Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları ve Yargılama Usulü

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mühübe GÜRLEK İLGÜN
ISBN: 978-605-300-763-0
Stok Durumu: Stokta var
155,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mühübe GÜRLEK İLGÜN
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HY963
Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları ve Yargılama Usulü
Av. Mühübe GÜRLEK İLGÜN
2019/06 3. Baskı, 747 Sayfa
ISBN 978-605-300-763-0

Bu kitabın, hukukçu meslektaşlarımıza ve tüm uygulayıcılara çok yararlı olacağını ümit ediyorum.

Çünkü “Ecrimisil Davaları ve Yargılama Usulü” adlı kitabı edinen bir çok meslektaşımdan “Bu kitap masa üstü el kitabım oldu… Çok faydalanıyorum…Ama yanımızda taşıyabileğimiz gibi olsun… ” diye çok olumlu dönüşler olduğu için, 2.ci baskıda el kitabı olacak şekilde bazı içtihatlar kısaltılarak ilgili kısımları alındığı gibi, yenilenerek güncellenen bu baskıda da konu başlığı ile ilgisiz bazı bölümler çıkartılmış, üç nokta konulmuştur.

Son yıllarda verilmiş özellille usul ile ilgili emsal Yargıtay içtihatları temin edilmiş olup, kitapta ilgili bölümün altında yer verilmiştir.

Ayrıca Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararı gereğince; ecrimisil talepleri başka taleplerle birleştiği taktirde farklı dairelerce incelenmeye başlandığından ilgili dairi içtihatlarından da örnekler konulmuştur.

Bu ilke nedeniyle taşınmaz mallara ilişkin; tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararları inceleme görevi Yargıtay 8. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve bedelinin tahsili davaları ile birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme görevi ise Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 17
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL)
1. GENEL OLARAK 19
2. GENEL İLKELER 20
YARGITAY KARARLARI 21
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 37
İKİNCİ BÖLÜM ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
1. BOŞANMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL 51
YARGITAY KARARLARI 51
2. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ECRİMİSİL 54
YARGITAY KARARI 54
3. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL 59
YARGITAY KARARLARI 59
4. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ ECRİMİSİL 65
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 65
5. MURİS MUVAZAASI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL 68
YARGITAY KARARLARI 69
6. MÜLKİYETİ UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ
ECRİMİSİL 72
YARGITAY KARARLARI 72
7. ÖNALIM DAVALARI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL 80
YARGITAY KARARLARI 80
8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ NEDENİ İLE ECRİMİSİL 82
YARGITAY KARARLARI 82
9. ŞAHSİ HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL 86
YARGITAY KARARI 86
10. YOLSUZ TESCİL İLE İLGİLİ ECRİMİSİL. 88
YARGITAY KARARLARI 88

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV
1. GÖREVLİ MAHKEME 93
A. GENEL UYGULAMA 93
B. ADLİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEME 93
C. İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 94
D. YAZILI TAHKİM USULÜ 95
YARGITAY KARARLARI 95
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YETKİ
1. GENEL OLARAK 127
A. YETKİLİ MAHKEMELER 127
B. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 129
2. YETKİLİ MAHKEMELER 130
3. GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 131
YARGITAY KARARLARI 131
BEŞİNCİ BÖLÜM HUSUMET TARAF EHLİYETİ
1. GENEL OLARAK 141
A. HUSUMET (TARAFLAR) 144
B. TARAF EHLİYETİ 144
C. GERÇEK KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ 144
D. TÜZEL KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ 145
2. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI DAVALARINDA TARAFLAR 146
A. DAVACI 146
B. DAVALI 147
3. DAVA ARKADAŞLIĞI 147
A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 147
B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI 148
4. DAVANIN İHBARI 148
A. İHBAR VE ŞARTLARI 148
B. İHBARIN ŞEKLİ 148
C. İHBARDA BULUNULAN KİŞİNİN DURUMU 149

D. İHBARIN ETKİSİ 149
E. ASLİ MÜDAHALE 149
5. DAVAYA MÜDAHALE 149
A. ASLİ MÜDAHALE 149
B. FER’Î MÜDAHALE 150
a. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi 150
b. Fer’î Müdahilin Durumu 150
c. Fer’î Müdahalenin Etkisi 150
YARGITAY KARARLARI 151
ALTINCI BÖLÜM DAVA ŞARTLARI
1. DAVA ŞARTLARI ŞUNLARDIR. 199
2. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ 200
3. TAHKİKAT 200
A. TAHKİKATIN KONUSU 200
B. TARAFLARIN DİNLENİLMESİ 200
C. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ 201
YARGITAY KARARLARI 201
YEDİNCİ BÖLÜM YARGILAMA USULÜ
1. DAVA DİLEKÇESİ 219
A. DAVA DİLEKÇESİ 219
B. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 219
YARGITAY KARARI 224
2. İLK İTİRAZLAR 224
A. KONUSU 225
B. İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ 225
YARGITAY KARARLARI 226
YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI 227
3. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 231
4. DAVALARIN AYRILMASI 232
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI 233
5. KARŞI DAVA 234
A. KARŞI DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI 234
B. KARŞI DAVANIN AÇILMASI VE SÜRESİ 234

C. ASIL DAVANIN SONA ERMESİ 235
D. UYGULANACAK HÜKÜMLER 235
6. TARAFLARIN İSTİCVABI (SORGUYA ÇEKİLMESİ) 235
A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ 235
B. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ 235
C. BİZZAT İSTİCVAP OLUNMA 236
D. İSTİCVABIN YAPILMASI 236
E. TUTANAK DÜZENLENMESİ 236
F. KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLER 236
YARGITAY KARARI 237
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İNTİFADAN MEN ŞARTI
1. PAYLI MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ 239
A. MÜŞTEREK MÜLKİYET 239
B. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET 240
C. İNTİFADAN (KULLANIMDAN) MEN ŞARTI 241
2. İNTİFADAN MEN ŞARTININ İSTİSNALARI 241
3. İNTİFADAN MEN ŞARTININ İSPATI 242
YARGITAY KARARLARI 242
DOKUZUNCU BÖLÜM
İYİNİYET
1. İYİNİYETİN TANIMI 295
2. İYİNİYET KARİNESİ 296
3. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 297
4. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN MASRAFLARI İSTEMESİ 298
YARGITAY KARARLARI 299
ONUNCU BÖLÜM ISLAH
1. GENEL OLARAK 371
A. KAPSAMI 372
B. ISLAHIN ZAMANI VE ŞEKLİ 372
C. ISLAH SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN YARGILAMA GİDERLERİ VE KARŞI
TARAFIN ZARARININ ÖDENMESİ 373

D. ISLAHIN ETKİSİ 373
2. DAVANIN TAMAMEN ISLAHI 373
3. KISMEN ISLAH 374
4. KÖTÜNİYETLİ ISLAH 374
5. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 374
YARGITAY KARARLARI 374
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İSPAT
1. GENEL OLARAK İSPAT 391
A. İSPATIN KONUSU 391
B. İSPAT YÜKÜ 391
C. KARŞI İSPAT 391
D. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DELİLLER 391
E. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 392
F. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER 393
G. DELİLDEN VAZGEÇME 393
H. DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE 393
İ. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 393
2. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI DAVALARINDA İSPAT 393
YARGITAY KARARLARI 394
3. İSPAT İÇİN DELİLLER VE İNCELEME USULÜ 421
A. İKRAR (KABUL) 422
YARGITAY KARARI 422
B. SENET VE BELGE 425
YARGITAY KARARLARI 426
C. YEMİN 428
YARGITAY KARARLARI 431
D. TANIK 433
YARGITAY KARARLARI 435
E. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 438
YARGITAY KARARLARI 440
BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ 490
1- ARSA, EV GİBİ TAŞINMAZLAR İÇİN KİRA ESASINA GÖRE
BİLİRKİŞİ RAPORU 490
2- TARIM ARAZİLERİ İÇİN ECRİMİSİL HESABINA DAİR BİLİRKİŞİ RAPORU 492

F. KEŞİF 494
YARGITAY KARARLARI 495
ONİKİNCİ BÖLÜM FERAGAT VE KABUL
1. FERAGAT VE KABUL 553
A. DAVADAN FERAGAT 553
B. DAVAYI KABUL 553
C. FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ 554
D. FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI 554
E. FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI 554
F. FERAGAT VE KABUL HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 555
2. SULH 555
A. SULHUN ZAMANI 556
B. SULHUN ETKİSİ 556
3. KISMİ DAVA 556
4. DAVANIN GERİ ALINMASI 556
YARGITAY KARARLARI 557
5. KESİN HÜKÜM 567
YARGITAY KARARLARI 568
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜM
1. GENEL OLARAK HÜKÜM 577
2. HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ 577
3. HÜKMÜN KAPSAMI 578
4. HÜKMÜN YAZILMASI 578
5. HÜKMÜN GEREKÇESİ 579
6. CEZA MAHKEMELERİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 581
YARGITAY KARARLARI 584
7. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) 587
A. KESİN SÜRE VERİLMESİ 587
B. ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARI 588
8. YEREL MAHKEME KARAR ÖRNEĞİ 588
YARGITAY KARARLARI 591

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM KANUN YOLLARI
1. GENEL OLARAK 637
2. İSTİNAF 637
3. TEMYİZ 638
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI 638
ONBEŞİNCİ BÖLÜM ZAMANAŞIMI
1. GENEL OLARAK 641
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI 643
ONALTINCI BÖLÜM FAİZ
1. HUKUKİ NİTELİĞİ 663
2. GENEL UYGULAMA 663
3. ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ. 664
YARGITAY KARARLARI 665
ONYEDİNCİ BÖLÜM
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİL
1. GENEL OLARAK 679
2. KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİLE KONU OLABİLECEK TAŞINMAZLAR 680
3. ECRİMİSİL İSTENMESİNİN ŞARTLARI. 680
4. ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ 680
5. İTİRAZ 681
6. ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ, VADE TARİHİ VE TAHSİLİ 681
7. DAVA YOLU 682
YARGITAY VE DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI 683
KAYNAKÇA 711
KARAR İNDEKSİ 711

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.