İflâs Dışı Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hakan ALBAYRAK
ISBN: 9786050505368
Stok Durumu: Stokta var
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan ALBAYRAK
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İflâs Dışı Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK

2020/02 1. Baskı, 508 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-05-0536-8


 İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR27

GİRİŞ29

A-KONUNUN TAKDİMİ VE PROBLEMLERİN TESPİTİ29

B-İNCELEME PLANI VE BÖLÜMLER HAKKINDA
KISA BİR DEĞERLENDİRME31

BİRİNCİ BÖLÜM

KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,
İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, KONKORDATO MÜHLETİ
KARARI VERİLMESİ VE MÜHLETİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

§ 1-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,
İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI35

A-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ35

I-Konkordato Kavramı ve Konkordatonun Hukuki Niteliği35

II-Konkordatonun Türleri39

B-KONKORDATONUN İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE
AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI42

I-Konkordatonun Amacı42

II-İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Konkordatodan
Amaç Bakımından Farklı Oluşu45

III-Konkordato Organlarının Yeni Konkordato Düzenlemelerindeki Amaç Değişikliğine
Uyum Sağlaması Gerekliliği50

§ 2-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ53

A-GENEL OLARAK MÜHLET KAVRAMI53

B-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ54

I-Geçici Mühlet54

1-Genel Olarak54

2-Geçici Mühlet Kararının Verilmesi57

3-Ön Proje Kavramının Değerlendirilmesi63

a-Ön Projenin Ödeme Planı İçermesi Zorunluluğu63
b-Ön Projenin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
Sorunu69

4-Geçici Mühlet Kararının Sonuçları73

a-Geçici Mühletin Kesin Mühletin Sonuçlarını
Doğurması73
b-Geçici Mühletin İlânı73
c-Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin
Gerekli Tedbirlerin Alınması74
d-Geçici Komiser Atanması78
e-Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve
Fer’i Müdahalenin Mümkün Olmaması81
f-Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi veya Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması84

II-Kesin Mühlet84

1-Genel Olarak84

2-Kesin Mühletin Verilmesi85

3-Kesin Mühletin Sonuçları90

a-Konkordato Komiserinin Atanması90
b-Alacaklılar Kurulunun Oluşması95
c-Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları97
d-Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları98
aa-Genel Olarak98
bb-Takipler Üzerindeki Etkisi98
cc-İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin
Uygulanması Üzerine Etkisi99
dd-Faiz Üzerindeki Etkisi100
ee-Takas Üzerindeki Etkisi102
ff-Hacizli Mallar Üzerindeki Etkisi104
gg-Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki
Etkisi106
ğğ-Konusu Para Olmayan Alacaklar Üzerindeki
Etkisi108
e-Kesin Mühletinin Sözleşmeler Bakımından
Sonuçları110

§ 3-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ111

A-GENEL OLARAK TASARRUF YETKİSİNİN
KISITLANMASI KAVRAMI111

B-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ114

I-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasakları116

1-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının
Niteliği116

2-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının
Kapsamı117

3-Tasarruf Yasaklarına Aykırılığın Sonuçları122

a-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonucu122
b-Tasarruf Yasağının Başlangıç Anı127

II-Mahkeme Tarafından Takdir Edilebilecek
Tasarruf Sınırlamaları131

1-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine
Devam Etmesi132

a-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine
Devam Etmesinin Tasarruf Yetkisi Üzerindeki
Anlamı132
b- Komiserin Nezareti Altında Yapılan
Tasarruf İşlemlerinin Hükmü136

2-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi139

a-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi Kavramı139
b-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi Yasağına Aykırılığın Sonuçları141

3-Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi144

a-Komiserin İşletmenin Faaliyetini
Devam Ettirmesinin Kapsamı144
b-İşletmenin Faaliyetine Devam Eden Komiserin
Ticaret Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi145
c-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonuçları147

İKİNCİ BÖLÜM

İİK m. 296 HÜKMÜNÜN UYGULAMA KAPSAMI BAKIMINDAN SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ,
İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELERE VE TEMERRÜDE OLAN ETKİSİ VE BU ÇERÇEVEDE
TAKİP YASAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 4-SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ VE
BU BAĞLAMDA DÖNME VE FESİH KAVRAMLARININ İNCELENMESİ149

A-GENEL OLARAK KONUNUN ÖNEMİ149

B-ANİ EDİMLİ SÖZLEŞMELER150

I-Ani Edimli Sözleşmelerin Tanımı150

II-Ani Edimli Sözleşmelerin Dönme Suretiyle
Sona Ermesi151

1-Genel Olarak Dönme Kavramı ve
Konumuz Açısından Önemi151

2-Dönme Hakkının Kullanılabileceği Durumlar152

a-Sözleşmede Saklı Tutulmuş Dönme Hakkı152
b-Kanundan Kaynaklanan Dönme Hakkı154

C-SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELER156

I-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerin Tanımı156

II-Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Erme Biçimleri158

1-Sürekli Borç İlişkilerinin Kendiliğinden
Sona Erme Biçimleri159

a-Sürenin Sona Ermesi159
b-Diğer Kendiliğinden Sona Erme Hâlleri159
aa-Ölüm159
bb-Fiil Ehliyetinin Kaybı160
cc-Ödemeden Acz (İfa Güçsüzlüğü) ve İflâs160

aaa-Borçlar Hukuku Bakımından
İfa Güçsüzlüğü ve İflâs160

bbb-Ticaret Kanunu ve İcra İflâs Kanunu Açısından İfa Güçsüzlüğü ve İflâs162

2-Sürekli Borç İlişkilerinin Bir Hukuki İşlemle
Sona Ermesi165

a-Sürekli Borç İlişkilerinin Tarafların Anlaşması İle
Sona Erdirilmesi165
b-Sürekli Borç İlişkilerinin Tek Taraflı
Bir Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi166
aa-Olağan Fesih166
bb-Olağanüstü Fesih168

3-Haklı Sebeple Fesih Kavramı170

4-Haksız Fesih Kavramı173

D-DÖNEMSEL EDİMLİ (ART ARDA İFALI)
SÖZLEŞMELER176

§ 5-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN MEVCUDİYETİNE OLAN ETKİSİ, KONKORDATOYA TÂBİ ALACAK KAVRAMI VE
BUNUN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE OLAN ETKİSİ
İLE KONKORDATONUN TAKİPLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BU AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ179

A-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ
VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN
MEVCUDİYETİNE ETKİSİ179

I-İflâsın Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi179

II-Konkordato Mühleti Verilmesinin Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi183

B-KONKORDATO PROJESİNE TABİ OLUP OLMAMA ÇERÇEVESİNDE ALACAKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ184

I-Konkordato Projesine Tâbi Alacak – Konkordato
Projesine Tâbi Olmayan Alacak Kavramı184

1-Genel Olarak Konkordato Projesine Tâbi
Alacak Kavramı184

2-Ani Edimli Borç İlişkilerinden Kaynaklı
Alacakların Doğum Tarihi Bakımından
Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının
Değerlendirilmesi186

3-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklı
Alacakların Doğum Tarihi Bakımından
Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının
Değerlendirilmesi189

a-Sürekli Borç İlişkilerinde Mühlet İçinde
Yeni Doğan Alacaklar189
b-Sürekli Borç İlişkilerinde Alacağın
Bütün Bir Alacağın Parçası Durumu194

II-Konkordato Mühletinden Önce Vadesi Gelen
Borçların Ödenip Ödenemeyeceği Sorunu200

C-KONKORDATO MÜHLETİNİN TEMERRÜT
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ203

I-Genel Olarak203

II-Alacaklının Temerrüdü204

III-Borçlunun Temerrüdü205

§ 6-KONKORDATO MÜHLETİNİN TAKİPLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ211

A-GENEL OLARAK TAKİP YASAĞI KAVRAMI211

B-TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI216

I-İİK’nın 206. Maddesinin Birinci Sırasında
Yer Alan Alacaklar216

II-Rehinli Alacaklar218

III-Mühlet İçinde Komiserin İzni ile Doğan Alacaklar ve
Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Alacakların Değerlendirilmesi219

1-Genel Olarak219

2-Komiserin İzninin Alınma Şekli220

a-Komiserin İzninin Tasarruf Sınırlamaları
Bağlamında Değerlendirilmesi ve
İzni Kimin Alması Gerektiği Meselesi220
b-Komiserlik İzninin Şekli ve Bu Bağlamda
Olağan İşler ve Olağandışı İşlemler Şeklinde
Ayrım Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi221
c-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan
Alacakların Değerlendirilmesi225

 

IV-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan
Alacaklardan Kaynaklanan Takipler ile
Kiralanan Taşınmaza ve Finansal Kiralamaya
İlişkin Takiplerin Değerlendirilmesi226

1-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan Takipler226

2-Takip Yasağının Kira Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi227

3-Takip Yasağının Finansal Kiralama Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi232

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR İLE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREMEMESİ VE
KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ

§ 7- SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR VE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ
KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ
SONA ERDİREMEMESİ (İİK m. 296/I)235

A-GENEL OLARAK HÜKMÜN İNCELENMESİ235

B-İİK m. 296/I HÜKMÜNÜN KAPSAMI238

I-Genel Olarak238

II-Tarafların Sözleşmelere Koyamayacakları
Kayıtların İncelenmesi238

1-Genel Olarak238

2-Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve
Bunun Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde
Konunun Değerlendirilmesi239

a-Sözleşme Özgürlüğü Kavramının
Kısaca Değerlendirilmesi239
b-Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi240

3-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların Sınırlı Sayıda
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi244

4-İİK m. 296/I Kapsamında Sözleşmelere
Konulamayacak Kayıtların Değerlendirilmesi247

a-İİK m. 296/I’de Sayılan Kayıtların
Değerlendirilmesi247
aa-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmesi247
bb-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Haklı Fesih Sebebi Sayılması251
cc-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Borcu Muaccel Hâle Getirmesi253

aaa-Muacceliyet253

bbb-Muacceliyet Şartı Kavramı255

b-İİK m. 296/I’de Sayılmayan Ancak
Sözleşmelere Konulması Olası
Diğer Kayıtların Değerlendirilmesi257
aa-Dönme Kaydının Değerlendirilmesi257
bb-Cezai Koşula İlişkin Kaydın
Değerlendirilmesi258
cc-İlave Teminat Vermeye İlişkin Kaydın Değerlendirilmesi261
dd-Cayma Parasının Değerlendirilmesi261
c-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların
Hukuki Niteliği264
aa-Bozucu Koşul Kavramı264
bb-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların
Bozucu Koşul Niteliğinde Olup Olmadığının İncelenmesi265

5-Hükmün Emredici Nitelikte Olması267

6-İİK m. 296/I’e Aykırı Şekilde Sözleşmelere
Konulan Kayıtların Yaptırımı269

a-Genel Olarak269
b-Basit Kısmi Hükümsüzlük Yaptırımına
Tâbi Olması270

III-Sözleşmelerin Konkordatoya Başvuru Nedeniyle
Sona Erdirilememesinin İncelenmesi272

1-Genel Olarak272

2-Konkordato Mühleti Talep Etmenin
Sürekli Borç İlişkilerinde Haklı Neden Olarak
Kabul Edilmemesi273

3-Konkordato Mühleti Talep Etmenin
Ani Edimli Borç İlişkilerinde Dönme
Nedeni Olarak Kabul Edilmemesi275

C-İİK m. 296/I HÜKMÜNÜN UYGULANABİLME
ŞARTLARI276

I-Sözleşmenin Türü Bakımından Gerekli Şartlar276

1-Genel Olarak276

2-Ani – Dönemsel- Sürekli Edimli Sözleşme Türleri Bakımından Konunun Değerlendirilmesi277

3-Hukuki Sonuçlarına Göre Sözleşme Türleri
Bakımından Konunun Değerlendirilmesi279

a-Borç Sözleşmeleri279
b-Tasarruf Sözleşmeleri279
c-Statü Sözleşmeleri280

4-Hukuk Alanlarına Göre Sözleşme Türleri
Bakımından Konunun Değerlendirilmesi281

5-Sözleşmelerin Konu ve Amaç Bakımından
Yapılan Ayrımı Açısından Konunun
Değerlendirilmesi281

II-Sözleşmenin İşletmenin Faaliyeti İçin
Önem Arz Etmesi Gerekliliği282

1-“İşletmenin Faaliyetinin Devamı İçin
Önem Arz Eden Sözleşme” Kavramı282

2-Borçlunun Bir İşletmesinin Olması Gerekliliği286

III-Sözleşmenin Konkordato Projesi Kapsamına
Girme Zorunluluğunun Olmaması291

D-YABANCILIK İLİŞKİSİ OLAN SÖZLEŞMELERE
OLAN ETKİSİ294

I-Genel Olarak294

II-İİK m. 296 Hükmünün Doğrudan Uygulanan
Kural Niteliğinde Olması295

 

§ 8-KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE
KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK
DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ300

A-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE ÖDEMEZLİK DEF’İ (TBK m. 97)300

I-Genel Olarak Ödemezlik Def’i Kavramı300

II-Ödemezlik Def’inin Şartları302

1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır.302

2-Edimler Arasında Değişim (Mübadele, Synallagma)
İlişkisi Bulunmalıdır.303

3-Karşılıklı Edimler Mevcut ve Muaccel Olmalıdır305

4-Tarafların Edimleri Aynı Zamanda
İfa Yükümlülüğü Bulunmalıdır305

III-Ödemezlik Def’inin Sonuçları307

IV-İİK m. 296/I Hükmünün Ödemezlik Defi
(TBK m. 97) Bakımından Değerlendirilmesi308

B-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK DEF’İ
(TBK m. 98).312

I-Genel Olarak İfa Güçsüzlüğü Hâlinde
Ödemezlik Def’i Kavramı312

II-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin Şartları314

1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır314

2-Borçlu İfa Güçsüzlüğüne Düşmelidir315

3-Karşı Tarafın Hakları Tehlikeye Düşmüş Olmalıdır317

4-Hakkı Tehlikeye Düşen Taraf Borcunu Henüz
İfa Etmemiş Olmalıdır318

III-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin
Hüküm ve Sonuçları319

1-Güvence Gösterilinceye Kadar Borcun İfasından
Kaçınma Hakkı319

2-Sözleşmeden Dönme Hakkı320

IV-İİK m. 296/I Hükmünün İfa Güçsüzlüğü Def’i
(TBK m. 98) Bakımından Değerlendirilmesi321

1-Genel Olarak321

2-İfa Güçsüzlüğü Def’inin Sonuçları Bakımından Değerlendirme322

a-İİK m. 296/I Hükmü Karşısında TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Kullanılamayacağı Görüşü324
b-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Uygulamasını Engellemeyeceği Görüşü325
c-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Uygulamasını
Kısmen Engellediği Görüşü325
d-Görüşümüz326

3-TBK m. 98 Hükmünün Konkordato Mühleti İçinde Uygulanması Şartları330

4-Pay Sahibinin Konkordato Talep Etmesi Durumunda Sermaye Koyma Borcunun TBK m. 97,
TBK m. 98 ve Konkordato Kuralları Bakımından Değerlendirilmesi332

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONKORDATO BORÇLUSUNUN
SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ
FESHETME İMKÂNI

§ 9-KONKORDATO BORÇLUSUNUN SÜREKLİ
BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ FESHETME
İMKÂNININ OLMASI (İİK m. 296/II)343

A-GENEL OLARAK HÜKMÜN UYGULAMA ALANI ve GETİRİLİŞ AMACI343

B-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN İİK m. 296/II’YE GÖRE BORÇLU TARAFINDAN FESHİNİN İNCELENMESİ347

I-Feshin Hukuki Niteliği347

1-Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hak Olması347

2-Olağanüstü Fesih Niteliğinde Olması349

3-Haklı Neden Teşkil Eden Olağanüstü
Fesih Niteliğinde Olması350

4-Hükmün Emredici Nitelikte Olması352

a-Hükmün Emredici Niteliği ve
Buna Aykırı Sözleşme Yapılamaması352
b-Hükme Aykırı Sözleşme Yapılamaması
Kuralının Konkordato Mühletinden Önce
Yapılan Sözleşmeler Bakımından
Sonuç Doğurması353
c-Hükme Aykırı Sözleşmelerin Yaptırımı355

II-Feshin Şartları356

1-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerdeki Şartlardan
Bağımsız Olarak Kullanılabilmesi356

2-Fesih İradesinin Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi357

3-Feshin Konkordato Mühleti İçinde İleri Sürülmesi357

4-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin Onayı360

a-Genel Olarak360
b-Komiserin Uygun Görüşünün ve
Mahkemenin Onayının Alınmasının Şekli361
c-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin
Onayının Fesih Beyanı Üzerindeki Etkisi364
d-Borçlunun ve Sözleşmenin Karşı Tarafının
Mahkemenin Kararına Karşı Başvuru Yolları364

5-Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen
Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması365

a-Konkordatonun Amacına Ulaşmasına
Engel Olması365
b-Sürekli Bir Borç İlişkisinin Olması369

6-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu ve
Başka Bir Hukuki İşleme Tahvilinin Mümkün
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi372

a-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu372
b-Geçersiz Olan Bu Feshin Olağan Feshe veya
Başka Bir Olağanüstü Feshe Tahvil Edilip
Edilmeyeceği Sorunu373

III-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları378

1-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin
Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları379

a-Sürekli Borç İlişkisinin Sona Ermesi Nedeniyle
Oluşan İade Yükümü379
b-Sürekli Borç İlişkisinin Feshedilerek Sona Ermesi Nedeniyle Oluşan Tazminat Yükümü381
aa-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II
Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak
Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin
Borçlar Hukukuna Dayanması Gerektiği
Görüşü382
bb-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II
Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak
Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin
İcra ve İflâs Hukuku’na Dayanması Gerektiği Görüşü385
cc-Görüşümüz387

2-Feshin İcra ve İflas Hukuku Bakımından
Sonuçları ve Talep Edilmesi394

IV-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olması396

1-Hizmet Sözleşmesi Kavramı ve Kapsamı396

2-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olmasının Sebebi400

3-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Tutulmasının
Göstermiş Olduğu Özellikler401

V-Feshin Yabancılık İlişkisi Olan Sürekli
Borç Doğuran Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi403

C-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE
SONA ERDİRİLMESİ403

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİ VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 10-İİK m. 296 HÜKMÜNÜN KİRA VE
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN
ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ405

A-GENEL OLARAK405

B-İİK m. 296 HÜKMÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ406

I.Kira Sözleşmelerine Konulamayacak
Kayıtlar Bağlamında Hükmün Değerlendirilmesi
(İİK m. 296/I/c.1)406

II.Kira Sözleşmesinin Borçlunun
Konkordatoya Başvurduğu Gerekçesiyle
Sona Erdirilememesi Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/I/c.2)406

1-Genel Olarak406

2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında
Konunun Değerlendirilmesi407

3-Adi Kira Sözleşmelerine Etkisi409

a-Genel Olarak409
b-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde
Sürenin Geçmesi Hâlinin İİK m. 296/I/c.2
Çerçevesinde Değerlendirilmesi409
c-Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde
Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi410
d-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde
Olağanüstü Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi413
aa-Genel Olarak Olağanüstü Fesih413
bb-Önemli Sebeplerle Fesih Hakkının
İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde
Değerlendirilmesi413
cc-Kiracının İflâsı Hükümlerinin
Kıyasen Uygulama Alanı Bulup Bulmayacağı Meselesi415
dd-Kiracının Ölümü416
e-Adi Kira Sözleşmelerinde Kiracının
Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna Aykırı Davranma Hâlinin
İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi416
f-Kira Bedellerinin Ödenmemesine
Dayalı Olarak Sözleşmenin Feshinin Mümkün
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi417

4-Konut ve Çatılı Kira Sözleşmelerin Etkisi418

a-Genel Olarak418
b-Genel Hükümler Çerçevesinde Sona Erdirme
Hâlinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün Etkisi419
c-Fesih Bildirimi Yoluyla Kira Sözleşmesinin
Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün
Etkisi419
d-Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin
Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün
Etkisi421

5-Ürün Kirası Sözleşmelerine Etkisi422

III.Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen
Kira Sözleşmelerinin Feshedilmesi İmkânı Bakımında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/II)424

1-Genel Olarak424

2-Adi Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde İncelenmesi424

a-Feshin Adi Kira Sözleşmeleri İçin Öngörülen Şartlardan Bağımsız Olarak Yapılabilmesi424
b-Feshin İİK m. 296/II Bulunan Şartları
Taşımaması Hâlinde Olağan Feshe Tahvil
Edilip Edilemeyeceği Sorunu425

3-Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Sözleşmelerin
İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi426

4-Ürün Kirası Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi428

5-Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Şartları
Çerçevesinde Olağanüstü Feshedilmesinin Sonuçları428

a-Genel Olarak428
b-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi429
c-İade Yükümlülüğü430
aa-Konkordato Borçlusunun Kiraya Veren
(Kiralayan) Konumunda Olması Durumunda Kiracının İade Yükümlülüğü430
bb-Konkordato Borçlusunun Kiracı Konumunda Olması Durumunda İade Yükümlülüğü432
d-Tazminat Yükümlülüğü434

C-İİK m. 296 HÜKMÜNÜN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ437

I-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ve
İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi437

1-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesinin
Tanımı, Taraflarının, Kapsamının ve
Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi437

2-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ile
İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi439

II-Finansal Kiralama Sözleşmesine Konulamayacak
Kayıtlar Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi
(İİK m. 296/I/c.1)440

III-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme
Nedenlerinin İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II
Bağlamında Değerlendirilmesi440

1-Genel Olarak440

2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında
Konunun Değerlendirilmesi441

3-Olağan (Kendiliğinden) Sona Erme Hâllerinin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi443

a-Sözleşme Süresinin Dolmasının
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi443
b-Kiracının İflâsı445
c-Kiralayanın İflâsı445
d-Kiracının Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi445

4-Olağanüstü Sona Erme Nedenlerinin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi447

 

 

a-Kiracının Kira Bedelini Ödemede
Temerrüde Düşmesi Durumunun
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi447
b-Kiralayanın Malı Teslim Borcunu
Yerine Getirmeyerek Temerrüde
Düşmesi Durumunun İİK m. 296/I/c.2 ve
İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi449
c-Tarafların Sözleşmeyi İhlal Etmesi Durumunun
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi450
d-Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya
Finansal Kiralama Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi Nedeniyle Feshin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi451

IV-Finansal Kiralama Sözleşmesinin
İİK m. 296/II Anlamında Feshinin Sonuçları451

1-Genel Olarak451

2-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi452

3-Malın İadesi Yükümlülüğü453

4-Tazminat Yükümlülüğü456

SONUÇ461

KAYNAKÇA475

KAVRAM İNDEKSİ495

ÖNSÖZ

“İflâs Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları” isimli bu çalışma, ülkemizde doçentlik başvurusunda aranan özgün bilimsel kitap şartına uygun şekilde hazırlanmış ve yayımlanmıştır. İlgilinin ancak mensubu olduğu üniversitenin sözlü sınav şartını araması hâlinde sözlü sınava giriyor oluşu, ülkemizde sözlü sınava giren ve sözlü sınava girmeyen doçent şeklinde bir ikiliğe yol açmaktadır. Bu ikilik çeşitli sorunlara yol açmakta ve açmaya da devam edecektir. Ülkemizde zaten zor bir şekilde oluşan akademik teammüllerin ve kuralların değiştirilmesinden önce mutlaka paydaşların görüşlerinin de alınmasında fayda vardır. Bir kanun değişikliğinde önce amaçlanan şeyin ne olduğunun doğru belirlenmesi gerekir. Kanunların hızlı bir şekilde değiştirilmesi ve bir anda uzun yıllar içinde oluşan kural ve teamüllerin ortadan kaldırılması fayda değil zarar getirmekte ayrıca ilgili hükümleri değiştirenlerin dahi öngörmediği başka sonuçlara yol açmaktadır.

Bu çalışmayı yaparken uygulamanın içinde olarak bir çalışma yapmanın ne kadar önemli olduğunu görme fırsatım oldu. Bu çalışma esnasında bulunduğum bölgede birden çok konkordato komiserliği yapma imkânına sahip oldum. Bu tecrübe, yeni konkordato hükümlerinin etkilerini bizzat uygulama içinde gözlemleme fırsatı sundu. Bu gözlemlerimi mümkün olduğu kadar çalışmaya aktarmaya çalıştım.

Bu çalışmada özellikle teşekkür etmek istediğim isimler bulunmaktadır. Öncelikle üzerimde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim….Bunun yanında meslektaşım ve aynı zamanda dostum Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan’a hayatım boyunca bana vermiş olduğu desteklerden dolayı şükran borçluyum. Bu arada kendisine devamlı surette danışmak suretiyle vaktini çaldığım fakültemiz medeni hukuk kürsüsü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üye. Nurcihan Dalcı Özdoğan’a da teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmanın meydana gelmesi için emekleri geçen kürsümüzün emektarları Arş. Gör. Tahsin Mavzer ile Arş. Gör. Esra Hazar’a ve fakültemizde araştırma görevlisi olan Arş. Gör. Furkan Özdemir ile Arş. Gör. Zahid Doğanay’a teşekkür ederim. Bunun yanında ticaret hukuku alanında doktora öğrencisi olan eşim Özlem Akıncı Albayrak’a hem yardımları hem de kendisinden ve çocuğumuzdan çaldığım vakte razı olduğu için teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar