Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fikret EREN
ISBN: 9786050509281
Stok Durumu: Tükendi
595,00 TL 700,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fikret EREN
Baskı Tarihi 2022/10
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Prof. Dr. Fikret EREN


İÇİNDEKİLER

BORÇLAR HUKUKU

ÖZEL HÜKÜMLER

§ 1.GİRİŞ1

I-GENEL BİLGİ1

II-KAYNAKLAR2

A)YAZILI KAYNAKLAR2

1)Türk Borçlar Kanunu2

a)Genel hükümler2

b)Özel hükümler2

2)Türk Medenî Kanunu3

3)Diğer kanunlar3

4)Uluslararası antlaşma ve sözleşmeler4

5)Devletler özel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4

6)Genel işlem şartları4

7)Bilimsel görüşler (doktrin) ve yargı kararları5

B)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR5

III-TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ

 VE BUNLARIN UYGULANMASI6

A)ÖZEL HÜKÜMLERİN KONUSU6

B)ÖZEL HÜKÜMLERİN ÇEŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ6

1)Sözleşmenin tanımlanmasına ilişkin hükümler6

2)Sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler7

3)Sözleşmenin içeriğine ilişkin hükümler7

4)Sözleşmenin ifa edilmemesine ilişkin hükümler8

5)Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler9

C)ÖZEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI10

D)TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

 ÖZEL HÜKÜMLERİNİN NİTELİKLERİ10

E)ÖZEL HÜKÜMLERLE GENEL HÜKÜMLER

 ARASINDAKİ İLİŞKİ11

1)Yığılma (Birlikte uygulama) ilkesi12

2)Dışlama (münhasır uygulama) ilkesi13

3)Yarışma ilkesi14

IV-SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ15

A)Edimler arasındaki ilişkilere göre15

B)Hukukî sonuçlarına göre16

C)Sürelerine göre16

1)Ani sözleşmeler16

2)Dönemli sözleşmeler16

3)Sürekli sözleşmeler17

d)Karşılıklı (ivazlı) olup olmamalarına

 göre17

e)Kanunda düzenlenmiş olup

 olmamalarına göre17

1)İsimli sözleşmeler17

2)İsimsiz sözleşmeler17

V-SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

a)İRADE ÖZERKLİĞİ18

B)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

1)Sözleşme yapma özgürlüğü19

2)Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü19

3)Sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü19

4)Sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü20

5)Şekil özgürlüğü20

VI-BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN

 SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ20

A)GENEL BİLGİ20

1)Devir borcu doğuran sözleşmeler21

2)Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler21

3)İşgörme borcu doğuran sözleşmeler21

4)Saklama borcu doğuran sözleşmeler22

5)Teminat borcu doğuran sözleşmeler22

6)Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler22

7)Ortaklık borcu doğuran sözleşmeler22

B)İNCELEME DIŞI BIRAKILAN SÖZLEŞMELER23

KESİM BİR

İSİMLİ SÖZLEŞMELER

BÖLÜM BİR

DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

§ 2.TANIM, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ,

YARAR VE HASARIN GEÇMESİ25

I-TANIMI26

II-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ28

A)Satış sözleşmesi bir borç sözleşmesidir28

B)Satış sözleşmesi TAM iki tarafa borç

 yükleyen bir sözleşmedir28

C)Satış sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir29

D)Satış sözleşmesi rızaÎ bir sözleşmedir29

E)Satış sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir29

F)Satış sözleşmesi sebebe bağlı (illî)

 bir sözleşmedir30

ııı-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI31

A)Satılan mal (Satış sözleşmesinin konusu)31

1)Mal kavramı31

2)Maddî mal- maddî olmayan mal ayırımı (şey ve haklar)31

3)Henüz mevcut olmayan müstakbel mallar33

4)Belirli olmayan mallar34

5)Başkasına ait mallar35

B)Bedel (Satış parası)36

C)Tarafların anlaşması37

1)Genel olarak37

2)Sözleşmenin şeklî38

ıV-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ39

A)Konusuna göre satış sözleşmesi türleri:

 Taşınır satış sözleşmesi -Taşınmaz satış

 sözleşmesi39

1)Taşınır satış sözleşmesi39

2)Taşınmaz satış sözleşmesi39

B)TicarÎ satış sözleşmesi - TicarÎ olmayan

 satış sözleşmesi40

C)Bedeli ödeme tarzına göre

 satış sözleşmesi türleri41

D)Satılanın teslim tarzına göre

 satış sözleşmesi türleri41

E)Sözleşmenin kurulma şartlarına göre

 satış sözleşmesi türleri43

F)Parça satışı - Çeşit satışı43

G)Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla

 satış sözleşmesi ve uluslaraRAsı

 satış sözleşmeleri46

V-SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE

 HASARIN GEÇMESİ46

A)TANIM46

B)Şartları50

1)Geçerli olarak kurulmuş bir satış sözleşmesi

 mevcut olmalıdır51

2)Hasar, satış sözleşmesinin kurulması anından

 satılan taşınırın zilyetliğinin devri, taşınmazın

 tescili anına kadar satıcıya aittir51

3)Hasar, taraflara yükletilemeyen, beklenmedik bir

 olay sonunda meydana gelmelidir52

C)İstisnalar54

1)Durumun gereğinden doğan istisnalar54

2)Sözleşmeden doğan istisnalar54

3)Kanundan doğan istisnalar55

a)İfa yerinden başka yere gönderilecek satışlarda

 (mesafeli satışlarda) yarar ve hasar satılanın

 bağımsız bir taşıyıcıya teslim edildiği anda

 alıcıya geçer55

b)Taşınır satışlarında hasar, satılanın zilyetliğini

 devralmakta temerrüde düşen alıcıya geçer56


§ 3.TAŞINIR SATIŞ SÖZLEŞMESİ57

ı-TAŞINIR KAVRAMI57

ıI-TARAFLARIN BORÇLARI60

A)Satıcının borçları60

1)Satıcının aslî borçları60

a)Malın zilyetliğini alıcıya devir borcu60

b)Satılanın mülkiyetini devretme borcu62

2)Satıcının yan borçları65

a)Satılanı muhafaza borcu65

b)Aydınlatma ve bilgi verme borcu66

c)Gerekli belgeleri sağlama borcu66

d)Devir giderleri ödeme borcu67

e)Satılanı ifa yerinden başka yere taşıma

 (gönderme) giderleri67

3)Satıcının temerrüdü68

a)Genel olarak68

b)Ticarî olmayan (adi) satışlar ile belirli (kesin)

 süreli olmayan ticarî satışlarda satıcının temerrüdü69

c)Belirli süreli ticarî satışlarda satıcının temerrüdü70

aa)Satış, her şeyden önce ticarî bir satış olmalıdır70

bb)Temerrüdün hüküm ve sonuçları72

aaa)Genel olarak72

bbb)Satıcının, alıcının müspet zararını

 giderme borcu ve bunun kapsamı74

1/a)Genel bilgi74

1/b)Müspet zararın hesaplanmasında

 somut yöntem76

1/c)Müspet zararın hesaplanmasında

 soyut yöntem77

4)Satıcının zapttan sorumluluğu78

a)Kavram78

b)Uygulama alanı80

c)Çeşitleri82

d)Şartları82


aa)Maddî şartları82

aaa)Satış sözleşmesi geçerli olarak

 kurulmuş olmalıdır82

bbb)Satılan alıcıya devredilmiş 

 (teslim edilmiş) olmalıdır83

ccc)Alıcı, satılan üzerindeki üçüncü kişinin

 hakkını, dolayısıyla malın elinden alınma

 tehlikesini sözleşmenin kurulduğu sırada

 bilmemelidir83

ddd)Üçüncü kişi satılan şey üzerinde

 sahip olduğu zapt hakkını alıcıya karşı

 kullanmış olmalıdır84

eee)Satıcının kusurlu olması şart değildir85

bb)Şeklî şartları85

aaa)Zaptın ihbarı85

bbb)Zaptın ispatı85

1/a)Zaptın bir mahkeme kararıyla ispatı86

1/b)Zaptın, bir mahkeme kararı

 olmaksızın ispatı87

ccc)Alıcı, zapttan doğan haklarını

 zamanaşımı süresi içinde kullanmalıdır87

e)Zaptın hüküm ve sonuçları: Alıcının zapttan

 doğan hakları87

aa)Tam zapt halinde87

aaa)Alıcı her şeyden önce satıcıdan,

 ödemiş olduğu satış bedelinin faiziyle

 birlikte geri verilmesini ister89

bbb)Alıcı, satıcıdan satılanı elinden alan

 üçüncü kişiden isteyemeyeceği

 giderleri de ister90

ccc)Alıcı, davayı satıcıya bildirmekle

 kaçınılabilecek olanlar dışında kalan

 bütün yargılama giderleri ile yargılama

 dışındaki giderleri de satıcıdan isteyebilir91

ddd)Alıcı, satıcıdan satılan şeyin

 tamamen elinden alınması yüzünden

 doğrudan doğruya uğradığı diğer

 zararların da giderilmesini isteyebilir91

eee)Alıcı, satıcıdan kusursuz olduğunu ispat

 etmedikçe, satılanın elinden alınması

 yüzünden uğramış olduğu diğer zararların

 giderilmesini de isteyebilir92

bb)Kısmî zapt halinde96

f)Zapttan sorumluluğun sözleşme ile

 sınırlandırılması veya kaldırılması98

aa)Kural98

bb)İstisnalar99

aaa)Satıcı, alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre

 üçüncü kişinin hakkını gizlemişse,

 taraflar arasında yapılmış olan sorumsuzluk

 anlaşması kesin olarak hükümsüzdür99

bbb)Sorumluluğun sınırlandırılması veya

 kaldırılması, hukuka, ahlâka, kişilik

 haklarına veya dürüstlük kuralına aykırı

 olduğu takdirde de anlaşma geçersizdir99

ccc)Satıcının ağır kusurundan sorumlu

 olmayacağına ilişkin önceden yapılan

 sorumsuzluk anlaşması da kesin olarak

 hükümsüzdür99

g)Alıcının zapttan doğan haklarının diğer

 haklarla yarışması100

aa)Alıcının zapttan doğan hakları,

 TBK. m. 112’ye göre satıcının borçlarını

 hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden

 doğan hakları ile yarışabilir100

bb)Alıcının zapttan doğan hakkı,

 TBK. m. 32’ye göre temel yanılması ve

 TBK. m. 36’ya göre aldatma hükümleriyle de

 yarışabilir101

cc)Alıcının zapttan doğan hakkının,

 sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil

 sorumluluğundan doğan hakkı ile yarışması101

5)Satıcının ayıptan sorumluluğu102

a)Genel olarak102

b)Ayıptan sorumluluğun şartları104

aa)Maddî şartlar104

aaa)Satılan şey ayıplı olmalıdır104

1/a)Ayıp kavramı104

1/b)Ayıp türleri106

1/aa)Maddî ayıp106

1/bb)Ekonomik ayıp107

1/cc)Hukukî ayıp107

1/dd)Bildirilen niteliklerdeki ayıp108

1/ee)Bulunması gereken

 niteliklerdeki ayıp111

1/ff)Açık (görünürdeki) ayıp113

1/gg)Gizli ayıp113

1/ii)Gizlenmiş ayıp113

bbb)Alıcı bu ayıbı bilmemelidir113

ccc)Alıcı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır115

ddd)Ayıp, hasarın alıcıya geçmesinden önce

 mevcut olmalıdır116

bb)Ayıptan sorumluluğun şeklî şartları116

aaa)Genel olarak116

bbb)Satılanı gözden geçirme117

1/a)Gözden geçirmenin içeriği ve biçimi118

1/b)Gözden geçirme süresi118

1/c)Gözden geçirme yeri120

1/d)Gözden geçirme giderleri120

ccc)Ayıbı bildirme120

1/a)Genel olarak120

1/b)Ayıp bildiriminin hukukî niteliği121

1/c)Ayıp bildiriminin içeriği121

1/d)Ayıp bildiriminin tâbi olduğu şekil122

1/e)Ayıp bildiriminin süresi122

1/f)Başka yerden gönderilen (mesafeli)

 satışlarda satılanı koruma yükü123

ddd)Zamanaşımı süresine uyma yükü125

c)Alıcı lehine ayıptan doğan haklar: Seçimlik haklar129

aa)Genel bilgi129

bb)Seçimlik hakkın hukukî niteliği130

aaa)Genel olarak130

bbb)Seçimlik hakların kullanılmasının

 sınırlandırılması133

1/a)Her şeyden önce, TBK. m. 227/III’e

 göre satıcı, alıcıya aynı malın

 ayıpsız bir benzerini hemen vererek

 ve uğradığı zararın tamamını

 gidererek seçimlik hakları

 kullanmasını önleyebilir133

1/b)Ayrıca, durum alıcının sözleşmeden

 dönme hakkını kullanmasını

 haklı göstermiyorsa, satıcının

 talebi üzerine hâkim, satılanın

 onarılmasına veya satış bedelinin

 indirilmesine karar verebilir134

1/c)Aynı şekilde, TBK. m. 228/II’ye

 göre satılan, alıcıya yükletilebilen

 bir sebep yüzünden yok olmuş,

 başkasına devredilmiş veya

 şeklî değiştirilmiş ise, dönme hakkı

 kullanılamaz135

1/d)Alıcı, ayıplı olduğunu bilerek

 malı kullanmış veya tüketmiş ise,

 ayıptan feragat etmiş sayılacağından,

 bu halde de sözleşmeden dönemez135

1/e)Nihayet, birden çok maldan veya

 birden çok parçadan oluşan bir mal,

 birlikte satılmış olup da bunlardan

 bazılarının ayıplı çıkması halinde dönme,

 sözleşmenin tümü için değil, ilke olarak

 yalnız ayıplı mal veya parçalar

 hakkında söz konusu olur136

1/f)Satılanın değerindeki eksiklik

 satış bedeline çok yakınsa, alıcı ya

 sözleşmeden döner ya da ayıpsız bir

 benzeriyle değiştirilmesini ister137

cc)Seçimlik hakkının çeşitleri137

aaa)Sözleşmeden dönme hakkı137

bbb)Dönmenin hüküm ve sonuçları138

1/a)Alıcının borçları138

1/aa)Alıcının satılanı geri verme

 borcu138

1/bb)Alıcının elde ettiği yararları

 geri verme borcu140

1/b)Satıcının borçları141

1/aa)Satıcının satış bedelini

 faizi ile birlikte geri verme,

 yargılama giderlerini ödeme ve

 zararları giderme borcu141

1/aaa)Satış bedelini faiziyle

 birlikte geri verme

 borcu141

1/bbb)Yargılama giderlerini

 ödeme borcu142

1/ccc)Alıcının ayıplı mala

 yaptığı giderleri ödeme

 borcu142

1/bb)Satılanı ve satış bedelini

 geri verme borçlarının

 zaman ve sırası143

1/cc)Zararın tazmini143

1/aaa)Doğrudan zararın

 giderilmesi143

1/bbb)Diğer (dolaylı)

 zararların giderilmesi148

dd)Ayıp oranında satış bedelinden indirim

 isteme hakkı149

aaa)Kavram ve nitelik149

bbb)Hüküm ve sonuçları150

1/a)Mutlak (soyut) yöntem150

1/b)Tazminat yöntemi150

1/c)Nispî hesaplama yöntemi151

ccc)Tazminat talebi152

ee)Satılanın, ayıpsız bir benzeri ile

 değiştirilmesini isteme hakkı152

ff)Satılanın ücretsiz olarak onarılmasını

 isteme hakkı153

d)Ayıptan sorumluluğu kısıtlayan veya

 kaldıran anlaşmalar154

e)Ayıptan sorumluluğun diğer taleplerle ilişkisi157

aa)Ayıptan sorumluluğun genel hükümlere göre

 tazminata ilişkin hükümler ile ilişkisi157

bb)Ayıptan sorumluluğun temel yanılması ve

 aldatma ile ilişkisi158

cc)Ayıptan sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu

 ile ilişkisi160

B)ALICININ BORÇLARI161

1)Alıcının asli borçları161

a)Satış bedelini ödeme borcu161

aa)Genel olarak161

bb)Ödeme yeri163

cc)Ödeme zamanı163

aaa)Peşin satışlarda ödeme zamanı163

bbb)Vadeli (kredili-veresiye) satışlarda

 ödeme zamanı164

ccc)Satış parası önceden ödenen (ön ödemeli)

 satışlarda ödeme zamanı164

dd)Satış bedeli için faiz ödeme şartı164

ee)Satıcının satış bedeli alacağının garantisi165

ff)Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü166

aaa)Genel olarak166

bbb)Peşin satışlarda alıcının temerrüdü166

ccc)Vâdeli (kredili-veresiye) satışlarda168

gg)Alıcının temerrüdü halinde satıcının

 uğradığı zarar ve tazminatın hesaplanması169

b)Alıcının satılanı devralma borcu171

aa)Kavram, nitelik ve şartları171

bb)Hüküm ve sonuçları174

2)Alıcının yan borçları175

a)Satılanı devralma giderleriyle senet giderlerini

 ödeme borcu175

b)Başka yerden gönderilen satılanı saklama

 (muhafaza) borcu175

c)Taşıma giderlerini ödeme borcu175

d)Zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu175

e)Ambalajı geri gönderme borcu176

f)Satıcının diğer menfaatlerini koruma borcu176

g)İfaya hazırlık fiillerine katılma borcu176

i)Faiz ödeme borcu176

§ 4.TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ177

I-tanımı177

II-Taşınmaz satış sözleşmesinin unsurları177

a)Taşınmaz mal177

1)Arazi178

a)Tanımı178

b)Tapuya kayıtlı olmayan arazi178

c)Tapuya kayıtlı arazi179

2)Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve

 sürekli olarak kaydedilen haklar180

3)Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi bağımsız bölümler180

B)Satış bedeli180

C)Anlaşma181

1)Genel olarak181

2)Sözleşmenin şeklî181

a)Genel olarak181

b)Şeklin kapsamı182

c)Şekle uymamanın sonuçları184

aa)Butlan görüşü185

bb)Kendine özgü geçersizlik görüşü186

cc)Tabii borç görüşü187

dd)Borçlu olunmayan bir edimi bilerek isteyerek

 ifa görüşü187

ee)Yokluk görüşü187

d)Taşınmaz satışına ilişkin vekâletnamenin şeklî188

III-YARAR VE HASARIN GEÇMESİ189


IV-AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUK190

A)Ayıptan sorumluluk190

1)Genel olarak190

2)Zamanaşımı193

b)Zapttan sorumluluk194

V-TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ194

a)Genel olarak194

b)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin

 türleri195

c)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden

 doğan hakkın niteliği196

d)Sözleşmenin şeklî196

e)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin

 hüküm ve sonuçları197

1)Taraflar arasında197

2)Üçüncü kişilere karşı199

VI-ÖNALIM, ALIM, GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ200

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı

 (Önalım sözleşmesi)200

1)Tanım200

2)Çeşitleri201

3)Hukukî niteliği203

4)Önalım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil205

5)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhi206

a)Genel bilgi206

aa)Önalım hakkının tapu kütüğüne

 şerh edilmemesi206

bb)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi206

b)Şerhin etki süresi207

c)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhedilmesinin

 hüküm ve sonuçları208

6)Sözleşmeden doğan önalım hakkının şartları208

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

 önalım sözleşmesinde belirtilen

 taşınmazın satışı halinde söz konusu olur208

b)Sözleşmeden doğan önalım hakkı taşınmazın

 üçüncü kişiye satılması halinde söz konusu olur209

c)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

 ancak taşınmazın satılması halinde

 söz konusu olur (Önalım olgusu)209

aa)Önalım hakkının kullanılmasına

 imkân veren işlemler (Vorkaufsfall)209

bb)Önalım hakkının kullanılması

 mümkün olmayan işlemler212

d)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

 hak sahibinin üçüncü kişi aleyhine açacağı

 önalım davasıyla kullanılır214

aa)Önalım davası214

aaa)Genel bilgi214

bbb)Önalım davasının davacısı215

ccc)Önalım davasının davalısı215

ddd)Önalım davasının açılması gereken 

 süreler216

eee)Davacının önalım (satış) bedeli ile

 giderleri yatırma yükümlülüğü218

fff)Mahkemenin önalım kararının 

doğurduğu sonuçlar218

ggg)Önalım hakkından feragat ve

 önalım hakkının sona ermesi219

1/a)Önalım hakkından feragat219

1/b)Önalım hakkının sona ermesi220

e)Önalım hakkı üçüncü kişiye devredilebilen,

 miras yoluyla geçen bir haktır220

b)ALIM SÖZLEŞMESİ221

1)Tanım221

2)Şeklî221

3)Hukukî niteliği222

4)Alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi222

a)Genel bilgi222

b)Şerhin etki süresi223

5)Alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi224

c)GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ224

1)Tanım224

2)Geri alım hakkının hukukî niteliği225

3)Geri alım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil225

4)Geri alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi226

a)Genel bilgi226

b)Şerhin etki süresi226

5)Geri alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi226

VII-ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI227

§ 5.BAZI SATIŞ TÜRLERİ229

I-ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ229

II-BEĞENME ŞARTIYLA SATIŞ231

III-AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ233

A)Kavram233

B)ÇEŞİTleri235

1)Cebrî artırma235

2)İsteğe bağlı artırma236

a)İsteğe bağlı özel artırma236

b)İsteğe bağlı açık artırma236

c)Hüküm ve sonuçları237

aa)Satıcının borçları237

bb)Artırma ile alanın (alıcının) borçları238

C)ARTIRMANIN İPTALİ238

IV-Mesafelİ sözleşmeler239

V-İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ240

VI-KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ241

A)TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ241

1)Genel olarak241

2)Tanım242

3)Unsurları242

a)Satılan mal taşınır bir mal olmalıdır242

b)Satılan mal satış bedeli ödenmeden önce

 teslim edilmeli ve birden çok taksit söz konusu

 olmalıdır243

c)Anlaşma unsuru245

aa)Genel bilgi245

bb)Ehliyet246

cc)Taksitle satışın bağlı olduğu şekil246

4)Taksitle satış sözleşmesinde tarafların

 hak ve borçları248

a)Alıcının hak ve borçları248

aa)Alıcının peşinatı ödeme borcu248

bb)Alıcının def’i hakları249

cc)Alıcının satış bedelinin tamamını

 ödeme hakkı249

b)Alıcının temerrüdü ve satıcıya tanınmış olan

 seçimlik haklar249

aa)Alıcının peşinatı ödemede

 temerrüde düşmesi249

bb)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi

 halinde kullanılacak seçimlik haklar250

aaa)Satıcının peşinatın ödenmesini

 isteme hakkı250

bbb)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı250

c)Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi

 halinde kullanılacak seçimlik haklar251

aa)Genel olarak251

aaa)Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş

 taksitlerin tamamının bir defada

 ödenmesini isteme hakkı251

bbb)Satıcının alıcıdan, geri kalan

 satış bedelinin tamamının ödenmesini

 isteme hakkı (Muacceliyet şartı)252

ccc)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı253

ddd)Sözleşmeden dönmenin

 hüküm ve sonuçları254

1/a)Satıcının hakları254

1/aa)Satılanın geri verilmesini

 isteme hakkı2541/bb)Satıcının, hakkaniyete uygun

 bir kullanım bedeli ile satılanın

 olağandışı kullanılması sebebiyle

 değerinin azalması halinde

 tazminat isteme hakkı255

1/b)Alıcının hakları256

1/aa)Türk Borçlar Kanununa göre256

1/bb)Tüketicinin Korunması

 Hakkındaki Kanuna göre256

1/c)Satıcının satılanı geri isteme hakkı257

5)Taksitle satımdan doğan uyuşmazlıklarda

 yetkili mahkeme ve tahkim258

6)Uygulama alanı258

B)ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ259

1)Tanımı259

2)Sözleşmenin şeklî260

3)Tarafların hak ve borçları260

a)Satış bedelinin belirlenmesi260

b)Satış bedelinin ödenmesi260

c)Ödemelerin güvenceye bağlanması261

d)Alıcının malın devrini isteme hakkı261

e)Sözleşmenin süresi261

4)Sözleşmenin sona ermesi262

a)Cayma hakkı262

b)Ön ödemelerde alıcının temerrüdü262

aa)Satıcının temerrüde düşülen

 ön ödemeleri istemesi262

bb)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeler

 nedeniyle sözleşmeden dönmesi262

5)Uygulama alanının sınırlanması263

VII-MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ263

A)KAVRAM VE TANIM263

B)HUKUKÎ NİTELİĞİ265

C)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ÖZEL SİCİLE KAYIT266

1)Sözleşmenin şeklî266

2)Sözleşmenin özel sicile kaydı267

D)HÜKÜM VE SONUÇLARI268

E)MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNİN

 SONA ERMESİ271

KISIM İKİ

MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ

§ 6.TANIM, SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ,

TARAFLARIN BORÇLARI, YARAR VE

HASARIN GEÇMESİ, ZAPTTAN,

AYIPTAN SORUMLULUK273

ı-TANIM VE GENEL BİLGİ273

ıI-Sözleşmenin şeklî ve geçersizlik sebepleri276

ıII-Tarafların borçları277

Iv-Yarar ve hasar, ayıptan ve zapttan

 sorumluluk278

A)Yarar ve hasarın geçmesi278

b)Zapttan ve ayıptan sorumluluk278

KISIM ÜÇ

baĞIŞlama sözleŞmesİ

§ 7.TANIMI, NİTELİKLERİ,UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI281

ı-TANIMI281

ıI-NiteliKLERİ281

A)Bağışlama tek tarafa borç yükleyen

 bir sözleşmedir281

b)Bağışlama sağlararası bir sözleşmedir282

c)Bağışlama karşılıksız (ivazsız)

bir sözleşmedir282

d)Bağışlama, ani edimli bir sözleşmedir283

e)Bağışlama rızaî bir sözleşmedir284

IIı-BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI284

a)Bağışlanılan bir mal olmalıdır284

b)Anlaşma (Bağışlama sözleşmesinin

 meydana gelmesi)285

1)Tarafların irade beyanları karşılıklı ve

 birbirine uygun olmalıdır285

a)Öneri285

b)Kabul286

2)Bağışlama sebebi286

3)Bağışlama ehliyeti286

4)Bağışlamanın tâbi olduğu şekil288

Iv-çeşitLERİ290

a)Bağışlama sözü verme290

b)Elden bağışlama290

c)Şartlı (Koşullu) bağışlama291

d)Yüklemeli bağışlama292

e)Yerine getirilmesi bağışlayanın

 ölümüne bağlı bağışlama294

f)Bağışlayana dönme şartlı bağışlama295

V-TARAFLARIN, ÖZELLİKLE BAĞIŞLAYANIN

 BORÇLARI297

a)Genel olarak297

b)Bağışlayanın, bağışlanılan şeyin

 mülkiyet ve zilyetliğini devir borcu297

1)Borcun ifası297

2)Borcun ifa edilmemesi halinde bağışlayanın

 sorumluluğu298

a)İmkânsızlık ve gereği gibi ifa etmeme

 halinde sorumluluk298

b)Para bağışlamalarında temerrüt299

c)Zapttan ve ayıptan sorumluluk299

§ 8.BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI301

ı-BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI301

A)Genel bilgi301

B)Bağışlayanın, elden bağışlamayı veya

 yerine getirilmiş bağışlama sözünü

  geri alması301

1)Geri alma nedenleri301

a)Bağışlananın, bağışlayana veya

 yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi302

b)Bağışlananın, bağışlayana veya

 onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan

 doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde

 aykırı davranması303

c)Bağışlananın, yüklemeli bağışlamada

 haklı bir neden olmaksızın yüklemeyi yerine

 getirmemesi304

2)Geri almanın hüküm ve sonuçları305

C)Henüz yerine getirilmemiş bağışlama

 sözünün geri alınması307

1)Geri alma sebepleri307

a)Elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş

 bağışlama sözünü geri almayı gerektiren

 sebeplerden birinin mevcut olması307

b)Bağışlayanın mali durumunun sonradan,

 sözünün yerine getirilmesini kendisi için

 olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmiş olması307

c)Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için

 yeni aile yükümlülüklerinin doğmuş veya

 bu yükümlülüklerin önemli ölçüde ağırlaşmış

 olması307

2)Hüküm ve sonuçları307

D)Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara

 geçmesi308

1)Geri alma hakkının süresi308

2)Geri alma hakkının mirasçılara geçmesi309

a)Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ve

 bu hakkı kullanmadan önce ölürse,

 geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve

 onlar bu sürenin sona ermesine kadar bu

 hakkı kullanabilirler309

b)Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve

 hukuka aykırı olarak öldürür veya

 onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse,

 mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler310

E)Bağışlama sözü vermenin ortadan

 kalkması310

F)Kira, gelir ve faiz gibi dönemsel edim

 bağışlamalarında bağışlayanın ölmesi310

BÖLÜM İKİ

KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

KİRA SÖZLEŞMELERİ 

§ 9.KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ313

I-Kira sözleşmesinin tanımı313

II-Kira sözleşmesinin Nitelikleri315

A)KİRA SÖZLEŞMESİ, BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR315

B)KİRA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA

 BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR316

C)KİRA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

 BİR SÖZLEŞMEDİR316

D)KİRA SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR317

E)KİRA SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR317

III-Bazı sözleşmelerden farkı317

A)SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI317

B)İNTİFA VE OTURMA HAKKINDAN FARKI318

C)SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKI318

D)KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI319

IV-Kira sözleşmesinin unsurları319

A)BİR ŞEYİN (MADDÎ MALIN) KULLANILMASININ

 DEVRİ319

1)Bir şey319

2)Bir şeyin kullanılmasının belirli veya

 belirsiz bir süre için devri322

3)Şeyin bir bedel karşılığında devri324

4)Tarafların anlaşması325

a)Genel olarak325

b)Tarafların ehliyeti326

c)Kira sözleşmesinin tâbi olduğu şekil327

V-TARAFLARIN BORÇLARI328

a)Kiraya verenin borçları328

1)Kiraya verenin kiralananı kiracıya teslim borcu328

a)Kiraya verenin kiralananı, kiracıya kararlaştırılan

 tarihte teslim borcu329

b)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmede amaçlanan

 kullanıma elverişli bir durumda teslim borcu330

c)Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince

 sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli durumda

 bulundurma borcu331

2)Kiraya verenin kiracının güvenliğini sağlama borcu331

3)Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere

 katlanma borcu332

4)Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu332

5)Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu333

a)Genel olarak333

b)Ayıptan sorumluluğun şartları333

aa)Maddî şartları333

aaa)Bir ayıp mevcut olmalıdır333

bbb)Kiracı ayıba kendi kusuruyla

 sebep olmamalıdır335

ccc)Kiracı, ayıptan doğan haklarından

 feragat etmemiş olmalıdır336

ddd)Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış

 olmalıdır337

bb)Şeklî şartları337

c)Kiracının ayıptan doğan hakları338

aa)Ayıbın giderilmesini isteme hakkı339

bb)Kira bedelinden indirim yapılmasını

 isteme hakkı341

cc)Kiracının, kiralananın ayıpsız bir benzeriyle

 değiştirilmesini isteme hakkı342

dd)Kiracının sözleşmeyi fesih hakkı343

ee)Kiracının zararın giderilmesini isteme hakkı343

d)Ayıptan sorumluluğun kaldırılması veya

 sınırlandırılması345

6)Kiraya verenin zapttan sorumluluğu346

a)Kavram ve genel bilgi346

b)Zapttan sorumluluğun şartları347

aa)Maddî şartlar347

aaa)Üçüncü kişi, kiralanan üzerinde

 kiracının hakkıyla bağdaşmayan (üstün)

 bir hak ileri sürmelidir347

bbb)Bu hak kira sözleşmesinin yapılmasından

 önce mevcut olmalıdır348

bb)Şeklî şartlar348

c)Hüküm ve sonuçları349

aa)Kiraya veren, davayı üstlenmek zorundadır349

bb)Kiraya veren, kiracının uğradığı zararları

 gidermek zorundadır349

aaa)Kiralananın tamamen zaptı halinde350

bbb)Kiralananın kısmen zaptı halinde350

d)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

 kira sözleşmesinin kurulmasından sonra

 üstün hak sahibi olması: Özellikle kiralananın

 mülkiyetinin kira sözleşmesinin kurulmasından

 sonra devri351

e)Kiralanan taşınmazın tapu siciline şerhi352

aa)Genel olarak352

bb)Şartları352

aaa)Tapuya kayıtlı bir taşınmaz

 söz konusu olmalıdır353

bbb)Yazılı bir şerh talebi (yazılı şerh sözleşmesi)

 yapılmış olmalıdır353

ccc)Tapu siciline işlenen şerh geçerli olduğu

 süre ile kullanma şartlarını göstermelidir353

cc)Hüküm ve sonuçları353

aaa)Kiraya veren, kiralanan üzerinde

 üçüncü kişiye mülkiyeti devretmek veya

 sınırlı bir aynî hak ya da kuvvetlendirilmiş

 şahsî hak kurmak suretiyle tasarrufta

 bulunmuş olmalıdır354

bbb)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

 elde ettiği hak, kiracının kiralananı

 kullanma hakkı ile bağdaşmamalıdır354

b)Kiracının BORÇLARI355

1)Kira bedelini ödeme borcu355

a)Kira bedelinin belirlenmesi357

b)Kira bedelini ödeme yeri357

c)Kira bedelini ödeme zamanı358

aa)Genel olarak358

bb)Kiracının temerrüdü358

2)Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu360

3)Kiracının, kiralananı özenle kullanma ve

 komşulara saygı gösterme borcu360

4)Ayıpları kiraya verene bildirme borcu363

5)Ayıpların giderilmesine ve kiralananın

 gösterilmesine katlanma borcu365

6)Alt kira ve kullanım hakkının devri366

a)Tanım ve şartları366

b)Hüküm ve sonuçları370

aa)Alt Kira sözleşmesi yönünden370

bb)Kullanmanın devri yönünden371

7)Kira sözleşmesinin devri371

a)Kavram ve şartları371

aa)Kavram371

bb)Şartları372

b)Hüküm ve sonuçları374

VI-KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI374

a)Genel bilgi374

b)Hapis hakkının konusu ve kapsamı376

1)Hapis hakkının konusu376

2)Hapis hakkının kapsamı378

3)Hapis hakkının kullanılması380

VII-KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ381

a)Kira sözleşmesinin olağan sebeplerle

 sona ermesi382


1)Belirli süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi382

a)Genel bilgi382

b)Kira sözleşmesinin yenilenmesi384

2)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi385

b)Kira sözleşmesinin olağanüstü

 sebeplerle sona ermesi388

1)Genel bilgi ve kavram388

2)Olağanüstü feshin şartları389

3)Olağanüstü feshin sonuçları390

a)Olağanüstü fesih, her şeyden önce

 kira sözleşmesini sona erdirir390

b)Karşı tarafın fesih nedeniyle uğradığı

 zararın tazmini390

4)Sözleşmenin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi391

a)Kiracının borçlarını ihlâl etmesinden dolayı

 sözleşmenin feshi391

b)Kiracının temerrüdünden dolayı sözleşmenin feshi391

c)Kiracının iflâsından dolayı sözleşmenin feshi392

d)Kiracının ölümünden dolayı sözleşmenin feshi393

5)Sözleşmenin kiracı tarafından sona erdirilmesi393

a)Kiracının, kiraya verenin sözleşmeye

 uymaması nedeniyle fesih hakkı393

b)Kiracının önemli sebeplerle sözleşmeyi

 fesih hakkı393

VIII-KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU394

a)Genel Olarak394

b)Kiraya verenin kiralananı gözden geçirme

 ve kiracıya bildirme yükümlüğü397

§ 10.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI398

I-GENEL BİLGİ398

II-UYGULAMA ALANI399

III-KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER402

Iv-KULLANMA GİDERLERİ404

V-KİRACININ GÜVENCE VERMESİ405

VI-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

 KİRA BEDELİ407

a)Genel olarak407

b)Kira bedelinin taraflarca

 sözleşmede ilk defa belirlenmesi407

c)Yenilenen kira dönemlerinde

 kira bedelinin belirlenmesi, özellikle

 kira bedelini belirleme davası408

1)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlemişlerse408

2)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlememişlerse409

3)Beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde

 bedelin belirlenmesi410

4)Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmelerde410

d)Kira bedelini belirleme davasının süresi411

1)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

 kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

 koymuşlarsa411

2)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

 kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

 koymamışlarsa411

e)Kira bedelinin uyarlanması411

1)Genel olarak411

2)Uyarlamanın tanımı ve şartları412

3)Uyarlamanın sonuçları415

F)Kiracı aleyhine başka bir ödeme

 yükümlülüğü düzenleme yasağı415

g)Dava sebeplerinin sınırlılığı415

VII-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ416

a)BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE

 ÇATILI İŞYERİ KİRLARININ BİLDİRİM VEYA

 DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ416

1)Belirli ve belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri

 kiralarının fesih bildirim yoluyla sona ermesi416

a)Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında416

b)Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında417

2)Bildirimin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına

 bağlıdır418

3)Aile konutu418

4)Kiracının ölmesi halinde mirasçıların ve

 ortaklarının durumu418

b)KİRA SÖZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA

 SONA ERMESİ418

1)Genel bilgi418

2)Tahliye sebepleri419

a)Kira sözleşmesinin kiraya verenden kaynaklanan

 sebeplerle sona ermesi419

aa)Kiraya verenin ve yakınlarının kiralanana

 duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

 sona ermesi419

aaa)Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu,

 üstsoyu veya kanun gereği bakmakla

 yükümlü olduğu diğer kişiler için

 kiralananı konut ya da işyeri gereksinimi

 sebebiyle kullanma zorunluluğu

 olmalıdır420

bbb)Gereksinim, gerçek ve samimi olmalıdır421

ccc)Tahliye davası, sözleşme süresinin

 sona ermesinden itibaren bir ay içinde

 açılmalıdır423

ddd)Üç yıl geçmeden kiraya verme yasağı424

bb)Mülkiyeti sonradan kazanan malikin

 duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

 sona ermesi424

aaa)Yeni malik veya bazı yakınları

 kiralanan konut veya işyerine gereksinim

 duymalıdır424

bbb)Yeni malik mülkiyeti kazandığı tarihten

 itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarda

 bulunmalı ve altı ay sonrası için

 kiralananı boşaltmasını (tahliye etmesini)

talep etmelidir425

ccc)Bu halde de kiraya veren kiralananı

 üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye

 kiraya veremez426

cc)Kiraya verenin kira sözleşmesini,

 kiralananı yeniden inşası veya imarı amacıyla

 sona erdirmesi426

aaa)Genel bilgi426

bbb)Şartları426

1/a)Taşınmazın yeniden inşası veya

 imarı amacıyla esaslı onarımı,

 genişletilmesi veya değiştirilmesi

 gerekir426

1/b)Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım,

 değişiklik ve genişletme işlerinin

 yapıldığı sırada taşınmazın konut

 veya işyeri olarak kullanılması,

 teknik açıdan mümkün olmamalıdır427

1/c)Bu sebebe dayalı tahliye davası

 sözleşmenin sona ermesinden

 itibaren bir ay içinde açılmalıdır428

ccc)Hüküm ve sonuçları428

b)Kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan

 sebeplerle sona ermesi428

aa)Kiracının boşaltma (tahliye) taahhütü428

aaa)Şartları428

1/a)Boşaltma taahhüdünün geçerliği,

 yazılı şekilde yapılmış olmasına

 bağlıdır428

1/b)Boşaltma taahhüdü, boşaltma 

 tarihini içermelidir429

bbb)Hüküm ve sonuçları429

bb)Kiraya verenin, kiracının aynı kira süresi içinde

 kira bedelini ödememesi nedeniyle yazılı olarak

 iki haklı ihtarda bulunmasına dayanan tahliye

 talebi430

aaa)Şartları430


1/a)Kiraya veren, kira bedelini

 ödemediği için kiracıya aynı

 kira süresi içinde iki haklı ihtarda

 bulunmuş olmalıdır430

1/b)İhtar yazılı olmalıdır431

1/c)İhtarda ödenmeyen ayın kirası,

 bunun miktarı ve ödenme gereği

 bildirilmelidir431

1/d)İhtar haklı olmalıdır431

1/e)Kiraya veren kira süresinin

 bitimini izleyen bir ay içinde

 tahliye davasını açmalıdır432

cc)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin

 aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde

 oturmaya elverişli bir konutunun bulunması432

aaa)Kiracının konut olarak kullandığı

 taşınmazın bulunduğu il veya

 belediye sınırları içinde kendisinin

 veya birlikte yaşadığı eşinin

 bir taşınmaza sahip olması gerekir432

bbb)Kiraya veren, sözleşmeyi yaparken

 kiracının veya birlikte yaşadığı

 eşinin konut olarak oturmaya

 elverişli bir yerinin olduğunu

 bilmemelidir433

ccc)Kiraya veren, sözleşmenin bitiminden

 itibaren bir ay içinde tahliye davasını

 açmalıdır433

dd)Kiracının kiralananı başkasına kiralaması

 nedenine dayanan tahliye davası433

§ 11.ÜRÜN KİRASI435

I-TanImI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI435

a)Tanımı435

b)Ürün kirası sözleşmesinin nitelikleri436

1)Ürün kirası, tam iki tarafa borç yükleyen

 bir sözleşmedir437

2)Ürün kirası, ivazlı bir sözleşmedir437

3)Ürün kirası, rızaî bir sözleşmedir437

4)Ürün kirası, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir437

c)Ürün kirasının unsurları438

1)Ürün veren bir şey-ürün veren bir hak438

2)Kullanma ve yararlanmanın belirli bir süre için devri439

3)Kira bedeli439

4)Tarafların anlaşması440

a)Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

 uygun olması440

b)Tarafların ehliyeti440

c)Şekil şartı440

II-Benzer kurumlarla karşılaştırılması441

a)Olağan kira-Ürün kirası ilişkisi441

1)Olağan kira, maddî bir malın (bir şeyin)

 yalnız kullanılmasının devri borcunu içerir.

 Buna karşılık ürün kirası, şeyin kullanılması

 yanında ondan yararlanmanın, özellikle de

 ürünlerinin devşirilmesinin devri borcunu içerir441

2)Olağan kiranın konusunu yalnız maddî mallar,

 yani şeyler oluştururken, ürün kirasının konusunu

 hem ürün veren şeyler (maddî mallar) hem de

 ürün veren haklar oluşturur441

b)Ürün kirası-Lisans sözleşmesi ilişkisi442

c)Ürün kirası-Adi ortaklık ilişkisi442

d)Ürün kirası-Kullanım ödüncü ilişkisi442

e)Ürün kirası- Satış sözleşmesi442

III-TARAFLARIN BORÇLARI443

a)Kiraya verenin borçları443

1)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmenin

 amacına uygun bir biçimde kullanma ve

 yararlanmaya (işletmeye) elverişli bir durumda

 teslim ve bu durumda bulundurma borcu443

2)Kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu445

3)Zapttan sorumluluk446

4)Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından

 sonra kiralananın mülkiyetini kazanması

 (üstün hak sahibi olması)447

5)Vergi ve harçları ödeme borcu448

b)Kiracının borçları448

1)Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu448

a)Genel olarak448

b)Olağanüstü durumlarda kira bedelinden

 indirim isteme hakkı449

2)Kiracının kiralananı özgülendiği amaca uygun ve

 iyi bir biçimde işletme borcu450

3)Kiralanana gereği gibi bakım borcu450

4)Kiralanandaki ayıbı ve üçüncü kişilerin

 hak iddialarını kiraya verene bildirme borcu451

5)Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı451

IV-ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ452

a)Belirli sürenin sona ermesi452

b)Fesih bildirimi453

c)Olağanüstü fesih454

1)Önemli sebepler454

2)Kiracının iflası454

3)Kiracının ölümü455

d)Sona ermenin sonuçları457

1)Kiralananın geri verilmesi457

2)Tutanağa geçirilmiş eşya458

3)Ürün ve yetişme giderleri458

4)Saman, gübre ve benzerleri459

V-HAYVAN KİRASI459

a)Konusu459

b)Sorumluluk460

c)Hayvan kirasının sona ermesi461

1)Belirli süreli hayvan kirasının sona ermesi461

2)Belirsiz süreli hayvan kirasının sona ermesi

 (olağan fesih)462

3)Olağanüstü fesih462

KISIM İKİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

§ 12.TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ, UNSURLARI

VE TARAFLARIN BORÇLARI465

I-TANIM465

II-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ467

A)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 İSİMLİ BİR SÖZLEŞMEDİR467

B)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ

 TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR467

C)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR468

D)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR468

E)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

 BİR SÖZLEŞMEDİR468

III-KİRALAMA (LEASING) ÇEŞİTLERİ469

A)DOĞRUDAN KİRALAMA-DOLAYLI KİRALAMA469

B)FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI470

C)YATIRIM MALLARI KİRALAMASI-

 TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI470

D)TAŞINIR KİRALAMASI-TAŞINMAZ KİRALAMASI470

E)SAT VE GERİ KİRALA471

IV-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI471

A)KİRALANAN MALIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ471

1)Mal kavramı471

a)Taşınır veya taşınmaz mal471

b)Kiracının işletmesinde üretim faaliyetinde 

 kullanılan bir mal472

2)Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır473

B)KİRA BEDELİ473

C)KİRA SÜRESİ474

D)SÖZLEŞME SONUNDA KİRACIYA TANINAN

 SEÇİMLİK HAKLAR474

E)ANLAŞMA UNSURU474

V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI475

A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI475

1)Kiralayan475

2)Kiracı475

B)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ476

C)SÖZLEŞMENİN ŞERH VE TESCİLİ476

VI-TARAFLARIN BORÇLARI477

A)KİRALAYANIN BORÇLARI477

1)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

 belirlediği malın mülkiyetini üçüncü kişi veya

 bizzat kiracıdan devralmak suretiyle edinme borcu477

2)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

 belirlediği malın zilyetliğini devretme borcu477

3)Kiralayanın, kiracının sözleşme konusu 

 malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu478

4)Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini

 üçüncü bir kişiye devretmeme borcu479

5)Kiralananı sigorta ettirme borcu479

6)Kiralayanın kiralananın ayıbından sorumluluğu 479

7)Kiralayanın, malın üstün hak sahibi

 üçüncü kişi tarafından zaptedilmesi halinde

 sorumluluğu481

8)Sözleşmede kararlaştırılmışsa, kiralayanın 

 malın mülkiyetini sözleşme sonunda 

 kiracıya devretme borcu481

B)KİRACININ BORÇLARI482

1)Kiracının kiralananı teslim alma (kabul etme) borcu482

2)Kiracının kiralama bedelini ödeme borcu482

3)Kiracının, sözleşme konusu malı

 özenle kullanma borcu483

4)Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu484

5)Malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını başkasına

 devretmeme borcu484

6)Sigorta primlerini ödeme borcu485

7)Kiracının hasardan sorumluluğu485

8)Kiracının, sözleşme sonunda malı

 kiralayana geri verme borcu486

§ 13.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ487

I-SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

 SONA ERMESİ487

A)SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

 SONA ERMESİ487

B)KİRACININ İFLASI, ÖLÜMÜ VEYA FİİL EHLİYETİNİ

 KAYBETMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

 ERMESİ488

C)SÖZLEŞMENİN KİRACININ TASFİYE SÜRECİNE

 GİRMESİ NEDENİYLE VAKTİNDEN ÖNCE SONA

 ERMESİ 488

II-SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE 

SONA ERMESİ488

A)SÖZLEŞMENİN İHLÂLİ NEDENİYLE488

B)SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE

 SONA ERMESİ489

III-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI489

KISIM ÜÇ

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ 

§ 14.KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ491

I-Tanımı491

II-Bazı sözleşmelerden farkı493

III-Unsurları494

a)Bir malın (bir şeyin veya hakkın)

 kullanılmasının devri494

1)Bir mal devredilmelidir494

2)Malın kullanılması (gerekiyorsa yararlanılması)

devredilmelidir495

b)Devir karşılıksız olmalıdır496

c)Tarafların anlaşması496

IV-Tarafların borçları497

a)Ödünç verenin borçları497

1)Sözleşme konusu malın kullanılmasını

 devir (bırakma) borcu497

2)Olağanüstü giderleri ödeme borcu498

b)Ödünç alanın borçları499

1)Ödünç alanın ödünç konusu malı;

 sözleşmede kararlaştırılan şekilde,

 sözleşmede hüküm yoksa, niteliğine ya da

 özgülendiği amaca göre kullanma borcu499

2)Ödünç alanın ödünç konusunu başkasına

 kullandırmama borcu500

3)Bakım ve koruma borcu500

4)Ödünç alanın sorumluluğu500

5)Şeyi geri verme borcu501

V-Birden çok ödünç alanın sorumluluğu502

VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ502

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

 sona ermesi503

1)Belirli süreli sözleşmelerde503

2)Belirsiz süreli sözleşmelerde503

b)Sözleşmenin olağanüstü sebeplerle

 sona ermesi503

1)Ödünç konusu malın sözleşmeye aykırı kullanılması503

2)Önceden bilinmeyen bir sebeple ödünç verenin

 ödünç konusu şeye ivedi olarak ihtiyaç duyması504

3)Ödünç alanın ölmesi504

4)Ödünç alanın iflâs etmesi505

5)Ödünç konusu malın yok olması veya kaybolması505

§ 15.TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ506

I-Tanım506

II-Nitelikleri508

III-Çeşitleri508

IV-Unsurları509

a)Bir miktar para veya tüketilebilen

 bir şey509

b)Ödünç konusu şeyin mülkiyetinin

 ödünç alana devredilmesi510

c)Ödünç alan, ödünç alınan şeyle

 aynı nitelik ve miktarda şeyi

 ödünç verene geri vermek zorundadır510

d)Tarafların anlaşması511

V-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 benzer hukukî işlemlerden farkı512

a)Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 banka tasarruf hesabı sözleşmesinden

 farkı512

1)Kavram512

2)Hukukî niteliği513

b)Kredi açma sözleşmesinden farkı514

1)Tanım514

2)Unsurları515

a)Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru515

b)Bir kredi limitinin kararlaştırılması515

c)Kredi verenin kredi limitleri içinde

 kredi verme yükümlülüğü516

d)Münferit kredi işlemlerinin önceden

 kararlaştırılması516

e)Kredi alanın kredi talep özgürlüğü516

f)Mükerrer kredi talebi516

g)Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu517

3)Hukukî niteliği517

4)Hüküm ve sonuçları517

c)Tüketici kredisi sözleşmesi518

1)Genel olarak518

2)Sözleşmenin şeklî518

3)Tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü518

4)Sözleşmeden cayma (dönme) hakkı519

5)Ödenecek faiz oranı519

6)Krediyi erken ödeme hakkı520

7)Tüketicinin taksitleri ödemede temerrütü520

8)Bağlı kredi sözleşmeleri520


d)Kâra katılmalı ödünç sözleşmesi521

e)Misli şeyleri saklama (usulsüz tevdi)

sözleşmesi521

VI-Tarafların borçları522

a)Ödünç verenin borçları522

1)Para ve tüketilebilen şeyin mülkiyetini devir borcu522

a)Devir borcu522

b)Şeyin teslim ve kabulüne ilişkin dava ve

 bu davanın zamanaşımı523

2)Ödünç verenin ödünç konusu şeyi

 sözleşme süresince ödünç alanın emrinde

 sürekli olarak bulundurma borcu524

3)Zapttan ve ayıptan sorumluluk525

b)Ödünç alanın borçları525

1)Ödünç verilen para ve şeyi teslim alma borcu525

2)Ödünç alanın, ödünç alınan şeyle aynı nitelik ve

 miktarda bir şeyi geri verme borcu526

3)Ödünç alanın faiz ödeme borcu527

a)Genel bilgi527

b)Faiz borcunun kaynakları529

c)Faiz oranı529

aa)Anaparada faiz oranı529

aaa)Anaparada kanunî faiz oranı530

1/a)Ticarî olmayan ödünçte

 kanuni faiz oranı530

1/b)Ticarî ödünçte kanuni faiz oranı530

bb)Akdî faiz oranı531

aaa)Ticarî olmayan ödünçte akdî faiz oranı531

bbb)Ticarî ödünçte akdî faiz oranı531

d)Temerrüt faizi ve oranı532

aa)Ticarî olmayan ödünçte temerrüt faiz oranı532

bb)Ticarî ödünçte temerrüt faizi oranı532

e)Yabancı para borçlarında faiz ve oranı534

f)Bileşik faiz534


aa)Ticarî olmayan ödünçte bileşik faiz535

bb)Ticarî ödünçte bileşik faiz535

g)Ödünç para verme işlemlerinde faiz535

VII-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 sona ermesi536

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

 sona ermesi536

1)Tüketim ödüncü sözleşmesinin, kararlaştırılan

 belirli sürenin dolmasıyla sona ermesi536

2)Fesih bildirimi538

3)Sözleşmenin feshi538

a)Bildirimsiz fesih538

b)Önemli sebeplerle fesih538

b)KanunÎ sona erme539

BÖLÜM ÜÇ

İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

HİZMET SÖZLEŞMELERİ

§ 16.GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ541

I-Tanımı541

II-Unsurları542

a)İşgörme unsuru542

b)Bağımlılık unsuru543

c)Zaman unsuru544

d)Ücret unsuru544

e)Anlaşma unsuru

 (Hizmet sözleşmesinin kurulması)545

1)Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması545

2)Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması545

III-Hizmet sözleşmesini düzenleyen

 hükümlerin hukukî niteliği546

IV-Türk Borçlar Kanununa göre

 hizmet sözleşmesinin çeşitleri547

V-Hizmet sözleşmesinin nitelikleri547

a)Hizmet sözleşmesi, bir borç

 sözleşmesidir547

b)Hizmet sözleşmesi, iki tarafa

 tam borç yükleyen bir sözleşmedir548

c)Hizmet sözleşmesi, ivazlı bir

 sözleşmedir548

d)Hizmet sözleşmesi sürekli

 borç doğuran bir sözleşmedir548

e)Hizmet sözleşmesi işçinin kişiliğine

 bağlı bir sözleşmedir549

VI-TARAFLARIN BORÇLARI549

a)İşçinin borçları549

1)İşi bizzat (şahsen) görme borcu549

2)İşçinin işi özenle görme ve işverene bağlılık

 (sadakat) borcu550

3)İşçinin sadakat (bağlılık) borcu550

a)İşçi, işverene ait makineleri,

 araç ve gereçleri korumak zorundadır551

b)İşçi başka işveren yanında çalışmamak,

 işverenle rekabet etmemek zorundadır551

c)Sır saklama borcu551

d)Alınan ve elde edilen şeyleri teslim ve

 hesap verme borcu552

e)Fazla çalışma borcu552

4)Düzenlemelere ve talimata uyma borcu552

5)İşçinin sorumluluğu553

b)İşverenin borçları554

1)Ücret ödeme borcu554

a)Genel olarak554

b)Ücret çeşitleri555

c)Fazla çalışma ücreti557

d)Ücret ödeme zamanı557

e)Ücret ödeme yeri558

f)İşçiye ücretine mahsuben avans verme 

 yükümlülüğü559

g)Takas yasağı559

h)İşgörme ediminin ifasının engellenmesi

 hâlinde ücret559

aa)İşverenin temerrüdü hâlinde559

bb)İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde560

i)Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi560

2)İş verme borcu561

a)Genel olarak561

b)Birim ücreti561

3)İş araç ve malzemelerini verme borcu561

4)Giderleri ödeme borcu562

a)Genel olarak562

b)Taşıma araçları562

c)Giderlerin ödenmesi563

5)İşverenin işçiyi gözetme, özellikle kişiliğini

 koruma borcu563

a)Genel olarak563

b)Ev düzeni içinde çalışmada564

c)Kişisel verilerin kullanılmasında565

d)Ceza şartı ve ibra565

6)Tatil ve izin verme borcu566

a)Hafta tatili ve iş arama izni566

b)Yıllık izin566

aa)Genel olarak566

bb)Yıllık iznin kullanılması567

cc)Yıllık izin ücreti567

7)Hizmet belgesi verme borcu567

8)Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkına saygı borcu568

VII-Hizmet ilişkisinin devri568

a)İşyerinin tamamının veya

 bir bölümünün devri568

b)Hizmet sözleşmesinin devri568

VIII-Hizmet sözleşmesinin sona ermesi569

a)Belirli süreli hizmet sözleşmesinin

 sona ermesi569

b)Belirsiz süreli sözleşmenin sona ermesi570

1)Genel olarak fesih hakkı570

2)Deneme süresi içinde fesih571

c)İşçinin, fesih hakkının kötüye

 kullanılmasına karşı korunması572

d)Hizmet sözleşmesinin haklı sebeplerle

 derhâl feshi572

1)İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi574

2)İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya

 işi bırakması574

3)İşçinin veya işverenin ölümü574

a)İşçinin ölümü574

b)İşverenin ölümü575

IX-Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları575

a)Borçların muaccel olması575

b)Hizmetle ilgili şeyleri geri verme

 yükümlülüğü575

X-Rekabet yasağı576

a)Rekabet yasağının şartları576

1)Her şeyden önce işçi ile işveren arasında

 bir rekabet ilişkisi bulunmalı ve bu anlaşmayla işçi,

 hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra

 işverenle rekabet etmeme yükümlülüğünü

 üstlenmelidir576

2)Böyle bir anlaşmanın geçerli olması için

 işverenle olan hizmet ilişkisinin işçiye,

 müşteri çevresini tanıma, üretim sırlarını

 öğrenme imkânı vermesi ve bunları

 kullandığı zaman işverene önemli

 ölçüde zarar verme potansiyeline sahip

 olması gerekir577

3)İşçi, fiil ehliyetine sahip olmalıdır577

4)Rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır577

b)Sınırlandırılması578

c)Aykırı davranışların sonuçları578

d)Sona ermesi578

§ 17. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ579

I-Genel bilgi ve tanım579

II-İşçi ve işverenin evde hizmet sözleşmesine

 özgü özel borçları580

a)İşçinin özel borçları580

1)İşin yapılması580

2)İşveren tarafından sağlanan malzeme ve

 iş araçlarına gereken özeni gösterme581

b)İşverenin özel borçları581

1)Ürünün kabulü ve ayıp bildirimi581

2)Ücret582

a)Genel olarak582

b)Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi582

III-Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi582

IV-Evde hizmet sözleşmesine

 genel hükümlerin uygulanması583

§ 18.PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ584

ı-Tanımı584

II-Pazarlamacılık sözleşmesinin özellikleri584

III-Pazarlamacılık sözleşmesinin

 kurulması ve şeklî585

IV-Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri585

a)Pazarlamacının yükümlülükleri585

1)Pazarlamacının müşterileri ziyaret yükümlülüğü585

2)Pazarlamacının kendisi ve üçüncü kişi hesabına

 işlem yapmama yükümlülüğü585

3)Pazarlamacının talimatta öngörülen fiyatlara 

 uyma yükümlüğü586

4)Pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili

 olarak işverene düzenli bilgi verme yükümlülüğü586

5)Pazarlamacının, müşterilerin ödememe

 yapmamalarından veya diğer yükümlülüklerini 

 ifa etmemelerinden dolayı sorumlu olacağına ilişkin

 yaptığı garanti anlaşmaları, kesin olarak hükümsüzdür586

b)Pazarlamacının yetkileri586


V-İşverenin özel yükümlülükleri587

a)Pazarlamacıya tanınan faaliyet

 alanında başkalarına faaliyette

 bulunma yetkisi tanımama 

 yükümlülüğü587

b)Ücret ödeme yükümlülüğü587

c)Komisyon ödeme yükümlülüğü588

d)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi

 halinde ücret ödeme yükümlülüğü588

e)Harcamalar588

VI-Hapis hakkı589

VII-Pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi589

a)Özel fesih süresi589

b)Pazarlamacıya ödenecek komisyon589

VIII-Hizmet sözleşmesine ilişkin

 hükümlerin uygulanması590

KISIM İKİ

ESER SÖZLEŞMESİ

§ 19.SÖZLEŞMENİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE

UNSURLARI591

ı-SÖZLEŞMENİN TANIMI591

ıı-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ592

A)ESER SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR593

B)ESER SÖZLEŞMESİ, TAM İKİ TARAFA BORÇ 

 YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR593

C)ESER SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR593

D)ESER SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR593

E)ESER SÖZLEŞMESİ, ANİ EDİMLİ, FAKAT BAZI

 HALLERDE UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMEDİR595

III-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI596

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME UNSURU596

1)Genel bilgi596

2)Eser kavramını açıklayan görüşler596

a)Maddî eser görüşü596

b)Maddî ve manevi eser görüşü597

3)Meydana getirme602

a)Kavram602

b)Türleri602

aa)Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme602

bb)Mevcut bir eseri değiştirme603

cc)Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok etme603

B)BEDEL UNSURU603

C)ANLAŞMA UNSURU603

IV-BAZI SÖZLEŞMEERDENFARKI606

a)Hizmet sözleşmesinden farkı606

b)Vekâlet sözleşmesinden farkı608

c)Satış sözleşmesinden farkı609

d)Yayım sözleşmesinden farkı611

§ 20. TARAFLARIN BORÇLARI613

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI613

II-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI615

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU615

1)Genel olarak615

2)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme borcu616

a)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme veya

 kendi yönetiminde başkasına yaptırma borcu616

b)Yüklenicinin eseri başkasına yaptırma yetkisi618

aa)Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi618

bb)Asıl yüklenici ile alt yüklenici

 arasındaki ilişki620

cc)İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki620

dd)Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

 eylemlerinden dolayı işsahibine karşı

 sorumluluğu622

c)Yüklenicinin sözleşmeyi bir bütün olarak

 devir yetkisi623

B)ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA BORCU623

C)MALZEME SAĞLAMA BORCU624

1)Genel olarak624

2)Malzemenin yüklenici tarafından sağlanması625

3)Malzemenin işsahibi tarafından sağlanması626

a)Genel olarak626

b)Yüklenicinin malzemeyi özenle kullanma,

 hesap verme ve artanı geri verme borcu627

c)Yüklenicinin bildirim yükümlülüğü628

D)ESERİ TESLİM BORCU629

1)Genel olarak629

2)Teslim yeri630

3)Teslim zamanı631

E)MÜLKİYETİ GEÇİRME BORCU631

F)YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU632

1)Genel olarak632

2)Yüklenicinin başlıca özen yükümlülükleri634

a)Yüklenicinin işsahibini aydınlatma,

 ona bilgi verme yükümlülüğü635

b)Yüklenicinin işsahibinin şahıs ve

 malvarlığı değerlerini koruma yükümlülükleri635

c)Yüklenicinin diğer özen yükümlülükleri636

3)Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranması637

a)Genel olarak637

b)Yüklenicinin, işe geç başlaması veya

 sözleşmeye aykırı olarak işi geciktirmesi ya da

 gecikme yüzünden işin kararlaştırılan zamanda

 bitirilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle

 temerrüde düşmesinden dolayı işsahibinin

 sözleşmeden dönme hakkı637

aa)Yüklenici her şeyden önce işe geç başlamalı

 veya sözleşmeye aykırı olarak işi geciktirmeli

 ya da tüm tahminlere göre işi belirlenen

 zamanda bitiremeyeceği açık olarak

 anlaşılmalıdır638

bb)Yüklenicinin eseri meydana getirmesindeki

 gecikmede işsahibine yüklenilebilir

 herhangi bir kusur bulunmamalıdır639


cc)Nihayet somut olayda TBK. m. 117-125

 arasında düzenlenmiş bulunan

 borçlu temerrüdünün diğer tüm şartları

 gerçekleşmiş olmalıdır639

c)Meydana getirilme sırasında yüklenicinin

 kusuru nedeniyle eseri, ayıplı veya sözleşmeye

 aykırı bir şekilde meydana getireceğinin

 açıkça görülmesi halinde, işsahibinin

 ayıbın ve aykırılığın giderilmesini isteme,

 aksi halde işin devamını üçüncü kişiye

 verme hakkı640

G)YÜKLENİCİNİN AYIPTAN SORUMLULUĞU642

1)Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunun maddî şartları642

a)Eser ayıplı olmalıdır642

b)Ayıp, işsahibine yüklenilmemelidir643

aa)Genel olarak643

bb)Şartları644

aaa)Ayıp, işsahibinin bir talimatından

 veya ona yüklenebilecek bir sebepten

 kaynaklanmalıdır644

bbb)Yüklenici aydınlatma ve

 uyarma borcunu yerine getirmelidir645

ccc)Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı

 veya kişisel kusuru arasında

 uygun illiyet bağı bulunmalıdır646

cc)Hüküm ve sonuçları647

c)İşsahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır648

2)Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunun şeklî şartları649

a)İşsahibinin yerine getirmesi gereken külfetler649

aa)İşsahibinin eseri gözden geçirme külfeti650

aaa)Gözden geçirmenin tarzı650

bbb)Gözden geçirme zamanı651

ccc)Gözden geçirme yeri652

bb)İşsahibinin ayıbı bildirme külfeti652

aaa)Ayıp bildiriminin içeriği652

bbb)Ayıp bildiriminin şeklî653

ccc)Ayıp bildiriminin zamanı653

3)İşsahibinin ayıptan doğan hakları655

a)Genel bilgi655

b)Sözleşmeden dönme hakkı656

aa)Genel bilgi656

bb)Dönmenin sonuçları657

c)Bedelden indirim isteme hakkı658

aa)Kavram ve şartları658

bb)Hüküm ve sonuçları659

d)Eserin onarılmasını isteme hakkı659

e)İşsahibinin tazminat isteme hakkı661

aa)Genel bilgi661

bb)Tazminatın şartları661

aaa)Eser ayıplı olmalıdır661

bbb)İşsahibi zarara uğramış olmalıdır661

ccc)Ayıpla zarar arasında uygun illiyet 

 bağı bulunmalıdır662

ddd)Yüklenici kusurlu olmalıdır662

f)Ayıptan doğan davaların tâbi olduğu

 zamanaşımı663

g)Ayıptan sorumluluğu kaldıran veya

 sınırlayan anlaşmalar664

III-İŞSAHİBİNİN BORÇLARI664

A)GENEL OLARAK664

B)BEDEL ÖDEME BORCU664

C)BEDEL TÜRLERİ666

1)Götürü bedel (kesin bedel=sabit bedel)666

a)Kural666

b)İstisna: Başlangıçta öngörülemeyen olağanüstü

 durumlar nedeniyle kesin bedelin artırılması-

 Aşırı ifa güçlüğüne dayalı uyarlama668

aa)Genel bilgi668

bb)Bedel artışının- Uyarlamanın şartları670

aaa)Başlangıçta öngörülemeyen veya

 öngölülebilip de taraflarca göz önünde

 tutulmayan olağanüstü bir durum (olay)

 ortaya çıkmış olmalıdır670

bbb)Öngörülemeyen olağanüstü durum,

 götürü bedel ile eserin yapılmasını

 engellemeli veya son derece

 güçleştirmelidir672

1/a)Genel bilgi672

1/b)Edimler arasındaki denge önemli

 ölçüde bozulmuş olmalıdır674

ccc)Yüklenici bu duruma kendi kusuruyla

 sebebiyet vermemiş olmalıdır674

ddd)Yüklenici, bu durumu işsahibine

 bildirmek zorundadır675

eee)Yüklenici bu haktan önceden

 vazgeçmemiş olmalıdır675

cc)Hüküm ve sonuçları676

aaa)Genel olarak676

bbb)Yüklenicinin uyarlama isteme hakkı677

ccc)Yüklenicinin dönme veya fesih hakkı679

2)Yaklaşık bedel (Değere göre bedel)680

a)Genel olarak680

b)Yaklaşık bedelin aşırı oranda aşılması683

aa)Genel bilgi683

bb)Şartları683

aaa)Başlangıçta yaklaşık olarak

 bir bedel belirlenmiş olmalıdır683

bbb)Başlangıçta yaklaşık olarak

 belirlenen bedel aşırı ölçüde

 aşılmış olmalıdır684

ccc)Bu aşmaya işsahibi kusuruyla

 sebep olmamalıdır684

cc)Hüküm ve sonuçları685

aaa)Eser işsahibinin arsası üzerine

 yapılmaktadır685

1/a)İşsahibinin bedelden uygun

 bir indirim isteme hakkı685

1/b)İşsahibinin sözleşmeyi feshetmesi686

bbb)Eser, işsahibinin arsası üzerine

 yapılmamaktadır687

3)Tarafların sözleşmede bedel miktarını

 önceden hiç belirlememeleri688

D)BEDELİN MUACCEL OLMASI688

1)Genel bilgi688

2)Muacceliyet zamanı689

3)Şartları690

4)Hüküm ve sonuçları690

§ 21.ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ692

I-Genel bİlgİ692

II-İFA nedeniyle sözleşmenin sona ermesi692

III-İŞ sahİbİnİn TAZMİNAT KARŞILIĞI

 SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ692

A)GENEL OLARAK692

B)ŞARTLARI694

1)Eser henüz tamamlanmamış olmalıdır694

2)İşsahibi; yükleniciye fesih iradesini bildirmelidir695

C)SONUÇLARI696

1)Sözleşme ve borç sona erer696

2)Eserin yapılmış olan kısmı tasfiye edilmelidir696

3)Yüklenicinin tüm zararı tazmin edilmelidir697

IV-SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE

SONA ERMESİ699

A)İMKÂNSIZLIĞIN, ESERİN BEKLENMEDİK

 BİR OLAY SONUCU YOK OLMASINDAN

 KAYNAKLANMASI699

1)Genel bilgi699

2)Şartları700

a)Eser yok olmalıdır700

b)Eser, beklenmedik bir olay sonucu yok olmalıdır701

c)Eser, teslim edilmemiş olmalıdır701

d)İşsahibi temerrüde düşmemiş olmalıdır702

3)Sonuçları702B)İMKÂNSIZLIĞIN İŞSAHİBİNE YÜKLETİLEN BİR

 SEBEPTEN KAYNAKLANMASI703

1)İmkânsızlığın işsahininin sağladığı

 malzeme veya arsanın ayıbından ya da

 yanlış talimatlarından kaynaklanması704

a)Şartları704

aa)Eser yok olmalıdır704

aaa)Eser, işsahibine yükletilen

 bir olay sonucu yok olmalıdır704

bbb)Yüklenici kusurlu olmamalıdır705

bb)Yüklenici doğabilecek olumsuz sonuçları

 zamanında işsahibine bildirmiş olmalıdır705

b)Sonuçları706

aa)Yüklenici her şeyden önce yaptığı işin

 değerini isteyebilir706

bb)Yüklenici bu değere girmeyen giderlerinin

 ödenmesini isteyebilir706

cc)Yüklenici uğradığı zararın giderilmesini

 isteyebilir706

2)İmkânsızlığın işsahibi ile ilgili beklenmedik 

 bir olaydan kaynaklanması706

a)Şartları707

aa)Yüklenici yönünden ifanın,

 özellikle eserin tamamlanmasının

 imkânsızlaşması707

bb)İmkânsızlığa beklenmedik bir olay

 sebep olmalıdır707

cc)Beklenmedik olay işsahibiyle

 ilgili olmalıdır708

b)Sonuçları708

C)İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ

 VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN

 KAYNAKLANMASI708

1)Genel bilgi708

2)Şartları709

a)Yüklenici yönünden sonraki

 imkânsızlık söz konusu olmalıdır709

b)Sözleşme yüklenicinin kişisel nitelikleri

 gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır710

c)Yüklenici ölmüş ya da eseri tamamlama

 yeteneğini kaybetmiş olmalıdır710

d)Yüklenici kusursuz olmalıdır712

3)İspat yükü712

4)TBK. m. 486 hükmünün hukukî niteliği712

5)Sonuçları712

KISIM ÜÇ

VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

§ 22.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, DİĞER

SÖZLEŞMELERDEN FARKI715

I-TANIMI715

II-NİTELİKLERİ716

a)Vekâlet sözleşmesi bir

 borç sözleşmesidir716

b)Vekâlet sözleşmesi iki tarafa

 borç yükleyen bir sözleşmedir716

c)Vekâlet sözleşmesi ilke olarak

 ivazsız bir sözleşmedir717

d)Vekâlet sözleşmesi sürekli sözleşme

 benzeri bir sözleşmedir717

III-UNSURLARI718

a)Bir işin görülmesi, bir işlemin yapılması718

b)İşin vekâlet veren yararına

 görülmesi unsuru721

c)Anlaşma unsuru721

1)Genel olarak721

2)Şekil723

d)Vekâlet sözleşmesinin talilik

 (ikincillik) unsuru724

e)Tarafların her zaman

 vekâleti sona erdirme yetkisi725

f)Ücret unsuru727

IV-VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN BENZER

 SÖZLEŞMELERDEN FARKI728

a)Hizmet sözleşmesinden farkı728

b)Eser sözleşmesinden farkı729

§ 23.TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN

SONA ERMESİ732

ı-Vekilin borçları732

A)İŞGÖRME (BİR İŞİ GÖRME VEYA BİR İŞLEMİ

 YAPMA) BORCU732

1)Genel olarak732

2)Vekilin temsil yetkisi732

a)Genel olarak732

aa)Dava açamaz734

bb)Sulh olamaz734

cc)Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz734

dd)Kambiyo taahhüdünde bulunamaz735

ee)Bağışlama yapamaz735

ff)Taşınmaz malları devredemez ve

 bir hakla sınırlandıramaz735

B)VEKİLİN VEKÂLET İŞİNİ ŞAHSEN GÖRME

 BORCU735

1)İlke: Vekilin vekâleti şahsen ifa yükümlülüğü735

2)İstisna: Vekilin işi başkasına yaptırma yetkisi736

a)Genel olarak736

b)Alt vekâletin caz olduğu haller737

aa)Şartları737

bb)Hüküm ve sonuçları738

aaa)Vekil ile vekâlet veren

 arasındaki ilişki738

bbb)Vekil ile alt vekil arasındaki ilişki739

ccc)Vekâlet veren ile alt vekil

 arasındaki ilişki739

C)VEKİLİN, VEKÂLET VERENİN TALİMATINA

 UYMA BORCU739

1)Genel bilgi739

2)Talimata uymamanın sonuçları741

D)VEKİLİN VEKÂLETİ ÖZENLE İFA BORCU742

1)Genel bilgi742

2)Özen borcuna aykırılığın sonuçları743

E)VEKİLİN VEKÂLET VERENE BAĞLILIK 

 (SADAKAT) BORCU744

1)Bilgi verme borcu745

2)Sır saklama borcu745

3)Menfaat uyuşmazlıklarını önleme veya

 giderme borcu746

F)VEKİLİN HESAP VERME BORCU746

G)VEKİLİN ALDIĞI ŞEYLERİ VEKÂLET VERENE 

GERİ VERME BORCU747

1)Doğrudan temsilde (doğrudan vekâlette) geri verme748

2)Dolaylı temsilde (dolaylı vekâlettir) geri verme748

a)Genel olarak748

b)Alacak hakkı yönünden748

aa)Genel bilgi748

bb)Yasal devir hakkının şartları749

aaa)Bir alacak hakkı söz konusu olmalıdır749

bbb)Söz konusu alacak, vekilin kendi adına

 ve vekâlet veren hesabına gördüğü

 işlerden doğan üçüncü kişilerdeki

 alacak olmalıdır749

ccc)Vekâlet veren, vekile karşı

 vekâletten doğan bütün borçlarını

 yerine getirmiş olmalıdır749

cc)Sonuçları749

aaa)Taşınır mallar yönünden750

bbb)Taşınmaz mallar yönünden751

II-Vekâlet verenin borçları751

A)VEKÂLET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU752

B)VEKÂLET VERENİN VEKİL TARAFINDAN

 YAPILAN GİDERLERİ, VERİLEN AVANSLARI

 FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEME BORCU752

1)Her şeyden önce kurulmuş geçerli bir

 vekâlet sözleşmesi bulunmalıdır752

2)Vekil, avans ve gideri, işin görülmesi için

 kullanmış olmalıdır753

3)Vekâlet gereği gibi ifa edilmiş olmalıdır753

C)VEKİLİ, VEKÂLET VEREN HESABINA

 YÜKLENDİĞİ BORÇLARDAN KURTARMA

 BORCU753

D)VEKİL, VEKÂLETİN İFASI SEBEBİYLE

 UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİNİ

 VEKÂLET VERENDEN İSTEYEBİLİR 753

1)Şartları754

a)Vekil bir zarara uğramış olmalıdır754

b)Sözleşme ihlâl edilmiş olmalıdır754

c)Sözleşmenin ihlâliyle meydana gelen

 zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır754

d)Vekâlet veren kusursuzluğunu

 ispat edememiş olmalıdır754

2)Sonuçları754

III-VEKÂLETİN SONA ERMESİ755

A)SONA ERME SEBEPLERI755

1)Vekâletin tek taraflı olarak sona erdirilmesi755

2)Vekâletin, işin görülmesi veya belirlenen

 sürenin dolmasıyla sona ermesi755

3)Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs755

B)Vekâletin sona ermesinin

 hüküm ve sonuçları756

BÖLÜM DÖRT 

SAKLAMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

§ 24.GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ757

I-TANIM757

II-NİTELİKLERİ758

A)Saklama sözleşmesi iki tarafa

 borç yükleyen bir sözleşmedir758

B)Saklama sözleşmesi,

 ivazsız bir sözleşmedir758

C)Saklama sözleşmesi rızai bir sözleşmedir758

D)Saklama sözleşmesi, sürekli bir

 sözleşmedir759

II-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI759

A)Taşınır mal unsuru759

B)Güvenli bir yerde saklama unsuru760

C)Geri verme unsuru760

D)Tarafların anlaşması unsuru761

III-TARAFLARIN BORÇLARI762

A)Saklayanın borçları762

1)Şeyi koruma borcu762

2)Şeyi kullanmama borcu763

3)Şeyi geri verme borcu764

4)Diğer borçları765

B)Saklatanın borçları765

1)Masrafları ödeme borcu765

2)Zararı tazmin borcu765

3)İvazlı saklama sözleşmesinde ücret ödeme borcu766

IV-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ766

A)Belirli süreli sözleşmenin sona ermesi766

B)Belirsiz süreli sözleşmenin

 sona ermesi766

§ 25.MİSLİ ŞEYLERİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİ767

I-KAVRAM VE ŞARTLARI767

II-HÜKÜM VE SONUÇLARI768

BÖLÜM BEŞ

TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

§ 26.KEFALET SÖZLEŞMESİ771

I-TANIMI771

II-KEFALET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ772

a)Kefalet sözleşmesi tek tarafa

 borç yükleyen bir sözleşmedir772

b)Kefalet sözleşmesi ivazsız bir

 sözleşmedir773

c)Kefalet sözleşmesi sürekli sözleşme

 benzeri bir sözleşmedir773

III-KEFALET BORCUNUN ÖZELLİKLERİ774

a)Kefalet borcu, asıl borçtan ayrı

 bağımsız bir borçtur774

b)Kefalet borcu bir para borcudur774

c)Kefalet borcu bağımlı

 bir yan (fer’i) borçtur776

d)Kefalet borcu ikincil (tali)

 bir borçtur777

e)Kefalet borcu, teminat sebebine

 dayanan bir borçtur777

IV-BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI778

a)Rehin sözleşmesinden farkı778

b)Garanti sözleşmesinden farkı778

1)Genel bilgi778

2)Aradaki farklar779

a)Kefilin borcu, yan (fer’i nitelikte)

 bir borç iken garanti verenin borcu aslî borçtur779

b)Kefil, alacaklının haklarına halef olur780

c)Müteselsil borçtan farkı780

d)Borca katılmadan farkı780

v-KEFALETİN ŞARTLARI781

a)Mevcut ve geçerli aslî bir

 borç olmalıdır781

b)Kefil, kefalet ehliyetine

 sahip olmalıdır783

c)Kefalet sözleşmesinin şeklî784

VI-KEFALETİN ÇEŞİTLERİ785

a)Adi kefalet786

b)Müteselsil kefalet787

c)Toplu Kefalet789

1)Kısmî kefalet789

2)Bağımsız kefalet789


3)Birlikte kefalet790

a)Adi birlikte kefalet790

b)Müteselsil birlikte kefalet790

d)Kefile kefalet791

e)Rücua kefalet791

VII-KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ792

a)Kefilin sorumluluğu792

1)Asıl borç793

2)Yan borçlar793

a)Akdî faizler793

b)Borçlunun kusur ve temerrüdünün yasal sonuçları794

c)Dava ve takip masrafları ile rehinlerin

 kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin

 sebep olduğu masraflar795

b)Kefilin takibi795

c)Kefilin ileri sürebileceği def’iler796

d)Ödemenin kabulünü isteme hakkı797

e)Alacaklının kefile, borç senetlerini

 teslim ve gerekli bilgileri verme borcu798

f)Alacaklının, borçlunun iflası halinde

 alacağı iflâs masasına kaydettirme ve

 durumu kefile bildirme borcu799

VIII-KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER799

a)Kefilin, borçludan kendisine

 güvence verilmesini ve borçtan

 kurtarılmasını isteme hakkı799

1)Genel bilgi799

2)Şartları800

a)Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere,

 özellikle belli bir süre içinde kendisini borçtan

 kurtarma vaadine aykırı davranmalıdır800

b)Asıl borçlu temerrüde düşmüş veya yerleşim yerini

 diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden takibat önemli

 ölçüde güçleşmiş olmalıdır800


c)Asıl borçlunun mali durumunun,

 güvencelerin değer kaybetmesi veya

 borçlunun kusuru sonucunda kefil için

 mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre

 önemli ölçüde artmış olmalıdır800

b)Kefilin, borçluya rücu ve

 alacaklının haklarına halef

 olma hakkı801

c)Kefilin borçluya bildirim yükü802

IX-KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ802

a)Kanun gereğince sona erme803

1)Asıl borcun sona ermesi nedeniyle

 kefaletin sona ermesi803

2)On yılın geçmesiyle kefaletin sona ermesi804

b)Kefalete özgü sebeplerle sona erme804

1)Kefaletten dönme805

a)Genel bilgi805

b)Şartları805

aa)Kefilin güvence verdiği borç

 gelecekte doğacak bir borç olmalıdır805

bb)Borçlunun borcun doğumundan önceki 

 mali durumu sözleşmenin yapılmasından

 sonra önemli ölçüde bozulmuş olmalıdır805

cc)Borç henüz doğmamış olmalıdır806

dd)Kefil bu durumu alacaklıya yazılı olarak

 bildirmelidir806

c)Sonuçları806

2)Sürenin sona ermesi veya ihbar806

a)Belirli süreli kefalet sözleşmesinin sona ermesi807

b)Belirli süreli olmayan kefalet sözleşmesinin

 sona ermesi807

3) Çalışanlara kefalette807BÖLÜM ALTI

KUMAR VE BAHİS

§ 27. GENEL BİLGİ, TANIM, UYGULAMA ALANI, HÜKÜM

VE SONUÇLARI809

I-GENEL BİLGİ809

II-TANIM810

III-UYGULAMA ALANI811

IV-HÜKÜM VE SONUÇLARI813

A)KUMAR VE BAHİS ALACAKLARI DAVA 

 EDİLEMEZ813

B)TAKAS EDİLEMEZ, DEVREDİLEMEZ,

 YENİLENEMEZ814

C)TEMİNATA BAĞLANAMAZ814

D)İSTENEREK ÖDENEN KUMAR VE

 BAHİS ALACAĞI GERİ İSTENEMEZ815

BÖLÜM YEDİ

ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA

SÖZLEŞMELERİ

KISIM BİR

ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ

§ 28.TANIM, ŞEKLİ, BORCUN İFASI, GELİRİN DEVRİ817

I- TANIM VE GENEL BİLGİ817

II-SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ819

III-GELİR BORÇLUSUNUN BORÇLARI820

IV-GELİRİN DEVRİ821

V-GELİRİN HACZEDİLMESİ822

V-ZAMANAŞIMI822

KISIM İKİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

§ 29.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI, SONA ERMESİ823

I-TANIM823

II-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 ÇEŞİTLERİ823

III-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ825

A)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 İKİ TARAFA TAM BORÇ YÜKLEYEN

 BİR SÖZLEŞMEDİR825

B)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR825

C)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR826

D)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 SÜREKLİ BİR SÖZLEŞMEDİR826

E)ÖLÜNCEYE BAKMA SÖZLEŞMESİ TALİH VE

 TESADÜFE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEDİR826

IV-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 UNSURLARI827

A)BAKIP GÖZETME UNSURU827

B)BİR MALVARLIĞINI VEYA MALVARLIĞI

 DEĞERİNİ DEVRETME UNSURU827

C)SÜREKLİLİK UNSURU827

D)TALİH VE TESADÜFE BAĞLILIK UNSURU828

E)ANLAŞMA UNSURU828

V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI828

A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI828

B)EHLİYET828

C)SÖZLEŞMENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL829

VI-TARAFLARIN BORÇLARI829

A)BAKIM ALACAKLISININ BORÇLARI829

1)Bir malvarlığı değerini devretme borcu829

B)BAKIM BORÇLUSUNUN BORÇLARI831

1)Bakım alacaklısını aile topluluğu içine kabul borcu831

2)Bakıp gözetme borcu832

VII-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 İPTALİ VE TENKİSİ833

A)NAFAKA ALACAKLILARININ ÖLÜNCEYE KADAR

 BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇACAKLARI

 İPTAL DAVASI833

B)SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN AÇACAKLARI 

 TENKİS DAVASI834

C)BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ

 ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 

 HAKKINDA AÇACAKLARI İPTAL DAVASI835

VIII-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ835

A)GENEL OLARAK835

B)EDİMLER ARASINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDEKİ

 ORANSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

 SONA ERMESİ836

C)SÖZLEŞMENİN, DEVAMININ BORCA AYKIRILIK

 NEDENİYLE ÇEKİLMEZ VEYA DİĞER ÖNEMLİ

 SEBEPLERLE İMKANSIZ HALE GELMESİ YA DA

 AŞIRI ÖLÇÜDE GÜÇLEŞMESİ YÜZÜNDEN FESHİ837

D)BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ839

IX- BAKIM ALACAĞININ DEVREDİLEMEMESİ; BAKIM

 BORÇLUSUNUN İFLAS ETMESİ VE İCRA (HACİZ)

 TAKİBİNE UĞRAMASI HALLERİNDE BAKIM

 ALACAKLISININ HAKKI839

BÖLÜM SEKİZ

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

§ 30.ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ909

I-TANIM841

II-UNSURLARI842

A)Kişi unsuru842

B)Ortak amaç unsuru843

C)Ortakların ortak amaca ortak

 emek ve mallarını sarfetmek, 

 ortak çaba ve faaliyet göstermek

 suretiyle erişme unsuru

 (Affectio scietatis-Ortaklık ruhu-

 Ortaklık iradesi)845

D)Katılma payı unsuru846

E)Sözleşme (Anlaşma) unsuru848

1)Adi ortaklık bir sözleşmedir848

2)Sözleşmenin şekli849

III-ADİ ORTAKLIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ850

A)Adi ortaklık, ortaklıklar hukukunda

 temel ortaklık türünü oluşturur850

B)Adi ortaklık tüzel kişiliğe sahip değildir851

C)Ortaklar, adi ortaklığın malvarlığı

 üzerinde elbirliğiyle hak sahibidirler852

D)Ortaklar, ortaklık borçlarından

 üçüncü kişilere karşı tüm

 malvarlıklarıyla birinci derecede,

 sınırsız ve müteselsil olarak

 sorumludurlar853

1)Ortaklar ortaklık borçlarından malvarlıklarıyla

 birinci derecede sorumludurlar853

2)Ortaklar ortaklık borçlarından malvarlıklarıyla

 kişisel ve sınırsız olarak sorumludurlar854

3)Ortaklar ortaklık borçlarından müteselsil olarak

 sorumludurlar854

IV-ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ855

A)Adi ortaklık sözleşmesi, çok taraflı

 bir sözleşmedir855

B)Adi ortaklık sözleşmesi ivazlı

 bir sözleşmedir856

C)Adi ortaklık sözleşmesi rızai

 bir sözleşmedir856

D)Adi ortaklık sözleşmesi sürekli

 bir sözleşmedir857

V-ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER857

A)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ857

B)ORTAK SIFATI858

1)Ortak sıfatının kazanılması858

a)Genel olarak858

b)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında

 kanun hükümleri858

c)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında

 sözleşme hükümleri859

2)Ortak sıfatının devri860

3)Ortak sıfatının kaybı (sona ermesi)862

a)Adi ortaklığın sona ermesi862

b)Ortak sıfatının ortaklıktan çıkma ve

 çıkarma yoluyla kaybı862

aa)Genel olarak862

bb)Ortaklıktan çıkma863

cc)Ortaklıktan çıkarma864

dd)Ortaklıktan çıkma ve çıkarmanın

 hüküm ve sonuçları865

aaa)Ortaklık payının tasfiyesi865

bbb)Ortaklığın malvarlığının yetersizliği865

ccc)Tamamlanmamış işler865

4)Ortaklık payının devri-Alt katılım866

C)ORTAKLARIN BORÇLARI866

1)Ortaklığa katılım payı koyma borcu866

2)Ortaklık işlerinde özen ve sadakat borcu867

a)Özen borcu867

b)Sadakat borcu (Rekabet yasağı)869

3)Bir ortağın ortaklık işleri için yaptığı giderlerden,

 üstlendiği borçlardan diğer ortaklar tarafından

 kurtarılması borcu870

4)Ortakların verdikleri zarardan sorumlulukları872

D)ORTAKLARIN KAZANÇ VE ZARARA

 KATILMALARI873

1)Kazancın paylaşılması873

2)Kazanç ve zarara katılma873

E)ORTAKLIK KARARLARI876

F)ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ877

1)Adi ortaklıkta olağan yönetim878

a)Adi ortaklıkta yasal yönetim878

b)Adi ortaklıkta sözleşmesel yönetim879

III-Adi ortaklıkta olağandışı (olağanüstü)

 yönetim880

VI-ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

 İLE İLİŞKİSİ881

A)ORTAKLIĞI (ORTAKLARI) TEMSİL881

1)Genel olarak881

2)Temsilin türleri881

a)Dolaylı temsil882

b)Doğrudan temsil883

aa)Genel bilgi883

bb)Doğrudan temsilin şartları884

aaa)Başkası adına hareket885

bbb)Temsil yetkisi887

1/a)Genel bilgi887

1/b)Adi ortaklıkta bir ortağa yönetim

 görevinin verilmesi, o ortağın

 temsil yetkisinin varlığına karine

 oluşturur890

VII-ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI891

A)Ortaklar borçlardan birinci derecede

 sorumludurlar891

B)Ortaklar ortaklık borçlarından

 müteselsil olarak sorumludurlar892

C)Ortaklar borçlardan sınırsız olarak

 tüm malvarlıklarıyla sorumludurlar892

VIII-ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ893

A)Genel olarak893

B)Ortaklığı sona erdiren objektif sebepler894

1)Ortaklık amacının gerçekleşmesi veya

 gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi894

2)Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla devamı kaydının

 bulunmaması halinde bir ortağın ölmesi896

3)Bir ortağın kısıtlanması897

4)Bir ortağın tasfiye payının cebri icra yoluyla

 paraya çevrilmesi veya iflâs etmesi898

5)Sözleşmede ortaklık için öngörülen sürenin

 sona ermesi899

6)Haklı sebeplerle ortaklığın sona erdirilmesini

 isteme hakkı (Fesih davası)899

C)Sübjektif sebepler902

1)Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesi902

2)Bir ortağın fesih hakkını kullanması902

a)Olağan fesih (fesih bildirimi) yoluyla

 adi ortaklığın sona ermesi902

aa)Sözleşmede fesih bildirim hakkının

 açıkça tanınmış olması902

bb)Ortaklığın belirsiz bir süre için veya

 bir ortağın ömrü boyunca kurulmuş olması903

b)Olağanüstü fesih yoluyla adi ortaklığın

 sona ermesi904

IV-ORTAKLIĞIN TASFİYESİ905

A)Ortaklık borçlarının ödenmesi906

B)Ortakların otaklığa verdiği

 avanslar ile ortaklık için yapmış

 oldukları giderlerin ödenmesi907

C)Katılma paylarının ortaklara iadesi907

BÖLÜM DOKUZ

SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMAYAN İLİŞKİLER

VEKÂLETSİZ İŞGÖRME VE HAVALE

§ 31.VEKÂLETSİZ İŞGÖRME909

I-TANIM909

II-TÜRLERİ910

a)Gerçek vekâletsiz işgörme911

1)Tanımı911

2)Unsurları911

a)Bir iş görülmelidir911

b)Görülen iş başkasına ait olmalıdır912

c)İşgörenin vekâleti bulunmamalıdır913

d)İşgören, işi başkasının işini görme iradesiyle 

 yapmalıdır913

e)İşin görülmesi işsahibi için gerekli (zorunlu)

 olmalıdır914

3)Gerçek vekâletsiz işgörmenin çeşitleri914

a)Caiz vekâletsiz işgörme914

b)Caiz olmayan vekâletsiz işgörme914

4)Tarafların borçları915

a)İşgörenin borçları915

aa)İşgörenin işi, işsahibinin menfaatine,

 varsayılan iradesine uygun görme borcu915

bb)İşgörenin işi özenle görme borcu915

cc)İşgörenin bilgi ve hesap verme borcu916

dd)İşgörenin elde ettiği faydaları geri verme

 (devretme) borcu916

ee)İşgörenin sorumluluğu916

b)İşsahibinin borçları917

aa)Masrafları ödeme borcu917

bb)İşgöreni iş dolayısyla üstlendiği

 borçlardan kurtarma borcu918

cc)İşgörenin zararını giderme borcu919

dd)Ücret ödeme borcu919

5)Alacakların tâbi olduğu zamanaşımı920

6)İşsahibinin yapılan işe icazet vermesi920

b)GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME921

1)Tanım921

2)Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmenin unsurları924

a)Objektif unsur924

aa)Bir iş görülmelidir924

bb)İşgören başkasına ait işi, kendi işi olarak

 görmeli, bir iş gaspında bulunmalıdır924

cc)İşgören başkasının işini vekâleti olmadan,

 dolayısıyla hukuka aykırı olarak görmelidir924

b)Sübjektif unsur925

aa)İşgören, başkasının işini, kendisinin veya

 üçüncü bir kişinin menfaatine kendisinin veya

 üçüncü kişinin işi olarak görme iradesiyle

 hareket etmelidir925

bb)İşgören kötüniyetli olmalıdır925

c)Zamanaşımı925

d)Tarafların borçları926

aa)İşgörenin borçları926

aaa)Elde edilen faydaları geri verme borcu926

1/a)Brüt gelir927

1/b)Brüt gelire faizler eklenmelidir928

1/c)Yapılan masraflar brüt gelirden

 düşürülmelidir928

bbb)İşgörenin işsahibine bilgi ve

 hesap verme borcu929

bb)İşgörenin, işsahibinin zararlarını tazmin borcu929

cc)İşsahibinin borçları929

aaa)İşsahibinin, işgörenin yaptığı

 masrafları ödeme borcu929

bbb)İşsahibinin, işgöreni giriştiği

 borçlardan kurtarma borcu929

ccc)İşsahibi, işgörenin işi görürken

 uğramış olduğu zararları tazmin etmek

 zorunda değildir930

ddd)Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede

 işsahibinin işgörenin yaptığı işe

 icazet vermesi söz konusu olamaz930

§ 32.HAVALE932

I-TANIM932

II-HUKUKÎ NİTELİĞİ933

III-KONUSU934

IV-FONKSİYONU934

V-BENZER İŞLEMLERDEN FARKI935

A)VEKÂLETTEN FARKI935

B)ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞMEDEN FARKI936

C)TAHSİL YETKİSİNDEN FARKI936

D)ZİLYETLİĞİN İADESİNDEN FARKI936

VI-HAVALENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL937


VII-HÜKÜMLERİ937

A)HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI 

 ARASINDAKİ İLİŞKİ (BEDEL İLİŞKİSİ)938

B)HAVALE EDEN İLE HAVALE ÖDEYİCİSİ 

 ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK İLİŞKİSİ)940

C)HAVALE ÖDEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI

 ARASINDAKİ İLİŞKİ

 (EDİM İLİŞKİSİ=HAVALE İLİŞKİSİ)942

VIII-HAVALE EDENİN HAVALE ALICISIYLA HAVALE

 ÖDEYİCİSİNE VERDİĞİ YETKİLERİ GERİ ALMASI944

IX-HAVALE EDENİN İFLASI, ÖLMESİ VE 

 EHLİYETİNİ KAYBETMESİ945

X-KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE945

KESİM İKİ

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER

BÖLÜM BİR

GENEL HÜKÜMLER

§ 33. KAVRAM, ÇEŞİTLERİ, YORUM VE TAMAMLANMASI947

I-İSİMSİZ SÖZLEŞME KAVRAMI947

II-İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN ÇEŞİTLERİ952

A)KARMA SÖZLEŞMELER953

1)Kavram953

2)Karma sözleşmelerin çeşitleri954

a)Çift edimli karma sözleşmeler954

b)Bileşik (kombine) edimli karma sözleşmeler956

c)Eklemli karma sözleşmeler958

3)Karma sözleşmelere uygulanacak kurallar959

a)Dışlama görüşü959

b)Soğurma/yutma (imtisas) görüşü959

c)Bileştirme (terkip) görüşü960

d)Yasadaki bireysel hükümlerin uygulanması görüşü961

e)Kıyas yoluyla uygulama görüşü961


f)Hâkimin hukuk yaratma görüşü962

g)Değerlendirme963

B)KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN SÖZLEŞMELER963

1)Genel bilgi963

2)Çeşitleri964

3)Uygulanacak hukuk kuralları965

C)Bileşik sözleşmeler965

1)Kavram ve tanım965

2)Bileşik sözleşmelere uygulanacak hukuk kuralları969

ııı-İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUM VE

 TAMAMLANMASI969

A)GENEL OLARAK969

B)İsimsiz sözleşmelerin yorumlanması970

C)İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması972

1)Genel olarak972

2)Sübjektif görüş973

3)Objektif görüş974

4)Kişisel değerlendirme975

5)İsimsiz sözleşmelerin tamamlanmasının sınırları977

BÖLÜM İKİ

ÖZEL HÜKÜMLER 

KISIM BİR

İSİMSİZ BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ

§ 34FRANCHISE SÖZLEŞMESİ981

I-KAVRAM VE TANIM981

II-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ985

A)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA

 TAM BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR985

B)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR

 SÖZLEŞMEDİR985

C)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR

 SÖZLEŞMEDİR985

D)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

 BORÇ DOĞURAN BİR SÖZLEŞMEDİR985

E)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ BİR ÇERÇEVE

 SÖZLEŞMEDİR986

III-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI986

IV-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI986

A)SİSTEM (KONSEPT) UNSURU986

B)BEDEL (ÜCRET) UNSURU987

C)DİKEY BİRLİKTELİK UNSURU988

D)ANLAŞMA UNSURU988

1)Genel bilgi988

2)Tarafların ehliyeti989

3)Sözleşmenin şeklî989

V-FRANCHISING ÇEŞİTLERİ989

A)GENEL BİLGİ989

B)ÜRETİM FRANCHISINGİ990

C)HİZMET FRANCHISINGİ991

D)DAĞITIM FRANCHISINGİ991

VI-DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI991

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNDEN FARKI991

B)LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN FARKI992

C)ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN FARKI993

D)ACENTA VE KOMİSYONDAN FARKI993

VII-TARAFLARIN BORÇLARI993

A)FRANCHISE VERENİN BORÇLARI993

1)Franchise verenin, franchise alana yararlanacağı hakları,

 maddî olmayan malları devir ve teslim borcu993

2)Franchise verenin franchise alanı destekleme borcu994

3)Franchise verenin franchise konusu hak ve malların,

 işletme konsept ve sisteminin elverişliliğini

 garanti borcu994

4)Haklarla malların promosyon ve aleniliğini

 sağlama ve geliştirme borcu995

5)Eğitim, öğüt, bilgi ve talimat verme borcu995

6)Sözleşme konusu mal ve hizmetin üretim ve

 sunumu için gerekli mal, malzeme, araç ve

 gereci teslim borcu995

7)Devredilen mutlak haklarla maddî olmayan malların

 üçüncü kişilerin ihlâllerine karşı korunması borcu995

B)FRANCHISE ALANIN BORÇLARI996

1)Kararlaştırılan bedeli ödeme borcu996

2)Sözleşme konusu mal ve hizmetin sürüm ve

 satımını sağlama ve artırma borcu997

3)Franchise alanın, gayrı maddî malları kullanma ve

geliştirme borcu997

4)Franchise alanın, mal ve hizmetleri franchise verenden

 sağlama borcu997

5)Franchise alanın, franchise veren tarafından

 sözleşme konusu mal ve hizmetin tespit edilen

 fiyatını kabul borcu998

6)Franchise alanın franchise verenin menfaatlerini

 koruma, özellikle özen, sır saklama, hesap verme ve

 sadakat borcu998

VIII-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ998

A)SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞAN

 SEBEPLER998

1)Belirli sürenin dolması998

2)Olağan fesih999

B)SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞANÜSTÜ

 SEBEPLER999

1)Sözleşmenin önemli sebeplere dayanılarak olağanüstü

 fesih yoluyla sona erdirilmesi999

2)Sözleşmenin taraflardan birinin ölmesi, ehliyetini

 kaybetmesi veya iflas etmesi nedeniyle sona ermesi1000

§ 35. FAKTORING SÖZLEŞMESİ1002

I-TANIM VE UNSURLARI1002

II-FAKTORING SÖZLEŞMESiNiN NiTELiKLERi1004

A)FAKTORING SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA 

 TAM BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1005

B)FAKTORING SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR

 SÖZLEŞMEDİR1005

C)FAKTORING SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR

 SÖZLEŞMEDİR1005

D)FAKTORING SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ 

 BORÇ DOĞURAN BİR SÖZLEŞMEDİR1005

III-FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKî NİTELİĞİ1006

a)FaktorIng işlemi ve müstakbel 

 alacakların toptan devri sorunu1006

b)FaktorIng sözleşmesinin tâbi

 olduğu şekil1006

IV-FAKTORINGIN ÇEŞİTLERİ1006

A)AÇIK FAKTORING-GİZLİ FAKTORING1006

B)GERÇEK FAKTORING- GERÇEK OLMAYAN

 FAKTORING1007

C)ULUSAL FAKTORING-uluslar arası

 FAKTORING1008

V-FAKTORİNGIN FONKSİYONLARI1008

A)FİNANSMAN FONKSİYONU1008

B)ALACAK YÖNETİMİ (HİZMET) FONKSİYONU1009

C)TEMİNAT FONKSİYONU1009

VI-TARAFLARIN BORÇLARI1009

A)FAKTORUN BORÇLARI1009

B)MÜŞTERİNİN BORÇLARI1010

1)Müşterinin, işletmesinden mal ve hizmet alan 

 borçlularına karşı sahip olduğu alacakları

 faktora devretme borcu1010

2)Müşterinin, alacak yönetimine karşılık 

 faktora ücret (komisyon) ödeme borcu1010

3)Müşterinin, avans olarak verdiği alacak için 

 faktora ödemeyi üstlendiği faiz borcu1011

4)Müşterinin, alacakların varlığını ve borçluların 

 ödeme gücüne sahip olduğunu garanti borcu1011

5)Müşterinin, faktora karşı, devrettiği alacaklar üzerinde

 üçüncü kişilerin ileri süreceği üstün hak iddialarına 

 karşı garanti borcu (zapttan sorumluluk)1011

VII-FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1011

§ 36.LİSANS SÖZLEŞMESİ1013

I-TANIMI1013

II-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI1013

A)BİR HAKTAN VEYA MADDî OLMAYAN 

 BİR MALDAN YARARLANMANIN DEVRİ1013

B)LİSANS ALANIN LİSANS VERENE 

 ÜCRET-BEDEL ÖDEME UNSURU1014

III-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU1014

IV-HUKUKÎ NİTELİĞİ1014

V-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1015

A)LİSANS SÖZLEŞMESİ İLKE OLARAK TAM

 İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR

 SÖZLEŞMEDİR1015

B)LİSANS SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR1015

C)LİSANS SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1015

D)LİSANS SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

 BİR SÖZLEŞMEDİR1015

VI-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL1016

VII-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ1016

A)KONUSUNA GÖRE ÇEŞİTLERİ1016

1)Özel kanunlarla korunan maddî olmayan mallar 

 üzerindeki hakları konu edinen lisans sözleşmesi1016

2)Maddî olmayan malları konu edinen lisan

 sözleşmeleri1016

3)Karma lisans sözleşmesi1016

B)MEYDANA GETİRDİĞİ ETKİYE GÖRE ÇEŞİTLERİ1017

1)Basit lisans sözleşmesi1017

2)Münhasır lisans sözleşmesi1017

3)Tek lisans sözleşmesi1017

C)GERÇEK LİSANS SÖZLEŞMESİ- GERÇEK OLMAYAN

 LİSANS SÖZLEŞMESİ 1017

1)Gerçek lisans sözleşmesi1017

2)Gerçek olmayan lisans sözleşmesi1018

VIII-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BAZI SÖZLEŞMELERDEN

 FARKI1018

IX-TARAFLARIN BORÇLARI1019

A)LİSANS VERENİN BORÇLARI1019

1)Lisans verenin, lisans alana lisans konusu hak

 veya mal üzerinde Sözleşmede kararlaştırılan

 yararlanmayı sağlama ve sözleşme süresince de

 bu durumda bulundurma borcu1019

2)Lisans verenin, lisans konusu mutlak hakkı

 (sınai veya fikri hakkı) veya maddî olmayan malı

 (know-how vb), ilgili sicile veya yere tescil ettirme 

 ya da tevdi etme, bunun için gerekli harç ve

 ücretleri ödeme borcu1019

3) Lisans verenin zapttan ve ayıptan sorumluluğu1019

B)LİSANS ALANIN BORÇLARI1020

1)Lisans alanın lisans bedelini ödeme borcu1020

2)Lisans konusu hak ve malın varlığını

 tehlikeye sokacak her türlü davranıştan

 kaçınma borcu1020

3)Lisans alanın lisans konusu hak ve malı, 

 üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı

 koruma borcu1020

IX-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1021

A)LİSANS SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE

 SONA ERMESİ1021

B)LİSANS SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ 

 SEBEPLERLE SONA ERMESİ1021

§ 37. SULH SÖZLEŞMESİ1023

I-TANIMI1023

II-SULH SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1024

A)SULH SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR1024

B)SULH SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA BORÇ

 YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1024

C)SULH SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR1024

D)SULH SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1025

E)SULH SÖZLEŞMESİ ANİ EDİMLİ BİR

 SÖZLEŞMEDİR1025

III-SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ1025

IV-SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI1026

A)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİK UNSURU1026

B)KARŞILIKLI ÖDÜN (TAVİZ-FEDAKÂRLIK)

 UNSURU1026

C)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİĞE SON VERME

 UNSURU1027

D)ANLAŞMA UNSURU1027

1)Genel olarak1027

2)Sulh sözleşmesinin şeklî1027

V-SULH SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ1028

A)MAHKEME İÇİ SULH1028

B)MAHKEME DIŞI SULH1029

VI-TARAFLAR ANCAK ÜZERİNDE SERBESTÇE 

 TASARRUF EDEBİLECEKLERİ HUKUKÎ İLİŞKİLER

 HAKKINDA SULH SÖZLEŞMESİ YAPABİLİRLER.1030

VII-SULH SÖZLEŞMESİNİN YORUMU,

 BUTLAN VE İPTALİ1030

VIII-SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI1031

§ 38. SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ1033

I-TANIM, UNSUR VE NİTELİĞİ1033

II-SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 NİTELİKLERİ1034

A)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA

 BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1034

B)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ,

 RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1035

C)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 HUKUKÎ NİTELİĞİ1035

III-SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 SÖZLEŞMELERDEN FARKI1035

1)Satış sözleşmesinden farkı1035

2)Vekâlet sözleşmesinden farkı1036

3)Simsarlık sözleşmesinden farkı1036

4)Komisyonculuk sözleşmesinden farkı1036


IV-TARAFLARIN BORÇLARI1037

A)SATIM İÇİN BIRAKANIN BORÇLARI1037

1)Şeyin zilyetliğini devretme borcu1037

2)Şeyin mülkiyetini geçirme borcu1037

3)Hasar sorunu1037

4)Ayıptan ve zapttan sorumluluk1038

B)SATIM İÇİN ALANIN BORÇLARI1038

§ 38. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ1040

I-KAVRAM1040

II-UNSURLARI1040

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA

 SATIM TEKELİ TANIMA UNSURU1041

B)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN TARAFLAR

 ARASINDA SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN BİR

 ÇERÇEVE SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURMA UNSURU1043

C)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİN DE

 TEK SATICININ, KENDİ AD VE HESABINA

 HAREKET ETME UNSURU1043

D)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA,

 PAZARLAMA, SÜRÜM VE SATIMI ARTIRMA

 YÜKÜ YÜKLEME UNSURU1044

III-SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ1045

IV-TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 SÖZLEŞMELERDEN FARKI1046

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ACENTELİK

 SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1046

B)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN

 HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1047

C) TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN

 FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1047

V-Tarafların borçları1048

A)TEK SATICININ BORÇLARI1048

1) Asgarî miktarda mal alma ve bedelini ödeme borcu1048

2) Malın dağıtım, sürüm ve satımını artırma borcu1048

3) Yapımcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1048

4)Bilgi verme borcu1049

5)Yapımcının talimatlarına uyma borcu1049

6)Müşteri hizmetlerini yerine getirme borcu1049

B)YAPIMCININ BORÇLARI1049

1)Düzenli şekilde mal teslim borcu1049

2)Yapımcının sözleşme bölgesinde satım yapmama

 borcu1050

3)İşbirliği ve destekleme borcu1050

4) Tek satıcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1050

5) Yapımcının sözleşme konusu malın kalitesine

 ilişkin borcu1050

VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ1050

MADDE ENDEKSİ1055

KAVRAM ENDEKSİ1069Bu baskıda da yeni yayımlanmış yerli ve yabancı eserlerle bazı önemli mahkeme kararlarından yararlanılmıştır. Değerli okuyucularımın öneri, telkin ve eleştirilerini bekler, eserimizin bu baskısının da hukuk dünyamıza yararlı olmasını dilerim.

Bu kitabın önceki baskılarında yardım ve gayretlerini esirgemeyen değerli öğrencim ve meslektaşım Prof. Dr. Veysel Başpınar, maalesef ağır ve üzücü bir hastalıkla mücadele etmektedir. Çok değer verdiğim en yakınımdaki bu dost, genç ve değerli bilim adamımıza acil şifalar diliyorum.

Kitabın bu baskı ve yayımında emek ve gayretini esirgemeyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden           Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Dönmez ve Araş. Gör. Furkan Güven Taştan ile Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım AŞ’nin sahipleri, Y. Ziya Gülkök ve Muharrem Başer’e, tashihleri gerçekleştiren Serap Özer Rol’e teşekkür ederim.

 

Ankara, 2022

 

Prof. Dr. Fikret EREN

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

I- SIK ATIF YAPILAN BAŞLICA KOMMENTARLAR

Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Çeşitli basım tarihleri, Bern (Atıf şeklî= Yazar adı-BK OR Art)

Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 5. Aufl., Basel/Genf/München 2011 (Atıf şeklî=Yazar adı-BSK OR Art)

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Zürich/Basel/Genf 2007 (Atıf şeklî= Yazar adı CHK OR Art)

Commentaire romand, Code des Obligations I, (Atıf şeklî=Yazar adı-CR CO Art) Geneve/Bâl/Munich 2003 (Atıf şeklî=Yazar adı-CR CO Art)

Kurzkommentar OR Art. 1-529, Basel 2008 (Atıf =Yazar adı-KUKO OR Art)

OR Handkommentar (OFK) Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Zürich 2009 (Atıf şeklî=Yazar adı-HK OR Art)

Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Çeşitli basım tarihleri, Zürich (Atıf şeklî=Yazar adı-ZK OR Art)

II- DİĞER ESERLER

Abik Yıldız, Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Ankara 2002

Acar Faruk, Kira Hukuku Şerhi, (TBK m.299-332)

Akıncı Şahin, Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Türk-Kazak Hukuku, Konya 2004

Akıntürk Turgut, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966

Akipek/Alkıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul 2009

Akipek Şebnem. Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999

Akipek Şebnem, Alt Vekâlet, Ankara 2003

Akkanat Halil, Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İstanbul 2000

Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan, İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2013

Akyol Şenol, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 1. Fasikül İstanbul 1984

Altaş Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002

Altaş Hüseyin, Hasılat ve Şirket Kirası, Ankara 2009

Amstutz/Morin/Schluep-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 5. Aufl., 2011 Basel

Ansay Tuğrul, Türk Borçlar Kanununa Göre Taksitle Satışlar, Ankara 1954

Aral/Ayrancı, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2018

Arat Ayşe, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması Ankara 2006

Arbek Ömer, Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Ankara 2005

Arpacı, Özge, Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı, Ankara 2019.

Atamer Yeşim, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), İstanbul 2008

Atteslander-Dürrenmatt-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art.216b-221, Art. 229-236,      2. Aufl. Zürich 2009

Aubert-CR CO Commentaire romand code des obligations I, Art 319-362, Geneve/Bâle/Munich 2003

Ayan, Serkan; Kefalet Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara 2018.

Ayan Serkan, Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara 2013

Ayan Serkan,  İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008

Aydın Özdemir, Elif; Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi ile Bağlantılı Sözleşmeler (TBK m. 340), Ankara 2018.

Aydın, Gülşah Sinem; Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörme, 1. Baskı, İstanbul 2017.

Aydoğdu, Murat, Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı,  Ankara 2013

Aydoğdu/Kahveci, Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Ankara 2017.

Ayiter Kudret, Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953

Ayiter Nuşin, Eşya Hukuku, Ankara 1977

Ayrancı Hasan, Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri) Ankara 2003

Baddeley-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 252, Geneve/Bâle/Munich 2003

Barbey-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art.472-480, Geneve/Bâle/Munich 2003

Barlas Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2.B.    İstanbul 2008, 3.B. 2012.

Başpınar, Veysel, Vekilin Önen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Baskı, Ankara 2004

Baysal Başak, Sözleşmenin Uyarlanması, İstanbul 2009

Becker-BK OR Berner Kommentar zum Oblitionenrecht, Art.184-551, Bern 1934

Berki Şakir, Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Ankara 1973

Bilge Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971

Binder-CHK OR Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2, Obligationenrecht, Art. 216-221, Zürich/Basel/Genf 2007

Bovet-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 305-318, Geneve/Bâle/Munich 2003

Bucher Eugen; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,      2. Aufl. Bern 1988 (Bucher, AT)

Bucher Eugen; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,         3. Aufl. Zürich 1988 (Bucher, BT)

Bucher-BSK OR Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 5. Aufl.,  2011 Basel

Burcuoğlu Halûk, Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasaya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993

Burcuoğlu Halûk, Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İstanbul 1995

Buz Vedat, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998

Buz Vedat, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Ankara 2007

Bühler-ZK OR, Zürcher Kommentar zum Oblitionenrecht Art.363-379 Zürich 1998 (Bühler Theodor)

Bühler-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2, Obligationenrecht, Art.394-406, 2. Aufl. Zürich 2009 (Bühler Roland)

Büyükay Yusuf, Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2014

Cansel Erol, Türk Hukukunda Hasılat Kirası, Ankara 1953

Cavin Pierre, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht-Besondere Vertragsverhâltnisse VII/1 Basel/Stuttgart 1977

Chaix-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 363-379, Geneve/Bâle/Munich 2003

Cumalıoğlu, Emre; Yayım Sözleşmesi, 1. Baskı, İstanbul 2018.

Çabri Sezer, Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Ankara 2013,

Çemberci, Mustafa, Gayrimenkul Satış Vaadi, 2. Baskı Ankara 1973

Dayınlarlı Kemal, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Hüküm ve Sonuçları, 4. Bası, Ankara 2008

Demir, Mehmet; Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara 2003

Demircioğlu, Huriye Reyhan; Kira Sözleşmesinde Yan Giderler, Ankara 2018.

Deniz Çakmaklı, Hande; Alım veya Satım Konusunda Komisyon Sözleşmesi, Ankara 2018.

Doğan Vahit, Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, Ankara 2003

Edis Seyfullah, Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963

Emmel-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 319-362, Zürich/Basel/Genf 2007

Engel Pierre, Contrats de droıt suisse, 2. Aufl., Bern 2000 (Engel, Contrats)

Engel Pierre, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl., Bern 1997 (Engel.Traité)

Enli İsa, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü,  Ankara 2017

Erdoğan İhsan, Ardiye Sözleşmesi, Konya 1990

Erdoğan İhsan, Akreditif Sözleşmeleri, Ankara 2000

Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014

Eren Fikret Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2014 (Eren, Mülkiyet)

Eren Fikret, İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Turgut Akıntürk’e Armağan, (Eren, İsimsiz Sözleşmeler)

Eren Fikret, Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhitin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilme­mesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (Bankacılık Enstitüsü yayını) Ankara 1996 (Eren, İnşaat)

Eren/Başpınar, Toprak Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014

Erman Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Basım, İstanbul 2010

Ernst/Zelger-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 492-512, Basel 2008

Eruygur Halûk, Yedieminlik, Ankara 2008.

Esener/Güven, Eşya Hukuku, 4. Bası, Ankara 2008

Esmer, Galip, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili,      5. Basım İstanbul 1990.

Esser/Weyers, Schuldrecht Besonderer Teil, Band II 6. Aufl., Heidelberg 1984

Falcıoğlu Özgür, Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu, Ankara 2004

Fasel-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 216-216e, 5. Aufl., Basel 2011

Fellmann-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art. 394-406, Bern 1992

Feyzioğlu, N. Feyzi; Borçlar Hukuku, İkinci Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç ilişkileri) C.1, 4. Bası İstanbul 1980

Feyzioğlu, N. Feyzi, Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959

Fikintscher, Wolfgang, Schuldrecht, 7. Aufl., Berlin/New York 1985

Flume, Werner, Das Rechtgeschâft, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 1975

Foêx-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 216-221, Geneve/Bâle/Munich 2003

Fricker/Seiler-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,    Volume 2: Obligationenrecht, Art. 275-304, 2. Aufl. Zürick 2009

Gauch, Peter, Der Werkvertrag, 5. Aufl. Zürich 2011

Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht ohne ausservertrliches Haftpflichtrecht, 9.Aufl. Zürich 2008

Gautschi-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Vor Art. 363-379, Art.363-379, 2. Aufl. Bern 1967; Art.394-406, Bern 1960;Vor Art.419-423, Art.419-423, Bern 1964

Gehrer/Giger-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 394-406, Zürich/Basel/ Genf 2007

Giovanoli-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art. 492-515, Bern 1978

Giger-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Der Fahrniskauf Art.185-215, Bern 1980 (I), Der Grundstückkauf, Bern 1997 (II), Besondere Arten des Kaufes (Art.222-236) und der Tauschvertrag, Bern 1999 (III).

Giger-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 237-238; 5. Aufl., Basel 2011

Gönen, Doruk; İnşaat Sözleşmesinde Bedel, İstanbul 2016.

Grassinger, Gülçin Elçin, Sponsorluk Sözleşmesi, İstanbul 2003.

Guhl/Koller/Druey/Schnyder, Das Schweizerische Obligationenrecht,       9. Aufl. 2000

Gümüş, M. Alper; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Cilt I, 3. Bası İstanbul 2013; Cilt II, 3. Bası İstanbul 2014

Gümüş M. Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2015

Gümüş, M. Alper, Yeni TBK’ya Göre Kira Sözleşmesi, 2. Bası İstanbul 2012

Gümüş, M. Alper, Türk İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001

Günay, Cevdet İlhan, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012

Gündoğan Kırmızıtaş, Türkân, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre  Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2017

Gürses, Davut; Banka Genel Kredi Sözleşmesi, İstanbul 2016.

Gürsoy/Eren/Casel, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı Ankara 1984

Gürzumar, Osman, Franchise Sözleşmeleri, İstanbul 1995

Haab/Simonius-ZK ZGB, Zürcher Kommentar zum schweiserischen Zivilgesetzbuch, Sachenrecht, 2.Aufl., Zürich 1929-1937

Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992

Havutçu, Ayşe, Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005

Heinrich-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 253-274g, Zürich/Basel/Genf 2007

Higi-ZK OR, Zürer Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht, Art.253-274g, (Miete) 4. Aufl., Zürich 1994-1995-1996, 1998

Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht, Art. 275-304, (Pacht) 3. Aufl. Zürich 2000

Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht, Art.305-318 (Leihe-Darlehen) 3. Aufl. Zürich 2003

Hofstetter, Josef, Der Auftrag und die Geschǟftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht (SPR) VII/6, Basel/Genf/Mnchen 2000

Homberger-ZK ZGB, Zürcher Kommentar zum schweiserischen Zivilgesetzbuch, Besitz und Grundbuch, 2. Aufl., Zürich 1938 Obligationenrecht

Honsell, Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,   9. Aufl. 2010

Honsell-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 192-210, 5. Aufl., Ba<sel 2011

Hrubesch-Millauer-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art..184-196a, 211-215,       Zürich/Basel/Genf 2007

Huber/Schwendener –HK OR; Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 363-379, 2. Aufl., Züeich 2009

Huguenin, Claire, Obligationenrecht Allbemeiner und Besonderer Teil, Zürich/ Basel Genf 2012

Huguenin-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Vor Art. 184ff/Innominatkontrakte AT, Zürich/ Basel/Genf 2007

Huguenin/Jenny—CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 419-424, Zürich/Basel/ Genf 2007

Hünerwadel-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art.305-318, 2. Aufl., Zürich 2009

Hürlimann/Siegenthaller-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 363-379, Zürich/ Basel/Genf 2007

İmamoğlu, Hülya, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003

İnal, Emrehan; Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavaramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, ,2. Baskı, İstanbul 2011

İnceoğlu, Murat, Kira Hukuku, C.I, II, İstanbul 2014

İşgüzar, Hasan, Türk Hukukunda Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara 2003

İşgüzar, Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi Ankara 1989

Jäggi/Gauch- ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art.18, Zürich 1980

Kähr-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 222-228, Art. 237-238, 2.Aufl., Züeich 2009

Kahveci Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Ankara 2014

Kalpsüz, Turgut, Denizaşırı Satışlar, Giriş-Boşaltmada Satışlar, Ankara 1967

Kalpsüz, Turgut Ticarî Satışta İfa Mahalli, Ankara 1960

Kaplan, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt I, Ankara 1996

Kaplan, İbrahim, Türk-İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara 1983

Karahasan, M. Reşit, Eşya Hukuku, Cilt II Ankara 1977

Karakaş, İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 3. Baskı, Ankara 2013

Karauz, Kürşat, Sulh Sözleşmesi, Ankara 2014

Kaya Kızılırmak, Cansu; Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri, İstanbul 2019.

Kaya, Ümmühan; Kiraya Verenin Kiralanın Ayıplarından Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara 2014.

Keller/Schöbi, Das Schweizerische Schuldrecht, Band I, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, Basel/Frankfurt, 3. Aufl. 1988

Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Aufl. Zürich 1995

Kessler-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, 275- 304, Zürich/Basel/Genf 2007

Kırca, Çiğdem, Franchise Sözleşmesi, Ankara 1997

Kocaman, Arif, Faktoring işleminin Hukukî Niteliği, Ankara 1992

Kırmızıtaş, Türkan, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2017

Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959

Koç, Nevzat, İsviçre Borçlar Kanununun Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri, Mahmut Birsel’e Armağan, İzmir 2001

Koçak Diker, Duygu; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Ödeme Dışındaki Yan Borçlarına Aykırılığı ve Sözleşmenin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi (TBK m. 316/II-III), İstanbul 2018.

Koller, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,     Band I, Bern 2012

Koller, Alfred-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art.363-366, Bern 1998

Koller, Alfred-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art. 184-236, Art. 184-191,. 211-215, 5. Aufl., Basedl 2011

Koller, Thomas-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art.472-480 5. Aufl.,Basel 2011

Kocaağa Köksal, İnşaat Sözleşmesi,  Ankara 2014

Köroğlu Emre; Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2016

Kramer-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art. 12, 18, 19-20, Bern 1980, 1985, 1990

Kren Kostkiewicz-HK OR, Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (OFK), V. 2, Art.184-216, 2. Aufl., Zürich 2009

Kuntalp, Erdem, Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971

Kuntalp, Erdem, Ard Arda Teslimli Satım Akdî, Ankara 1968

Kurşat, Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2017.

Kurt, Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012.

Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, 17. Bası Ankara 2006

Kut/Schnyder-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2, Obligationenrecht, Art.1-40a, Zürich/Basel/Genf 2007

Lachat-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 419-424, Geneve/Bâle/Munich 2003 (Anne Héritier Lachat)

Lachat-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art.253-274g, Geneve/Bâle/Munich 2003 ( Davit Lachat)

Larenz, Karl, Lehrbuch des Schuldrechts Band I, Allgemeiner Teil,         14. Aufl. München 1987

Larenz Karl, Lehrbuch des Schuldrechts Band II München 13. Aufl.

Lehmann-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 363-379; Basel 2008

Liver, Peter, Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht (SPR) V/I     Sachenrecht; Basel/Stuttgart 1977

Maurenbrecher/Schott-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 472-480, Basel 2008

Medicus, Dieter, Schuldrecht Band I: Allgemeiner Teil; München 1984.

Medicus/Lorenz, Schuldrecht Band ı. Allgemeiner Teil, 20. Aufl, München 2012

Meier-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 492-512, Geneve/Bâle/Munich 2003

Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, B  and 4 Sachenrecht, Art.641-654, 5. Aufl., Bern 1981

Merz, Hans, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht AT I. Teilband, Basel 984

Milani-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art.333-341, 2. Aufl., Zürich 2009

Milani/Truniger-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Pivatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 342, 2. Aufl., Zürich 2009

Milani/Pellasco/Truniger-HK OR, Handkommentar zm Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 343, 2. Aufl., Zürich 2009

Müller Christoph/ ve arkadaşları, Contrats de droit suisse, Berne 2012

Müller-Chen/Girsberger/Furrer, Obligationenrecht, BT, Zürich/Basel/Genf 2011

Müller-Chen-OR CHK, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 197-210, 223-225 Zürich/ Basel/Genf 2007

Nomer Halûk Nami/Engin Baki İlkay,  Türk Borçlar Kanunu Şerhi,           2. Kısım Özel Borç İlişkileri, C.I: Satış Sözleşmesi, I. Fasikül, Giriş Mad. 207-214, 245, 2. Bası Ankara 2015

Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 5. Bası İstanbul 1995

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku 12. Bası İstanbul 2009

Oktay, Saibe, İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İÜHFM, CLV, S.1-2, 1995-1996

Okur, Sinan; Eine kritische Untersuchung zu den Rechtsbehelfen des Käufers im alten und im neuen türkischen Warenkaufrecht, 2013

Oruç Murat, Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi,  İstanbul 2015

Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht,            2. Halbband Art. 184-418, 2. Aufl., Zürich 1936, 3. Teil Art. 419-529, 2. Aufl., Zürich 1945

Ozanoğlu, Hasan Seçkin, Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Ankara 1999

Öcal Akipek/Özdemir/Korkmaz ve arkadaşları, Vekalet Sözleşmeleri, Kısa Şerhi, İstanbul 2017

Öğüz Tufan, Know-How Sözleşmesi, İstanbul 2001

Öktem Çevik, Seda; Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, İstanbul 2016.

Öz, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989

Öz, Turgut, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990

Özakman, Cumhur, Faktoring Sözleşmeleri, İstanbul 1989

Özdemir, Hayrunnisa; Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu, 1. Baskı, İstanbul 2018.

Özdemir, Saibe Oktay, Sınaî Haklara  İlişkin  Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin  Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, İstanbul 2002

Özen, Burak; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, 4. Baskı, İstanbul 2017.

Özyakışır, Özkan; Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli, Ankara 2018.

Özkaya Eraslan, Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 1997

Özsoy, Saadet Hande,  Türk Hukukunda  Patent Lisansı Sözleşmesi, Ankara  2011

Öztaş, İlker; Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması, Ankara 2016.

Pellasco-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 324-328b, 2. Aufl., Zürich 2009

Permann-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 252-274g, 2. Aufl., Zürich 2009

Pestalozzi-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor. Art. 492-512, Art. 492-512; 5. Aufl., Basel 2011Portmann-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art. 319 ff, Art.319-362, 5. Aufl., Basel 2011

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,  Ortaklıklar  Hukuku I, Yeniden Yazılmış          13. Bası, İstanbul  2014

Rehbinder-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art.319- 355, Bern 1985, 1992

Reisoğlu, Seza, Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013

Rey, Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berrn 2000

Romelli-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art.239-252, 2. Aufl., Zürich 2009

Roncoroni-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 275-304, Geneve/Bâle/Munich 2003

Rudolph-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 419-424, 2. Aufl. Zürich 2009

Ruoss/Gola-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art.229-236, 5. Aufl., Basel 2011

Saymen/Elbir, Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963

Schärer/Maurenbrecher-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art.305-318, 5. Aufl., Basel 2011

Schluep, Walter; Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht, Besondere Vertragsverhältnisse, 2. Band, Basel-Stutgart 1979

Schmid, Jörg, Geschäftsführung Ohne Auftrag Art. 419-424 OR in:      Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Teilband V 3a, 3. Aufl., Zürich 1993,

Schmid/Hürliman-Kaup, Sachenrecht 2. Aufl., Zürich 2003

Schmid/Stöckli, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,    Zürich/Basel/Genf 2010

Schönenberger-CHK OR Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 229-252, Art. 305-318, Zürich/ Basel/Genf 2007

Schönenberger/Jǟggi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht Art. 1-17, 3. Aufl., Zürich 1973

Schönle Herbert, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Kauf und Schenkung Art. 184-191, 3. Aufl., Zürich 1993

Schönle/Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art. 192-204, 3. Aufl., Zürich 2005

Schwaibold-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 305-318, Basel 2008

Serozan, Rona; Borçlar Hukuku, Özel Bölüm 2. Bası, İstanbul 2006,

   “         ”       Aynı Eser, 3. Bası, İstanbul 2018, Yayına hazırlayanlar: Serozan/Baysal/Sanlı.

Serozan, Rona, Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası İstanbul 2007

Staehelin-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Art. 319-330a, 3. Aufl., Zürich 1084

Staffelbach-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume                             2: Obligationenrecht, Art.492-512, 2. Aufl., Zürich 2009

Steinauer Paul-Henri, Les droits réel, tome II, éd. 3, Berne 2002

Studer-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 275-                       304, 5. Aufl., Basel 2011

Stupp-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 472-480, Zürich/Basel/Genf 2007

Şahan Gökhan,  Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara  2009

Şahin, Turan; Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara 2019.

Şener, Oruç Hami; Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, Ankara 2015,

Şenocak, Zarife, Eser sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı,                   Ankara 2002

Şıpka Şükran Tamam, Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı İstanbul 1994

Tandoğan, Halûk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, C.I/2, İstanbul 2008, Cilt II, İstanbul 2010

Tekinay Selahattin Sulhi, Eşya Hukuku, İstanbul 1970-1971

Tekinay Selahattin Sulhi, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1 (Takyitler)

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler,              7. Bası, İstanbul 1993

Tercierr/Favre/ve diğerleri, Les contrats speciaux, éd.4, Geneve/Zurich/ Bâle 2009

Thévenoz-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Intro. Art. 184-529, Geneve/Bâle/Munich 2003

Thomas Kostkiewicz-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art. 319-323b, 2. Aufl., Zürich 2009

Tiftik, Mustafa, Türk Hukukunda Vedia Sözleşmesi, Ankara 2007

Tiryaki, Betül, Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Ankara 2007.

Truniger-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2: Obligationenrecht, Art.332-332a, Art.344-362, 2. Aufl. Zürich 2009

Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişkileri,      3. Bası İstanbul 1977

Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2002

Türkmen, Ahmet; Bağışlamanın Geri Alınması, Ankara 2019.

Uçar Ayhan, İstisna Sözleşmesinde  Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu,  Ankara 2003.

Ulusan, İlhan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, İstanbul 1977

Uygur, Turgut, Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Ankara 2003

Uygur, Turgut, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012

Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Bağışlama Sözleşmesi, Ankara 2016

Venturi-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 184-215, Geneve/Bâle/Munich 2003

Vischer, F.; Der Arbeitsvertrag, SPR VII/I, Basel/Stuttgart 1977

Vischer M-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 492-512, Zürich/Basel/Genf 2007

Vogt-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 239-252, 5. Aufl., Basel 2011

Von Büren Bruno; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich 1972

Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechtes, Band I, 3. Aufl., Zürich 1974-1979

Walter-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 275-304, Basel 2008

Weber Roger-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,     Art. 253-273c; 5. Aufl., Basel 2011

Weber Rolf-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art. 394-406, Art.394-406, Vor Art. 419-424, Art.418-424, 5. Aufl., Basel 2011

Werro-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 394-406, Geneve/Bâle/Munich 2003

Wiegand-BSK OR Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art 97-109, 119; 5. Aufl. Basel 2011

Yalçınduran, Türker, Vekâlet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2004

Yavuz Cevdet, Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989

Yavuz/Acar/Özen, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 9. Baskı İstanbul (Yavuz/Acar/Özen, BH Özel hükümler, sh.).

  “  “       ”            Aynı Eser 10. Baskı İstanbul 2014

Yavuz/Acar/Özen, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 15. Baskı, İstanbul 2018

Yavuz Nihat, Kira Sözleşmesinin Feshi, Bedelinin Belirlenmesi, Alacağı ve Tazminat Davaları, 2. Baskı, Ankara 2013

Yeniocak Umut;  Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı), 2. Baskı, Ankara 2014

Yıldırım, M. Fadıl, Satım Sözleşmesindeki Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri ile İrade Sakatlığı Hali Olarak Hile Hükmü Arasındaki İlişki, Fikret Eren’e Armağan. Ankara 2006

Yücedağ, Nafiye; Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca-, İstanbul, 2018.

Yücer Aktürk İpek; Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012

Yücer Aktürk İpek, İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi, Ankara 2016.

Yürekli, Sabahattin; Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, 3. Baskı, Ankara 2016.

Zevkliler/Gökyayla, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 18. Baskı, Ankara 2018.

Zindel/Pulver-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art. 363-379, Art. 363-379, 5. Aufl., Basel 2011

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar