Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Ticari İşletme Hukuku

76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT, Ebru TÜZEMEN ATİK, Oğuz YOLAL, Mehmet Cemil TÜRK
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 215

Hukuk öğreniminde, öğrenmenin yanında öğrendiklerini pratiğe dökmenin önemi büyüktür. Uygulanmayan bilgi unutulmaya mahkûmdur. Bu kapsamda pratik çalışmalar ile öğrenen bilgi hem daha iyi idrak edilmekte hem de daha kalıcı hâle gelmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilk kitabında düzenlenen ticari işletme hukuku, asıl olarak ticaret hukukunun giriş bilgilerini içermekle birlikte, içinde rekabet hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi birçok spesifik alanı da barındırmaktadır. Bu geniş kapsamlı alanın uygulamasında da zengin içtihatlar ile karşılaşmak mümkündür. Hâl böyle olunca bu kitapta, çoğu kez gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan olay sorularına ve geniş bir yelpazeye sahip içtihatlara yer verilmiştir. Öğrencilerin bilgilerini, farklı sınav formatlarında tatbik edebilmesi açısından çoktan seçmeli sorular da kitaba dâhil edilmiştir.

Daha önce yayımlanan pratik çalışma kitaplarımızda olduğu gibi bu kitapta da ağırlıklı olarak; tamamı çözümlü pratik olaylar, Yargıtay kararı tahlilleri ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Öğrencilerimizin tüm soruları çözmelerini ve özellikle soruların yanıtlarını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Test sorularında dahi yanıtlar okunurken öğrenilecek pek çok şeyin olduğunu, pratik soruların içindeki bazı bilgilerin çapraz bir şekilde test sorularında da sınandığı anlaşılacaktır. Ayrıca Yargıtay kararları da dikkatlice okunduğunda sorunların yargı kararlarına nasıl yansıdığı görülecektir.

Derslerin devamı sırasında ilgili konular çalışıldıktan hemen sonra, konu-soru bağlantısı ile gidildiğinde süreç içerisinde bilgilerin yerli yerine oturduğuna tanık olunacaktır. Bu yüzden dileğimiz, öğrenimine devam eden okuyucularımızın dersle-ri başından sonuna kadar pratik çalışmalar ile birlikte takip etmesi ve soruların eş zamanlı olarak çözülmesidir.

“Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmalar” kitabı ile birlikte daha önce “Şir-ketler Hukuku” ve “Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları”nın yayımlanmış olduğu, üç kitaptan oluşan pratik çalışmalar serisini tamamlamış bulunuyoruz. Bu kitabın basılması ile öğrencilerimize vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz.


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

OLAYLAR

OLAY 1

- Ticari İşletme - Tacir Kavramı......................................................................... 19

 

OLAY 2

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Kapsamı

- Devreden ve Devralanın Sorumluluğu - Süre.................................................. 22

 

OLAY 3

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Şekli - Devrin Gerçekleşme Tarihi

- Devrin Kapsamı.............................................................................................. 31

 

OLAY 4

- Ticari İşletme Devri - Pay Devri.................................................................... 35

 

OLAY 5

- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni - Rehnin Kapsamı

- Rehnin Tarafları - Temerrüt Sonrası Haklar .................................................. 37

 

OLAY 6

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller.................................................. 45

 

OLAY 7

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller.................................................. 51

 

OLAY 8

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi).................................................... 53

 

OLAY 9

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Müteselsil Sorumluluk

(Teselsül Karinesi) - Anapara ve Temerrüt Faizi - Tacir Olmanın Sonuçları

- Aşırı Faizin İndirilmesi................................................................................... 56

 

OLAY 10

- Tacir Sıfatı - Tacir Sayılma - Tacir Olmanın Sonuçları.................................. 61

 

OLAY 11

- Tacir Kavramı - Ticari İş - Ticari İşin Sonuçları............................................ 63

 

OLAY 12

- Tacir Sıfatı ile İlgili Örnek Olay Soruları....................................................... 68

 

OLAY 13

- Ticari İş - Ticari Dava - Cezai Şart ................................................................ 73

 

OLAY 14

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Teselsül Karinesi - Ticari Dava - Arabuluculuk............................................. 76

OLAY 15

- Ticari Dava Örnek Olay Soruları.................................................................... 78

 

OLAY 16

- Tacir - Ticari İş - Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Tacirin Ücret Hakkı - Fatura - Faturaya İtiraz................................................ 83

 

OLAY 17

- Marka - Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri - Dava Hakları............................. 85

 

OLAY 18

- Marka - Mutlak Ret Nedenleri....................................................................... 88

 

OLAY 19

- Cari Hesap Sözleşmesi .................................................................................. 90

 

OLAY 20

- Bağımlı Tacir Yardımcıları - Ticari Temsilci - Ticari Vekil......................... 93

 

OLAY 21

- Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Ticari İşletme Devri - Ticari İş

- Komisyoncu - Haksız Rekabet - Ticari Dava - Ticari Temsilci..................... 99

 

OLAY 22

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Acente - Ticari Dava - Tacir Sıfatı

- Ticaret Unvanı - Davada Taraf Ehliyeti - Temsil Yetkisi - Arabuluculuk

- Sigorta Sözleşmeleri - Tüketici İşlemi ilişkisi............................................... 104

 

OLAY 23

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Simsarın Ücret Hakkı - Simsar

- Tacir Sıfatı - Tüketici İşlemleri - Tüketici Sıfatı - Arabuluculuk

- Zamanaşımı - Tüketici Hakem Heyetine Başvuru ve Parasal Sınırlar

- Simsarlık sözleşmesinin Tüketici İşlemi Karakteri - Haksız Şartlar............. 113

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ

 

YARGITAY KARARI 1

- Tacir Olmanın Sonuçları............................................................................... 121

 

YARGITAY KARARI 2

- Ticari Vekil - Ticari Temsilci Ayrımı - Ticari Temsilcinin Yetkileri.......... 123

 

YARGITAY KARARI 3

- Ticari Dava - Ticaret Şirketine Kayyım Atanmasında Görevli Mahkeme... 125

 

YARGITAY KARARI 4

- Ticari İş - Avans Faizi - Reeskont Faizi - Ticari İşlerde Temerrüt Faizi..... 127

 

YARGITAY KARARI 5

- Ticari Satış Sözleşmeleri - Ticari Örf ve Âdet - Ticari Teamül

- Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Şartları..................................................... 130

 

YARGITAY KARARI 6

- Marka - Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri....................................................... 133

 

YARGITAY KARARI 7

- Ticaret Unvanı - Tescilli Ticaret Unvanına Tecavüz

- Hakkın Kötüye Kullanılması İddiası............................................................ 136

 

YARGITAY KARARI 8

- Ticari Defterler - Zayi Belgesi Alınması - İspat........................................... 140

 

YARGITAY KARARI 9

- Açık - Kapalı Fatura - Ticari Örf ve Âdet.................................................... 143

 

YARGITAY KARARI 10

- Ticari Defterlerin Delil Niteliği.................................................................... 146

 

YARGITAY KARARI 11

- Ticari Defterler - Fatura - İspat.................................................................... 148

 

YARGITAY KARARI 12

- Ticari İşletme- Esnaf İşletmesi - Ticaret Sicili............................................. 150

 

YARGITAY KARARI 13

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Kamu Tüzel Kişiliği

- Kamu Tüzel Kişilerinin Tacir Sıfatı............................................................. 152

 

YARGITAY KARARI 14

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Ticari İşletme İşleten Dernekler - Ticari Dava....... 154

 

YARGITAY KARARI 15

- Ticari Temsilci - Ticari Vekil ...................................................................... 155

YARGITAY KARARI 16

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi

- Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Yetkisi................................... 157

 

YARGITAY KARARI 17

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi......................... 160

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR................................................................ 167

KAYNAKÇA.................................................................................................. 213

Acemoğlu, Kevork, Borçlar Kanunu’nun 179. Maddesine Göre Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul 1971.

Akçaal, Mehmet, İşletmenin Devri, Ankara 2014.

Antalya, Gökhan / Acar, Faruk, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, 2. B., İstanbul 2017.

Arıcı, Fatih, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul 2008.

Arkan, Sabih, Ticarî İşletme Hukuku, 27. B., Ankara 2021 (Ticarî İşletme).

Arkan, Sabih, “Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Açısından Ticarî İşletmenin Rehni”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu, 16 Şubat 2018, Ankara 2018, s. 141-157 (Sempozyum).

Arslanlı, Halil, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 1960.

Ayhan, Rıza, “Ticarî İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, 2013, S. 1-2, s. 291-314.

Ayhan, Rıza / Çağlar, Hayrettin / Özdamar, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, 14. B., Ankara 2021.

Bilgeç, Hakan: “Ticari Temsilcinin Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kurma Konusunda Yetkisi”, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021- Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, (9-12 Şubat 2021), Ankara 2021, s. 11-45.

Bozer, Ali / Göle, Celal, Ticari İşletme Hukuku, B. 5, Ankara 2018.

Bozkurt, Tamer, Ticarî İşletme Hukuku, B. 4, Ankara 2021 (Ticarî İşletme).

Bozkurt, Tamer, Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Ankara 2007 (Tellâllık).

Çağa, Tahir, “Acenteler Aleyhine Müvekkillerine İzafeten Açılan Davalarda Sadır Olan İlâmların İcrası”, I. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 6–7 Ocak 1984, s. 1-22.

Çelikboya, Kerem, Ticari İşletmenin Devri, İstanbul 2017.

Dinç, İlhan: Ticarî Davalarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2021.

Doğanay, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, B. 2, Ankara 2004.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 16, Ankara 2014.

Eriş, Gönen, Açıklamalı - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler, B. 3, Ankara 2004.

Gürbüzer Görmez, Nevin İrem, Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Gücü, Ankara 2019.

Gümüş, Mustafa Alper, Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006.

Güncan, Atahan, Ticari İşletmenin Devrinde Alacaklıların Korunması, İstanbul 2018.

Kalpsüz, Turgut, “Müvekkillerine İzafeten Acentelere Karşı Dava Açılması ve Takip Yapılması”, Batider, Haziran 1983, C. XII, S. 1, s. 1-11.

Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku I, Giriş, Ticari İşletme, B. 3, Ankara 1968.

Kayar, İsmail, Ticari İşletme Hukuku, 11. B., Ankara 2018.

Kayar, İsmail / Turgut Günbay, Pınar, “Faturada Yer Alan Vade Farkı Kaydına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Hakkında Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, 2006, s. 151-161.

Kayıhan, Şaban, Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, 2. B., İstanbul 2003.

Oktay Özdemir, Saibe, “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Ticari İşletmeler Dışındaki Taşınır Varlıklar”, (İ.D. Bilkent Üniversitesi Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu), 16 Şubat 2018, Ankara 2018, s. 53-84.

Öz, Turgut, “Ticari İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul 2013, s. 95-120.

Özçelik, Volkan, “Fatura İçeriğinin Kabul Edilmiş Sayılması”, TBBD, S. 138, s. 209-230.

Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, B. 16, İstanbul 2017.

Şahiniz, Salih, Türk Borçlar Hukukunda Gayrimenkul Tellâllığı (Emlak Komisyonculuğu- Emlak Danışmanlığı) Sözleşmesi, İstanbul 2002.

Şener, Oruç Hami, Ticari Temsilci ve Ticari Temsil Yetkisi, Ankara 2015.

Şenocak, Kemal / Kahraman, Zafer / Kazancı, İdil Tuncer / Apaydın, Bahar Öcal, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Ankara 2019.

Şit İmamoğlu, Başak, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.

Tekil, Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, 3. B., İstanbul 1997.

Tekinalp, Ünal, “Türk Ticaret Hukuku’nu Ticari İşletme Bağlamında Yeniden Düşünmek”, Batider 2008, C. XXIV, S. 3, s. 5-16.

Tuğ, Mehmet Arif: “Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Ticari Davalarda Görevli Mahkeme”, SÜHFD., C. 29, S. 3, 2021, s. 1897-1921.

Ülgen, Hüseyin / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya, Arslan / Nomer Ertan, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 5. B., İstanbul 2015.

Yalman, Gökhan, Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Pazarlamacılık Sözleşmesi, Ankara 2017.

Zengin, İbrahim Çağrı, Pazarlamacılık Sözleşmesi, İstanbul 2013.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.