Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bülent GÖRER - Ersu TÜREDİ - Erhan BAYAR
ISBN: 9786050509595
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bülent GÖRER, Ersu TÜREDİ, Erhan BAYAR
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

Esas olarak tüm gelişmeler, uluslararası ticaretin gelişmesi temeline bağlıdır. Uluslararası ticaret gelişirken doğal olarak üstünlük sağlamak adına fiyat rekabeti doğurmakta ve bu fiyat rekabetinin ayrılmaz bir parçası olarak vergi oranlan da tüm bu hesaplamaların içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, ülkelerin vergi yasalarının uygulamaları da söz konusu bu rekabet yarışında, önemli bir yer tutmaktadır. İşte bu "rekabet teorisi" ile ortaya çıkan Transfer Fiyatlandırması konusu, ülkeler arası rekabetin iyileştirilmesi ve yönetilmesi, rekabetin vergi boyutundan ziyade ticari boyuta indirilmesini amaçlayan bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır.

Bu kitap hazırlanırken yukarıda belirtilmeye çalışılan rekabetin içindeki vergi uygulamalarının önemi vurgulanmaya çalışılmış. Uluslararası organizasyon olan OECD'nin bu kapsamdaki çalışmalarının ışığında, Transfer Fiyatlandırmasının önemi, uygulamalar ve vergisel amaçları anlatılmış. Elbette, bu anlatımlara ilave olarak ülkemizdeki yöntemler ve yol açtığı örtülü kazanç kavramıyla birlikte ele alınmaya çalışılmış. Bunlar anlatılırken serbest bölge gibi özellikli durumlar da paylaşılmış. Özellikle son çıkan düzenlemeler kapsamında, Transfer Fiyatlandırması raporlarının içeriği, kimlerin yapabileceğine yer verilerek, Ülke Bazlı Raporlamanın detaylarına yer verilmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Kavramsal Çerçeve
Türk Vergi Sisteminde Transfer Fiyatlamasına Yönelik Hükümler
Kurumlar Vergisinde Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

Globalleşen dünyada ve farklı ülkelerde iş yapma modellerinin geliştiği günümüzde, vergilendirmenin bu iş modellerinin bir parçası olarak her zaman gündemde olacağı aşikardır. Bu kapsamda vergisel bakış açısı her geçen gün önemini artırmaktadır. 

Esas olarak tüm gelişmeler, uluslararası ticaretin gelişmesi temeline bağlıdır. Uluslararası ticaret gelişirken doğal olarak üstünlük sağlamak adına fiyat rekabeti doğurmakta ve bu fiyat rekabetinin ayrılmaz bir parçası olarak vergi oranları da tüm bu hesaplamaların içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, ülkelerin vergi yasalarının uygulamaları da söz konusu bu rekabet yarışında, önemli bir yer tutmaktadır. İşte bu “reka-bet teorisi” ile ortaya çıkan Transfer Fiyatlandırması konusu, ülkeler arası rekabetin iyileştirilmesi ve yönetilmesi, rekabetin vergi boyutundan ziyade ticari boyuta indirilmesini amaçlayan bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu kitabı hazırlarken yukarıda belirtmeye çalıştığımız rekabetin içindeki vergi uygulamalarının önemini vurgulamaya çalıştık. Uluslara-rası organizasyon olan OECD’nin bu kapsamdaki çalışmalarının ışığın-da, Transfer Fiyatlandırmasının önemini, uygulamalarını ve vergisel amaçlarını anlattık. Elbette, bu anlatımlara ilave olarak ülkemizdeki yön-temler ve yol açtığı örtülü kazanç kavramıyla birlikte ele almaya çalıştık. Bunları anlatırken serbest bölge gibi özellikli durumlarıda okurlarımızla paylaştık. Özellikle son çıkan düzenlemeler kapsamında, Transfer Fiyat-landırması raporlarının içeriği, kimlerin yapabileceğine yer vererek, Ülke Bazlı Raporlamanın detaylarına yer verdik. Birbaşka ifade ile konu baş-lıklarının seçiminde güncel olmaya özen gösterdik ve konunun tüm yön-lerini içermesini hedefledik.

Bu aşamada kitabın basımını sağlayan Yetkin Yayıncılık AŞ’ye teşekkür ediyoruz. Kitabın yayımında özverili çalışmaları ve sürükleyici olmalarından ötürü çalışma arkadaşlarım Ersu TÜREDİ’ye ve Erhan BAYAR’a sonsuz teşekkür ediyorum. 

Kitabın okuyucuya faydalı olması temennisiyle. İstanbul, 06.09.2021 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

TABLOLAR DİZİNİ 13

ŞEKİLLER DİZİNİ 13

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

I. VERGİ REKABETİ VE TRANSFER FİYATLAMASI 15

A. Vergi Rekabeti Kavramı 15

B. Vergi Rekabeti Çeşitleri 20

1. Yararlı Vergi Rekabeti 21

2. Zararlı Vergi Rekabeti 22

a) Zararlı Vergi Rekabetini Belirleyen Ölçütler 23

aa) Tercihli Vergi Rejimi (Sıfır ya da Düşük Oranlı) 24

bb) Dış Sermaye ve Yatırımcılar İçin Ayırımcı Vergi Rejimi 24

cc) Kapalı (Çevrili Alan) Vergi Rejimi 25

dd) Etkin Bilgi Değişiminin Olmaması 25

b) Diğer Zararlı Vergi Rekabetini Belirleyen Ölçütler 25

aa) Suni Biçimde Vergi Matrahının Belirlenmesi 25

bb) Birçok Vergi Anlaşmasına İmza Atmak 26

cc) Diğer Ölçütler 26

c) Zararlı Vergi Rekabetine Karşı Yürütülen Çalışmalar 26

aa) OECD Tarafından Yapılan Zararlı Vergi Rekabetini Önleme Çalışmaları ve Hedef Uygulamalar 27

bb) Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Zararlı Vergi Rekabetini Önleme Çalışmaları 30

C. TRANSFER FİYATLAMASI KAVRAMI 32

1. Transfer Fiyatlamasının Önemi 36

2. Transfer Fiyatlamasının Amaçları 38

a) Transfer Fiyatlamasının Uluslararası Amaçları 39

b) Transfer Fiyatlamasının İç Yönetimsel Amaçları 40

c) Transfer Fiyatlamasının Vergisel Amaçları 41

3. Transfer Fiyatlamasının Etkileri 43

a) Şirketlerin Performansının Ölçülmesi Üzerindeki Etkileri 43

b) Şirketin Genelinde Alınan Kararlara Olan Etkisi 44

c) Bölümlerin Özerkliği Üzerindeki Etkisi 44

4. Transfer Fiyatlamasının İşleyişi 44

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRANSFER FİYATLAMASINA 

YÖNELİK HÜKÜMLER

I. TRANSFER FİYATLAMASININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TANIMI VE GELİŞİMİ 47

II. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESI 54

A. Karşılaştırılabilirlik Analizi 55

B. Karşılaştırmayı Belirleyen Faktörler 56

1. Mal ya da Hizmetlerin Nitelikleri 56

2. Üstlenilen İşlev ve Risklerin Analizi 56

3. İşlemin Gerçekleştiği Pazardaki Ekonomik Koşullar 58

4. Kurumların İş Stratejileri 59

C. Emsal Fiyat Tespitinde Kullanılan Yöntemler 59

1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 61

2. Maliyet Artı Yöntemi 61

3. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 62

4. Diğer Yöntemler 63

a) Kâr Bölüşümü Yöntemi 63

b) İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi 64

D. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 64

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİNDE TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

I. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KAVRAMI 67

A. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Unsurları 70

1. Objektif Unsur 70

2. Sübjektif Unsur 71

B. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Kavramı 71

1. İşletme İçi Emsal 73

2. İşletme Dışı Emsal 73

a) İşletme Dışı Emsal Tespiti Çalışmalarına Yönelik 

Uluslararası Veri Tabanları 74

b) Emsal Fiyat ya da Bedelin Uluslararası Veri Tabanlarında Tespiti Açısından Türkiye 77

3. Kanuni Emsal 78

4. Gizli Emsal 78

5. Yabancı Emsal 81

C. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yapabilecek Kurumlar 82

D. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramı 82

E. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına Konu Olabilecek İşlemler 89

1. Mal Alım ve Satım İşlemleri 90

2. İmalat ve İnşaat İşlemleri 92

3. Hizmet İşlemleri 92

4. Kiraya Verme ya da Kiralama İşlemleri 92

5. Ödünç Para Alıp - Verme İşlemleri 94

6. Aylık, İkramiye, Ücret ve Benzeri Ödemeler 95

7. Diğer İşlemler 95

F. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının 5520 Sayılı KVK Açısından Vergisel Sonuçları 96

G. 3065 Sayılı KDVK Açısından Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Değerlendirilmesi 98

II. TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 101

A. Serbest Bölgeler ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 101

B. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Holding Şirketler ve Grup içi Hizmetler 102

C. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı 104

D. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Zamanaşımı 105

E. Sermaye Artırımları ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 106

F. Özel Finans Kurumları ve Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 107

G. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 108

III. TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA HAZİNE ZARARI 108

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TRANSFER FİYATLANDIRMASI BELGELENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. GENEL RAPOR 113

II. YILLIK TRANSFER FIYATLANDIRMASI RAPORU 116

A. Transfer Fiyatlandırma Raporu Hazırlama Zorunluluğu Bulunanlar 116

B. Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama Zorunluluğu Bulunmayanlar 117

C. Transfer Fiyatlandırması Raporu İbraz Yükümlülüğü 118

D. Transfer Fiyatlandırması Raporunda Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler 119

III. ÜLKE BAZLI RAPOR 121

A. ÜBR’nin Formatı ve İçeriği 121

B. Tanımlar 121

C. ÜBR Hazırlama Kapsamına Girme Şartı ve Hazırlanma Süresi 123

1. Kapsama Girme Şartı ve Hazırlanma Süresi 123

2. 750 Milyon Avro’luk Haddin Hesaplanması 123

D. Nihai Ana İşletmenin Türkiye’de Bulunduğu ve ÜBR’nın Başka Ülkelerde Yapıldığı Hallerde ÜBR Yükümlülüğü 124

E. Nihai Ana İşletmenin veya Vekil İşletmenin Türkiye’de Bulunmadığı Durumlarda ÜBR Yükümlülüğü 124

F. ÜBR’un Elektronik Ortamda Gönderimi 125

G. ÜBR Çerçevesinde Karşılıklı Bilgi Paylaşımı ve Gizlilik 126

IV. ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLIŞKIN BILDIRIM FORMU 126

V. TRANSFER FIYATLANDIRMASI, KONTROL EDILEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLIŞKIN FORM 127

VI. CEZA UYGULAMASI 127

SONUÇ 129

KAYNAKÇA 135


2007/12888 BKK, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkın-da Karar. 

1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ

2 Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

4108 Sayılı Kanun

5084 Sayılı Kanun

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5422 sayılı KVK’nın 33 no'lu Genel Tebliği

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5615 Sayılı Kanun

5766 Sayılı Kanunun

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

A. Bumin Doğrusöz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi, Ankara, Anka-ra SMMM Odası, Yayın No:52, Mayıs 2007.

Adem Anbar, “Çokuluslu İşletmelerde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:324, Ağustos 2008.

Ali Alper, “Emsal Tespiti İçin Yararlanılabilecek Yurt Dışı Veri Tabanları ve Araş-tırma Teknikleri‟, Verginet.net, (Çevrimiçi) https://www.verginet.net/dtt/1/ TransferFiyatlandirmasiEmsalTespiti.aspx; 09.11.2019.

Ali Beylik, “Uluslararası Transfer Fiyatlaması ve Karşı Düzenlemeler”, E-Yaklaşım, Sayı:144, Aralık 2004.

Ali Çakmakçı, “Arbitraj Faaliyetlerine Yönelik Olarak Vergi Hukuku Kapsamında Değerlendirmeler”, Yaklaşım, Sayı:201, Eylül 2009.

Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Ne Zaman Yapılmalıdır?”, Yaklaşım, Sayı:121, Ocak 2003.

Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı-II”, Yaklaşım, Sayı:124, Nisan 2003.

Ali Tuğlu, “Örtülü Kazanç Kapsamına Giren Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”, Yaklaşım, Sayı:157 Ocak 2006.

Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara, 2008. 

Allen Szeto, “Is Tax Competition Harmful? International Organizations Attempt to Eliminate Preferential Tax Regimes and Influence Tax Havens”, CA Maga-zine, December 2001.

A. Murat Yıldız, Cem Tekin, “Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-II”, Yakla-şım, Sayı:100, Nisan 2001.

Altar Ömer Arpacı, “Kurum Kazancının Tespitinde İndirilemeyecek Giderler (Ka-nunen Kabul Edilmeyen Giderler)”, Vergi Sorunları, Sayı: 187, Nisan 2004.

Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Türkmen Kitabevi, 2006.

Ayşe Yiğit Şakar, Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler, Ankara, Yaklaşım Yayınla-rı, 2008.

Ayşe Yiğit Şakar, “Bir Devlet, Haksız Vergi Rekabeti Yoluyla Diğer Devletlerin Ha-zinelerine Verdiği Mali Zarardan Sorumlu Tutulabilir mi?”, Yaklaşım, Sayı: 185, Mayıs 2008. 

Benjamin Powell, “Tax Competition is Beneficial, Not Harmful”, Research Reports, American Institute for Economic Research, Vol: 68, No:15, August 2001, (Çevrimiçi)https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications / 8404.pdf, 01.02.2019.

Berk Dicle, “Vergi Uygulamaları Açısından Transfer Fiyatları”, Vergi Dünyası, Sayı:163, Mart 1995, Vergi Dünyası CD’si.

Billur Yaltı Soydan, “Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatla-ması Rehberi” Vergi Sorunları, Sayı: 91, Nisan 1996. 

Billur Yatlı Soydan, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun “Yenisi”: Peşin Fiyatlan-dırma Sözleşmeleri”, Vergi Sorunları, Sayı: 219, Aralık 2006.

Billur Yaltı, “Transfer Fiyatlamasında Vergi Anlaşması Uygulaması”, Vergi Sorun-ları, Sayı:222, Mart 2007.

Billur Yaltı, “Transfer Fiyatlandırmasında “Gizli Emsal”, Vergi Sorunları, Sa-yı:251, Ağustos 2009.

Cem Tekin, “GVK Hükümler Uyarınca Emsal Kira Bedeli Esası”, Vergi Sorunları, Sayı:184, Ocak 2004.

Cevdet Okan Bahar, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Hazine Zararı Kriteri”, Yaklaşım, Sayı:197, Mayıs 2009.

 

Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, “Vergi Rekabeti”, Erciyes Üniversitesi İkti-sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:22, Ocak-Haziran 2004.

Cholpan Oktar, İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004.

Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, İstanbul, Lebib Yalkın Ya-yınları, Ekim 1997.

Çağatay Yüce, Kürşat Ataç, “Yeni Bir Değerleme Ölçüsü: Emsallere Uygun Fiyat”, Vergi Dünyası, Sayı:333, Mayıs 2009.

Danial J. Mitchell, “An OECD Proposal To Eliminate Tax Competition Would Mean Higher Taxes And Less Privacy”, The Heritage Foundation, (Çevrimiçi) https://www.heritage.org/taxes/report/oecd-proposal-eliminate-tax-competition-would-mean-higher-taxes-and-less-privacy, 20.07.2019. 

Dn. 4. Dairesi’nin 29.11.1969 tarih ve E. 1969/299 Sayılı Kararı. 

Dn. 4. Dairesi’nin 13.03.1975 tarih ve E. 1973/6186, K. 1975 / 984 Sayılı Karar. 

Dn. 4. Daires,’nin 07.06.1989 tarih ve E. 1988/3532, K.1989/2584 Sayılı Kararı. 

Dn. 4. Dairesi’nin 11.01.1990 tarih ve E. 1989/144, K.1990/33 Sayılı Kararı. 

Dn. 4. Dairesi’nin, E. 1994/83, K. 1994/2237 Sayılı Kararı

Dn. 9. Dairesi’nin 14.06.1993 tarih ve E. 1992/4919, K.1993/2582 Sayılı Kararı. 

Dn. 9. Dairesi’nin, 15.10.2018 Tarih ve E: 2016/5032, K: 2018/6219 Sayılı Kararı, 

Dn.11. Dairesi’nin 24.03.1998 tarih ve E.1997/1092, K.1998/1151 Sayılı Kararı. 

Doğan Erdem,” Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı:95, Ağustos 1996.

Elif Cenkeri, “Transfer Fiyatlaması ve Türk Vergi Sistemi”, İstanbul, İstanbul Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Ekrem Karayılmazlar, “Vergi Arbitrajı ve Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendi-rilmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 182, Kasım 2003.

Emrah Ferhatoğlu, “2004 Genişlemesi Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabe-ti ve Sonuçları”, E-Akademi, Sayı:51, Mayıs 2006.

Emrah Ferhatoğlu, “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Haziran 2006, (Çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113063, 26.07.2019.

Emrah Ferhatoğlu, “Avrupa Birliği’nde Zarar Verici Vergi Rekabetine Karşı Yürütü-len Çalışmalar”, Yaklaşım, Sayı:162, Haziran 2006. 

Ercan Alptürk, “ Özel Finans Kurumlarına Bir Bakış”, E-Yaklaşım, Sayı: 135, Mart 2004.

Erdal Türkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001.

Erdoğan Öcal, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Transfer Fiyatlandırması (Örtülü Kazanç Dağıtımı) Konusunda Ne Getiriyor?” Yaklaşım, Sayı:166, Ekim 2006. 

Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Sorunu”, Yaklaşım, Sayı:187, Temmuz 2008.

Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı”, Yaklaşım, Sayı:188, Ağustos 2008.

Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması ve KDV”, Yaklaşım, Sayı:189, Eylül 2008.

Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk İlkesine Bir Seçenek: Global Bölüşüm Formülü”, Yaklaşım, Sayı:195, Mart 2009. 

Erdoğan Öcal, “Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye ile İlgili İki Yargı Kara-rı”, E-Yaklaşım, Sayı:214, Ekim 2010.

Erdoğan Sağlam, “Sermaye Artırım Avansı”, Vergi Dünyası, Sayı:255, Kasım 2002.

Erhan Gümüş, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları”, Vergi Dünyası, Sayı:313, Eylül 2007. 

Erkan Yetkiner, “Vergi Cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri”, Vergi Dünyası, Mart 2001,Sayı:235. 

E. Wallace Oates, “Fiscal Competition or Harmonization? Some Reflections”, Nati-onal Tax Journal, Vol:54, No: 3, September 2001.

Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması I”, Yaklaşım, Sayı:175, Temmuz 2007. 

Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması-II”, Yaklaşım, Sayı:176, Ağustos 2007.

Ersin Nazalı, “Transfer Fiyatlandırması III”, Yaklaşım, Sayı: 177, Eylül 2007.

Fatih Saraçoğlu, Ercan Kaya, “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Transfer Fiyatlan-dırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı:216, Eylül 2006.

Ferhat Fahran, “Ücret Ödemelerinde, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Ka-zanç Dağıtımının, Hazine Menfaati Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Sayı:182, Şubat 2008.

Ferhat Fahran, “Serbest Bölgelere İlişkin Örtülü Kazanç Dağıtımı ile İlgili Davalar-da, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ve Değerlendirmelerimiz”, Yaklaşım, Sayı:202, Ekim 2009.

Fethi Heper, Şennur Hoşyumruk, ”Vergi Cennetleriyle İlgili Çalışmalarda Son Du-rum-I”, Yaklaşım, Sayı:116, Ağustos 2002.

Filiz Giray, “Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri”, Vergi Dünyası, Sayı:260, Nisan 2003.

Filiz Giray, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:9, 2005.

Filiz Keskin, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme Kavramı”, Vergi Sorunları, Sayı:208, Ocak 2006. 

Funda Başaran, “Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum”, Vergi Sorunları, Sayı:156, Eylül 2001.

Günseli Kurt, Levent Ünlü, “ABD, OECD ve Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması-I”, Mali Pusula, Sayı:12, Aralık 2005.

Hakan Ay, “Vergi Rekabeti”, Vergi Dünyası, Sayı:236, Nisan 2001.

Hakan Ay, Metin Meriç, “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Vergi Kayıp ve Kaçak-ları”, E-Yaklaşım, Sayı:138, Haziran 2004.

Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Ankara, Turhan Kitabevi, 1982.

Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, İstanbul, Güzem Can Yayınları: 18, 2002.

Hamit Sarı, “Sermaye Artırımı Avansı, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Serma-ye”, Vergi Dünyası, Sayı:264, Ağustos 2003.

Harun Kılıçaslan, Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Türkiye, İktisadi Araş-tırmalar Vakfı, Aralık 2005.

Hasan Hüseyin Savaş, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal ve Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı”, Vergi Dünyası, Sayı:234, Şubat 2001, Vergi Dünyası CD’si.

Hasan Yalçın, "Örtülü Kazanç Dağıtımı", Vergi Dünyası, Sayı:124, Aralık 1991, Vergi Dünyası CD’si.

HUD, Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2009, HUD Yayınları, 2009.

Hüsamettin Biçer, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ile İlgili 1 Nolu Genel Tebliğ Çıktı”, Vergi Dünyası, Sayı:317, Ocak 2008.

Hüseyin Işık, Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş-kanlığı,Yayın No:2005-370, 2005, (Çevrimiçi) https://ms.hmb.gov.tr/

uploads/2019/09/%C3%87ok-Uluslu-%C5%9Eirketlerde-%C3%96rt%C3%B Cl%C3%BC-Kazan%C3%A7-ve-%C3%96rt%C3%BCl%C3%BC-Sermaye. pdf, 11.08.2018

İbrahim Organ, Muhsin Çelik, “İşletmelerde Vergisel Bir Planlama Unsuru: Transfer Fiyatlandırması” Vergi Dünyası, Sayı:301, Eylül 2006.

İbrahim Güler, “Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Transfer Fiyatlan-dırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulama Esasları”, E-Yaklaşım, Sayı:184, Nisan 2008.

İbrahim Hakkı Polat, “Vergi Alacağı Uygulamasının Örtülü Kazanç Dağıtımı An-layışına Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 195, Kasım 1997.

İhsan Günaydın, “Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları”, Vergi Sorunları, Sayı:126, Haziran 1999.

İhsan Günaydın, “Uluslararası Transfer Fiyatlamanın Vergisel Amaçları”, Vergi Dünyası, Sayı:216, Ağustos 1999.

İhsan Günaydın, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırma Uygulamaları ve Yabancı Doğrudan Sermaye Yatırımla İlgisi”, Maliye Yazıları, Sayı:165, Ekim Ara-lık 1999.

İhsan Günaydın, Serkan Benk,” Globalleşmenin Vergi Sistemlerinde Ortaya Çıkar-dığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1”, Vergi Sorunları, Sayı:179, Ağustos 2003.

İlhan Kırıktaş, “Serbest Bölgelerde Olası İnceleme Riskleri Örtülü Kazanç Dağıtımı Ve Muvazaalı İşlemler I”, Yaklaşım, Sayı:152 Ağustos 2005.

İlhan Kırıktaş, “Serbest Bölgelerde Olası İnceleme Riskleri Örtülü Kazanç Dağıtımı Ve Muvazaalı İşlemler II”, Yaklaşım, Sayı:153, Eylül 2005.

İrfan Vural, Derya Karaca, “Kiralama ve Kiraya Verme İşlerinde Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, Sayı:165, Haziran 2002.

İsa Coşkun, “Vergi Cennetleri”, Vergi Dünyası, Sayı:192, Ağustos 1997, Vergi Dünyası CD’si.

İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelere Satışlarda Örtülü Kazanç Konu-sunun Değerlendirilmesi II”, Yaklaşım, Sayı:152, Ağustos 2005.

İsmail Karakoç, “Transfer Fiyatlandırması Raporunun Zamanında Hazırlanması-nın Önemi”, Yaklaşım, Sayı: 316 Nisan 2019.

İsmail Türk, Kamu Maliyesi, 7. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008.

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi’nin 2009/3169 ve K. 2010/2091 sayılı Kararı. 

İYMMO Çeviri “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandır-ması Rehberi” (OECD 1995 - “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”).

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, “Yeni Kurumlar Vergisi Taslağında Ulusla-rarası Transfer Fiyatlamasına İlişkin Düzenlemeler”, Rapor 06/24-25-26-27-28-29, 15 Mayıs 2006, (Çevrimiçi) http://www.istanbulymmo.org.tr/ Da-ta/Platform/1183.pdf, 10.09.2019.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Rapor, 06/53-54-55-56-57, 15 Ekim 2006, (Çevrimiçi) http://www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform/1257.pdf, 10.09.2019.

İsmail Işık, Mehmet Çankaya, “Serbest Bölgelerdeki Şubelere Satışlarda Örtülü Kazanç Konusunun Değerlendirilmesi I”, Yaklaşım, Sayı:151, Temmuz 2005.

James Hanson, “Transfer Pricing in The Multinational Corporation: A Critical App-raisal”, World Development, Vol:3, No:11-12, 1975.

Jamie Elliott, Clive Emmanuel, “International Transfer Pricing: Searching for Pat-terns”, European Management Journal, Vol:18, No:2, April 1998.

Joann M. Weiner, Hugh Ault, “ The OECD’s Report On Harmful Tax Competition”, National Tax Journal, Vol:51, No:3, September 1998, (Çevrimiçi) https://ntanet.org/NTJ/51/3/ntj-v51n03p601-08-oecd-report-harmful-tax.pdf?v=%CE%B1, 01.07.2019. 

J.Timothy Goodspeed, “Vergi Rekabeti, Fayda Vergileri ve Mali Federalizm”, Çev: İsa Sağbaş, Maliye Dergisi, Sayı:139, Ocak-Nisan 2002.

Jeffrey Owens, “Taxation in a Global Environment”, OECD Observer, (Çevrimiçi) http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/650/Taxation_in_a_global_environment.html, 15.05.2019. 

John Neigbour, “Transfer Pricing: Keeping It At Arm’s Length”, OECD Observer, January 2002, (Çevrimiçi) http://www.oecdobserver.org/news/fullstory. php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_leng th.html, 15.04.2018. 

Karen S. Cravens, “Çokuluslu Şirketler İçin Bir Strateji Olarak Transfer Fiyatlama-nın Rolü”, Vergi Sorunları, Çev. İhsan Günaydın, Sayı:141, Haziran 2000, s.137 (İngilizce makale için bakınız: Karen S. Cravens, “Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms”, International Bu-siness Review, Vol:6, No:2, 1997, s. 127-145).

Kemal Akmaz, “Uluslararası Vergi Rekabeti”, E-yaklaşım, Sayı:51, Ekim 2007.

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.04.2014 tarih ve 85373914-125 [49.01.09]-38 sayılı Özelgesi.

Mehmet Akif Tunç, “Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıklarının Çözümünde Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (Advance Pricing Agreements)”, E-Yaklaşım, Sayı: 174, Haziran 2007. 

Mehmet Erkan, “Özel Finans Kurumlarınca Kullandırılan “Karz-ı Hansen” İçin Örtülü Kazanç İddiası İleri Sürülebilir mi?”, Vergi Dünyası, Sayı:230, Ekim 2000.

M. Fatih Güner, “Örtülü Kazanç Kavramı Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması ve OECD Transfer Fiyatı Belirleme Yöntemleri”, E-Yaklaşım, Sayı:141, Ey-lül 2004.

Mehmet Tahir Ufuk, “Gelir Vergisinde Örtülü Kazanç Uygulaması”, Yaklaşım, Sayı:173, Mayıs 2007.

M. Yavuz Öner, “Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti”, E-Yaklaşım, Sayı:138, Haziran 2004. 

Mehmet Aktaş, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sistemindeki Konumu- I”, Yaklaşım, Sayı:130, Ekim 2003.

Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzua-tında Uygulama Olanakları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004.

Mehmet Akif Özmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik Müesseseleri, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2008.

Mehmet Batun, “Bankaların, Çalışanlarına Düşük Faizle Kredi Kullandırmaları, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımıdır.”, Yaklaşım, Sayı:195, Mart 2009.

Mehmet Batun, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Türkiye”, Yaklaşım, Sayı:196, Nisan 2009. 

Mehmet Çavuş, “ Vergi Arbitrajı Açısından Vergi Rekabetinin ve Türkiye’deki Uy-gulamalarının Analizi, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Vergi Cennetleri”, E-Yaklaşım, Sayı:158, Şubat 2006.

Mehmet Sarac, “Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlaması ve Amerikan Vergi Sisteminde Bu Konudaki Düzenlemeler”, Vergi Dünyası, Sayı: 282, Şubat 2005.

Mehmet Şirin Öztürk, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı-nın Katma Değer Vergisi Karşısında Durumu”, Yaklaşım, Sayı:182, Şubat 2008.

Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal Faiz Oranı”, Yaklaşım, Sa-yı:98, Şubat 2001. 

Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesinde Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı:116, Ağustos 2002. 

Mesut Koyuncu, “Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergileme Zamanı”, Yaklaşım, Sayı:123, Mart 2003.

Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2005.

Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, Ekim 2009.

Murat Çak, Binhan Elif Yılmaz, Murat Şeker, “Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğ-rudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırılmalı Bir Analiz”, Antalya, 23. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2008. 

Murat Çak, Uluslararası Vergi Rekabeti, Transfer Fiyatlaması ve Vergilendirme, Ankara, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2008/385, 2008.

Musa Yıldırım, Fatih Balcı, Abdullah Kiraz, Transfer Fiyatlandırması Uygulama-sı Sorunlar ve Görüşlerimiz, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008.

Mustafa Çamlıca, “Uluslararası Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Anlaşmalarının İstismarı”, Vergi Sorunları, Sayı:93, Haziran 1996. 

Mustafa Türkkot, “Transfer Fiyatlaması Konusunda OECD Düzenlemeleri”, E-Yaklaşım, Sayı:155, Kasım 2005.

Namık Kemal Uyanık, Transfer Fiyatlandırma, Ankara, TÜRMOB Yayınları, No: 278, 2006.

Niyazi Cangir, “Vergide Rekabet ya da Vergi Politikasının Değişen İşlevi-I”, Yakla-şım, Sayı:91, Temmuz 2000.

OECD, Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlaması Rehberi I, (Çevrimiçi)http://www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform/1006.pdf; 01.08.2018. 

OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, (Çevrimiçi): http://www.uniset.ca/microstates/oecd_44430243.pdf, 03.05.2019.

OECD, Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, 2000, (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/ctp/harmful/ 2000progressreporttowardsglobaltaxco-operationprogressinidentifyingandeli minatingharmfultaxpractices.htm, 15.04.2018. 

OECD, The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/ctp/harmful/2664450.pdf, 07.02.2018.

OECD, The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report, (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/ctp/harmful/oecd-harmful-tax-practices-project-2004-progress-report.pdf, 11.07.2019.

OECD, “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi II”.

OECD, “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, 1995.

OECD, Comparability: Public Invitation to Comment on a Series on Draft Issues Notes, CTPA/CFA, 2006, 31, 10 Mayıs 2006.

Olcay Kolatoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasında Gizli Emsal”, Vergi Sorunları, Sayı:309, Haziran 2014.

Onur Çelik, “Transfer Fiyatlandırması İşlemlerinde Gizli Emsal Sorunsalı”, (Çevri-miçi): https://www.dunya.com/kose-yazisi/transfer-fiyatlandirmasi-islemlerinde-gizli-emsal-sorunsali/452609, 21.11.2019.

Onur Elele, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramı ve Değerlendirmeler”, Vergi Dünyası, Sayı:318, Şubat 2008.

Orhan Çelik, “Uluslararası Transfer Fiyatlama: Teorik Bir Yaklaşım”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt:1, Sayı:1, Nisan 2000. 

Osman Dereli, “Sermaye Avanslarının Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Değer-lendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 267, Kasım 2003.

Ömer Güzeldal, “Transfer Fiyatlamasında Uygulanacak Yöntemler”, Vergi Dünya-sı, Sayı:317, Ocak 2008.

Özge Günay, “OECD ve Avrupa Birliği Bünyesinde Zararlı Vergi Rekabetini Önleme Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar, Vergi Dünyası, Sayı:308, Nisan 2007.

Özgür Biyan, “Türk Vergi Hukukunda Yeni Bir Boyut: Transfer Fiyatlandırması”, Bütçe Dünyası, Cilt:2, Sayı:26, 2007.

Özgür Biyan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Kazanç Dağıtımı”, Mali Çözüm, Sayı:82, Temmuz-Ağustos 2007.

Özgür Biyan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Süre-gelen Bazı Sorunlar”, Yaklaşım, Sayı:202, Ekim 2009.

Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 10.Baskı, Ankara, İmaj Kitabevi, 2009.

Ramazan Biçer, “Transfer Fiyatlandırmasında Veri Tabanlarının Önemi ve Veri Tabanlarında Emsal Arama Yöntemleri”, Vergici ve Muhasebeciyle Diya-log, Sayı:243, Temmuz 2008.

Ramazan Yakışıklı, “Kazancın Örtülü Olarak Dağıtıldığının Kabulünde Hazine Zararının Doğması”, Vergi Dünyası, Sayı:327, Kasım 2008.

Ramazan Yakışıklı, “Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltme ve KDV Uygulamala-rı”, Vergi Dünyası, Sayı:332, Nisan 2009.

Ramy Elitzur, Jack Mintz, “Transfer Pricing Rules and Corporate Tax Competi-tion”, Journal of Public Economics, Vol:60, 1996.

Saygın Eyüpgiller, “Vergi Cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri: Uygun Olmayan Vergi Rekabetinin 1998 OECD Vergi Komitesi Işığı Altında Değerlendirilme-si”, Vergi Dünyası, Sayı:222, Şubat 2000, Vergi Dünyası CD’si. 

Sait Y. Kaygusuz, Şükrü Dokur, “Transfer Fiyatlama Yöntemlerinin Değerlendiril-mesinde ve Faaliyet Tabanlı Transfer Fiyatlama Modeli”, Atatürk İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 2005.

Saygın Eyüpgiller, Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2002.

Savaş Çevik, “Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm ve Küresel Sorunlar”, Vergi Dünyası, Sayı:270, Şubat 2004.

Selahattin Tuncer, ‘‘Yeni 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’’, Yaklaşım, Sa-yı:164, Ağustos 2006.

Selahattin Tuncer, “İşletme Vergiciliğinden Vergi Planlamasına”, Yaklaşım, Sayı: 181, Ocak 2008.

Selda Aydın, “Küreselleşme ve Vergisel Boyutu”, Yaklaşım, Sayı:103, Temmuz 2001.

 

Selim Kaneti, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, Vergi Dünyası, Sa-yı:131, Temmuz 1992.

Selman Koç, “Yeni Kurumlar Vergisi Tasarısına Göre Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Dünyası, Sayı:302, Ekim 2006.

Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntem-leri I, Yaklaşım, Sayı:198, Haziran 2009.

Sema Küçük, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygun Fiyat Tespit Yöntem-leri-II”, Yaklaşım, Sayı:199, Temmuz 2009.

Semih Öz, “Zarar Verici Vergi Rekabeti Konusunda OECD’nin 2004 Yılı İlerleme Raporu”, E-Yaklaşım, Sayı:137, Mayıs 2004.

Semih Öz, “Vergi Cennetleri Konusunda Yapılan Uluslararası Çalışmalar”, Yakla-şım, Sayı:139, Temmuz 2004.

Semih Öz, “Vergi Cennetlerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Uygulanacak Olası Yaptırımlar”, Yaklaşım, Sayı:141, Eylül 2004.

Semih Öz, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005.

Serdar Sumay, “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Dış Emsallerin Veri Tabanları Vasıtasıyla Tespiti”, (Çevrimiçi) https://www.vergidegundem.com/ /files/DisEmsallerinTespiti14_09_2009.pdf, 10.11.2019.

Sinan Arslan, “İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyat-landırması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:12, Nisan 2004.

Soner Yakar, Elif Ünal, “Transfer Fiyatlama ve Çok Uluslu İşletmeler Açısından Bir Değerlendirme”, Vergi Sorunları, Sayı:222, Mart 2007.

Susan C. Borkowski, “An Analysis (Meta- and Otherwise) of Multinational Transfer Pricing Research”, The International Journal of Accounting, Vol:31, No:1.

Şahin Akkaya, Küreselleşme Sürecinde Vergi Yapıları ve Uluslararası Vergi Rekabeti, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005.

Şükrü Kızılot, “Örtülü Kazançta, Vergi Kaybının Somut Biçimde Ortaya Konması Gerektiği”, Yaklaşım, Sayı:47, Kasım 1996.

Şükrü Kızılot, Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Anka-ra, Yaklaşım Yayınları, 2002.

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-235-2011-13 sayılı Özelgesi.

TİSK, Rekabet Dizisi: 1 Yeni Ekonomi ve Rekabet. 2004.

Tun Nin Wu, “Tax Heavens”, The George Washington University IBI, Fall 1999, (Çevrimiçi) http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall1999/Wu.Tun.pdf, 01.08.2019. 

Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlaması Nedir?”, Vergi Dünyası, Sayı:205, Eylül 1998.

Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin ABD’de Yapılan Yasal Düzenlemeler II”, Vergi Dünyası, Sayı:215, Temmuz 1999.

Tuncay Kapusuzoğlu; Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması, İstanbul, Oluş Yayıncılık, 2003.

Tuncay Kapusuzoğlu, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulanmasında “Hazine Zararı” Aranmasının Sakıncaları”, Vergi Dünya-sı, Sayı:323, Temmuz 2008.

Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, Transfer Fiyatlandırması, Ankara, Maliye ve Hu-kuk Yayınları, 2008

Türkan Öncel, Yenal Öncel, “Uluslararası Vergi Rekabeti”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 43-44. Seri, 2003.

Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük.

Ülker Mavral, “Örtülü Kazanç ve Özellik Arzeden Hususlar”, Vergi Sorunları, Sa-yı:169, Ekim 2002.

Verginet Sirküler, “4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ’ine İlişkin Açıkla-malar”, 08.09.2020, (Çevrimiçi) https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-133.aspx, 02.09.2021

Veysel Erdel, Semi Okumuş, “Türk Vergi Mevzuatı İçerisinde Transfer Fiyatlaması ve Vergi İncelemeleri”, Vergi Sorunları, Sayı:167, Ağustos 2002.

Veysi Seviğ, “Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Yaklaşım, Sayı:119, Kasım 2002.

Veysi Seviğ, “Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı Koşulu”, Referans Gaze-tesi, 16.04.2010.

Vivek H. Dehejia, Philipp Genschel, “Tax Competition in the European Union”, Discussion Paper 98/3, February 1998, (Çevrimiçi) http://edoc.mpg.de/get .epl?fid=61096&did=430171&ver=0, 13.05.2018. 

William B. Barker, “Optimal International Taxation and Tax Competition: Over-coming the Contradictions”, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol: 22, Number: 2, Winter 2002. (Çevrimiçi) http://www.personal.psu.edu/users/w/b/wbb3/Barker_Files/NORTHWESTERN.pdf, 27.10.2019. 

Yakup Türk, “Geçmişten Günümüze Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:318, Şubat 2008.

Yasemin Taşkın, “Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011.

Yenal Öncel, “Transfer Fiyatlaması, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi. Konfe-ransları, 41. Seri, 2002.

Yenal Öncel, “Kurumlar Vergisinde Değişim ve Uluslararası Vergi Rekabeti”, İstan-bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Konferansları, 47. Se-ri, 2005. 

Yılmaz Özbalcı, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık, 1998.

Yüksel Karaca, “Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri: OECD Bünyesindeki Çalışmalar Ne Aşamada?”, Vergi Dünyası, Sayı:238, Haziran 2001.

Zeki Erdut, Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, Ocak 2002. 

Zeynep Arıkan, Ersan Öz, “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faali-yetleri”, Mali Pusula, Sayı:27, Mart 2007. 

Zeynep Hatunoğlu, ‘‘Çok Uluslu Şirketler, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’’, Mali Çözüm, Sayı:78, Kasım-Aralık 2006. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.