İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Suzan ASLAN
ISBN: 9786050505306
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suzan ASLAN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Suzan ASLAN

2020/02 1. Baskı, 179 Sayfa

ISBN 978-605-05-0530-6

ÖNSÖZ

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184) başlıklı bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak yazılmıştır.

İmar kirliliğine neden olma suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk defa ceza hukuku anlamında cezalandırılabilir bir fiil olarak düzenlenmiştir. Elbette ki imar kirliliğine neden olma fiiline vücut veren hareketler TCK’da suç olarak kabul edilmeden önce de işlenmekte idi. Fakat bu fiiller sadece kabahat şeklinde nitelendirilip çeşitli idari yaptırımlara tabi tutulmakta idi. Avrupa Birliği Hukukuna uyum çerçevesinde çevreye karşı suçların ceza hukuku yoluyla korunma altına alınması esasında yeni bir olgudur. İmar kirliliğine neden olma fiili de çevreye karşı suçlardan biri olup ceza hukuku yoluyla koruma altına alınması uygun görülmüştür. Çalışmamızda üzerinde durulan noktalardan bir tanesi de çevreye karşı suçlardan olan imar kirliliğine neden olma suçunun ceza hukuku yoluyla korunmasının ne derecede sağlandığıdır. Özellikle seçim öncesi dönemlerde çıkan “imar barışları/afları” ile maddenin ceza hukuku bağlamında caydırıcılığı tartışılmıştır.

Yoğun hayat meşgalesine rağmen danışmanım olmayı kabul eden ve hoca olmanın ötesinde gösterdiği alicenaplığı ve desteğinden ötürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELEN’e, yüksek lisans ders döneminde kendisinden aldığım dersler ile bana ufuk açan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KILINÇ’a ve sonsuz destek ve motivasyonları ile yardımlarını esirgemeyen ve tez jürisinde bulunma teklifimizi memnuniyetle kabul eden Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek akademik gerekse insani anlamda kendilerini tanımış olmaktan dolayı kendimi bahtiyar hissediyorum.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ailesinin her biri birbirinden değerli hocalarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Eskimeyen lise dostlarım ve Ankara’yı çekilir kılan değerli arkadaşlarım iyi ki varsınız.

Canım annem Şirine ASLAN ve babam İsmail ASLAN’a her daim yanımda olduklarına dair verdikleri güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Her telefon konuşmasında “nasılsın” sorusuna “tezle uğraşıyorum” cevabını almaktan bıkmayan, verdikleri huzurlu motivasyondan dolayı değerli ablalarım Hicret ASLAN ve Zeynep ASLAN’a, kardeşlerim Kevser, Merve, Seher (Ümmü Gülsüm) ve Muhammed Furkan’a en kalbi hislerimle teşekkür ederim. İsimlerini tek tek zikredemesem de bu süreçte yanımda olan herkese minnetarım.


İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR LİSTESİ13

GİRİŞ15

BÖLÜM I
SUÇ TİPİ HAKKINDA KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR,
TARİHÇE VE KAYNAKLAR

1.SUÇ TİPİ HAKKINDA KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR19

1.1.Genel Olarak19

1.2.Çevre Kavramı20

1.3.İmar Kavramı22

1.3.1.İmar Planları ve İmar Plan Türleri23

1.3.1.1.Bölge Planları25

1.3.1.2.İmar Planları26

1.3.1.2.1.Nazım İmar Planları27

1.3.1.2.2.Uygulama İmar Planı27

1.3.1.2.3.Çevre Düzeni Planı28

1.3.1.3.İmar Planlarının İptal Edilmesi ve Kazanılmış Haklara Etkisi28

1.3.2. İmar Programları33

1.4.İmar Hukuku ve İmar Hukukunun Kamu Düzeni ile İlişkisi35

1.5.Yapı Kavramı36

1.6.Yapı Ruhsatiyesi Kavramı36

1.7.Yapı Kullanma İzni Kavramı41

1.8.İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı42

1.9.Bina Kavramı43

1.10.Şantiye Kavramı44

1.11.Sınai Faaliyet Kavramı45

1.12.Belediye Sınırı, Mücavir Alan ve Özel İmar Rejimine Tabi Alan Kavramları47

1.12.1.Belediye Sınırı Kavramı48

1.12.2.Mücavir Alan Kavramı48

1.12.3.Özel İmar Rejimine Tabi Alan Kavramı50

1.13.Yapı Kayıt Belgesi ve Yapı Kayıt Bedeli Kavramı50

2.TARİHÇE51

3.KAYNAKLAR55

3.1.Genel Olarak55

3.2.Anayasa55

3.3.Kanunlar56

3.4.İmar Planları57

3.5.Yönetmelik57

BÖLÜM II
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER,
SUÇUN UNSURLARI, KUSURLULUK VE
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ

1. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER. 42 2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ
DEĞER
61

2.SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER64

3. SUÇUN UNSARI68

3.1.Suçun Maddi Unsurları68

3.1.1.Fail68

3.1.1.1.TCK m. 184/1 Açısından Fail Unsuru71

3.1.1.2.TCK m. 184/2 Açısından Fail Unsuru76

3.1.1.3.TCK m. 184/3 Açısından Fail Unsuru81

3.1.2.Mağdur83

3.1.3.Konu85

3.1.4.Fiil89

3.1.4.1.TCK m. 184/1 Açısından Fiil Unsuru90

3.1.4.2.TCK m. 184/2 Açısından Fiil Unsuru97

3.1.4.3. TCK m. 184/3 Açısından Fiil Unsuru99

3.1.5.Netice105

3.2.Suçun Manevi Unsuru106

3.3.Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru109

4.KUSURLULUK108

5.SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ111

5.1.Teşebbüs111

5.1.1.TCK m. 184/1 Açısından Teşebbüs Durumu112

5.1.2. TCK m. 184/2 Açısından Teşebbüs Durumu117

5.1.3.TCK m. 184/3 Açısından Teşebbüs Durumu118

5.2.İştirak118

5.3.İçtima120

5.3.1. TCK m.  184/1 Açısından İçtima Hali122

5.3.2.TCK m. 184/2 Açısından İçtima Hali128

4.3.3.TCK m. 184/3 Açısından İçtima Hali129

BÖLÜM III
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN,
YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI,
CEZA İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN SEBEP, 7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMAR BARIŞI VE SUÇA ETKİSİ, MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI

1.İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI131

2.İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI139

3.CEZA İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN BİR SEBEP OLARAK DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİ145

4. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA 11.05.2018 TARİHİNDE
7143 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 16 İLE GETİRİLEN İMAR BARIŞI DÜZENLEMESİ
153

5. MUHAKEME158

6.YAPTIRIM158

7.ZAMANAŞIMI162

8.SONUÇ163

9.KAYNAKÇA167AKBULUT, Berrin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017.

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2018.

AKIŞ, Ercüment: “Belediyenin İmar Planlarını Değiştirmesi ve Hukuki Sonuçları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1997, C. 6, S. 4, (s. 45-51).

ALICA, Süheyla: “Türkiye’de Çevre Suçları”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, C. 1, İstanbul, 2008, (s. 59-88).

ARISOY, Mine: “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Eylül, 2007, (s. 87-105).

ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, Mehmet Emin/ÇAKIR, Kerim: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017 (ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR: Genel Hükümler).

ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, Mehmet Emin/ÇAKIR, Kerim: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017 (ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR: Özel Hükümler).

ARTUKMAÇ, Sadık: Türk İmar Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1979.

AYGÖRMEZ UĞURLUBAY, Gülsün Ayhan: Çevreye Karşı Suçlar, Türk ve Alman Çevre Ceza Hukukunda Güncel Sorunlar, 1. Baskı, Yetkin, Ankara, 2015.

BAYDEMİR, Mehmet: Ansiklopedik-Emlak-Finans-Hukuk Sözlüğü, Anıl Yayıncılık, İstanbul, 2003.

BAYRAKTUTAN, Serhat: “Yargıtay Kararları Işığında İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Yargıtay Dergisi, C. 38, S. 3, (s. 5-48), Temmuz 2012.

BAZ, İbrahim/ÖZELMACIKLI, Mustafa Hakan: “İmar Barışının Getirdikleri ve Yaşanabilecek Aksaklıklar”, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, C. 1, No.1, 2018, (s. 65-72).

BECCARIA, Cesare: Suçlar ve Cezalar Hakkında, (İtalyanca Aslından Çeviren Sami Selçuk), İmge Kitabevi, 6. Baskı, 2016.

BOZYİĞİT, Recep/ KARAASLAN, Tufan: Çevre Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998.

CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide/ ÇAKMUT, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Beta Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2016 (CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar).

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 10. Baskı, 2011 (CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT: Türk Ceza Hukukuna Giriş).

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, 2016.

CEYHAN, İbrahim: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Çevre Hakkının Korunması (Çevreye Karşı Suçlar)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008 (CEYHAN: Çevreye Karşı Suçlar).

CEYHAN, İbrahim: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin, S. 10, (s. 87-108), Ağustos 2009 (CEYHAN: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”).

ÇAĞLAYAN, Ramazan: İdari Yargı Kararlarının Uygulanması ve Sonuçları, Asil Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara, 2004.

ÇAKIRCA, Seda İrem: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 47, Ekim 2012, (s. 59-94).

ÇELEN, Ömer: Bir İştirak Şekli Olarak Yardım Etme (Asli Fail Yardım Eden Ayrımı), Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2015.

ÇELİK, M. Lamih/ALTIPARMAK, Cüneyd: 84 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184), 1. Baskı, Seçkin, Ankara, 2013.

ÇELİK, M. Lamih: 101 soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı, 4. Baskı, Seçkin, Ankara, 2019.

ÇEPEL, Necmettin: Çevre Koruma ve Ekoloji Terimler Sözlüğü, Tema Yayınları, 1995.

ÇİÇEK, Erol: “İnsan Hakkı olarak Çevre ve Çevre Hukukuna Hâkim Olan Bazı İlkeler”, Bursa Barosu Dergisi, S. 94, Ocak 2004, (s. 105-116).

ÇOLAK, Nusret İlker: İmar Hukuku, XII. Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2010.

DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.

DİRİM, Vuslat: Sit Alanında İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Yargıtay Uygulamaları, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve Çevreye Karşı Suçlar Paneli, Seçkin Ankara, Ed. Murat Balcı, (s. 75-83), 2012.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, C. III, 9. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1997.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, C. I, 9. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1997.

DUMAN, İlker Hasan: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, http://www.ilkerduman.av.tr/makaleoku.aspx?id=981&/Ayın%20 Konusu/İMAR%20KİRLİLİĞİNE%20NEDEN%20OLMA%20 SUÇU, s.e.t. 28.02.2019.

DUYMAZ, Erkan: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Çevrenin Korunmasına Katkısı”, İstanbul Üniversitesi, SBF Dergisi, S. 47, 2012, (s. 121-160).

DÜNDAR, Hakan: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu” Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:5, S. 1, Haziran, (s. 87-110), 2005.

EREM, Faruk: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C. I, Genel Hükümler, Seçkin, 13. Baskı, Ankara, 1995.

EREM, Faruk/TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1978.

EREM, Faruk/ARTUK, Mehmet Emin/DANIŞMAN, Ahmet: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin, Ankara, 1997.

ERGEN, Cafer: “5237 sayılı TCK’nın 184. Maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu”, Mahalli İdareler Dergisi, S. 147, Ekim 2016 (ERGEN: “İmar Kirliliği”).

ERGEN, Cafer: Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku, Seçkin, Ankara, 2012 (ERGEN: İmar Hukuku).

ERGEN, Cafer/BÖKE, Veli: Kaçak Yapı, Ankara, 2005.

ERKAN, Nihal Ekin: “Ebniye Nizamnamelerinden Şehir Planlama Teorisine Uzanan Yol: İstanbul ’da Şehir Planlama”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 21, S.24, Ekim 2012, (s.1-14).

ERKÜN, Safa: Türk İmar Hukukunun Ana Çizgileri, Yem Yayınları, İstanbul, 1999.

ERMAN, R. Barış: “TCK Tasarısında Çevre Suçları”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 2, Sonbahar (s. 187-189), 2004.

FİDAN, Yunus: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184)”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, İstanbul, 2010.

GEMALMAZ, Mehmet Semih: “Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Türk Düzenlemesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 52, S. 1-4, 1986-1987 (s. 233-278).

GEZGİN KAYAN, Rahşan Bengi: “Çevre Hakkı ve Türk Ceza Kanunu’nda Çevreye Karşı Suçlar”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2007.

GİYİK, Abdullah: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, TBB Dergisi, Ocak, 2018, S. 134, (s. 71-44).

GÖKCEN, Ahmet: İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve Çevreye Karşı Suçlar Paneli, Seçkin, Editör: Murat Balcı, Ankara, s. 133-144, 2012.

GÖKCEN, Ahmet/ BALCI, Murat/ ALŞAHİN, Mehmet Emin/ ÇAKIR, Kerim, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.Baskı, Ankara, 2018.

GÖLBAŞI, Serkan: Kentleşme ve Suç, XII. Levha Yayınları, İstanbul, 2008.

GÖRMEZ, Kemal: Türkiye’de Çevre Politikaları, Gazi Büro, Ankara, 1991.

GÖZLER, Kemal: Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 8. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016.

GÜNAY, Erhan: Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı-Örnekli İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Bağlantılı Görev Suçları, Seçkin, Ankara, 2015.

GÜNGÖR, Engin: “Türk Ceza Kanunu’nda Çevreye Karşı Suçlar”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde, 2013.

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Çevreye Karşı Suçlar”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin, Ankara, 2012 (HAFIZOĞULLARI/ÖZEN: Çevreye Karşı Suçlar).

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, US-A Yayıncılık, 2017 (HAFIZOĞULLARI/ÖZEN: Genel Hükümler).

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 5. Baskı, Ankara, US-A Yayıncılık, 2016 (HAFIZOĞULLARI/ÖZEN: Kişilere Karşı Suçlar).

HAFIZOĞULLARI, Zeki/MUHARREM, Özen: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara, 2012 (HAFIZOĞULLARI/ÖZEN: Topluma Karşı Suçlar).

HAKERİ, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016.

HAŞILOĞLU, Sedat Sami: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Bu Suçun Onarıcı Adalet Bakımından İncelenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2012.

İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2017 (İÇEL: Genel Hükümler).

İÇEL, Kayıhan: “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:7, S. 14, s. 35-49, Güz 2008 (İÇEL: Görünüşte İçtima).

İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım: 1. Kitap, 3. Baskı, İstanbul, 1999.

KALABALIK, Halil: İmar Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Seçkin, Ankara, 2015. KAPLAN, Mahmut: İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Seçkin, Ankara, 2018. KARAKEHYA, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, 2. Baskı, 2016.

KARASU, Mithat Arman: Kente Karşı Suç, İmar Uygulamaları Bağlamında Kente Karşı İşlenen Suçlar, Savaş Yayınevi, Ankara, 2009 (KARASU: Kente Karşı Suç).

KARASU, Mithat Arman: “Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C. 57, S. 4, (s. 255-281) (KARASU: Kentleşme Dinamikleri).

KARASU, Mithat Arman/ALTIPARMAK, Cüneyd: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184)”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, C. 9, (s. 43-74), 2013.

KARAVELİOĞLU, Celal: Açıklamalı-Uygulamalı-İçtihatlı İmar Kanunu, Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, Ankara, 2007.

KATOĞLU, Tuğrul: Çevre Hukuku Sempozyumu, Çeşme, düzenleyenler: Avrupa Konseyi, Türkiye Adalet Akademisi; Editör: Emel Badur, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 10-11, s. 77-104, Nisan 2006 (KATOĞLU: Çevre Hukuku Sempozyumu).

KATOĞLU, Tuğrul: “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Mülkiye Dergisi, 2005, C. 29, S. 246, (s. 133-157) (KAT¬OĞLU: Çevreye Karşı Suçlar).

KELEŞ, Ruşen/ ERTAN, Birol, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, İstanbul 2002.

KILIÇ, Selim: “Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2, 2001, (s. 131-149).

KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Seçkin, Ankara, 2017 (KOCA/ÜZÜLMEZ: Genel Hükümler).

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin, Ankara, 2017 (KOCA/ÜZÜLMEZ: Özel Hükümler).

MENGİ, Ayşegül/KELEŞ, Ruşen: İmar Hukukuna Giriş, 1. Baskı, Ankara, İmge Yayınevi, 2003.

MERAN, Necati: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Üzerinde Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi, S:29, Ocak 2009, (s. 169-185) (MERAN: İmar Kirliliği).

MERAN, Necati: İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmardan Sorumlu Kişilerin Görevi Kötüye Kullanmaları, Mühür Bozma ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013 (MERAN: İmardan Sorumlu Kişilerin).

OĞURLU, Yücel: “İmar Planlarının Değiştirilmesinin Ruhsat ve Süren İnşaatlara Etkisi Konusunda Abd Hukukundan Çözümler: “Aykırı Kullanım Hakkı” ve “Kazanılmış Parselleme Hakkı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1-2, Haziran 2003, (s. 199-216).

ÖNDER, Ayhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994.

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017 (ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE: Genel Hükümler).

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 12. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017 (ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE: Özel Hükümler).

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 5. Baskı, 2013. (ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE: Ceza Muhakemesi Hukuku).

ÖZBEY, Özcan: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:4, S. 13, Nisan 2013, (s. 321-350).

ÖZCAN, Koray: “Tanzimat’ın Kent Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken Planlama Deneyimleri (1839–1908)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları VII/2, 2006, (s. 149-180) (ÖZCAN, Koray).

ÖZCAN, Onur: “Türk Hukukunda Çevre Suçları”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, C. 1, İstanbul 2008 (ÖZCAN, Onur).

ÖZER, İbrahim: “Türk Ceza Hukukunda Etkin Pişmanlık”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya, 2011.

ÖZDEN, Pınar: “İmar Planlarında Çevre Olgusunun Yeri ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Temmuz 1997, Ocak-Temmuz 1998, (s. 16-19).

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 2. Baskı, Seçkin, Ankara, 2005 (ÖZGENÇ: Gazi Şerhi).

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017 (ÖZGENÇ: Genel Hükümler).

ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Baskı, Ankara, 2008.

PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 4, Ankara, Seçkin, 2008 (PARLAR/HATİPOĞLU: Ceza Kanunu Yorumu).

PARLAR, Ali/ HATİPOĞLU Muzaffer: Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutuyla Çevre Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 (PARLAR/HATİPOĞLU: Çevre Hukuku).

SAĞLAMDEMİR, Arzu: “Ceza Hukukunda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hukuk Anabilim dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı, İstanbul, 2007.

SANCAKDAR, Oğuz, Belediyenin İmar Planını Yapması Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara, Yetkin, 1996.

SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara, Yetkin, 2016 (SOYASLAN: Genel Hükümler).

SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin, 11. Baskı, Ankara 2016 (SOYASLAN: Özel Hükümler).

SÜTÇÜ, Nezih: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Tahlili”, Legal Hukuk Dergisi, S. 27, Mart 2005 (s. 979-995).

ŞAHİN, Fatih: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

ŞEN, Ersan: Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çevrede Yaşama Hakkı), Kazancı Kitap, İstanbul, 1994 (ŞEN: Çevre Ceza Hukuku).

ŞEN, Ersan: “Ceza Hukuku Açısından Avrupa Birliği’nde Çevrenin Korunması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 7, Nisan 1994, (s. 61-65) (ŞEN: Çevrenin Korunması).

TALAS, Serdar/IŞIKA, Sertaç: Çevrenin Korunması Bağlamında İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İlgili Mevzuat, Lale Organizasyon Yayınları, İstanbul, 2012.

TANERİ, Gökhan: Çevreye Karşı Suçlar, Bilge Yayınevi, Ankara, 2016.

Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, T.C. Adalet Bakanlığı, Yayın İşleri Daire Başkanlığı, Ankara, 2005.

TEKİNSOY: M. Ayhan: “İmar Planlarının Hukuksal Niteliği, İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş ruhsatlar Üzerindeki Etkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, S. 2, (s. 46-56), Bahar 2008.

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017.

TOROSLU, Nevzat/TOROSLU, Haluk: Ceza Hukuku Genel Kısım, 21. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2015.

TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, 9. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2018 (TOROSLU: Ceza Özel Kısım).

TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku ve Çevre, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 1982 (TOROSLU: Ceza Hukuku ve Çevre).

TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Açısından Çevre Kanunu, Çevre Kanunun Uygulanması, Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yayınları, Ankara 1987 (TOROSLU: Çevre Kanunu).

TURGUT, Nükhet: Çevre Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2001 (TURGUT: Çevre Hukuku).

TURGUT, Nükhet: Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009 (Turgut: Çevre Politikası).

TÜTÜNCÜ, Rasim: “Danıştay Kararları Işığında İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Şubat 2015.

ULUSOY, Ali D.: “Çevre Kirlenmesinin Oluşmasından Sonraki Aşamada Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Çözümlerine Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1993, C. 43, S. 1-4, (s. 125-142).

ÜLKÜ, Muhammet Murat: “Çevreye Karşı Suçlar”, http://www.ceza- bb.adalet.gov.tr/makale/149.pdf s. e.t. 02.03.18.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, C. 1, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.

ÜNVER, Yener/ NUHOĞLU, Ayşe: Federal Almanya Çevre Ceza Hukuku, Beta Basım, İstanbul, 1999.

ÜNVER, Yener: Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin, Ankara, 2003.

YAĞCI, Sabri Eyüp: “Yargıtay Kararları Işığında Çevreye Karşı Suçlar”, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve Çevreye Karşı Suçlar Paneli, Editör: Murat Balcı, Seçkin, Ankara, (s. 85-116), 2012.

YAŞAMIŞ, Firuz D.: “Çevre Ceza Hukukunda Son Gelişmeler: Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 58, 2005, (s. 137-147).

YAYLA, Yıldızhan: Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri ve İstanbul Örneği, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1975 (YAYLA: Şehir Planlaması).

YAYLA: Yıldızhan: Yeni İdari Düzenlemeler Karşısında Evvelce Alınmış Ruhsatların Durumu, Yiğit Okura Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No:3, s. 399-407 (YAYLA: Yeni İdari).

YERDELEN, Erdal: “Mütemadi (Kesintisiz) Suç”, TAAD, Yıl: 5, S. 18, Temmuz 2014, (s. 113-152) (YERDELEN: Mütemadi Suç).

YERDELEN, Erdal: Cezanın Belirlenmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013 (YERDELEN: Cezanın Belirlenmesi).

YILDIRIM, Ramazan: “İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Üzerinde İdarenin Yetki ve Yaptırımları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, 1990.

YILDIZ, Ali Kemal: “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu” (TCK m. 184), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, Kamu Hukuku, S. 2, (s. 293-298), 2004 (YILDIZ: İmar Kirliliği).

YILDIZ, Ferruh: İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat), 3. Baskı, Nobel Basım, 1995 (YILDIZ: İmar Bilgisi).

YILMAZ, Mustafa: İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin, Ankara, 2002 (YILMAZ: İmar Yaptırımları).

YILMAZ, Sacit: Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanunundaki Çevre Suçları, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013 (YILMAZ: Çevre Hukuku Bağlamında).

YILMAZ, Şenol: “Çevre Suçları”, https://www.google. com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah UKEwisnKe4z9TZAhVOyqQKHbEvBPsQFggoMAA&url=http %3A% 2F%2Fwww.ceza- bb.adalet.gov.tr%2Fmakale%2F166.doc &usg=AOvVaw3CVejdi3b1rVJqEvgxM1xa s. e.t. 05.03.2018 (YILMAZ: Çevre Suçları).

YILMAZ, Zekeriya: Notlu, Gerekçeli Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Seçkin, Ankara, 2004 (YILMAZ: Türk Ceza Kanunu).

YİĞİT, Birgül: “İmar Hukukundan Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı Sınırlandırmaları Özelinde, Türk Hukuk Sistemi İçinde Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin Esaslar”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl: 2016, S. 7, (s. 1207-1258).

YURTCAN, Erdener: Yeni Türk Ceza Kanunu, İstanbul Barosu Yayınları, Ocak 2005 (YURTCAN: Yeni TCK).

YURTCAN, Erdener: Ceza Yargılaması Hukuku, 11. Baskı, İstanbul, 2005 (YURTCAN: Ceza Yargılaması).

ZAFER, Hamide: Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016.

ZEVKLİLER, Aydın: İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat, AÜHF Yayınları, Ankara, 1982.

 

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.etimolojiturkce.com/kelime/imar

Sayıştay: Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu, Performans Denetimi Raporu, Mayıs 2008, https://egov.nik.gov.pl/g/egov/TR/2008/MunicipalInvestments/ 2008-1Aykome.pdf

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ruhsat

http://www.hukukmedeniyeti.org/malum-prohibitum/nedir/ https://www.google.com.

tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK EwisnKe4z9TZAhVOyqQKHbEvBPsQFggoMAA&url=http%3A %2F%2Fwww.ceza-bb.adalet.gov.tr%2Fmakale%2F166.doc&usg = AOvVaw3CVejdi3b1rVJqEvgxM1xa

http://www.resmîgazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

http://imarbarisi.csb.gov.tr/yapi-kayit-belgesi-verilmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-i-86171 https://www.kazanci.com


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.