İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Usul – Uygulama
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750269936
Stok Durumu: Stokta var
74,70 TL 83,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 310

İcra iflas hukukunun uygulama ve pratikte en sık karşılaşılan konularından biri olan ihtiyati haciz konusu kitapta, öncelikle usul işlemleri ve uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklar bakımından incelenmiştir. Konu güncel mevzuat ve yargı kararları ile uygulama örnekleriyle desteklenmiştir.

Kitap yeni baskısında, istinaf değişikliklerine göre yeniden gözden geçirilerek güncellenmiştir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Görev
İspat
Yetki
Tebligat
Vekalet ücreti
Zamanaşımı Yüksek Yargı Kararları
Husumet
Karar ve Dilekçe Örnekleri
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
ÖNEMLİ NOTLAR  21
Birinci Bölüm
USUL VE YARGILAMA ESASLARI
I. GENEL BİLGİLER  27
A. İhtiyati Haciz Kavramı  27
1. İhtiyati haciz Kararında Bulunması Gereken Yasal Şartlar  29
2. İhtiyati Haciz – Görevli ve Yetkili Mahkemeden Talep Edilmesi  31
3. Görevsizlik Kararı  34
4. Gerekçeli Ara Kararı Yazılması  36
B. İhtiyati Haciz – Yetkili Mahkeme  38
1. Genel İnceleme  38
2. Tarafların İtirazı  39
3. Sözleşmede Yetki  40
4. Kambiyo Senedine Dayalı Alacaklarda Yetki  40
a. Bonoya Dayanan Alacaklardan Yetki  41
b. Çeke Dayanan Alacaklarda Yetki  41
c. Poliçeye Dayanan Alacaklarda Yetki  41
d. Mahkeme İlamı ile İlgili Alacaklarda Yetki  41
e. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması Halinde Yetki  42
5. Yetki İtirazı  42
C. İhtiyati Hacizde Zamanaşımı  44
1. İhtiyati Hacizde Zamanaşımının İleri Sürülmesi  44
2. Kambiyo Senetleri Olan Bono Poliçe ve Çeklerde Zamanaşımı Süreleri  44
3. Bonolarda Zamanaşımı Süreleri  45
4. Çeklerde Zamanaşımı  45
II. İHTİYATİ HACİZ – YARGILAMA ESASLARI  47
A. Genel Bilgiler  47
1. Dilekçe İle Başvurması  47
2. Yaklaşık İspat  47
3. Yaklaşık İspat Kavramı  48
a. İhtiyati Haciz Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırması İhtimaline Karşı En Etkili Tedbirdir  49
b. İhtiyati Tedbir  49
c. Alacağın Temliki  51
d. Kamu Alacakları  51
e. Örnek Karar – “Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi”  52
f. Harç ve Teminat Bilgileri  53
B. Talep Konuları Göre İhtiyati Haciz  54
1. Taşınır Rehni  54
2. İpotek Hakkı Üzerine İhtiyati Haciz  54
3. Muacceliyet  55
4. Tasarrufun İptali Davaları  55
5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri  56
6. Muvazaa Davaları  57
7. Teminat  58
8. Terekenin Tespiti  58
9. Gemi Alacaklısı Hakkı  59
C. İhtiyati Hacze İtiraz  60
1. Yedi Gün  60
2. Bir Ay  61
D. İtirazı Kararı Veren Mahkemenin İncelemesi  61
E. İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  61
F. İstinaf – Yasayolu İncelemesi  62
G. Teminatın İadesi  63
H. Ücret–i Vekalet  63
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
(Konu Dizin Listeli)
1. Teminat Mektubu Sunulması Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması  65
2– Nakdi Teminat  65
3. Nakdi Teminatın Yatırılması – I  66
4. Nakdi Teminatın Yatırılması – II  67
5. Muvazaalı İşlem – Faturaların Dip Koçanları  69
6. Cari Hesap (Açık Hesap) – Aval (Aval, Kambiyo Senedine İlişkin Bir Teminattır)  70
7. İhtiyati Haciz – Teminat Mektubunun Zayi  72
8. Kesin Hacze Dönüşme  73
9. İhtiyati Hacze Konu Bedelin Yatırılması  73
10. İhtiyati haczin Kaldırılması – Teminat  74
11. Takibe Başlandıktan Sonra Karar Verme Yetkisi  76
12. İhtiyati Haczin Kaldırılması  76
13. Takip Kesinleştikten Sonra – Görevli Mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi  77
14. Tarımsal Kredi Sözleşmesine Dayalı İhtiyati Haciz İstemi  78
15. Genel Kredi Sözleşmesi’nden Kaynaklanan Alacak  79
16. İhtiyati Haciz İsteminde Hukuksal Yarar Bulunmadığına İlişkin İtiraz  79
17. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi  80
18. İhtiyati Haciz İstemi, Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi  81
19. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Yürürlüğe Girmesi  82
20. Yetki sözleşmesi  82
21. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma  83
22. 7 Günlük Süre  84
23. Müteselsil Kefiller  85
Üçüncü Bölüm
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
(Konu Dizin Listeli)
I. İHTİYATİ HACİZ – KABULE DAİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  87
1. Yaklaşık İspat  87
2. Trafik Kazası  88
3. Müteselsil Kefil  90
4. Haksız Fiil  92
5. Manevi Tazminat  95
6. Muacceliyet – Banka Alacağı  97
7. Banka Alacağı  98
8. Kamu Alacağı – Yakın Akraba – Tasarrufun İptali  100
9. Tasarrufun İptali – Taşınmaz Değer Tespiti  102
10. Yaklaşık İspat  104
11. Trafik Kazası  105
12. Geri Çevirme – Gerekçeli Karar Eksikliği  107
13. Yaklaşık İspat – Geçici Hukuki Himaye  108
14. Dava Değeri  111
15. Ölümlü Kaza  113
16. Muvazaa  114
17. Tasarrufun İptali – Tazminat Sorumluluğu  116
18. Banka Kredi Borcu  117
19. Azil – Ücreti Vekalet Hakkı  118
20. Eser  120
21. Haciz Sıra Cetvelini Şikayet  122
22. İpotekli Devir İşlemi  126
23. İlama Dayalı Takip  127
24. Konkordato  129
25. Kambiyo Senedi  132
26. İhtiyati Haczin Kabulü Kararına İtiraz Edilmeden İstinaf Edilmemesi  133
27. Süre Yönünden Ret Kararı  134
28. Genel Kredi Sözleşmesi  137
29. İşçi Alacağı  139
30. Hesabın Kat Edilmesi  141
31. İstihkak İddiası  143
32. Genel Kredi Sözleşmesi – Kefalet  146
33. İİK 277 ve Devamı Maddeleri ile TBK’nın 19. Maddelerine Dayalı Tasarrufun İptali  149
34. Yetki itirazı  151
35. Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı  152
36. Manevi Tazminat  153
37. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takibi  155
38. Fatura Alacağı  156
39. Müteselsil Kefil  157
40. Adli Yardım  159
41. Destekten Yoksun Kalma – Ölümlü Trafik Kazası  162
42. Tebligat  166
43. Şikayet – Sıra Cetvelinin İptali  168
44. Eser Sözleşmesi – Anahtar Teslimi  170
II. İHTİYATİ HACİZ – REDDİNE DAİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  172
1. İstinaf İncelemesinde İhtiyati Tedbir Talebi  172
2. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüne İlişkin Karara İtiraz Etmeksizin İstinaf Kanun Yoluna Başvurma  173
3. Görevli Mahkeme – I  174
4. Görevli Mahkeme – II  176
5. Yönetici Sorumluluğu  177
6. Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)  179
7. İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak  180
8. Mal Kaçırma  181
9. Çek – Yetki  182
10. Haksız Haciz  183
11. 6183 Sayılı AATUHK’nın 79. Madde Gereğince Açılmış Menfi Tespit İstemi  183
12. İşçilik Alacağı – I  186
13. İşçilik Alacağı – II  187
14. İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)  189
15. TMFS Devir  192
16. Haksız Fiil  193
17. Eksik Harç  194
18. İhtiyati Tedbir Talebinin Değerlendirilmesi  195
19. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  196
20. Ayıplı Mal  197
21. İş Kazası  198
22. Miras Payı – Katkı Payı  200
23. Sözleşmeden Dönülmesi  201
24. Hisse Devir Sözleşmesi  202
25. İflas  204
26. Bireysel Kredi Sözleşmesi  206
27. Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz  207
28. Rücuan Tazminat – Trafik Kazası – Yetkili Mahkeme  208
29. Menfi Tespit – Kefilli Teminat Senedi  210
30. Teminat Değişikliği – Miktarı  211
31. Kira Alacağı  213
32. Duruşma Açılması  216
33. İlamın Kesinleşmesi  217
34. Alacağın Temliki  219
35. İş Aktinin Feshi  221
36. Vade  221
37. Ara Kararı Niteliği  223
38. Boşanma  224
39. Fatura  226
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
(Konu Dizin Listeli)
I. TALEP DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ  229
1. İhtiyati Haciz Talepli Dilekçesi  229
2. Asıl Davada İhtiyati Haciz Talebi İle İlgili Açıklama Dilekçesi  231
3. Dava Dilekçesi – Muvazaalı Satış İptali – Pandemi Süresi  232
4. Muvazaalı Satış İptali – Cevap Dilekçesi  236
5. Tasarrufun İptali – Maaş Haczi  239
6. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Bono) Dilekçe Örneği  241
7. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Trafik Kazası) Dilekçe Örneği  242
8. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Haksız Fiil) Dilekçe Örneği  243
9. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Muaccel Alacak) Dilekçe Örneği  244
10. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Muaccel Olmayan Alacak) Dilekçe Örneği  245
11. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Vadesi Gelmemiş Bono) Dilekçe Örneği  246
12. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Adi Senede Dayanarak Verilen İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi) Dilekçe Örneği  247
13. Genel Kredi Sözleşmesi – Tasarrufun İptali – İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talebi  248
14. Mallarını Kaçırma İşlemi – İhtiyati Haciz  250
15. İİK'nın 277 vd. Maddeleri Gereğince Tasarrufun İptali Davası – İhtiyati Haciz Talepli. (İİK 281/2)  251
16. İlama Dayalı İhtiyati Haciz Talepli Değişik İş  255
II. İSTİNAF DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  257
1. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına İtiraz – İstinaf  257
2. İhtiyati Hacze İtiraz  259
3. Kesinleşen İlam – İstinaf  261
4. İhtiyati Hacze İtiraz – İstinaf Cevabı – HMK 124  263
5. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararına İtiraz – İstinaf  265
6. 3. Kişi – İhtiyati Haciz – Dahili Davalı – İstinaf Talebine Karşı Beyanlar  267
7. İstinaf – Yasal Süre – Resmi Tatile Rastlama – İstinaf Başvurusunun Reddine İtiraz  269
8. İhtiyati Hacze İtiraz – Yetki – Husumet İtirazı – İstinaf  270
9. Tasarrufun İptali – Davacı Banka – İhtiyati Haciz Talebi – İstinaf  273
10. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebi – İstinaf  275
11. Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin 28/12/2020 Tarihli Ara Kararın Kaldırılması Talepli İstinaf Dilekçesi  278
12. Trafik Kazası – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi  280
13. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararının Kaldırılması  281
14. Ölümlü Kaza – İhtiyati Hacze İtiraz – İstinaf  283
15. Taşınmaz Üzerine Konulan Davalıdır Şerhinin Kaldırılması  285
16. Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – İhtiyati Haciz Kararına İstinaf İtiraz  286
17. Aracın Zilyetliği – İhtiyati Haciz – İstinaf Cevap Dilekçesi  287
18. Araç Zilyetliği – İhtiyati Haciz – İstinaf Cevabı  288
19. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararını İstinaf Eden (Davacı)  290
20. Genel Kredi Sözleşmesi – İhtiyati Haciz – İstinaf  292
21. Genel Kredi Sözleşmesi – İhtiyati Haciz – İstinafa Cevap  294
22. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Reddi – İstinaf  296
23. İkinci Kez İstinaf Başvurusu – İhtiyati Hacze İtirazın Reddi – İstinafa Cevap  298
24. İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararının Kaldırılması – İstinaf  300
25. ÇEK – İhtiyati Haciz Kabul Kararı Verilmesi  301
26. İhtiyati Haczin Reddine Dair Kararın Kaldırılması  303
Kaynakça  305
Kavram Dizini  307

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar