İdari Yargıda Uyuşmazlığın Başlangıcından Sona Ermesine Kadar, Yargılamanın Tüm Aşamalarıyla İlgili Dilekçe Yazım Rehberi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Turgut CANDAN
ISBN: 9786050507225
Stok Durumu: Stokta var
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut CANDAN
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt CİLTLİ
Sayfa Sayısı 863

İdari uyuşmazlıklar, idari işlem ve eylemlerin yol açtığı uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklar, çoğu kez ilgilinin herhangi bir istem ve başvurusu olmadan idarenin re’sen yapmış olduğu bir işlem ya da eylemle çıkmakla birlikte, bazen de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre idari davaya konu olabilecek bir işlem ya da eylemin yapılması istemiyle idareye başvurulması ve bu başvurunun açık ya da zımni bir biçimde reddedilmesi üzerine de çıkabilir. İdari yargılama süreci ise, bir idari işlem ya da eylem nedeniyle menfaati ya da hakkı ihlal edilen kişinin, o işlem ya da eylem nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için görevli ve yetkili yargı merciinden hukuki himaye talep etmesi; yani bir idari dava açması ile başlar ve ilk derecedeki yargılamayı takiben kanun yolları aşamasının sonlanması ile tamamlanır.

Bir idari işlem ya da eylem nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın doğrudan doğruya bir dava biçiminde görevli ve yetkili idari yargı merciinin önüne getirilmesi olağan usuldür. Bununla birlikte, ayrıksı hallerde bazı uyuşmazlıkların yargı mercii önünde getirilerek yargılama sürecinin başlatılması, yasalarda öngörülen zorunlu başvuru ya da itiraz yollarının tüketilmesi ve bu başvurudan/itirazdan herhangi bir sonuç alınmaması ile mümkündür. Nihayet; idari yargılama sürecinin başlaması, bir idari işlem ile menfaati ihlal edilen kişinin 2577 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi göre yapabileceği ihtiyari başvuru ile de ötelenmiş olabilir.

İdari yargılamada yazılı yargılama usulünde yazılılık ilkesi geçerlidir. Bu nedenle, idari davalar bir dilekçe ile açılır. Yine aynı ilke gereği, kanun yollarına başvuruların da dilekçe ile yapılması gerekli olduğu gibi, yargılama sürecinde verilecek cevap ve karşı cevapların ve diğer tüm başvuruların da dilekçe ile yapılması gerekir. 

Dava dilekçesinin biçimi ve tabi olacağı esaslar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 2577 sayılı Kanun’un 45’inci maddesinin 2’nci fıkrası ve 48’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, istinaf ve temyiz dilekçelerinin de benzer biçimde ve benzer esaslara uygun olarak düzenlenmesi gerekir.  Ancak yargılama sürecinde dava dosyasına sunulması gerekecek diğer dilekçelerin biçimi ve tabi olacağı esaslar Kanun’da belirtilmemiştir. Ayrıca bizde bir idari usul kanunu bulunmadığından, zorunlu başvuru/itiraz dilekçelerinin ve 2577 sayılı Kanun’un 10 ve 11’inci maddelerine göre yapılacak olan başvuru dilekçelerinin biçimi ve tabi olacağı esaslar da yasal olarak düzenlenmemiştir.

Mesleki kariyerine idari yargı savcı ve yargıcı olarak başlayan Sayın Turgut Candan, Danıştay vergi dava dairelerinde üyelik, Danıştay Yedinci Dairesinde Başkanlık ve nihayetinde de Danıştay Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. Kendisi, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku alanındaki engin bilgi ve kuramsal uzmanlığını bu hukuk dallarının uygulamasında da kanıtlamış müstesna bir yüksek idare yargıcıdır. Hazırlamış olduğu bu yapıtta, ortaya çıkabilecek olası uyuşmazlık türleri de dikkate alınarak, idari yargılama sürecinin başlamasını sağlayacak ve yargılamanın her aşamasında dava dosyasına sunulacak olan hemen her türden dilekçe örneklerine yer verilmiştir. Kuşkusuz; bu dilekçelerin içeriği, dava biçimine dönüştürülecek ya da dönüştürülmüş olan idari uyuşmazlıkların niteliğine göre, dilekçeleri sunacak olanlar tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte, söz konusu dilekçeleri sunacak olanlar, dilekçelerin hazırlanmasında, bu yapıtta yer alan dilekçe örneklerinden azami ölçüde yararlanabileceklerdir.

Bu vesileyle, yoğun bir emek ürünü olan bu değerli yapıtı kaleme alan değerli meslektaşımı içtenlikle kutluyorum

ÖNERİLER.................................................................................. XXIX

 

İDARİ BAŞVURU AŞAMASI

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 10 – İdari Başvuru:

İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM TESİS ETTİRMEK ÜZERE İDAREYE BAŞVURU VE SONUÇLARI……………..………………………………3

İdari Yargılama Usulü Kanununun 10’uncu Maddesine Uygun Dilekçe
Örneği....................................................................................................
7

İdari Yargılama Usulü Kanununun 10’uncu Maddesine Uygun Başvuru
Dilekçesi Örneği....................................................................................
9

İdari Yargılama Usulü Kanununun 10’uncu Ve 13’üncü Maddelerine
Uygun Dilekçe Örneği.........................................................................
11

İdari Dava Açmadan Önce Üst Makama, Üst Makamın Olmaması
Halinde işlemi Yapmış olan Makama Başvurunun Dava Süresine Etkisi.
13

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 – Üst Makama Başvuru:

İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci Maddesi Uyarınca Üst
Makama Başvuru Dilekçesi Formu......................................................
15

İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci Maddesi Uyarınca Üst
Makama Başvuru Dilekçesi Örneği......................................................
17

İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci Maddesi Uyarınca Üst
Makama Başvuru Dilekçesi Örneği......................................................
19

İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci Maddesi Uyarınca Üst
Makama Başvuru Dilekçesi Örneği......................................................
21

 

 

İDARİ DAVA AÇILMASI AŞAMASI

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 3 – Dava Dilekçesi:

İdare Mahkemelerinde Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesinin
Düzenlenişi..........................................................................................
25

İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesi Formu...................................................................................
41

Disiplin İşleri Dolayısıyla Açılan İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava Dilekçesi Örneği.
45

Geçici Görevlendirme Dolayısıyla Açılan İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava
Dilekçesi Örneği..................................................................................
49

Mülakatta Başarısız Sayılma İşlemleri Dolayısıyla Açılacak İdari
Davalar İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine
Uygun, Dava Dilekçesi Örneği.............................................................
53

Akademik Kadrolara Atanma İşleri Dolayısıyla Açılan İptal Davası
İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun  3’üncü Maddesine Uygun,
Dava Dilekçesi Örneği.........................................................................
57

Rekabet Kurulu Kararları Dolayısıyla Açılan İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava
Dilekçesi Örneği..................................................................................
61

Ecrimisil Uygulamaları Dolayısıyla Açılan İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava
Dilekçesi Örneği..................................................................................
65

Nazım İmar Planları Dolayısıyla Açılan İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava
Dilekçesi Örneği..................................................................................
71

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Dolayısıyla Açılan İptal
Davası İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine
Uygun, Dava Dilekçesi Örneği.............................................................
75

Ruhsata Aykırı İnşaatın Durdurulması Dolayısıyla Açılan İdari
Davalar İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine
Uygun Dava Dilekçesi Örneği..............................................................
79

İdari Yaptırımlar Dolayısıyla Açılacak İdari Davalar İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun, Dava
Dilekçesi Örneği..................................................................................
83

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 5 – Aynı Dilekçe İle Dava:

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesinin Düzenlenişi.................................................
87

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesi Formu..............................................................
99

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesi Örneği............................................................
103

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 2’nci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesinin Düzenlenişi...............................................
109

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 2’nci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesi Formu............................................................
129

İdari Yargılama Usulü Kanununun 5’inci Maddesinin 2’nci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesi Örneği............................................................
133

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 – Düzenleyici İşleme Dava:

Düzenleyici İşlemle Uygulama İşlemi İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 7’nci Maddenin 4’üncü Fıkrasına Uygun Dava
Dilekçesinin Düzenlenişi...................................................................
137

Düzenleyici İşlemle Uygulama İşlemi İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 7’nci Maddenin 4’üncü Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesi
Formu................................................................................................
147

Düzenleyici İşlem İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü
Maddesi İle 7’nci Maddesinin 4’üncü Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesi
Örneği................................................................................................
151

Düzenleyici İşlemle Uygulama İşlemi İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 7’nci Maddenin 4’üncü Fıkrasına Uygun Dava Dilekçe
Örneği................................................................................................
155

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 12 – İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davası:

İdare Mahkemelerinde İdari İşlemin Neden Olduğu Zararlar
Dolayısıyla Açılacak İptal Ve/Veya Tam Yargı Davası İçin İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü ve 12’nci Maddelerine Uygun
Dava Dilekçesinin Düzenlenişi..........................................................
159

İdare Mahkemelerinde İdari İşlemin Neden Olduğu Zararlar
Dolayısıyla Açılacak İptal Ve/Veya Tam Yargı Davası İçin İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesi Formu.................................................................................
173

İdari İşlemin İcrasından Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan
Tam Yargı Davasına, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü ve
12’nci Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi Örneği............................
177

İptal Ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Durumunda, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü ve 12’nci Maddelerine Uygun
Dava Dilekçesi Örneği.......................................................................
181

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 13 – İdari Eylemler Dolayısıyla Tam Yargı Davası:

İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı
Davası İçin, İdari Yargılama Kanununun 3’üncü ve 13’üncü
Maddelerine Uygun Dava Dilekçesinin Düzenlenişi..........................
185

İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı
Davası İçin, İdari Yargılama Kanununun 3’üncü ve 13’üncü
Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi Formu.......................................
197

İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı
Davasına, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü ve 13’üncü
Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi Örneği.......................................
201

İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı
Davasına, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü ve 13’üncü
Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi Örneği.......................................
207

İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tam Yargı
Davasına, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Ve 13’üncü
Maddelerine Uygun Dava Dilekçe Örneği..........................................
211

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 20/A, 20/B – İvedi Yargılama Usulleri İle İlgili Dilekçeler:

İvedi Yargılama Usulüne (20/A ve 20/B Maddelerinde
Öngörülen Usule) Tabi İdari Davalara Ait Dilekçenin Düzenlenişi....
217

İvedi Yargılama Usulüne (20/A) Tabi Davalara Ait Dilekçe Örneği... 223

İvedi Yargılama Usulüne (20/B) Tabi Davalara Ait Dilekçe Örneği... 227

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 28 - Yargı Kararlarının Sonuçları İle İlgili Dilekçeler:

İdari Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Sebebiyle
Açılacak Tam Yargı Davalarına Ait Dilekçenin Düzenlenişi..............
231

İdari Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Sebebiyle
Açılacak Tam Yargı Davalarına Ait Dilekçe Formu...........................
243

İdari Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Sebebiyle
Açılacak Tam Yargı Davalarına Ait Dilekçe Örneği...........................
247

 

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ BAŞVURU VE DAVA AÇILMASI AŞAMASI

 

Vergi Usul Kanununun 371’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği.. 253

Vergi Usul Kanununun 376’ncı Maddesine Uygun Dilekçe Örneği... 255

Vergi Usul Kanununun Ek 1’inci Maddesine Uygun Uzlaşma
Başvurusu Dilekçesi Örneği...............................................................
257

İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci Maddesi Uyarınca Üst
Makama Başvuru Dilekçesi Örneği....................................................
259

Vergi Mahkemelerinde Vergi Usul Kanununa Tabi Verginin Tarhına
Ve Vergi Cezası Kesme İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin,
İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesi ile 5’inci
Maddesinin 1’inci Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesinin Düzenlenişi..
261

Vergi Mahkemelerinde Vergi Usul Kanununa Tabi Verginin Tarhına
Ve Vergi Cezası Kesme İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin,
İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesi ile 5’inci
Maddesinin 1’inci Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesi Formu...............
285

Vergi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3
Ve 5’inci Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi Örneği........................
289

Vergi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü
Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği..........................................
295

Vergi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanunun 5’inci
Maddesinin 1’inci Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesi Örneği...............
299

Vergi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanunun 5’inci
Maddesinin 1’inci Fıkrasına Uygun Dava Dilekçesi Örneği...............
305

Vergi Usul Kanununun 122’nci Maddesine Uygun Düzeltme
Dilekçesi Örneği................................................................................
309

Vergi Usul Kanununun 124’üncü Maddesine Uygun Şikâyet
Başvurusu Dilekçesi Örneği...............................................................
311

Vergi Mahkemelerinde Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İsteklerine
İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesinin
Düzenlenişi........................................................................................
313

Vergi Mahkemelerinde Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İsteklerine
İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü ve 5’inci Maddelerine Uygun Dava
Dilekçesi Örneği................................................................................
329

 

Gümrük Uyuşmazlıkları Dolayısıyla İdari Başvuru Ve Dava Dilekçeleri:

Gümrük Kanununun 242’nci Maddesine Uygun İtiraz Başvurusuna
Ait Dilekçenin Düzenlenişi................................................................
333

Gümrük Müdürlüklerinin Tahakkuk, Ceza Kararı ve İdare Kararlarına
Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği..............................................................
343

Vergi Mahkemelerinde Gümrük Kanununa Tabi Verginin
Tahakkuku, Gümrük Para Cezası Kararı Ve İdari Kararlar
Dolayısıyla Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 3’üncü Maddesi ile 5’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasına
Uygun Dava Dilekçesinin Düzenlenişi...............................................
347

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Formu..........
367

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 3’üncü Ve 5’inci Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi
Örneği................................................................................................
371

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 3’üncü Ve 5’inci Maddelerine Uygun Dava Dilekçesi
Örneği................................................................................................
377

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği..........
383

 

KAMU ALACAKLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE DAVA AÇILMASI AŞAMASI

 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar Dolayısıyla Dava Dilekçeleri:

Teminat İsteme İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesinin Düzenlenişi...................................................................
389

Teminat İsteme İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesi Formu.................................................................................
403

Teminat İsteme İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesi Örneği................................................................................
407

İhtiyati Haciz Kararlarına Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava
Dilekçesinin Düzenlenişi...................................................................
411

İhtiyati Haczin Kaldırılması İsteklerinin Reddi İşlemlerine Karşı
Açılacak İptal Davaları İçin Dava Dilekçesinin Düzenlenişi..............
427

İhtiyati Haciz Kararları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun
3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Formu..............................
429

İhtiyati Haciz Kararları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun
3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği..............................
433

Ödeme Emirlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesinin
Düzenlenişi........................................................................................
437

Ödeme Emirlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Formu.
455

Ödeme Emirlerine Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği.
459

Vergi Usul Kanununun 10’uncu Maddesine Göre Düzenlenen
Ödeme Emirleri İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü
Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği..........................................
465

Haciz Varakalarına Karşı Açılacak İptal Davası İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 3’üncü Maddesine Uygun Dava Dilekçesinin
Düzenlenişi........................................................................................
469

Haciz Kararları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü
Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Formu..........................................
485

Haciz Kararları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü
Maddesine Uygun Dava Dilekçesi Örneği..........................................
489

 

DAVANIN AÇILMASINDAN SONRAKİ AŞAMA

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 6 – Harç Ve Posta Pulu Tamamlama:

Noksan Harç Ve Posta Ücretinin Tamamlanarak Dava Dosyasının
Yeniden İşleme Konulması İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği................
497

Adli Yardım İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği....................................... 499

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 15 – Yenileme Dilekçesi:

Dilekçenin Reddi Üzerine Davanın Yenilenmesi Dilekçesi Örnekleri. 501

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 16 – Savunma – Cevap Dilekçeleri:

Tam Yargı Davalarında İstenilen Tazminat Miktarının Artırılması
İstemine İlişkin Dilekçe Örneği..........................................................
507

Savunma Dilekçelerinin Düzenlenişi................................................. 509

İdare Mahkemelerindeki Davalar İçin Savunma Dilekçesi Örneği..... 517

Vergi Uyuşmazlıklarında Savunma Dilekçesi Örneği......................... 521

Danıştay Savcısının Yazılı Düşüncesine Görüş Bildirilmesine Örnek. 523

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 17 – Duruşma İsteği Dilekçesi:

Dava Ve Cevap Dilekçelerinden Ayrı Olarak Yapılan Duruşma
İstemine İlişkin Dilekçe Örneği..........................................................
525

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 21 – Sonradan Belge İbrazı:

Sonradan İbraz Edilecek Belgelere İlişkin Dilekçe Örneği................. 527

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 26 – Tarafların Durumlarında Değişiklikle İlgili Dilekçe Örnekleri:

İdari Yargılama Usulü Kanununun 26’ncı Maddesinin 1’inci Fıkrası
Uyarınca İşleme Konulma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği.................
529

İdari Yargılama Usulü Kanununun 26’ncı Maddesinin 3’üncü Fıkrası
Uyarınca İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeniden İşleme Konulması
İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği...........................................................
531

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 27 – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz Dilekçesi:

Yürütmenin Durdurulması İstemlerine İlişkin Kararlara İtiraz
Dilekçesi Örneği................................................................................
533

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 29 – 30 – Açıklama Ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi:

İdari Yargılama Usulü Kanununun 29’uncu Maddesi Uyarınca
Yapılan Açıklama Veya Aykırılığın Kaldırılması İsteklerine Ait
Dilekçe Örneği...................................................................................
537

İdari Yargılama Usulü Kanununun 30’uncu Maddesi Uyarınca
Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi İsteklerine Ait Dilekçe Örneği....
541

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 31 – Hukuk Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Durumlarla İlgili Dilekçeler:

Hâkimin Reddi İstemine İlişkin Dilekçe Örneği................................. 543

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği..................................................... 545

Davayı Kabul Dilekçesi Örneği.......................................................... 547

Bilirkişiye İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği............................................ 549

Bilirkişi Raporuna İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği................................ 551

Davaya Katılma (Müdahale) İsteğine İlişkin Dilekçe Örnekleri.......... 553

Katılma İsteğine İtiraz Dilekçesi Örneği............................................. 559

Davanın İhbarı İsteği İle İlgili Dilekçe Örnekleri................................ 561

KANUN YOLU AŞAMASI

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 45 – İstinaf Başvurusu:

İstinaf Başvurularına Ait Dilekçenin Düzenlenişi.............................. 567

İptal Davalarında Verilen Kararlara Karşı, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 45 ve 48’inci Maddeleri Uyarınca, Düzenlenecek İstinaf
Başvurularına Ait Dilekçesi Formu....................................................
589

İdari İşlemler Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davalarında Verilen
Kararlara Karşı, İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 48’inci
Maddeleri Uyarınca, Düzenlenecek İstinaf Başvurularına Ait
Dilekçesi Formu.................................................................................
593

İdari Eylemler Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davalarında Verilen
Kararlara Karşı, İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 48’inci
Maddeleri Uyarınca, Düzenlenecek İstinaf Başvurularına Ait
Dilekçesi Formu.................................................................................
597

Davacı Tarafından, İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı Yapılacak
İstinaf Başvuruları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve
48’inci Maddeleri Uyarınca Düzenlenecek Dilekçe Örneği................
601

Davalı İdare Tarafından, İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı
Yapılacak İstinaf Başvuruları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun
45 ve 48’inci Maddeleri Uyarınca Düzenlenecek Dilekçe Örneği......
605

Davacı Tarafından, Vergi Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan İstinaf
Başvuruları İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 48’inci
Maddeleri Uyarınca Düzenlenecek Dilekçe Örneği............................
609

Davalı Tarafından, Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Yapılacak
İstinaf Başvurusu İçin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve
48’inci Maddeleri Uyarınca Düzenlenecek Dilekçe Örneği................
615

Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi İçinde Yapılan
İstinaf Başvurularına Ait Dilekçenin Düzenlenişi..............................
621

Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi İçinde Yapılan
İstinaf Başvurularına Ait Dilekçe Formu............................................
635

Davalının İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi İçinde Davacı Tarafından
Yapılan İstinaf Başvurularına Ait Dilekçe Örneği..............................
639

Davacının İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi İçinde Davalı Tarafından
Yapılan İstinaf Başvurularına Ait Dilekçe Örneği..............................
645

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesinin
Düzenlenişi........................................................................................
649

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Görevsizlik)......................................................................................
651

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Ehliyetsizlik).....................................................................................
655

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(İdari İşlem Yok)...............................................................................
659

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Dilekçe-Dava Ret)............................................................................
663

45’inci Maddenin 5’inci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Süre Aşımı).......................................................................................
667

48’inci Maddenin 2’nci ve 6’ncı Fıkralarına Uygun İstinaf
Dilekçesinin Düzenlenişi...................................................................
671

48’inci Maddenin 2’nci Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(İstemde bulunmamış sayılma)..........................................................
673

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Harç)................................................................................................
677

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Süre).................................................................................................
681

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun İstinaf Dilekçesi Örneği
(Kesin Karar).....................................................................................
685

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 46 – Temyiz Başvurusu:

Temyiz Başvurularına Ait Dilekçenin Düzenlenişi............................. 687

İdari Yargılama Usulü Kanununun 48’inci Maddesi Uyarınca
Düzenlenecek Temyiz Başvurularına Ait Dilekçe Formu...................
711

Davacının, Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesinin Kararına
Karşı Yapacağı Temyiz Başvurusu İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 48’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği......................
715

Davalı İdarenin, Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesinin
Kararına Karşı Yapacağı Temyiz Başvurusu İçin, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 48’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği............
719

Davacının, Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin Kararına
Karşı Yapacağı Temyiz Başvurusu İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 48’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği......................
723

Davalının, Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesi Kararlarına
Karşı Yapacağı Temyiz Başvuruları İçin, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 48’inci Maddesine Uygun Dilekçe Örneği......................
729

Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Vermiş Olduğu Kararlara
Karşı Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçenin Düzenlenişi......
733

Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Vermiş Olduğu Kararlara
Karşı Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçe Formu...................
741

Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Vermiş Olduğu Kararlara
Karşı Davacı Tarafından Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçe
Örneği................................................................................................
745

Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Vermiş Olduğu Kararlara
Karşı Davalı Tarafından Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçe
Örneği................................................................................................
751

İvedi Yargılama Usulüyle Yapılan Yargılamalar Sonunda Verilen
Kararlara Karşı Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçenin
Düzenlenişi........................................................................................
755

İvedi Yargılama Usulüyle Yapılan Yargılamalar Sonunda Verilen
Kararlara Karşı Yapılan Temyiz Başvurularına Ait Dilekçe Formu....
763

İvedi Yargılama Usulüyle (20/A) Yapılan Yargılamalar Sonunda
Verilen Kararlara Karşı Yapılan Temyiz Başvurusuna Ait Dilekçe
Örneği................................................................................................
767

İvedi Yargılama Usulüyle (20/B) Yapılan Yargılamalar Sonunda
Verilen Kararlara Karşı Yapılan Temyiz Başvurusuna Ait Dilekçe
Örneği................................................................................................
771

Temyize Cevap Süresi İçinde Yapılan Temyiz Başvurularına Ait
Dilekçenin Düzenlenişi......................................................................
775

Temyize Cevap Süresi İçinde Yapılan Temyiz Başvurularına Ait
Dilekçe Formu...................................................................................
789

Davalının Temyizine Cevap Süresi İçinde Yapılan Davacı
Temyizine Ait Dilekçe Örneği (İdari).................................................
793

Davacının Temyizine Cevap Süresi İçinde Yapılan Davalı
Temyizine Ait Dilekçe Örneği (İdari).................................................
799

Davalının Temyizine Cevap Süresi İçinde Yapılan Davacı
Temyizine Ait Dilekçe Örneği (vergi)................................................
803

Davacının Temyizine Cevap Süresi İçinde Yapılan Davalı
Temyizine Ait Dilekçe Örneği (Vergi)................................................
809

48’inci Maddenin 2’nci Ve 6’ncı Fıkralarına Uygun İstinaf
Dilekçenin Düzenlenişi......................................................................
813

48’inci Maddenin 2’nci Fıkrasına Uygun Temyiz Dilekçesi Örneği
(İstemde Bulunmamış Sayılma).........................................................
815

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun Temyiz Dilekçesi
Örneği (Harç).....................................................................................
819

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun Temyiz Dilekçesi
Örneği (Süre).....................................................................................
823

48’inci Maddenin 6’ncı Fıkrasına Uygun Temyiz Dilekçesi Örneği
(Kesin Karar).....................................................................................
827

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 51 – Kanun Yararına Temyiz:

Kanun Yararına Temyiz Dilekçesi Örneği.......................................... 831

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 53 – Yargılamanın Yenilenmesi:

Yargılamanın Yenilenmesi İsteklerine İlişkin Dilekçenin Düzenlenişi. 837

Yargılamanın Yenilenmesi İsteklerine İlişkin Dilekçe Formu............. 845

Yargılamanın Yenilenmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği........... 849

 

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ, VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ.................................................................................... 853

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar