İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Seyfettin KARA
ISBN: 9786050505979
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seyfettin KARA
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

Dr. Seyfettin KARA

2020/05 1. Baskı, 323 Sayfa

ISBN 978-605-05-0597-9

İmar planlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşmedir. İmar planlamasının hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple imar planlamasına ve imar mevzuatına aykırı (ruhsatsız veya ruhsata aykırı) yapılar için imar yaptırımları düzenlenmiştir. Bu yaptırımlardan biri imar para cezası yaptırımıdır.

Hukuk Devletinin temel ilkelerinden biri de “suç ve cezaların kanuniliği ilkesidir”. Bu ilke, kanunsuz suç ve ceza olmaz şeklinde ifadesini bulmuştur. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından dolayı imar mevzuatına aykırı yapılar için uygulanan idari yaptırımlardan olan imar para cezası verilebilmesi için de kanuni düzenleme olması gerekir. Ancak suç ve cezaların kanuniliği ilkesi suç ve cezaların sadece kanunlarda yer almasını kapsamaz. Bunun yanında suç ve cezaları içeren kanun maddelerinin de yoruma yol açmayacak şekilde açık ve anlaşılır olmasını gerektirir. Başka bir deyişle imar para cezası belirlilik ilkesine uygun olarak önceden öngörülebilir olmalıdır. Nitekim kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile belirlilik ilkesi doğrultusunda hangi fiilerin imar para cezası gerektirdiği, söz konusu imar para cezasının nasıl hesaplanması gerektiği kanuni düzenleme altına alınmıştır. Bunların yanında imar para cezasının artırım, indirim ve iptal sebeplerinin de neler olduğu ilgili kanunlarda hüküm altına  alınmıştır

İÇİNDEKİLER

ÖZ 5

ABSTRACT 7

ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR LİSTESİ 17

GİRİŞ 19

1. BÖLÜM

İDARİ YAPTIRIMLAR, İMAR PARA CEZASININ İDARİ YAPTIRIMLAR İÇERİSİNDEKİ YERİ ve HESAPLANMA YÖNTEMİ ile YETKİ PAYLAŞIMI

1. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 27

1.1 İdari Yaptırımın Tanımı 30

1.2. İdari Yaptırımın Nitelikleri 32

1.3. İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı 38

2. İMAR PARA CEZASININ TANIMI ve HESAPLANMA YÖNTEMİ 45

2.1. İmar Para Cezasının Şartları 51

2.2. İmar Para Cezasının Hesaplandığı Haller 68

2.3. İmar Para Cezasının Maktu Olduğu Haller 103

2.4. İmar Para Cezası Vermeye Yetkili İdareler 111

2. BÖLÜM

İMAR PARA CEZASI ARTIRIM ve İNDİRİM SEBEPLERİ

1. İMAR PARA CEZASI ARTIRIM SEBEPLERİ 127

1.1. Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatinin Alınmaması 130

1.2. Yapının Kamuya veya Başkasına Ait Parselde 

Yapılması 136

1.3. Uygulama İmar Planında veya Parselasyon Planında

Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı Kullanımına Ayrılan Alanda Yapılması 138

1.4. Mevcut Haliyle veya Öngörülen Bir Afet Tehlikesi Karşısında Can ve Mal Emniyetini Tehdit Etmesi 142

1.5. Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması 145

1.6. Yapılaşmaya Yasaklanmış Bir Alanda Yapılması 146

1.7. Özel Kanunlar ile Belirlenmiş Özel İmar Rejimine Tabi Bir Alanda Yapılması 155

1.8. Yapının Ruhsatsız Yapılması 158

1.9. Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmesine Rağmen İnşaatın Sürdürülüyor Olması 163

1.10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmış Olmakla Birlikte, Ruhsat Alınmaksızın Yeni İnşai Faaliyet Yapılması 165

1.11. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılmıyor Olması 167

1.12. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılıyor 

Olması 169

1.13. Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebebiyet Vermesi 170

1.14. Yapının İnşa Edilmesi Süreci İçinde İmar Mevzuatına Aykırı Fiil ve Hallerin Tekrar Etmesi 178

1.15. Yapının Kıyı Alanında İnşa Edilmesi 185

2. İMAR PARA CEZASI İNDİRİM SEBEPLERİ 187

2.1. Yapının Köy Yerleşik Alanında Yapılması 191

2.2. Yapının Tarım ve Hayvancılık Maksatlı Yapılması 202

3. BÖLÜM

İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ

1. İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ 206

1.1. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Mahkumiyet 206

1.2. Yapı Tatil Zaptının Usulüne Uygun Tutulmaması 216

1.3. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması 230

1.4. Yapı Sınıf ve Grubunun Hatalı Belirlenmesi 236

1.5. Aykırılıktan Etkilenen Alanın Hatalı Hesaplanması 253

1.6. Mükerrer Ceza Uygulanması 265

1.7. Yapı Kayıt Belgesi Alınması 269

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 295

BİBLİYOGRAFYA 309

ÖZGEÇMİŞ 319

Yayınlar       : 319

Kitaplar       : 319

Makaleler    : 320

Sempozyum : 320

EKLER 321

EK - 1 İMAR PARA CEZASI HESAPLAMA RAPORU  321 EK - 

2 AFET İLANINA İLİŞKİN KARAR  322

EK - 3 YAPI TATİL ZAPTI 323


İnsanoğlunun temel ihtiyaçları, yeme ve içme ihtiyacı yanında barınma ihtiyacı olmak üzere üç çeşittir. İnsanlık varolduğundan bu yana bu üç temel ihtiyacı karşılamak için uğraşı içine girmiştir. Barınma ihtiyacını karşılamak ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için insanoğlu mağaraları uzun süreçler boyunca barınma ihtiyacını karşılamak için kullanmıştır. Sonraki dönemlerde barınma ihtiyacını gidermek için yapılar inşa etmeye başlamıştır. Modern toplumda ve günümüzde barınma ihtiyacının giderilmesi dışında yapılar, kişiler ve devletler için güç ve ihtişamı gösteren araçların başında geldiğinden dolayı ihtişamlı yapılar boy göstermeye başlamıştır. Bu ihtişamlı yapılar arasında saraylar, kamu binaları, kaleler, cami ve kiliseler gibi dini yapılar sayılabilir. Özellikle günümüzde yapı teknolojisinin de gelişmesiyle şehirlerde devasa binalar (gökdelenler) inşa edilmeye başlanmıştır. 

Araziyi, terzinin elindeki bir kumaş gibi düşünürsek, öncelikle terzi o kumaşı ne yapacağına karar vermelidir. Elindeki kumaştan ne tür bir elbise (esvap) yapacağına karar verdikten sonra o kumaşın hangi kısmı ile elbisenin boynunu, belini, eteğini, cebini vs. yapacağına karar vermelidir. Araziler de terzinin elindeki kumaş gibidir. Araziyi planlama konusunda yetkili olan idareler, öncelikle imar planları ile arazinin kullanım kararlarını belirler. Yani araziyi konut, ticaret, yeşil alan, ibadet alanı, yol, park, okul, sağlık tesis alanı ve benzeri gibi hangi tür bir kullanıma ayıracaklarına karar verirler. İmar planı kapsamı içindeki taşınmazların kullanım şekilleri, yapılacak yapıların kat sayıları, yapı alanları ve yapı yoğunlukları uygulama imar planları ile gösterilir. Sonrasında terzinin kumaşı kesip parçalara ayırdığı gibi, parselasyon işlemiyle de imar planındaki kullanımlar doğrultusunda arazi parsellere ayrılır. Yapılan parselasyon işlemi sonrasında da verilen izinler doğrultusunda imar ve inşa faaliyetlerine başlanır. En nihayetinde imar planları ile başlayan süreç sonucunda yeryüzünün şekillendirilmesi suretiyle şehirler meydana getirilir. 

İnsanoğlu tarafından arazinin şekillendirilmesi sonucu şehirler meydana getirilirken bir takım kurallara uyulmalıdır. Başka bir ifadeyle, insanoğlu, ister barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla isterse başka ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yapı yaparken bir takım kurallara uymak zorundadır. İnsanoğlunun uyması gereken kurallardan ilki doğa kuralllarıdır. Zira imar ve yapılaşma kurallarını her şeyden önce doğa koşulları belirler. Bu sebeple yapılan imar faaliyetlerinde öncelikle doğa kurallarına uygun davranılmalıdır. Örneğin; dere yataklarında ve heyelan bölgelerinde inşai faaliyette bulunulmamalıdır. Deprem bölgesi olan alanlarda depreme dayanıklı yapılar inşa etmelidir. Doğa kurallarına uygun inşai faaliyette bulunulmamasının yaptırımı genel olarak ölümdür. Bu sebeple her şeyden önce doğa kurallarına uygun yapılaşma faaliyetinde bulunulmalıdır. İmar ve yapılaşma faaliyetlerinde doğa kurallarına uyulması yanında, doğa koşulları da dikkate alınarak hazırlanan imar mevzuatında öngörülen kurallara da uygun davranılmalıdır.

İmar düzenine aykırı davranılmasına, hukuk düzeni tarafından ne gibi yaptırımlar öngörüldüğü ilgili kanunlarda belirtilmiştir. İmar mevzuatına aykırı olarak ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılmasının temel yaptırımları İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’da düzenlenen yaptırımlar yıkım, yapının durdurulması ve mail’i inhidam ile imar para cezasıdır. İmar Kanunu’nda düzenlenen yaptırımlar yanında Türk Ceza Kanunu’nda da ceza yaptırımı öngörülmüş olup, imar mevzuatına aykırı davranmanın imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Bu çalışmamızda idari yaptırım boyutuyla imar para cezası artırım, indirim ve iptal sebeplerini seçmemizin temel nedeni, gerek iş hayatı gerekse akademik çalışmalar çerçevesinde bu alanda karşılaşılan güncel sorunların öneminin görülerek, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamanın temini için imar kurallarına uyulması gerektiği konusundaki farkındalığı ortaya koyabilme arzusudur. Söz konusu çalışma çok geniş bir şekilde Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemesi kararları ile akademik eser incelemesi gerektirdiğinden, çalışma süresi boyunca özel hayatımdan önemli fedakârlıklar yapmamı zorunlu kılmıştır. Bu süreç içerisinde beni anlayışla karşılayan ve her türlü desteği veren ailem, çalışma arkadaşlarım ve Fatih GÜNGÖR, Metin ÇAKIR, Bahadır ÖZTÜRK ile Selim DÜNDAR olmak üzere kıymetli dostlarıma, özellikle de başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım.

Bu araştırmada, gerek akademik çalışmalara teşvik gerek yönlendirme ve gerekse de danışmanlık etme konularında yardımlarını hiç bir zaman esirgemeyen çok değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Aydın GÜLAN, Prof. Dr. Erdal ONAR ve Prof. Dr. Melikşah YASİN ile Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN’e en içten şükranlarımı sunmayı borç bilmekteyim. 

AKILLIOĞLU, Tekin, Yıkma Kararlarında Yöntem Sorunları, AİD, C. 12, S. 4, Aralık 1979.

AKYILMAZ Bahtiyar, İdari İşlemlerin Yapılış Usulü, Yetkin Yayınları, Ankara 2000.

AKYILMAZ, Bahtiyar – SEZGİNER, Murat – KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2009. 

ALACAKAPTAN, Uğur,  İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, 1958.

ARISOY, Mine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y. 2007, S. 13.

ARTUKMAÇ, Sadık, Türk İmar Hukuku, Ayyıldız Matbaası, Dördüncü Baskı, Ankara, 1976.

ASLAN, Muzaffer Yasin, İdari Yaptırımlar, TBB Dergisi, S. 85, Ankara, 2009.

ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

AYANOĞLU, Taner, Yapı Hukukunun Genel Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.

AYİTER, Nuşin, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları: İştirak Halinde Mülkiyet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No. 158, Ankara, 1961.

BALTA, Tahsin Bekir, İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1972.

BECCARİA, Cesare, Suçlar ve Cezalar Yahut Beşeriyetin Mecellesi, (Çeviren: Muhittin Göklü), İnkılap Yayınları, İstanbul, 1964. 

CAN, Osman, Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış, AÜHFD, Y. 2005, C. IX, S. 1-2.

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.

CARRE DE MALBERG, Raymond, Contribution a La Theorie Generale de L’Etat, C. I,  Paris, Sirey, 1920.

CENTEL, Nur – ZAFER, Hamide – ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukuku’na Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.

CEYHAN, İbrahim, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, CHD, Y. 2009, S. 10. 

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu), Asil Yayınları, Ankara, 2006.

ÇAKIR, Hüseyin Melih, Yapı Kayıt Belgesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (2), Y. Güz 2018.

ÇALGÜNER, Tahir, Çevre mi Ekoloji mi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

ÇOLAK, Haluk - ALTUN, Uğurtan, Bir Yaptırım Türü Olarak Para Cezalarının Teori ve Uygulamadaki Analizi, TBB Dergisi, S. 69, Y. 2007.

ÇOLAK, Nusret İlker, İmar Hukuku, XII Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2014.

ÇOLAK, Nusret İlker, Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2011.

DERDİMAN, Ramazan Cengiz, “Belediyelerin Kolluk Fonksiyonlarına İlişkin Genel Bir Deneme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 6, S. 3, Ankara, Temmuz 1997.

DOĞRUSÖZ, Bumin, İdari Vergi Yaptırımlarında Tekerrür.

DONAY, Süheyl, Para Cezaları, Kervan Yayınları, İstanbul, 1972.

DÖNMEZER, Sulhi – ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. I, 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1987.

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülte Matbaası, İstanbul, 1982.

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964. 

DURAN, Lütfi, Kamusal Malların Ölçütü, AİD, C. 19, S. 3, İstanbul, 1986.

EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Baskı, Ankara 1983.

EKE, Feral, 3194 sayılı İmar Yasası’na Eleştirel Bakış, ÇYYD, C. 9, S. 3, Temmuz 2000.

ELLİCKSON, Robert C., Alternatives to Zoning: Covenants, Nusance Rules and Fines as Land Use Controls, The University of Chicago Law Review, Vol. 40, No. 4, Summer 1973. 

EREM, Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. I, Seçkin Kitabevi, Ankara, 1984. 

EREN, Fikret, Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, BATİDER, Ankara, 1996.

ERGEN, Cafer - BÖKE, Veli, Kaçak Yapı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005. 

ERGUN, Turgay – POLATOĞLU, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayınları, No. 241, İlksan Matbaası, Dördüncü Yayım, Ankara, 1992.

ERKUT, Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturması Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Matbaası, Ankara, 1990.

EROL, Atanur, İdari Yaptırımların Hukuki Nitelikleri ve İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2009.

ERSÖZ, A. Kürşat, Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, 12 Levha Yayınları, Eylül 2017.

ERSÖZ, A. Kürşat, Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı, GÜHFD, C. XIX, S. 3, Y. 2015.

FEYZİOĞLU, Metin, İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısındaki Konumu, TBB Dergisi, Y. 1993, S. 1.

GİRİTLİ, İsmet, Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Personeli, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1979.

GİRİTLİ, İsmet – BİLGEN, Pertev, İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1967.

GİRİTLİ, İsmet – BİLGEN, Pertev – AKGÜNER, Tayfun, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

GİYİK, Abdulbaki, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, TBB Dergisi, Y. 2018, S. 134.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, “İdari Ceza Müeyyideleri ve Bunlara Karşı Kanun Yolları”, AÜSBFD, C. 18, S. 3, Y. Haziran 1963.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, İdari Ceza Hukuku ve Anlamı: İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki, AÜSBFD, C. 18, Y. Haziran 1963, No. 2.

GÖRMEZ, Kemal, Çevre Sorunları, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2010.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Ekin Yayınları, C. I ve II, Bursa 2009.

GÖZLER, Kemal, Kısa İdare Hukuku, Ekin Yayınları, 13. Baskı, Bursa 2019.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Ekin Yayınları, Bursa 2011.

GÖZLER, Kemal, Yorum İlkeleri.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Türkiyenin İdari Yapısı, TODAİE Yayınları, Ankara, 1969.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1996.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN Turgut, İdare Hukuku, Genel Esaslar C. I, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara. 

GÜÇLÜ Yaşar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2016.

GÜLAN, Aydın, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Alfa Yayınları, İstanbul 1999.

GÜLAN, Aydın, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri, Lamure Kitabevi, İstanbul, 2008.

GÜLAN, Aydın, Kamu Malları, in ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.

GÜLAN, Aydın, Kanun Değişikliğiyle İdari Para Cezası Verilmeden Önce “Uyarı” Şartı Getirilmesi, Kimi Durumlarda Görülmekte Olan İptal Davasını Etkileyecek Lehe Bir Düzenleme Sayılabilir mi?, DEÜHFD, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21,  Özel S., 2019.

GÜLAN, Aydın, Türk İmar Hukukunda “Hamur Kuralı” Uygulaması, 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulamasına Teorik Bir Yaklaşım, İstanbul, 2000, (Basılmamış Doçentlik Çalışması).

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara 2015.

GÜNEŞ, Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1965.

GÜRLER, Mehmet, İmar Planları ve Uygulama Tekniği, Ankara 1983.

HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, US-A Yayıncılık, Ankara, 1996.

HATEMİ, Hüseyin – SEROZAN, Rona – ARPACI, Abdülkadir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1991. 

HİRŞ, E. Ernest, Pratik Hukukta Metot, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yay. No. 466, 7. Tıpkı Basım, Ankara.

İÇEL, Kayıhan - DONAY, Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1999.

İZ BÖLÜKOĞLU, Hülya, Görsel Kirlilik ve Sanat Eğitimi, KKEFD, Y. 2003, S. 8.

İZGİ Ömer – GÖREN Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara, 2002.

KALABALIK, Halil, İmar Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2005.

KALABALIK, Halil, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, Güncelleştirilmiş Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, Şubat 2012.

KALABALIK, Halil, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel yönetim Hukuku Teori-Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005. 

KANDEMİR, İlker – ŞAŞKIN, Önder, Türkiye’deki Tescil Harici Alanların Kadastro Boyutu ve Ekonomiye Kazandırılmasının Önemi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25-27 Nisan 2019.

KAPLAN, Mahmut, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.

KARA Seyfettin: Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

KARABULUT, Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

KARADEMİR, Sibel, Yerel Yönetimlerin İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011.

KARAGÖZOĞLU, H. Fevzi – MUMBUÇ, Mehmet İ., Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Uygulaması, Olgaç Matbaası, Ankara, 1978.

KARAGÜLMEZ Ali, Adli ve İdari Para Cezaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001.

KARAHASAN, Mustafa Reşit, İnşaat, İmar, İhale Hukuku, C.2, Beta Yayınevi, İstanbul, 1997.

KARAVELİOĞLU, Celal, Açıklamalı, Uygulamalı, İçtihatlı İmar Kanunu, C. I, Karavelioğlu Hukuk Yayınları, Ankara, 2007.

KARAVELİOĞLU, Celal, 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması, Arazi ve Arsa Düzenlemesi - Parselasyon, Trabzon, 1999. 

KAYA, Ayfer, Yapı Ruhsatı, İstanbul, 2008, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

KAYABAŞI, Timuçin, “İmar Sorunu ”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Dergisi, Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul’un İdari Sorunları Semineri, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1973.

KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 1990.

KELEŞ, Ruşen, 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi, İzmir, 2015.

KELEŞ, Ruşen – HAMAMCI, Can, Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara, 1998.

KELEŞ, Ruşen – MENGİ, Ayşegül, İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2003. 

KELEŞ, Ruşen - KESKİNOK, H. Çağatay - ERSOY, Melih - TEKİNBAŞ, Belma - GÜNAY, Baykan - MADRAN, Emre,  Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, Ekim 2000.

KILIÇ, Halil, Gayrimenkul Davaları, C. I, Turhan Kitabevi, Ankara, 1997.     

KULAK COŞKUN Sercan, İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri Kapsamında Yıkım ve İmar Para Cezası, GÜHFD., C. XVI, 2012, S. 4. 

KURU Baki – ARSLAN Ramazan – YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 17. Baskı, Ankara, 2006.

LAUBADERE, Andre de - VENEZİA, Jean-Claude - GAUDEMET, Yves, Traite de Droit Administratif, C. II, LGDJ, 10. Baskı, 1995.

LYNCH, Kevin, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, 1985.

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1995.

MERAN Necati, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmardan Sorumlu Kişilerin Görevi Kötüye Kullanmaları, Mühür Bozma ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçları, Adalet Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2013.

MERİÇ, Osman, “Danıştay Kararlarına Göre Yıkım Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar ”İller ve Belediyeler Dergisi, C. 35, S. 410, 1979.

MUMCU, Ahmet, Eski Eserler Hukuku ve Türkiye, AÜHFD, C. 26, S. 3, 1969.

NAZAROĞLU, Yavuz: “Genel Olarak İmar Para Cezalarının Para Cezaları İçindeki Yeri ve Nitelikleri”, Danıştay Dergisi, S. 14-15, 1974.

OĞURLU, Yücel: İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari Cezalara Karşı Başvuru Yolları, Seçkin Yayınları, Ankara 2000.

OĞUZMAN, M. Kemal – SELİÇİ, Özer – OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017, 20. Baskı.   

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, II, Üçüncü Baskı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1966.

ÖZAY, İl Han, Gün Işığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, Ekim 2004.

ÖZAY, İl Han, İdari Yaptırımlar, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 3326, Hukuk Fakültesi Yayın No. 691, İstanbul, 1985.

ÖZBEY, Özcan, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması, TAAD, Y. 2013, S. 13.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 12. Baskı, Ankara 2011. 

ÖZDEMİR, Selman, İmar Para Cezaları Özelinde İdari Yaptırımların Zaman Bakımından Uygulanması, Türk İdare Dergisi, S. 473, Aralık 2011.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, Ankara, 2006.

ÖZGÜLDÜR, Serdar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında İdari İşlem-İdari Eylem Kavramları ve İdari İşlemin Yargısal Denetiminde Anayasal ve Yasal Sınırlar, AYİM Dergisi, S. 18, Y. 2004.

ÖZKAYA, Eraslan, İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı, Seçkin Yayınları, Ankara, 1997. 

ÖZKAYA, Eraslan, İmar Hukuku Ders Notları, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. 

ÖZKAYA ÖZLÜER, Ilgın, Sit Alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Rehberi, Ekoloji Kolektifi Derneği, Temmuz 2018. 

ÖZKAYA ÖZLÜER, Ilgın, İmar Barışı Düzenlemesine Hukuki Bir Yaklaşım, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, Y. 2018.

PAZARCI, Şevki, Belediye Cezaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 1995.

REISS, Albert H., Selecting Strategies of Social Control Over Organizational Life, In Enforcing Regulation, edited by Hawkins&Thomas, Boston, Kluwer-Nijhoff, 1984.

REİSOĞLU, Safa, Kat Mülkiyeti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara,1967.   

ROSS, H. Laurence, Housing Code Enforcement as Law in Action, Law and Policy, Vol. 17, No. 2, Blackwell Publishers Ltd., April 1995.

SABUNCU, Yavuz, Anayasaya Giriş,  İmaj Yayınları, Ankara 2002. 

SANCAKDAR, Oğuz, Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Yetkin Yayınları, Ankara 1996.

SARICA, Ragıp, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1970.

SAUVE, Jean-Marc, Les Sanctions Administratives en Droit Public Français, AJDA, 20 October 2001, No: Special.

SAVCI, Bahri, Umumiyet Mücerrediyet Yolu ile Hükümler Koyma İşinde Devleti Hukuka Riayet Ettirme Vasıtaları, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. III, S. 3-4.

SEZER, Abdullah, Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, (Çok Boyutlu Normlar Piramidi Yaklaşımı). 

SOYASLAN, Doğan, Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayıncıları, Ankara, 1990.

ŞEN, Ersan, İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, ((http:///www.hukukihaber.net).

ŞİMŞEK, Suat, İmar Hukuku, Milli Emlak Kontrolörleri Derneği Yayını, No. 1, Ankara, 2010.

TAN Turgut: İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2011.

TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, 2006.

UMAR, Bilge, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 1997. 

ÜNAL, Yücel, Türk Şehir Planlama Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

YALÇIN, İsmail, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.

YAMAN, Sadettin, Açıklamalı İçtihatlı ve Uygulamalı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatı, C. III, Acar Matbaası, İstanbul 2004.

YASİN, Melikşah, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009.

YASİN, Melikşah, İmar Kanunu’nun 42. Maddesi-Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme-, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 3-4, Nisan 2010. 

YAŞAR, Hasan Nuri, İmar Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2008.

YAVAŞLAR, Funda Başaran, İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, 2006 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, 12.01.2010.

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990. 

YILDIRIM, Ramazan, İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Üzerinde İdarenin Yetki ve Yaptırımları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1990.

YILDIRIM Turan - YASİN Melikşah - KAMAN Nur - ÖZDEMİR H. Eyüp - ÜSTÜN Gül-TEKİNSOY Okay: İdare Hukuku, XII Levha Yayınları, Güncellenmiş 5. Baskı, İstanbul 2013.

YILDIRIM, Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım Yayınevi, İstanbul 1997.

YILDIZ, Kazım - SİPAHİOĞLU, Şengün - YILMAZ, Mehmet, Çevre Bilimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.

YILMAZ, Mustafa, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002.

YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 1996.

YONGALIK, Aynur, “İstisnalar Dar Yorumlanır” Kuralı ve Değerlendirilmesi, AÜHFD, S. 60, C. I, Y. 2011.

ZANOBINI, Gauido, İdari Müeyyideler, Çev: Yılmaz Günal, Ankara, 1964.

ZEVKLİLER, Aydın, (Taşınmaz Malikinin Yetkileri Açısından) İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat, AÜHF Yayınları, Ankara, 1982.


Yararlanılan internet siteleri:

((https:// www.academia.edu).

((http:www.anayasa.gen.tr).

((http:/// www.anayasa.gov.tr).

((http:/// www.acikarsiv.ankara.edu.tr).

((http:/// www.danistay.gov.tr).

((http://www.d.barobirlik.org.tr).

((http:/// www.denetimnet.net).

((http:/// www.dergipark.org.tr).

((http:/// www.dspace.trakya.edu.tr).

((http:///www.ekolojikolektifi.org).

((http://www.hkmo.org.tr).

((http:///www.hukukihaber.net).

((http:///www.hukuk.deu.edu.tr).

((https://www.jstor.org/stable/1599220). 

((http:/// www.kitaplar.ankara.edu.tr).

((http:/// www.mevzuat.gov.tr).

((https://portal.uyap.gov.tr).

((http://www.sozluk.adalet.gov.tr.)

((http:/// www.tbb.gov.tr).

((http:/// www.tbbdergisi.barobirlik.org.tr).

((http:/// www.tbmm.gov.tr).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.