İmar Hukukunun Dehlizlerinden Biri: Parselasyon

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Seyfettin KARA
ISBN: 97860512038
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seyfettin KARA
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 160

İmar Hukukunun Dehlizlerinden Biri: Parselasyon 

Doç. Dr. Seyfettin KARA


İÇİNDEKİLER

ÖZ……….. iii

ABSTRACT……………………………………………………………………......iv

ÖNSÖZ………………………………………………………………………….......v

İÇİNDEKİLER..………………………………………………………….………vii

KISALTMALAR LİSTESİ...……………...………………………………...……ix

GİRİŞ 11


I. BÖLÜM 

PARSELASYONUN TANIMI ve 

YAPILIŞ USULÜ ile YAPIMI KONUSUNDA YETKİLİ İDARELER


1. PARSELASYONUN TANIMI 17

2. PARSELASYONUN YAPILIŞ USULÜ 20

3. PARSELASYON YAPIMI KONUSUNDA YETKİLİ İDARELER.. 24


II. BÖLÜM 

PARSELASYONA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER

1. PARSELASYONUN, DAYANAĞI İMAR PLANINA UYGUN OLMASI 37

2. DÜZENLEME SAHASI ve SINIRININ DOĞRU BELİRLENMESİ 41

3. PARSELASYONUN, KADASTRAL (KÖK) PARSEL ÜZERİNDE YAPILMASI… 46

4. MÜMKÜNSE KADASTRAL (KÖK) PARSELİN BULUNDUĞU ALANDAN DAĞITIM YAPILMASI 48

5. MÜMKÜN DEĞİLSE EŞDEĞER ALAN VERİLMESİ 50

6. İMAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANININ AŞILMAMASI 55

7. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ HER PARSELDEN EŞİT ORANDA ALINMASI 72

8. BİR PARSELDEN BİR DEFA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI 81

9. DAĞITIMIN KADASTRAL PARSELDEKİ MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE YAPILMASI 83

10. PARSELASYON DÜZENLEME SINIRI KAPSAMINDAKİ PARSELLERİN ASGARİ PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ ŞARTINI SAĞLAMASI ..93


III. BÖLÜM 

PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI YARGISAL KORUNMA


1. PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ……….116

1.1. Gerçek Kişilerin Dava Açma Ehliyeti 116

1.2. Tüzel Kişilerin Dava Açma Ehliyeti 120

2. PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ...…….…...125

2.1. Parselasyon İşleminin Hukuksal Niteliği… 126

2.2. Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açma Süresi 128

     2.2.1. Yazılı Bildirim Yapılması Durumunda……………….……...………134

     2.2.2. Askı İlan Sürecinde İtiraz Edilmesi Durumunda…………………..138

     2.2.3. Askıdan İndikten Sonra İtiraz Edilmesi Durumunda……………..142

     2.3. Dava Açma Süresine İlişkin Yeni Düzenleme Olduğunu Düşündüğümüz “Kesinleşme Tarihinden İtibaren Her Halde Beş Yıl” İbaresinin Anayasaya Aykırılık Bağlamında Değerlendirilmesi………………………………………144

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 147

KAYNAKÇA 154

ÖZGEÇMİŞ………   ……………………………………………………………159


AKDENİZ, Halil, İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 2001.

AKSAY, Behlül, Hukuki Açıdan Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Mahalli İdareler Derneği Yayını, Ankara, 2005.

AKYILMAZ, Bahtiyar - SEZGİNER, Murat - KAYA, Cemil, Açıklamalı-İçtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, Ağustos 2019.

ARTUKMAÇ, Sadık, Türk İmar Hukuku, Ayyıldız Matbaası, Dördüncü Baskı, Ankara, 1976.

ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

AYANOĞLU, Taner, Yapı Hukukunun Genel Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.

AYİTER, Nuşin, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları: İştirak Halinde Mülkiyet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No. 158, Ankara,1961.   

BAL, Eylem, İdari Yargı Kararlarının İmar Planlama Süreci İçindeki Rolü: İzmir Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

BİLGİN, Hüseyin - SEZER, Yasin, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi ve İmar Davalarında Başvuru Yolları, İstinaf ve Temyiz, Adalet Yayınevi, Tamamen Yenilenmiş 6. Baskı, Ankara, Ekim 2020.

BOZKURT Tamer, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara.

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.

ÇEÇENER, H. Besim, İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, İstanbul 2000.

ÇELİK, Kemal, Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Devran Matbaası, Ankara, 2006.

ÇELİK, Elif Emel–ŞENGÖZ Çağrı, “İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresinin Değerlendirilmesi”, Danıştay Dergisi, Y. 2020, S. 152.

ÇOLAK, Nusret İlker, İmar Hukuku, XII Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2014.

DEMİRKOL, Selami-BEREKET BAŞ, Zuhal, Teori ve Pratikte İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Usulü, Beta Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, Mayıs 2001.

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülte Matbaası, İstanbul, 1982.

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964. 

DURAN, Lütfi, “İdari Kazada Dava Açma Müddeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 11, S. 1-2.

ERGEN, Cafer, Açıklamalı-İçtihatlı-En Son Değişikliklerle Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, Şubat 2013.

ERGEN, Cafer, İmar Davaları Rehberi, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2011.

ERGEN, Cafer - BÖKE, Veli, Kaçak Yapı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005. 

ERKUT, Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturması Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Matbaası, Ankara, 1990.

ERKUT, Celal, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı, Yenilik Basımevi, İstanbul, 2004.

ERSÖZ, A. Kürşat, Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, 12 Levha Yayınları, Eylül 2017.

EVREN, Necati, İmar Uygulamasında Yasal Sorunlar, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze, 2002, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

GİRİTLİ, İsmet – BİLGEN, Pertev – AKGÜNER, Tayfun, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

GÖK, Tamer, “Planlama ve İmarla İlgili Yargı Denetiminde Bilirkişilerin İşlevi”,Türkiye 12. Dünya Şehircilik Kolokyumu, 16-17-18 Kasım 1988, Ankara 1988.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Yönetsel Yargı, Güncelleştirilmiş 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref – DİNÇER, Güven, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi, Ankara, 1996.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN Turgut, İdare Hukuku, Genel Esaslar C. I, Turhan Kitabevi, 13. Baskı, Ankara, Ekim 2019. 

GÜLAN, Aydın, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Alfa Yayınları, İstanbul 1999.

GÜLAN, Aydın, Türk İmar Hukukunda “Hamur Kuralı” Uygulaması, 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulamasına Teorik Bir Yaklaşım, İstanbul, 2000, (Basılmamış Doçentlik Çalışması).

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara, 2004.

HİRŞ, E. Ernest, Pratik Hukukta Metot, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yay. No. 466, 7. Tıpkı Basım, Ankara.

İNAM, Şaban, Arazi ve Arsa Düzenlemesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1989.

İŞLEYİCİ, Cemal, “(Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18’inci Maddesi Uygulamaları ve Sonuçları”, Mahalli İdarelere Hizmet Derneği Dergisi, Y. Eylül 2010, (http://www.imarkadastro.com.tr.).

İZGİ Ömer – GÖREN Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara, 2002.

KALABALIK, Halil, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, Güncelleştirilmiş Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara, 2019.

KAPLAN, Gürsel, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Ankara, 2011.

KARA Seyfettin, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

KARA, Seyfettin, İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım/İndirim ve İptal Sebepleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

KARA, Seyfettin, “İvedi Yargılama Konuları ve Süreleri”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y. Temmuz 2020, C. 15, S. 167.

KARABULUT, Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

KARAHASAN, Mustafa Reşit, İnşaat, İmar, İhale Hukuku, C.2, Beta Yayınevi, İstanbul, 1997.

KARAVELİOĞLU, Celal - KARAVELİOĞLU, Erdem Cemil, Değişiklik, Açıklama ve İçtihatlarla İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri - Parselasyon, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2010.

KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 1990.

KELEŞ, Ruşen, 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi, İzmir, 2015.

KELEŞ, Ruşen – MENGİ, Ayşegül, İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2003. 

KELEŞ, Ruşen - KESKİNOK, H. Çağatay - ERSOY, Melih - TEKİNBAŞ, Belma - GÜNAY, Baykan - MADRAN, Emre,  Mekân Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, Ekim 2000.

KOÇAK, Hüseyin – BEYAZ, Metin, İmar Uygulamaları, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2007.

KURU Baki – ARSLAN Ramazan – YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 17. Baskı, Ankara, 2006.

LYNCH, Kevin, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, 1985.

OĞUZMAN, M. Kemal – SELİÇİ, Özer – OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017, 20. Baskı.   

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, II, Üçüncü Baskı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1966.

ÖNGÖREN, Gürsel, Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1990. 

ÖZAY, İl Han, Gün Işığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, Ekim 2004.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 12. Baskı, Ankara 2011. 

ÖZKAYA, Eraslan, İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı, Seçkin Yayınları, Ankara, 1997. 

ÖZKAYA, Eraslan, İmar Hukuku Ders Notları, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. 

REISS, Albert H., Selecting Strategies of Social Control Over Organizational Life, In Enforcing Regulation, edited by Hawkins&Thomas, Boston, Kluwer-Nijhoff, 1984.

ROSS, H. Laurence, Housing Code Enforcement as Law in Action, Law and Policy, Vol. 17, No. 2, Blackwell Publishers Ltd., April 1995.

SANCAKDAR, Oğuz, Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Yetkin Yayınları, Ankara 1996.

SARICA, Ragıp, İdari Kaza, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1949.

SEZGİNER, Murat, İdari Makamların Sükutu Üzerine Açılan Davalarda Süre, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şakir Bekri’ye Armağan, C. 5, Y. 1996, S. 1-2, Konya.

ŞAHİN, Cenk, Acele Kamulaştırma, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Mayıs 2018.

ŞİMŞEK, Suat, İmar Hukuku, Milli Emlak Kontrolörleri Derneği Yayınları, Ankara, 2010.

ŞİMŞEK, Suat, İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) İtiraz ve Dava Yolları, Seçkin Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, Mart 2021.

TAN Turgut: İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2011.

TANÖR, Bülent - YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, (Son değişikliklere göre), Beta Yayım Dağıtım, İstanbul, Ekim 2005.

ULU, Güher, İdari İşlemin Yetki Unsuru, Seçkin Yayınları, Ankara 2012.

ÜNAL, Yücel, Türk Şehir Planlama Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

ÜNAL, Yücel, “Türk Hukukunda Plan Türleri, Planlar Sıradüzeni, Planlamada Yetki ve Büyükşehir Belediyelerinde Planlamalar”, Yerinden Yönetim Metropolitan Alanda Kentsel Yönetişim Uluslararası Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 1999.

YASİN, Melikşah, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009. 

YASİN, Melikşah, İmar Kanunu’nun 42. Maddesi-Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme-, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 16, S. 3-4, Nisan 2010. 

YAŞAR, Hasan Nuri, İmar Hukuku, İmar Planları ve Değişiklikleri, Yapı Kuralları, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2008.

YAVAŞLAR, Funda Başaran, İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, 2006 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, 12.01.2010.

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990. 

YENİCE, Kazım-ESİN, Yüksel, İdari Yargılama Usulü (Açıklamalı-İzahatlı-Notlu), Cilt: I, II, Arısan Matbaacılık, Ankara, 1983.

YILDIRIM Turan - YASİN Melikşah - KAMAN Nur - ÖZDEMİR H. Eyüp - ÜSTÜN Gül-TEKİNSOY Okay: İdare Hukuku, XII Levha Yayınları, Güncellenmiş 5. Baskı, İstanbul 2013.

YILDIZ, Ferruh, İmar Bilgisi, Planlama-Uygulama-Mevzuat, Nobel Yayın Dağıtım, 8. Baskı, İstanbul, Ekim 2012.

YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 1996.

YILMAZ, Mustafa, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları, MÜHF-HAD, C. 16, S. 3-4.

YÖRÜK, Ziya, İdari Kaza, Alaaddin Kıral Basımevi, İstanbul, 1944.

ZABUNOĞLU, Yahya Kazım, “İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu”, Danıştay Başkanlığı, Ankara, 1982.

ZANOBINI, Guıdo, İdare Hukuku, C. 1, Çev: AKGÜÇ, Atıf-ERMAN, Sahir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, M. Sadık Kağıtçı Matbaası, İstanbul 1945.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.