Elektrik - Doğal Gaz Piyasaları Abonelik Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının Denetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şüheda DALKA OKUMUŞ
ISBN: 978-605-05-0274-9
Stok Durumu: Stokta var
37,80 TL 42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şüheda DALKA OKUMUŞ
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

BH501
Elektrik - Doğal Gaz Piyasaları Abonelik Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının Denetimi
Şüheda DALKA OKUMUŞ
2018/03 Baskı, 184 Sayfa
ISBN 978-605-05-0274-9


Genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeler pozitif hukukumuza ilk defa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunuyla dahil olmuştur. Ancak 4077 sayılı mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 2003 yılında ilave edilen haksız şart düzenlemesiyle sadece tüketiciler bakımından sınırlı olarak da olsa, bu yönde bir yenilik getirilmiş ve yasal zemin oluşturulmuştur. Yargı kararlarında ise sistematik bir bakış bulunmamakla birlikte, sözleşme genel işlem koşullarının özellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, gabin (aşırı yararlanma), dürüstlük kuralı gibi genel ilkelerden hareketle denetlenmeye çalışıldığı anlaşılmakta olup bu yönde kararlar mevcuttur.

Genel işlem koşullarının sözleşmelerde kullanılmaya başlanması, liberal ekonomik düzenin hukuk dünyasına özellikle de sözleşmeler hukukuna yansımasının bir örneği olarak görülebilir. Zira karşılıklı müzakereler ve yüzyüze görüşmelerle hazırlanan bireysel sözleşme modelinden, liberalizmin etkisiyle, sadece imza aşaması ile tamamlanan kitlesel sözleşme modeline geçiş söz konusu olmuştur. Böylece zaman ve emek tasarrufu sağlayarak uzmanlaşmayı da beraberinde getiren sözleşme koşullarının kalıplaşması ile genel işlem koşullarının kullanımı yaygınlaşmıştır.

Farklı hukuk sistemlerinde ve Türk hukukunda inceleme konusu olan genel işlem koşullarına haiz sözleşmeler adeta güncel sözleşme modelinin adı olurken, konunun detayları olan genel işlem koşullarının unsurları, özellikleri, denetlenmesi ve bu denetimin sonuçlarının incelenmesi ele alınan konular arasındadır. Bu genel inceleme dışında ise konu özel olarak enerji abonelik sözleşmelerinin içeriğinde yer alan genel işlem koşullarına taşınmaya çalışılmıştır... (Önsöz'den)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalı Medeni Hukuk Bilim dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma ile yaygın bir kullanım alanı bulunan abonelik sözleşmelerinin özellikle elektrik ve doğal gaz piyasaları bakımından incelemesi yapılacaktır. Bu sözleşmelerin detayları ele alınacaktır. Ayrıca söz konusu abonelik sözleşmelerinin genel işlem koşulu olma özelliği gösteren hükümleri gözden geçirilecektir. Böylece yargı makamları tarafından yapılacak özellikle içerik denetimiyle, sözleşme tarafları arasında menfaat dengesini bozabilecek ve sözleşmenin kendi içinde oluşturması beklenilen sözleşme adaletinden uzaklaşılmasına neden olabilecek bazı koşulların hukuki sonuçları üzerinde durulacaktır. Bu sonuçların gelecekte düzenleyicilere ve tüketicilere yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeler pozitif hukukumuza ilk defa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunuyla dahil olmuştur. Ancak 4077 sayılı mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 2003 yılında ilave edilen haksız şart düzenlemesiyle sadece tüketiciler bakımından sınırlı olarak da olsa, bu yönde bir yenilik getirilmiş ve yasal zemin oluşturulmuştur. Yargı kararlarında ise sistematik bir bakış bulunmamakla birlikte, sözleşme genel işlem koşullarının özellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, gabin (aşırı yararlanma), dürüstlük kuralı gibi genel ilkelerden hareketle denetlenmeye çalışıldığı anlaşılmakta olup bu yönde kararlar mevcuttur.

Genel işlem koşullarının sözleşmelerde kullanılmaya başlanması, liberal ekonomik düzenin hukuk dünyasına özellikle de sözleşmeler hukukuna yansımasının bir örneği olarak görülebilir. Zira karşılıklı müzakereler ve yüzyüze görüşmelerle hazırlanan bireysel sözleşme modelinden, liberalizmin etkisiyle, sadece imza aşaması ile tamamlanan kitlesel sözleşme modeline geçiş söz konusu olmuştur. Böylece zaman ve emek tasarrufu sağlayarak uzmanlaşmayı da beraberinde getiren sözleşme koşullarının kalıplaşması ile genel işlem koşullarının kullanımı yaygınlaşmıştır.

Farklı hukuk sistemlerinde ve Türk hukukunda inceleme konusu olan genel işlem koşullarına haiz sözleşmeler adeta güncel sözleşme modelinin adı olurken, konunun detayları olan genel işlem koşullarının unsurları, özellikleri, denetlenmesi ve bu denetimin sonuçlarının incelenmesi ele alınan konular arasındadır. Bu genel inceleme dışında ise konu özel olarak enerji abonelik sözleşmelerinin içeriğinde yer alan genel işlem koşullarına taşınmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın konu belirleme aşamasında derslerinden aldığım ilham ile esinlendiğim ve devam eden süreçte hassas incelemeleriyle yol gösterici olan her türlü okuma ve düzeltmeleri tüm titizliğiyle gerçekleştiren, tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’a sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunmak isterim.

Tezin değerlendirilmesi aşamasında yaptıkları eleştiriler ve katkılarla çalışmanın daha ileri bir boyuta taşınmasını sağlayan değerli jüri üyeleri Prof. Dr. Hasan AYRANCI ve Yrd. Doç. Dr. Betül TİRYAKİ ÖZLÜK’e de emeklerinden ötürü teşekkür etmek isterim.

Ayrıca, benim için ikinci bir üniversite, yeni bir hayat ve farklı bakış açıları kazanmak demek olan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda; Eğitim Grup Başkanı Sayın Mahmut Adil SAVAŞ’a, yine bu vesileyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, kendisi de başarılı bir hukukçu olan Sayın Mustafa YILMAZ’a da saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Ve en nihayetinde, hayatlarında en büyük hedefleri çocuklarını faydalı bireyler olarak yetiştirmek olan şefkat ve özverinin temsilcileri çok kıymetli anne ve Rahmete kavuşmuş olan canım babama,

En iyi arkadaşım, vazgeçilmez bir dostum, varlığından güç aldığım kıymetli eşime bir teşekkür olarak,

Bu çalışmayı takdim etmek isterim.

Ankara, 2016


I.  KONUNUN ÖNEMİ ve SORUNUN ORTAYA KONULMASI

Bir taraftan teknolojik imkanların kullanımının büyük bir hızla yaygınlaşması, diğer taraftan küresel sermaye birikiminin getirdiği ekonomik refah artışı ile birlikte, hukuk anlayışında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimin özel hukukun asli kavramları olan “irade özerkliği”, “sözleşme özgürlüğü”, “bireysel sözleşmelerle sözleşme adaletinin sağlanması” gibi ilkelere etkisi oldukça önemlidir. Bu önemli etkinin bir boyutu da Türk Borçlar Kanunu sistematiğine 6098 sayılı Kanun ile dahil olan “genel işlem koşulları” kavramıyla ortaya çıkmaktadır. Zira artık kitlesel sözleşme modeline doğru geçiş ile birlikte önceden hazırlanarak tarafların üzerinde müzakere etme imkanı bulamadığı pratik bir sözleşmeler hukukuna doğru ilerlenmektedir. Bu anlayış değişikliğiyle, zayıf sözleşme tarafı olan; “tüketici”, “işçi”, “kiracı” gibi kitlelerin korunması yönünde bir amaç ortaya çıkmaya başlamıştır.

Sosyal hayat içinde ekonomik ilişkilerini sürdürmekte olan bireylerin pek çok farklı hizmet alanında yapacağı sözleşmelerin “genel işlem koşulları” içermesi, hatta çoğunlukla “standart sözleşme” şekilde hazırlanması söz konusu olmaktadır. Çok çeşitli avantajlarından ötürü, genel işlem koşullarından vazgeçilmesi zorlaşmaktadır. Ancak bu şartların kötüye kullanılmasının önüne geçebilmek için oluşturulan çeşitli denetim mekanizmaları mevcuttur. Mal/hizmet sağlayıcısının karşı akidinin objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde, dengeli ve adil sözleşme koşullarıyla yani “laesio enormis” ile muhatap olmasını sağlamak için gerekli olan denetim mekanizmalarının, başlıca “idari-ön denetim” ve “yargısal-sonraki denetim” şeklinde ele alınması hukuk sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yargısal denetimin ise “yürürlük”, “yorum” ve “içerik” denetimi biçiminde olmak üzere farklı yöntemleri bulunmakta olup idari denetime oranla bu yöntemlerden daha etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Taraflar arasında müzakere edilmeden hatta çoğu zaman standart sözleşme şeklinde yürürlüğe giren sözleşmelerin yer aldığı önemli bir alan ise enerji piyasaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzenlemeye tabi enerji piyasaları dediğimiz “elektrik ve doğal gaz piyasalarında”, devletin ekonomik hayata ılımlı müdahalesi anlamına gelen “regülasyon” faaliyeti ile liberalleşen ve rekabete açılan piyasalarda sözleşme özgürlüğünün zaman zaman sınırlanması söz konusu olabilmektedir. Düzenleyici Kurum EPDK’nın regülasyon faaliyetleri ile enerji piyasalarında özel sektörün rolü zaman içerisinde artmıştır. 1980’ler sonrasında liberal ekonomik politikaların takip edilmeye başlanmasıyla, özellikle 1999 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle özelleştirmelerin önü açılmıştır. Yine bu dönemde AB’ye uyum çalışmaları kapsamında önce Elektrik Piyasası Kanunu ardından da Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe girerek liberal bir piyasa yapısının yasal zemini hazırlanmıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile liberalleşme çalışmalarına yön vermiştir.

Hayatımızın her alanında gerekli olan enerji tüketimi, enerji hukukunun gelişerek ve yeniliklere göre şekillenerek boyut kazanmasını gerekli kılmaktadır. Bugün gelinen noktada enerji piyasalarında faaliyet gösteren birçok özel hukuk tüzel kişisi mevcuttur. Birbirleriyle rekabet halinde olan hizmet sağlayıcı şirketler, düzenleyici Kurumun koyduğu kurallara göre hareket ederek, enerji kullanıcılarının haklarını daha çok gözetmek zorunda kalmaktadır. Bir de kullanıcıların geçmişe oranla daha bilinçli oldukları ve enerji faturalarını sorgulamaya daha fazla eğilimli oldukları göz önüne alındığında, enerji hukukuna ilişkin “abonelik sözleşmelerinin” önemi artmaktadır. Enerji piyasalarında abonelik sözleşmeleri, genel işlem koşuluna haiz sözleşmeler olarak düzenlenmektedir. Özellikle elektrik piyasasında bunun ötesine geçilerek EPDK Kurul Kararıyla elektrik perakende satış sözleşmesi standart sözleşme halini almıştır. Böylece tüm kullanıcılara aynı elektrik perakende satış sözleşmesi uygulanmaktadır. Doğal gaz piyasasında henüz standart hale gelmiş bir abonelik sözleşmesi bulunmamaktadır. Ancak piyasada kullanılan doğal gaz abonelik sözleşmeleri yüksek oranda genel işlem koşulu içeren sözleşme konumundadır.

Enerji abonelik sözleşmelerinin içerikleri tıpkı diğer genel işlem koşulu içeren sözleşmeler gibi “yargı denetimine” açıktır. Yargı denetiminin etkili sonuçlar doğurduğu alanlardan biri olan “içerik denetimi” enerji abonelik sözleşmeleri bakımından da gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda, sözleşme adaletinin sağlanıp sağlanmadığı, sözleşme taraflarının yükümlülükler dağılımının dürüstlük kuralına uygun olup olmadığı denetlenecektir. Enerji abonelik sözleşmeleri içeriklerinde yer alan “fatura (ödeme emri) içerikleri”, “elektrik ve doğal gaz abonelik sözleşmelerinin sona erme koşulları”, “bazı sorumsuzluk ve muafiyet kayıtları”, “tarife ve sözleşme değişikliği kayıtları” gibi hususlar incelenerek, bunların içerik denetimine tabi tutulması halinde nasıl bir yol izleneceği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

II. KONUNUN İNCELENME BİÇİMİ VE SİSTEMATİK

Bu çalışma kapsamında genel olarak, Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenen genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi ve bu hükümlerin enerji abonelik sözleşmelerine etkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, herkesin gündelik hayatında karşılaştığı ve en az bir defa imzaladığı enerji abonelik sözleşmelerinde yer alan hükümlerin genel bir değerlendirilmesi yapılarak olası yargısal denetim sonuçları üzerinde durulacaktır.

Tez çalışmasının birinci bölümünde önce sözleşme serbestisi ilkesi ve bu ilkenin sınırlandırılmasına ilişkin kurallara yer verilecektir. Aynı bölüm içerisinde genel işlem koşullarının unsurları, hukuki nitelikleri, özellikleri ve denetim yöntemleri üzerinde durulacak, yürürlük ve yorum denetimi detaylı şekilde incelenecektir. İçerik denetimi konusunun detayları ise üçüncü bölüme bırakılacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümü, iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda, enerji piyasaları ele alınacaktır. Bu bağlamda konu yalnızca elektrik ve doğal gaz gibi yetkili makamların düzenlemelerine tabi olarak işleyen iki piyasa ile sınırlı tutulacaktır. Söz konusu piyasalara ilişkin genel bilgilendirmeler ve özelliklerden bahsedilirken regülasyon faaliyetinin özelliklerine de yer verilecektir. Bu kısım idare hukuku ile olan yoğun ilişkisi dikkate alınarak sadece genel hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Bölümün ikinci kısmı ise abonelik sözleşmelerine ayrılmış olup, burada abonelik sözleşmelerinin hukuki özellikleri incelenecektir. Elektik ve doğal gaz piyasalarında kullanılan abonelik sözleşmelerinin özellikleri detaylı olarak ele alınacaktır. Enerji abonelik sözleşmelerinin tarafları, konusu, tarafların asli edim yükümlülükleri, yan edim yükümlülükleri ele alınıp diğer sözleşmelerle karşılaştırma yapılacaktır.

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, genel işlem koşullarının yargısal denetim yöntemlerinden biri olan “içerik denetimi” tarihsel gelişimi ile birlikte incelenerek mevcut kanuni düzenlemenin son hali ele alınacaktır. İçerik denetiminin ayrı bir bölüme aktarılmasının nedeni ise, genel işlem koşulları denetim yöntemleri arasında bu yöntemin ayrı bir öneminin bulunması olmuştur. Böylece enerji abonelik sözleşmelerinin içerik denetiminin nasıl yapılabileceği ve olası sonuçları üzerinde durulacaktır.

Sonuç bölümünde ise elde edilen tüm veriler ışığında, varılan sonuç ve yorumlar ortaya konulacaktır.

Tez çalışması içeriğinde üzerinde önemle durulan hususlardan biri, tüketici sözleşmesi kavramı kapsamının belirlenmesi olmuştur. Zira kapsama dahil birçok sözleşme bulunmakla birlikte, bu sözleşmelerden yalnızca “abonelik sözleşmeleri” incelenmiştir. Ayrıca incelenecek piyasalar olarak da konu elektrik ve doğal gaz piyasalarıyla sınırlandırılmıştır.

Tezde terminoloji olarak, enerji abonelik sözleşmesini imzalayan ve enerjiyi kullanacak taraf için “kullanıcı ya da hizmet alan taraf” ifadesi tercih edilmiştir. Zira enerji hukukunda tüketici, müşteri, serbest tüketici, abone” gibi birçok farklı kavram kullanılmakla birlikte, bu kavramların içerikleri her zaman geleneksel tüketici hukuku kavramlarıyla örtüşmemektedir. Kavramlar arası bu farklılığa ilişkin detaylı açıklamalara tezin ikinci bölümünde yer verilmektedir. Ancak mevzuat alıntıları yapılan bölümlerde, mevzuatta kullanılan ifadeler değiştirilmeksizin olduğu şekliyle nakledilmiştir.

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR 13

GİRİŞ 15


I. KONUNUN ÖNEMİ VE SORUNUN ORTAYA KONULMASI 15

II. KONUNUN İNCELENME BİÇİMİ VE SİSTEMATİK 17

BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI

I. SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ ve İSTİSNALARI 19

A. Sözleşme Serbestisi İlkesi 19

B. Sözleşme Serbestisi İlkesinin Sınırlandırılması 21

1. Özel Hukuk Bakımından Sınırlandırılma 21

2. Kamu Hukuku Bakımından Sınırlandırılma 28

II. GENEL İŞLEM KOŞULLARI KAVRAMI ve ÖZELLİKLERİ 30

A. Tanım 30

B. Kapsam 35

1. Kişi Bakımından 35

2. Konu Bakımından 37

C. Hukuki Nitelik ve Unsurlar 40

1. Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği 40

2. Genel İşlem Koşullarının Unsurları 42

a) Önceden Tek Başına Hazırlayarak Karşı Tarafa Sunma 42

b) Genel ve Soyut Nitelikte Olma 44

c) Sözleşmeye Dahil Edilme ve Belirsiz Sayıda

Tip Sözleşmelerin Kurulması İçin Hazırlanma 45

D. Genel İşlem Koşullarının Denetimi 46

1. Denetim Yöntemleri 46

2. Yargısal Denetim Yöntemleri 49

a) Yürürlük (İlişkilendirme, Bağlayıcılık) Denetimi 49

aa) Denetimin Kapsamı 49

bb) Denetimin Unsurları 50

cc) Denetimin Sonuçları 54

b) Yorum Denetimi 56

c) İçerik Denetimi 60

E. Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda

Genel İşlem Koşulları Düzenlemelerinin İncelenmesi 60

1. Karşılaştırmalı Hukukta Yaşanan Gelişmeler 60

a) Alman Hukuku 60

b) İngiliz Hukuku 62

c) Avrupa Birliği Hukuku 63

aa) 93/13/EEC (AET) Tüketici Sözleşmelerinde

Kötüye Kullanılabilir Kayıtlar Hakkında

Direktif 63

bb) UNIDROIT ve Ole LANDO İlkeleri

Bakımından 66

d) İsviçre Hukuku 69

2. Türk Hukukunda Yaşanan Gelişmeler 70

İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRİK - DOĞAL GAZ PİYASALARI ve ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

I. ELEKTRİK-DOĞAL GAZ PİYASALARI ve ÖZELLİKLERİ 75

A. Elektrik-Doğal Gaz Tedariğinin Kamu Hizmeti Olması 75

B. Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurum ve

Elektrik-Doğal Gaz Piyasalarına Etkileri 78

1. Regülasyon Kavramı 78

2. Bağımsız Düzenleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otorite, Regülasyon Kurumu) 80

3. Elektrik-Doğal Gaz Piyasalarının Tarihçesi ve Özellikleri 83

a) Elektrik Piyasasının Tarihçesi ve Özellikleri 83

b) Doğal Gaz Piyasasının Tarihçesi ve Özellikleri 89

II. ELEKTRİK ve DOĞAL GAZ PİYASALARINDA ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 92

A. Genel Olarak Abonelik Sözleşmelerine İlişkin

Özellikler 93

1. Abonelik Sözleşmeleri Tüketici Sözleşmesi Kapsamındadır 93

2. Abonelik Sözleşmeleri İsimsiz Sözleşmeler Kapsamındadır 95

3. Abonelik Sözleşmeleri Tüketici Hukuku

Mevzuatında Yer Alır 98

B. Elektrik Piyasası Mevzuatında Abonelik

Sözleşmeleri 102

C. Doğal Gaz Piyasası Mevzuatında Abonelik

Sözleşmeleri 105

D. Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Abonelik

Sözleşmelerinin Hukuki Özellikleri 108

E. Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Abonelik

Sözleşmelerinin Unsurları 112

1. Sözleşme Tarafları 112

2. Sözleşme Konusu 116

3. Tarafların Asli Edim Yükümlülükleri 117

a) Hizmet Sağlayıcısının Asli Edim Yükümlülüğü: Enerji Tedarik Etme 117

b) Hizmet Kullanıcısının Asli Edim Yükümlülüğü: Bedel Ödeme 120

4. Tarafların Yan Edim Yükümlülükleri 122

a) Hizmet Sağlayıcısının Yan Edim

Yükümlülükleri 122

aa) Kullanıcıyı Aydınlatma ve Sözleşme Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü 122

bb) Gizlilik Yükümlülüğü 123

cc) Ayıba Karşı Sorumluluk 124

dd) Sayaç Okuma, Fatura Düzenleme,

Fatura Ödeme Merkezleri, Müşteri

Hizmetleri Servisi, Acil Müdahale

Ekibi Kurma Zorunluluğu 124

b) Hizmet Kullanıcısının Yan Edim

Yükümlülükleri 126

aa) Dağıtım Şirketinin Makine ve Cihazlarına

Zarar Vermeme, Özenli Kullanma ve

Bu Ekipmanlara Ulaşılmasına İzin Verme Yükümlülüğü 126

bb) Ödeme Emrini Zamanında Yerine Getirme Sorumluluğu 127

cc) Devir, Temlik ve Rehin Yasağı Sorumluluğu 129

5. Elektrik ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmelerinin

Diğer Sözleşmelerle Karşılaştırılması 130

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİK-DOĞAL GAZ PİYASALARI ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE İÇERİK DENETİMİ

I. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ İÇERİK DENETİMİ 135

A. İçerik Denetiminin Kapsamı 135

B. Pozitif Hukukta İçerik Denetimi 140

C. Değiştirme Yasağı 143

D. İçerik Denetiminin Yaptırımı 144

II. ENERJİ PİYASALARI ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN İÇERİK DENETİMİ 146

A. Ödeme Emri Bildirimi İçeriğine İlişkin Şartlar 147

1. Faturalama ve Ödeme Dönemi 147

2. Fatura Ödeme Usulleri ve Gecikme Zammı 149

3. Fatura İçerikleri 151

4. Faturaya İtiraz 156

B. Elektrik- Doğal Gaz Abonelik Sözleşmelerinin Sona Ermesine İlişkin Şartlar 157

C. Sorumsuzluk ve Muafiyet Kayıtları 159

D. Tarife ve Sözleşme Değişikliği Kayıtları 160

SONUÇ 163

KAYNAKÇA 169AÇIKGÖZ Osman, Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, Yayın No.334

AKÇAAL Mehmet, “Borçlar Kanunun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme”, GÜHFD, C.VIII,       Y. 2014, S.1, s.49-69

AKİPEK Şebnem, Ses Çözümleri ve Makaleler, “Tüketici Hukuku Açıklamaları” 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, , Bilge Yayınevi, Ankara, 2013, s.53-62 (Tüketici)

………………… , Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999 (Kredi)

AKSOY DURSUN Sanem, Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008

AKYOL Şener, “Venıre Contra Factum Proprıum”, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s.77-79

………………… , Sözleşmenin Yorumu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010

ALTAN Alparslan, “Enerji Sağlama Sözleşmeleri Bakımından Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma Zorunluluğu İlkelerinin Uygulanması”, ABD, Y.2004, S.3, s. 61-88

ALTAŞ Hüseyin, “Telekomünikasyon Alanındaki Abonelik Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan, Ankara, 2009, s.158

………………… , “Evrensel Hizmet I”,

erişim; http://huseyinaltas.net/wp-content/uploads/2014/04/Evrensel-Hizmet-I-Telekom-Dünyası-Mayıs-2005.pdf, 14.08.2015

………………… , Telekomünikasyon Hukuku Ders Notları,

erişim; http://huseyinaltas.net/dersler/telekomunikasyon-hukuku, 21.09.2015

ALTOP Atilla, “Genel İşlem Koşulları”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler-Tebliğler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.27-44 (GİK)

………………… , “Türk Borçlar Kanunu Tasarısındaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi”, Prof. Dr. Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof. Dr. Rayegan KENDER’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul, 2007, s.254-260 (Düzenleme)

ANTALYA O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2013

ARAL Fahrettin/AYRANCI HASAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 11. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015

ARAT Ayşe, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara, 2006

ARDIYOK Şahin, Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye İçin Düzenleyici Kurum Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002

ARIKAN Mustafa, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, 2011, İstanbul, s.69-74

ASLAN İ. Yılmaz / ALTINAY Galip / ILICAK Ali / ÖNAL Emre / KATIRCIOĞLU Erol / ARDIYOK Şahin / GÜLTEKİN Banu / AKÇAOĞLU Can, Enerji Hukuku Cilt I/Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2007

ATAMER Yeşim, “Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları” İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2001-08, İstanbul, 2001, s.11, ANTALYA, s. 300 (Kredi sözleşmeleri)

………………… , “Genel İşlem Koşulu mu Bireysel Pazarlıkla Kurulan Sözleşme mi? Tüketici ve Tacir İşlemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak Başvurulabilecek Değerlendirme Kriterleri”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri, Makaleler, Tebliğler, İstanbul, 2013, s.103-135 (Bireysel Pazarlık)

………………… , “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısına İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. Mayıs 2000, s.15 (Teklifler)

………………… , “Yeni Türk Borçlar Kanununu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi-TKHK m.6 ve TTK m.55/1 (f) ile Karşılaştırmalı Olarak”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, 8 Nisan 2011, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın Nu. 467, Ankara, 2012 (GİŞ Sempozyumu)

………………… , “Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar”, Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU için Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s.291-331

………………… , Sözleşme Özürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2. Baskı, 2001 (Denetim)

ATEŞ Derya, “Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları”, TBB Dergisi, S. 72, 2007, s.75-93

AYDOĞDU Murat, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.2, 2013, s.1-62 (TKHK)

………………… , Türk Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukukunda Haksız Şartların Denetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara,2014 (GİK Denetimi)

AYOĞLU Tolga, Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011

AYRANCI Hasan, “Sözleşme Kurma Zorunluluğu”, AÜHFD, C.52, S.3, 2003, s. 229-252 (Sözleşme)

………………… , Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010 (Enerji)

BAHTİYAR Mehmet, “Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicilerin Korunması”, Makaleler I, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.76-104 (Makaleler)

BARLAS Nami, “Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri”, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 1999, s.811-812

………………… , “Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Alman Medeni Kanunundaki Düzenleme Tarzı ve Eleştirisi”, İHFM, C:LV-S. 3 (1997), s.191-208

BASEDOW Jürgen, çeviren Arzu OĞUZ, “Avrupa Özel Hukukun Doğuşu”, AÜHFD, C.52, Sa.3, 2003, s. 1-18 (Çeviri)

BAŞ Ece, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları Kavramı ve İçerik Denetimi”, Prof. Dr. Mustafa DURAL’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013, s.276-306

BAŞALP Nilgün, “Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Şenel AKYOL’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 221-238 (İçerik Denetimi)

………………… , Sorumsuzluk Anlaşmaları, XII Levha Yayıncılık, I. Baskı, İstanbul (Sorumsuzluk)

BAŞPINAR Veysel, “Kişilik Hakkı Açısından Kelepçeleme Sözleşmeleri”, ABD, Y.1999, S.1, s. 17-34 (Kelepçeleme)

BAYSAL Başak, Sözleşmenin Uyarlanması, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009

BİGAT Şevket Güney & LOKMANOĞLU Ensar, “Genel İşlem Şartları Açısından Şaşırtıcı, Sürpriz, Beklenmeyen, Haksız, Adil Olmayan ve Çok Anlamlı Koşullar”, İstanbul Barosu Dergisi, C.83, S.6, 2009, s.3147-3157

BOSTANCI Şebnem, “Genel İşlem Şartları”,

erişim; http://www.hukukiboyut.com/arsiv/d2009112493649.pdf, 17.03.2015

BURCUOĞLU Haluk, “Borçlar Kanununa Getirilen Yenilikler”, Seminer, İzmir Barosu Dergisi, Borçlar Kanunu Özel Sayısı, Yıl 77, sayı 2, Mayıs, 2012, s. 34-35

BÜYÜKSAGİS Erdem “İçerik Denetiminin Müzakere Edilmemiş Sözleşme Hükümleriyle Sınırlanması Üzerine: Mostaza Claro’nun Düşündürdükleri”, s.675-711

CAMCI Sinem, Genel İşlem Koşulları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014

CAN Mustafa Erdem, Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

ÇAKMAK Zeynep, Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2011

ÇELİKBAŞ Nil Merve, “Türk Hukukunda Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması”, İstanbul Barosu Dergisi, C.85, S.1, Y.2011, s. 130

ÇINAR Ömer, Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, XII Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Ekim İstanbul, 2009

ÇOŞTAN Hülya, “Sözleşme Yapma Zorunluluğu Bağlamında Toptan Doğal Gaz Satış Sözleşmesi”, EÜHFD, C.XV, S.3-4 (2011) s.157-177

DAYINLARLI Kemal, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Sözleşme Hukukunu Yeknesaklaştırma Çalışmaları ve Ole LANDO İlkeleri”, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s.335

DEMİR Mehmet, Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003 (Tüketici)

………………… , “2008 Şubat Tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına İlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri”, TBB Dergisi, S.76, 2008, s.217-230 (Tasarı)

DEMİR Mehmet, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun Tüketim Sözleşmeleri İle İlgili Hükümlerinin Eleştirisi ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara, 2006, s.416 (Çözüm Önerileri)

DEMİR Şamil “Türk Borçlar Kanununun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar”, ABD,2012/4, s.211

DEUTSCH Erwin, çeviren Ayşe HAVUTÇU, “Avrupa Ortak Pazarında Tüketicinin Korunması-Avrupa Direktifi ve Alman Genel İşlem Şartları Hakkında Kanun”, Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No.8, İzmir, 1997, s.259-269

DİLBER Avni, Bağımsız İdari Otoritelerin Kurulmasının Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarına Etkileri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Örneği, Sanayi Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004

DİZDAR Ali Murat, “Genel İşlem Şartları”, Bankacılar Dergisi, Mart 2010, Sayı 72, s.85-93

DOĞAN Beşir Fatih, “Elektrik Piyasasında TRT Payı Ödenmesi Konusundaki Hukuki Gelişmeler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1, 2013, s.35-60

DOĞAN Gül, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları”, Prof. Dr. Mustafa DURAL’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013, s.459-473

DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR Özlem, Avrupa Birliği Enerji Piyasalarında Tüketiciye İlişkin Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Türk Enerji Mevzuatına Yansımaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2010 (Avrupa Birliği Enerji Piyasalarında Tüketici)

ERDAŞ Dilek CİVAK, “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği İle Getirilen Yenilikler”, Enerji Hukuku Dergisi, Yıl 3, S..2014/1, s.153

EREN Fikret, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 20. Baskı, Ankara, 2016 (Genel Hükümler)

………………… , Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2016 (Özel Hükümler)

ERGÜN Çağdaş Evrim, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010

ERİŞGİN Nuri, “Türk Borçlar Kanunu Madde 71: Genel Tehlike Sorumluluğu”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, derleyen Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s.70

FIRAT ŞİMŞEK Ayşe, Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık İlkesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı, İzmir, 2011

GÖNEN Yakup, Türkiye’de Elektrik Kamu Hizmetinin Yürütülmesi ve Lisans Usulü, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011

GÖRGEÇ Başak, “Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi”, MÜHF-HAD, C.19, S.1, s.432 (Genel İşlem Koşulları)

GÖZÜBÜYÜK A.Şeref / TAN Turgut, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 2011

GÜNGÖR Gülin, Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2000

GÜRZUMAR Osman Berat, Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğü Hakim Durumun Rakiple Anlaşma Yapmaktan Kaçınmak Suretiyle Kötüye Kullanılması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006

GÜVEN Kudret Ertaş, “Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği”, Ankara Barosu Dergisi, 1984/2, s.228

HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011

HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992

HAVUTÇU Ayşe, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Yayınevi, İzmir, 2003

IŞIKTAÇ Yasemin, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2008

İNAL H. Tamer, “Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C.9, S. 89, Ocak 2014, s.47

İNAN Ali Naim / YÜCEL Özge, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014

İNCEOĞLU Mehmet Murat, “Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. Maddesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s.391-429

İŞGÜZAR Hasan, Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003

İŞGÜZAR Nefise Hürriyet, (Tüketici Hakları Açısından) Telekomünikasyon Abonelik Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013

KAPLAN İbrahim, “Banka Standart Sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları”, BATİDER, Y.1991, C.XVI, S.2, s.5189 (Banka)

………………… , Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, 2. Baskı (Müdahale)

KARADAĞ Özgür, Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

KARAGÖZ Veli, “Tip İş Sözleşmelerinde Öngörülen Cezai Şartın Genel İşlem Şartları Bağlamında Denetlenmesi”, AÜEHFD, C.VIII, S.1-2 (2004), s.593-606

KARAKILIÇ Hasan, Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği, Güncel Yayınevi, İzmir, 2006

KARTAL Doğan, Genel İşlem Şartları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008

KAŞAK Esra, “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S. 1 Y.2012, s.415-429

KENT Bülent, Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012

KEPKEP Burak, Doğal Gaz Dağıtım İhalelerinin 10. Yılında Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2013

KILIÇOĞLU Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016

KIR Atıf, Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2013

KIRKBEŞOĞLU Nagehan, Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011

KOCA Güneş, Mukayeseli Açıdan Telekomünikasyon Hukukunda Tüketicinin Korunması, Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara, 2005, s.34 (Tüketici)

………………… , (Tüketicinin Korunması Açısından) Abonelik Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004 (Abonelik)

KOCAMAN Arif, “Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri”, Ünal TEKİNALP’e Armağan, C.I, İstanbul, 2003, s.1085-1127

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, Birinci Cilt, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2014

KORKMAZ Yakup, Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011

KÖSTEKÇİ Yaşar / KÖSTEKÇİ Özge, Hukuk ve Ceza Davaları Boyutlarıyla Elektrik Enerjisi Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012

KUNTALP Erden /Nami BARLAS/Ahu AYANOĞLU MORALI/ Pelin ÇAVUŞOĞLU IŞINTAN/Mehtap İPEK/Mert YAŞAR/Sedef KOÇ, Türk Borçlar Kanunu Tasarısına İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005

KUNTALP Erden, “Bankalar ve Genel İşlem Koşulları”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Bildiriler-Tartış­malar, 8 Nisan 2011, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın Nu. 467, Ankara (GİŞ Sempozyum)

………………… , Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara, 2013, s.8 (Karma Sözleşme)

KÜÇÜKYALÇIN Arzu, “Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması”, AÜHFD, C.53, Sa.4, 2004, s. 4, s.101-124

MEMİŞ Yusuf, Elektrikte Kayıp-Kaçak Bedeli Davaları Açıklamalar ve Örnek İçtihatlarla, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2015

OĞUZ Arzu, “Sözleşmeler Hukukunda Hukukun Birleştirilmesi”, AÜHFD, C. 49, S. 1-4, 2000, s.57 (Birleştirilme)

OĞUZ Cemal, Genel İşlem Şartları ve İçerik Sınırları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1993

OKAY TEKİNSOY Özge, İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011

OKTAY Saibe, Gezi Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul,1997

ORAK Cem Çağatay / DURAKOĞLU S. Mustafa, “Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları ve Elektrik Piyasasındaki Bazı Sözleşme Tiplerine Etkileri”, Enerji Hukuku Dergisi, Y.1, S.2012/2, s.208

ORAK Cem Çağatay, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara,2006

OZANOĞLU Hasan Seçkin, “Yargıtay Uygulamasında TKHK’nun Uygulanma Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler”, ABD, S.3, Ankara, 2000, s.69 (İsimsiz Sözleşmeler)

………………… , Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı”, AÜHFD, C.50, S.1, 2001, s.65 (Tüketici Sözleşmeleri)

ÖKTEM ÇEVİK Seda, Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.27 (Mobil telefon)

………………… , “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik Sözleşmesi”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı Makaleler-Tartışmalar, derleyen M. Murat İNCEOĞLU, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015, s.343-368 (Abonelik Sözleşmesi)

ÖZ Turgut, “Tüketici Hukuku Bakımından Genel İşlem Şartları”,

erişim, http://www.iku.edu.tr/TR/userfiles/huk/98.pdf, s. 128, 17.03.2015

ÖZBAY Çiğdem, Aracı Kurumlar tarafından Hazırlanan Standart Sözleşmeler Karşısında Yatırımcıların Korunması, SPK Uzmanlık Etüdü, Ankara, 1999

ÖZEL Çağlar, “Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2006-1, s.153-168 (Borçlar Kanunu)

………………… , “Haksız Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması Sorununa Bir Bakış ve Almanya Örneği”, BATİDER, C.XX, Sa.2, Y. 1999, s. 53-69 (Tüketici)

ÖZTÜRK K. Burak, Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009

ÖZUYSAL Neslihan, Genel İşlem Şartları ve Satım Sözleşmesinde Yer Alan Haksız Şartlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011

REEL Yeşim, Regülasyon Dünyada ve Türkiye’de Liman Sektörü Reform ve Regülasyonu, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010

REHBINDER Manfred, çeviren Ömer TEOMAN, “Genel İşlem Şartları ve Tüketicinin Korunması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XLII, S.1-4, İstanbul, 1977, s.641-653

REİSOĞLU Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 23. Bası, İstanbul, 2012

REİSOĞLU Seza, “Banka Uygulamaları Açısından Yeni Borçlar Kanunun Genel İşlem Koşulları ve Eleştirisi”,

erişim https://www.tbb.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/bankacilar-, s.1, 13.05.2016

SELİÇİ Özer, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976

SEROZAN Rona, “Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Kuralların Seçiminde İzlenecek Yol: İlginç Bir Paradigma: Üstüne Denklik Parası Ödenerek Eski Aracın Yenisiyle Trampası”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 2002, s.1224

SEROZAN Rona, Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007 (Dönme)

SİRMEN Lale, “Tüketici Hukukunun Amacı ve Özellikleri”,

erişim; http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/8-Lale-S%C4%B0RMEN.pdf, s.2466

………………… , “Tüketici Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartları”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın Nu. 467, Ankara, 2011, s.121 (GİŞ Sempozyumu)

………………… , Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013 (Eşya)

SOBACI M. Zahid, “Türk İdari Teşkilatındaki Adalar: Bağımsız İdari Otoriteler”, AÜHFD, 2006, C.55, S.22, s.167

ŞENALP Şamil, “Genel İşlem Şartları”, erişim; http://www.senal­pozer.av.tr/index.php?sayfa=makaleoku&uid=32, 10.02.2016

TAN Turgut, Ekonomik Kamu Hukukunun Kaynakları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010

TEKDEMİR Yaşar, AT Rekabet Hukukunda Anlaşma Yamayı Reddetme Sorunu ve Zorunlu Unsur Doktrini, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, 2003, Ankara

TEKİNALP Ünal, “Türk Bankacılık Uygulamasında Genel İşlem Şartları”, Prof. Dr. Ernst HIRSCH’e Armağan, İstanbul, 1986, s.130

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1993

TOPRAK Süleyman, “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Bağlayıcı Olmamasının Sonuçları”, TBB Dergisi, 2016, S.122, s.281-314

TOPUZ Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi”, Prof. Dr. Mustafa DURAL’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013, s.1166

ULAŞ KISA Seda, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Rekabet Karşıtı Eylem ve İşlemlerle Kötüye Kullanılması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın Nu.408, Ankara, s. 24

ULUSAN İlhan, “Borçlar Kanununda Yer Alan Genel İşlem Şartları ile Tüketicinin Korunması Hukukunda Düzenlenmiş Bulunan Haksız Şartlara İlişkin Bazı Değerlendirmeler ve Özellikle İçerik Denetimi Sorunu”, 24-25 Kasım 2011 Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu, Metinler Kitabı, s.140-150 (Değerlendirmeler)

………………… , “Genel İşlem Şartlarında ve Özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Şartlara İlişkin İçerik Denetimi”, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, Aralık 2004 (Tüketicinin Korunması)

ULUSOY Ali, “Fransız ve Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Anlayışlarının Türk Hukukuna Etkisi, AÜHFD, C.48, S.1-4, s.165-176 (Kamu Hizmeti Anlayışları)

………………… , Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003 (BİO)

………………… , Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, İstanbul, 2004 (Kamu)

US Eser, Hukuki Boyutuyla Evrensel Hizmet, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012

UZUNALLI Sevilay, “Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi”, İÜHFM, C.LXXI, S. 2, 2013, s.383-420

ÜÇER Mehmet, Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmelerin Kısmi Butlanı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013

ÜNAL Akın, Kelepçeleme Sözleşmeleri, Sözleşmedeki Hükümler Sebebiyle Ekonomik Özgürlüğün Aşırı Derecede Sınırlanması, Ankara, 2012

VEZİROĞLU Cem, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 84, S.5, Y.2010, s.3073-3083

YAĞCIOĞLU Ali Haydar, “Yeni İsviçre Haksız Rekabet Kanununda Genel İşlem Koşullarının Açık İçerik Denetimi”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Cilt III, s.3057-3098

YALÇIN Onur, Banka Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği, Yetkin Yayınları, Ankara

YAMAN Yücel, Türkiye ile Texas Eyaleti (ERCOT Bölgesi) Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemlerinin Hukuksal Açıdan Karşılaştırılması, EPDK Uzmanlık Tezi, Ankara, 2006

YAVUZ Mustafa, “Kayıp-Kaçak Bedelinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, TAAD, Yıl. 6, S.21(Nisan 2015), s.229-252 (Kayıp-kaçak)

………………… , Elektrik Piyasası Kanunun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri-Özellikle İkili Anlaşma-, On İki Levha Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul, 2011 (Elektrik)

YAVUZ Nihat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 1. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013

YAYLA Ahmet, İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

YELMEN Adem, Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014

YENİOCAK Umut, “Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi”, TBB Dergisi, 2013, S. 107, s.75-96 (Yargısal Denetim)

………………… , Seminer: Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler, İzmir Barosu Dergisi, Y. 77, S.2, Mayıs 2012, s.33 (Seminer)

………………… , Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi, Seçkin Yayınevi, 2015, Ankara (Rehber)

YILDIRIM Abdülkerim, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler”, GÜHFD, C.XVII, Y.2013, S.1-2, s.1015-1047

YILDIRIM Mustafa Fadıl, “Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Asgari Alım Yükümlülüğü ve “Al ya da Öde” Kaydının Hukuki Niteliği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.2,2011, s.29-45

YILDIRIM Zahid Emre, Genel İşlem Şartlarının Sigorta Sözleşmeleri Yönünden Ele Alınması, İstanbul, 2012, erişim; http://docplayer.biz.tr/3244115-Genel-islem-sartlarinin-sigorta-sozlesmeleri-yonunden-ele-alinmasi-hazirlayan-zahid-emre-yildirim-2012-istanbul.html, 12.11.2016

YILDIRIM/YASİN/KARAN/ÖZDEMİR/ÜSTÜN/OKAY TEKİNSOY, İdare Hukuku, XII Levha Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, 2012

YILMAZ Dilşat, “Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri”, GÜHFD, C.XII, Y.2008, S.1-2, s.1215-1234

ZABUNOĞLU Yahya Kazım, İdare Hukuku Cilt 1, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012

ZEVKLİLER/HAVUTÇU/ERTAŞ/AYDOĞDU/CUMALIOĞLU, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler, Barış Yayınları, 2. Baskı, İzmir, 2013

WEB ADRESLERİ:

Erişim; http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/kararlar/karar1909.pdf, 12.03.2015

Erişim; http://www3.epdk.org.tr/documents/elektrik/rapor_yayin/Elk_ GelisimRaporu2014.pdf, 21.09.2015

Erişim; http://www.oib.gov.tr/2010/dosyalar/TEDAS%20Teaser%20 Türkçe%20v05-comments%20removed.pdf, s.1, 20.09.2015

Erişim: http://www.botas.gov.tr/, 10.09.2015

Erişim; http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.oner­ge_bilgileri?kanunlar_sira_no=16317 01.08.2015

Erişim, http://www.gtb.gov.tr/haberler/bakan-canikli-abonelik-sozles­meleri-yonetmeligi-tuketicileri-koruyan-duzenlemeler-iceriyor, 10.10.2015

Erişim; http://www.epdk.org.tr/TR/Duyurular, 23.05.2016

Erişim; http://gazelektrik.com/faydali-bilgiler/tarife-degisikligi, 23.04.2016

Erişim; http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2F       Documents%2FSekt%25c3%25b6r%2BRaporu%2Fsektorrapor8. pdf, 15.09.2016

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar