Hekim ve Hastahane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet DEMİR
ISBN: 978-605-0502-77-0
Stok Durumu: Stokta var
188,10 TL 209,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet DEMİR
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

SM128
Hekim ve Hastahane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku
Prof. Dr. Mehmet DEMİR
2018/03 Baskı, 932 Sayfa
ISBN 978-605-0502-77-0

SUNUŞ ve ÖNSÖZ

Ülkemizde hekimlik mesleğinin yürütülmesi sürecinde ve hastane işletme sektöründe yaşanan bir takım hukuksal sorunlar nedeniyle, hekim ve hastane yönlerinden tıbbi  sorumluluk hukuku ana başlığı adı altında, oldukça yeni bir alt disiplin alanı ortaya çıkmıştır. Bu alanda, özellikle hekim ve hastanelerin sağlık ve tıp hizmetleri sunmaları sürecinde, tıbbi uygulama hataları ve bazı tipik organizasyon kusurları ve/veya risklerine bağlı olarak hukuksal sorumluluk ve tazminat konularının öncelikle saptanıp, daha sonra da bunlara uygun çözümler bulunması gereklidir.

Elinizdeki bu kitap, esasen hekimlerin mesleği etkimlikleri ve hastanelerin hizmet işletmesi yönünden hukuksal sorumluluklarını içermektedir. Bu çerçevede ‘Tıbbȋ Sorumluluk Hukuku’ başlığını taşıyan kitabımız doktriner görüş ve yaklaşımlar ile yargısal uygulamalar göz önünde bulundurularak  hazırlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, hekim ve hastane hukuku temellerinden hareketle tıbbi sorumluluk hukuku sorunları ele alınıp açıklığa kavuşturulmak suretiyle hukuksal çözümler araştırılmıştır.

Bilindiği üzere, pozitif hukukumuzda, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile sorumluluk hukukunu düzenlemeye yönelik olarak getirilen yeni birtakım yasal kurallar (örneğin, TBK. m. 49 vd. ile özellikle m.71 hükümleri gibi) olmak üzere, hekim ve hastane hukukunu düzenleyen yürürlük kaynakları ve tıbbi sorumluluk hukuku alanında geliştirilen doktriner görüşler ile birlikte, yargı uygulamasında konuya ilişkin önemli görülebilecek bazı içtihatlar da göz önünde bulundurulmuya çalışılmış ve sonuçta, yapıtımız elinizdeki haliyle ortaya çıkmıştır. Amacımız, kitabımızın, bu konuyla ilgilenenler için daha yararlı olmasını sağlamaya çalışmaktan ibarettir.

Bir yandan, hekimlik faaliyetinin komplike uygulamaları içermesi ve hastanelerin en karmaşık hizmet işletmeleri arasında yer almalarına; diğer yandan, özel-kamu hekimi ve dahi hastane hizmet sektöründe yapılagelen özel hastane – kamu hastanesi ayrımına da bağlı olarak, belli bazı zarar verici tıbbi komplikasyon ve hastane organizasyon riskleri sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Ancak, uygulamada, tamamen hekimlerin endikasyon dışı iş ve işlemler ile, defansif-pasif (savunmacı-edilgen) görünüme yönelmeleri olgusu ile birlikte hastane organizasyon modelleri ve süreçlerine özgü olarak birer kurumsal işletme bozukluğu ya da bir sistem hatası niteliği taşıyan tipik tıbbi organizasyon risklerinin, çoğu kez tam olarak kontrol edilebilir nitelik taşıdığı ölçüde, organizasyon yükümlüleri tarafından öngörülebilip, önlenebilmesi de mümkündür. Aksi takdirde, hekim ve hastanelerin bireysel ve/veya kurumsal hizmet kusurları temelinde, tazmini gerekli zararlar doğurmaya uygun birer sebep olan tıbbi malpraktis ve organizasyon kusurlarının varlığı kabul edilmek suretiyle, tıbbi kusurlu eylemin faili hekim(ler) ile organizasyon yükümlüsü sıfatını haiz hastane işletmecisi ve/veya tıbbi yöneticisinin hukuksal sorumluluğu ve dolayısıyla tazmin yükümü yaptırımı gündeme gelmektedir.

Yukarıda çok genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız üzere, hekim ve hastane işletmeciliğine özgü tipik tıbbi eylem ve organizasyon kusurlarından kaynaklanan hukuksal sorumluluk konusunda kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapmaya yönelen bu çalışma, geniş zamana yayılan yoğun bir emeğin ürünüdür. Kuşkusuz, bu ürünün emektarı, sadece elinizdeki kitabın sayfalarını kaleme alan kişi olarak tarafımdan ibaret değildir. Dolayısıyla, her bir aşamasında üzerimde hakları bulunan ve türlü yardımlarını esirgemeyen, başta ailem ile kardeşlerim olmak üzere; burada, isimlerini tek tek sayamayacağım nice yakınlarıma ve dostlarıma ayrıca minnettarlığımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7

İçindekiler 9

Kısaltmalar 17

Yararlanılan Kaynaklar 21

GİRİŞ 69

BİRİNCİ BÖLÜM

TIBBÎ SORUMLULUK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI –

HEKİM VE HASTANE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

§ 1. TIBBÎ SORUMLULUK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 73

A. Temel Bazı Kavramlar ve Bunların Tıbbî Sorumluluk Hukuku ile İlişkisi 73

1. Sağlık ve Tıp Hukukunun Temel Bazı Kavramları 73

a. Sağlık ve Sağlık Hakkı Kavramı 74

b. Hasta – Hastalık ve Hasta Hakları Kavramları 75

d. Tıbbî Endikasyon 77

e. Tıbbî Malpraktis (Haksız Tıbbî Eylem Kusuru) 81

f. Tıbbî Komplikasyon 83

g. Tıbbî Standartlar 88

aa. Hekimlik Standardı 92

bb. Hastane Standartları 93

aaa. Genel Olarak 93

bbb. Özel Hastane Standartları 97

2. Hastanın Özerkliği ve Hekimin Tıbbî Tedavi Serbestisi 98

a. Hastanın Özerkliği (Selbstbestimmung des Patienten) 99

b. Hekimin Tedavi Serbestisi (Therapiefreiheit des Arztes) 106

§ 2. HEKİM ve HASTANE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 108

A. Pozitif Hukuk Düzenlemeleri 108

1. İlgili Anayasal Kurallar 108

2. Hekim ve Hastaneler ile İlgili Yasalar 110

B. Hekim ve Hastane Hukukunun Sözleşmesel Kaynakları 118

1. Hekimlik / Teşhis ve Tedavi Sözleşmeleri  

(Ârztvertraege / Diagnose- und Behandlungzvertraege) 118

a. Tanımı 118

b. Hukuksal Niteliği 119

b. Türleri 121

c/1) Teşhis Sözleşmesi (Diagnosvertrag) 121

c/2) Tedavi Sözleşmesi (Behandlunsvertrag) 122

2. Hastane Sözleşmeleri (Krankenhaus- oder Spitalverträge) 122

a. Tanımı ve Kapsamı 122

b. Hukuksal Niteliği 126

c. Çeşitleri 128

aa. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi                                                        (Der totale Krankenhausaufnahmevertrag) 128

bb. Hekimlik Sözleşmesi Ekli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Der totale Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag) 131

cc. Bölünmüş – Kısmî Hastaneye Kabul Sözleşmesi                                   (Der gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag) 132

İKİNCİ BÖLÜM

HEKİM ve HASTANE HUKUKUNUN TEMELLERİ

§3. HEKİM HUKUKUNUN TEMELLERİ (Hekimliğin Genel Tarihçesi – Hekim ve Hekimlik Kavramları –  Hekimlik Meslek Hukukunun

Tıp Etiği ile Etkileşimi) 137

A. Hekimliğin Dünyadaki ve Ülkemizde Genel Tarihçesi – Hekim ve Hekimlik Kavramları 137

1. Dünyadaki Tarihsel Süreç 137

2. Ülkemizdeki Tarihsel Süreç 142

3. Hekim ve Hekimlik Kavramları 147

B. Hekimlik Meslek Hukuku ve Tıp Etiği ile Etkileşimi 148

1. Hekimlik Meslek Hukuku Kavramı 148

2. Hekimlik Meslek Hukukunun Tıp Etiği ile Etkileşimi 150

C. HEKİMİN HUKUKSAL YÜKÜMLERİ 157

1. Genel Olarak Sorumluluk Hukukunda Yükümlülük –Yüküm Kavramları 157

2. Hekimin Tıbbî Hukuk Ykümleri 159

a. Teşhis (Tanı) Koyma ve Tedavi Etme Yükümü 159

b. Sadakat (Bağlılık) ve Özen Gösterme Yükümü 161

c. Sır Saklama Yükümü 165

d. Tıbbî Kayıt, Arşiv ve Dokümantasyon Yükümü 168

e. Hekimin Tıbbȋ Aydınlatma Yükümü 173

aa) Genel Olarak Hastanın Aydınlatılması Yükümü 173

bb) Tıbbî Aydınlatma Türleri 179

b/1) Tedavi Güvenliği Aydınlatması

(Terapötik Aydınlatma) 179

b/2) Tıbbî Müdahale Aydınlatması

(Özerklik Aydınlatması) 180

aaa) Tanı (Teşhis) Aydınlatması 180

bbb) Süreç Aydınlatması 181

ccc) Risk Aydınlatması 182

ddd) Malî Yük – Ekonomi Aydınlatması 184

f) Tıbbȋ İş Görme Edimini Bizzat Yerine Getirme Yükümü 186

§ 4. HASTANE HUKUKUNUN TEMELLERİ (Hastanelerin Genel Tarihçesi - Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri – Hastanelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri ile İşlevsel Özellikleri) 190

A. Hastanelerin Genel Tarihçesi 190

1. Dünyadaki Tarihsel Süreç 190

2. Ülkemizdeki Tarihsel Süreç 194

B. Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri – Hastanelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri ile İşlevsel Özellikleri 200

1. Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri 200

2. Hastanelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri 205

3. Hastanelerin İşlevsel Özellikleri 207

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HEKİMİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU

§ 5. HEKİMİN HUKUKSAL SORUMLULUĞUNUN  KAYNAKLARI 211

A. Genel Olarak Hekimin Sorumluluğu (Tıbbȋ Sorumluluk) 211

B. Hekimin Tıbbî Sorumluluğunun Değişik Görünüm Biçimleri 212

1. Genel Olarak 212

a. Hekimin Medenî Hukuk Sorumluluğu (Özel Hukuk Sorumluluğu; Dar ve teknik anlamda Hukuksal Sorumluluğu) 212

b. Ceza Hukuku Sorumluluğu  (Cezaȋ Sorumluluk) 214

c. İdare Hukuku Sorumluluğu (İdarȋ Sorumluluk) 216

d. Tıbbî Etik Sorumluluğu 218

e. Disiplin Hukuku Sorumluluğu (Disipliner Sorumluluk) 219

2. Sözleşme Öncesi Görüşme İlişkisinden Kaynaklanan Sorumluluk 221

3. Sözleşmesel Borç İlişkisinden (Hekimlik Sözleşmesinden) Kaynaklanan Sorumluluk 223

a.  Hekimlik Sözleşmesinin Tanımı ve Niteliği 223

b. Hekimlik Sözleşmesinin Unsurları. 224

b/1) Tarafların Serbest (Bağımsız) Çalışan Hekim ve Hasta Olması. 224

b/2) Hekimin Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Müdahale Amaçlı 

Edimleri Üstlenmesi. 226

b/3) Hastanın Ödeyeceği Bedelin (Ücretin) Belirli /

Belirlenebilir Olması. 226

b/4) Tarafların Anlaşması. 228

c. Hekimlik Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği 229

d. Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluğun Koşulları 230

c/1) Sözleşmenin Varlığı ve Geçerliliği 231

c/2) Sözleşmesel Yükümün İhlâli (Borca Aykırılık) 232

c/3) Tıbbî Meslek Kusurunun Varlığı. 239

e. Nedensellik Bağı (Tıbbî Meslek Kusuru-Zararlı Sonuç İlişkisi) 242

C. Hekimin Sözleşmesel Sorumluluğunun Sonucu: Tıbbî Tazmin Yükümü 243

D. Hekimlik Sözleşmelerinde Sorumluluktan Kurtulma Anlaşması 245

4. Hekimin Vekâletsiz İş Görme İlişkisinden Kaynaklanan Tıbbȋ Sorumluluğu 248

5. Hekimin Haksız Eylem İlişkisinden Kaynaklanan Sorumluluğu 249

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HASTANENİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU

§ 6. HASTANE SORUMLULUK HUKUKU

A. Hastane Sorumluluk Hukukunun Sağlık ve Tıp Hukuku

Alanındaki Yeri 253

1. Genel Olarak 253

2. Hastane Hukuku ve Tıbbî Sorumluluk İlişkisi 254

B. Hastane Hukukunun Temel Bazı Kurum ve İlkeleri 256

1. Hastane Hizmet Organizasyonunun Bütünlüğü 256

2. Hastanelerin Kurumsal Hizmet Organizasyonu 258

3. Hastane Personel Organizasyonu 259

a. Tıbbî Personel 259

aa. Hekimler 260

bb. Diğer Tıbbî Personel 261

b. Tıbbî Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli 263

aa. Hastanenin Malî  ve Yönetsel Personeli 263

bb. Hastanenin Teknik Personeli 264

4. Hastanelerde Tıbbî İşbölümü Organizasyonu 265

a. Tıbbî İşbölümü ve Güven 266

aa. Genel Olarak İşbölümü 266

bb. Tıbbî İşbölümünde Güven İlkesi 268

b. Yatay ve Dikey Tıbbî  İşbölümü 270

aa. Yatay Tıbbî İşbölümü (Horizontale Arbeitsteilung) 270

bb. Dikey Tıbbî İşbölümü (Vertikale Arbeitsteilung) 271

5. Hasta ve Hastane Güvenliği İlkesi 273

a. Hasta Güvenliği 273

b. Hastane ve Hastane Çalışanı Güvenliği 274

6. Hastanelerde Risk Yönetimi ve Risklerin Minimizasyonu 276

7. Hastanelerde Hizmet Kalitesi Standartlarına Uygunluk – 

Hastanelerin Sertifikasyonu ve Akreditasyonu 279

a. Genel Olarak 279

b. Uluslararası Hastane Hizmet Kalite Güvencesi Standartları                            (DIN EN ISO 9000 / TS – EN – ISO 9000 KGS) 280

c. Hastanelerin Sertifikasyonu 281

d. Hastanelerin Akreditasyonu 282

§ 7. ÖZEL HASTANE – KAMU HASTANESİ AYIRIMI VE 

BU AYRIMIN HUKUKSAL SONUÇLARI 286

A. Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasında Hastanelerin Yeri 286

B. Sağlık kuruluşları (SUT-2010, m.2.1): 286

C. Sağlık kurumları (SUT-2010, m. 2.2): 287

D. Özel Hastane–Kamu Hastanesi Ayrımının Yasal Ölçütleri 288

E. Ayrımın Sorumluluk Hukuku Yönünden Sonuçları 289

§ 8. ÖZEL HASTANELERİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 293

A. Özel Hastane Kavramı 293

B. Özel Hastane Kapsamına Girmeyen Kamusal Sağlık Kurum ve Kuruluşları (Kamu Hastaneleri) 295

1. Kamu Hastaneleri ve Bunların Hukuksal Sorumluluğu 295

a.  Genel Olarak Kamu Hastaneleri 295

b. Kamu Hastanelerinin Hukuksal Sorumluluğu 297

c. Genel Kamu (Devlet) Hastaneleri ile ilgili Pozitif Durum 302

d. Üniversite Hastanaleri ile ilgili Kavramsal İçerik ve

Genel Çerçeve 304

2. Pozitif Hukuk Kaynakları 305

3. Üniversite Hastaneleri Kurumsal Yapıları ve Bunların Hukuksal Sorumluluğu 310

a. Devlet Üniversitesi Hastaneleri 311

b. Vakıf Üniversitesi Hastaneleri 311

4. Üniversite Hastanelerinin Statüsü ve Organizasyonel İşleyişi ile Hukuksal Sorumluluğu 315

a. Üniversite Hastanelerinde Hukuksal Statü ve Organizasyonel İşleyiş 315

b.  Sorumluluk Hukuku Bakımından Üniversite Hastaneleri 316

c. Üniversite Hastanelerinin Hukuksal Sorumluluğu 318

5. Özel Hastaneler Dışındaki Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları 321

a. Tıp Merkezi 323

b. Poliklinik 325

c. Muayenehane 326

BEŞİNCİ BÖLÜM

HASTANELERİN HUKUKSAL YÜKÜMLERİ ve

ÖZELLİKLE TIBBÎ ORGANİZASYON YÜKÜMÜ

§ 9. HASTANELERİN HUKUKSAL YÜKÜMLERİNİN KAYNAĞI ve KAPSAMI 331

A. Hukuksal Yükümlerin Kaynağı 331

B. Hukuksal Yükümlerin Kapsamı 332

1. Hastanenin İşletme Organizasyonu Oluşturma Yükümü 332

a. Genel Olarak İşletme Organizasyonu Kavramı 332

b. İşletme Organizasyonunu Oluşturma Yükümü 336

2. Hastayı Aydınlatma Organizasyonu KurmaYükümü 337

a. Genel Olarak Hastanın Aydınlatılması Yükümü 337

b. Aydınlatma Türleri 340

aa. Teşhis (Tanı) Aydınlatması (Diagnoseaufklärung) 341

bb. Süreç Aydınlatması (Verlaufsaufklärung) 341

cc. Risk Aydınlatması (Risikoaufklärung) 342

dd. Ekonomi Aydınlatması (wirtschaftliche Aufklärung) 343

c. Organizasyon Aydınlatması 345

3. Hastane Bakım Hizmetleri Verme Yükümü 346

4. Hasta ve Hastane Güvenliğini Sağlama Yükümü 348

5. Sır Saklama Yükümü 348

6. Tıbbî Dokümantasyon ve Bilişim Hizmetleri Sunma Yükümü 353

§ 10. HASTANE İŞLETMELERİNİN TIBBÎ ORGANİZASYON YÜKÜMÜ 357

A. Genel Olarak Organizasyon Yükümü 357

B. Organizasyon Yükümünün Anlamı - Konusu, Türleri ve Kapsamı 359

1. Anlamı ve Konusu 359

2. Türleri 360

a. Aslî / Talî Organizasyon Yükümleri 360

b. Soyut / Somut Organizasyon Yükümleri 361

3. Kapsamı 363

C. Tıbbî Organizasyon Yükümü Kavramı 364

1. Tıbbî Tedavi Süreci Organizasyonu 367

2. Hastane Bakım Süreci Organizasyonu 367

D. Tıbbî Organizasyon Kusurunun Anlamı ve Sonuçları 368

1. Anlamı 368

2. Sonuçları 368

§ 11. HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE TIBBÎ ORGANİZASYON KUSURU SAYILAN BAZI ÖNEMLİ DURUMLAR 370

A. Tıbbî İşbölümü Kusuru 370

B. Hastanenin Personel ve Teknik Donanım Kusurları 372

1. Hastanenin Personel Donanım Kusuru 372

2. Hastanenin Tıbbî Teknik Donanım (Medikal Ürün) Kusuru 375

C. Hastane Hizmet Kalitesi ve Aydınlatma Organizasyonu Kusuru 377

D. Hasta ve Hastane Güvenliği Kusuru 379

E. Hastane Hijyen ve Enfeksiyon Kusurları 383

1. Hastane Hijyeni Kusuru 383

2. Hastane Enfeksiyon Kusuru 387

F. İlaç ve Eczane Hizmetleri Kusuru 392

G. Ameliyat – Ameliyathane ve Yoğun Bakım Kusurları 396

1. Ameliyat ve Ameliyathane Kusuru 396

2. Hastane Yoğun Bakım Kusuru 399

H. Hastanenin Acil Tıp Hizmetleri Kusuru 402

İ. Hastanenin Tıbbî Dokümantasyon ve Bilişim Hizmetleri Kusuru 406

ALTINCI BÖLÜM

HASTANELERİN HUKUKSAL SORUMLUĞUNUN DAYANAKLARI

§ 12. ÖZEL HASTANELERİN SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞME SORUMLULUĞU VE HASTANE SÖZLEŞMELERİNE DAYANAN SORUMLULUK 411

A. Özel Hastanelerin Sözleşme Öncesi Görüşme Sorumluluğu 411

B. Hastane Sözleşmelerine Dayanan Sorumluluk 413

1. Genel Olarak 413

2. Hastanelerin Sözleşmesel Sorumluluğunun Koşulları 413

a. Bir Hastane Sözleşmesinin Varlığı 413

b. Sözleşmesel Edim Yükümünün İhlali (Borca Aykırılık) 415

3. Hastane Hizmet Kusuru 418

4. Zararlı Sonucun Doğması 421

5. Nedensellik Bağı 422

§ 13. HASTANE İŞLETMECİSİNİNİN HAKSIZ EYLEM

SORUMLULUĞU 424

A. Hastanelerin Haksız Eylem Sorumluluğunun Genel Görünüm Biçimleri 424

B. Hastane İşleteninin Haksız Eylem Sorumluluğunun Koşulları 429

1. Genel Olarak 429

2. Sorumluluğunun Özel Koşulları 431

a. Hastane Hizmetinin Hukuka Aykırılığı 431

b. Hastane İşleticisinin Haksız Eylem Kusuru

(Hastane Hizmet Kusuru) 433

c. Zararlı Sonucun Doğması 434

d. Nedensellik Bağı 439

§ 14. HASTANELERİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME NEDENİYLE SORUMLULUĞU 441

A. Genel Olarak Vekâletsiz İş Görme 441

B. Gerçek Olan / Olmayan Vekâletsiz İş Görme Durumları 442

1. Gerçek (Tam ve Caiz) Vekâletsiz İş Görme 442

2. Gerçek Olmayan (Eksik) Vekâletsiz İş Görme 442

C. Tıbbî  Sorumluluk Hukukuna Özgü Vekâletsiz İş Görme Durumları 443

1. Genel Olarak 443

2. Hastanelerin Tıbbî Vekâletsiz İş Görme Durumları 446

a. Acil Tıp ve Sağlık Hizmetleri 446

b. Tedavi Yönteminin Değiştirildiği / Ameliyatın Genişletildiği Durumlar 449

c. Zorunlu Olan / Olmayan Hastane Hizmetleri 450

§ 15. HASTANE İŞLETMECİSİNİN TEHLİKE SORUMLULUĞU 452

A. Genel Olarak Tehlike Sorumluluğu 452

B. Hastane İşletmeciliği Riskine Özgü Tehlike Sorumluluğu 453

§ 16. HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE SORUMLULUKTAN 

KURTULMA  ANLAŞMASI 455

A. Genel Olarak 455

B. Hastane İşletmecisinin Kendi Kusurundan Sorumsuzluk 

Kaydı /Anlaşması 457

C. Hastane Personelinin Kusurundan (Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden) Sorumsuzluk Anlaşması 458

YEDİNCİ BÖLÜM

TIBBÎ SORUMLULUK VE TAZMİNAT DAVASI  İLE

TIBBÎ SORUMLULUK SİGORTASI

§ 17. TIBBÎ SORUMLULUK VE TAZMİNAT DAVASI 463

A. Hukuksal Sorumluluğa Dayanan Tıbbî Tazminat Davaları 463

1. Genel Olarak 463

2. Konusu 464

3. Tarafları 464

a. Davacı (Zarargören Hasta / Hastanın Yakını) 464

b. Davalı (Hastane İşletmecisi ve/veya Hekim) 467

B. Tıbbî Tazminat Davasında İspat Hukuku Sorunları 470

1. İspatın Konusu 470

2. İspat Yükünün Dağılımı 471

3. İspat Yükünün Hafifletildiği Özel Durumlar 472

a. Ağır Tedavi ve Organizasyon Kusurlarında İspat Yükünün

Ters Çevrilmesi 473

b. Nedensellik Bağı Karinesi 474

c. İlk Görünüş İspatı (ein Beweis des ersten Anscheins=Prima Beweis) 476

d. Tıbbî Belgeleme Yükümünün İhlâli 

(Ağır Dokümantasyon Ayıbı) 479

C. Tıbbî  Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişinin Rolü 481

1. Genel Olarak Bilirkişilik Kurumu 481

2. Tıbbî Bilirkişilik 483

D. Tıbbî Sorumluluk ve Tıbbî Tazminat Davalarında Zamanaşımı 488

1. Genel Olarak Zamanaşımı 488

2. Tıbbî Tazminat Davasında Zamanaşımı Süreleri 490

a. Adli Yargıdaki Tazminat Davasında 490

b. İdarȋ Yargıdaki Tam Yargı Davasında 491

§ 18. TIBBİ SORUMLULUK SİGORTASI 493

A. Genel Olarak 493

B. Tıbbî Sigorta – Sorumluluk Sigortası İlişkisi 496

C. Hekim ve Hastane Yönünden Sorumluluk Sigortaları 501

1. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası

(Dar anlamda Tıbbî Sigorta) 501

2. Hastane Sorumluluk Sigortası 504

EKLER:

EK 1) Tıbbî Sorumluluk Hukukuna İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yüksek Yargı Organlarının Seçilmiş Emsal Kararları 509

EK 2) Önemli Bazı Pozitif Hukuk Metinleri 509


GİRİŞ

Bilindiği gibi, bireysel ve toplumsal yaşamımızda, başta hekimlik ve hastane hizmetleri olmak üzere, sağlık ve tıp hizmetlerine duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Yakın zamanlara kadar sadece hekimler tarafından münferiden (muayenehane) ya da grup halinde (poliklinik) yürütülen sağlık ve tıp hizmetleri, artık günümüzde hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri yanında, bünyesinde farklı uzmanlık alanlarından (biyotıp, genetik, nükleer fizik, tıp mühendisliği, tıp hukuku ve hastane işletmeciliği gibi) meslek adamlarının da yer aldıkları karmaşık bir kurumsal organizasyon bütünlüğü ve koordineli bir çalışma düzeni içerisinde sunulmaktadır. Modern toplumlarda kurumsallaşan sağlık ve tıp hizmetleri, münferit ya da grup (toplu) muayenehaneler dışında, çoğu kez hastane tipi organizasyonlar aracılığıyla yürütülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli bilim dalları arasında disiplinlerarası ve/veya çok disiplinli (interdisipliner / multidisipliner) bir biçimde ortaya çıkan bu karşılıklı ve yoğun etkileşim sürecinde, hasta – hekim – hastane – sigortacı dörtgeninde yaşanan hukuksal ilişkilere bağlı hukuksal sorumluluk ve tazminat hukuku sorunları da her geçen gün artan düzeyde yaşanmaktadır. İşte, bir hastane himzet organizasyonu sürecinde yaşanan bu karmaşık ve içiçe geçmiş görünümlü sorumluluk ve tazminat hukuku sorunları, sağlık ve tıp hukuku üst alanı altında yer alan ve ‘Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbî Sorumluluk) Hukuku’ alt dalında toplanan teknik, yönetsel ve hukuksal nitelikli bir dizi kurallar bütününe başvurulmak suretiyle çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Toplumun her kesiminde yer alan bireyler, yaşamlarının herhangi bir döneminde çeşitli türden yaşadıkları sağlık ve hastalık sorunlarıyla ilgili olarak, önleyici, koruyucu, tedavi veya rehabilite edici amaçlarla, hekim ve/veya hastanelere yönelmekte; dolayısıyla, hastanelerin, ayakta ya da yatarak sundukları bir dizi sağlık bakım ve tıbbî tedavi hizmetlerinden yararlanmak zorunda kalmaktadır. Bu noktada, hastanelerdeki sağlık ve tıp hizmet sunumlarının kalite düzeyi ve hizmet kalitesi güvencelerini belirleyen bir dizi ulusal ve uluslararası kurallarla birlikte standart ölçütlerin nelerden ibaret olduğunun saptanması, hem modern hastane işletmeciliği ve hastane sorumluluk hukuku hem de tıbbî sorumluluk temelinde, hasta ve hekim arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların dengeli, kararlı ve tutarlı hukuksal çözümlere kavuşturulabilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Özellikle, hastane organizasyonu temelinde olmak üzere, hastanelerdeki hukuksal sorumluluk düzeni ile ilgili hukuksal kuralların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan, kurumsal ve organize sağlık hizmeti veren alanlarla ilgili olarak kamu hastaneleri – özel hastaneler arasında hukuksal bir ayrım yapılmakta; bu suretle, gerek hastanelerde çalışan personelin gerekse hastane işletmeciliği faaliyetini yürüten gerçek ya da tüzel kişilerin (kısaca, hastane işletmecisinin) kurumsal sorumlulukları ayrıca ele alınıp, incelenmektedir.

Bu çalışmada, özellikle hekimler ve hastane işletmeleri arasında yapay bir ayırım yaratmamak ya da bu ayırıma katkı vermeme adına, özel hekim–kamu hekimi ile özel hastane-kamu hastanelerine özgü sorumluluk rejimi ve hukuksal sorunlar, doktrindeki görüşler ve pozitif hukuk kuralları çerçevesinde ele alınıp açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, sadece, sağlık hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında önemli bir yer tutan özel hastanelerin ve serbest hekimlerin klinik hizmet süreçleri ve bunların tıbbî organizasyon riskleri ya da hizmet kusurları ile sınırlı kalınmamış; her türden bireysel ve/veya kurumsal hizmet kusurlarından kaynaklanan hukuksal sorumluluğa ilişkin sorumluluk ve tazminat sorunları üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulmak hedeflenmiştir.. Çalışmamızda, hekimlerin meslek hataları ve kusurları bir hastanenin işletme organizasyonunu düzenleyen hukuksal ve yönetsel kurallara aykırılıklar nedeniyle tazmin yükümünün kapsamına giren ve tipik birer malpraktis ya da organizasyon kusuru / tam kontrol edilebilir risk kavramı ile ifade edilebilen özel durumlarda, hekimler ile hastane sahibi/ işletmecileri ve/veya yönetici hekimleri yönünden gündeme gelebilecek olan işletme yönetimi ile ceza hukuku sorumluluğuna ilişkin konula ele alınmamıştır. Zira, bu türden sorumluluk sorunları yönetim hukuku, işletme yönetimi ve ceza hukuku alanlarını ilgilendiren ayrı birer araştırma ve incelemenin konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, hekimlerin faaliyetlerinde bireyse lmeslek kusuru ya da kurumsal sağlık (hastane, poliklinik ve tıp merkezi gibi) işletmelerinde ve özellikle de hastanelerde kurumsal hizmet kusuru sayılabilecek eylem ve davranışlara bağlı somut yüküm ihlalleri sonucu uğranılan yaşam hakkı, sağlık ve vücut bütünlüğü zararlarının tazmini yükümü anlamında tıbbȋ sorumluluk hukukunun temel kaynakları ve bunların koşulları, ilgili doktrindeki görüşler ve yargısal içtihatlar göz önünde tutulmak suretiyle incelenmeye çalışılmıştır.

Bu amaçla, yaptığımız çalışmanın, tıbbî sorumluluk hukukuna ilişkin genel bilgileri içeren birinci bölümünde, tıbbî sorumluluk hukuku terminolojisi (temel kavram ve terimleri içeren kavramsal çerçeve) ve pozitif hukuk kaynakları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmaktadır.

Hekim ve hastane hukukunun temelleri üst başlığını taşıyan ikinci bölümün, birinci alt kesitinde, hekim hukukunun temelleri ve özellikle  hekimin hukuksal sorumluğunun (tıbbî sorumluluğun) kaynakları üzerinde durulmaktadır. Bu alt kesitte, sırasıyla, hekimlik meslek hukukunu ve tıbbî etik konularını düzenleyen pozitif kaynakları üzerinde durulmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde yer alan ikinci alt kesitte ise, öncelikle uygarlık tarihinin temel kurumlarından biri olan hekimlik mesleği ve hastanelerin dünyada ve ülkemizdeki genel tarihçesi açıklanmış olup; hekim ve hastane sorumluluk hukukunun, sağlık ve tıp hukukunda önemli bir kesiti oluşturan tıbbî sorumluluk hukuku ile ilişkisi ve özellikle hukuksal (özel hukuk) sorumluluğunun yeri ve kapsamını belirleyebilmek bakımından öne çıkarılan sağlık ve tıp hukukuna özgü temel bazı kavram ve terimlerin (sağlık, hekim, hastane, hasta, hastalık, hasta hakları, tıbbî endikasyon, malpraktis ve komplikasyon kavramları gibi) anlam ve içeriklerine hukuksal açıklık kazandırılmak istenmiştir. Bu sayede, hem genel olarak tıp hukukuna hem de tıbbî sorumluluk hukukuna kavramsal ve terminolojik bir temel oluşturulmak ve özellikle, hastane sorumluluk hukuku ile ilgili olarak hastanelerin kurumsal hizmet kusurunun en önemli görünüm biçimi olan tıbbî organizasyon kusuru olgusuna normatif hukuk yaklaşımı sergilenmesi amaçlanmıştır.

Üçüncü bölüm, hekimin hukuksal sorumluluğunun temel dayanaklarına, diğer bir anlatımla tıbbî sorumluluğun hukuksal kaynaklarına ayrılmış olup; hekim kavramı ve hekimlik mesleği, hekimin hukuksal yükümleri ve tıbbî sorumluluğunun kaynakları üzerinde durulmuştur.

Dördüncü bölümde ise, hastane sorumluluk hukuku çerçevesinde hastanelerin hukuksal sorumluluğu ele alınmakta ve hekim sorumluluğunda olduğu gibi hastaneler yönünden değişik sorumluluk olgularına ve dolayısıyla hukuksal kaynaklara (hastane sözleşmesinin kurulma öncesi görüşme kusuru; hastane sözleşmeleri; kurumsal haksız eylem kusuru ve vekâletsiz iş görme ilişkileri; hastane işletmeciliğine özgü tehlike sorumluluğu; kamu hastanelerinde sağlık hizmet kusuru olguları gibi) ayrılmış; hastanenin kurumsal işletme alanı (kamu-özel sektör hastaneciliği) ve biçimine (hastane sözleşmeleri tipine) göre değişebilen her bir sorumluluk kaynağının varlığı için aranan yasal koşullar ve sorumluluğun sonuçları hakkında uygulanması gerekli kurallar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine, bu bölümün sonunda hekimlerde olduğu gibi hastane işletmecilerinin de hastaneye kabul sözleşmeleri kaspamında standart kayıt ve koşulları tek taraflı olarak belirleyebildikleri ve birer genel işlem koşulu niteliği taşıyabilen sorumluluktan tamamen kurtulma (sorumsuzluk) ya da sorumluluğu sınırlandırma (kısmi sorumluluk) kayıtlarının geçerlilik ve bağlayıcılığı sorunu üzerinde ayrıca durulmuştur.

Kitabın beşinci ve altıncı bölümlerinde, hastane hukuku ve hastane sorumluluk hukuku temelinde olmak üzere, hem yönetici hekimlerin (muayenehane, poliklinik veya tıp merkezinin sorumlusu başhekim veya şef gibi) hem de hastanelerin (hastane sahibi ve/veya işletmecisi) hukuksal yükümleri ve özellikle de tıbbî organizasyon yükümü kavramı temel alınmak suretiyle, esasen kurumsal hizmet organizasyonu kusurunun hastane sorumluluk hukukuna özgü kavramsal içeriği, konusu, kapsamı ile doğurduğu hukuksal hüküm ve sonuçların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, sonuçta hastane işletmesi yönünden birer tıbbî hizmet ve organizasyon kusuru sayılabilecek, personel ve teknik donanıma, tıbbî işbölümü düzenine, aydınlatma organizasyonuna, hasta ve hastane güvenliğine, hastane hijyen ve enfeksiyonuna, ilaç ve eczacılık hizmetlerine, ameliyathane ve yoğun bakım hizmetlerine, acil sağlık ve tıp hizmetlerine ve son olarak da hastane tıbbî bilişim hizmetlerine ilişkin önemli bazı hastane organizasyon riskleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde ise, hekim ve/veya hastanelere karşı açılan tıbbî sorumluluk ve tazminat davası maddi ve usul hukuku boyutlarıyla ele alınmış ve daha sonra da tıbbî sorumluluk sigortası kurumu hem hekimler hem de hastaneler yönünden ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle tıbbî organizasyon yükümüne aykırılık oluşturan ve esasen de tipik organizasyon kusurları ya da riskleri nedeniyle hukuksal sorumluluğu üstlenen organizasyon yükümlüsü konumundaki hastane ve/veya tıbbî yöneticisi hekimlere (başhekim ve klinik şefi gibi) karşı açılabilecek tazminat davaları konusu hakkında genel açıklamalar yapılmaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Abik, Yıldız

:

Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Şansının Kaybı, AÜHFD. Yıl: 2005, C. 54, S.3, 241 vd.

Ahrens, Hans-Jürgen / von Bar, Christian / Fischer, Gerfried / Spickhoff, Andreas / Taupitz, Joechen (Hrsg.)

:

Medizin und Haftung, FS. für Erwin DEUTSCH zum 80. Geburtstag, Berlin-Heidelberg 2009.

Akbıyık, Azra Arkan

:

Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, İstanbul 1999.

Akkanat, Halil

:

Hastaneye Kabul Sözleşmesinde Sorumluluk Düzeni, HPD, S.5, Aralık 2005, 26-30 (Akkanat, HPD 2005).

Akkanat, Halil

:

Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Özer Seliçi’ye Armağan, İstanbul 2005.

Akman, G. Sermet

:

Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul 1976.

Akyılmaz, Bahtiyar/

Sezginer, Murat /

Kaya, Cemil         

:

Türk İdare Hukuku, 2. Güncellenmiş Baskı, Ankara 2011.

Algan, Bülent

:

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Ankara 2007.

Alkan, Nazlı

:

Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi, Bilgi Dünyası4 (2): 122-145.

Alpan, Serdar

 

 

:

Türkiye’de İlaç Araştırmaları ve Yasal Alt Yapısı, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla…, İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbî Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008 (Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Yener Ünver, Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, Arş.Gör. Onur Özcan), İstanbul 2008, 79-92.

Altun, Gülcan /

Yorulmaz, Abdullah Coşkun

:

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010:27, Suppl 1: 7-12.

Anschlag, Marc

:

Krankenhaushaftung – Beweiserleichterungen bei Hygienemängeln, MedR (2009) 27: 513-516.

Antalya, Gökhan

:

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, MÜHF-HAD., C.14, S.4, 2007,  Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk- (Sempozyum Özel Sayısı), İstanbul 2008, 63-83.

Arslan, Sevinç

:

Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hekimin ve Yönetimin Sorumluluğu, TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi, Ankara 1999.

Aşçıoğlu, Çetin

:

Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 1982. (Aşçıoğlu, Doktorlar)

Aşçıoğlu, Çetin

:

Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993. (Aşçıoğlu, Tıbbi Yardım)

Aşçıoğlu, Çetin

:

Tazminatın Hesabında Yöntem Sorunu, in: Ölüm ve Cismani Zarar Halllerinde Zararın ve Tazminatın Hesap Edilmesi Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 10-11.XII.1993 Ankara 1994, 57-78. (Aşçıoğlu, Tazminat).

Atabek, Reşat

:

Hastahanelerin Sorumluluğu, İBD. 1986, C. 60, S.10-11-12, 628-650.

Atabek, Reşat / Sezen, M.

:

Hekimin Mesuliyeti, İBD. 1954, C. XXVIII, S.2, 135-165.

Atamer, Yeşim

:

Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul 1996 (Atamer, Haksız Fiiller).

Atamer, Yeşim

:

Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararın Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini, YD. 1996, 99 vd. (Atamer, YD 96)

Ayan, Mehmet

:

Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991

Aydın, Erdem

:

Dünya ve Türk Tıp Tarihi. Güneş Ktabevi, Ankara 2006.

Baden, Eberhard

:

Wirtschaftliche Aufklärungspflichten in der Medizin, NJW 1988, Heft 12, 746-749.

Bahar, İ.Hakkı / Baskın, Hüseyin

:

Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun (Komitesi) Düzenlenmesi ve Görevleri, (Editörler: Prof. Dr. Ayşe Yüce-Prof.Dr.Nedim Çakır, 2.Baskı, İzmir 2009, 23-28.

Bakbak, Özdemir Handan

:

Hekimin Disiplin Sorumluluğu, “Sağlık Hukuku Makaleleri” İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, 10/17 Eylül 2011, Orhan APAYDIN Konferans Salonu, İstanbul Barosu Yayınları, Birinci Basım, İstanbul, 245-266, Nisan 2012.

Bakırcı, Kadriye

:

Anayasa Değişiklikleri ve Sağlık Hakkı, Toplum Sağlığı Kurultayı, 10-11 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu, İstanbul, Ağustos 2008, 74-87.

Bal, Yakup / Şahin, Yahya / Karabulut, Mustafa

:

Danıştay 10. Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, Ankara 2003.

Balandi, Gian Guido

:

Sağlık Bakım Sistemleri: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, “Avrupa’da Sosyal Koruma” Değişim ve Sorunlar, ETUC – ETUI Konferansı, Brüksel 7-8 Kasım 1996 (Derleyenler: Alessandra Bosco-Martin Hutsebut; Çevirenler: Başak Çalı-Bülen Piyal- Evren Balta), Türk Harb-İş Sendikası, Birinci Baskı Brüksel-1997, Ankara Aralık-1998, 327-340.

Barlas, Nami

:

Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.

v. Bar, Christian

:

Entwicklungen und Entwicklungstendenzen im Recht der Verkehrs(sicherungs)pflichten, JuS 1988.

Barth, Sonja/

Jonitz, Günther

:

Ärtzliche Führungskompetenz, ZEFQ 2009 / 4, 193 ff.

Bassler Kommentar OR I/II

:

Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Honsell/Vogt/Wiegand (Hrsg.), 3. Aufl., Basel-Genf-München 2003 (BassKom.)

Baş, Zühal Bereket

:

Türk Hukukunda İdari Yargı Kararları Işığında Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Kamu Gücünün Kusursuz Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 2002.

Baş, Zühal Bereket

:

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Danıştay Başkanlığı Yayınları No: 68, Sempozyum-Ankara 9 Mayıs 2003, 135.Yıl, Ankara 2004, 73-88 (Baş, Sağlık).

Başpınar, Veysel        

:

Yargıtay Uygulamaları Açısından Hekimin Özen Borcunun Tıbbî Standartlarla İlişkisi, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. I, Ankara 2010, 365-394.

Baur, Ulrich

:

Die Organhaftung des Krankenhausträgers für die Tätigkeit des leitenden Krankenhausarztes, in: FS. für Helmut Narr, Berlin-Heidelberg-New York-London 1988, 150 vd.

Baykara, Hamit            

:

Hukuk Davalarında Tıbbi Bilirkişilik İncelemesi, Ankara Barosu IV.Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012, 407-422

Bayraktar, Köksal

:

Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul 1972.

Below, Karl-Heinz      

:

Der Arzt im römischen Recht, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 37, 1958.

Berber, Leyla Keser/  Ülgü, Mahir M. /
Er,
Cüneyd

:

Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği, Roche – İstanbul Bilgi üniverstiesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2009.

Beckmann, Rainer

:

Patientenverfügungen: Entscheidungswege nach der gesetzlichen Regelung, MedR 2009, 27: 582-586.

Belgesay, Mustafa Reşit

:

Tıbbȋ Mesuliyet, Esaslar – Tipik Vak’alar, İstanbul 1954.

Below, Karl-Heinz

:

Der Arzt im römischen Recht, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 37, 1958.

Berg, Dietrich / Ulsenheimer, Klaus (Hrsg.)

:

Patientensicherheit, Arzthaftung, Praxis– und Krankenhausorganisation, Berlin-Heidelberg 2006.

Bergmann, Karl Otto

:

Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen auf / durch nichtärztliches Personal, MedR 2009, Heft 27, 1-10. (Bergmann, MedR 09).

Bergmann, Karl Otto

:

Die Organisation des Krankenhauses unter haftungs rechtlichen Gesichtspunkten, VersR 1996, 810 ff. (Bergmann, VersR 96).

Bergmann, Karl Otto / Kienzle, Hans Friedrich

:

Haftungsrisiken bei ambulanten Operationen, Der Chrirurg 1996, 246-250.

Bergmann Karl Otto / Kienzle, Hans Friedrich

:

 

Krankenhaushaftung, Organisation, Schadensverhütung und Versicherung – Leitfaden für die tägliche Praxis -, 2. Auflage, Düsseldorf 2003.

Berkarda, Kemal

:

ABD’nde Tıbbî Kusur Davası – Yeni Zelanda’da Tedavide Şanssızlık Tazminatı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD), Yıl: 7, S.:1-3, 1988, 5 vd.

Binder, Martin

:

Kernbereich und Randzonen des sozialen Krankenheitsbegriffs, in: Recht auf Gesundheit (Hrsg.: Barta, Heinz / Kern, Gerson), Schriftenreihe Colloquium, Band. 5, Wien 2002, 35-67.

Björn, Schmidt-Luhn

:

Vom Heiler zum Gesundheitsmanager?, MedR 2009, Heft 27, 38-40.

BMA

:

Rights and Responsibilities of Doctors, Proffessional Division (Project Director: Flleur FISCHER) BMJ – Publishing Group, London 1992, 36 vd.

Bock, R.-W.

:

Recht für Krankenhaus und Arztpraxis – Risikomanagement; Haftung und Strafrecht; Vertragsrecht; Arbeitsrecht –, Mit einem Geleitwort von K. Ulsenheimer), 1. Aufl. 2008.

Bockelmann, Paul

:

Rechtliche Grundlagen und rechtliche Grenzen der ärztlichen Aufklärungspflicht, NJW 1961, H.21, 945-951.

Bosco, Alessandra

:

Sağlık Bakım Sistemleri, “Avrupa’da Sosyal Koruma, Değişim ve Sorunlar”, ETUC – ETUI Konferansı, Brüksel 7-8 Kasım 1996 (Derleyenler: Alessandra Bosco-Martin Hutsebut; Çevirenler: Başak Çalı-Bülen Piyal- Evren Balta), Türk Harb-İş Sendikası, Birinci Baskı Brüksel-1997, Ankara Aralık-1998, 317-326.

Boyacıoğlu, H.

:

Hastanelerde Standartları Oluşturma., Modern Hastane Yönetimi Dergisi C.2, S.8, Kasım 1998.

Bozdemir, Nafiz / Saatçi, Esra

:

Aile Hekimliği Notları, Ç.Ü.T.P. Yayın No: 33, Adana 1997.

Boztaş, Hakan

:

İş Ortaklıklarının Niteliği ve Vergilendirilmesi I-II, Yaklaşım Yıl: 16, Sayı: 192, Aralık 2008, 90-91, 103-108.

Bögli, Michael

 

:

Die Anforderungen an das medizinische Gutachten aus Sicht des Ärzte- und Spitalhaftpflichtversicherers, in: HAVE Das medizinische Gutachten, Erweiterter Sonderdruck der Tagungsbeiträge zum 5. Personen-Schaden-Forum 2006, 115 ff.

Bohigas, L. / Smith, D. / Brooks T. vs.

:

Accreditation Programms for Hospitals: Funding and Operation, International Journal for Quality in Care, 1996, 8 (6)

Brennecke, Philipp

:

Grundriss der Arzthaftpflicht, MedR 2007, 25, 422 vd.

Brennecke, Philipp

:

Ärztliche Geschäftsführung ohne Vertrag, in: Kölner Schriften zum Medizinrecht 4, Christian Katzenmeier (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2010.

Brandes, Thomas

:

Die Haftung für Organisationspflichtverletzungen, Recht & Medizin 30, Frankfurt a.M. 2003.

Brüggemeier, Gert

:

Haftungsrecht – Struktur, Prinzipien, Schutzbereich, Ein Beitrag zur Europäisierung des Privatrechts, Berlin-Heidelberg 2006.

Brüggermeier, Gert

:

Organisationshaftung, AcP 191 (1991) (Brüggermeier, AcP 191).

Brügmann, Walter

:

Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs und Aufklärungpflicht des Arztes, NJW 1977, Heft 33, 1473-1478.

Buchborn, Eberhard

:

Ärztlicher Standard: Begriff – Entwicklung – Anwendung, MedR 1993, 328-333.

Buchborn, Eberhard

:

Leitlinien – Richtlinien – Standards: Risiko oder Chance für Arzt und Patient ? BayÄBl 1997, 412-416.

Bucher, Eugen

:

Die Ausübung der Personlichkeitsrechte insbesondere die Personlichkeitsrechte des Patienten als Schranken ärzrlicher Tätigkeit, Diss. Zürich 1956.

Budak, Ali Cem

:

Türk Medeni Usul Hukukunda Tıbbi Deliller, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Journal of Yeditepe Univdersity Faculty of Law, III/2, Yılda iki sayı yayınlanan hakemli dergi, C.III, S.2, Yıl:2006, Özel Sayı: Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu - Special Issue: Turkish - German Symposium on Medicine Law, 337-356.

Bulut, Nihat

:

Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1.Baskı, İstanbul, Haziran 2009.

Bunte, Hermann-Josef

:

Gedanken zum Krankenhausvertrag – de lege lata – de lege ferenda, JZ1982, Nr.8, 279-283.

Büken, Erhan/ Büken, Nüket Ö.

:

Yasal ve Etik Yönleriyle Türkiye’de Tıbbi Malpraktis, Çağdaş Tıp Etiği (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir-Prof.Dr. Öztan Öncel-Doç.Dr. Şahin Aksoy), İstanbul 2003, 163-178.

Büksen, Rainer

:

Haftungssystem, Freistellung und Regreβ bei Krankenhausträger und angestellten Arzt, Köln 1996.

Büksen, Rainer / Klüglich, Gabriele

:

Die Krankenhausbehandlung, Haftungssystem und innerbetrieblicher Schadensausgleich (Freistellung – Regress), VersR 1994, 1141-1151.

Büyükay, Yusuf

:

Hekimin Reklam Yasağı, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Kasım 2003, S.21 ( http://www.e-akademi.org).

Büyükay, Yusuf

:

İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu, İstanbul 2006 (Büyükay, İstenmeden Dünyaya Gelen).

Büyüksağiş, Erdem

 

:

Tehlike Esasına Dayanan Genel Sorumluluk Kuralı Üzerine Değerlendirmeler (http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler /dergi8-1/pdf/buyuksagıs1.pdf) (Büyüksağiş, Tehlike Esası).

Büyüksağiş, Erdem

:

Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı,  İstanbul 2007

Can, Ali / İbicioğlu, Hasan

:

Yönetim ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008, C.13.,S.3. 253 vd.

Cander, B. / İkizceli, İ. / Yıldırım, C. / Baydın, A. Dilsiz, A. / Kaymakçı, A.

:

Acil Servis Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılanması Ocak-2008, Akademik Acil tıp Dergisi, Haziran 2008, C. 7, S.2, 9-16.

Clausen, Tilman

:

Das Liquidationsrecht bei wahlärztlichen Leistungen – ein Privileg nur für Chefärzte?, MedR (2009) 27: 655-658.

Cantay, Gönül

:

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşifaları, Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1992.

Çakmakçı, Metin

:

Bir Hasta Hakkı Olarak Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, 2007, İstanbul Barosu Yayınları, Birinci Basım Eylül 2007, 168-175.

Çilingiroğlu, Cüneyt

:

Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul 1993.

Çobanoğlu, Nesrin

:

Hasta Hakları Açısından Hastanelerde Yönetim Etiği, Çağdaş Tıp Etiği (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir- Prof. Dr. Öztan Öncel-Doç.Dr. Şahin Aksoy), İstanbul 2003, 179-203.

Çorlu, Y. / Cevahir, E./ Albayrak, F.

:

Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Konusunda Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009 Merit Crystal Cove Hotel, Girne-KKTC, Bildiri Kitabı (Editörler: Selma Söyük, Onur Yarar), 100-109.

Dautert, I. / Jorzig, A.

:

Cross Border Treatment – Die Arzthaftung wird europäisch, MedR-Schriftenreihe Medizinrecht, Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht e.V. (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2010.

Demir, Mehmet

:

Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, AÜHFD. C. 57, S. 3, 2008, 225-252.

Demir, Mehmet           

:

Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları ve Özel Hastane – Kamu Hastanesi Ayırımı, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, 263-281.

Demir, Mehmet

:

 

Tıbbȋ Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

Demir, Mehmet

 

:

Tıbbi Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişinin Rolü, Ankara Barosu IV.Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012, 430 vd.

Demir, S.Cansun       

:

 

Sağlıkta Kalite-Cerrahi Alan Enfeksiyonları Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Önlenir?, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Kongre Gazetesi, Antalya-20.05.2011.

Demirkan, Nurdan

:

Bilinçsiz İlaç Tüketimi ve İlaçta Reklâm, Toplum Sağlığı Kurultayı, 10-11 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu, İstanbul, Ağustos 2008,67-73.

Dettmeyer, Reinhard

:

Medizin & Recht, Rechtliche Sicherheit für den Arzt, Grundlagen – Fallbeispiele – medizinrechtliche Fragen, 2., vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl., Heidelberg 2006.

Deutsch, Erwin

:

Medizinische Fahrlässigkeiten, NJW 1976, Heft 50, 2289-2293 (Deutsch, NJW 76).

Deutsch, Erwin

:

Reform des Arztrechts, NJW 1978, Heft 34, 1657-1661 (Deutsch, NJW 78).

Deutsch, Erwin

:

Das therapeutische Privileg des Arztes : Nichtaufklärung zugunsten des Patienten, NJW 1980, Heft 24, 1305-1309 (Deutsch, NJW 80).

Deutsch, Erwin

:

Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri (Çev. Şeref Ertaş), Prof. Muhittin ALAM Armağanı, DEÜHFD. Yıl: 2 (1981), S.2, İzmir 1983, 245-259. (Deutsch, Sorumluluk).

Deutsch, Erwin

:

Die Haftung von Arzt und Krankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland, Eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung, in: FS. Weiβauer, 1986, 12-22. (Deutsch, Die Haftung)

Deutsch, Erwin

:

Neue Aufklärungsprobleme im Arztrecht, NJW 1982, Heft 46, 2585-2588 (Deutsch, NJW 82).

Deutsch, Erwin

:

Schutzbereich und Tatbestand des unerlaubten Heileingriffs im Zivilrecht, NJW 1985, Heft 43, 1985-1989. (Deutsch, NJW 85).

Deutsch, Erwin

:

Das neue System der Gefährungshaftungen: Gefährungshaftung, erweiterte Gefährungshaftung und Kausal – Vermutungshaftung, NJW 1992, Heft 2, 73-77 (Deutsch, NJW 92).

Deutsch, Erwin

:

Medizinische Genetik und Genomanalyse, VersR 1994, Heft 1, 1-5 (Deutsch, VersR 94).

Deutsch, Erwin

:

Das Organisationverschulden des Krankenhausträgers, NJW 2000, Heft 24, 1745-1750 (Deutsch, NJW 2000).

Deutsch, Erwin / Spickhoff, Andreas

:

Medizinrecht, 5. Aufl., Berlin-Heidelberg-New York 2003.

Devermann, Mario

:

Organisationsverschulden im klinischen Bereich, Diss., Osnabrück 2003.

Doğan, Cahit

:

Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne-Amerikan Üniversitesi, Sağlık Hukuku Sempozyumu 2-3 Mart 2009 Girne/KKTC, Ankara 2010, 111-219.

Doğan, Osman

:

Son Devir Osmanlı Hastahaneleri : Fotoğraf ve Planlar, Ed.: Yılmaz Ö.F., Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2000.

Donay, Süheyl

:

Doktorun Hukukȋ Sorumluluğu, İktisadi ve Ticari Bilimler Dergisi, S.10, 1968, 44-58.

Edis, Seyfullah

:

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası, Ankara 1987

Eichenberger, Thomas

:

Arzt am Spital, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 351-392.

Eichenberger, Thomas / Marti, Mario

:

Recht für Ärzte, Einführung in die Grundlagen, Gesundheitsrecht für Ärzte und Juristen, Bern 2003.

Eichorn, Siegfried

:

Krankenhausbetriebslehre, Theorie und Praxis des Krankenhausbetrieb, Bd. I-II, 2. Aufl. Stuttgart 1974; Bd. II, 3. Aufl. Stuttgart 1976; Bd. III. Stuttgart 1987.

Eikmann / Christiansen / Exner / Herr / Kramer

:

Hygiene in Krankenhaus und Praxis, 3. Aufl. 2007.

Ekkernkamp / Scheibe (Hrsg.)

:

Qualitätmanagement in der Medizin, Handbuch 1997.

Elçioğlu, Ömür /

Kırımlıoğlu, Nurdan

:

Tıp Etiği İlkeleri, Çağdaş Tıp Etiği, Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir-Prof.Dr. Öztan Öncel-Doç.Dr. Şahin Aksoy, İstanbul 2003.

Enünlü, Tayfun

:

Sağlık Bilişim Standartları in: Elektronik Sağlık Kayıtları ve Standartlar Sempozyumu–1 Ekim 2004, (http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:kkX5JAT4aVAJ:www.turkmia.org/eski/sempozyum/standartlar.ppt+HCPCS+ne+demek&cd=2 & hl=tr&ct=clnk&gl=tr) (03.02.2010).

Er, Ünal

:

Sağlık Hukuku, Ankara 2008.

Erdemir, Ayşegül Demirhan

:

Hekim Hakları, Çağdaş Tıp Etiği (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir-Prof.Dr. Öztan Öncel-Doç. Dr. Şahin Aksoy), İstanbul 2003, 117-129.

Erdenizmenli, Mine

Hastane İnfeksiyonlarının Tanımları, (Editörler: Prof. Dr. Ayşe Yüce-Prof.Dr.Nedim Çakır, 2.Baskı, İzmir 2009, 88-107

Eren, Sadiye

:

Hizmet Kusurunda Alt Yapı ve Koşullar, TJOD Tıbbȋ Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıkların Bilirkişilik Kursu, 17-18 Nisan 2010, Ankara.

Eren, Fikret

:  

Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 272, Ankara 1975.

Eren, Fikret

:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Hazırlanmış 17. Baskı, Ankara 2014.

Eren, Fikret

:

Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014.

Ergüne, Mehmet Serkan

:

Olumsuz Zarar, İstanbul 2008.

Erichsen, Sven

:

Schadensregulierung durch Warenlieferung des VN in der Haftpflichtversicherung, VersR 1996 Heft 22, 935 vd.

Erman, Hasan

:

Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul 1998, 143 vd.

Erol, Kemal

:

Türk Rekabet Kurulunun Kararları Işığında Sağlık Sektörünün Güncel Rekabet Sorunları, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla…, İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008 (Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Yener Ünver, Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, Arş.Gör. Onur Özcan), İstanbul 2008, 197-210.

Ersoy, Nesrin

:

Aydınlatılmış Onam, Çağdaş Tıp Etiği (Editörler: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir – Prof.Dr. Öztan Öncel – Doç.Dr. Şahin Aksoy), İstanbul 2003, 204-234.

Ertaş, Şeref

:

Alman Hukukunda Hekimin Meslekî Kusurundan Sorumluluğu, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıl:1 (1980) Sayı: 1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 173-205.

Erten, Ali

:

Sorumsuzluk Şartları, Doktora Tezi, Ankara 1977.

Erzurumluoğlu, Erzan

:

Hastahane Yönetimi ve Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu, AİTİAD., C. 8, S. 1-2, 1976, Dr. Bilal Dündar’a Armağan, Ankara 1976, 191-204.

Etöz, Songül

Demirel

:

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Belgelendirme Sistemleri ve Akreditasyon, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2008.

Fahrenheit, Irene

:

Die Haftung des leitenden Krankenhausarztes gegenüber dem Krankenhausträger, NZA 1991, Heft 14, 544 ff.

Fellmann, Walter

:

Die Haftung des Privatrechts und des Privatspitals, in: Fellmann / Poledna (Hrsg.) Forum Gesundheitsrecht, Zürich/Basel/Genf 2003, 47–72.

Fellmann, Walter

:

Arzt und das Rechtsverhältnis zum Patienten, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 103-231.

Fink, Claudia

:

Aufklärungspflicht von Medizinpersonen (Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker), Bern 2008.

Fischer, Gerfried

:

Ärztliche Verantwortung im europäische Rechtsvergleich, Köln 1999.

Flatten, Jörg

:

Die Arzthaftpflichtversicherung, VersR 1994, Heft 25, 1019-1023.

Foerste, Ulrich

:

Beweiserleichterung nach groben und einfachen Behandlungsfehlern, in: Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: Hans-Jürgen Ahrens, Christian von Bar, Gerfried Fischer, Andreas Spickhoff, Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg 2009, 165-178.

Frahm Wolfgang / Nixdorf, Wolfgang

:

Arzthaftungsrecht, Karlsruhe 1996.

Frahm, Wolfgang / Nixdorf, Wolfgang / Walter, Alexander

:

Arzthaftungsrecht, Leitfaden für Praxis, 4. Aufl., Karlsruhe 2009.

Francke, Robert

:

Ärztliche Berufsfreiheit und Patientenrecht, Stuttgart 1994.

Franzki, Harald

:

Von der Verantwortung des Richters für die Medizin-Entwicklungen und Fehlentwicklungen der Rechtsprechung zur Arzthaftung, MDR 1994, 173 ff.

Franzki, Harald / Hansen, Britta

:

Der Belegarzt – Stellung und Haftung im Verhältnis zum Krankenhausträger, NJW 1990, Heft 12, 737-743.

Gächter, T. / Tremp, D.

:

Arzt und seine Grundrechte, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 1-50.

Gaibler, T. / Trengler, C.

:

Rechtliche Grundprinzipien bei arbeitsteiligem Zusammenwirken im Verhältnis Arzt – Pflegekraft, in: Patientensicherheit, Arzthaftung, Praxis– und Krankenhausorganisation, Berlin-Heidelberg 2006, 111 ff.

Garay, Alain

:

Le Conciliateur A L’Hopital, in: World Congress on Medical Law-Congrès Mondial de Droit Médical-Congreso Mundial de Derecho Médico, Siόfok, Hungary, August 2-6 1998, 241-252.

Gaβner, Maxmilian / Reich-Malter, Miriam

:

Die Haftung bei fehlerhaften Medizinprodukten und Arneimitteln – Recht und Rechtspechung, MedR 2006, Heft 3, 147-152.

Gattiker, Monika

:

Kausalhaftung für medinische Behandlungen–Realität oder Zukunftsmusik ?, AJP / PJA 6/2001, 645-660.

Gattiker, Monika

:

Arzt und Medizinprodukte, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 495-534 (Gattiker, Arzt).

Gellhorn, Walter

:

Medical Malpractice Litigation (U.S.) – Medical Mishap Compensation (N.Z.), Cornell Law Review-Volume 73, No.2, January 1988 : ABD’nde Tıbbi Kusur Davası – Yeni Zelanda’da Tedavide Şansızlık Tazminatı (Çev. Kemal BERKARDA), İHİD., Yıl. 7, S. 1-3 (1988), 5-36.

Genzel, Herbert / Siess, Martin

:

Ärztliche Leitungs– und Organisationsstrukturen im modernen Krankenhaus, MedR 1999, 1–12.

Giesen, Dieter

:

Die Zivilrechtliche Haftung des Arztes bei neuen Behandlungsmethoden und Experimenten, Bielefeld 1976.

Giesen, Dieter

:

Arzthaftungsrecht, Die zivilrechtliche Haftung aus medizinischer Behandlung in der BDR in Österreich unf in der Schweiz, JZ. Schriftenreihe, J.C.B Mohr (Paul Siebeck), 3. Aufl.,Tübingen, 1990, 192 ff. (Giesen, Arzthaftung).

Giray, Arslan Ümit

:

Malpraktis Açısından Hekimlerin Karakteristikleri ve İşyeri Fiziksel Koşullarının Akciğer Tüberküloz Hastalığı Teşhisinde Kullanılan Muayene Protokolü Uygulama Yeterliliğine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü), Ankara 1999.

Goliani, Paolo

:

Professional Liability: Another Burden on Doctors, in: World Congress on Medical Law, Siόfok, Hungary, August 2-6, 1998, Vol.1, Vol.2, Proceedings Rapports Actas, 257-262.

Göçmen, Erkin / Göçmen, Ş. Ali

:

Hasta Hakları Kavramı ve Hasta Hakları Yönergesi, İBD. C. 78, S. 53, 2004/1.

Gödicke, Patrick

:

Aufgabe der Deliktshaftung für Behandlungsfehler?, MedR 2008, Heft 26, 405-408.

Gökcan, Hasan Tahsin

:

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2017.

Gökmen, Habil /

Güleç, Sibel

:

Tıbbi Malpraktis Riskinin Yönetiminde Bir Araç Olarak Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Ocak 2010, S.1, 9-16.

Grafe, S. / Bruns, W.

:

Richtlinien – Leitlinien – Standards: aus ärztlicher und juristischer Sicht, ArztR 1998, 75–88.

Gross, Jost

:

Haftung für medizinische Behandlung im Privatrecht und im öffentlichen Recht der Schweiz, Bern 1987.

Gross, Jost

:

Die persönliche Freiheit des Patienten, Zur öffentlichrechtlichen Normierung des medizinischen Behandlungsverhältnisses, Bern 1977. (Gross, Die Persönliche Freiheit).

Güldiken, Fatma Özge

:

Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi) Ankara 2005.

Günday, Metin

:

İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2004.

Günter, Pierre-Yves

:

La responsabilité du médecin en Suisse, SJZ 89 (1983), Nr. 6, 93-101, Nr. 7, 115-116.

Güran, Sait

:

Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu-Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyum, Ankara 12/13 Mart 1982, İstanbul 1984, 77-87.

Gürelli, Nevzat

:

Hukuk Açısından Cerrahi Müdahalenin Sınırları, İÜHFM, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, C. XLV-XLVII, S. 1-4, C. 45-47, 1979-1980-1981, İstanbul, 267-275.

Güzel, Ali / Okur, Ali Rıza/ Caniklioğlu, Nurşen

:

Sosyal Güvenlik Hukuku, 5510 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış 12. Bası, İstanbul 2009.

Hahn, Bernhard

:

Zulässigkeit und Grenzen der Delegierung ärztlicher Aufgaben, NJW 1981, Heft 37, 1977-1984.

Hakeri, Hakan

:

Hastanın Hekimlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri, Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Kitabı, (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof.Dr. Öztan Öncel, Doç.Dr. Arın Namal, Doç.Dr. Yener Ünver, Doç.Dr. Hanzade Doğan), İstanbul 2005, 130-134.

Hakeri, Hakan

:

İlaç Üretimi ve Uygulanması Sırasındaki Hatalardan Ötürü İlaç Üreticisinin, Hekimin ve Eczacının Sorumluluğu, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla…, İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008 (Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Yener Ünver, Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, Arş.Gör. Onur Özcan), İstanbul 2008, 137-166.

Hakeri, Hakan

:

Sağlık Endüstrisi ve İşletmelerinde Kurumsal Hukuki Sorumluluk, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2007, Sayı: 4.

Hakeri, Hakan

 

:

Hastane Yönetiminin Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2008, 161-170.

Hakeri, Hakan

:

 

Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Hukuksal Sorumluluk, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Ocak 2010, S.1, 53-59.

Hakeri, Hakan

:

Tıp Hukuku, Güncellenmiş, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, Eylül 2015.

Hassan, William E.

 

:

Hastane Eczacılığı, (Çev. Büyükbingöl, Erdem ve

diğerleri), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1985.

Haller, U. /

Fink, D.

:

 

Von der Schuldfrage zur Fehlerkultur in der Medizin Risiken, Fehler und Patientensicherheit, in: Berg, Dietrich / Ulsenheimer, Klaus (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2006, 45 vd.

Hancı, Hamit

:

Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, 3. Baskı, Ankara 2006.

Hancı, Hamit

:

Hekimin Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı (1-3 Kasım 2008), Ankara 2008.

Hart, Dieter

:

Ärztliche Leitlinien–Definitionen, Funktionen, rechtliche Bewertungen, MedR 1998, 8–16.

Hart, Dieter

:

Organisationsaufklärung, MedR 1999, 47–50.

Hassold, Gerhard

:

Die Lehre vom Organisationvershulden, JuS 1982, 583-585.

Hatemi, Hüseyin

:

Organın Eyleminden Dolayı Tüzel Kişiliğin Sorumluluğu, MHE., Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, 21-22 Ekim 1977 Ankara, 1980, 129-140.

Hatemi, Hüseyin

:

Die Haftung juristischer Personen für ihre Organe im Türkischen Zivilrecht, (Hrsg.: P.Forstmoser/ C.Hegnauer /A.Heini / M. Keller / A.Meier-Hayoz / M.Rehbinder/H.M. Riemer/ W.R.Schluep und E. Stark), 4. Haftung im Gesellschaftsrecht, in: Türkisch-Schwezierische Juristenwoche 1980 in Zürich und Bern, Die Verantwortlichkeit im Recht, Bd. 1, Zürich 1981, 263 vd.

Hatırnaz, Gültezer

:

Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Ankara 2007.

Hausheer, Heinz

:

Arztrechtliche Fragen, SJZ 1977, 245-255 (Hausheer, Fragen).

Hausheer, Heinz

:

Unsorgfältige ärztliche Behandlung, in: GEISER / MÜNCH (Hrsg.), Schaden – Haftung – Versicherung, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. 5, Basel 1999, § 15, 719 ff. (Hausheer, Behandlung)

Hausheer, Heinz

:

Schweiz, in: Der ärztliche Behandlungsfehler, Eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssysteme, Detmold 2001, 173 ff. (Hausheer, Schweiz).

Heilmann, Joachim

:

Der Stand der deliktischen Arzthaftung, NJW 1990, Heft 24, 1513 ff.

Helvacı, Serap

:

Türk-İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul 2001.

Henke, N.

:

Rechtsprobleme ärztlicher Zusammenarbeit im ambulanten Bereich, NJW 1974, 2035-2040.

Hızal, Sevinç Arslan

:

Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hekimin ve Yönetimin Sorumluluğu, TODAİE Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programı, Ankara 1999.

Hiersche, Hans-Dieter / Hirsh, Günter

:

Recht und Medizin, Berlin-Heidelberg 1987.

Hirsch, Günter

:

Tendenzen zur Regelung der Arzthaftung in der Europäischen Gemeinschaft, in: Die Entwicklung der Arzthaftung, Mit 15 Abbildungen und 5 Tabellen (Hrsg. A. Laufs, Ch. Dierks, A. Wienke, T. Graf-Baumann, G. Hirsch) Berlin-Heidelberg-New York 1997, 149-157.

Hoffmann, Christian

:

Ausgewählte Fragen des Haftpflichtdeckungs- schutzes für Krankenhäuser, in: Erfüllung und Wahrnehmung Kommunaler Aufgaben und Pflichten, KSA, Vortragsveranstaltung im Rahmen der Mitgliederversammlung – 1995 am 23. November 1995 Berlin, 53-57.

Hohloch, Gerhard

:

Ärztliche Dokumentation und Patientenvertrauen, NJW 1982, Heft 46, 2577-2585.

Hollmann, Angela

:

Das Ärztliche Gespräch mit dem Patienten, NJW 1993, 1393-1399.

Honsell, Heinrich

:

Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, ZSR 1990, 135 ff., 141–150 (Honsell, ZSR 90).

Hübner, Ulrich

:

Die Versicherung der Haftpflicht im Heilwesen, in: ZVersWiss. 1990, 55-79.

Huster, Stefan / Kaltenborn, Markus (Hrsg.)

:

Krankenhausrecht, Praxishandbuch zum Recht des Krankenhauswesens, München 2010.

İçel, Kayıhan

:

Diş Hekiminin Sorumluluğu, Odonto Stomatoloji, C.2, S.6, 1963, 35-38.

İleri, Atilay

:

Zur Haftung des Arztes, SJZ 1981, 333-334.

İpekyüz, Filiz Yavuz

:

Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006.

Jahn / Kümper

:

Aus der Praxis eines Haftpflichtversicherers : Der Medizinschaden aus rechtlicher und medizinischer Sicht, MedR 93, 413 ff.

Jaun, Manuel

:

Haftung für Sorgfaltspflichtverletzung, Von der Willensschuld zum Schutz legitimer Integritätserwartungen, Bern 2007.

Jakops, Horst H.

:

Die zahnärztliche Heilbehandlung als Werklesitung, NJW 1975, 1437-1439.

Jasper, Margaret C.

:

Hospital Liability Law, Second Edition, Oceana’s Law for the Layperson, Legal Almanac Serie, Oceana, New York 2008.

Junghanns, Herbert

:

Die Aufklärungspflicht des Arztes, in: Die Aufklärungspflicht des Arztes, Stiftung Förderung der wissenschaftlichen Forschung über Wesen und Bedeutung der freien Berufe, Deutscher Ärzte – Verlag GMBH, Köln-Berlin 1962,59 vd.

Kamps, Hans

:

GKV-Mammographie – Screening – System oder Struk-turchaos, MedR 2009, Heft 27, 216-221.

Kaneti, Selim

:

Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve İspat Yükü, Prof. Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, 2, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul 1982, 523-537.

Kantar, Gülnaz

:

Modern Hastanelerde Organizasyonel ve Yönetsel Süreçte Yapılanma, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, 283-293.

Kaplan, Zafer

:

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Yasa Taslağı Neyi Amaçlıyor?, Toplum Sağlığı Kurultayı, 10-11 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu, İstanbul, Ağustos 2008, 95-103.

Karakaş, Fahri

 

:

Ölüm ve Sakatlık Hallerinde Maddi Zararın Hesap Yöntemleri, in: Ölüm ve Cismani Zarar Halllerinde Zararın ve Tazminatın Hesap Edilmesi Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 10-11.XII.1993 Ankara 1994, 103-109

Karakaya, Hamiyet

:

 

Hastane Etik Kurullarının Tarihçesi, Yapısı ve İşlevleri üzerine, Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri – Tıbbî Etik – (Tıp Etiği – Hukuku – Tarihi Dergisi), Yıl: 1993, C.:1, S.1 Aralık, 12-21.

Karayalçın, Yaşar

:

Özel Sigorta Hukuku Açısından Ölüm ve Cismani Zarar Riskleri,, in: Ölüm ve Cismani Zarar Halllerinde Zararın ve Tazminatın Hesap Edilmesi Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 10-11.XII.1993 Ankara 1994, 119-137.

Karger=Decker

:

Die Geschichte der Medizin von der Antike bis zur Gegenwart, 2001.

Katoğlu, Tuğrul

:

Ekip Halinde Yürütülen Faaliyetlerde Güven İlkesi ve Ceza Sorumluluğu, TBBD., 2007, S. 68, 29-42.

Kavrakoğlu, İbrahim

:

Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul 1996 (Toplam Kalite)

Kavrakoğlu, İbrahim

:

Kalite / Kalite Güvencesi ISO 9000, İstanbul 1999.

Kavuncubaşı, Şahin

:

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara 2000.

Kavuncubaşı Şahin     

:

Hastanelerde Standartları Oluşturmanın Hastaneler, Sağlık Personeli ve Kullanıcı Olan Hastalar Açısından Olumlu ve Olumsuz Yanları ile Ülkemizde Bir Akreditasyon Kurumunun Yararları – Forum, Modern Hastane Yönetimi, C. 2, S. 8, Kasım-1998.

Kaya, K. / Kaya, S.

:

Türkiye’de Özel Hastanelere Genel Bir Bakış, Toplum ve Hekim, Eylül-Aralık 1995, C. 10, S. 69-70, 62-69.

Kayalı, Zeki

:

Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Tıbbî Müdahaleler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996.

Kazakçı, Handan Akpınar

:

Toplam Kalite Yönetimi İle Örgüt Kültürü İlişkisi ve Kamu Sağlık Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, 345-355.

Kazık,Yahya

 

 

:

Özel Hukuk Açısından Muayenehane ve Özel Hastanede Verilen Tıbbî Yardımlarda Hekimin Hukukî Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2002.

Keller / Landmann

:

Haftpflichtrecht, Ein Grundriss in Tafeln, 2. verbessert und ergänzte Aufl., Zürich 1980.

Kempter, Marco

:

Medizinische Sorgfaltstandards, Berlin 2005.

Kern, Bernd-Rüdiger

:

Haftungsrechtliche Fragen und Probleme des ambulanten Operierens, NJW 1996, Heft 24, 1561-1564 (Kern, NJW 96).

Kern, Bernd-Rüdiger

 

:

Organisationsverschulden – Ausdruck institutioneller Sorgfaltspflichtverletzungen, MedR 2000, 347-352 (Kern, MedR 2000).

Kern, Bernd- Rüdiger

:

Organisationsverschulden in der Judikatur, in: Berg, Dietrich / Ulsenheimer, Klaus (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2006, 59 vd.

Kern, Gerson

:

Recht auf Gesundheit – zivilrechtliche Reflexionen, in: Recht auf Gesundheit (Hrsg.: Barta, Heinz / Kern, Gerson), Schriftenreihe Colloquium, Band. 5, Wien 2002, 107-202.

Kieser, Ueli

:

Arzt als Gutachter, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 421-456.

Kıcalıoğlu, Mustafa

:

Yargı Kararları Işığında Doktorun (Hekimin) Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluğu, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Yıl:1, S: 4, Aralık 2006, 16-29.

Kılıçoğlu, Ahmet M.

:

Hekimin Hukuksal Sorumluluğu, Türkiye Klinikleri Tıbbî Etik Dergisi, Ankara, Yıl:1996, C.4, S.1, 9 vd.

Kılıçoğlu, Ahmet M.

:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 11. Bası, Ankara 2009.

Klein, M.

:

Voll beherrschbare Risiken, Deutsches Ärzteblatt, 2008, 105, 17: 783-784.

Kleinwefers, Herbert / Wilts, Walter.

:

Vertragliche Schadensersatzansprüche des Patienen bei gespaltenen Arzt–Krankenhaus Verträgen, VersR 1964, 201–208.

Kleinewefers, Herbert

:

Umfang und Grenzen der Aufklärung des Patienten über ärztliche Maßnahmen und ihre Folgen, in: Die Aufklärungspflicht des Arztes, Stiftung Förderung der wissenschaftlichen Forschung über Wesen und Bedeutung der freien Berufe, Deutscher Ärzte – Verlag GMBH, Köln-Berlin 1962

Kocatürk, Utkan

:

Tıp Terimleri El Sözlüğü, Genişletilmiş Dördüncü Basım, Ankara 2006.

Kocatürk, Utkan

:

Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü – İngilizce, Latince, Grekçe Tıp Terimlerinin Dilimizdeki Karşılıkları, Onuncu Basım, İstanbul 2005 (Kocatürk, Açıklamalı Tıp).

KocayusufpaşaoğluNecip

:

Borçlar Hukukuna Giriş – Hukuki İşlem – Sözleşme, KOCAYUSUFPAŞAOĞLU / HATEMİ / SEROZAN / ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, İstanbul 2008

Koçel, Tamer

:

İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, 8. Bası, İstanbul, Mart-2001.

Kolkmann, Friedrich, Wilhem

:

Leitlinien und Qualiatatssiherung, in: Hart, Dieter (Herausgeber), Ärztliche Leitlinien - Empirie und Recht professineller Normsetzung, 1. Aufl., Baden-Baden, 2000, 49-60.

Koller, Alfred

:

Die zivilrechtliche Haftung des Arztes für das unverschuldete Fehlschlagen einer Sterilisation, in: ALFRED KOLLER (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, St. Galen 1997, 1 ff.

Koyuncu, Adem

:

Das Arzthaftungsrecht in Deutschland – Ein Überblick, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim/October/Oktober 2008, Vol. I N.1, Editörler: Hanzade Doğan, Fatih Selami Mahmutoğlu, Arın Namal, 73-82.

Kök, Ahmet Nezih

:

Hekim Sorumluluğunu Tespit ve Yüksek Sağlık Şurası (YSŞ) Örnekleri, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, 2007, İstanbul Barosu Yayınları, Birinci Basım Eylül 2007, 61-70.

Kök, Ahmet Nezih

:

Tıbbî Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık Şurası, Sağlık Hukuku Kurultayı (1-3 Kasım 2008), Ankara 2008.

Köprülü, Ömer

:

Hekimin Hukukî Sorumluluğu, İBD, C. 58, S. 10-11-12, 1984, 589-613.

Krasney, Otto Ernst

:

Versicherungsschutz während Krankenhausbehandlung und medizinischer Rehabilitation durch die gesetzliche Unfallversicherung, in: Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: Hans-Jürgen Ahrens, Christian von Bar, Gerfried Fischer, Andreas Spickhoff, Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg 2009, 317-329.

Kuhlendahl, Hans

:

Ärztlicher Entscheidungensspielraum Handlungszwänge, in: Festschrift für Paul Bockelmann (Hrsg. von Arthur Kaufmann u.a.), München 1979, 465-471.

Kuhlmann, Goetz-Joachim

:

Zur ärztliche Aufklärungspflicht, – Ein neuer Versuch zur Lösung des Problems –, NJW 1973, Heft 50, 2239-2240.

Kuhn, Morit W.

:

Die Rechtliche Beziehung zwischen Arzt und Patient, in: Heinrich Honsell (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, Zürich 1994, 21 ff. (Kuhn, Handbuch).

Kuhn, Moritz W.

:

Aktuelle Probleme in der Ärztehaftpflicht, SJZ 89 (1993), Nr. 15, 257 – 266; Nr. 16/17, 284–288. (Kuhn, SJZ 89).

Kuhn, Moritz W.

:

Die Entwicklung in der Haftpflicht des Arztes, ZSR Bd. 105, 1986, I. Halbbd., 473 ff. (Kuhn, ZSR 86).

Kuhn, Moritz W.

:

Ärztliche Aufklärungspflicht, SÄZ 76 (1995), 321 vd. (Kuhn, SÄZ 76).

Kuhn, Moritz W.

:

Die Haftung in der Schweiz, MedR 1999, Heft 6, 248-254 (Kuhn MedR 99).

Kuhn, Moritz W.

:

Arzt und Haftung aus Kunst- bzw. Behandlungsfehlern, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 601-668 (Kuhn, Behandlung).

Kuhn, Moritz W. / Poledna, Tomas (Hrsg.)

:

Arztrecht in der Praxis, 2. Aufl., Zürich 2007.

Kuhn, H. / Rusca, G.A. / Stettler, S.

:

Rechtsfragen der Arztpraxis, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 265-350

Kunz-Schmidt, Susanne

:

Bedienungsfehler beim Einsatz von Medizintechnik, voll beherrschbares Risiko und nichtärztliche Mitarbeiter, MedR (2009), 27: 517-524.

Künhe, Hans-Heiner

:

Innerbehördliche Scweigepflicht von Psyhologen, NJW 1977, Heft 33, 1478 ff.

Kurtulmuş, Sevgi

:

Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetemi, İstanbul 1998.

Kuş, Murat

:

Kalite Kavramı, Avrupa Birliği Kalite Politikası ve Türkiye’deki Kalite Faaliyetleri, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No: 48, 1. Baskı, Ankara / Mart 1999.

Kuş, Hasan

:

Sağlık Sektöründe Akreditasyon ve ISO Standartları, Management-Education-Research-Informatics for Health (http://www.merih.net/m1/whaskus02.htm)  (09.11.2009).

Kutlu, Aygün

:

AGB-Kontrolle bei stationärer krankenhausaufnahme, MedR – Schriftenreihe Medizinrecht, Berlin-Heidelberg 2006.

Langendonck, Jef van

:

Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik ve Nitelik, “Avrupa’da Sosyal Koruma, Değişim ve Sorunlar”, ETUC – ETUI Konferansı, Brüksel 7-8 Kasım 1996 (Derleyenler: Alessandra Bosco-Martin Hutsebut; Çevirenler: Başak Çalı-Bülen Piyal- Evren Balta), Türk Harb-İş Sendikası, Birinci Baskı Brüksel-1997, Ankara Aralık-1998, 341-360.

Laufs, Adolf / Uhlenbruck, Wilhem

:

Handbuch des Arztrechts, 3. neubearb. Aufl. (Hrsg. von Adolf Laufs. Und bearb. von Herbert Genzel…) München 2002.

Laufs, Adolf

:

Zur deliktsrechtlichen Problematik ärztlicher Aufklärung, NJW 1969, 529-533 (Laufs, NJW 69).

Laufs, Adolf

:

Krankenpapiere und Persönlichkeitsschutz, NJW 1975, Heft 32, 1433-1437 (Laufs, NJW 75).

Laufs, Adolf

:

Die Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht und ihre deliktische Rechtsfolge, NJW 1974, Heft 45, 2025-2030 (Laufs, NJW 74).

Laufs, Adolf

:

Arztrecht und Grundgesetz, in: Muβgnug (Hrsg.), Rechtsentwicklung unter dem Bonner Grundgesetz, Heidelberg 1990, 145-163 (Laufs, Arztrecht)

Laufs, Adolf

:

Die Entwicklung des Arztrechts 1993/1994, NJW 1994, Heft 24, 1562-1571. (Laufs, NJW 94).

Laufs, Adolf

:

Handbuch des Arztrechts, 5. verbesserte und erweiterte Aufl. München 2002 (Laufs, Hnadbuch)

Leigh – Taylor, N.

:

Doctor und the Law, London 1976.

Lenz / Dettling / Kieser

:

Krankenhausrecht, Planung-Finanzerung-Wettbewerb, Stuttgart 2007.

Lepa, Manfred

:

Beweisprobleme im Arzthaftungsprozess, NJW 2001, Heft 11, 441 ff.

Lichtmannegger, R. / Burdelski, K.A.

:

Rechtliche Aspekte der interdisziplinären ärztlichen Zusammenarbeit, in: Patientensicherheit, Arzthaftung, Praxis– und Krankenhausorganisation, Berlin-Heidelberg 2006, 95 ff.

Lippert, Hans-Dieter

:

Das Organisationsverschulden in Hochschulklinika – zivilrechtliche Aspekte, NJW 1984, Heft 46, 2606-2011.

Löffler, Walter

:

Die Haftung des Arztes aus ärztlicher Behandlung, Diss., Zürich 1945.

Luig, Klaus

:

Der Arztvertrag, in: Vertragsschuldverhältnisse, Vahlens Rechtsbücher, Reihe Zivilrecht, Bd. 3, mit Beiträgen von Wolfgang Gitter u.a. München 1974, 223-257.

Lutz

Ambulantes Operieren im Krankenhaus aus haftungsrechtlicher Sicht BADK Nov. 1995, Sonderheft Krankenhaushaftung, 18-20.

MacEachern, Malcolm T.

:

Hospital Organization and Management, Physicians' Record Co., Chicago 1935.

Marti, M. / Straub, P.

:

Artz und Berufrecht, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W. Kuhn / Tomas Poledna), 4. Kapitel, 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 233-264.

Martis, Rüdiger / Winkhardt-Martis, Martina

:

Arzthaftungsrecht, Fallgruppenkommentar, 2. Aufl., Köln 2007; 3. Aufl., Köln 2010.

Matusche- Beckmann, Annemarie

:

Das Organisationsverschulden, Tübingen 2001.

Mojon-Azzi, Stefania

:

Management der ärztlichen Gruppenpraxis, St. Galler Schriften zu Management und Ökonomie im Gesundheitswesen, Bd. 1, Bern-Stutgart-Wien 2002.

Möller, Karl-Heinz

:

Verfahren zur Erledigung von Streitigkeiten in ärztlichen Kooperationen, MedR 2009, Heft 27, 119-129.

Müller-Graff, Peter-Christian

:

Berufshaftung und Organisationshaftung bei der ärztlichen Anfängeroperation – BGHZ 88, 248, in: JuS 1985, 352-360.

Müller, Gerda

:

Beweislast und Beweisführung im Arzthaftungsprozeβ, NJW 1997, Heft 46, 3049 ff. (Müller, NJW 97).

Müller, Gerda

:

Ärztliche Kompetenz und Patientenautonomie, MedR 2009, 27, 309-313. (Müller, MedR 2009).

Müller, Hans-Werner

:

Führungsaufgaben im modernen Krankenhaus, 2. Aufl., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1983.

Münchrath, Rainer

:

Qualitätsmanagement in Verkauf und Service: Kundenorientierte Dienstleistungen nach DIN ISO 9000 ff, 1995.

Namal, Arın

:

Hastanın İlaç Kullanma Kararına Etki Eden Sorunlu Araçlar: Sağlık Portalleri ve İlaç Prospektüsleri-Etik Bakışın Düşündürdükleri, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Tıp Fakültesi -Eczacılık Fakültesi, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla…, İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008 (Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Yener Ünver, Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, Arş.Gör. Onur Özcan), İstanbul 2008, 211-232.

Namal, Arın

:

Yoğun Bakım İnsancıllık Karşıtı mı? Hasta Merkezli Yoğun Bakım İçin Önemli Bazı Etik Kavramlar, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, (Editörler: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan-Erdemir, Prof. Dr. Öztan Öncel, Doç.Dr. Zafer Zeytin, Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Arş.Gör. Vet. Hek. Sezer Erer, Uz.Dr. Hakan Ertin, Uz.Dr. Elif Atıcı), İstanbul 2007, 265-282 (Namal, Yoğun Bakım)

Narr, Helmut / Rehborn, Martin

:

Arzt–Patient–Krankenhaus, 2. Aufl., München 1991.

Neilhart, Karl

:

Behandlungsrecht des Arztes und ärztliche Aufklärungspflicht in der Sicht des Arztes und des Juristen, NJW 1956, Heft 30, 1097-1100.

Nixdorf

:

Befunderhebungspflicht und vollbeherrschbare Risken in der Arzthaftung – Beweislastverteilung im Fluβ ?, VersR 1996, 160 vd.

Nüβgens, Karl

:

Zwei Fragen zur zivilrechtlichen Haftung des Arztes, in: Festschrift für Fritz Hauβ zum 70. Geburtstag, Karlsruhe 1978, s. 287 ff.

Obderbecke, HansWolfgang

:

Arzt und Krankenpflege : Konfliktfelder und Kompentzen, MedR 1996, 542–545.

Odacıoğlu, Yaşar /

Şahin, Ümit

:

Hastane İşletmeciliğinde Kalite Kavramı, TKY ve ISO – EN – TSE 9001 KGS Bağlamlarında Halkla İlişkilerin Önemi, Medikal Teknik, S.142, Mayıs 1998.

Offermanns, Matthias

:

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9000, Düsseldorf 1998.

Ollenschlager, Günther / Thomeczek, C.

:

Ärztliche Leitlinien–Definitionen, Ziele, Implementierung, in: Curriculum Quatitätssicherung / Ärztliches Quatitätsmanagement, Band 1, Köln 1996, 177-181.

Oğuz, Yasemin N.

:

Tıp Etiği Açısından Tazminat Kavramı ve Bir Değer Olarak Bağışlama, Sağlık Alanında Etik ve Hukuk Uluslararası Sempozyumu 17-19 Nisan 2008, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş., İstanbul 2008, 27-31.

Oğuzman, M.Kemal/ Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe

:

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Mevzuata Uyarlanmış 9. Bası, İstanbul 2009.

Osmanoğlu, Gökhan

:

Güvenli Cerrahi Uygulamaların Sağlanması, Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitim Notları, Medicana International Ankara Hastanesi – Hasta Güvenliği Derneği (HGD) 27 Mart 2010, Ankara 2010

Oswald

:

Analyse der Sorgfaltspflichtverletzung, Diss., Zürich 1988.

Ott, H.

:

Ärztliches Berufsrecht, in: Handbuch des Arztrechts, (Hrsg. Heinrich Honsell), Zürich 1994, 215 vd.

Ott, Werner E.

:

Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung des Arztes, Diss., Zürich 1978 (Ott, Haftung).

Ott, Werner E.

 

:

Das medizinische Gutachten – insbesondere das Fehler- und Kausalitätsgutachten im Arzthaftpflichtrecht, in: HAVE Das medizinische Gutachten, Erweiterter Sonderdruck der Tagungsbeiträge zum 5. Personen-Schaden-Forum 2006, 12 ff.

Ovalı, Fahri

:

Hasta Güvenliği Yaklaşımları, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Ocak 2010, S.1, 33-43.

Ozanoğlu, Hasan Seçkin

:

Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü, AÜHFD., C. 52, S.3, Ankara 2003, 55-77

Öncel, Öztan

 

:

Hekim Görevleri, Sorumluluğu ve Tıbbi Sorumluluk, Çağdaş Tıp Etiği (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir-Prof.Dr. Öztan Öncel-Doç.Dr. Şahin Aksoy), İstanbul 2003, 149-162.

Özbek, Mustafa Serdar

:

Uzman Görüşünün Yargılamada Değerlendirilmesi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi (TNBHD), 2017 / 1,  Ankara 2017, 63 vd.

Özdemir, H.Gökçe

:

Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme (Negotiorum Gestio), Ankara 2001.

Özdemir, Hayrünnisa

:

Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004.

Özgüldür, Serdar

:

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Açıklama-Yorum-Yargı Kararları, Ankara 1996.

Özkan, Hasan /

Akyıldız, Sunay

:

Açıklamalı – İçtihatlı Hasta – Hekim Hakları ve Davaları, 1. Baskı, Ankara Temmuz 2008.

Özkan, Zehra

:

İngiliz Hukukunda İyileşme Şansı Kaybının Tazmini, AÜHFD 70.Yıl, C.62, S.4, Yıl 2013, 1105-1138.

Özpınar, Berna

:

Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2007.

Özsunay, Ergun

:

Hekim ve Hastanenin Hukuksal Sorumluluğu, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, 2007, İstanbul Barosu Yayınları, Birinci Basım Eylül 2007, 89-96.

Öztan, Bilge

 

:

Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 272, Ankara 1970.

Öztürk, Recep

:

Hastane Enfeksiyonları : Sorunlar, Yeni Hedefler ve Hukuki Sorumluluk, Hastane Enfeksiyonları:Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi No:60, Ocak 2008, 23-29.

Öztürk, Recep

:

 

Hastane Enfeksiyonlarında İşbirliğinden Kaynaklanan Sorunlar, VII. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, Ankara 2011, 1-5. (Öztürk, Hastane Enfeksiyonu).

Öztürkler, Cemal

:

Hukuk Uygulamasında Tıbbî Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Yenilenmiş-Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2006.

Özyaral, Oğuz

:

Kirli Hastane Sendromu, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009 Merit Crystal Cove Hotel, Girne-KKTC, Bildiri Kitabı (Editörler: Selma Söyük, Onur Yarar), 200-205.

Palandt

:

Bürgerliches Gesetzbuch, Band 7, 69. neuebearbeitete Aufl., München 2010.

Pally, Ursina

:

Arzthaftung mit den Schwerpunkten Schwangerschafts-betreuung und Geburtshilfe, Zürich 2007.

Petek, Hasan

:

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2009.

Pflüger, Frank

:

Patientenaufklärung über Behandlungsqualität und Versorgungsstrukturen – Erweiterte Haftungsrisiken für Arzt und Krankenhaus?, MedR 2000, Heft 1, 6-9.

Pilchmaier, Heinz / Kienzle, Friedrich

:

Rechte und Pflichten des Arztes, in: Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: Hans-Jürgen Ahrens, Christian von Bar, Gerfried Fischer, Andreas Spickhoff, Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg 2009, 415-423.

Pohl, Meinhard

:

Organisation und Organisationsverschulden im Krankenhaus, BADK Nov. 1995, Sonderheft Krankenhaftung, 2-9.

Poizat, Henri

:

Sağlık Bakım Sistemlerinde Rekabet ve Dayanışma, “Avrupa’da Sosyal Koruma, Değişim ve Sorunlar”, ETUC – ETUI Konferansı, Brüksel 7-8 Kasım 1996 (Derleyenler: Alessandra Bosco-Martin Hutsebut; Çevirenler: Başak Çalı-Bülen Piyal- Evren Balta), Türk Harb-İş Sendikası, Birinci Baskı Brüksel-1997, Ankara Aralık-1998, 361-370.

Polat, Oğuz

:

Tıbbi Uygulama Hataları, Ankara 2005.

Pozgar, George D.

:

Legal Aspects of Health Care Administration, 9 th. ed. Sudbury 2004.

Puder, Horst

:

Der medizinische Sacverständige im Arzthaftungsrecht 1995, 22-25.

Quaas, Michael

:

Aktuelle Fragen des Krankhausrechts, MedR 2002, s. 273 ff.

Quass, Michael / Zuck, Rüdiger

:

Medizinrecht – Öffentliches Medizinrecht – Pflegeversicherungsrecht – Arzthaftpflichtsrecht – Arzthaftpflichtrecht – Arztstrafrecht, NJW Praxis, im Einvernehmen mit den Herausgebern der NJW Herausgegeben von Rechtsanwalt Prof. Dr. Konrad Redeker / Rechtsanwalt Felix Buse, Bd. 72, 2. vollständig neu bearbeitete Aufl., München 2008.

Rabel, Ernst

:

Die Haftpflicht des Arztes, Leipzig 1904.

Rabel, Ernst

:

Umstellung der Beweislast, insbesondere der prima facie Beweis, in: RheinZS 12 (1923), 428-442.

Ratajczak, Thomas

:

Die Qualifikation des Arztes als Sachverständiger, in: Der medizinische Sachverständige, Recht der Medizin, Bd.2, 1995, 61-74.

Ratzel, Rudolf

:

Behandlungsvertrag (Arzt- / Patientenverhältnis) und Haftung, in: Rechtshandbuch Medizinische Versorgunszentren, (Hrsg. Dr. Franz-Josef Dahm / Dr. Karl-Heinz Möller / Dr. Rudolf Ratzel), Berlin-Heidelberg 2005, 223-228.

Ratzel, R. / Lippert, Hans-Dieter

:

Kommentar zur Musterberufsordnung der deutschen Ärzte (MBO), 3. Aufl., Berlin u.a. 2002.

Rehborn, M.

:

Aktuelle Entwicklungen im Arzthaftungsrecht, MDR 1999, 1169 ff.

Reiling, Emil

:

Die Grundlagen der Krankenhaushaftung – Eine kritische Bestandsaufnahme, MedR 1995, 443–455.

Reinhold, Weber

:

Muβ im Arzthaftungsprozeβ der Arzt seine Schuldlo- sigkeit beweisen? NJW 1997, Heft 12, 761 ff.

Reisoğlu, Seza

:

Hekimin Hukuki Sorumluluğu, MHAUM, Sorumluluk Hukukundaki Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Ankara 13/14 Mart 1982, İstanbul 1983, 1 vd.

Reisoğlu, Safa

:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yirmikinci Bası, İstanbul 2011.

Rey, H.

:

Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl., Zürich 1988.

Rhiner, Robert

:

Ärzte als Betroffene im medizinischen Haftpflichtfall, in: HAVE Das medizinische Gutachten, Erweiterter Sonderdruck der Tagungsbeiträge zum 5. Personen-Schaden-Forum 2006, 141 ff.

Riedel, Gert

:

Die Haftung für Verbrennungen bei Anwendung von Elektro – Chirurgie – Geräten, MedR 2009, 27, 83-85.

Robbers, Jörg

:

Die Krankenhausbehandlung, Bd. 1 und Bd.5, Dusseldorf 1999.

Robertson, Gerald B.

:

Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada, 3 rd. Edition, Carwell Thomson Professional Publishing, Ontorio 1996.

Roggo, Antoine

:

Roadmap Aufklärung von Patienten, in: Fellmann /Poledna (Hrsg.), Die Haftung des Arztes und des Spitals, Zürich/Basel/Genf 2003, 73 ff. (Roggo, Roadmap).

Roggo, Antoine

:

Aufklärung des Patienten – Eine ärztliche Informationspflicht, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Diss., Bern 2002 (Roggo, Äufklarung)

Rosenau, Hennig

:

Ein arztfreier Raum im Krankenhaus ?, ArztR 2000, 266–273.

Rumler-Detzel, Pia

:

Arbeitsteilung und Zusammenarbeit in der Chirurgie, VersR 1994, Heft 7, 254-258. (Rummel-Detzel VersR 94).

Rumler-Detzel, Pia

:

Die Sachverhaltsfeststellung im Arzthaftungsprozess, in: Der medizinische Sachverständige, 119 ff.

Salgar, K. /

Sur, Haydar.

:

Hastane Acil Birimleri Örgütlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 1998.

Sarıkaya, Hatice / Şahan, Nazife

:

Hastanelerde Kullanım Yönetimi, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, 305-316.

Sarıtaş, Hatice

:

Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, Ankara 2005.

Sarp, Nilgün / Tükel, Burhan

:

İbn-i Sina Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması”, AÜTF. Mecmuası, C.52, S.3, 1999, 147-151.

Savaş, Halide

 

:

Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları, Ceza-Hukuk, Ankara 2007.

Şelimen, Deniz /

Mumcu, Gonca (Editörler)    

:

Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları, Ankara 2011.

Sayıner, Arzu

:

Hastane İnfeksiyonları ve Viruslar, (Editörler: Prof. Dr. Ayşe Yüce – Prof.Dr. Nedim Çakır, 2. Baskı, İzmir 2009, 23-28.

Schieman,        Gottfried

:   

Kausalitätsprobleme bei der Arzthaftung, in: Festschrift für Claus-Wilhelm CANARIS zum 70. Geburtstag, (Hrsg. von Andreas Heldrich-Jürgen Prölss-Ingo Koller-Katya Langenbucher-Hans ChristophGrigoleit-Johannes Hager-Felix Christopher-Jörg Neuner-Jens Petersen-Reinhard Singer), Bd.1, München 2007, 1161-1174.

Schlechtriem, Peter / Schmidt Kessel, Martin  

:

Schuldrecht Allgemeiner Teil, Sechste, neubearbeitete  Auflage, Tübingen 2005.

Schloβer, Philipp

:

Der gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag bei wahlärztlichen Leistungen, MedR 2009, Vol.27, N.6 / June, 313-318.

Schluep, Walter R.

:

Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in: HONSELL / VOGT / WIEGAND (Hrsg.) Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529, 2. Aufl., Basel–Frankfurt a.M. 1996 (Schluep, OR)

Schluep, Walter R.

:

Innominatverträge, Basel 1979. (Schluep, Innominatverträge).

Schlund, Gerhard H.

:

Zu den juristischen Besonderheiten des Arzhaftungsprozeses, in: Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: Hans-Jürgen Ahrens, Christian von Bar, Gerfried Fischer, Andreas Spickhoff, Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg 2009, 463-480.

Schmid, Hugo

:

Die Grundlagen der ärztlichen Aufklärungspflicht NJW 1984, Heft 46, 2601 ff.

Schmid, Markus

:

Aspekte und Thesen der Azthaftung, in: Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, Peter Jung (Hrsg.), Zürich/Basel/Genf 2007, 111-134.

Schmidt, Eike

 

Der ärztliche Behandlungsfehler im Spannungsfeld zwischen medizinischem Versagen und juristischer Problembearbeitung, –zu den unerlässlichen rechtsdogmatischen Vorgaben für eine verlässliche Konfliktarbeitung –, MedR (2007) 25: 693-702.

Schmidt, Karl-Josef

:

Zertifiziert Qulitäts-Managementsystems nach der ISO 9001, f&w 1996, 3–7.

Schnyder, B.

:

Die Haftung des Arztes für seinen Vertreter, SJZ 1955, 105 ff.

Scholz, Rainer

:

Haftung und Schadensberechnung bei ärztlichen Behandlungsfehlern – Eine Übersicht über neuere Rechtsprechung –, VersR 1996, Heft 19, 817 ff.

Schramm, Stephan

:

Der Schutzbereich der Norm im Arzthaftungsrecht Beiträge zum Privat- und Wirtschaftsrecht 79, Karlsruhe: VVW, 1992.

Schreiber, Hans-Ludwig

:

Das Kind als Schaden – Ärztliche Haftung in der Reproduktions- und Pränatalmedizin, ZaeFQ, 26. Symposion 2002 – Juristen und Ärzte Reproduktionsmedizin–Umstrittene Grenzziehung, 423-429.

Schumann, Ekkehard

:

Die Therapiefreiheit des Arztes und die Einfuhr von Blut seiner Patienten zu Zwecken der Diagnostik oder der Bearbeitung, in: Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: Hans-Jürgen Ahrens, Christian von Bar, Gerfried Fischer, Andreas Spickhoff, Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg 2009, 511-543.

Seçim, Hikmet

:

Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 797, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 407, (Editör: Filiz Seçim), Eskişehir, Eylül 1997.

Seçim, Hikmet

:

Hastane Yönetim ve Organizasyonu: Türkiye’de Hastanelerin Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1991.

Seehafer, Wilfried

:

Der Arzthaftungsprozeβ in der Praxis, Berlin/Heidelberg/New York 1991.

Selbmann, Hans-Konrad

:

Konzeption, Voraussetzungen und Durchführung qualitätssichernder Maβnahmen, das Krankenhaus 1990, 470-474.

Serozan, Rona

:

Tüzel Kişiler, Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, İstanbul 1990.

Sethe, Rolf / Krumpaszky, Hans

:

Arzthaftung und Qualitätmanagement in der Medizin, in: VersR 1998, 420-430.

Shin, Y.S.                                    

:

Hospital Accreditation – A universal perspective, World Hospitals, 1995.

Siegel, Adrian M.

:

Empflehlung zum Erstellen eines medizinischen Gutachtens – die Sicht des ärztlichen Experten, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 783-806.

Somer, Pervin

 

:

 

Ro Roma Hukukunda Hekimin Sorumluluğu, MÜHF-HAD., C.14, S.4, 2007,  Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk- (Sempozyum Özel Sayısı), İstanbul 2008, 133-151.

Somer, Pervin

:

gE Bizans’ta Hekimlik / Medicine in Byzantium, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık / Health in Istanbul From Past to Present, Kongre Bildiri Kitabı, Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Dwemirhan Erdemir – Prof.Dr. İbrahim Başağaoğlu – Prof.Dr. Öztan Öncel – Dr.Sezer Erer), İstanbul 2010, 663-675. (Somer, Bizans).

Somer, Pervin

:

Sağlık Yöneticisi, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2011.

Somer, Pervin             

:

Tıbbi Kayıtlar, Ankara Barosu III. Sağlık Kurultayı Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2010 Ankara, 526-553.

Specht

:

Haftung im Krankenhaus aus ärztlicher Sicht, ZaeF 1995, 620-622.

Speller, S.R.

:

Law of Doctors and Patient, London 1973.

Spickhoff, Andreas

:

Ausschluβ der Haftung des Krankenhausträgers für Ärztliche Leistungen durch AGB?, VersR 1998, 1189-1198.

Spickhoff, Andreas / Seibl, Maxmilian

:

Haftungsrechtliche Aspekte der Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches Medizinpersonal, MedR 2008, Heft 26, 463-473.

Sprau, Hartwig

:

Titel 27. Unerlaubte Handlungen, in: Bürgerliches Gesetzbuch, Band 7, 69., neuebearbeitete Aufl., München 2010.

Stange

:

Der gespaltene Arzt – Krankenhausvertrag, BADK Nov. 1995, Sonderheft Krankenhaushaftung, 14-17.

Stammberger, Wolfgang

:

Fragen der Heilbehandkung in straf- und zivilrechtlicher Sicht, in: Die Aufklärungspflicht des Arztes, Stiftung Förderung der wissenschaftlichen Forschung über Wesen und Bedeutung der freien Berufe, Deutscher Ärzte – Verlag GMBH, Köln-Berlin 1962.

Stauch, Marc / Wheat, Kay

:

Sourcebook on Medical Law, Cavandish Publishing Limited, London 1999.

Steffen, Erich/ Dressler, Wolf-Dieter

:

Arzthaftungsrecht, Neue Entwicklungslinien der BGH-Rechtsprechung, 9. neubearbeitete Aufl., Köln 2002.

Steffen, Erich

:

Formen der Arzthaftung in interdisziplinär tätigen Gesundheitseinrictungen, MedR 2006, Heft 2, 75-80.

Steinbeck, Anja

:

Was ist ein Arzneimittel?, MedR 2009, Heft 27,145-149.

Steinhilper, Gernot / Schiller, Herbert

:

Wie sicher ist der “sicherste” Weg?, – BGH überzieht Anforderungen an die anwaltliche Beratungspflicht im Vertragsarztrecht, MedR 2007, 354 ff.

Stone, J.E.

 

 

Law for Hospital Authorities, London: Faber and Faber, 1940.

Stodolkowitz ,                         

 Heinz Dieter                 

:

Beweislast und Beweiserleichterungen bei der Schadensursäclichkeit von Aufklärungspflichtverletzungen, VersR 1994, Heft 1, 11-15.

Stöckli, U.Eggenberger

:

Arzt und Heilmittel, in: Arztrecht in der Praxis (Hrsg.: Moritz  W.Kuhn / Tomas Poledna), 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007, 457-494.

Strickler, Hanspeter

:

Die Entwicklung der Gefährdungshaftung : Auf dem Weg zur Generalklausel?, St. Galler Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht Bd. 2, Bern-Stuttgart 1983.

Stumpf, Christoph A. / Voigts, Helge-Marten

:

Gesundheitsmarkt zwischen Kooperation und Korruption, Rechtliche Grenzen der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Leistungserbringern nach Standes- und Wettbewerbsrecht, MedR 2009, Heft 27, 205-210

Sturner, Rolf

:

Die schweizerische Arzthaftung im internationalen Vergleich, SJZ 1984, 121-130.

Sur, Haydar

:    

Sağlık Sektöründe Sağlıklı Yönetim, Birinci Baskı, İstanbul 2006.

Sürer, Ebru

 

:

Tıbbi Kayıtlar, Kaytıların Tutulması ve Saklanması, Bitirme Tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir 2015.

Sürücü, Aysel / Ünlüoğlu, İlhami / Şahin, Ümit                 

:

Hastane İşletmeciliğinde Eczane Hizmetlerinin Önemi, Medikal Teknik, S. 144, Temmuz-1998.

Şahbaz, İbrahim

:

Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı, TBBD. S. 86, Ocak-Şubat 2010, 405 vd.

Şahin, Ayşenur

:

 

Vücut Bütünlüğünün İhlâlinden Doğan Zarar ve Tazmin Edilmesi, GÜHFD., C. XV, Nisan 2011, S.2, 123-165.

Şahin, Ümit

:

Hastane İşletmeciliği Yönetimi, e – kitap. (http://www.kaliteofisi.com/download/...adx. asp?id = 75) (04.04.2010).

Şahin, Ümit

:

Hastane İşletmeciliği,  e – kitap (http://www.ikyworld.com/kitaplik/Hastaneisletmeciligi.txt) (Erişim Tarihi: 19.06.2010).

Şahin, Ümit

:

Hastane İşletmeciliğinde Eczane Hizmetlerinin Önemi, Medikal Teknik, S.144, Temmuz 1998.

Şehsuvaroğlu, Bedi N.

:

Hekimin Hukukî Mesuliyeti, Sağlık Dergisi, Kasım-Aralık 1952’den ayrı baskı.

Şehsuvaroğlu, Bedi N.

:

Hekimin Hukukî Sorumluluğu (Responsibility of Physician), Akın Matbaacılık Ltd. Ort., Ankara 1953, 1-18.

Şehsuvaroğlu, Bedi N.

:

Türk Tıp Tarihi, Taş Kitapçılık, Bursa 1984 (Şehsuvaroğlu, Tıp Tarihi).

Şenocak, Kemal

:

Mesleki Sorumluluk Sigortası, Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000.

Şenocak, Zarife

:

Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998..

Şenocak, Zarife

:

Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara 1985. (Şenocak, İfa Yardımcıları).

Şenocak, Zarife

:

İstenmeden Dünyaya gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Ankara 2009 (Şenocak, Özürlü Çocuk)

Tak, Bilçin

:

Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ana Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Sistemelerinin Oluşturulması: Hastaneler İçin Bir Yol Haritası Önerisi, , Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Ocak 2010, S.1, 72-113.

Tandoğan, Halûk

:

Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981(Tandoğan, Sözleşme Dışı).

Tandoğan, Halûk

:

Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I, Ankara 1984; C. II, Ankara 1988 (Tandoğan, Borçlar I).

Tandoğan, Halûk

:

Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk İsviçre Hukuku Bakımından Vekâletsiz İş Görme, İstanbul 1963 (Tandoğan, Vekâletsiz).

Taupitz, Jochen

:

Das Berufsrisiko des Arztes: Entwicklung, Steuerung und Risikominimierung, MedR 1995, 475-482. (Taupitz, MedR 95).

Taupitz, Jochen

:

Rechtliche Bindungen des Arztes: Erscheinungsweisen, Funktionen, Sanktionen, NJW 1986, 2851 ff. (Taupitz, NJW 86).

Taupitz, Jochen

:

Der Heilpraktiker aus der Sicht des Haftungsrechts: “Arzt”, “Mini Arzt” oder “Laie” ?, NJW 1991, 1505 (Taupitz, NJW 91)

Taupitz, Jochen

:

Proportionalhaftung zur Lösung von Kausalitäts-problemen – insbesondere in der Arzthaftung, in: Festschrift für Claus-Wilhelm CANARIS zum 70. Geburtstag, (Hrsg. von Andreas Heldrich-Jürgen Prölss-Ingo Koller-Katya Langenbucher-Hans ChristophGrigoleit-Johannes Hager-Felix Christopher-Jörg Neuner-Jens Petersen-Reinhard Singer), Bd.1, München 2007, 1161-1174. (Taupitz, Proportionalhaftung).

Taupitz, Joachen

:

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten: Aktuelle Kontroversen im deutschen Recht, in: Türkisches Jahrbuch für Studien zu Etik und Recht in der Medizin, N.I, Oktober 2008, 43-52. (Taupitz, Selbstbestimmungsrecht).

Teichner, Matthias

:

Haftung des Krankenhausarztes bei unzureichender Pflege des Patienten, DMW 110 (1985), 1589 ff.

Tekinay, Selâhattin Sulhi

:

Ölüm Sebebile Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul 1963.

Temel, Erhan

:

Alman Sağlık Sisteminde Hastaneler ve Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, İÜHFM 2010, C. LXVIII, S.1-2, s. 245–274.

Tempel, Otto

:

Inhalt, Grenzen und Durchführung der ärztlichen Aufklärungspflicht unter Zugrundelegung der Höchstrichterlichen Rechtsprechung, NJW 1980, Heft 12, 609-617.

Tengilimoğlu, D./ Işık, O./ Akbolat, M.

:

Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, Ocak 2009.

Tengilimoğlu, D. / Dinçer, M./ Yılık, P. / Gündoğan, A.E.

:

Özel Hastanelerin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009 Merit Crystal Cove Hotel, Girne-KKTC, Bildiri Kitabı (Editörler: Selma Söyük, Onur Yarar), 1-24.

Thomas, Heinz / Putzo, Hans

:

Zivilprozeßordnung, 22. Aufl., München 1999.

Thomeczek, C. / Ollenschläger, Günter

:

Ärztliche Leitlinien – Definition, Ziele, Implementierung, in: Curriculum Qualitätssicherung / Ärztliches Qualitätsmanagement, Bd. 1, Köln 1996, 177-181.

Tonbul, Zehra / Forta, Özgün

:

Tarihi Hastaneler, Gurebâ Hastanelerinden Memleket Hastaneleri’ne İlk Sivil Hastaneler, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı İşbirliğiyle, Novartis Kültür Yayınları No: 20, Birinci Basım, İstanbul, Aralık 2009.

Torlak,  N.Gökhan

:

Organizasyon Teorileri, 1. Bası, Nisan 2008 İstanbul.

Tosun, Kemal

:

İşletme Yönetimi, Genel Esaslar, Altıncı Baskı, Ankara, Kasım-2002.

Türköz, Yeşim

:

Türk Hastanelerine Özgü Bir Kalite Modeli Oluşturulabilir mi?, Management–Education–Informatics for Health (http://www.merih.net/m1/wyturk02. htm). (01.02.2010).

Uhlenbruck, Wilhem / Staak, M.

:

Die Rechtsbeziehungen zwischen Arzt und Patient, vom Sonderrecht zum Dienstvertrag, in: Medizenrecht – Psychopathologie – Rechtsmedizin, Dieeseits und jenseits der Grenzen von Recht und Medizen, Festschrift für Günter Schewe, Berlin 1991, 142-153.

Uhlenbruck, Wilhem

:

Krankenhausaufnahmevertrag, Diss., Köln 1960.

Uhlenbruck, Wilhem

:

Typische Formen des Krankenhausaufnahmever- trages, NJW 1964, 431 ff.(Uhlenbruck, NJW 64).

Uhlenbruck, Wilhem

:

Die vertragliche Haftung von Krankenhaus und Arzt für fremdes Verschulden, NJW 1964, 2187-2191.

Uhlenbruck, Wilhem

:

Rechtliche Grenzen einer Rationierung in der Medizin, in: MedR 1995, 427-437 (Uhlenbruck, MedR 95).

Uleer, Christoph / Miebach, Jürgen / Patt, Joachim

:

Abrechnung von Arzt – und Krankenhausleistungen, Kommentar, 3., völlig neubearbeitete Aufl., München 2006.

Ulsenheimer, Klaus

:

Schadensprophylaxe durch Risk-Management, in: Die Entwicklung der Arzthaftung, Mit 15 Abbildungen und 5 Tabellen (Hrsg. A. Laufs, Ch. Dierks, A. Wienke, T. Graf-Baumann, G. Hirsch) Berlin-Heidelberg-New York 1997, 317 ff.

Ulsenheimer, Klaus

:

Qualitätssicherung und Risk-Management im Spannungsverhältnis zwischen Kostendruck und medizinischem Standart, in: MedR 1995, 438-442 (Ulsenheimer, MedR 95).

Ulsenheimer, Klaus

 

 

Ulsenheimer, Klaus

 

:

 

 

:

Delegation ärtzlicher Aufgaben auf nicht ärtzliche Berufgruppen, Möglichkeiten und Grenzen aus rechtlicher Sicht, Gynäkologe 2009/7, 545 ff. (Ulsenheimer, Gynäkologe 2009)

Arzthaftung- und Strafrecht, in: Berg, Dietrich / Ulsenheimer, Klaus (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2006.

Uludağ, Osman Şevki

:

Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği, Hazırlayan Esin Kahya, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2010.

 

Ulus, İsmail H.

:  

Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıların Korunması ve Etik İlkeler, TÜBA Bilim ve Düşün Dizisi:16, Ankara 2007.

Ulusan, İlhan

:

Tehlike Sorumluluğu Üstüne, MHAD. Yeni Seri, 1970, Y. 4/6, 23 vd. (Ulusan, MHAD).

Ulusan, İlhan

:

Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 1977.

Uygur, Atiye

:

Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2009.

Uzluk, Feridun Nafiz

:

Genel Tıp Tarihi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1959.

Uzpak, R.B. / Kazancı, N.D./ Çetin, B.D./ Küçükerenköy, F.

:

Amerikan Hastanesi, Hastane Enfeksiyonu (Nozokomiyal Enfeksiyon) Riskinin Azaltılması Çalışma Örneği; “El Hijyeni Etkinliğinin Arttırılması”, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009 Merit Crystal Cove Hotel, Girne-KKTC, Bildiri Kitabı (Editörler: Selma Söyük, Onur Yarar), 215-219.

Ülman, Yeşim Işıl

:

Tıp Tarihi Işığında Tıp Etiği, Tıp Deontolojisi ve Hukuk, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Sempozyum No: 2, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Kampusü, 01/06/07, İstanbul 2007, 45-54.

Ünver, Yener

:

Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, İstanbul 1997. (Ünver, İzin Verilen Risk)

Ünver, Yener

:

Hekim ve Hasta Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Konumlandırılması, Ceza Hukuku Derneği, Nisan 2007, Sayı:4. (Ünver, Hekim ve Hasta).

Ünver, Yener

:

Tıp Ceza Hukukunda Güven İlkesi, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (Aktuelle Fragen des Medizinstrafrechts), V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat – 1 Mart 2008, Birinci Baskı: Ankara Nisan-2008, 881-916 (Ünver, Tıp Ceza).

Ünver, Yener

:

Tıbbi Riskin Ceza Hukuku Görünümü, Uluslararası Katılımlı 3. Tıp Etiği Kongresi Kitabı, C.1, Bursa 2003, 120 vd. (Ünver, Tıbbi Risk).

Ünver, Yener

:

Sağlık Mensubunun Tıbbî Müdahalesinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu Açısından Endikasyonun Etkisi, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Sempozyum No: 2, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 01/06/07, İstanbul Eylül-2007, 55-81. (Ünver, Endikasyon).

Ünver, Yener

:

Hekimin Cezaî Sorumluluğu, Roche Sağlık Hukuku Günleri – 7 Bölge 7 Nokta, Cilt.I (Tebliğler) 118-158; Cilt: II (Soru ve Cevaplar), İstanbul 2007, 162-199 (Ünver, Hekimin Cezai).

Ürgüplü, Münip Hayri

:

Doktorların Hukukî Sorumluluğu, İzmir Barosu Dergisi, Yıl.2, S.1-5, 1936, 291-292.

Varol, Nezih / Gülhan, Yıldırım / Arslaner, Fatma

:

Sağlık Hukuku mu, Tıp Hukuku mu? (www.hukukrehberi.net) (03.02.2010).

Velioğlu, Perihan / Oktay, Sevgi

:

Sağlık Kurumları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 715, A.Ö.F. Yayınları No: 351, Eskişehir 1993.

Velten, Wolfgang

:

Der medizinische Standard im Arzthaftungsprozess – Ein Beitrag zu Umfang und Grenzen der Darlegungslast von Arzthaftungsklägern bezüglich der Standards medizinischer Heilbehandlung, Baden-Baden 2001.

Viethen, Gregor,

:

Qualität im Krankenhaus: Grundbegriffe und Methoden des Qualitätsmanagements, Stuttgart 1995,13 vd.

Vilmar, Karsten

:

Teamazt– oder Chefarztsystem - Hierarchie oder Chaos ?, Der Chirurg 1997, 155–158.

Waespi, Oliver

:

Organisaitonshaftung, Risiko und Unsorgfalt bei der Geschäftsherrenhaftung, Bern 2005.

Wagener, Andreas / Haag, Ina

:

Ambulantes Operieren im Krankenhaus durch vertragsärzte – Ist verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist?, MedR 2009, 27, 72-77.

Walter, H.

:

Abgrenzung von Verschulden und Vertragsverletzung bei Dienstleistungsobligationen, in: ALFRED KOLLER (Hrsg.), Haftung aus Vertrag, St.Gallen 1998, 99 ff.

Wasserburg, Klaus

:

Die ärztliche Dokumentationspflicht im Interesse des Patienten, NJW 1980, Heft 12, 617-624.

Weber, R.H.

:

Aktuelle Probleme des einfachen Auftrages, AJP 1992, 177 ff.

Weber, Rolf

:

Muβ im Arzthaftungsprozeβ der Arzt seine Schuldlosigkeit beweisen? NJW 1997, 761-768.

Weber, Rolf

:

Sorgfaltswidrigkeit – quo vadis?, ZSR 1988 I, 39 ff. (Weber, ZSR 88).

Weber / Steinhaus

:

Ärztliche Berufshaftung als Sonderdeliktsrecht. Eigenmacht, Behandlungsfehler, Aufklärungsversäumnisse, 1990.

Wegmann, Paul Felix / Crone, Hans Caspar

:

Aufklärungspflicht und Haftung bei der Anleihensemisson, SZW 2006, H. 4, 308-318.

Weidinger, Patrick

 

:

Aus der Praxis eines Heilwesenversicherers : Aktuelle Entwicklungen in der Arzt – und Krankenhaushaftpflicht, MedR 2004, Heft 6, 289-295.

Weidinger, J.W.

:

Qualitätsmanagement in Klinik, Praxis, sektorübergreifender Versorgung erkennbarer Nutzen auch für Riskmanagement ?!, in: Berg, Dietrich / Ulsenheimer, Klaus (Hrsg.), Berlin-Heidelberg 2006, 25 vd.

Weiβauer, Walther

:

Haftung nachgeordneten Ärzte, Haftung aus der Führungsverantwortung aus juristischer Sicht, ZaeF 1995, 613-620.

Weiβauer, Walther

:

Grenzen der Aufklarungspflicht, in: Die Entwick- lung der Arzthaftung, Mit 15 Abbildungen und 5 Tabellen (Hrsg. A. Laufs, Ch. Dierks, A. Wienke, T. Graf-Baumann, G. Hirsch) Berlin-Heidelberg-New York 1997, 17-39.

Weitnauer

:

Fragen ärztlicher Verantwortlichkeit in zivilrechtlicher Sicht, DB 1961, Beil., Nr. 21, 1 ff.

Wiegand, Wolfgang

:

Der Arztvertrag insbesondere die Haftung des Arztes, in: Berner Tage für die juristische Praxis Bern 1985, 81 ff.

Wiethölter, R.

:

Arzt und Patient als Rechtsgenossen, Ein zivilrechtlicher Beitrag zur ärztlichen Aufklärung, in: Stiftung zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung über Wesen und Bedeutung der freien Berufe (Hrsg.), Die Aufklärungspflicht des Arztes, 1962, 71 ff.

Wimmer, Raimund

:

Rechtsstaatliche Defizite im vertragsärztlichen Berufsrecht, in: NJZW 1995, 1577-1584.

Woopen, Christiane / Rummer, Anne

:

Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch, Pflichten der Ärzte und Ansprüche der schwangeren Frauen, MedR 2009, Heft 27, 130-138.

Wysocki, Stefan

:

Zur Verhältnismässigkeit ärztlicher und juristlicher Vorgaben, MedR 1993, 19-20.

Yavuz, Cevdet

:

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz Sorumluluk” Halleri ve İlkeleri, MÜHF – HAD., Sempozyum Özel Sayısı, C.14, S.4, İstanbul 2008, 29-61.

Yavuz, Fatih

:

Malpraktis – Komplikasyon Ayırımı, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, 2007, İstanbul Barosu Yayınları, Birinci Basım Eylül 2007, 97-106.

Yeğenoğlu, Selen

:

Türkiye’de JCI Akreditasyon Almış Hastanelerin Web Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, 260-265.

Yıldırım, Ayça Akkayan

:

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu (İÜHFM C. LXX, S. 1, s. 203- 220.

Yıldırım, Mustafa Fadıl

:

Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 2008.

Yıldırım, Hasan     

Hüseyin

:

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kamu Hastanelerinde Değişim Dinamiği, Hastane ve Yaşam Dergisi, Yıl:1, S:1, Nisan-Haziran Ankara 2004.

Yıldırım, Hasan

Hüseyin

:

 

AB Katılım Müzakereleri Süreci ve Sağlık Hizmetleri:Bazı Saptamalar, ABSAĞLIK, Ankara 28 Aralık 2004 (http://www.absaglik.com ) (24.03.2010)

Yılmaz, Battal

:

Açıklamalı – İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumlulu-ğu, Ankara 2007.

Yüce, Ayşe

:

Hastane Enfeksiyonlarının Önemi, Hastane Enfeksiyonları (Editörler: Prof. Dr. Ayşe Yüce – Prof.Dr.Nedim Çakır), 2. Baskı, İzmir 2009, 1-6.

Yücel, Özge

:

Türk Borçlar Kanununa Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Ağustos 2014.

Zevkliler, Aydın

:

Tedavi Amaçlı Müdahalelerde Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları,1982-1983 Öğretim Yılı Açılış Dersi Metni, DÜHFD., Yıl: 1983, S. 1, Diyarbakır, 1-37. (Zevkliler, Tedavi Amaçlı).

Zevkliler, Aydın

:

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Güncellenmiş 10. Bası, Ankara 2008 (Zevkliler, Borçlar).

Zeytin, Zafer

:

Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumlulukta İspat Yükü Kuralının Ters Çevrildiği ve Kolaylaştırıldığı Haller, Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Kitabı, (Editörler: Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof.Dr. Öztan Öncel, Doç.Dr. Arın Namal, Doç.Dr. Yener Ünver, Doç.Dr. Hanzade Doğan), İstanbul 2005, 135-151.

Zoll, Karl-Hermann

:

Verfahrensrechtliche Besonderheiten im Arzt-haftungsprozess, MedR (2009), 27: 569-575.

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.