İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

7343 Sayılı Kanun'a Göre Güncellenmiş
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Betül AZAKLI ARSLAN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 5
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 768

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Murat ATALI, Prof. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Öğr. Gör. Betül AZAKLI ARSLAN 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz5

İçindekiler13

1. Bölüm

 MaddeSayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37021

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

İkinci Bap

İlâmların İcrası24-4145

 

I -Para ve teminattan başka
borçlar hakkında ilâmların  icrası24-3145

II -Para ve teminat verilmesi
hakkındaki ilâmların icrası32-33/a59

III -Müşterek hükümler34-4163

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip42-7368

 

I -Takibin muhtelif tarzları42-4968

II -Yetki5073

III-Tatiller ve talikler51-5674

IV-İcra tebliğleri5778

V -Takip talebi58-5979

VI-Ödeme emri ve itiraz60-7383

 

 

MaddeSayfa

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip74-144/a109

I -Mal beyanı74-77109

II -Haciz78-105111

III-Paraya çevirme (satış)106-137151

IV-Paranın paylaştırılması138-144/a182

 

Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi
Yolile Takip
145-153/a188

I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147188

II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d190

III-Müşterek Hükümler150/e-153/a195

 

Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip154-183201

I-Yetki154201

II-İflâs yolile adi takip155-166202

III-Kambiyo senetleri hakkındaki
hususi takip usulleri167-176/b211

      A) Haciz yolu ile takip 168-170/b212

B) İflâs yolu ile takip171-176221

      C) Müşterek hükümler176/a-176/b227

IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181228

V-İflâsın kaldırılması182-183240

 

Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri184-207241

I -Borçlunun malları hakkında
iflâsın neticeleri184-194241

 

MaddeSayfa

II -Alacaklıların hakları üzerine
iflâsın tesirleri195-207246

 

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi208-256258

I-Masanın teşkili208-217258

II-Alacaklıları davet218-220261

III-Masanın idaresi221-229263

IV-Alacakların tahkiki ve
sıralarının tayini230-236271

V-Masanın tasfiyesi237-246275

VI-Paraların paylaştırılması247-253279

VII- İflâsın kapanması254-256282

 

Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz257-268283

 

Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî
Hükümler ve Kiralanan
Taşınmazların Tahliyesi
269-276295

 

On Birinci Bap

İptal Davası277-284304

 

On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri
ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
Yeniden Yapılandırılması
285-309/ü313

I -Adî konkordato285-308/g313

II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve
borçların yapılandırılması308/h362

III -İflâstan sonra konkordato309364

MaddeSayfa

IV-Malvarlığının terki suretiyle
konkordato309/a-309/l366

V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin
uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırılması309/m-309/ü372

 

On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311380

 

On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi312-316384

 

On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde
Mühlet ve Tatil
317-330385

I-Fevkalâde mühlet317-329/a385

II-Fevkalâde hallerde tatil330391

 

On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler331-354392

 

On Yedinci Bap

Hususî Hükümler355-362424

Kanun Yollarına Başvurma ve
Son Maddeler
363-370-Ek Madde 1427

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

-ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN
PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN457

-İCRA ve İFLÂS KANUNUNUN
TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME465

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
YÖNETMELİĞİ477

-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK591

-KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK611

-KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK617

-KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE
ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK625

-KONKORDATO GİDER AVANSI637

-TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU639

-TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ
KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI
HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK651

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI
YÖNETMELİĞİ671

-AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ
HAKKINDA KANUN695


ÖNSÖZ

Bu çalışma, ilk baskısı 2018 yılının Kasım ayında yayımlanan “Geçmişten bugüne İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” metninin, yayımlandığı tarihten bugüne kadar gerçekleşen mevzuat değişikliklerini içeren güncel bir versiyonudur.

Bu çalışmada da ilk basıdaki yöntem muhafaza edilmiştir. Buna ilave olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yıl içinde meydana gelen değişiklikler metne işlenmiştir. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek 1. maddesinde yer alan “119, 226, 326, 363 ve 364 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.” düzenlemesi gereğince ilgili hükümlerde, 2019 yılı için geçerli olan miktara parantez içerisinde yer verilmiştir.

2/7/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 698 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’nun 14, 317, 318, 330 ncu maddelerinde yapılan değişiklikler ilgili metne işlenmiştir.

Yine, 19/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanunu’nun 10 ila 17 nci maddelerinde İcra ve İflas Kanunu’nun 8/a, 78, 89, 286, 287, 290, 292’nci maddelerinde yapılan değişiklikler ve Geçici Madde 15 ilgili metne işlenmiştir.

Yine, 28/02/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Kanunu’nun 1 inci ve 2 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ve Geçici Madde 16 ilgili metne işlenmiştir.

İlgili mevzuat kısmında yer alan 19/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname’sinin hemen önünden, 30/01/2019 tarihinde yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliği ve 13 Haziran 2019 tarihinde Konkordato Gider Avansı Tarifesi, Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliği’nin hemen ardından metne eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 11/7/2018 tarih ve 2018/84 numaralı kararı ile İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin 3. fıkrasının 1. bendinde yer alan “neseben veya” ibaresi Resmi Gazete’de yayımından 9 ay sonra yürürlüğe girmesi nedeni ile metinden çıkarılmamış; ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, ilgili hükümde dipnotta belirtilmiştir.

Yine, Anayasa Mahkemesi’nin ihalenin feshi davasının reddi ile davacı tarafın ihale bedelinin yüzde 10’u oranında para cezasını Hazine’ye ödemekle yükümlü kılınmasının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile iptali için başvurusu üzerine verdiği karar, önemli olması nedeni ile, İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinin altında dipnotta gösterilmiştir.

İlga edilen maddelere ilişkin değişiklikler gösterilirken, öncelikle madde metinlerinin tamamına yer verilmiş olup, devamında o maddeye ilişkin değişiklikler gösterilmiştir. Örneğin, ilga edilen 12 nci maddeye ilişkin değişiklikler şu şekilde belirtilmiştir:

İcra dairesine ödeme :

Madde 12 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

Þ   Bu maddenin 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 105 nci maddesiyle ilga edilmeden önceki hali aşağıdaki gibidir:

“İcra dairesine ödeme

Madde 12-İcra dairesi, takibedilmekte olan bir para alacağına mahsuben veya üçüncü şahıs tarafından ödenen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcundan kurtulur.”


Þ   Bu maddenin 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir:

“İcra dairesi takipte bulunan alacaklı hesabına verilen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu borcundan kurtulur.”

 

Maddelere ilişkin diğer değişikliklere yer verilirken ilgili değişiklikler fıkra numaralarına göre madde metni altında belirtilmiştir. Eski düzenlemede yer alan ancak yeni düzenlemede karşılığı bulunmayan fıkralara ilişkin olarak parantez içerisinde, o fıkraya ilişkin değişikliğin gösterildiği kısımda “Yeni düzenlemede bu fıkranın karşılığı yer almamaktadır.” cümlesiyle açıklamada bulunulmuştur. Örneğin, 4 üncü maddeye ilişkin değişiklikler şu şekilde belirtilmiştir: Buna ilaveten yeni düzenlemede yer alan fıkraların karşılığı eski düzenlemede farklı fıkra numarasına denk geliyorsa o fıkraya ilişkin değişikliğin gösterildiği kısımda parantez içerisinde “Eski düzenlemede bu fıkranın karşılığı 3 üncü fıkrada yer almaktadır” cümlesiyle açıklamada bulunulmuştur.

İcra mahkemesi:

Madde 4 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/1 md.) İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar.

İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikâyet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hâkimidir.

Þ   Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1- 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali:

“İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tetkik mercii mahkeme reisi veya hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra hâkimleri ile muavinleri yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâkimlerdir.”

2- 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali:

“İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların tetkik mercii: Mahkeme reisi veya hâkimi ve bulunan yerlerde müstakil icra hâkimlerile muavinleri yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hâkimlerdir.”

Þ   Bu maddenin 2 nci fıkrasının 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir: (Eski düzenlemede bu fıkranın karşılığı 3 üncü fıkrada yer almaktadır.)

“İcra salâhiyetini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vukubulacak şikâyet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hâkimidir.”

Þ   Bu maddenin 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki halinde 2 nci fıkra aşağıdaki gibidir: (Yeni düzenlemede bu fıkranın karşılığı yer almamaktadır.)

“172 nci maddede yazılı itirazların tetkik mercii ticaret davasını gören mahkemedir.”

Þ   Bu maddenin 3/7/1940 tarihli ve 3890 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki halinde 4 üncü fıkra aşağıdaki gibidir: (Yeni düzenlemede bu fıkranın karşılığı yer almamaktadır.)

“Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzere tetkik merciinin vereceği kararlar kabili temyiz olmayıp kat’îdir.”

 

Yeni düzenlemeyle getirilen ancak eski düzenlemede karşılığı bulunmayan fıkralara ilişkin ayrıca açıklamada bulunulmuştur. Belirtilen sistematikle değişikliklere yer verilirken her madde kendi içerisinde incelenmiştir (Konkordato hükümleri hariç). Örneğin, 169 uncu maddeye ilişkin değişiklikler şu şekilde belirtilmiştir:

a) Borca itiraz:

Madde 169 – (Değişik: 18/2/1965-538/82 md.)

Borçlu, 168 inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

Þ   Bu maddenin başlığı “İtiraz vesikası” iken, 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle “Borca itiraz” olarak değiştirilmiştir.

Þ   Bu maddenin 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir: (Yeni düzenlemelerde bu fıkranın karşılığı yer almamaktadır.)

“Borçlu isterse itiraz eylediğine dair kendisine bedave ve pulsuz bir vesika verilir.”

Þ   Bu maddede yer alan hüküm 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle getirilmiş olup, eski düzenlemede karşılığı yer almamaktadır.

 

Konkordatoya ilişkin yeni düzenlemeler incelenirken her maddenin eski düzenlemedeki karşılıkları madde numarası gözetilmeksizin karşılığının yer aldığı madde metni altına yerleştirilmiştir. Eski düzenlemelere ilişkin değişiklikler ise yerleştirildiği madde altında incelenmiştir. Bu bölümde de yeni düzenlemeyle getirilen ancak eski düzenlemede karşılığı bulunmayan fıkralara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Örneğin, madde 308/e’ye ilişkin değişiklikler şu şekilde belirtilmiştir:

Konkordatonun kısmen feshi:

Madde 308/e- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)

Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Þ   Bu madde 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 37 inci maddesiyle getirilmiş olup, karşılığı 307 nci maddenin 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 35 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki halinde yer almaktadır.

1- 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 35 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir:

“Konkordatonun alacaklılardan birinin müracaatile onun hakkında feshi

Madde 307- Kendisine karşı konkordato şartları ifa edilmiyen her alacaklı konkordato mucibince iktisap etmiş olduğu yeni hakları muhafaza etmekle beraber konkordatoyu tasdik eden mahkemeye müracaatla kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden on gün içinde temyizi kabildir. (Değişik 2. fıkra: 5311 - 2.3.2005/ m.19 - Yürürlük m.30) Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.”

Þ   Bu maddenin 2 nci fıkrasının 2/3/2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesiyle yapılan değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir:

“Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden on gün içinde temyizi kabildir.”

 

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuatın hükümlerine yer verilirken, asıl metne ve diline sadık kalınmış yalnızca harf hataları düzeltilmiştir. Örneğin, iflasları daireleri (İİK m. 2) ibaresi iflas daireleri, Diarede (İİK Niz. m. 29) ibaresi Dairede, gMuaccel (YYYön. m. 3) ibaresi Muaccel olarak değiştirilmiştir. Buna karşılık, bulunmıyan (m.10, m. 76, m. 89, m. 138, m. 262,), fazlasiyle (m. 21), yoliyle (m.24, m.42, m.45, m.46, m.73, m.142, m.147, m.150/e, m.154, m.155, m.177, m.235, m.270, m.273, m.318, m.326, m.327, m.349) açmağa (m.80), göstermeğe (m.80, m.209, m.258, m.318, ), bildirilmiyen (m.54, m.113, m.229), edilmiyen (m. 234), olmıyan (m.24, m.41, m.54, m.89, m.120, m.176, m.191, m.198, m.243) gibi Kanun’un dilinin eski olmasından kaynaklanan ibareler üzerinde değişiklik yapılmamıştır.

Kanunda yer alan mülga Kanuni Medeni, Borçlar Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine yapılan atıflara ilişkin olarak bu maddelerin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki karşılıkları madde numaralarına yer verilerek belirtilmiş olup, içerik değişiklikleri okuyucuya bırakılmıştır.

12/2/2004 tarihli ve 5092 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince metinde yer alan “icra tetkik mercii”, “tetkik mercii” ve “mercii” ibareleri “icra mahkemesi”; “icra mercii hakimi” ve “mercii hakimi” ibareleri “icra hakimi” olarak değiştirilmiştir. Keza, Geçici madde 6’da yer alan düzenleme gereği diğer mevzuatlarda yer alan aynı ibareler de belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Buna karşılık, değişiklik hükümlerindeki yazım hataları düzeltilmemiş ve 5092 sayılı Kanun’da belirtilen hususlara ilişkin değişiklik yapılmamıştır. Kanun metninde yer alan aşağıda yazılı olan terimler karşılarında gösterildiği şekilde 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi gereğince değiştirilmiştir. Cumhuriyet Müddeiumumisi: Cumhuriyet Savcısı, İstida: Dilekçe, İtirazın ref'i (Ref'i itiraz) : İtirazın kaldırılması, Kaza Dairesi: Yargı çevresi, Muavin: Yardımcı, Muhakeme usulü: Yargılama usulü, Müruru zaman: Zamanaşımı, Salahiyet: Yetki, Temyiz Mahkemesi: Yargıtay, Zabıt (Varakası): Tutanak”

Bu Eser’in basımını üstlenerek titiz bir çalışmayla kısa sürede bunu gerçekleştiren başta Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş yetkilileri Yusuf Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER olmak üzere dizgi ve baskıda emeği geçen bütün yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Çalışmanın kullanıcılara faydalı olması dileğiyle…

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.