGŞ Hükümleri90

V.Projelerin Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi ve
 Tesliminde Gecikmeler ve Hukuki Sonuçları91

1.Projelerin Hazırlanması, Onaylanması ve
Teslimi Yükümlülüğü91

2.Projelerle İlgili Gecikmelerde Süre Uzatımı92

VI.Hakediş Ödemelerinin Geç Yapılması ve Hukuki Sonuçları92

1.Hakediş Ödemelerinin Niteliği ve Geç Ödenmesi Sorunu92

2.Hakedişlerin Geç Ödenmesinin Hukuki Sonuçları93

VII.Keşif Artışları ve Hukuki Sonuçları93

1.Keşif Artışı Kavramı ve Sebepleri93

2.Süre Uzatımı94

3.Süre Uzatımını Gerektiren Durumların Özeti94

§ 6Müteahhidin Üstlendiği İnşaat İşlerinde Temerrüdü96

I.Genel Olarak Müteahhidin Temerrüdü Hakkında96

II.İnşaatın Teslim Süresinden Önce Müteahhidin
 İnşaat İşlerinde Temerrüdü ve Şartları96

1.TBK’nın 473. Maddesinin İçeriği ve Sınırları96

2.Müteahhidin İnşaatın Tesliminden Önce
İnşaatı Yapma Borcunda Temerrüdün Özellikleri98

3.Müteahhidin TBK 473/I Maddesine Göre
Temerrüdünün Şartları100

a.Genel Olarak, Müteahhidin Temerrüt Durumları100

b.Müteahhidin Temerrüdünün Şartları102

aa.İnşaata Başlamada Temerrüt Durumunun Şartları102

bb.İnşaat Çalışmalarında Gecikme Nedeniyle
Kısmi Temerrüdün Şartları107

4.Müteahhidin TBK m. 473/I hükmüne göre Temerrüdünün
Yapı Sahibi Açısından Hukuki Sonuçları110

5.Yapı Sahibinin TBK’nın 473/II Hükmüne Göre,
İnşaat İşlerini Başkasına Yaptırma Hakkını Kullanması ve
Şartları113

a.Hükmün Uygulama Alanı113

b.Yapı Sahibinin İşin Devamı Sırasında TBK 473/II
Hükmüne Göre İnşaattaki Ayıbın veya Sözleşmeye
Aykırılığın Giderilmesi İşe Devamın Hasar ve
Masrafların Müteahhide Ait Olmak Üzere Üçüncü
Kişiye Yaptırmasının Şartları115

6.Yapı Sahibinin İnşaat İşini Üçüncü Kişiye Yaptırmasının
Hukuki Sonuçları117

7.TBK’nın 473/I’e Göre, Sözleşmeden Dönme
(Sözleşmenin feshi) ve 473/II’e Göre, İnşaat İşinin
Başkasına Yaptırılması Halinde İspat Yükü117

8.TBK’nın 473 (Art. 366 OR; eBK m.358) Maddesinin
1. ve 2. fıkra Hükümlerinde Düzenlenmemiş
İnşaat Sözleşmesine Aykırılıklar118

a.Kanunda Düzenlenmemiş, İnşaatın Teslimi
Borcuna Aykırılık Halleri118

b.İnşaatı Yapmada Temerrüt Durumları119

§ 7Müteahhidin İnşaat Ayıplarından Dolayı Tekeffül Borcu
(Ayıba Karşı Sorumluluğu)120

I.Genel Olarak Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri120

II.Müteahhidin İnşaat Ayıplarına Karşı Tekeffül Borcunun Şartları120

1.Ayıba Karşı Tekeffülün Maddi Şartları121

a.İnşaatın Tamamlanmış Olarak Teslim Edilmesi Şartı121

b.İnşaatın Ayıplı Olması Şartı121

aa.Genel Olarak Yapı Ayıbının Görünüş Biçimleri122

bb.Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıflardaki Ayıplar124

cc.Vaat Edilen Vasıflardaki Ayıplar125

dd.İnşaatta Bulunması Gereken Lüzumlu
Vasıflardaki Eksikliklerden Kaynaklanan Ayıplar127

c.Yapı Sahibinin İnşaattaki Ayıbı Bizzat Kendi Kusuru ile
Sebebiyet Vermemiş Olması Şarttır (Olumsuz Şart)130

aa.Genel Olarak, Hükmün Amacı130

bb.Müteahhidin İhtarına Rağmen Yapı Sahibinin Verdiği
Hatalı Talimatlarından Kaynaklanan Kusuru131

cc.Yapı Sahibinin Temin Ettiği Ayıplı İnşaat
Malzemesinden veya Gösterilen İnşaat Yerinin
Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluk134

d.Yapı Sahibi İnşaatı Kabul Etmemiş Olmalıdır
(Olumsuz Şart)138

aa.Yapının Açık ve Üstü Örtülü Olarak Kabulü
Durumunda Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumluluktan Kurtulması139

bb.Açık Ayıplarda, Yapı Sahibinin Ayıba Karşı
Güvenceden Kaynaklanan Haklarının Kaybı –Müteahhidin Sorumluluktan Kurtulması140

cc.Yapı Sahibinin, Teslim Edilen İnşaatı
Gözden Geçirmeyi ve Bildirimde Bulunmayı
İhmal Etmesi Durumunda, Ayıba Karşı
Güvenceden Kaynaklanan Haklarını Kaybetmesi141

dd.Yapıda Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplarda,
Yapı Sahibinin Ayıba Karşı Güvenceden
Kaynaklanan Haklarının Kaybı -Müteahhidin Sorumluluktan Kurtulması142

2.Ayıba Karşı Tekeffülün Şekli Şartları143

§ 8Teslim Edilen İnşaatın Ayıplı Olması Durumunda
Yapı Sahibinin Müteahhide Karşı Olan Hakları144

I.TBK’nın 475. Maddesinde Yapı Sahibine Tanınmış Olan
 Seçimlik Hakların Amacı144

II.Ayıptan Kaynaklanan Hakların Hukuki Niteliği ve Kullanılması146

III.Yapı Sahibinin İnşaat Sözleşmesinden Dönme Hakkı
 (TBK m.475/I)146

1.Sözleşmeden Dönme, Sözleşmenin Ortadan Kalkması İçin
Özel Şartlar146

a.Beklenilmezlik Kriteri147

b.Kullanılmazlık Kriteri148

2.Sözleşmeden Dönmenin Hukuki Sonuçları149

IV.Yapı Sahibinin İnşaat Bedelinden İndirim Talebi
 (TBK m.475/II)150

1.Genel Olarak Ücretten İndirim Talebi150

2.Özel Şartları151

a.Yapının Düşük Değerde Olması151

b.Ayıplı Yapının, Tamamen Değersiz Olmaması,
Minimum Bir Değere Sahip Olması Gerekir151

3.Hukuki Sonuçları151

V.Yapı Sahibinin Ayıbın Giderilmesi – Onarımı Talebi155

1.Genel Olarak Yapı Sahibinin Yapı Ayıbının Giderilmesini
Talep Hakkı155

2.Ayıbın Giderilmesi Talebinin Özel Şartları156

a.Yapıdaki Ayıbın Giderilmesi Objektif Olarak
Mümkün Olmalıdır156

b.Yapıdaki Ayıbın Giderilmesi Aşırı Masraflı Olmamalıdır157

3.Hukuki Sonuçlar158

VI.Yapıdaki Ayıplar Nedeniyle Uğranılan Sonuç Zararların
 Tazmini Talebi161

1.Kavram ve Ortaya Çıkış Biçimleri161

2.Ayıp Sonucu Zararın Tazmini Talebinin Şartları ve Unsurları163

a.Teslim Edilen Yapının Ayıplı Olması Unsuru163

b.Ayıp Sonucu Zararın Unsuru163

c.Yapı Ayıbı ile Doğan Zarar Arasında Uygun
İlliyet Bağının Bulunması Unsuru164

d.Kusur Sorumluluğu Unsuru164

3.Ayıp Sonucu Zarar Talebinin Hukuki Sonuçları164

VII.Yapı Sahibine Ait Taşınmaz Üzerindeki Yapılardaki
 Hukuki Durum166

VIII.Ayıp Sonucu Zararın Diğer Hukuki Taleplerle İlişkisi166

IX.Sözleşmede Yapı Ayıplarından Doğan Sorumluluğunu
 Sınırlayan Hükümler168

X.Yapı Ayıplardan Doğan Sorumlulukta İspat Yükü169

XI.İnşaat Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Cezai Şartlar
 –Ceza Kesintisi– Gecikme Cezaları170

XII.Yapı Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Haklarının
 Sona Ermesi171

XIII.Yapı Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Haklarının
 Zamanaşımına Uğraması (TBK m.478; Art. 369 OR;
 eBK m.363)172

§ 9Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu176

I.Genel Olarak Yapı Sahibinin Borçları176

II.Ücretin Tayini Usulleri ve Ücretin Türleri176

1.Türk Borçlar Kanunu’nun Ücretin Tayini ile İlgili Hükümleri176

a.Götürü Bedel (Taahhüdü)177

b.Değere Göre Bedelin Tayinini,177

2.İnşaat Bedelinin Belirleniş Biçimine Göre
İnşaat Sözleşmelerinin Sınıflandırılması178

3.Genel Olarak İnşaat Ücretinin Türleri180

4.İnşaat Kredisi, İnşaat Bedelinin Banka Kredisi ile Ödenmesi181

5.İnşaat Bedelinin, Yapının İşletilme Süresi Karşılığında
Ödenmesi181

§ 10Sözleşme ile Kararlaştırılmış Eser Ücretinin Miktarı Açısından Türleri182

I.Götürü (Sabit) Ücret (TBK m.480).182

1.Toptan Götürü (Sabit-Anahtar Teslimi) Ücret182

2.Global Götürü Ücret (Sınırlı Toptan Sabit Ücret
Anlaşması ve Global Ücret)185

3.Her Şey Dâhil Birim Fiyatlara Göre Belirlenen Ücret185

a.Birim Fiyatın Tespiti, Hukukî Niteliği ve İspat Yükü186

b.Birim Miktarın Tespiti, Hukukî Niteliği ve İspat Yükü187

aa.Fiilen Yapılan Ölçümleme ile Birim Miktarın
Tespiti ve İspat Yükü188

bb.Plan ve Proje Uygun Teorik Miktarın Tespiti ve
İspat Yükü189

c.Birim Fiyatlı Götürü Ücret ile Sabit Götürü
Ücretin Mukayesesi190

d.Birim Fiyatlı Götürü Ücret de Mutlak Değildir.191

II.Yaklaşık (Keşif Bedeli) Ücret193

III.Birden Fazla Ücret Türü Üzerinden Yapılan Sözleşmeler194

§ 11Sözleşme ile Kararlaştırılmamış Ücret196

I.Genel Olarak196

II.Ücretin İnşaatın Değerine ve Müteahhidin Giderine Göre
 Tespitinin Esasları (TBK m.481)196

§ 12İlave İş ve İş Değişikliği Niteliğindeki İnşaat Edimlerinin
Ücretinin Tespiti ve Ödenmesi198

I.İş Değişikliği ve İlave İş Kavramları198

II.İş Değişikliği ve İlave İşin Hukukî Açıdan Ortaya Çıkış
 Durumları200

1.Ek Sözleşme ile Kararlaştırılan İş Değişikliği200

2.Yapı Sahibinin Tek Taraflı İş Değişikliği Yapma Hakkı200

3.Yapı Sahibinin Tarafların Farazi İradelerinden Belirlenen
İş Değişikliği Yapma Hakkı205

III.İş Değişiklikleri ile İlave İşlerin Bedellerinin Tespiti ve
 Ödenmesi206

1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabi Kamu İnşaatlarında206

2.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Kamu İnşaatlarında208

3.Özel Hukuk Hükümlerine Tabi İnşaat Sözleşmelerinde209

§ 13Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin İnşaat Bedeli ile
İlgili Hükümleri210

§ 14Götürü Sabit Ücret veya Birim Fiyat Ücreti
Kararlaştırılmış Olan İnşaat Sözleşmelerinde Evvelce Öngörülmeyen Olağanüstü Haller Sebebiyle Ücretin
Arttırılması veya Sözleşmenin Feshinin Şartları211

I.Genel Olarak TBK m.480/II Hükmünün Amacı,
 Niteliği ve Kanundaki Sistematik Yeri211

II.Hâkimin TBK’nın 480. maddesinin 2. Fıkrasına Göre
 Vereceği Sözleşmeye Müdahale Ederek Uyarlama Kararının
 Hukuki Niteliği214

III.Müteahhidin Ücret Arttırması veya Sözleşmenin Feshi
 Talebinin Şartları216

1.Önceden Tahmin Edilmeyen veya Tahmin Olunup da
İki Tarafça Vuku Gelmeyeceği Kabul Edilen Olağanüstü
Hallerin Ortaya Çıkmış Olması216

2.Sonradan Ortaya Çıkan Olağanüstü Haller
İnşaatın Tespit Edilen Götürü Bedelle Tamamlanmasına
Engel Olmalı veya Bunu Aşırı Derecede Güçleştirmelidir.217

3.Olağanüstü Hallerin Meydana Gelmesinde Müteahhide
Kusur İsnat Edilmemelidir.218

4.Taraflarca Sözleşmeye Her Türlü Değişen Hal ve Şarta Rağmen Müteahhidin Fesih veya Bedelin Arttırılması Yoluna Başvurmayacağına Dair Bir Kayıt Konmamış Olmalıdır.219

5.Müteahhit İnşaat Edimlerini Henüz İfa Etmemiş Olmalıdır.219

IV.Yapı Sahibinin TBK m. 480/III Hükmünden Yararlanıp
 Yararlanamayacağı Sorunu219

§ 15Kamu Sektörünce İhaleye Çıkarılan İnşaat İşlerinde
Fiyat Arttırma veya Fesih Yetkisi veren Kararnamelerin
Hukuki Niteliği222

§ 16Ücretin Ödenme Zamanı (Muacceliyet Anı)225

I.TBK’nın 479. Maddesindeki “Ücret, İnşaatın Tesliminde Ödenir”
 Kuralı225

II.Ücretin Geçici –Ara Hakedişlerle Ödenmesi Usulü226

1.Ara Hakedişin Anlamı ve Hukukî Niteliği226

2.Ara Hakediş Ödemelerinin Avans Niteliğinde
Olup Olmadığı Meselesi227

3.Ara Hakedişlerin Bağlayıcı Olup Olmadığına İlişkin
BİGŞ Hükümleri227

a.Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde228

b.Götürü Olarak Yaptırılan veya Özelliği Olan İşlerde229

c.Ara Hakediş Ödemelerinde “Fazla veya Mükerrer Ödeme” Meselesi230

III.Kısmî Ödeme Usulü231

IV.Avans Ödeme Usulü231

§ 17Ücretin Teminatı (TMK m. 893 fık. I, 6,3) ve Ödeme Yeri232

§ 18Yapı Sahibinin Teslim Edilen Yapının Ayıplı Olması Halinde Ücreti Ödemeden Kaçınma Hakkı ve Takas Beyanında
Bulunma İmkânı233

§ 19Ücretin Temliki233

§ 20Müteahhidin Ücret Hesabı ve Faturasının Önemi236

I.Ücret Hesabı236

II.Faturanın Tanımı, Hukukî Niteliği ve İspat Gücü237

§ 21Ücret Borcunun Zamanında veya Hiç İfa Edilmemesinin
Sonuçları239

I.Genel Olarak Para Borcunun Ödenmemesinde Temerrüt239

II.Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcunda Temerrüdünün
 Şartları ve Sonuçları239

1.Temerrüdün Şartları239

2.Temerrüdün Sonuçları240

a.Gecikme Faizi240

b.Munzam Zararın Tazmini240

c.Müteahhidin BK m. 97 Hükmüne Göre Geçici Olarak
İşi Durdurma Hakkı241

d.Müteahhidin İnşaat Sözleşmesini Fesih Hakkı241

§ 22Ücret Alacağının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi243

§ 23İnşaat Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri245

I.Genel Olarak Sözleşmelerin Sona Erme Sebepleri245

II.Yaklaşık Bedelin Aşılması (TBK m.482)245

1.Hükmün Amacı245

2.Hükmün Uygulanma Alanı246

3.Hükmün Uygulanmasının Şartları246

a.İnşaatın Bedeli Muhtemel Masraflara Göre Belirlenen Yaklaşık Bedel veya Yaklaşık Keşif Bedeli Olarak
Tespit Edilmelidir.246

b.Yaklaşık Bedelin, Aşırı Ölçüde Üstüne Çıkılması Şartı.246

4.Yaklaşık Bedelin Aşılmasına Yapı Sahibi Sebebiyet
Vermemiş Olmalıdır.247

5.Dönme Hakkının Kullanılma Zamanı247

6.Hakların Kullanılmasının Hukuki Hüküm ve Sonuçları248

III.İnşaatın Telef Olması Nedeniyle İnşaat Sözleşmesinin
 Sona Ermesi249

1.Genel Olarak249

2.Hükmün Amacı249

3.TBK m.483 Hükmünün Uygulanma Alanı249

4.TBK’nın 483. maddesinin, diğer 485. madde,
482. madde ve 119. madde Hükümleriyle Sınırları249

a.TBK m.483 ile m.485 Hükümleri Arasında Farklılık249

b.TBK m.483 ile 474.Madde Hükümleri Arasındaki
Farklılık250

c.TBK m.483 Hükmü ile 119. Madde Hükmü Arasındaki Farklılık250

5.TBK m. 483 Hükmünün Uygulanma Şartları251

a.Genel Olarak251

b.Fıkra 1 Hükmünün Uygulanma Şartları251

aa.İnşaatın Yok Olması251

bb.İnşaatın Kaza Sonucu Telef Olması Yok Olması252

cc.İnşaatın Teslimden Önce Yok Olması252

dd.Yapı Sahibinin, İnşaatın Kabulünde Temerrüde Düşmemiş Olması253

c.Fıkra 2 Hükmünün Uygulanma Şartları253

aa.Hasarı Sebebiyet Veren Olaylar Yapı Sahibinin
Rizikosu Alanında Bulunmalıdır.254

bb.Yapı Sahibinin Kusurlu Olması Gerekmektedir.255

cc.Müteahhidin, Zamanında Durumun Gereklerine
Göre İhtarda Bulunmuş Olması256

6.TBK m. 483 Hükmünün Uygulanmasının
Hukuki Hüküm ve Sonuçları256

a.Temel İlke256

b.Müteahhidin Bedel ve Giderlerin Ödenmesi
Talep Edememesi Durumları256

c.İstisna Durumlar257

aa.Yapı Sahibinin Kabulde Temerrüde Düşmüş Olması257

bb.İnşaat Ediminin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği257

7.TBK m.483 Hükmü Tamamlayıcı Niteliktedir258

8.İspat Yükü258

IV.İnşaat Sözleşmesinin Yapı Sahibi Tarafından
 TBK’nın 484 Maddesi Uyarınca Tazminat Karşılığında Feshi 259

1.Genel Olarak İnşaatın Tamamlanmasından Önce
İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi259

2.Hükmün Amacı259

3.Hükmün Uygulanma Alanı260

4.Hükmün Uygulanmasının Şartları260

a.İnşaat Tamamlanmamış Olmalıdır260

b.Yapı Sahibi Fesih Beyanını Müteahhide Bildirmelidir261

c.İnşaat Sözleşmesinin Kısmen Feshi261

5.Hükmün Uygulanmasının Hukuki Sonuçları261

6.Ödenecek Bedel ve Tazminat262

a.Önceden Yapılmış Kısmın Bedelini Ödemek262

b.Müteahhidin Bütün Zararlarını Gidermek263

c.Tazminatın Hesabı için İki Metoda Başvurulmaktadır.263

d.TBK m.484 Hükmünün Kanunun Sözleşmeyi
Sona Erdiren Diğer Özel Kurallarıyla İlişkisi264

e.Yapı Sahibinin Zararın Tazmini Yükümlülüğünde
İndirim Yapılamaz.265

7.TBK m.484 Hükmünün Niteliği266

8.İspat Yükü Sorunu266

V.TBK m. 485 Hükmü Gereğince İfanın Yapı Sahibi
 Yüzünden İmkânsızlaşması267

1.TBK m.485 Hükmünün Amacı ve Hedefi267

2.TBK m.485 Hükmünün Uygulanma Alanı268

a.Genel Olarak268

b.TBK m. 485 Hükmünün Uygulanmasında,
Diğer Hükümlerle Sınırlandırmalar268

aa.TBK m. 485 ve 483. Hükümlerin Uygulanma Alanlarının Farklılığı268

bb.TBK m.485 ve TBK m.482-486 Hükümlerinin Uygulanma Alanların Farklılığı270

cc.TBK m.485 Hükmü ile TBK m.112 ve m.136 Hükümlerinin Uygulanma Alanlarının Mukayesesi270

3.TBK m. 485 Hükmü 1. Fıkrasının Şartları270

a.Müteahhidin İfa Edeceği İnşaat Ediminin İmkânsızlığı270

aa.İmkânsızlık, Objektif Nitelikte Olmalı,
Aynı Branşta ve Aynı Uzmanlık Seviyesinde Olan Hiçbir Müteahhit İnşaatı Yapmaya Muktedir Olamamalıdır270

bb.İmkânsızlık Tam Veya Kısmî Olabilir271

cc.TBK m. 485. Hükmü Anlamında İmkânsızlık
Hallerinin Örnekleri:271

b.Kaza –Beklenmeyen Olay Sonucu İmkânsızlık272

c.Yapı Sahibine İsnat Olunabilen, Rizikosunu Katlanması Gereken Beklenmeyen Olay272

4.TBK m. 485 Hükmünün 1. Fıkrasının Uygulanmasının
Hukuki Sonuçları272

a.İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili (ex nunc) Olarak
Sona Erdirilmesi272

b.Yapılmış Olan, İnşaat İşleri Ücret ve Masrafların
Ödenmesi Talebi273

5.TBK m.485 Hükmü, 2. Fıkrasının Uygulanması Şartları273

6.TBK m.485 Hükmünün 2. Fıkrasının Uygulanmasının
Hukuki Sonuçları274

7.İnşaat Sözleşme ile TBK m. 485/II Aksine Kararlaştırılması274

8.İspat Yükü275

VI.Müteahhidin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Sonucu
 İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi275

1.TBK m. 486 Hükmünün Amacı275

2.Hükmün Uygulama Alanı276

3.TBK m.486 Hükmünün Uygulanma Şartları276

a.Müteahhit Tarafından Sonradan Doğan
İfa İmkânsızlığı Şartı276

b.Müteahhidin İnşaatı Şahsen Yapma veya
Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Yükümlülüğü278

4.TBK m.486 Hükmünün Uygulanmasının
Hukuki Hüküm ve Sonuçları278

a.İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi278

b.İnşaatın Kullanabilecek Kısımlarını Yapı Sahibi Kabul Etmişse, Bedelini Ödemek Yükümlülüğü279

c.Müteahhidin, Yapı Sahibinin Yararlı Olarak
Kullanabileceği Kısmı, Ona İade Etmekle Yükümlüdür.280

d.Müteahhidin Tazminat Ödeme Yükümlülüğü
Mevcut Değildir.280

5.Müteahhit veya Yapı Sahibinin İflası280

6.Hükmün Hukuki Niteliği281

7.İspat Yükü281

VII.Müteahhidin Yapı Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle
 Sözleşmeden Dönmesi281

VIII.Yapı Sahibinin Müteahhidin İnşaat İşine Zamanında
 Başlamaması veya Geciktirmesi Nedeniyle Sözleşmeden
 Dönmesi282

IX.Yapı Sahibinin, Müteahhidin Tamamlayıp Teslim Ettiği
 Yapının Ayıplı Olması Nedeniyle Seçimlik Haklarında
 Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanması282

X.Ücretin Götürü Ücretle Belirlenmiş Olduğu
 İnşaat Sözleşmelerinde, Müteahhit İşin Tamamlanması
 Aşırı Derecede Güçleştirici Olağanüstü Haller Nedeniyle
 Hâkimden Sözleşmenin Feshini Talep etmesi282

XI.Müteahhidin İnşaat Sözleşmesiyle Üstlendiği
 İnşaat Edimlerini Tamamlayıp Yapı Sahibine Teslim Edip
 Bütün Borçlarını İfa Etmekle Sözleşmenin Sona Ermesi283

XII.İnşaat Sözleşmesinin Tarafların Karşılık Anlaşmaları
 Sonucu TBK m.132. Hükmü Uyarınca “Sözleşmenin
 Ortadan Kaldırılması Suretiyle Sona Erdirilmesi.”283

XIII.İnşaat Sözleşmesi, İnfisahı Şarta Bağlı Olarak Yapılması
 Halinde, Şartın Gerçekleşmesi ile Sona Ermesi283

§ 24TBK’ ya Tabi İnşaat Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflarının Hallinde Görevli ve Yetkili Mahkemeleri ve Yargılama Usulü284

I.Görevli ve Yetkili Mahkemeler284

II.İnşaata Hiç Başlamama, İnşaatı Gecikmesi,
 Müteahhidin Temerrüdü ve Sözleşmedeki Diğer Şartları ve
 İnşaat Ayıpları ile İlgili İhtilaflarda Davacı ve Davalı Tarafları284

1.Davacı284

2.Davalıları284

III.Yapı Sahibinin Bedel Borcunu Ödeme Temerrüdü,
 Ek İşler ile Değişik İşlerin Bedellerinim Vadelerinin
 Ödenmesi, Banka Teminat Mektuplarının İadesi ile
 İlgili İhtilaflarında Durum284

1.Davacılar284

2.Davalılar285

§ 25TBK’ya Tabi İnşat Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflarda
Tahkim Kaydı ve Tahkim Yargılaması286

I.Genel Olarak Yabancı Unsur İhtiva Etmeyen
 Sözleşmelerindeki Tahkim Kaydı ve Tahkimin Türü286

1.Kurumsal Tahkim Kaydı286

2.Adhoc (Tahkim Belirli Biri İşle İlgili Tahkim)286

3.Milletler Arası Tahkim Yargılaması Durumu287

II.Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları288

§ 26Arsa Karşılığı Bağımsız Bölümlerden Oluşan
Çok Katlı Binanın Yapımı Sözleşmesi289

I.Sözleşmenin Tanımı, Unsurları Kuruluşu ve Hukuki Niteliği289

1.Tanım ve Sözleşmenin Unsurları289

II.Sözleşmenin Kuruluşu ve Şekli290

III.Sözleşmenin Hukuki Niteliği290

IV.Arsa Sahibi Malik veya Maliklerinin Borçları ve
 İfa Edilmemesinin Sonuçları291

1.Genel Olarak Sözleşmenin Her İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği291

2.Arsa Malikinin Borçları291

a.Arsayı Teslim Borcu291

b.İnşaatın Bedeli Yerine Bağımsız Bölüme İsabet Eden
Payların Devri291

c.Müteahhitle İşbirliği Yapma Borcu292

d.Asli ve Yan Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları292

V.Müteahhidin Borçları ve İfa Edilmemesinin Sonuçları292

1.Müteahhidin Üstlenilen İnşaatı Yapma ve Teslim Borcu292

2.Özen ve Sadakat Borcu292

3.Müteahhidin İnşaatı Doğrudan Doğruya Kendisinin
Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu292

4.Genel Olarak Müteahhidin İnşaatı Zamanında ve
Ayıpsız Teslim Borcu293

5.Müteahhidi İnşaat İçin Gerekli İş Araçları ve
Yapı Malzemesi Temin Etme Borcu293

6.Müteahhidin İhbar ve İhtar Yükümlülük ve Külfetleri293

7.Müteahhidin Borçlarını İfa Etmemesinin Sorumluğunun Sonuçları293

VI.Arsa Malikinden Arsa Payı ve Bağımsız Bölüm Satış Alan
 3. Kişilerin Hakları294

VII.Müteahhitten Arsa Payı ve Bağımsız Bölüm Satın Alan
 3. Kişilerin Hakları295

VIII.Arsa Karşılığı Bağımsız Bölümlerden Oluşacak
 Çok Katlı Bina Yapım Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri295

§ 27Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölümlerden Oluşan
Çok Katlı Bina Yapımı Sözleşmesinden Doğan İhtilafların Çözümünde Yetkili Mahkeme297

§ 28Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölümlerden Oluşan
Çok Katlı Bir Bina Yapımı Sözleşmesinde
Tahkim Kaydı ve Tahkim Yargılaması297

I.İç Tahkim Kaydı Halinde297

II.Milletlerarası Tahkim Kaydı Halinde297

2. BÖLÜM
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE
TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

§ 292886 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulama ve
Yürürlük Alanı299

I.2886 Sayılı Kanunun Yürürlük Alanı299

II.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı
 Kamu İhale Kanunu Hükümlerinin Mukayesesi ve Farkları300

§ 30Devlet İhale Kanununa Tabi İnşaat İşlerinin İhale İşlemleri302

I.İhalenin Tanımı ve İhale Hazırlık Çalışmaları302

II.İnşaat İhalesinin Yapılışına İlişkin İşlemler304

1.Genel Anlamda Olarak304

2.İhale Komisyonları304

3.İdarenin Başvurabileceği İhale Usulleri305

a.Kapalı Teklif Usulü305

b.Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü307

c.Açık Teklif Usulü307

d.Pazarlık Usulü308

e.Yarışma Usulü308

III.Kamu İnşaat Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli308

IV.İhale ve Sözleşmenin Hukuki Niteliği309

V.Sözleşmenin Yürürlüğe Gireceği Tarih309

VI.Müteahhidin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borçları310

1.Genel Olarak Müteahhidin Borçları Hakkında
Uygulanacak Hükümler310

2.Müteahhidin Kamu İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borçları310

a.Müteahhidin 2886 Sayılı Kanun Hükümlerinden
Doğan Borçları310

b.BİGŞ Hükümleri Uyarınca Müteahhidin Borçları311

VII.Yapı Sahibi İdarenin Kamu İnşaat Sözleşmesinden
 Doğan Borçları312

1.Genel Olarak312

2.Yapı Sahibinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundan
Doğan Borçları312

3.Yapı Sahibinin BİGŞ’den Doğan Borçları312

§ 312886 Sayılı Kanuna Tabi İnşaat Sözleşmelerinin
Sona Erme Sebepleri313

I.Genel Olarak313

II.İnşaatın Kesin Kabulü ile Sözleşmenin Sona Ermesi313

1.İnşaatın Geçici Kabulü313

2.İnşaatın Kesin Kabulü314

III.Fesih ve Tasfiye Suretiyle Kamu İnşaat Sözleşmesinin
 Sona Erdirilmesi315

IV.Tarafların Karşılıklı Anlaşması ile İnşaat Sözleşmesinin
 Ortadan Kaldırılması315

V.İş Miktarının Artma ve Eksilme Göstermesi Nedeniyle
 İşin Feshi ve Tasfiyesi316

VI.Yeni Yürürlüğe Giren Bir Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı
 Kararnamesi Gereğince İnşaat Sözleşmesinin
 Feshine İmkân Tanınması ve Tasfiyesi316

VII.İhale İlanının Usulüne Uygun Olmadığının Sözleşmenin
 İmzalanmasından Sonra Anlaşılması Durumunda
 Sözleşmenin Feshi317

VIII.Müteahhidin Ölüm veya Yeteneğini Kaybetmesi
 Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi317

IX.Müteahhidin İflası Durumunda Sözleşmenin Sona Ermesi317

X.Sözleşmenin İdarenin İzni Olmadan Devri317

XI.Müteahhidin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya
 Mahkûmiyeti Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi317

XII.Müteahhidin Birden Fazla Olması Halinde İnşaat Sözleşmenin
 Sona Ermesi318

XIII.İnşaat Sözleşmesinin İdarenin İzni Olmadan Devri Halinde
 Sona Ermesi318

XIV.Sözleşmenin Sona Ermesi veya Feshi Halinde Yapılacak
 Tasfiyenin Esas ve Usulleri318

XV.DİK Kapsamına Giren İnşaat Sözleşmelerinde
 Zamanaşımı Süresi318

3. BÖLÜM
YAP-İŞLET-DEVRET VE YAP-İŞLET FİNANS MODELLERİ VE ENDÜSTRİ YATIRIM SÖZLEŞMELERİ
BOT (Build-Operate-Transfer) and BOO (Build-Operate-Order (Ownership) Agreement Techniques)

§ 32Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Kavramları321

I.Yap-İşlet-Devret Finans Modeli Kavramı321

II.Yap-İşlet Finans Modeli Kavramı322

§ 33Yap-İşlet-Devret (BOT) ve Yap-İşlet Modelinin
Türkiye’de Uygulama Alanı323

I.Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulama Alanları323

II.Yap-İşlet Modelinin Uygulama Alanı323

III.Yap-İşlet-Devret Finans Modeli ile Yap-İşlet Modelinin
 Mukayesesi ve Her İki Modelin Endüstri Yatırım Sözleşmelerinde
 Uygulanan Anahtar Teslimi Modelinden Farkları324

§ 34Yap-İşlet-Devlet Finans Modeline İlişkin Yasal Mevzuat ve
Yüksek Mahkeme Kararları327

I.Yürürlükteki Yasal Mevzuat327

1.4 Aralık 1984 Tarih ve 3096 Sayılı Kanun327

2.28 Mayıs 1988 Tarih ve 3465 Sayılı Kanun327

3.8 Haziran 1994 Tarih ve 3996 Sayılı Kanun327

4.24 Kasım 1994 Tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu329

5.24 Kasım 1994 Tarih ve 4047 Sayılı Kanun329

6.30.8.1996 Tarih ve 4180 Sayılı Kanun330

II.Yüksek Mahkeme Kararları330

1.Anayasa Mahkemesi Kararları330

a.9.12.1994 Tarih ve E.994/43-K 994/42-2 Sayılı Kararı (RG.24.1.1995, Sayı 22181, s.23 vd)330

b.28.6.1995 Tarih ve E.994/71-K.995/23 Sayılı Kararı
(RG. 31.3.1996, Sayı 22586, s.37 vd)330

c.26.3.1997 Tarih ve E.1996/63-K.1997/3 Sayılı
(4180 sayılı Kanunun 1. Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulması) Kararı331

2.Danıştay Kararları331

a.Danıştay 1. Dairesinin 24.9.1992 Tarih ve
E.992/232-K.992/294 Sayılı Kararı331

b.Danıştay 10. Dairesinin 29.4.1993 Tarih ve
E.991/1-K.993/1752 Sayılı Kararı331

§ 35Yap-İşlet Finans Modeline İlişkin Yasal Mevzuat ve
Yüksek Mahkeme Kararları332

I.Yürürlükteki Yasal Mevzuat332

1.9.5.1996 Tarih ve 96/8269 sayılı Kararname332

2.16.7.1997 Tarih ve 4283 Sayılı Kanun332

3.29.08.1997 Tarih ve 97/9853 Sayılı Bakanlar Kurulu
Yönetmeliği332

II.Yüksek Mahkeme Kararları334

1.Anayasa Mahkemesinin 7.7.1994 Tarih ve E.94/49-
K. 94/45-2 Sayılı Kararı (RG; 10.9.1994 Sayı: 22047 s.7 vd)334

2.Danıştay 10. Dairesinin E. 996/8792 Sayılı Kararı (Yayınlanmamıştır)334

3.Her İki Kararın Değerlendirilmesi334

III.Yap-İşlet-Devret Finans Modeli Çerçevesinde Yapılacak
 Yatırım Sözleşmeleri ile İlgili Yargı Kararlarından Sonra
 Anayasal ve Yasal Değişiklikler ve Bu Yöndeki Düzenlemeler335

1.13.08.1992 Tarih ve 4446 sayılı Kanun ile Anayasa’nın
47,125 ve 155.  Maddesinde Yapılan Değişiklikler
(Resmi Gazete 14.8.1992 T. ve 23786 Sayılı)335

a.Devletleştirme ve Özelleştirme ile İlgili
47. Maddedeki Değişiklikler335

b.İdarenin Yargı Yolu ile Denetimine İlişkin
125. Maddenin 1. Fıkrasında Yapılan Değişiklik335

c.Danıştay ile İlgili 155. Maddenin 2. Fıkrasında
Yapılan Değişiklik336

1.Anayasal Değişikliklere Paralel Olarak Yapılan
Yasal Değişiklikler336

a.18.12.1992 Tarih ve 4492 Sayılı Olup,2575 Sayılı
Danıştay Kanunu ile 2577 Sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununda Değişiklik Yapan Kanun336

b.Tahkim Yolu Öngörülen İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hariç,
Kamu Hizmetlerinden Birinin Yürütülmesi İçin Yapılan
Her Türlü İdari Sözleşmelerden Dolayı Taraflar
Arasında Çıkan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar337

c.20.12.1992 Tarih ve 4493 Sayılı Kanun ile 3996 Sayılı
Kanun’un 2 ve 5. Maddelerinde Yapılan Değişiklikler337

d.21.01.2000 Tarih ve 4501 Sayılı ‘’Kamu Hizmetleri ile
İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan
Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Hükümleri338

§ 36Yap-İşlet-Devret Finans Modeli Kapsamında
Gerçekleştirilecek Yatırım ve Tesislerle İlgili Aşamalar ve
Bu Aşamalarda Akdedilen Sözleşmeler340

I.Görevlendirme İhalesi İşlemleri ve Görevlendirme Kararının
 Verilmesi Aşaması340

II.Kesinleşen Görevlendirme Kararı Üzerine Görevlendirme ile
 İlgili Uygulama Sözleşmelerinin İmzalanması ve
 Kesin Teminatın (%3) Verilmesi Aşamaları –İnşaat Sözleşmesi340

III.Görevlendirme Konusu Tesisin İşletmeye Açılması ve
 İşletilmesi Aşaması –İşletme Ruhsatının Verilmesi ve
 İşletme Sözleşmesi341

IV.İşletme Süresi Sonunda Yatırım ve Tesisin Kamu Kuruluşuna
 Devri Aşaması-Devir Sözleşmesi341

§ 37Yap-İşlet-Devret Finans Modeli Kapsamında Gerçekleştirilecek Yatırım, Proje ve Tesislerle İlgili Aşamalarda Yapılan İdari İşlemlerin ve Akdedilen Sözleşmelerin Hukuki Niteliği342

I.Görevlendirme İhalesi İşlemleri ile Görevlendirme Kararlarının
 Hukuki Niteliği342

II.Görevlendirilen Şirketle Kamu Kuruluşu Arasında Yapılan
 Sözleşmelerin Hukuki Niteliği342

1.Tesisin Kurulmasına İlişkin İnşaat Sözleşmesi ve Buna Bağlı
Yan (Satellite-Uydu) Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği343

2.Tesisi İşletme Sözleşmesi344

3.Tesisi Devir Sözleşmesi345

III.Yap-İşlet-Devret Finans Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilen
 Yatırım, Proje ve Tesislerle İlgili Sözleşmelerin Hukuki
 Niteliklerinin Genel Değerlendirilmesi345

§ 38Yap-İşlet Finans Modeli Kapsamında Gerçekleştirilen
Yatırım ve Tesislerle İlgili Aşamalar ve Bu Aşamalarda
Akdedilen Sözleşmelerin Hukuki Niteliği348

§ 39Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yap İşlet Modeli Çerçevesinde
Yapılan Uygulama Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi349

I.Yap-İşlet-Devret Uygulama Sözleşmeleri Açısından349

1.İfa Engelleri ve Bunun Rizikosuna Hangi Tarafın
Katlanması Gerektiği Hakkındaki Değerlendirmeler349

a.İnşaat Projelerindeki Değişiklikler349

b.İfa Engelleri350

2.Uygulama Sözleşmelerinde Mücbir Sebep Sayılan ve
Gösterilen Durumlar350

3.Yatırım Sahibi İdareden Kaynaklanan İfa Engelleri351

4.Müteahhitten Kaynaklanan İfa Engelleri351

5.Yatırım ve Tesisin Finansmanı, Kredi ve Teminatlar352

6.Yatırım ve Tesisin Yapım ve İşletilme Süresi353

7.Yatırım ve Tesis için Gerekli Arazinin Kamulaştırılması353

8.Görev Konusu Sözleşmelerin Devri353

9.Görev Konusu Sözleşmelerin Feshi354

II.Uygulama Sözleşmelerinin Yatırımın İşletilmesiyle
 İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi355

1.Sözleşmede Belirtilen İşletme Süresi Sona Ermeden
Önceki Devir355

2.İşletme Süresi Sonunda Tesisin Devri355

III.İşletme Aşamasında Görevli Şirketin Ürettiği Mal ve
 Hizmetlerin Ücretinin (Fiyatının) Belirlenmesine İlişkin Esaslar356

IV.İşletme Aşamasındaki Devlet (Hazine) Garantileri356

V.Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi357

VI.Yap-İşlet Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirecek
 Yatırımlar İçin Akdedilen Sözleşmelerde Yer Alan
 Bazı Önemli Hükümlerin Değerlendirilmesi357

1.Elektrik Üretim Tesisi için Gerekli Ana, Yardımcı Yakıtlar
ve Ana Yakıtın Olmaması Durumunda Kullanılmak Üzere
Belirlenen Yakıtlarla İlgili Hükümler ve Garantiler358

2.Elektrik Üretim Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi İçin
Sözleşme Süresi358

§ 40Yatırım Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların
Çözüm Merci ve Uygulanacak Hukuk359

§ 41Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modelleri Gereğince
Akdedilen Endüstri Yatırım Sözleşmeleriyle İlgili
Açıklamaların Özeti362

§ 42Endüstri Yatırım Sözleşmeleri363

I.Sözleşmenin Tanımı ve Konusu363

II.Sözleşmenin Tarafları364

III.Sözleşmenin Hukuki Niteliği364

IV.Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Kuralları365

V.İhtilafların Çözümü ile İlgili Kayıtlar365

1.Yetkili Mahkeme Kaydı365

2.Tahkim Kaydı366

3.Sözleşmedeki Hardship Kaydı-İktisadi Koşullara
Uyarlama Kaydı366

§ 43Uluslar Arası Endüstri Yatırım Sözleşmelerinden
Doğan Ihtilafların Çözümünde Uygulanacak
Tahkim Kaydı ve Maddi Hukuk Kuralları368

I.Genel Olarak Uygulanacak İç Tahkim Usulü ve
 Maddi Hukuk Kuralları368

II.Uyuşmazlıkların Hallinde Milletlerarası Tahkim Kurallarının
 Seçimi368

1.Milli Tahkim-İç Tahkim369

2.Milletlerarası Tahkim369

a.Milletlerarası Ticaret Odası – MTO (ICC)
Tahkim Kuralları370

b.UNİCİTRAL Tahkim Kurallarına Göre
Tahkim Yargılamasının Seçimi370

c.ISCID Devletler ve Diğer Devlet Vatandaşları
Arasındaki Yatırım İhtilafların Çözümü Anlaşması370

4. BÖLÜM
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNA TABİ
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

§ 444734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Çıkarılış Nedenleri ve Uygulama Alanları373

I.4735 sayılı KİK ile KİS Kanunlarının Çıkarılış Nedenleri373

II.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı
 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Uygulama ve
 Yürürlülük Alanları374

III.GATT/WTO – Kamu İhalesi Anlaşması (GPA) ile
 4734 Sayılı KİK ile 4735 Sayılı KİS Kanunun Öngörülmüş
 İlkeleri376

1.Nisan 1994 Tarihli GATT/WTO-Uluslar Arası
Kamu İhaleleri Anlaşmasında Öngörülen Temel İlkeler376

2.Gelişmiş Ülkeler (A) Kategorisine Dâhil İsviçre’nin
16 Aralık 1994 Tarihli Kamu İhaleleri Hakkında
Federal Kanununda Öngörülen İlkeler377

3.EU (Avrupa Birliği)-Kamu İhaleleri ile İlgili Temel İlkeler378

4.4734 Sayılı KİK VE 4735 Sayılı KİS Hükümlerinde
Kamu İnşaat İhaleleri ve Sözleşmeleri ile İlgili İlkeler378

§ 45Kamu İhale Kanununa Tabi İnşaat İşlerinin İhale İşlemleri379

I.İhalenin Tanımı ve İhale Hazırlık Çalışmaları379

1.İhale ve Buna Bağlı Diğer Tanımlar379

II.İhale Hazırlık Çalışmaları İhale Dokümanlarının Hazırlanma379

1.İhale Dokümanları379

2.İhalenin İlanı ve Şartları381

3.İhale Komisyonlarının Oluşumu ve İhaleye İlişkin Karar383

a.İhale Komisyonunun Kuruluşu383

b.Tekliflerin Alınması ve Açılması (KİK M.36)384

c.Teklifin Komisyonca Değerlendirilmesi (KİK m. 37)384

d.Aşırı Düşük Fiyat Sorgulaması (KİK m.38)384

e.İhale Kararının İptali (KİK m.39)384

f.İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması (KİK m.40)384

g.Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi (KİK m.41)385

h.Sözleşmeye Davet (KİK m.42)385

i.Kesin Teminat (KİK m.43)385

4.Sözleşme Yapılmasında İsteklilerin Görev ve Sorumluluğu
(KİK m.44)385

5.Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
(KİK m.45)386

 

6.İhalenin Sözleşmeye Bağlanması (KİK m.46)387

7.İhale Sonunda Akdedilen Sözleşme ile Sonuç Bildirimi387

§ 464735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükmüne Göre Yapılan İnşaat Sözleşmeleri388

I.Kamu İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Tanımı388

II.Sözleşmenin Kuruluşu388

III.Kamu İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği389

IV.İnşaat Sözleşmesinin Tarafları389

V.Kamu İnşaat Sözleşmelerinin Türleri390

VI.Kamu İnşaat Sözleşmelerinde Yer Alması Zorunlu
 Olan Hususlar390

VII.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5. Maddesi Uyarınca
 Düzenlenmiş Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme
 (Anahtar Teslim Götürü Bedel/Birim Fiyat Sözleşme/
 Karma Sözleşme)391

VIII.Kamu İhale Sözleşmelerinde İnşaat Sözleşmesinin
 Eki Olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Hükümlerine
 Göre Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ve Sözleşmenin
 Sona Ermesi ile İlgili Belli Başlı Hükümleri 395

§ 47Yapı Sahibinin Kamu İnşaat Sözleşmesinden
Doğan Hakları, Borçları, İhtar ve Muayene Külfetleri398

I.Yapı Sahibinin Hakları ve İhlali Halinde Yaptırımlar398

1.Müteahhidin İşe Başlamada ve Yürütmede Gecikmesi
Halinde Yapı Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı398

2.Yapı Sahibinin İnşaatın Devamı Sırasında İşin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Olarak Meydana Getirileceği Açıkça
Görülmesi Durumunda İnşaatı Başkasına Yaptırma Hakkı398

3.Yapı Sahibinin Teslim Edilen İnşaatın Ayıplı Olması
Durumunda Müteahhide Karşı Hakları398

II.Yapı Sahibi İdarenin Kamu İnşaat Sözleşmesinden
 Doğan Borçları399

III.Yapı Sahibinin İhtar, İhbar ve Muayene Külfetleri399

1.Yapı Sahibinin İhtar Külfetleri400

a.İnşaatın Yapılması Sırasında400

b.İnşaatın Tesliminden Sonra400

 

§ 48Müteahhidin Kamu İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakları, Borçları ve Külfetleri401

I.Müteahhidin Hakları ve İhlali Halinde Yaptırımları401

1.Müteahhidin Ücret Alacağı401

2.Müteahhidin Diğer Hakları401

II.Müteahhidin Borçları ve İfa Edilmemeleri Halinde Yaptırımları402

1.Müteahhidin Üstlendiği İnşaatı Yapma Borcu402

2.Müteahhidin Üstlendiği İnşaatı Bizzat Kendisi Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu402

3.Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu402

4.Müteahhidin Üstlendiği İnşaatı Zamanında Tamamlama ve Teslim Borcu403

5.Müteahhidin İnşaat Ayıplarından Doğan Tekeffül Borcu
(Ayıba Karşı Güvence Borcu)403

III.Müteahhidin İhbar ve İhtar Külfet ve Yükümlülükleri403

1.Genel İhbar Yükümlülükleri403

2.İhtar Külfeti404

§ 494735 Sayılı Kamu İnşaat Sözleşmeleri Kanununa
Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri405

I.Genel Olarak İnşaat Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri405

II.Kamu İhale Sözleşmeleri Hükümlerine Göre
 İnşaat Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri405

1.Sözleşmenin Devri Halinde Sözleşmenin Feshi405

2.Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti Halinde Sözleşmenin Feshi406

3.Yüklenicinin Mali Durumu Nedeniyle Kendisinin
Talebi Üzerine Sözleşmenin Feshi406

4.İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi407

5.Sözleşmenin İhale Sürecindeki Yasaklı Fiil ve
Davranışlar Nedeniyle Feshi407

6.Mücbir Sebepler Nedeniyle Sözleşmenin Feshi407

7.Sözleşmenin Feshinin Hüküm ve Sonuçlarına İlişkin
Düzenleme408

a.Fesih Tarihinin Tespiti408

b.Fesih Tarihinde Kesin Teminat ve Varsa
Ek Teminatların Hukuki Durumu408

§ 50Kamu İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Alacak Haklarında ve Hukuki Sorumluluk Hallerinde Zamanaşımı Süreleri409

I.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 30. Maddesi
 Hükmündeki Süreler409

II.TBK M. 478 Hükmünde Ayıplı Eserler Hakkında
 Öngörülen Zamanaşımı Süreleri409

III.TBK’nın 147. Maddesinin 6. Bendi Hükmüne Göre
 Zamanaşımı Süreleri410

IV.Her Üç Tür Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Tespitler410

5.BÖLÜM
FIDIC STANDART İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

§ 51FIDIC Standart Kurallarına Tabi İnşaat Sözleşmeleri411

I.FIDIC Standart İnşaat Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler411

1.Kırmızı Kitap (Red Book)411

2.Sarı Kitap (Yellow Book)412

3.Yeşil Kitap (Green Book) (Short Form of Contract)
(Kısa Sözleşme Formu)412

4.Beyaz Kitap (White Book) (Client/Consultant
Model Services A Greement 4th Ed. 2006)
(İsveç Müşavir Örnek Sözleşmesi)412

5.Gümüş Kitap (Silverbook-Conditions Of Contract For EPC/Turnkey Projects-Anahtar Teslimi Projelerine
Yönelik Sözleşme Şartları)412

6.Altın Kitap (Gold Book (Conditions Of Contract
For Design, Build And Operete Protects
(Tasarım, Yapım İşletim Projelerine Yönelik
Sözleşme Şartları)412

II.FIDIC Standart İnşaat Sözleşmeleri veya
 Şartlarının Hukuki Niteliği413

III.FIDIC Kurallarına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin
 Kuruluşu ve Yürürlülük Anı413

IV.FIDIC Kurallarına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Şekli414

V.FIDIC İnşaat Sözleşmesi Hükümlerine Göre
 Mühendisin Hukuki Durumu ve Yükümlülükleri415

1.Mühendisin Hukuki Durumu415

2.Mühendisin Hak ve Yükümlülükleri415

VI.Müteahhidin Borçları416

1.Müteahhidin Asli Yükümlülükleri417

a.Sözleşmeye Uygun Bir Yapının Meydana Getirilmesi Yükümlülüğü417

b.Tamamlanan İnşaatın Teslim Yükümlülüğü418

2.Müteahhidin Yan Yükümlülükleri418

VII.Yapı Sahibinin Sözleşmeden Doğan Borçları418

1.FIDIC-İnşaat Şartlarına Göre, Sözleşme Bedellerinin
Tespiti ve Ödenmesi419

2.Hal ve Şartlarda Değişiklik Halinde Sözleşme
Bedelinin Uyarlanması419

3.Sözleşme Bedelinin Ödenmesi ile İlgili Sözleşme Hükümleri420

§ 52FIDIC-İnşaat Sözleşmesi Şartlarına Tabi
İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sona Erme Sebepleri422

I.Genel Olarak Sona Erme Sebepleri422

II.FIDIC-İnşaat Sözleşmesinin Müteahhit Tarafından
 Feshi Sebepleri422

III.FIDIC-İnşaat Sözleşmesinin Yapı Sahibi Tarafından
 Fesih Sebepleri423

§ 53FIDIC-İnşaat Sözleşmelerinden Doğan İhtilâfların Çözümü425

I.Genel Olarak Tahkim Kavramı ve Türleri425

1.Tahkim Kavramı425

2.Tahkimin Türleri425

a.Tahkime Başvurma Yolu Açısından425

b.Tahkimin Belli Bir Kurumun Kurallarına Tabi
Olup Olmamasına Göre Yapılan Ayrım425

c.Tahkimde Yabancı Unsur Bulunup Bulunmaması
Açısından Yapılan Ayrım426

II.FIDIC-İnşaat Sözleşmelerinden Doğan İhtilâflarda
 Sözleşmede Öngörülen Tahkim Kaydı ve Tahkim Türü426

1. Genel Olarak FIDIC-İnşaat Sözleşmelerinden Doğan
İhtilâflar426

2.FIDIC İnşaat Sözleşmesinde Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan İhtilâfların Çözümü İçin Öngörülen Tahkim Kaydı-Tahkim Anlaşması427

a.İnşaat Sözleşmesinin 1987 Baskısındaki
1999 Yılı Öncesindeki 67. Madde Hükümleri428

b.1999 Yılı Sonrası Uygulamaya Konan FIDIC-
İnşaat Kurallarının 20. Maddesi Hükümleri429

BİBLİYOGRAFYA433

EK-1: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu441

EK-2: 818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri445

EK-3:Yeni Türk Borçlar Kanunu,Yürürlükten Kaldırılan
 Borçlar Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanununun
 Eser Sözleşmesi ile İlgili Hükümlerinin
 Karşılaştırılma Tablosu449

EK-4: Yargıtay Kararı450

EK-5: Yargıtay Kararı451

EK-6: Yargıtay Kararı452

EK-7: Yargıtay Kararı454

EK-8: Yargıtay Kararı455

EK-9: Yargıtay Kararı458

EK-10: Yargıtay Kararı459

EK-11: Yargıtay Kararı460

EK-12: Yargıtay Kararı462

EK-13:463

EK-14:464

EK-15:464

EK-16:464

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN’ın Yayınları467

Kendine özgü bir hukuki yapısı olan “İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri” başlıklı bu kitabımın ikinci basısında; konu ile ilgili

– 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)

– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK)

– 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİS) hükümleri incelenmiş, Yap - İşlet - Devret Finans ve Yap - İşlet Finans Modelleri çerçevesinde gerçekleştirilen alt ve üst yapılarla ilgili inşaat sözleşmeleri ile endüstri yatırım sözleşmeleri değerlendirilmiştir.

Ayrıca konu ile ilgili Yargıtay İçtihatları ile İsviçre Federal Mahkemesinin kararları gözden geçirilmiştir.

Kitabın ikinci basısında emeği geçen Yetkin Kitapevi sahipleri Yusuf  Ziya GÜLKÖK ile değerli dostum Muharrem BAŞER’e ve diğer elemanlarına teşekkürleri iletmek isterim.

Kitabın ikinci basısının, tüm hukuk camiası mensuplarına faydalı ve yararlı olmasını dilerim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar