İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Seyfettin KARA
ISBN: 978-605-05-0597-9
Stok Durumu: Stokta var
72,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seyfettin KARA
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

Dr. Seyfettin KARA

2020/05 1. Baskı, 323 Sayfa

ISBN 978-605-05-0597-9

İmar planlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşmedir. İmar planlamasının hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple imar planlamasına ve imar mevzuatına aykırı (ruhsatsız veya ruhsata aykırı) yapılar için imar yaptırımları düzenlenmiştir. Bu yaptırımlardan biri imar para cezası yaptırımıdır.

Hukuk Devletinin temel ilkelerinden biri de “suç ve cezaların kanuniliği ilkesidir”. Bu ilke, kanunsuz suç ve ceza olmaz şeklinde ifadesini bulmuştur. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından dolayı imar mevzuatına aykırı yapılar için uygulanan idari yaptırımlardan olan imar para cezası verilebilmesi için de kanuni düzenleme olması gerekir. Ancak suç ve cezaların kanuniliği ilkesi suç ve cezaların sadece kanunlarda yer almasını kapsamaz. Bunun yanında suç ve cezaları içeren kanun maddelerinin de yoruma yol açmayacak şekilde açık ve anlaşılır olmasını gerektirir. Başka bir deyişle imar para cezası belirlilik ilkesine uygun olarak önceden öngörülebilir olmalıdır. Nitekim kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile belirlilik ilkesi doğrultusunda hangi fiilerin imar para cezası gerektirdiği, söz konusu imar para cezasının nasıl hesaplanması gerektiği kanuni düzenleme altına alınmıştır. Bunların yanında imar para cezasının artırım, indirim ve iptal sebeplerinin de neler olduğu ilgili kanunlarda hüküm altına  alınmıştır

İÇİNDEKİLER

ÖZ 5

ABSTRACT 7

ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR LİSTESİ 17

GİRİŞ 19

1. BÖLÜM

İDARİ YAPTIRIMLAR, İMAR PARA CEZASININ İDARİ YAPTIRIMLAR İÇERİSİNDEKİ YERİ ve HESAPLANMA YÖNTEMİ ile YETKİ PAYLAŞIMI

1. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 27

1.1 İdari Yaptırımın Tanımı 30

1.2. İdari Yaptırımın Nitelikleri 32

1.3. İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı 38

2. İMAR PARA CEZASININ TANIMI ve HESAPLANMA YÖNTEMİ 45

2.1. İmar Para Cezasının Şartları 51

2.2. İmar Para Cezasının Hesaplandığı Haller 68

2.3. İmar Para Cezasının Maktu Olduğu Haller 103

2.4. İmar Para Cezası Vermeye Yetkili İdareler 111

2. BÖLÜM

İMAR PARA CEZASI ARTIRIM ve İNDİRİM SEBEPLERİ

1. İMAR PARA CEZASI ARTIRIM SEBEPLERİ 127

1.1. Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatinin Alınmaması 130

1.2. Yapının Kamuya veya Başkasına Ait Parselde 

Yapılması 136

1.3. Uygulama İmar Planında veya Parselasyon Planında

Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı Kullanımına Ayrılan Alanda Yapılması 138

1.4. Mevcut Haliyle veya Öngörülen Bir Afet Tehlikesi Karşısında Can ve Mal Emniyetini Tehdit Etmesi 142

1.5. Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması 145

1.6. Yapılaşmaya Yasaklanmış Bir Alanda Yapılması 146

1.7. Özel Kanunlar ile Belirlenmiş Özel İmar Rejimine Tabi Bir Alanda Yapılması 155

1.8. Yapının Ruhsatsız Yapılması 158

1.9. Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmesine Rağmen İnşaatın Sürdürülüyor Olması 163

1.10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmış Olmakla Birlikte, Ruhsat Alınmaksızın Yeni İnşai Faaliyet Yapılması 165

1.11. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılmıyor Olması 167

1.12. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılıyor 

Olması 169

1.13. Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebebiyet Vermesi 170

1.14. Yapının İnşa Edilmesi Süreci İçinde İmar Mevzuatına Aykırı Fiil ve Hallerin Tekrar Etmesi 178

1.15. Yapının Kıyı Alanında İnşa Edilmesi 185

2. İMAR PARA CEZASI İNDİRİM SEBEPLERİ 187

2.1. Yapının Köy Yerleşik Alanında Yapılması 191

2.2. Yapının Tarım ve Hayvancılık Maksatlı Yapılması 202

3. BÖLÜM

İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ

1. İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ 206

1.1. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Mahkumiyet 206

1.2. Yapı Tatil Zaptının Usulüne Uygun Tutulmaması 216

1.3. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması 230

1.4. Yapı Sınıf ve Grubunun Hatalı Belirlenmesi 236

1.5. Aykırılıktan Etkilenen Alanın Hatalı Hesaplanması 253

1.6. Mükerrer Ceza Uygulanması 265

1.7. Yapı Kayıt Belgesi Alınması 269

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 295

BİBLİYOGRAFYA 309

ÖZGEÇMİŞ 319

Yayınlar       : 319

Kitaplar       : 319

Makaleler    : 320

Sempozyum : 320

EKLER 321

EK - 1 İMAR PARA CEZASI HESAPLAMA RAPORU  321 EK - 

2 AFET İLANINA İLİŞKİN KARAR  322

EK - 3 YAPI TATİL ZAPTI 323


İnsanoğlunun temel ihtiyaçları, yeme ve içme ihtiyacı yanında barınma ihtiyacı olmak üzere üç çeşittir. İnsanlık varolduğundan bu yana bu üç temel ihtiyacı karşılamak için uğraşı içine girmiştir. Barınma ihtiyacını karşılamak ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için insanoğlu mağaraları uzun süreçler boyunca barınma ihtiyacını karşılamak için kullanmıştır. Sonraki dönemlerde barınma ihtiyacını gidermek için yapılar inşa etmeye başlamıştır. Modern toplumda ve günümüzde barınma ihtiyacının giderilmesi dışında yapılar, kişiler ve devletler için güç ve ihtişamı gösteren araçların başında geldiğinden dolayı ihtişamlı yapılar boy göstermeye başlamıştır. Bu ihtişamlı yapılar arasında saraylar, kamu binaları, kaleler, cami ve kiliseler gibi dini yapılar sayılabilir. Özellikle günümüzde yapı teknolojisinin de gelişmesiyle şehirlerde devasa binalar (gökdelenler) inşa edilmeye başlanmıştır. 

Araziyi, terzinin elindeki bir kumaş gibi düşünürsek, öncelikle terzi o kumaşı ne yapacağına karar vermelidir. Elindeki kumaştan ne tür bir elbise (esvap) yapacağına karar verdikten sonra o kumaşın hangi kısmı ile elbisenin boynunu, belini, eteğini, cebini vs. yapacağına karar vermelidir. Araziler de terzinin elindeki kumaş gibidir. Araziyi planlama konusunda yetkili olan idareler, öncelikle imar planları ile arazinin kullanım kararlarını belirler. Yani araziyi konut, ticaret, yeşil alan, ibadet alanı, yol, park, okul, sağlık tesis alanı ve benzeri gibi hangi tür bir kullanıma ayıracaklarına karar verirler. İmar planı kapsamı içindeki taşınmazların kullanım şekilleri, yapılacak yapıların kat sayıları, yapı alanları ve yapı yoğunlukları uygulama imar planları ile gösterilir. Sonrasında terzinin kumaşı kesip parçalara ayırdığı gibi, parselasyon işlemiyle de imar planındaki kullanımlar doğrultusunda arazi parsellere ayrılır. Yapılan parselasyon işlemi sonrasında da verilen izinler doğrultusunda imar ve inşa faaliyetlerine başlanır. En nihayetinde imar planları ile başlayan süreç sonucunda yeryüzünün şekillendirilmesi suretiyle şehirler meydana getirilir. 

İnsanoğlu tarafından arazinin şekillendirilmesi sonucu şehirler meydana getirilirken bir takım kurallara uyulmalıdır. Başka bir ifadeyle, insanoğlu, ister barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla isterse başka ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yapı yaparken bir takım kurallara uymak zorundadır. İnsanoğlunun uyması gereken kurallardan ilki doğa kuralllarıdır. Zira imar ve yapılaşma kurallarını her şeyden önce doğa koşulları belirler. Bu sebeple yapılan imar faaliyetlerinde öncelikle doğa kurallarına uygun davranılmalıdır. Örneğin; dere yataklarında ve heyelan bölgelerinde inşai faaliyette bulunulmamalıdır. Deprem bölgesi olan alanlarda depreme dayanıklı yapılar inşa etmelidir. Doğa kurallarına uygun inşai faaliyette bulunulmamasının yaptırımı genel olarak ölümdür. Bu sebeple her şeyden önce doğa kurallarına uygun yapılaşma faaliyetinde bulunulmalıdır. İmar ve yapılaşma faaliyetlerinde doğa kurallarına uyulması yanında, doğa koşulları da dikkate alınarak hazırlanan imar mevzuatında öngörülen kurallara da uygun davranılmalıdır.

İmar düzenine aykırı davranılmasına, hukuk düzeni tarafından ne gibi yaptırımlar öngörüldüğü ilgili kanunlarda belirtilmiştir. İmar mevzuatına aykırı olarak ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılmasının temel yaptırımları İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’da düzenlenen yaptırımlar yıkım, yapının durdurulması ve mail’i inhidam ile imar para cezasıdır. İmar Kanunu’nda düzenlenen yaptırımlar yanında Türk Ceza Kanunu’nda da ceza yaptırımı öngörülmüş olup, imar mevzuatına aykırı davranmanın imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Bu çalışmamızda idari yaptırım boyutuyla imar para cezası artırım, indirim ve iptal sebeplerini seçmemizin temel nedeni, gerek iş hayatı gerekse akademik çalışmalar çerçevesinde bu alanda karşılaşılan güncel sorunların öneminin görülerek, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamanın temini için imar kurallarına uyulması gerektiği konusundaki farkındalığı ortaya koyabilme arzusudur. Söz konusu çalışma çok geniş bir şekilde Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemesi kararları ile akademik eser incelemesi gerektirdiğinden, çalışma süresi boyunca özel hayatımdan önemli fedakârlıklar yapmamı zorunlu kılmıştır. Bu süreç içerisinde beni anlayışla karşılayan ve her türlü desteği veren ailem, çalışma arkadaşlarım ve Fatih GÜNGÖR, Metin ÇAKIR, Bahadır ÖZTÜRK ile Selim DÜNDAR olmak üzere kıymetli dostlarıma, özellikle de başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım.

Bu araştırmada, gerek akademik çalışmalara teşvik gerek yönlendirme ve gerekse de danışmanlık etme konularında yardımlarını hiç bir zaman esirgemeyen çok değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Aydın GÜLAN, Prof. Dr. Erdal ONAR ve Prof. Dr. Melikşah YASİN ile Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN’e en içten şükranlarımı sunmayı borç bilmekteyim. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.