Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle

İmar Davaları Rehberi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Suat ŞİMŞEK - İlhami HAZAR
ISBN: 9789750268892
243,00 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suat ŞİMŞEK, İlhami HAZAR
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1168

Çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Kitap, imar planlarına, parselasyon işlemlerine, ayırma ve birleştirme işlemlerine, yapı ruhsatı-kullanma izni işlemlerine, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına İtiraz ve Dava
Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava
Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava
İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava
İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz/İmar Mevzuatındaki Değişiklikler  11
Şekiller ve Tablolar Listesi  50
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  51
A. Giriş  51
B. İmar Planı Kavramı  51
C. İmar Planlarının Önceliği  53
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  53
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  54
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  54
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  54
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  55
E. İmar Planı Türleri  55
1. Metropoliten Alan Planları  56
2. Mekânsal Strateji Planları  58
3. Çevre Düzeni Planları  59
4. Nazım İmar Planları  61
5. Uygulama İmar Planları  64
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  65
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  65
2. Plan Değişikliği  65
3. İlave İmar Planı  65
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  65
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  66
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  72
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  73
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  73
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  74
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  75
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  75
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  76
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  76
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  77
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  80
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  80
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  81
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  81
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  82
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  82
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  83
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  83
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  84
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  84
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  85
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  85
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  87
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  87
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  87
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  88
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  88
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  89
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  89
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  90
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  90
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  92
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  92
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  92
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  94
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  95
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  96
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  96
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  98
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  99
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  99
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  100
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  100
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  101
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  102
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  102
(1) Genel Yetki Kuralı  102
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  103
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  104
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  104
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  105
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  105
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  105
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  105
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  107
(1) Genel Olarak  107
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  107
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  107
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  109
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  109
q. Afet Bölgelerinde Planlama Yetkisi  110
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  112
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  114
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  114
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  115
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  116
(4) Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  117
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  117
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  117
(1) Genel  117
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  118
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  118
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  120
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  120
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  121
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  121
(1) Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  122
(2) 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  122
(3) Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  123
(4) 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  123
(5) Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  124
(6) Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  125
(7) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  125
(8) Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  126
(9) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  126
(10) Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  127
(11) İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  127
(12) İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  128
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  128
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  129
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  129
a. Belediye Sınırları İçinde  129
b. Büyükşehir Belediyelerinde  129
c. Belediye Sınırları Dışında  130
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  130
1. Genel Olarak Müellif Şartı  130
2. Müelliflerin Nitelikleri  133
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  134
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  136
5. Yeterlik Belgesinin İptali  137
6. Müelliflerin Sorumlulukları  138
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  138
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  138
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  139
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  139
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  139
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  139
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  141
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  142
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  143
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  143
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  144
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  144
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  146
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  147
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  147
b. Diğer Tarım Arazileri  148
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  148
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  148
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  150
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  151
(1) Talep  151
(2) İnceleme  151
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  152
(4) Tescil  153
3. Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgesi, Sanayi Sitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  154
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  154
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  154
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  155
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  155
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  156
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  156
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  156
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  157
İ. Kurum Görüşlerinin Alınmaması ve Eşik Analizi Yapılmaması  157
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  158
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  158
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  159
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  159
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  159
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  164
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  164
d. İmar Planlarında Otopark Alanlarının Ayrılmasıyla İlgili İlkeler  165
(1) Otopark Yönetmeliğine Uyulması Zorunluluğu  165
(2) Otopark İhtiyacının Parselinde Karşılanması  165
(3) İmar Parseli Büyüklüklerinin Otoparklar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  167
(4) İmar Planlarında Park Et–Devam Et Otoparklarının Düzenlenme Esasları  167
(5) Parselinde Otopark Yapılmayacak Güzergahların Belirlenmesi  167
(6) Diğer Hususlar  167
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  168
f. Fonksiyon Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  168
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  168
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  169
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  169
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  170
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  172
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  172
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  173
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  175
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  175
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  175
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  176
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  176
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  177
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  178
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  179
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  181
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  184
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  184
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  185
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  188
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  189
22. Bisiklet Yolu Zorunluluğu  190
23. DSİ Tarafından Belirlenen Kret Kotunun Dikkate Alınması  191
24. Akarsu Yatakları Mücavirlerindeki İmar Plan Çalışmalarında Taşkın Sınırlarının Dikkate Alınması  192
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  192
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  193
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  193
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  194
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  194
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  194
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  194
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  195
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  196
a. Zorunluluk  197
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  199
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  202
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  203
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  204
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  204
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  205
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  207
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  208
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  209
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  209
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık: Plan Hiyerarşisi ve Kademelenme  215
a. Genel Olarak Planlama Hukukunda Kademelenme  216
b. Planlama Kademeleri Arasında Hiyerarşi İlkeleri  218
c. Hiyerarşi İlkesinin Gerekçeleri  218
d. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  220
e. Plan Silsilesinin Bütünlük Arz Etmesi  224
f. Plan Ölçeğinden Kaynaklanan Farklılıklar  224
g. Sonradan Değiştirilen Üst Ölçekli Plana Uyum Zorunluluğu  226
h. Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo–Ekonomik Planlara Uygunluğu  227
ı. Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu  227
i. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  230
j. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  231
k. İmar Kanunu Gereğince Hazırlanan Planlar ile Özel Kanunlar Gereğince Hazırlanan Planlar Arasındaki Hiyerarşi  231
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  232
4. Mekânsal Uyum  234
5. Esneklik  234
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  234
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  235
a. Genel Olarak  235
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  237
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  238
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  238
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  238
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  238
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  239
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  240
1. Kullanım Bölgelemesi  243
2. Yoğunluk Bölgelemesi  244
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  246
a. Yapı Nizamı  246
(1) Ayrık Nizam  247
(2) Blok Nizam  247
(3) Bitişik Nizam  248
b. TAKS ve KAKS  248
(1) TAKS  250
(2) KAKS  252
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  255
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  259
4. Yükseklik Bölgelemesi  259
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  261
1. Pafta  261
2. Gösterim  262
3. Plan Notları  263
4. Plan Açıklama Raporu  265
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  266
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  266
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  267
a. Meclis Onayı  267
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  267
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  269
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  271
3. Belediye Sınırları Dışında  271
a. Onay  271
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  272
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  273
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  273
a. İlan  273
b. İmar Planlarına İtiraz  274
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  274
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  275
e. İtirazın Karara Bağlanması  275
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  275
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  276
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  277
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  280
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  280
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  280
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  280
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  281
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  282
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  282
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  283
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  283
A. Görevli Yargı  284
B. Yetkili Mahkeme  284
C. Ehliyet  288
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  289
2. Malik Olmamakla Birlikte Plandan ya da Plan Değişikliğinden Doğrudan Etkilenenler  291
3. Kiracının Dava Açma Ehliyeti  292
4. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  292
5. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  297
6. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  297
7. Baroların Dava Açma Ehliyeti  300
8. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  302
9. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  306
10. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  306
11. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  308
12. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  309
13. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  310
14. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  313
15. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  314
16. Mülki Amirlerin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti  314
17. Valinin Dava Açma Ehliyeti  316
18. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  317
19. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  321
20. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  322
21. Sendikaların Dava Açma Ehliyeti  324
22. Bakanlıklar Tarafından Onaylanan Planları İlan Etmekle Yükümlü İdarelerin Dava Açma Ehliyeti  326
D. Dava Açma Süresi  327
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  327
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  330
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  335
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  339
a. Genel Kural  339
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  341
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  345
6. İşlem Yok Hükmünde İse  347
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  347
1. Genel Olarak  347
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  347
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği 
F. Husumet  351
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  352
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  353
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  353
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  353
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  356
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  357
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  358
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  361
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  365
D. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz  369
E. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  369
1. İmar Planların İptali  369
2. Plan Değişikliklerinin İptali  372
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  374
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  376
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  379
A. Yasal Dayanak  379
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  384
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  388
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  388
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  389
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  391
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  393
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  398
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  399
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  399
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  399
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  400
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  406
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  408
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  408
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  409
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  410
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  410
1. Genel Yetki Kuralları  411
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  411
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  411
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  411
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  412
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  412
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  412
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  412
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  414
(d) Gönderme Zamanı  414
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  414
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  414
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  415
2. Özel Yetki Kuralları  416
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  416
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  417
(1) Genel Olarak  417
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  417
c. Endüstri Bölgelerinde  418
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  419
e. Gecekondu Alanlarında  420
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  422
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  422
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  423
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  423
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  423
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  424
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  424
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  424
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  424
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  424
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  425
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  425
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  425
n. Toplu Konut Alanlarında  426
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  427
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  428
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  428
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  428
s. Boğaziçi Alanında Planlama  428
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  429
(1) Genel Olarak  429
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  429
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  429
v. Milletvekilleri Lojmanları  430
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  430
x. Olimpiyat Köyünde  431
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  431
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  431
(1) Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  431
(2) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  432
(3) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  432
(4) Milli Parklarda  433
(5) İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  433
(6) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  433
(7) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  434
(8) Balıkçı Barınaklarında  434
(9) Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  434
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  434
1. Belediyelerde  434
2. İl Özel İdarelerinde  437
3. Diğer İdarelerde  438
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  438
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  438
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  439
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  441
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  441
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  443
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  444
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  446
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  447
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  447
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  451
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  453
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  454
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  456
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  461
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  462
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  463
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  463
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  465
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  467
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  468
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  468
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  469
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  470
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  470
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  471
c. Kaba Hatalar  472
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  475
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  476
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  478
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  478
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  478
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  479
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  480
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  481
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  482
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  483
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  483
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmesi  484
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  484
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  485
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  485
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  485
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  486
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  486
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  486
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  487
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  487
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  488
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  488
d. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  488
(1) Tescil Harici Alanların ve Kamu Mülkiyetindeki Taşınmazların DOP Hesabında Değerlendirilmesi  489
(2) DOP İçin Kamulaştırma Yapılması  490
(3) DOP İçin Yapılacak Kamulaştırmaların Trampa Yoluyla Sağlanması  491
e. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  492
f. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  493
4. DOP Kesintisinin ve Dağıtımının Hatalı Yapılması ve DOP’tan Oluşan Alanların Hatalı Şekilde Tescili  494
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  494
b. DOP’tan Oluşan Alanların Tescili  495
5. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  496
6. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  497
7. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  499
8. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınıp Alınmayacağı  501
9. Daha Önceden Terk Yapılan Parsellerden DOP Alınıp Alınmayacağı  504
10. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  511
11. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  513
12. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  517
a. Kanun’da Sayılanlar  519
(1) Yollar  519
(2) Meydanlar  519
(3) Parklar  519
(4) Yeşil Alanlar  520
(5) Çocuk Bahçeleri  521
(6) Otoparklar  522
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları  522
(8) İbadet Yerleri  522
(9) Karakollar  522
(10) Su Yolları  523
(11) Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları  523
(12) Pazaryerleri  523
(13) Semt Spor Alanları  524
(14) Ağaçlandırılacak Alanlar  525
(15) Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Parseller ve Mesire Alanları  525
(16) Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları  525
(17) Resmî Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanı  526
(18) Mezarlık Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı  526
(19) Taşkın Kontrol Tesis Alanları  526
b. Kanun’da Sayılmayanlar  526
13. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  527
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  528
1. Genel Olarak  528
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  529
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  530
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  530
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  531
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  532
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  533
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  534
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  534
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  538
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  540
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  540
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  541
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  542
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  543
b. Teknik Zorunluluk Halleri  543
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  544
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  544
c. Fiili Zorunluluk Halleri  547
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  547
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  547
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  549
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  550
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  551
c. İlkeler Çatışması  553
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  553
1. Paydaşların Anlaşmaları Halinde Ferdileştirme  554
2. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  556
3. Ek 1. Madde Uygulamaları  557
a. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  557
b. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  559
c. Şartların Denetimi  564
4. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  564
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması ve İmar Parsellerinin Yapılaşma Dikkate Alınarak Oluşturulması  567
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  567
1. Genel Olarak  567
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  571
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  572
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  572
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  574
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  575
U. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  577
V. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  577
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  579
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  580
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  582
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  583
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  584
W. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  585
1. Genel Olarak  585
2. Parselasyon Öncesi Resmi Kurum Alanı Olarak Kullanılan Hazine Taşınmazlarının Parselasyondaki Durumu  587
X. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  587
Y. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  590
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  591
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  592
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  593
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  594
5. Savunma ve Emniyet Hizmetleri Kullanımında Olan Alanlarda Kapanan Yollar  594
Z. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  595
1. Asgari Parsel Büyüklüğü Kuralına Uyulmaması  596
2. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  596
a. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  596
b. Parselasyon Açıklama Raporunun Düzenlenmesi  596
c. Parselasyon Planı Paftasının Hazırlanması  597
d. İmar Adalarının ve Parsellerinin Numaralandırılması  598
e. Cetvellerin Düzenlenmesi  598
(1) Özet Cetveli  598
(2) Mal Sahipleri Araştırma Özet Formu  600
(3) Tescile Esas Dağıtım Cetveli  602
(4) Tescil Sayfası  603
(5) İrtifak Hakkı Cetveli ve Yapı–Muhdesat Cetveli  604
3. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  605
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  608
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  608
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  608
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  609
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  610
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı ve Tebliği  610
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı  610
2. Genel Tebligat Zorunluluğu  611
3. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Tebligat Zorunluluğu  615
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  616
1. İtirazın Yapılacağı Merci  616
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  617
3. İtirazı Karara Bağlanması  617
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  617
A. Görev ve Yetki  618
1. Görevli Yargı  618
2. Yetkili Mahkeme  620
B. İdari Merci Tecavüzü  621
C. Ehliyet  621
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  622
a. Genel Olarak  622
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  623
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  624
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  626
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  626
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  627
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  627
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  628
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  629
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  630
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  630
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  631
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  632
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  633
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  634
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  635
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  637
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  638
E. Dava Açma Süresi  640
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  641
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  645
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  652
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  654
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  657
F. Husumet  657
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  658
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  660
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  663
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  664
A. Parselasyon İşlemlerini Nasıl İnceleyebilirim? Belgeleri Nasıl Temin Edebilirim?  664
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  665
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  666
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  668
C. Yürütmenin Durdurulması  668
D. İptal Davasının Karara Bağlanması  670
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  670
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  673
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  676
E. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  679
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  679
A. Genel Olarak  679
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  680
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  681
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  681
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  682
D. Yerine Getirme Şekli  683
1. Şekil Eksikliklerinin Düzeltilmesi  683
2. Maddi Hataların Düzeltilmesi  684
3. Parsel Bazlı İptal Kararlarının Uygulanması  684
4. Parselasyonun Tamamının veya Encümen Kararının İptal Edilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler  685
5. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  686
6. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  686
7. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  688
8. DOP’un Bedele Dönüştürülmesi Karşılığında Tahsil Edilen Tutarların İadesi  689
E. Yargı Kararının Uygulanamaması Halinde Tazmin  689
F. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  689
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  692
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  694
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  696
c. Husumet  696
d. Kararın Sonuçları  697
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  700
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  703
a. Genel Olarak  703
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  703
(1) Görev ve Yetki  703
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  703
(3) Ehliyet  708
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  708
(5) Süre  708
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  708
(b) Sürenin Başlangıcı  708
(6) Husumet  708
c. Tam Yargı Davasının Esası  708
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  710
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  712
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK,
İHDAS İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  715
A. Yasal Dayanak  715
B. İş Akış Süreci  716
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  716
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  716
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  717
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  718
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  718
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  718
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  718
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  721
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  722
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  722
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  723
a. İmar Planı Bulunan Alanlarda Ayrıma/Birleştirme Şartları  724
(1) İfraz/Tevhitte İmar Planına Uygunluk  724
(2) İfraz/Tevhitte Parselasyon Şartı  724
(3) İfraz/Tevhitte Asgari Parsel Büyüklüklerine Uygunluk Şartı  728
(4) İfraz/Tevhitte Yapı Estetiğini ve Sokak Silüetini Bozmama Şartı  728
(5) Kademe Hattına Uygunluk Şartı  728
(6) İfrazda Yola Cephe Şartı  729
(7) Afet Alanlarında İfraz Yasağı  729
(8) Farklı Yapılaşma Koşullarına Sahip Parsellerin Tevhidi  730
(9) Kamu Hizmetleri İçin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan İfraz/Tevhitler  730
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  731
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları 
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  732
e. Özel Mevzuatıyla Getirilen Kısıtlamalar  733
(1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  733
(2) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  733
(3) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  734
(4) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  734
(5) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlar  734
(6) Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  735
(7) Yapı Yasaklı Alanlar  735
(8) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  735
(9) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  735
(10) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  736
(11) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  736
3. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Talep Edilmesi  736
4. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  737
5. Ayırma ve Birleştirme Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi  739
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  739
b. İstisnalar  739
c. Tarife  741
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  742
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  742
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  742
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  743
A. Görev ve Yetki  744
B. İdari Merci Tecavüzü  745
C. Ehliyet  745
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  745
E. Süre  745
F. Husumet  746
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  746
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  746
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  746
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  746
C. Davanın Karara Bağlanması  747
D. Kararın Temyizi veya İstinafı  747
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ
İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  749
A. İş Akış Şeması  749
B. Ruhsat Verme Yetkisi  750
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  751
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  752
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  753
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  754
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  754
a. Genel Yetki  754
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  755
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  755
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  755
8. Atatürk Kültür Merkezinde  756
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  756
10. Haydarpaşa Limanında  756
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  756
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  757
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  757
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  758
15. Endüstri Bölgelerinde  758
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  759
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  759
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  759
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  760
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  760
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  760
22. Alışveriş Merkezlerinde  760
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  761
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  762
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  762
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  766
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  769
4. Basit Tamirat  770
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  771
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  773
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  776
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  776
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  777
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  777
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  778
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  780
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  780
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  782
(1) TAKS  782
(2) Bahçe Mesafeleri  782
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  782
(4) Bina Yükseklikleri  783
(5) Binalara Kot Verilmesi  783
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  783
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  783
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  784
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlığa Bildirimin Yapılmış Olması  784
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  784
7. Halk Konutları  785
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  785
9. Şantiye Binaları  788
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  790
11. İstinat Duvarları  790
12. Seralar  790
13. Baz İstasyonlarında Ruhsat  790
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  793
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  794
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  794
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  795
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  795
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  797
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  797
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  799
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  799
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  799
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  799
(2) İstisnalar  799
(3) Tarife ve Matrah  800
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  801
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  801
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  801
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  802
e. Yola Cephesi Olmayan Parsellerde İmar Durumu Belgesinin Verilmesi  802
C. Bina Kotunun Hatalı Verilmesi  802
1. Yoldan Kotlandırma  804
2. Tabii Zeminden Kotlandırma  805
3. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  806
4. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  806
5. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  806
a. Genel İlkeler  806
b. Ön Bahçelerin Tesviyesi  807
c. Yan Bahçelerin Tesviyesi  808
d. Arka Bahçelerin Tesviyesi  808
D. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  808
1. Projelerin Gerekli Eğitimi Almış Meslek Gruplarınca Hazırlanması  809
a. Meslek Grubu Şartı  809
b. Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi  810
c. Oda Tescil Zorunluluğu  811
2. Projelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Usullere Uyulması  812
a. Mimari Proje ve Yapı Aplikasyon Projesi  812
b. Statik Proje  814
c. Mekanik Tesisat Projesi  815
d. Mekanik Tesisat Projesinde Yağmursuyu Toplama Sistemi Projesi Zorunluluğu  815
e. Elektrik Tesisat Projesi  815
f. Isı Yalıtım Projesi  815
3. Projelerin İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması  817
a. İmar Planına ve İlgili İdare İmar Yönetmeliklerine Uygunluk  817
(1) Genel Olarak  817
(2) Ruhsat Süresi İçerisinde Plan Değişikliği Yapılması Durumu  817
(3) Ruhsat Süresi İçinde Planın İptal Edilmesi  818
b. Yapılaşma Konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygunluk  818
(1) Merkezi İş Alanı Yapılaşma Koşulları  818
(2) Sanayi Bölgesi Yapılaşma Koşulları  819
(3) Park Alanları Yapılaşma Koşulları  819
(4) Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları Yapılaşma Koşulları  819
(5) Spor ve Oyun Alanları Yapılaşma Koşulları  820
(6) Stadyum Yapılaşma Koşulları  820
(7) Konut Alanı Yapılaşma Koşulları  820
(8) Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları  821
(9) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Gibi Karma Kullanım Alanları Yapılaşma Koşulları  822
(10) Sosyal Mekânlar Yapılaşma Koşulları  822
(11) İbadet Yeri Yapılaşma Koşulları  823
c. Projelerde TAKS, KAKS ve Bahçe Mesafeleri  823
(1) Projelerde Taban Alanı ve TAKS  823
(2) Projelerde Katlar Alanı ve KAKS  825
(3) Bahçe Mesafeleri  827
d. Projelerin İmar Durumu Belgesine, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna, Yol Kotu Tutanağı ve Kanal Kotu Tutanağına Uygun Olması  829
e. Projelerin, İmar Planı Olmasına Rağmen Planda Hüküm Bulunmayan Hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Olması  829
(1) Kat Yükseklikleri  829
(2) Bahçe Mesafeleri  830
(3) Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  832
(4) Bina Girişleri ve Rampaları  832
(5) Merdivenler  834
(6) Işıklıklar ve Hava Bacaları  835
(7) Bacalar  836
(8) Akaryakıt Servis İstasyonları  837
(9) Fosseptikler  837
(10) Korkuluklar  838
(11) Kapı ve pencereler  838
(12) Çatılar  839
(13) Çıkmalar  841
(14) Saçaklar  842
(15) Bahçe Duvarları  843
(16) Portikler  843
(17) Fırınlar  843
(18) Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  844
(19) Tuvaletler  845
(20) Çay Ocakları  845
(21) Yığma, Ahşap ve Kâgir Yapılarda Aranan Şartlar  845
(22) Bodrumlar  846
(23) Müştemilatlar  847
(24) Paratonerler  848
(25) Yapı Ünite Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları  848
(26) Su depoları  848
f. İmar Planı Bulunmayan Belediyelerin Yerleşik Alanlarında Yapılaşmayla İlgili Koşullara Uygunluk  849
(1) Bahçe Mesafeleri  849
(2) Bina Cephesi ve Derinliği  849
(3) Bina Yükseklikleri  850
(4) Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı  851
(5) Yapı Yerinin Tayini  851
(6) Binalara Kot Verilmesi  851
(7) Genel Olarak Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar  852
(8) Çıkmalar  852
(9) Işıklıklar ve Hava Bacaları  853
(10) Konutlarda Bulunması Gereken Odalar  853
(11) İç Yükseklikler  853
(12) Pencereler  853
(13) Kapılar  854
(14) Merdivenler  854
(15) Bacalar  855
(16) Kapalı Çarşılar ve Pasajlar  856
(17) Sıhhi Tesisler  856
(18) Bodrumlar  856
(19) Bahçe Duvarları  857
g. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında, Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  857
h. Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda  858
(1) KAKS  858
(2) Bahçe Mesafeleri  858
(3) Yapılarla İlgili Hükümler  859
i. Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Tip Mimari Projeye Uygunluk  859
j. Yöresel Mimariye Uygunluk  859
k. Projelerde Sığınak Düzenleme Zorunluluğu  860
(1) Sığınak Zorunluluğu  861
(2) Sığınakların Özellikleri  862
l. Projelerde Asansör Zorunluluğu  862
m. Projelerde Otopark Zorunluluğu  863
(1) İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Açısından Otopark Zorunluluğu  864
(2) Mimari Projede Otopark Düzenlemesi  864
(3) En Az Otopark Miktarı  864
(4) Mimari Projede Otoparklarla İlgili Hususlar  867
(5) Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağı  871
n. Projelerde Kapıcı Dairesi Zorunluluğu  871
o. Projelerde Yapı Denetim Kuruluşu Onayı  873
p. Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı  873
q. Mimari Projelerin Hazırlanmasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  874
r. Projelerin Hazırlanmasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması  874
s. Standartlara Uygunluk  875
t. Engelliler İçin Yürürlüğe Konulan Mevzuatın Dikkate Alınması  875
u. Diğer Mevzuata Uygunluk  875
v. Plan/Proje Tasdik Harcının Yatırılmış Olması  876
(1) Genel Olarak Plan/Proje Tasdik Harç  876
(2) Matrah  876
(3) İstisnalar  876
(4) Tarife  877
4. Projelerin Onaylanması/Onaylanmaması  877
E. Maliklerin ya da Kat Maliklerinin Tamamının Başvurusu Olmadığı Halde Ruhsat Verilmesi  878
F. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi  882
1. Ruhsat Verilmesi İşlemlerinde Özel Durumlar  882
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yaptırılacak Diğer Tesislere Ruhsat Verilmesi  883
b. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile İlgili Yapılar  885
c. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Yapılar  886
e. Kıyılarda Ruhsat  887
f. Doğal Gaz İletim, Dağıtım Hatları ile Depolama Tesislerinde  887
g. Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Şartı  888
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisinde Kalan Konularda İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni  888
2. Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar  890
a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat  890
(1) Tapu Yoksa Tapu Yerine Geçen Belgeler  890
(2) İdarece Onaylı Projeler  891
(3) Numarataj Bilgileri  892
(4) Diğer Evraklar  892
b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması  892
c. Otopark Ücretinin Ödenmesi  893
d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi  895
(1) Genel Olarak Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı  895
(2) İstisnalar  895
(3) Tarife  896
e. Kanal Katılım ve Yol katılım Paylarının Ödenmesi  896
f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması  896
(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması  897
(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması  898
(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması  898
(a) Gruplandırma Şartı  899
(b) İzin Verme Yetkisi  899
(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım  899
(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler  899
(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar  900
(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar  900
(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması  900
(a) Devlet Ormanlarında  900
(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda  901
(c) Özel Ormanlarda  901
(8) Özel Hastanelerde  902
(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması  902
(10) İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında  902
(a) Mutlak Koruma Alanı  903
(b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı  904
(c) Orta Mesafeli Koruma Alanı  904
(d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı  906
g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi  907
(1) Genel Olarak Bina İnşaat Harcı  907
(2) İstisnalar  907
(3) Mükellef  908
(4) Matrah  908
(5) Tarife  909
(6) Harcın Ödenmesi ve Ödeme Yeri  910
h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi  910
ı. Silüet Onayı  912
3. Müracaatın Değerlendirilmesi  912
G. Ruhsatın Yenilenmesinde Uygulanacak Şartların Yanlış Belirlenmesi  913
1. Beş Yıllık Süre İçerisinde Yenileme Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  913
2. Ruhsat Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  916
a. Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi  916
b. Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu  917
c. Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler  918
3. Tamamlandığı Halde Yapı Kullanma İzni Verilmemiş Yapılar  919
H. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  919
1. Yapı Kullanma İzni Alma Zorunluluğu  919
2. Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları  920
a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması  920
(1) Temel Vizesi Almak  921
(2) Su Basmanı Vizesi Almak  921
(3) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Almak  922
b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması  922
c. Yapı Denetim Firmasının Raporu  922
d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi  922
e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması  924
f. Cins Tashihinin Yapılması  925
g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi  927
(1) Genel Olarak Yapı Kullanma İzni Harcı  927
(2) Matrah  927
(3) Tarife  927
(4) Mükellef  928
(5) İstisnalar  928
h. Müracaat  928
i. Yapı Müteahhidinin, Şantiye Şefinin, Mimari Proje Müellifinin İmzası  930
3. Müracaat ve Değerlendirme  930
III. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  934
A. Görev ve Yetki  934
B. Ehliyet  934
C. İdari Merci Tecavüzü  935
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  935
1. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  935
2. İmar Durumu Belgesinin Dava Konusu Yapılabilmesi  936
3. Yol Kotu Tutanağı  937
4. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  938
5. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi, Ruhsatın Uygun Şekilde Yenilenmemesi  938
6. Yapı Kullanma İzni Belgesi  938
E. Süre  939
F. Husumet  940
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  941
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUÇLARI  941
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  941
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  941
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  941
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  941
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  942
C. Davanın Esasının Karara Bağlanması  942
D. Kararın Temyizi  942
V. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  943
VI. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  945
Beşinci Bölüm
İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI
İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  947
A. Genel Olarak İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri  947
B. İş Akış Şeması  949
II. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  950
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  950
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yıkım Yetkisi  950
2. Büyükşehir Belediyelerinde Yıkım Yetkisi  951
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Yıkım Yetkisi  953
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  954
5. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  955
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  955
7. İstanbul’da İçme Suyu Havzalarında  956
8. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  957
9. Kıyılarda Yıkım Yetkisi  957
10. Devlet Ormanlarında Yıkım Yetkisi  958
11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yıkım Yetkisi  960
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Yapılması  961
C. Yapı Durdurma Tutanağın Yetkili Personel Tarafından Düzenlenmemesi  962
D. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri: Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  965
1. Genel Olarak Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  965
2. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  965
3. Ruhsatlı Olarak Başlanan Fakat Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan Yapılar  966
4. Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  967
a. Genel Olarak  967
b. Kabili Tecviz Hata  968
c. Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapı  969
d. Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar  969
5. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  973
E. Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması  974
F. İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmemesi  976
G. Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunmaması  977
H. Durdurma Tutanağının Yapıya Asılmaması  978
İ. Kısmen Aykırı Yapının Tamamını Durdurulması ve Mühürlenmesi  979
J. Yapının Ruhsatlandırılmaması veya Yıkılmaması Durumunda İdarece Gerçekleştirilecek Yıkımın Masraflarının Yüzde Yirmi Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair Bildirimde Bulunulması  980
K. Ruhsat Alınması İçin Uygun Süre Verilmemesi  981
1. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olan Yapılar  981
2. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Yapılar  985
L. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda Ruhsat veya Yapı Kullanma İzni İptal Edilmeden Yıkım Kararı Alınması  988
M. Encümen Kararı Alınmaması  989
N. Encümen Kararında İşlemin Dayanağının Gösterilmemesi  991
III. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  992
A. Görev ve Yetki  992
B. İdari Merci Tecavüzü  993
C. Ehliyet  994
1. Taşınmaz Maliki  994
2. Yapı Sahibi  995
3. İnşaatı Yapan Müteahhit  995
4. Kiracı  995
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  996
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  997
2. Yapı Durdurma Tutanağı  998
3. Encümen Tarafından Alınan Yıkım Kararları  999
E. Süre  1000
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1000
2. Durdurma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  1001
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  1001
F. Husumet  1002
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1003
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  1003
A. Yürütmenin Durdurulması  1003
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1004
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  1004
2. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1004
C. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  1004
D. Davanın Karara Bağlanması  1005
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim Hakkında Açılan Dava  1005
2. Durdurma İşlemleri Hakkında Açılan Dava  1007
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararı Hakkında Açılan Dava  1007
E. Kararın Temyizi  1008
Altıncı Bölüm
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  1009
A. Yasal Dayanak  1009
B. İş Akış Şeması  1010
II. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1011
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1011
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1012
C. Rapor Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması veya İşlemin Dayanağı Olan Raporun Hatalı Olması  1012
D. Tehlike Arz Etmeyen veya Esaslı Tamiratla Tehlike Arz Etmeyecek Duruma Getirilebilecek Yapıların Yıktırılması  1013
1. Genel Güvenlik ve Asayiş Bakımından Tehlike Arz Eden Metruk Yapılar  1013
2. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Tespit Edilen Yapılar  1014
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları İçin Koruma Kurullarından İzin Alınmaması  1015
F. Tebligatın ve İlanın Usulüne Uygun Yapılmaması  1017
III. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1018
A. Görevli Yargı  1018
B. Yetkili Mahkeme  1020
C. İdari Merci Tecavüzü  1020
D. Ehliyet  1021
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1023
F. Süre  1025
G. Husumet  1025
H. Dilekçenin İYUK’un 3. ve 5. Maddelerine Uygun Olup Olmadığı  1025
IV. İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1026
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1026
B. Davanın Esasının Karara Bağlanması  1026
Yedinci Bölüm
İMAR PARA CEZALARINA KARŞI
AÇILACAK DAVALARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR
I. GİRİŞ  1029
A. Yasal Dayanak  1029
B. İş Akış Süreci  1032
II. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1033
A. Para Cezasının Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1033
1. Belediye Sınırları İçinde  1033
2. Mücavir Alanlarda  1033
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  1034
4. Büyükşehir Belediyelerinde  1034
5. Organize Sanayi Bölgelerinde  1035
6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  1036
7. Kıyılarda  1036
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  1037
9. Serbest Bölgelerde  1038
10. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  1038
B. Para Cezasının İdarenin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1038
C. Para Cezası Uygulanmasını Gerektiren Fiillerin Tespitinin Yapılmadan Ceza Uygulanması  1040
D. Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutanakların Gerekli Bilgileri İçermemesi  1041
E. Tespit Tarihinden Makul Süre Geçtikten Sonra Para Cezası Uygulanması  1043
F. Para Cezası Uygulanması Gerekmeyen Durumlarda Ceza Uygulanması  1045
1. Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1048
a. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  1048
b. Ruhsat veya Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1049
c. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köylerin Köy Yerleşik Alanlarında Kanun’un 27. Maddesinde Sayılan Koşullara Uymadan Yapı Yapmak  1052
d. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  1052
e. Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılar  1053
f. Ruhsat Alınması ve Aykırılıkların Giderilmesi Durumunda Para Cezası uygulanıp Uygulanmayacağı  1054
g. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapmak  1055
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan, Yapının Cephelerini ve Diğer Yapı Elemanlarını Değiştiren İnşaat Yapmak veya Standartlara Aykırı Yapı Malzemesi Kullanmak  1055
3. Kanunun Diğer Maddelerinde Belirtilen Zorunluluklara Uymamak  1056
a. Özel Parselasyon ile Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satmak veya Almak  1057
b. 28. Maddedeki Yükümlülüklere Uymamak  1057
c. Ruhsatsız Yapılar İçin Ruhsat Almamak, Ruhsat ve Eklerine Aykırılığı Gidermemek  1059
d. Geçici İnşaat ve Tesislerin Yıktırılması  1060
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  1060
f. 35. Maddedeki Yükümlülüklere Uyulmaması  1060
g. Kapıcı Daireleri ve Sığınaklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1061
h. Otoparklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1061
i. Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  1061
j. 41. Maddeye Aykırı Davranmak  1062
4. Köy Yerleşme Alanı Sınırı İçinde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapmak  1062
5. Tehlike Arz Eden Yapısını Yıkmamak  1062
6. Çevre Kanunu Kapsamında Ceza Verilen Hallerde Ayrıca İmar Para Cezası Uygulanıp Uygulanamayacağı  1063
G. Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
1. Temel Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1064
2. Temel Ceza Miktarına Arsa Payıyla Emlak Vergi Değerinin Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarın Eklenmesi  1068
3. Artırım Sebeplerinin Hatalı Olarak Uygulanması  1069
4. Tekerrür Hükümlerinin Yanlış Uygulanması  1071
H. Para Cezasının Yanlış Kişiye Uygulanması  1076
1. Yapı Sahibi  1076
a. Genel Olarak  1076
b. Müteahhiti Uyaran Malikin Durumu  1078
c. Kat Mülkiyetine Tabi Binalarda  1079
d. Mirasçıların Durumu  1080
2. Özel Parselasyonla Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satan veya Alan Kişi  1080
3. Kiracı  1080
4. Fenni Mesul  1082
5. Müteahhit  1083
İ. Ceza İhbarnamesinin Hatalı Olarak Düzenlenmesi veya Süresinde Düzenlenmemesi  1083
III. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1084
A. Görevli Yargı  1084
B. Yetkili Mahkeme  1089
C. İdari Merci Tecavüzü  1089
D. Ehliyet  1090
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1090
F. Dava Açma Süresi  1091
G. Husumet  1091
H. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1092
IV. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1092
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1092
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  1092
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  1092
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1093
B. Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri  1093
C. Davanın Karara Bağlanması  1094
V. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1102
VI. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1104
Kaynakça  1107
İçtihatlar Dizini  1115
Kavramlar Dizini  1165

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar