İmar Planları

İmar Planları, İmar Hukuku, Şehircilik İdari Yargı Denetimi, Mekân
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erol KÖKTÜRK - Erdal KÖKTÖRK
ISBN: 9789750268809
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erol KÖKTÜRK, Erdal KÖKTÖRK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1200

Uzun yıllar, "Gayrimenkul", "Arazi Geliştirme" ve "İmar Planları" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, sunulan kapsamıyla Türkiye'de bir ilktir.

İmar Planları konusu hem sosyal hem de ekonomik yaşamın merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin çok sayıda çalışma, kitap, makale yayınlanmış; kongre vb. toplantılar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların çoğu hukuki içerikli olduğu için, konunun teknik, mekânsal ve şehircilik boyutları biraz eksik kalmıştır.

Kitapta konuya ilişkin yüzlerce Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi ve çok sayıda AİHM kararına yer verilmiş, aynı zamanda konunun teknik, mekânsal ve şehircilik boyutları da ayrıntılı biçimde ele alınmış, ilişkilendirilmiş ve çok sayıda örnekle ve örnek olayla somutlanmıştır.

İki ayrı kitaptan oluşacak olan kitap serisinin ilkini oluşturan bu kitabın, devamı niteliğinde olan "Arsa Düzenlemeleri" kitabı da yine aynı yöntemle ve içerikle hazırlanmakta olup, yakın bir zamanda siz okuyucuların beğenisine ve yararlanmasına sunulacaktır.

Konu Başlıkları
Mekân Politikası
Mekânsal Planlamanın Mülkiyet Sistemi ve Kamu Mallarıyla İlişkisi
Mekânsal Planlamada Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı
Mekânsal Planlamada ve İmarda Kazanılmış Hak
İmar Planlarının Türleri, Ölçekleri ve Kademeleri
İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması, Yürürlüğe Girmesi ve Kesinleşmesi ile İlgili Usul ve Esaslar
Özel Amaçlı İmar Planları (Kıyı, Turizm, Sanayi, KTV vb. 15 Farklı Alanda İmar Planı Yapımı, Onaylanması, İlkeleri ve Standartları)
Plan Değişikliklerinde Değer Artış Payı Ödemesi, İmar Hakkı Aktarımı
İmar Planlarına Karşı Açılacak İptal Davalarında Yetki, Şekil, Sebep, Konu, Amaç, Ehliyet ve Dava Açma Süresi
İdari Yargıda İmar Planlarının İptali ve Sonuçları
İmar Planlarının Uygulanmamasının Sonuçları: Parsel Bazında Plan Değişiklikleri, Geçici (Muvakkat) Yapılar, Kamulaştırmasız El Koyma Yoluyla Tazminat Davaları
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Bölüm 01
MEKÂN POLİTİKASI
01.1. MEKÂNA BÜTÜNSEL BAKIŞ  33
01.1.1. Mekân Kavramı  33
01.1.2. Mekân Politikası  35
01.1.3. Kentleşme Süreci ve Kentlerin Bunalımı  38
01.1.4. Toprak ve Kentleşmedeki Yeri  44
01.2. 21. YÜZYILIN KENTİ  47
01.2.1. Leizig Şartı  48
01.2.2. Avrupa Kentsel Şartı (Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto)  51
01.2.3. KENTGES–Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)  56
01.2.4. Mekânsal Planlama Politikaları  57
01.3. PLANLAMA SÜRECİ VE DEĞER ARTIŞLARI  61
01.3.1. Topraktaki Değer Artışının Sonuçları  62
01.3.2. Planlama Süreci ve Değer Artışları  66
01.3.3. Değer Artışları Kime Ait Olmalı?  72
01.3.4. Değer Artışlarının Maliklerde Kalmasının Etkileri  74
01.3.5. Değer Artışlarının Kamuya Dönmesinin Araçları  75
01.3.6. Yeni Bir Mülkiyet ve Planlama Anlayışı Yoluyla  77
01.3.7. Değer Artışlarının Uygulama Sürecinde Geri Alınması  80
01.3.8. Edinme Araçları  86
01.3.8.1. Satın Alma  86
01.3.8.2. Kamulaştırma  88
01.3.8.3. Önalım Hakkı  90
01.3.8.4. Mal Değişimi (Trampa)  92
01.3.9. Kentsel Dönüşüm ve Dağıtım Süreçleri  94
01.3.10. Vergileme  102
01.3.10.1. Mekânsal Vergilere Bakış  102
01.3.10.2. Arsa Politikasının Mali Araçları  104
01.3.10.3. Mekânsal Vergi Türleri  105
01.3.10.4. Kentsel Rantların Vergilendirilmesi  105
01.3.10.5. Değer Artışlarının Vergilemesinin Modellenmesi  109
01.3.11. Yollara ve Teknik Altyapılara Katılım Payı  111
01.3.12. Planlamayla Yaratılan Değer Artışlarına Yaklaşım Konusunda Diğer Ülke Örnekleri  115
01.3.12.1. Federal Almanya  115
01.3.12.1.1. Planlamayla Yaratılan Değer Artışları  115
01.3.12.1.2. Kentsel Dönüşümle Yaratılan Değer Artışları  121
01.3.12.1.3. Vergileme  123
01.3.12.1.4. Yollara ve Altyapılara Katkı Payları  125
01.3.12.2. İsviçre  126
01.3.12.3. Avusturya  132
01.3.13. İmar Yasası’nda Yapılan Düzenleme  134
01.4. İMAR PLANLARI VE ARSA DÜZENLEMESİNDE MÜLKİYETİN ROLÜ VE SOSYAL ADALET  139
01.4.1. Mülkiyet Kurumu  140
01.4.1.1. Mülkiyetin Anlamı ve Kapsamı  140
01.4.1.2. Mülkiyetin Tarihselliği  143
01.4.1.2.1. İlkel Toplumlarda Mülkiyet  143
01.4.1.2.2. Antik Yunanda Mülkiyet  144
01.4.1.2.3. Roma’da Mülkiyet  145
01.4.1.2.4. Feodal Toplumlarda Mülkiyet  146
01.4.1.2.5. Kapitalist Toplumlarda Mülkiyet  146
01.4.1.2.6. Sosyalist Toplumlarda Mülkiyet  147
01.4.1.2.7. Günümüzde  148
01.4.1.2.8. Değerlendirme  149
01.4.1.3. Bazı Düşünülerin Mülkiyete Yaklaşımları  150
01.4.1.3.1. Platon  150
01.4.1.3.2. Aristoteles (İ.Ö. 384–322)  152
01.4.1.3.3. İbn–i Haldun (1332–1406)  156
01.4.1.3.4. Sir Thomas More (1478–1535)  156
01.4.1.3.5. Thomas Hobbes (1588–1679)  158
01.4.1.3.6. John Locke (1632–1704)  160
01.4.1.3.7. Jean–Jacques Rousseau (1712–1778)  165
01.4.1.3.8. Pierre–Joseph Proudhon (1809–1865)  167
01.4.1.3.9. Karl Marx ve Friedrich Engels  169
01.4.1.4. Değerlendirme  171
01.4.2. Kent Toprakları ve Mülkiyet  174
01.4.3. Planlama ve Uygulama Süreçleriyle Mülkiyet Kurumunun İlişkisi  177
01.4.4. Kent Topraklarında Özel Mülkiyetin Yarattığı Sorunlar  178
01.4.5. Mülkiyet Bir Temel Hak mıdır?  179
01.4.6. İnsan Hakları–Adalet İlişkisi  184
01.4.7. Mülkiyeti Sınırlandırma Ölçütleri  186
01.4.7.1. Kamu Yararı  190
01.4.7.2. Toplum Yararı  191
01.4.7.3. Eşitlik  191
01.4.7.4. Adalet  193
01.4.8. Adalet Konusalı  196
01.4.8.1. Tanımlama Çabaları  196
01.4.8.2. Tarihsellik ve Kökler  199
01.4.8.3. Mekânda Adaletin Anlamı Nedir?  203
01.4.8.4. Mülkiyete Yeniden Dokunma Gereği  208
01.4.8.5. Türkiye İçin Bir Değerlendirme  209
01.4.9. Her Şey Bakış Açısına Bağlı  213
01.5. SONUÇ VE BAĞLANTI  217
Bölüm 02
MEKÂNSAL PLANLAMA İLE HARİTA,
TAPU VE KADASTRO SİSTEMİNİN İLİŞKİLERİ
02.1. GİRİŞ  221
02.2. HARİTA  225
02.2.1. Harita Yapımında Koordinat Sistemi  225
02.2.2. Haritalarda Ölçek  226
02.2.3. Haritalarda Pafta Bölümlemesi  227
02.2.4. Harita Türleri  229
02.2.5. Haritaların Ölçeklerine Göre Sınıflandırılması  229
02.2.6. Gizlilik Statüleri  230
02.2.7. Haritaların Amaçlarına ve Kullanım Alanlarına Göre Sınıflandırılması  232
02.2.8. Hukuksal Statülerine Göre Haritalar  233
02.2.9. Uygulama (Aplikasyon)  234
02.2.10. Haritaların Üretilmesine ve İmar Planlarına Dayalı Uygulama Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler  235
02.3. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYGULAMA İMAR PLANLARINA DAYALI YAPILAN UYGULAMA İŞLEMLERİNİN KONTROLÜ VE TESCİLİ  235
02.4. İMAR PLANI, TAPU PLANI VE PARSELASYON PLANININ BİRBİRİNİ İZLEYEN VE BİÇİMLENDİREN İLİŞKİLERİ  237
Bölüm 03
MEKÂNSAL PLANLAMADA
KULLANIM KARARLARININ KAMU MALLARIYLA İLİŞKİSİ
03.1. GİRİŞ  249
03.2. İMAR HUKUKUNDA KAMU MALLARI  250
03.2.1. Meraların Nitelik Değişikliğiyle İmar Planına ve Mülkiyete Konu Olmaları  253
03.2.2. Ormanlarda Nitelik Değişikliği ile Ormanlarda İnşaat İzni Verilmesi Uygulamaları  254
03.2.2.1. Ormanların Turizm ve Konaklama Amacıyla Tahsisi  256
03.2.2.2. Ormanlarda Madencilik ve Taş Ocağı İşletmeciliği  257
03.2.2.3. Özel Ormanlar  258
03.2.3. Kıyıda İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması ve Değiştirilmesi  259
03.2.3.1. Kıyıda Yapılacak Yapı ve Tesisler  263
03.2.3.2. Sahil Şeridinin Kullanımı ile İlgili Danıştay Kararı  267
03.2.4. Kültür ve Tabiat Varlıkları  271
03.3. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANACAK ALANLAR  273
Bölüm 04
İMAR PLANLARININ DENETLENMESİ ÖLÇÜTLERİ
04.1. ŞEHİRCİLİK İLKELERİ  283
04.1.1. Giriş  283
04.1.2. Şehircilik İlkelerinin Tarihi, Tanımı ve Kapsamı  283
04.1.3. Danıştay Kararlarına Göre Şehircilik İlkeleri  287
04.1.3.1. Ankara ile İlgili Bir Danıştay Kararına Göre Şehircilik İlkeleri  287
04.1.3.2. Antalya ile İlgili Bazı Danıştay Kararlarına Göre Şehircilik İlkeleri  292
04.1.3.3. İstanbul ile İlgili Bazı Danıştay Kararlarına Göre Şehircilik İlkeleri  298
04.1.3.3.1. İstanbul’da Kentsel Planlamanın Tarihsel Süreci  299
04.1.3.3.2. İstanbul–Park–Otel Turizm Merkezi  303
04.1.3.3.3. 16/9 Binaları  306
04.1.3.3.4. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Arazisi  312
04.1.3.3.5. Çiftçiler Tower  316
04.1.3.3.6. Gökkafes  317
04.1.3.3.7. Acarkent  324
04.1.4. Sonuç  330
04.2. PLANLAMA ESASLARI  332
04.2.1. Genel Planlama Esasları  333
04.2.2. Mekânsal Strateji Planı ile Çevre Düzeni Planlarında Planlama İlkeleri ve Esasları  335
04.2.3. Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ile İlgili Planlama İlkeleri ve Esasları  336
04.2.4. Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ile İlgili Planlama Esasları  337
04.2.5. Planlama Esasları ile İlgili Danıştay Kararları  339
04.2.6. Değerlendirme ve Sonuç  352
04.3. KAMU YARARI  354
04.3.1. Giriş  354
04.3.2. Kamu Yararının Tanımı ve Kapsamı  355
04.3.3. Kamu Yararı ve Toplum Yararı Arasındaki Farklar  357
04.3.4. Kamu Yararının Niteliği  361
04.3.5. AİHM Penceresinden Kamu Yararı  370
04.3.6. Üstün Kamu Yararı  371
04.3.6.1. Danıştay’a Göre Üstün Kamu Yararı  372
04.3.6.1.1. Acele Kamulaştırmanın Olağan Kamulaştırmaya Göre Üstün Kamu Yararı Olduğu  372
04.3.6.1.2. Sağlık Hizmetinin Yürütülmesine Yönelik Tasarrufların Üstün Kamu Yararı Olduğu  373
04.3.6.1.3. Yeşil Alanın Konuta Göre Üstün Kamu Yararı Olduğu  374
04.3.6.1.4. TCDD Hizmetlerinin Üstün Kamu Yararı Taşıması  375
04.3.6.1.5. Park ve Rekreasyon Alanının Konut Alanına Göre Daha Üstün Kamu Yararı Olduğu  375
04.3.6.1.6. Yol Standartları ve Trafik Güvenliği Açısından Güzergâh Değişikliğinde Mezarlığın Korunmasının Üstün Kamu Yararı Olduğu  376
04.3.6.1.7. Meranın Küçük Sanayi Sitesinden Daha Üstün Kamu Yararı Olduğu  376
04.3.6.1.8. Ağaçlandırılacak Alanın Konut Alanından Daha Üstün Kamu Yararı Olduğu  377
04.3.6.2. Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne Göre Üstün Kamu Yararı  378
04.3.6.2.1. Kentsel Dönüşümün Meralara Göre Daha Üstün Kamu Yararı Olduğu  378
04.3.6.2.2. Ormanların Turizm Amaçlı Yatırımlara Tahsisinin Ancak Üstün Kamu Yararı Bulunması ve Zorunluluk Durumlarında Olanaklı Olabileceği  379
04.3.7. Sonuç  380
Bölüm 05
İMAR PLANLARI
05.1. İMAR PLANLARININ AMACI, TANIMI VE KAPSAMI  385
05.1.1. İmar Planlarının Amacı ve Tanımı  385
05.1.2. İmar Planlarının Kapsamı  400
05.2. İMAR PLANLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ  408
05.3. MEKÂNSAL PLANLAMADA VE İMARDA ÖNCELİKLE UYULACAK KURALLAR  414
05.3.1. Öncelikle Anayasa ve Yasaların Uygulanması  415
05.3.2. İkinci Sırada İmar Planı Kararlarının Uygulanması  423
05.3.2.1. İmar Planının Plan Notundan Önce Uygulanacağı  423
05.3.2.2. İmar Planının Yönetmeliklerden Önce Uygulanacağı  428
05.3.3. Üçüncü Sırada İmar Planı Notlarının Uygulanması  429
05.3.4. Dördüncü Sırada Yönetmeliklerin Uygulanması  429
05.4. MEKÂNSAL PLANLAMADA VE İMARDA KAZANILMIŞ HAK  431
05.4.1. Giriş  431
05.4.2. Kuralların Geriye Yürümemesi  435
05.4.3. Kazanılmış Hak Nedir? Nasıl Oluşur?  437
05.4.4. İmar Hukukunda Kazanılmış Hak  440
05.4.5. İmar Planının İptal Edilmesi ve/veya Yürürlüğünün Durdurulması Durumunda İmarda Kazanılmış Hak  443
05.4.5.1. Danıştay’ın 2013 Yılından Önceki Kararlarında Kazanılmış Hak  443
05.4.5.2. 2013 Yılından Sonraki Danıştay Kararlarında Kazanılmış Hak  451
05.4.6. İmar Planlarının Değiştirilmesi Durumunda Kazanılmış Hak  455
05.4.7. Hukuka Aykırı Verilen Yapı Ruhsatı Açısından Kazanılmış Hak  457
05.4.8. Sonuç  462
05.5. İMAR PLANLARINDA YETKİ  463
05.5.1. İdarelere Verilen Yetkinin Dayanağı  463
05.5.2. İmar Hukukunda Yetkinin Dayandığı Hukuk Alanı  467
05.5.3. İmar Planları ile İlgili Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme  469
05.5.4. İmar Planlarının Türleri, Ölçekleri ve Kademeleri  472
05.5.4.1. Kalkınma Planları İmar Planlarının Üst Ölçeğindeki Planlar mıdır?  473
05.5.4.2. İmar Planlarında Kademeli Birliktelik, Plan Türleri ve Ölçekleri  474
05.5.4.3. Alt Kademe Planların Üst Kademe Plan Kararlarına Uygun Olması  477
05.5.4.4. Üst Kademede Plan Olmadığında Alt Kademedeki Planın Onaylanamaması  479
05.5.4.5. İmar Planlarına Dayalı Gerçekleştirilen Uygulayıcı İşlemler  480
05.5.5. Revizyon, İlave, Değişiklik ve Mevzii İmar Planlarının Kademe Planları ile İlişkisi  482
05.5.5.1. Revizyon, İlave, Değişiklik İşlemlerinin Kademe Planları ile İlişkisi  482
05.5.5.2. Mevzii İmar Planlarının Kademe Planları ile İlişkisi  485
05.5.5.3. Kademe Planları Arasında Yer Almayan Özel Amaçlı Plan ve Projeler Hangileridir?  488
05.5.6. İdarelerin Yargı Yoluyla İmar Planı Yapımına Zorlanamaması  490
05.5.7. İmar Planlarını Yapmaya Yetkili Meslek  494
05.5.7.1. Müelliflerin Öğrenim Niteliği, Planlama Alanı Grupları, Müelliflerin Derecelendirilme Esasları  495
05.5.7.1.1. Müelliflerin Öğrenim Niteliği  495
05.5.7.1.2. Planlama Alanı Grupları  496
05.5.7.1.3. Müelliflerin Derecelendirilme Esasları  496
05.5.7.2. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Planlama Bürolarında Çalışma  498
05.5.7.3. Plan Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  499
05.5.8. İmar Planlarını Onaylamaya Yetkili İdareler  500
05.5.8.1. Mekânsal Strateji Planlarını Onaylamaya Yetkili İdare  500
05.5.8.2. Çevre Düzeni Planlarını Onaylamaya Yetkili İdare  501
05.5.8.2.1. Havza ve Bölge Bazında Çevre Düzeni Planını Onaylamaya Yetkili İdare  502
05.5.8.2.2. İl Bazında Çevre Düzeni Planını Onaylamaya Yetkili İdare  503
05.5.8.3. Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planını Onaylamaya Yetkili İdareler  504
05.5.8.3.1. Büyükşehir Olan/Olmayan İllerde İmar Planını Onaylamada Yetki Farklılığı  507
05.5.8.3.2. Büyükşehirlerde Nazım İmar Planını Onaylama Yetkisi  514
05.5.8.3.3. Büyükşehirlerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını Onaylama Yetkisi  515
05.5.8.3.4. Büyükşehirlerde Nazım İmar Planının Onayından Sonra 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve Onaylanmasında Yetki  518
05.5.8.3.5. Büyükşehirlerde, Yasalarla Büyükşehir Belediyesine Verilmiş Görev ve Hizmetlerin Gerektirdiği İmar Planı Onaylama Yetkisi  521
05.5.8.3.6. Büyükşehirlerde, Merkezi Yönetime Verilen İmar Planı Onaylama Yetkisi  521
05.5.8.3.7. Büyükşehirlerde, Alt kademe Planlarla Üst Kademe Planlar Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesinde Yetki  522
05.5.8.3.8. Büyükşehirlerde İmar Planlarıyla İlgili Olarak Büyükşehir Belediye Başkanına Verilen Yetki  524
05.5.8.3.9. Nazım İmar ve Uygulama İmar Planlarının Onaylanmasında Merkezi Yönetimin Yetkileri  528
05.5.9. İmar Planları ve İmarla İlgili Merkezi Yönetimin Mutlak Denetimi  540
05.5.10. Bir Bölgede Birden Çok Yasa Bulunması Durumunda Öncelikle Uygulanacak Yasanın Tespiti  543
05.5.11. Özel Yasalarda İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  545
05.5.11.1. 5393 sayılı Belediye Yasası ile İl/İlçe Belediyelerine Verilen Yetki  548
05.5.11.2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Büyükşehir Belediyelerine ve İlçe Belediyelerine Verilen Yetki  551
05.5.11.3. 5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresine Verilen Yetki  552
05.5.11.4. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Verilen Yetki  553
05.5.11.5. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Verilen Yetki  558
05.5.11.6. 3194 sayılı İmar Yasası’nın Ek 3. Maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Verilen Yetki  560
05.5.11.7. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası’yla Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’na Verilen Yetki  563
05.5.11.8. 2873 sayılı Milli Parklar Yasası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na Verilen Yetki  567
05.5.11.9. TCDD Yasası ile Büyükşehir Belediyelerine ve İl/İlçe Belediyelerine Verilen Yetki  569
05.6. İMAR PLANLARININ YAPIMI, ONAYLANMASI, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE KESİNLEŞMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR  570
05.6.1. Planların Yapımında Yetki ve Koşul  577
05.6.1.1. Planların Yapımında Yetki  577
05.6.1.2. İmar Planlarının İdareye Sunulması Öncesinde Plan İşlem Numarası (PİN) Alınması  577
05.6.1.3. İmar Planı Önerilerinin İdareye Sunulması Koşulu  578
05.6.2. Mekânsal Planların Yapımına İlişkin İlkeler ve Esaslar  578
05.6.2.1. Planların Yapımında Araştırma ve Analiz  578
05.6.2.2. Planların Hazırlanması Sürecinde Eşik Analizi  584
05.6.2.3. Planların Hazırlanmasında Etüt ve Araştırmalar  584
05.6.2.4. Mekânsal Plan Yapımında Kurum ve Kuruluş Görüşlerinin Alınması  586
05.6.2.5. İmar Planlarında İnşaat Miktarını Tanımlayan Özel İşaretler (KAKS (E), TAKS, h)  589
05.6.2.5.1. Katlar Alanı Katsayısı (KAKS, Emsal (E))  589
05.6.2.5.2. TAKS ile İfade Edilen İnşaat Hakkı  590
05.6.2.5.3. Çekme Mesafeleri Şeklinde Tanımlanan İnşaat Miktarı  591
05.6.2.5.4. “Kişi/Hektar” Şeklinde Tanımlanan İnşaat Miktarı  593
05.6.2.6. İmar Planlarında Kullanım Alanlarının Tanımları  595
05.6.3. Planlara İlişkin Açıklamalar  606
05.6.3.1. Plan Raporu  607
05.6.3.2. Gösterim (Lejant) Teknikleri  607
05.6.3.3. Planlamada Standartlar  615
05.6.3.4. Plan Notu  620
05.6.4. Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının Onayı, İlanı ve Kesinleşmesi  623
05.6.4.1. Planların Onaylanması İçin İdareye Sunulması  623
05.6.4.2. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  624
05.6.4.3. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  625
05.6.4.3.1. İmar Planlarının Kesinleşmesinde Hangi Tarihi Temel Almak Gerekir?  629
05.6.4.3.2. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Eşzamanlı Onaylanabilir mi?  630
05.6.4.3.3. Büyükşehir Belediyeleri, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planları Birlikte Onaylayabilirler mi?  630
05.6.4.3.4. Büyükşehir Belediyelerine Katılan ve Mahalleye Dönüşen Köylerde İmar Planlama  631
05.6.4.3.5. Planların Vizesi ve Değişiklik Yapıldığında İlk Müellif Görüşü İstenir mi?  632
05.6.5. Planların Aleniyeti ve Denetimi  632
05.6.5.1. Planların Aleniyeti ve Dağıtımı  632
05.6.5.2. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi  633
05.6.6. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Usul ve Esaslar  634
05.6.6.1. Çevre Düzeni Planında Revizyon ve Değişiklik Esasları  635
05.6.6.2. İmar Planlarında Revizyon ve Değişiklik Esasları  635
05.6.6.3. Parsel Bazında Değişiklikler  643
05.6.6.4. Plan Değişikliklerinde Değer Artış Payı Ödemesi  645
05.6.7. İmar Hakkı Aktarımı  650
05.6.8. Özel Amaçlı İmar Planları  653
05.6.8.1. Kıyılarda İmar Planları ile İlgili Usul ve Esaslar  653
05.6.8.1.1. Kıyıların Tanımı ve Hukuki Durumu  653
05.6.8.1.2. Kıyıyı Belirleyen İki Önemli Çizgi: “Kıyı Çizgisi” ve “Kıyı Kenar Çizgisi”  657
05.5.6.1.3. Kıyının Hukuksal Niteliği ve Kıyıda Tapu Sicilinde Kayıtlı Mülkiyet Kurulamaması  663
05.6.8.1.4. Kıyıda Yapılacak Yapı ve Tesisler  671
05.6.8.1.5. Kıyıda Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma  675
05.6.8.1.6. Sahil Şeridi  678
05.6.8.1.7. Kıyıda ve Sahil Şeridinde İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması ve Değiştirilmesinde Yetki, Usul ve Esaslar  685
05.6.8.1.8. Kıyıda ve Sahil Şeridinde Kazanılmış Hak  687
05.6.8.2. Ormanlarda İmar Planları ile İlgili Usul ve Esaslar  698
05.6.8.2.1. Ormanların Hukuksal Niteliği  699
05.6.8.2.2. Ormanı Belirleyen Sınırlandırma ve Tespit Çalışmaları: Orman Kadastrosu  704
05.6.8.2.3. Orman Sınırı İçinde Kalan Tapulu Yerler  709
05.6.8.2.4. Orman İçi Açıklıklar  711
05.6.8.2.5. Ormanların Zilyetlikle Kazanılması ve Ormanlardan Orman Sınırları Dışına Çıkarma  716
05.6.8.2.6. Ormanlarda İnşa Edilecek Yapı ve Tesisler  725
05.6.8.2.7. Ormanların Turizm ve Konaklama Amacıyla Tahsisi  727
05.6.8.2.8. Ormanlarda Madencilik ve Taş Ocağı İşletmeciliği  729
05.6.8.2.9. Özel Ormanlar  730
05.6.8.2.10. Ormanlarda İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması ve Uygulanması ile İlgili Usul ve Esasların Değerlendirilmesi  733
05.6.8.3. Meralarda İmar Planları ile İlgili Usul ve Esaslar  737
05.6.8.3.1. Meraların Hukuksal Niteliği  737
05.6.8.3.2. Kadim Mera, Tahsisli Mera  738
05.6.8.3.3. Meralarda Sınırlandırma ve Tespit  741
05.6.8.3.4. Meralarda Sınırlandırmalara ve Tespitlere İtiraz ve Dava Açma  743
05.6.8.3.5. Mülki İdare Sınırlarında Değişikliğin Mera Tahsislerine Etkisi  749
05.6.8.3.6. Meralarda Zilyetlik  749
05.6.8.3.7. Meralarda İnşaat Yasağı  751
05.6.8.3.8. Meralardan Yararlanma Hakkı ve Kapsamı  752
05.6.8.3.9. Meralarda Nitelik Değiştirme ve Tahsis Amacının Değiştirilmesi  753
05.6.8.4. Sit Alanlarında İmar Planları ile İlgili Usul ve Esaslar  762
05.6.8.4.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Niteliği  763
05.6.8.4.2. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Zilyetlikle Edinilmesi  766
05.6.8.4.3. Sit Türleri ve Kategorileri  770
05.6.8.4.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarına İsabet Eden Taşınmazlara Getirilen Kısıtlamalar  777
05.6.8.4.5. Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak İlan ve Tescil Edilen Yerlerde İmar Planı Yapımı ve Onayı  786
05.6.8.4.6. Taşınmaz Kültür Varlığı Olan Yapılar  799
05.6.8.4.7. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Zarar Görmesine Neden Olanlara Verilecek Cezalar  801
05.6.8.5. Sanayi Alanlarında İmar Planları ile İlgili Usul ve Esaslar  804
05.6.8.5.1. Sanayi Alanları Tanımları  804
05.6.8.5.2. Sanayi Alanları ile İlgili Yer Seçimi  811
05.6.8.5.3. OSB’lerde İmar Planı Yapımı  812
05.6.8.5.4. OSB’lerde İmar Planı Onayı  813
05.6.8.5.5. OSB’lerde İmar Planı Değişiklikleri ve Onayı  814
05.6.8.5.6. Özel OSB’lerde Yer Seçimi, İmar Planı ve Değişiklikleri  815
05.6.8.5.7. Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı Şartnamesi  815
05.6.8.5.8. Organize Sanayi Bölgelerinin Kamulaştırma Yapma Yetkisi  815
05.6.8.5.9. OSB Sınırları İçindeki Kamu Arazilerinin Edinimi  817
05.6.8.5.10. Parselasyon Planı ve Değişikliği Onayı  819
05.6.8.5.11. OSB’lerde Arsa Tahsisi İptal Edildiği Durumlar  819
05.6.8.5.12. OSB’lerde Ruhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  821
05.6.8.5.13. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyelerinin İşledikleri Suçlar  822
05.6.8.6. Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde İmar Planı Yapımı  822
05.6.8.6.1. İmar Yasası ve Yönetmeliklerinde Turizm Tesisleri ile İlgili Hükümler  825
05.6.8.6.2. Turizmi Teşvik Yasası’nda ve Yönetmelik’te Turizm Tesisleri ile İlgili Hükümler  827
05.6.8.6.3. Turizm Tesislerine Yapı Ruhsatı Verilmesinde Yeni Düzenleme  841
05.6.8.6.4. Özelleştirme Alanındaki Turizm Tesisleri ile İlgili İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  841
05.6.8.6.5. Kıyılardaki Turizm Tesisleri: Turizm Tesisleri ile İlgili İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  842
05.6.8.6.6. Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Turizm Tesisleri ile İlgili İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  843
05.6.8.6.7. Ormanlarda Turizm Tesisleri ile İlgili İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  844
05.6.8.7. Tarım Alanlarında Planlama ile ilgili Usul ve Esaslar  847
05.6.8.7.1. Tarım Alanlarında Planlama  847
05.6.8.7.2. Tarım Alanlarının Miras Yoluyla Bölünmesinin Önlenmesi  855
05.6.8.7.3. Tarımsal Alanların Toplulaştırılması  867
05.6.8.7.4. Büyük Ovaların Belirlenmesi ve Korunması  873
05.6.8.8. İçme–Kullanma Suyu Havzaları ve Dere Yatakları  874
05.6.8.8.1. İçme–kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına İlişkin İlkeler  876
05.6.8.8.2. İçme–Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasında Planlamaya İlişkin Konular  876
05.6.8.8.3. Büyükşehir Belediyelerinde İçme–kullanma Suyu Havzaları ile İlgili Usul ve Esaslar  876
05.6.8.8.4. İçme–Kullanma Suyu Koruma Havzaları  878
05.6.8.8.5. Dere İşletme Bandı  884
05.6.8.9. Afet Riski Altındaki Alanlar: Riskli Alan, Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Yapı  886
05.6.8.9.1. 6306 sayılı Yasa ve 6306 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği Uygulamaları  890
05.6.8.9.2. Riskli Alanlar, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Uygulama  895
05.6.8.9.3. Riskli Alanlar, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Yapılarda 6306 sayılı Yasa Uygulamalarını Etkili Kılan Nedenler  896
05.6.8.9.4. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar  897
05.6.8.9.5. Riskli Alanlar, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Açık Artırma Usulüyle Satış  898
05.6.8.9.6. Arsa Payı Düzeltim Davası  900
05.6.8.9.7. Riskli Alanlar, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Yapılarda Tasarrufların Kısıtlanması  902
05.6.8.9.8. Riskli Alanlar, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması  904
05.6.8.9.9. 6306 sayılı Yasa Uygulamalarında Alınmaması Gereken Harç, Vergi ve Ücretler  905
05.6.8.9.10. 6306 sayılı Yasanın Anayasaya Aykırılığı İddiası ile Açılan Davalar  906
05.6.8.9.11. Riskli Alan İlanına Karşı Açılacak Davalar  907
05.6.8.10. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları  909
05.6.8.10.1. 5393 Sayılı Belediye Yasası (m. 73) Uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları  911
05.6.8.10.2. 5366 Sayılı Yasa Uyarınca Sit Alanlarında Yenileme Usul ve Esasları  923
05.6.8.10.3. Kuzey Ankara Girişi ve Çevresini Kapsayan Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  928
05.6.8.10.4. Kentsel Dönüşüm/Yenileme Alanlarında İşlem Sırası ve Dönüşümün Usul ve Esasları  928
05.6.8.10.5. Kentsel Dönüşüm/Yenileme Alanlarındaki Kamulaştırmaların İskân Amaçlı Kamulaştırma Sayılması  930
05.6.8.11. Toplu Konut Alanlarında İmar Planı Yapımı Usul ve Esasları  931
05.6.8.11.1. Toplu Konut Alanlarında İmar Planı Yapımında ve Onaylanmasında Yetki  931
05.6.8.11.2. Toplu Konut Alanlarında Gecekondu Dönüşüm Projeleri ve İnşaat Uygulamaları  931
05.6.8.11.3. Toplu Konut Alanlarındaki TOKİ Yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Devredilmesi  932
05.6.8.12. Gecekondu Önleme Bölgeleri  933
05.6.8.12.1. Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) Tespiti ve İlan Etme Yetkisi  934
05.6.8.12.2. Gecekondu Önleme Bölgelerinde İmar Planı Yapımında/ Yaptırılmasında ve Onaylanmasında Yetki  936
05.6.8.12.3. Gecekondu Önleme Bölgeleri İçindeki Arsaların Tahsisi, Yapılacak Yardımlar ve Koşulları  937
05.6.8.12.4. Gecekondu Önleme Bölgeleri İçinde Belediyelerin Yetkileri  939
05.6.8.12.5. TOKİ’den Belediyelere Yapılacak Yardımlar  947
05.6.8.12.6. Gecekonduların Islahı ve Tasfiyesi  947
05.6.8.12.7. Konutlardan Çıkarılma Nedenleri  949
05.6.8.12.8. Tahsis Amacına Aykırı Davranışların Önlenmesi  949
05.6.8.12.9. 775 Sayılı Gecekondu Yasası ile İlgili Verilen Anayasa Mahkemesi Kararları  951
05.6.8.12.10. Belediye Mevzuatında 775 Sayılı Yasa ile İlgili Düzenleme  952
05.6.8.13. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı İnşa Edilmiş Yapı Alanları  952
05.6.8.13.1. 2981 Sayılı Yasanın Amacı, Kapsamı ve Uygulanmayacağı Yerler  953
05.6.8.13.2. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar ve Gecekondular İçin Başvuru  957
05.6.8.13.3. Tespit ve Değerlendirme İşlemleri  957
05.6.8.13.4. 2981 Sayılı Yasaya Göre Uygulama İşlemleri  960
05.6.8.13.5. Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi  962
05.6.8.13.6. Özel Parselasyon Planına Göre Doğrudan Kadastro Yapılması  964
05.6.8.13.7. Islah İmar Planı Uygulamaları  966
05.6.8.13.8. Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gecekondulara Arsa Tahsisi Koşulları  971
05.6.8.13.9. Gecekondusu Korunamayan Hak Sahiplerine Arsa/Hisse Tahsisi  971
05.6.8.13.10. Islah İmar Planlarının Yapılması Koşulları  972
05.6.8.13.11. 2981 Sayılı Yasadan Yararlanamayacak Olanlar  977
05.6.8.13.12. Temel İnşaatı Tamamlanmış veya Sömel Betonları Dökülmüş Yapılarda Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Belgeleri  980
05.6.8.13.13. Harçlar, Arsa Bedelleri, Paylar  981
05.6.8.13.14. 2981 Sayılı Yasa Uygulamalarının Örnek Oluşturmaması  982
05.6.8.13.15. 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesi ile 2981 sayılı Yasanın Ek 1. Maddesinin Birlikte Uygulanması  985
05.6.8.13.16. 2981 Sayılı Yasada Belirtilen Yapıların İmar Mevzuatına Uygun İnşa Edilerek Kullanma İzni Alınmış Yapılar Olarak Kabul Edilmesi  986
05.6.8.13.17. 2981 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kalkması  987
05.6.8.14. Köy Yerleşme Planı  987
05.6.8.14.1. Köyün Tanımı  987
05.6.8.14.2. Köyün Yönetimi  988
05.6.8.14.3. Köy İşleri  988
05.6.8.14.4. Köy Yerleşme Planı  989
05.6.8.14.5. Köy Yerleşme Planında Konut Olarak Ayrılan Yerler ve Bu Yerlerin Tahsisi ve Satışı  991
05.6.8.14.6. Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’ne Göre Arsa Satışı ile İlgili Düzenlemeler  992
05.6.8.14.7. Köy Yasası Kapsamı Dışındaki Yasalar  994
05.6.8.14.8. Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar  995
05.6.8.14.9. Belediye Kurulması Durumunda Tapuda Köy Tüzel Kişiliği Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Belediyeye Geçmesi  1000
05.6.8.15. Zeytinlik Alanları  1000
05.6.8.15.1. Zeytinlik Alanlarında Yetki  1001
05.6.8.15.2. Zeytinlik Alanlarında Tesis Yasağı  1002
05.6.8.15.3. Zeytinlik Alanlarında İmar Planları ve İnşaat Emsali  1003
05.7. İMAR PLANLARINDA SEBEP UNSURU  1004
05.8. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET VE HUSUMET  1007
05.8.1. İdari Yargıda Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti ve Dava Şartı  1007
05.8.2. İdari Yargıda Davacı Yönünden “Menfaat veya Hak İhlali”  1012
05.8.3. 2577 Sayılı Yasada “Menfaati İhlal Edilenler” Deyimi Yerine “Kişisel Hakları İhlal Edilenler” Deyimi ile İlgili Değişikliğin İptali Kararı  1016
05.8.4. Menfaat İhlalinin Danıştay Kararlarındaki Yeri  1018
05.8.4.1. Gerçek Kişilerin İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Sübjektif Dava Ehliyeti  1019
05.8.4.2. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyetleri  1025
05.8.4.3. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyetleri  1027
05.8.4.4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Ehliyetleri  1030
05.8.4.5. Derneklerin Dava Açma Ehliyetleri  1031
05.8.4.6. Mahalle Muhtarlarının Dava Açma Ehliyetleri  1032
05.8.5. İdari Yargıda Davacı Ehliyeti ve Husumet  1034
05.9. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ  1035
05.9.1. İmar Planlarının Bildirim Şekli ve Süre  1037
05.9.2. İmar Planlarının Onaylanarak Yürürlüğe Girmesi ve Bir Ay Süreyle İlan Edilmesi  1040
05.9.3. İmar Planlarına Bir Aylık İlan Süresi İçinde İdari İtiraz  1045
05.9.4. İmar Planlarına Bir Aylık İlan Süresi İçinde İtiraz Edip Etmemeye Göre Dava Açılması  1047
05.9.4.1. Bir Aylık İlan Süresi İçinde İmar Planına İtiraz Edilmemesi Durumunda Dava Açma Süresi  1050
05.9.4.2. Bir Aylık İlan Süresi İçinde İmar Planına İtiraz Edilmesi ve Yapılan İtiraza İdarece Son İlan Tarihini İzleyen Günden Başlayarak Altmış Gün İçinde Yanıt Verilmemesi  1051
05.9.4.3. Bir Aylık Askı Süresi İçinde İmar Planına Yapılan İtiraza, İdarece Son İlan Tarihini İzleyen Günden Başlayarak Altmış Gün İçinde Yanıt Verilmekle Birlikte İsteğin Reddedilmesi  1054
05.9.4.4. Bir Aylık Askı Süresi İçinde İmar Planına Yapılan İtiraza, İdarece Son İlan Tarihini İzleyen Günden Başlayarak Altmış Gün İçinde Yanıt Verilerek İsteğin Kabul Edilmesi  1055
05.9.4.5. Bir Aylık İlan Süresi İçinde Yapılan İtiraza, İdarece Son İlan Tarihini İzleyen Günden Başlayarak Altmış Gün Geçtikten Sonra Yanıt Verilmesi  1055
05.9.5. Bir Aylık Son İlan Tarihini İzleyen Günden Başlayarak 60 Günlük Süre İçinde İdari İtiraz Başvurusu  1056
05.9.6. Dava Açmanın Son Gününün Tatil Gününe ya da Çalışmaya Ara Verme Günlerine Rastlaması  1062
05.9.6.1. Dava Açma Süresinin Bitiminin Tatil Gününe Rastlaması  1063
05.9.6.2. Dava Açma Süresinin Bitiminin Yargının Ara Verme Zamanına Rastlaması  1063
05.9.6.3. Mücbir Nedenin Dava Açma Süresine Etkisi  1064
05.9.6.4. Aynı İdari İşlemin İkinci Kez Tebliği  1065
05.9.7. Bir Ay Süreyle İlan Edilmeyen (Askıya Çıkarılmayan) ya da Askı Süresi Tamamlanmayan İmar Planlarına Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı  1065
05.9.8. İmar Planlarının Uygulanması Niteliğindeki İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi  1068
05.9.8.1. İmar Durum Belgesi  1071
05.9.8.2. Arsa Düzenlemesi (Parselasyon)  1074
05.9.8.3. Yapı Ruhsatı  1079
05.9.8.4. Yıkım Kararı  1085
05.9.8.5. Kamulaştırma  1087
05.9.8.6. Diğer Uygulayıcı İşlemler  1091
05.9.9. İdari Yargıda Açılacak Davalarda Özel Dava Açma Süreleri  1091
05.9.9.1. 04.11.1983 Tarihli ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nda Dava Açma Süresi  1091
05.9.9.2. 09.08.2983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Yasası’nda Dava Açma Süresi  1092
05.9.9.3. 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Yasası’nda Dava Açma Süresi  1093
05.9.9.4. 10.07.2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’nda Dava Açma Süresi  1093
05.9.9.5. 16.05.2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’da Dava Açma Süresi  1094
05.9.9.6. 30.05.2013 Tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Yasası’nda Dava Açma Süresi  1095
05.9.10. Görevli Olmayan Mahkemede Dava Açılması Durumunda Dava Açma Süresi  1095
05.10. İDARİ YARGIDA İMAR PLANLARININ İPTALİ VE SONUÇLARI  1100
05.10.1. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Türleri  1102
05.10.2. İmar Planlarının Geçersiz Olması Durumları  1106
05.10.2.1. Üst Kademedeki Plan İptal Edildiğinde Alt Kademedeki Planın Geçersiz Olmaması  1106
05.10.2.2. İptal Edilen Plandan Önceki Planların Kendiliğinden Yürürlüğe Girmemesi  1109
05.10.3.3. Bir Plana Karşı Dava Açılırken Bu Planın Yanı Sıra Üst Ölçekli İmar Planlarının da İptalinin İstenip İstenemeyeceği  1113
Bölüm 06
İMAR PROGRAMI
06.1. İMAR PROGRAMI NEDİR?  1119
06.1.1. Görev Tanımı Yetersizliği  1119
06.1.2. İmar Planlarının Yürürlüğe Girmesi Koşulu  1120
06.1.3. İmar Programının Uygulama Araçları  1123
06.1.4. Sürece Öncülük Yapılamaması  1125
06.1.5. Yaptırımsız Düzenleme Etkisiz Kalmaya Mahkûmdur  1127
06.2. TÜRK İMAR HUKUKUNDA İMAR PROGRAMI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN TARİHSEL EVRİMİ  1130
06.3. İMAR PLANLARININ UYGULANMAMASININ SONUÇLARI  1134
06.4. PARSEL BAZINDA PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ  1138
06.4.1. İmar Planında Kamu Hizmetlerine Ayrılan Taşınmazların Maliklerince Plan Değişikliği İstemleri  1138
06.4.1.1. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde Plan Değişikliği  1139
06.4.1.2. 3194 sayılı İmar Yasası’nda Parsel Bazında Plan Değişikliği  1140
06.4.2. Plan Değişikliğinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne İptal Başvuruları  1141
06.4.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları Çerçevesinde Yapılan İncelemeler  1146
06.4.4. 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 13. Maddesinin Son Durumu  1153
06.5. GEÇİCİ (MUVAKKAT) YAPILAR  1153
06.6. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA YOLUYLA TAZMİNAT DAVALARI  1157
06.6.1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’na Göre Kamulaştırmanın Esasları  1157
06.6.2. Kamulaştırmasız El Koymanın Tarihsel Evrimi  1160
06.6.3. Kamulaştırmasız Hukuken El Koyma ile İlgili İlk Yargıtay Kararı ve Son Durum  1162
06.6.4. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nda Kamulaştırmasız El Koyma ile İlgili Düzenlemeler  1167
06.6.5. Kamulaştırmasız El Koyma ile İlgili Genel Değerlendirme  1170
Kaynakça  1177
Kavramlar Dizini  1195

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar