İflasın Kapanması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Vafire Merve YILDIRIM
ISBN: 9786050508772
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Vafire Merve YILDIRIM
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 249

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 

ÖNSÖZ 

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR 

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

İFLÂSIN KAPANMASI KAVRAMI, İFLÂSIN 

KAPANMASININ DÜZENLENİŞİ VE AMACI, İFLÂSIN 

KAPANMASI KURUMUNUN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE 

BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

I. İFLÂSIN KAPANMASI KAVRAMI, İFLÂSIN

KAPANMASININ DÜZENLENİŞİ VE AMACI.............................5

A. İflâsın Kapanması Kavramı.........................................................5

B. İflâsın Kapanması Kurumunun Düzenlenişi..............................18

C. İflâsın Kapanmasının Amacı .....................................................19

II. İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................27

A. Genel Olarak..............................................................................27

B. İflâsın Kapanmasının Çekişmeli-Çekişmesiz Yargı İçindeki

Yeri............................................................................................30

C. İflâsın Kapanmasının Çekişmeli Yargıya Dönüşmesi...............34

III. İFLÂSIN KAPANMASININ BENZER KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI .................................................................38

A. İflâsın Kaldırılması İle Karşılaştırılması ...................................40

B. Tasfiyenin Tatili İle Karşılaştırılması........................................56

C. İflâsın Ertelenmesi İle Karşılaştırılması ....................................66xii

İKİNCİ BÖLÜM 

SON RAPOR, İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİ VE 

YARGILAMASI, BASİT TASFİYE USULÜNDE İFLÂSIN 

KAPANMASI, MAHKEMENİN İFLÂSIN KAPANMASI 

TALEBİNE İLİŞKİN KARARI, KAPANMA KARARININ 

İLÂNI, KAPANMA KARARINA KARŞI KANUN 

YOLLARI VE KAPANMA KARARININ NİTELİĞİ

I. SON RAPOR...................................................................................79

A. Son Rapor Hazırlama Görev ve Yetkisi ....................................79

B. Raporun İçeriği..........................................................................80

C. Raporun Fonksiyonu .................................................................83

D. Rapora İtiraz Edilmesi...............................................................87

II. İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİ..................................................91

A. İFLÂSIN KAPANMASINDA TALEP.....................................91

B. İflâsın Kapanması Talebinde Bulunma Görev ve Yetkisi .........97

1. İlgili kavramı.......................................................................98

a. Maddî anlamda ilgili .....................................................99

b. Şeklî anlamda ilgili........................................................100

2. İflâs idaresinin kapanma talebi..........................................102

a. İflâs idaresi ve iflâs idaresinin hukukî niteliği ............102

b. İflâs idaresinin ilgili sıfatı ...........................................107

III. İFLÂSIN KAPANMASI YARGILAMASI ..................................109

A. Yargılama Şartları ...................................................................109

1. Türk mahkemelerinin yargı yetkisi ve yargı yolu .............111

2. Görevli mahkeme ..............................................................112

3. Yetkili mahkeme ...............................................................115

4. İlgili olma ehliyeti, iş ehliyeti ve yargılamayı takip

yetkisi ................................................................................119

5. Hukukî yarar......................................................................122

6. Derdestlik ..........................................................................123

7. Kesin hüküm .....................................................................126

8. Gider avansı.......................................................................130

9. Bir özel yargılama şartı olarak iflâs kararının

kesinleşmesi ......................................................................133

B. Yargılama Usulü......................................................................135

1. Genel olarak basit yargılama usulü ...................................136

2. İflâsın kapanmasında basit yargılama usulünün

gösterdiği özellikler...........................................................137

C. İlgililerin Dinlenmesi ..............................................................143xiii

D. Bilirkişi İncelemesi..................................................................145

E. Mahkemenin İflâsın İdaresinde Hata ve Noksan Görmesi......147

F. Mahkemenin Kapanma Talebini İncelemesi ...........................149

IV. BASİT TASFİYE USULÜNDE İFLÂSIN KAPANMASI...........151

A. Genel Olarak............................................................................151

B. İflâsın Basit Usulde Tasfiye Halinde Kapanması....................158

V. MAHKEMENİN İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİNE 

İLİŞKİN KARARI ........................................................................160

A. Talebin Reddi Kararı...............................................................162

B. Talebin Kabulü ve Kapanma Kararının Verilmesi..................163

VI. KAPANMA KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI..............164

A. İstinaf Kanun Yolu ..................................................................165

B. Temyiz Kanun Yolu ................................................................173

C. Yargılamanın İadesi ................................................................178

D. İflâsın Kapanması - İflâs Kararının Kaldırılması veya 

Bozulması................................................................................182

VII. KAPANMA KARARININ İLÂNI ..............................................185

VIII. KAPANMA KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................186

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI VE 

İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA 

ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR

I. İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI................191

A. İflâsın Kapanmasının Özel Hukuk Bakımından Sonuçları......191

1. İflâsın kapanmasının müflisin tasarruf yetkisine etkisi.....193

2. İflâsın kapanmasının müflise karşı başlatılabilecek 

yeni takiplere etkisi ...........................................................197

3. İflâsın kapanmasının akdedilen sözleşmelere etkisi..........199

4. İflâsın kapanmasının şarta bağlı alacaklara etkisi .............201

5. İflâsın kapanmasının sermaye şirketlerinin tüzel 

kişiliğine etkisi ..................................................................204

6. İflâsın kapanmasının iflâs idaresinin görevine etkisi ........209

B. İflâsın Kapanmasının Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları .211

1. Adi iflâs.............................................................................211

2. Taksiratlı iflâs....................................................................212

3. Hileli iflâs..........................................................................217xiv

II. İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA 

ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR ...............................220

A. Müflise Ait Tasfiyeden Hariç Kalmış Mal Bulunması............220

B. Tasfiyeye Girmemiş Alacaklıların Durumu ............................223

C. Ellerinde Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Durumu ..........224

D. İtibarın Yerine Getirilmesi ......................................................226

SONUÇ ......................................................................................................229

KAYNAKÇA.............................................................................................233

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Bilim Dalı bünyesinde hazırlanan bu çalışma Sayın Doç. Dr. İbrahim Ermenek, Sayın Doç. Dr. Ersin Erdoğan ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göksu’dan oluşan jüri önünde başarıyla savunulan ve oy birliği ile kabul edilen yüksek lisans tezinin eleştiriler ışığında yeniden düzenlenmiş halidir. Bu tez çalışmasında en başta tezin hazırlanması süresince desteğini esirgemeyen, kıymetli tecrübelerinden faydalandığım tez danışmanım, değerli hocam Sayın Doç. Dr. İbrahim Ermenek’e teşekkür ediyorum. Ayrıca tez konusunun tespitinde bizi değerli görüşleri ile yönlendiren Sayın Prof. Dr. Murat Atalı’ya teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışmanın kitap haline getirilmesi aşamasında değerli görüşleri ile beni yönlendiren ve destekleyen Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göksu’ya ve henüz enstitüye teslim aşamasında iken çalışmayı okuyarak yanlışlarımı düzeltmem noktasında benden yardımını esirgemeyen Sayın Dr. Arş. Gör. Nurullah Bal’a değerli katkıları için teşekkürü bir borç bilirim. Bir diğer teşekkürüm bana her anlamda destek olan aileme…En başta şahsi kütüphanesinde ihtiyacım olan birçok kaynağa kolayca erişebildiğim için kendimi şanslı hissettiğim babam Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım’a, her zaman yanımda olan motivasyon kaynağım canım anneciğim İlknur Yıldırım’a ve desteğini her zaman hissettiğim kardeşim Stj. Av. Bahadır Yıldırım’a teşekkür ediyorum, minnettarım. İyi ki varsınız

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .........................................................................................................vii

ÖNSÖZ .........................................................................................................ix

İÇİNDEKİLER ............................................................................................xi

KISALTMALAR ........................................................................................xv

GİRİŞ .............................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM 

İFLÂSIN KAPANMASI KAVRAMI, İFLÂSIN 

KAPANMASININ DÜZENLENİŞİ VE AMACI, İFLÂSIN 

KAPANMASI KURUMUNUN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE 

BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

I. İFLÂSIN KAPANMASI KAVRAMI, İFLÂSIN

KAPANMASININ DÜZENLENİŞİ VE AMACI.............................5

A. İflâsın Kapanması Kavramı.........................................................5

B. İflâsın Kapanması Kurumunun Düzenlenişi..............................18

C. İflâsın Kapanmasının Amacı .....................................................19

II. İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................27

A. Genel Olarak..............................................................................27

B. İflâsın Kapanmasının Çekişmeli-Çekişmesiz Yargı İçindeki

Yeri............................................................................................30

C. İflâsın Kapanmasının Çekişmeli Yargıya Dönüşmesi...............34

III. İFLÂSIN KAPANMASININ BENZER KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI .................................................................38

A. İflâsın Kaldırılması İle Karşılaştırılması ...................................40

B. Tasfiyenin Tatili İle Karşılaştırılması........................................56

C. İflâsın Ertelenmesi İle Karşılaştırılması ....................................66xii

İKİNCİ BÖLÜM 

SON RAPOR, İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİ VE 

YARGILAMASI, BASİT TASFİYE USULÜNDE İFLÂSIN 

KAPANMASI, MAHKEMENİN İFLÂSIN KAPANMASI 

TALEBİNE İLİŞKİN KARARI, KAPANMA KARARININ 

İLÂNI, KAPANMA KARARINA KARŞI KANUN 

YOLLARI VE KAPANMA KARARININ NİTELİĞİ

I. SON RAPOR...................................................................................79

A. Son Rapor Hazırlama Görev ve Yetkisi ....................................79

B. Raporun İçeriği..........................................................................80

C. Raporun Fonksiyonu .................................................................83

D. Rapora İtiraz Edilmesi...............................................................87

II. İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİ..................................................91

A. İFLÂSIN KAPANMASINDA TALEP.....................................91

B. İflâsın Kapanması Talebinde Bulunma Görev ve Yetkisi .........97

1. İlgili kavramı.......................................................................98

a. Maddî anlamda ilgili .....................................................99

b. Şeklî anlamda ilgili........................................................100

2. İflâs idaresinin kapanma talebi..........................................102

a. İflâs idaresi ve iflâs idaresinin hukukî niteliği ............102

b. İflâs idaresinin ilgili sıfatı ...........................................107

III. İFLÂSIN KAPANMASI YARGILAMASI ..................................109

A. Yargılama Şartları ...................................................................109

1. Türk mahkemelerinin yargı yetkisi ve yargı yolu .............111

2. Görevli mahkeme ..............................................................112

3. Yetkili mahkeme ...............................................................115

4. İlgili olma ehliyeti, iş ehliyeti ve yargılamayı takip

yetkisi ................................................................................119

5. Hukukî yarar......................................................................122

6. Derdestlik ..........................................................................123

7. Kesin hüküm .....................................................................126

8. Gider avansı.......................................................................130

9. Bir özel yargılama şartı olarak iflâs kararının

kesinleşmesi ......................................................................133

B. Yargılama Usulü......................................................................135

1. Genel olarak basit yargılama usulü ...................................136

2. İflâsın kapanmasında basit yargılama usulünün

gösterdiği özellikler...........................................................137

C. İlgililerin Dinlenmesi ..............................................................143xiii

D. Bilirkişi İncelemesi..................................................................145

E. Mahkemenin İflâsın İdaresinde Hata ve Noksan Görmesi......147

F. Mahkemenin Kapanma Talebini İncelemesi ...........................149

IV. BASİT TASFİYE USULÜNDE İFLÂSIN KAPANMASI...........151

A. Genel Olarak............................................................................151

B. İflâsın Basit Usulde Tasfiye Halinde Kapanması....................158

V. MAHKEMENİN İFLÂSIN KAPANMASI TALEBİNE 

İLİŞKİN KARARI ........................................................................160

A. Talebin Reddi Kararı...............................................................162

B. Talebin Kabulü ve Kapanma Kararının Verilmesi..................163

VI. KAPANMA KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI..............164

A. İstinaf Kanun Yolu ..................................................................165

B. Temyiz Kanun Yolu ................................................................173

C. Yargılamanın İadesi ................................................................178

D. İflâsın Kapanması - İflâs Kararının Kaldırılması veya 

Bozulması................................................................................182

VII. KAPANMA KARARININ İLÂNI ..............................................185

VIII. KAPANMA KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................186

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI VE 

İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA 

ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR

I. İFLÂSIN KAPANMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI................191

A. İflâsın Kapanmasının Özel Hukuk Bakımından Sonuçları......191

1. İflâsın kapanmasının müflisin tasarruf yetkisine etkisi.....193

2. İflâsın kapanmasının müflise karşı başlatılabilecek 

yeni takiplere etkisi ...........................................................197

3. İflâsın kapanmasının akdedilen sözleşmelere etkisi..........199

4. İflâsın kapanmasının şarta bağlı alacaklara etkisi .............201

5. İflâsın kapanmasının sermaye şirketlerinin tüzel 

kişiliğine etkisi ..................................................................204

6. İflâsın kapanmasının iflâs idaresinin görevine etkisi ........209

B. İflâsın Kapanmasının Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları .211

1. Adi iflâs.............................................................................211

2. Taksiratlı iflâs....................................................................212

3. Hileli iflâs..........................................................................217xiv

II. İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA 

ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR ...............................220

A. Müflise Ait Tasfiyeden Hariç Kalmış Mal Bulunması............220

B. Tasfiyeye Girmemiş Alacaklıların Durumu ............................223

C. Ellerinde Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Durumu ..........224

D. İtibarın Yerine Getirilmesi ......................................................226

SONUÇ ......................................................................................................229

KAYNAKÇA.............................................................................................233

Akil, C. (2010). İstinaf Kavramı, Ankara: Yetkin Yayınları. 

Akil, C. (2010). Medeni Yargılamada Yeni Kanun Yolu Hukuku İstinaf 

Derecesi ve Somut Olay Adaleti. (Herbert Roth’dan çeviri). ABD, 

(2), 113-124.

Akil, C. (2012). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh Yoluyla 

Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi. GÜHFD.,

XVI(4), 1-17.

Akkan, M. (2017). Yargı. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl Hukuku. (On 

Beşinci Baskı). C.I, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Akkaya, T. (2009). Medeni Usul Hukukunda İstinaf. Ankara: Yetkin 

Yayınları.

Akyol-Aslan, L. (2011). Medeni Usul Hukukundan Davadan Feragat. 

Ankara: Yetkin Yayınları.

Alangoya, Y. (2005). İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya (Nizasız 

Kaza) İlişkin Düşünceler. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları 

Toplantısı IV., Ankara: TBB Yayınları.

Albayrak, H. (2007). İflâsın Kaldırılması. Ankara: Yetkin Yayınları.

Altaş, H. (1998). Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi. 

Ankara: Yetkin Yayınları.

Altay, S. (2004). Türk İflâs Hukuku. C. I. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Ansay, S.Ş. (1960a). Hukuk İcra ve İflâs Usulleri. (Beşinci Baskı). Ankara: 

Yeni Cezaevi Matbaası.

Ansay, S.Ş. (1960b). Hukuk Yargılama Usulleri. (Yedinci Baskı). Ankara: 

AÜHF Yayınları.

Aras, A. (2014). Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi. MİHDER., X(27), 

53-63.234

Aras, A. (2016). Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev ve Yetki. İÜHFD., 

7(1), 65-85.

Aras, A. (2017). Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usûlü. Ankara; Yetkin 

Yayınları. 

Arslan, R. (1977). Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi 

(İade-i Muhakeme). Ankara: Turhan Kitabevi.

Arslan, R. (1988). Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği. ABD, 5(6), 

722-737.

Arslan, R., Yılmaz, E. ve Ayvaz, S. T. (2017). İcra ve İflâs Hukuku. 

(Üçüncü Baskı).Ankara.

Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar-Ayvaz, S. ve Hanağası, E. (2019). İcra ve 

İflâs Hukuku. (Beşinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar-Ayvaz, S. ve Hanağası, E. (2018). Medeni 

Usul Hukuku. (Dördüncü Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Arzova, S.B., Yavaş, M. ve Küçük, B. (2016). Hukukî ve Mali Yönden 

İflâsın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu. (Üçüncü Baskı). 

Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aşık, İ. (2012). Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Aşık, İ. (2018). İflâs Tasfiyesinde Geçici Dağıtma. MÜHF-HAD.,

XXIV(1),270-295.

Atalay, O. (2004). İflâsın Ertelenmesi. 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki 

Kuru Armağanı. Ankara: Şen Matbaa.

Atalay, O. (2006). İİK’da İflâs Hukukuna İlişkin Değişikliklerin 

Değerlendirilmesi. Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları 

Toplantısı IV. Ankara: TBB Yayınları. 

Atalay, O. (2007). Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi. (İkinci Baskı). 

İzmir: Güncel Yayınevi.

Atalay, O. (2010). İflâs Sistemimiz Neden İflâs Etti?. Medeni Usûl ve İcraİflâs Hukukçuları Toplantısı VIII. Türk, Alman ve İsviçre 

Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, 

Ankara: TBB Yayınları.235

Atalı, M. (2009). Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından 

Zamanaşımının Kesildiği Tarih. DEÜHFD., (XI), 115-127. 

Atalı, M. (2014). Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı. Ankara: 

Yetkin Yayınları.

Atalı, M. (2017a). Karar ve Kesin Hüküm. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl 

Hukuku. (On Beşinci Baskı). C.III, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık.

Atalı, M. (2017b). Çekişmesiz Yargı. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl 

Hukuku. (On Beşinci Baskı). C.III, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık.

Atalı, M. (2017c). Basit Yargılama Usulü. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl 

Hukuku. (Onbeşinci Baskı). İstanbul. On İki Levha Yayınevi.

Atalı, M., Ermenek, İ. ve Erdoğan, E. (2019a). Medeni Usûl Hukuku 

(İkinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Atalı, M., Ermenek, İ. ve Erdoğan, E. (2019b). İcra ve İflâs Hukuku (İkinci 

Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Ayiter, N. (1968). Mamelek Kavramı Üzerine Bir İnceleme. Ankara: 

AÜHF Yayınları.

Bacaksız, P. (2011). Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan İflâs Suçları.

Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İzmir.

Balcı, Ş. (2010). İflâsın Ertelenmesi Usul ve Esaslar. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık.

Başözen, A. (2005a). Müflisin Tasarruf Yetkisi. Ankara: Turhan Kitabevi.

Başözen, A. (2005b). İflâs Tasfiyesinde Müflisin Kişisel Çalışmasına 

Dayalı Malların Durumu-“Müflisin Uhdesine Geçen Mal” Kavramı. 

AÜHFD., LIV(4), 267-297.

Belgesay, M.R. (1943). Dava Teorisi. İstanbul: Numune Matbaası.

Belgesay, M.R. (1950). İcra ve İflâs Kanunu Şerhi. İstanbul: Kutulmuş 

Matbaası. 

Berkin, M. N. (1957). İflâs İdaresi ve İflâs İdare Memurlarının Vazifeleri. 

İÜHFM., 22(1-4), 150-166.236

Berkin, M. N. (1980). Tatbikatçılara İflâs Hukuku Rehberi. İstanbul: Filiz 

Kitabevi.

Berkin, M.N. (1972). İflâs Hukuku, İstanbul: İstanbul Üniversitesi (Hamle 

Matbaası)Yayınları.

Berkin, N. (1960). İflâs Hukuku Dersleri. İstanbul: Hamle Matbaası.

Berkin, N. (1965). İflâs Yolu İle Cebrî Takibin Bazı Merhaleleri. İUHFM., 

XXXI(1-4), 196-202.

Berkin, N. (1969). Medeni Usûl Hukuku Esasları. İstanbul: Hamle 

Matbaası.

Bilge, M.E. (2012). Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi. EÜHFD., 

XVI(3-4), 261-294.

Bilge, N. ve Önen, E. (1978). Medeni Yargılama Hukuku Dersleri. 

Ankara: Sevinç Matbaası.

Boran-Güneysu, N. (2014). Medeni Usul Hukukunda Karar. Ankara: 

Adalet Yayınevi.

Budak, A.C. (2000). Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin 

Haklarının Korunması. Ankara: Beta Basım Yayın.

Budak, A.C. (2006). Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı. Medeni Usûl ve 

İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı IV. Ankara: TBB Yayınları.

Budak, A.C. ve Karaaslan, V. (2019). Medeni Usul Hukuku. (Üçüncü

Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.

Coşkun, M. (2016). Açıklamalı- İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu. (Beşinci 

Baskı). C.IV. Ankara.

Çavdar, S. ve Biçkin, İ. (2006). İflâs ve İflâsın Ertelenmesi. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık.

Çenberci, M. (1965). Hukuk Davalarında Kesin Hüküm. Ankara: Yeni 

Cezaevi Matbaası.

Dağoğlu, Y. (2013). Hileli ve Taksirli İflâs. İzmir Barosu Dergisi, 72-105, 

89.237

Deliduman, S. (1995). İcra ve İflâs Hukukumuzda Borç Ödemeden Aciz 

Belgesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Deliduman, S. (1998). Tüzel Kişilerin Davada Temsili. EÜHFD., II(1), 

176-187.

Deliduman, S. (2002). İflâs Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık.

Demirel, D. (2016). Çekişmesiz Yargıda İtiraz Yolu. MİHDER., XII(35), 

679-725.

Demirsatan, B. (2016). Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi. 

İÜHFM., LXXIV(2), 685-708.

Deren-Yıldırım N. (1994). İflâsın Hukukî Mahiyeti, İHFM., LIV(1-4), 331 

– 346.

Deren-Yıldırım, N. (1996). Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usûl 

Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları. İstanbul: Alfa Basım 

Yayım Dağıtım.

Deren-Yıldırım, N. (2008). Kanun Yollarına Dair Bazı Düşünceler. 

Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun 

Tasarısı. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı(İzmir 

2007). Ankara: TBBY.

Deryal, Y. (2017). Türk Hukukunda Bilirkişilik (Altıncı Baskı). Ankara: 

Adalet Yayınevi.

Deynekli, A. (2005a). Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs 

Yoluyla Takip. Ankara: Turhan Yayınevi.

Deynekli, A. (2005b). 4949 Sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanununa 

Göre adi Ve Rehinli Alacakların Sırası. AÜHFD., LIV(1), 191-204.

Dinç, H. (2008). Hukuk Davalarında İstinaf ve Yargıtay. Medeni Usul 

Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı. 

Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı(İzmir 2007). 

Ankara: TBBY, 53-65.

Dinç, S. (2016). 6102 Sayılı Kanuna Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme. 

YBDH., (2), 223-248.238

Dumanoğlu, S. (2011). İflâsın Ertelenmesi. Borca Batıklık ve İyileştirme 

Projeleri. (İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Dumlupınar, T. (2014). Sermaye Şirketlerinde İflâsın Ertelenmesi. 

SDÜHFD., IV(1), 71-113.

Ekecik, Ş. ve Duran, O. (2015). İflâs Bürosu. DEÜHFD., Özel Sayı(Prof. 

Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan), (16), 2571-2630.

Ekşi, N. (2000). Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (İkinci 

Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Epözdemir, R. (2017). Taraf Ehliyeti. Ankara: Adalet Yayınevi.

Ercan, İ. (2014). Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İlkeleri. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, MİHBİR 

Özel Sayısı, IV (2), 249-269.

Erdönmez, G. (2005). İflâsta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri.

İstanbul: Legal Yayınevi.

Erdönmez, G. (2017). Deliller. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl Hukuku. (On 

Beşinci Baskı). C.I. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Eren, F. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yirmi Dördüncü

Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Eriş, G. (1991). Uygulamalı İflâs ve Konkordato Hukuku. Ankara: Aydın 

Yayınları.

Erman, E.S. (1967). Kambiyo Senetlerine Müstenit İflâs. Adalet Dergisi, 

VII (10), 522-558.

Erman, S. (1975). İflâs İdaresi Memurları, Ceza Kanununun Tatbikinde 

Memurdurlar. İÜHFM., XLI (3-4), 31-40.

Ermenek, İ. (2009). İflâsın Ertelenmesi, Ankara: Adalet Yayınevi.

Ermenek, İ. (2011). Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Ön İnceleme.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, II (1), 139-177.

Ermenek, İ. (2014a). İcra ve İflâs Kanunu’nda Öngörülen Cezaî Hükümler 

Bakımından Ne Bis İn İdem İlkesinin Uygulama Alanı. Türkiye 

Adalet Akademisi Dergisi. (19), 279-317. 239

Ermenek, İ. (2014b). Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi 

ve Ayrılması. Ankara: Yetkin Yayınları.

Görgün, L. Ş., Börü, L., Toraman, B. ve Kodakoğlu M. (2019). Medeni 

Usûl Hukuku. (Sekizinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Görgün, L. Ş. (1977). İflâsta İstihkak Davası. Ankara: AÜTİA Yayınları

Gül-Şahan, H. (2012). Kuruluşu İşlevi ve İşleyişi Bakımından Medeni 

Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler. Ankara: Adalet 

Yayınevi.

Gürdoğan, B. (1960a). Kollektif Şirketin ve Ortaklarının İflâsı. AÜHFD.,

XVII (1), 389-401.

Gürdoğan, B. (1960b). Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı. 

Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Gürdoğan, B. (1966). İflâs Hukuku Dersleri, İflâs- Konkordato – İptal 

Davaları, Ankara: Ajans-Türk Matbaası.

Hanağası, E. (2009). Davada Menfaat. Ankara: Yetkin Yayınları.

Hasırcı, H. (2015). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. Maddesi 

Çerçevesinde İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşler. 

Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan. C.I. Ankara: Yetkin 

Yayınları.

Işıka, S. (2013). Hileli İflâs Suçu. İÜHFD., LXXI (1), 607-624.

İnternet: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c 

041/tbmm22041052ss0372.pdf, Son Erişim Tarihi: 02.04.2021.

İyilikli, A.C. (2013). Hukuk Yargılamasında Dava Sebebi Üzerine Bir 

İnceleme. TBB Dergisi, 2013 (106), 139-204.

İyilikli, A.C. (2016). Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm. Ankara: 

Yetkin Yayınları,.

Kale, S. (2015). İflâs Kapandıktan Sonra Borçluya Ait Yeni Mal 

Bulunması (İİK M. 255). İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, 2 (1), 133-142. 

Kale, S. ve Keser, S. (2015). Medeni Yargılama Hukukunda Delil Sitemi. 

İstanbul: Marmara Üniversitesi, MÜHF-HAD, Özel Sayı Prof. Dr. 

Mehmet Akif Aydın’a Armağan, XXI (2), 701-725. 240

Karaaslan, V. (2019). Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı 

Aydınlatma Ödevi. Ankara: Adalet Yayınevi.

Karadeniz-Çelebican, Ö. (2014). Roma Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Karafakih, İ.H. (1952). Hukuk Muhakemeleri Usûlü Esasları. Ankara: 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Karahan, S. (2015). Şirketler Hukuku (İkinci Baskı). İstanbul: Mimoza 

Yayıncılık. 

Karahan, S.(2002). Anonim ve Limited Şirketlerde Ek Tasfiye, Prof. Dr. 

Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, 445-458, İstanbul: 

Beta Yayıncılık. 

Karslı, A. (2001). Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler. İstanbul: 

Kudret Yayınları.

Karslı, A. (2014a). İcra ve İflâs Hukuku. (Üçüncü Baskı). İstanbul: 

Alternatif Yayınları.

Karslı, A. (2014b). Medeni Muhakeme Hukuku, (Dördüncü Baskı). 

İstanbul: Alternatif Yayınları.

Kazancı, B.E. (2006). Hileli ve Taksirli İflâs Suçları. Hukukî Perspektifler 

Dergisi, (9), 152-166.

Kendigelen, A. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler 

ve İlk Tespitler. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Kılıçoğlu, E. (2012). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gider Avansına 

İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Değerlendirmeler. Bahçeşehir 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, (99-

100), 43-126.

Kılınç, A. (2008). İflâs Kararına Karşı Kanun Yolları, İflâs Kararının 

Kesinleşmesi (İİK m. 164). TBBD., (78), 315-336.

Kırtıloğlu, S. (2009). İflâs Davası. Ankara: Adalet Yayınevi.

Konuralp, C.S. (2013). 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 

Göre İhtiyati Tedbirler . İÜHFM., LXXI (2), 225-274.

Kuru, B. (1961). Nizasız Kaza, Ankara: Ajans Türk Matbaası.

Kuru, B. (1962). Haczi Caiz Olmayan Şeyler. AÜHFD., XIV (1), 277-326.241

Kuru, B. (1967). Hukuk Usulünde Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı 

Üzerine Yapılacak Muameleler. AÜHFD., XXIV (1), 155-182.

Kuru, B. (1971). İflâs ve Konkordato Hukuku, C.II Ankara: Sevinç 

Matbaası.

Kuru, B. (1973). Hukuk Usûlünde Aleyhe Bozma Yasağı. AÜHFD., XXX

(1-4), 135-144.

Kuru, B. (1993). İcra ve İflâs Hukuku. (Üçüncü Baskı). C.III, İstanbul: 

Seçkin Yayıncılık.

Kuru, B. (1997). İcra ve İflâs Hukuku. (Üçüncü Baskı). C.IV, İstanbul: 

Alfa Yayınevi.

Kuru, B. (2001a). Hukuk Muhakemeleri Usulü. (Altıncı Baskı). C.I, 

İstanbul: Demir Yayıncılık.

Kuru, B. (2001b). Hukuk Muhakemeleri Usulü. (Altıncı Baskı). C.II, 

İstanbul: Demir Yayıncılık.

Kuru, B. (2001d). Hukuk Muhakemeleri Usulü. (Altıncı Baskı). C.V, 

İstanbul: Demir Yayıncılık.

Kuru, B. (2006a). Türk Hukukunda İflâsa Tâbi Olan Şahıslar. Makaleler. 

İstanbul: Arıkan Yayınları.

Kuru, B. (2006b). Pasifi Aktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin 

İflâsı. Makaleler. Ankara: Arıkan Yayınları.

Kuru, B. (2006c). Dava Şartları. Makaleler. İstanbul: Arıkan Yayınları.

Kuru, B. (2013). İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara: Adalet Yayınevi.

Kuru, B. (2016a). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku. 

İstanbul: Legal Yayınevi.

Kuru, B. (2016b). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usûl Hukuku. 

İstanbul: Legal Yayınevi.

Kuru, B. (2019). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders 

Kitabı (İkinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Kuru, B. (2018). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usûl Hukuku 

Ders Kitabı (İkinci Baskı) Ankara: Yetkin Yayınları.242

Kuru, B.(2001c). Hukuk Muhakemeleri Usulü. (Altıncı Baskı). C.IV, 

İstanbul:Demir Yayıncılık.

Meriç, N. (2011). Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi. Ankara: 

Yetkin Yayınları.

Meydan, N. ve Yapal, F. (2014). İcra ve İflâs Kanunu Emsal Yargıtay 

Kararları. İstanbul: Zigana Yayınları.

Muşul, T. (1998). İflâs Suçları-Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçları ile Diğer 

İflâs Suçları. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Muşul, T. (2013). İcra ve İflâs Hukuku. C.II. Ankara: Adalet Yayınevi.

Muşul, T. (2017). İcra ve İflâs Hukuku Esasları, Ankara: Adalet Yayınevi.

Nazar-Uzar, G. (2001). İcra ve İflâs Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara.

Oruç-Ömeroğlu, H. (2012). İflâs İdaresi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Oskay, M., Koçak, C., Deynekli, A. ve Doğan, A. (2007). İcra ve İflâs 

Kanunu Şerhi, C.IV, Ankara.

Öktemer, S. (1982). İflâs İsteğinden Vazgeçme. Yargıtay Dergisi, VIII (1-

2), 220-236.

Önen, E. (1972). Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. Ankara: AÜHF 

Yayınları.

Önen, E. (1979). Medeni Yargılama Hukuku. Ankara: Sevinç Matbaası.

Önen, E. (1981). İnşaî Dava: İnşaî Hak-İnşaî Dava- İnşaî Hüküm- İnşaî 

Tesir. Ankara: AÜHF Yayınları-Olgaç Matbaası.

Özbay, İ. (2004). Hakem Kararlarının Temyizi. Ankara: Yetkin Yayınları.

Özbay, İ. (2011). 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 

İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimize Göre Temyiz Edilebilen ve 

Edilemeyen Kararlar. İÜHFM., LXIX (1-2), 411-438.

Özbek, M. S. (2012). İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (61), 207-274. 243

Özekes, M. (2004). “İflâsın Ertelenmesi”. Medeni Usul ve İcra İflâs 

Hukukçuları Toplantısı II-III, Eskişehir: TBB Yayınları.

Özekes, M. (2005). İflâsın Ertelenmesi. Legal Dergisi, (33), 3249-3283.

Özekes, M. (2008). Çekişmesiz Yargıda İlgililerin Kanun Yoluna Başvuru 

Hakkı. Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan. Ankara:Turhan Kitabevi.

Özekes, M. (2017). Ön Sorun-Bekletici Sorun. Pekcanıtez Usûl Medeni 

Usûl Hukuku. (On Beşinci Baskı). C.II, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık.

Özen, M. (2016). Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Hileli ve Taksirli 

İflâs Suçları. AÜHFD., LXV (4), 3567-3584.

Özgenç, İ. (2002). Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar. Ankara: 

Seçkin Yayınları.

Özgenç, İ. (2009). İflâs Suçları. Halûk Konuralp Anısına Armağan II, 

Ankara: Yetkin Yayınları, 333-367.

Özgenç, İ. (2019). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. (On Beşinci

Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özkaya-Ferendeci, H. Ö. (2013). İflâs hukukunda Takas. İstanbul: Beta 

Yayıncılık.

Özkaya-Ferendeci, H.Ö. (2009). Kesin Hükmün Objektif Sınırları.

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Özkaya-Ferendeci, Ö. (2008). Alman Hukuku'nda Tüketici İflâsı ve 

Bakiye Borçtan Kurtulma İmkânı. MÜHFD-HAD., XIV (1-2), 57-

83. 

Özmumcu, S. (1994). İflâsın Açılmasının Borçlar Hukuku Sözleşmeleri 

Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özmumcu, S. (2014).Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen 

Araştırma İlkesi. SDÜHFD MİHBİR, Özel Sayısı, IV (2), 145-171.

Özmumcu, S. (2019). Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama 

Hukukunda Ön Sorun. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Öztek, S. (1994). İcra ve İflâs Kanunu’nda Borç Ödemeden Aciz Belgesi. 

İstanbul: Alfa Yayınları.244

Öztek, S. (2005). İflâsın Ertelenmesi. Bankacılar Dergisi, (53), 23-71.

Öztek, S. (2007). İflâsın Ertelenmesi. İstanbul: Arıkan Yayıncılık.

Papakçı, A. (2016). Hukukî Bilirkişilik. MÜHF-HAD., XXII(1), 433-456.

Pekcanıtez, H. (1986). İcra- İflâs Hukukunda Şikâyet. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi.

Pekcanıtez, H. ve Simil, C. (2017). İcra- İflâs Hukukunda Şikâyet. 

İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Pekcanıtez, H. (1980). Bekletici Sorun. Eg.ÜHFD., (1), 249-275.

Pekcanıtez, H. (1982a). İflâsın Kaldırılması II, Adalet Dergisi, (5), 926-

937. 

Pekcanıtez, H. (1982b). İflâsın Kaldırılması I, Adalet Dergisi, (4), 731-

745. 

Pekcanıtez, H. (1992). Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale. Ankara:

Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Pekcanıtez, H. (2006). İstinaf Mahkemeleri. Galatasaray Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, (1), 17-30.

Pekcanıtez, H. (2016a). İflâsın Kaldırılması. Makaleler. C.I. İstanbul: On 

İki Levha Yayıncılık.

Pekcanıtez, H. (2016b). İflâsın Ertelenmesi. Makaleler. C.II. İstanbul: On 

İki Levha Yayıncılık.

Pekcanıtez, H. (2016c). İflâsın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirel Bakış. 

Makaleler. C.II. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. 

Pekcanıtez, H. (2016d). İflâs, İflâs Mı Ediyor?. Makaleler. C.II. İstanbul: 

On İki Levha Yayıncılık.

Pekcanıtez, H. (2017a). Dava Hakkında Genel Bilgiler. Pekcanıtez Usûl 

Medeni Usûl Hukuku. (On Beşinci Baskı). C.II, İstanbul: On İki 

Levha Yayıncılık.

Pekcanıtez, H. (2017b). Davanın Açılması. Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl 

Hukuku. (On Beşinci Baskı). C.II, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık.245

Pekcanıtez, H. ve Erdönmez, G. (2018). 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde 

Konkordato. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Pekcanıtez, H., Atalay, O. ve Özekes, M. (2019). Medeni Usûl Hukuku 

Ders Kitabı (Yedinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Postacıoğlu, İ.E. (1950). Türk Hukukunda İflâs Davasının Hususiyetleri. 

İleri Hukuk Dergisi, (61), 981-986.

Postacıoğlu, İ.E. (1956). Dava Teorisi Üzerine Bazı Mülahazalar. Tahir 

Taner Armağanı. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Postacıoğlu, İ.E. (1973). Türk Ceza Kanunu Muvacehesinde İflâs İdare 

Memurları. İÜHFM., XXXVIII (1-4), 207-220.

Postacıoğlu, İ.E. (1975). Medeni Usûl Hukuku Dersleri. (Altıncı Baskı). 

İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Postacıoğlu, İ.E. (1978). İflâs Hukuku İlkeleri, C.I, İflâs, İstanbul: Sulhi 

Garan Matbaası.

Pulaşlı, H. (1989). Şarta Bağlı İşlemler ve Hukukî Sonuçları. Ankara: 

Dayınlarlı Hukuk Yayıncılık.

Ruhi, A.C. (2016). Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz. İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık.

Rüzgaresen, C. (2011). İflâs Sebepleri. Ankara: Adalet Yayınevi.

Rüzgaresen, C. ve Erdem, M. (2012). Terekenin İflâs Hükümlerine Göre 

Tasfiyesi. İTÜSBD., XXII (2), 313-335.

Selçuk, S. (1973). Medeni Usûl Hukukundan Kesin Hüküm Şartları, Kesin 

Hüküm İtirazı. AD., (12), 937-956. 

Seyit, Ç. ve İnci, B. (2006). İflâs ve İflâsın Ertelenmesi. Ankara:Seçkin 

Yayıncılık.

Sirmen, L. (1992). Türk Özel Hukukunda Şart. Ankara: Banka ve Ticaret 

Hukuk Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

Songur, D. (2019). Türk Hukukunda Şirketlerin İhyası - Yargıtay Kararları 

Işığında TTK Geçici 7. Madde Üzerine Değerlendirmeler. Prof. Dr. 

Sabih Arkan’a Armağan. 1003-1031, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık. 246

Soydan, B. (2010). Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik. İstanbul: İstanbul 

Ticaret Odası Yayınları.

Sunar, G. (2002). Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama Usulü. 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul.

Sungurtekin, M. (1990). Karar Düzeltmenin Kanun Yolu Niteliği ve Karar 

Düzeltme Dilekçesinde Sebep Gösterme Zorunluğu Bulunup 

Bulunmadığı Meselesi. Yargıtay Dergisi, XVI(4), 471-489.

Sungurtekin-Özkan, M. (2004). İnşaî Karar ve Özellikleri. 75. Yaş Günü 

İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı. Ankara: Şen Matbaa, 553-576.

Şener, O. H.(2015). Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye (İhyâ). Ankara: Adalet 

Yayınevi.

Şensoy, N. (1946). İstinaf. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, 4 (12), 1059-1072.

Tanrıver, S. (1993). Konkordato Komiseri. Ankara: Yetkin Yayınları. 

Tanrıver, S. (2007). Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı. Ankara: 

Adalet Yayınevi.

Tanrıver, S. (2017). Hukukumuzda Bilirkişilik. (On İkinci Baskı). Ankara: 

Yetkin Yayınları.

Tanrıver, S. (2018). Medeni Usûl Hukuku. C.I. Ankara: Yetkin Yayınları.

Tanrıver, S. ve Deynekli, A. (1996). Konkordatonun Tasdiki. Ankara: 

Yetkin Yayınları.

Taş-Korkmaz, H. (2010). İflâs Masası, Ankara: Yetkin Yayınları. 

Taşpınar-Ayvaz, S. (2008). İstinaftan Sonraki Temyiz İncelemesi ve 

Sonuçları. Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk 

Kanun Tasarısı. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı,

Ankara: TBBY, 151-207. 

Taşpolat-Tuğsavul, M. (2018). İstinaf İncelemesi Sonucunda 

Verilebilecek Kararlar. TBBD., (134), 313-354.

Tercan, E. (1996). İflâsın Sözleşmelere Etkisi. Ankara: Adil Yayınevi.247

Tercan, E. (2006). Medeni Usul Hukukunda Eski Hale Getirme. Ankara: 

Yetkin Yayınları. 

Türk, A. (1999). Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın 

Hukukî Sonuçları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ulukapı, Ö. (2014). İcra ve İflâs Hukuku. (Altıncı Baskı). Konya: Mimoza 

Yayınları.

Umar, B. (1973). İcra ve İflâs Hukukunun Tarihî Gelişmesi ve Genel 

Teorisi, İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

Matbaası.

Umar, B. (2014). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi. (İkinci Baskı). 

Ankara: Yetkin Yayınları.

Umur, Z. (1982). Roma Hukuku (Umumi Mefhumlar-Hakların Himayesi), 

İstanbul: İÜHF Fakülteler Matbaası. 

Uyar, T. (2004a). İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet Sebepleri, I. TBBD., 

(50), 97-120.

Uyar, T. (2004b). İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet Sebepleri, III. TBBD., 

(52), 185-230.

Uyar, T. (2009a). İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, X. (Üçüncü Baskı). Ankara: 

Adalet Yayınevi.

Uyar, T. (2009b). Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli İflâs. DEÜHFD., Özel Sayı 

Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan., (44), 941-972.

Uyar, T. (2010). İcra ve İflâs Kanunu Şerhi. (İkinci Baskı).C.X. Ankara: 

Turan Kitabevi.

Uyar, T., Uyar, A., Uyar, C. (2014). İcra ve İflâs Kanunu Şerhi. (Üçüncü 

Baskı). C.III. İstanbul: Bilge Yayınevi.

Üstündağ, S. (1975). İflâs Hukuku Dersleri, İstanbul: İÜHF Fakülteler 

Matbaası.

Üstündağ, S. (1977). Medeni Yargılama Hukuku. (İkinci Baskı). C.I.

İstanbul:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Üstündağ, S. (2009). İflâs Hukuku(İflâs, Konkordato ve İptal Davaları). 

(Sekizinci Baskı). İstanbul: Yaylacılık Matbaa.248

Üstündağ, S. (2010). Hileli İflâs Suçları Ne Zaman Tamamlanmış Olur ve 

Böylece Bu Suçlarda Zamanaşımı Süresi Ne Zaman İşlemeye 

Başlar?, Makaleler, İçtihat Tahlilleri Çeviriler, Ankara: Adalet 

Yayınevi.

Üzülmez, İ. ve Koca, M. (2019). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. (On 

İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yarıcı, H. (2007). Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla 

Yeniden Yapılandırılması. İstanbul: Legal Yayınevi. 

Yavaş, M. (2016). İflâsın Ertelenmesi Kurumu Çerçevesinde İhtiyati 

Tedbir Kararının Kapsamı, Niteliği ve Etkileri. MÜD-HAD., XXII

(3), 2893-2926.

Yıldırım, M. K. (2005). Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı. Medeni 

Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, 18-48 .

Yıldırım, M. K. (2014). Türk-İsviçre İflâs Hukukunda Basit Tasfiye. Prof. 

Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan. Ankara: Yetkin Yayınları.

Yıldırım, M. K. ve Deren-Yıldırım, N. (2016). İcra ve İflâs Hukuku. 

(Yedinci Baskı). İstanbul: Beta Basım.

Yıldırım, M.K. (2016a). İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku 

(Derl.). (Sekizinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Yıldırım, M.K. (2016b). Medeni Yargılama Hukukunda Hâkimin Rolü. 

MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayı, XXII

(3), 3027-3045.

Yılmaz E. (1995). Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerine 

Düşünceler. TBBD. (1), 92-109.

Yılmaz, E. (1976a). İflâs İdaresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları.

Yılmaz, E. (1976b). İflâsın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları ve 

Müflisin Saygınlığını Yeniden Kazanması. Türkiye Noterler Birliği 

Hukuk Dergisi, (9), 53-56 ve (10), 73-78.

Yılmaz, E. (1984). İflâs İdaresinin Hukukî Durumu ve Niteliği, Kanun ve 

Uygulama Açısından İflâsta Tasfiye Sempozyumu, Bildiriler, 

Tartışmalar, 65-149.249

Yılmaz, E. (1985). İflâs Kararının Verilmesinden Sonra İflâs Davasından 

Feragat. Malî Sorunlara Çözüm Dergisi, (6), 73-80.

Yılmaz, E. (1996a).Aksak Adaletten İşleyen Adalete. Yeni Türkiye 

Dergisi, Yargı Reformu Özel Sayısı (10), 470-493.

Yılmaz, E. (1996b). İflâslarda Devletin İşlevi ve İflâs Masasına Ait 

Paraların İflâs İdaresince Nemalandırılmasının Gerekliliği. ABD, 

(2), 173-187.

Yılmaz, E. (2003a). Dünden Bugüne İcra ve İflâs Kanunumuz. Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI (3-4), 9-45.

Yılmaz, E. (2003b). Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü 

Yerine Getirememesine İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflâs 

Suçları. Ergun Önen'e Armağan, İstanbul: Alkım Yayınevi.

Yılmaz, E. (2004). 4949 ve 5092 Sayılı Kanun’la İflâs Hükümlerinde 

Yapılan Değişiklikler. İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Semineri. 

İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı/Türkiye Bankalar Birliği.

Yılmaz, E. (2005). İstinaf. (İkinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Yılmaz, E. (2007). Banka Tasfiyelerinde İflâs İdaresi. BATIDER, XXIV

(21), 175-187.

Yılmaz, E. (2012a). Hukuk Muhakemeleri Şerhi. Ankara: Yetkin 

Yayınları.

Yılmaz, E. (2012b). Hukuk Muhakemeleri Kanununda Ön İnceleme 

Aşaması. Güncel Hukuk Dergisi, VII (103).

Yılmaz, E. (2013a). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi. (İkinci Baskı). 

Ankara.

Yılmaz, E. (2013b). Medeni Yargılama Hukukunda Islah. (Dördüncü 

Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları. 

Yılmaz, E. (2016). İcra ve İflâs Hukuku Kanun Şerhi. Ankara: Yetkin 

Yayınları.

Yılmaz, O. (2012). Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme. 

İstanbul Barosu Dergisi., LXXXVI (1), 3-14.

Zevkliler, A. (1968). İflâsta Mülkiyeti Muhafaza. AÜHFD., XXV (3), 195-

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar