Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişim Mevzuatı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
ISBN: 978-975-02-5646-2
Stok Durumu: Stokta var
99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat Volkan DÜLGER
Baskı Tarihi 2019/08
Baskı Sayısı 5
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

CH898
Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve  İnternet İletişim Mevzuatı (1 Ağustos 2019 Tarihi İtibariyle Tüm Düzenlemeleri ve Değişiklikleri İçerir)
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
2019/08 5. Baskı, 1018 Sayfa
ISBN 978-975-02-5646-2

• Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Sözleşmeyi Açıklayıcı Metin
• Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Nihai Faaliyet Raporu
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (1981)
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
• Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması
Hakkında Avrupa Konseyi ve AP Direktifi
• TCK(Gerekçeli) – CMK – PVSK - FSEK (İlgili Maddeler)
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Gerekçeli)
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Gerekçeli)
• Elektronik Haberleşme Kanunu - Basın Kanunu - Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu
• Elektronik İmza Kanunu (Gerekçeli)
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Gerekçeli)
• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü
• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
• Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
• Bilgi Sistemleri Yönetmeliği Tebliği
• Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı Konulu Genelge
• Ve bilişim, kişisel verilerin korunması ve internet iletişimi ile ilgili diğer bütün uluslararası düzenleme, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeyi içermektedir.

Konu Başlıkları

Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
İnternet Kanunu (5651)
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

5. Baskıya Önsöz  5

4. Baskıya Önsöz  7

3. Baskıya Önsöz  11

2. Baskıya Önsöz  15

Önsöz  19

Birinci Bölüm

BİLİŞİM MEVZUATI

I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  29

AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ  29

AVRUPA SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ (CDPC) NİHAİ FAALİYET RAPORU  63

II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  165

TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  165

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  210

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (İLGİLİ MADDE)  221

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDE)  225

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  228

ELEKTRONİK İMZA KANUNU  250

ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN  274

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  301

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  354

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  360

III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  369

ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  369

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  394

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  401

SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  421

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  424

İkinci Bölüm

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI

I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  461

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  461

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  473

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BU TÜR VERİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA DAİR BİREYLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ 95/46/EC SAYI VE 24 EKİM 1995 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ  477

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ  511

II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  607

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  607

III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  657

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  657

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  668

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  682

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  697

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  708

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  716

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  723

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  733

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  745

IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: TEBLİĞLER  759

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  759

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  763

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII–128.9)  767

Üçüncü Bölüm

İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI

I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  789

5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  789

633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  827

1262 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTEHZARLAR KANUNU (İLGİLİ MADDE)  829

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (İLGİLİ MADDE)  830

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  831

7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  832

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  834

BASIN KANUNU  894

II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  907

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ  907

III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  923

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  923

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ  936

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK  953

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  961

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ  971

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  979

RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK  995

IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: GENELGELER  1015

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN IPV6’YA GEÇİŞ PLANI  1015

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar