Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şermin BİRTANE
ISBN: 978-605-05-0444-6
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şermin BİRTANE
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru

Dr. Şermin BİRTANE

2019/06 1. Baskı, 245 Sayfa

ISBN 978-605-05-0444-6

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

1.1.Bireysel Başvurunun Tanımı21

1.2.Bireysel Başvurunun İşlevleri24

1.2.1.Bireysel Başvurunun Sübjektif İşlevi26

1.2.2.Bireysel Başvurunun Objektif İşlevi26

1.3.Bireysel Başvurunun Özellikleri30

1.3.1.Bireysel Başvurunun Anayasal Bir Hak Arama
Yolu Olması30

1.3.2.Bireysel Başvurunun İkincil Nitelikte Bir Hak Arama
Yolu Olması31

1.3.3.Bireysel Başvurunun Temel Hak ve Özgürlüklerin
İhlaline Karşı Kullanılması32

1.3.4.Bireysel Başvurunun Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Kullanılması33

1.3.5.Bireysel Başvurunun Sui generis Hak Arama Yolu Olması33

1.3.6.Bireysel Başvurunun Halk Davası (Actio Popularis)
Olmaması34

1.4.Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru Hakkının
Tarihsel Gelişimi34

1.4.1.Federal Almanya’da Bireysel Başvuru35

1.4.2.İspanya’da Bireysel Başvuru41

1.4.3.Azerbaycan’da Bireysel Başvuru45

1.4.4.Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Hakkının
Tarihsel Gelişimi46

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

2.1.Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin
Çalışma ve Yargılama Usulleri51

2.1.1.Anayasa Mahkemesinin Görevleri51

2.1.2.Bireysel Başvuru Çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin Yapısındaki Değişiklikler52

2.2.Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü54

2.2.1.Bireysel Başvuru Formunda Belirtilmesi Gerekenler54

2.2.2.Bireysel Başvuru Formunun Verilebileceği Makamlar55

2.2.3.Bireysel Başvuru Harcı ve Adli Yardım56

2.2.4.Bireysel Başvuruların İncelenme Süreci57

2.2.4.1.Ön İnceleme Aşaması57

2.2.4.2.Kabul Edilebilirlik Aşaması58

2.2.4.3.Esas İncelemesi Aşaması61

2.3.Komisyonlar Tarafından Verilen Karar Türleri62

2.3.1.İdari Redde İtiraz Hakkındaki Kararlar62

2.3.2.Kabul Edilemezlik Kararları63

2.3.3.Kabul Edilebilirlik Kararları64

2.4.Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları64

2.4.1.Kabul Edilebilirlik Hiyerarşisi64

2.4.2.Mükerrer Başvuru66

2.5.Mahkemenin Yetkisine İlişkin Kabul Edilmezlik Nedenleri66

2.5.1.Kişi Bakımından Yetki Koşulu66

2.5.1.1.Aleyhine Başvurulan Kamu Gücü Bakımından
Kişi Yönünden Yetki Koşulu67

2.5.1.2.Başvurucular Bakımından Kişi Yönünden
Yetki Koşulu (Mağduriyet Statüsü)71

2.5.1.3.Doğrudan Mağdur, Dolaylı Mağdur,
Potansiyel Mağdur Kavramları72

2.5.1.4.Bireysel Başvuru Yapabilecek Kişiler77

a)Gerçek Kişiler78
b)Özel Hukuk Tüzel Kişileri79
c)Kamu Tüzel Kişileri80
d)Yabancılar81

2.5.1.5.Mağduriyet Statüsünün Kaybı81

2.5.2.Yer Bakımından Yetki Koşulu83

2.5.3.Zaman Bakımından Yetki Koşulu84

2.5.4.Konu Bakımından Yetki Koşulu85

2.5.4.1.Ortak Koruma Alanı Kavramı85

2.5.4.2.Anayasa Mahkemesinin Konu Bakımından
Yetkisi İçinde Kalan Temel Hak ve Özgürlükler87

2.5.4.3.Anayasa Mahkemesinin Konu Bakımından
Yetkisi Dışında Kalan İşlemler89

a)Yasama İşlemleri89
b)Temel Hak İhlalinin Doğrudan Kanundan Kaynaklanması Durumu91
c)Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnameler ve
Olağanüstü Hal İlanı Üzerine
Temel Hakların Askıya Alınması
Durumunda Bireysel Başvuru
İncelemesi102
d)Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri107
e)Düzenleyici İdari İşlemler110
f)Anayasada Yargı Denetimi Dışında Bırakılan İşlemler110
g)Anayasa Mahkemesi Kararları112

2.5.5.Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulu112

2.5.6.Bireysel Başvuru Süresi121

2.5.7.Açıkça Dayanaktan Yoksunluk123

2.5.7.1.Temyiz Mercii (dördüncü derece
mahkemesi olmama) Başvuruları125

2.5.7.2.Açık veya Görünür Bir İhlalin Bulunmaması130

2.5.7.3.Kanıtlanmamış Şikâyetler131

2.5.7.4.Karmaşık veya Zorlama Şikâyetler132

2.5.8.Anayasal Önem ve Önemli Bir Zararın Bulunmaması
Koşulu132

2.5.8.1.AİHM İçtihadında Önemli Zarar Koşulunun Yorumlanması133

a)Kriterin Kökeni ve Amacı133
b)Önemli Zarar Kavramı135
c)Kriterin İstisnaları136

2.5.8.2.Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda
Önemli Zarar Koşulunun Yorumlanması139

a)Kriterin Dayanağı ve Amacı139
b)Anayasal Önem141
c)Kişisel Önem143

2.5.9.Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması145

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİREYSEL BAŞVURUDA ESAS İNCELEMESİ

3.1.Bölümlerin Görev ve Çalışma Usulleri149

3.1.1.Başvurunun Bir Örneğinin Adalet Bakanlığına
Gönderilmesi Zorunluluğu150

3.1.2.Başvuruların İncelenmesinde Uyulacak Usul Kuralları153

3.1.3.Delil Toplama Yetkisi153

3.1.4.Dosya Üzerinden İnceleme Yapılması ve Duruşma154

3.1.5.Tedbir Kararı Verilmesi155

3.2.Bölümler Tarafından Yapılan Esas İncelemesinin Kapsam ve
Sınırları159

3.2.1.Yerindelik Denetimi Yapılamaması160

3.2.2.İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Karar Verilememesi162

3.2.3.Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken Hususlarda
İnceleme Yapılamaması162

3.3.Bireysel Başvuruda Esas İncelemesi Sonunda
Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlar169

3.3.1.Hakkın İhlal Edilmediği Kararı169

3.3.2.İhlal Kararı170

3.3.2.1.Kamu Gücü İşlemlerinden Kaynaklanan
İhlal Kararı170

3.3.2.2.Mahkeme Kararlarından Kaynaklanan
İhlal Kararı171

3.3.2.3.Yeniden Yargılamaya Hükmedilmesi172

3.3.2.4.Tazminata Hükmedilmesi, Genel Mahkemelerde
Dava Açılması Yolunun Gösterilmesi174

3.3.3.Bireysel Başvurudan Feragat ve Düşme Kararı176

3.3.4.Pilot Karar verilmesi176

 

3.4.Kararların Hazırlanması, Şekli ve Yayınlanması178

3.5.İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi, Araştırma ve
İçtihat Birimi181

3.6.Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı ve Etkisi182

3.7.Anayasa Mahkemesince İptal ve İtiraz Yolu İle
Bireysel Başvuru Yolunda Verilen Kararların Birbirlerine Etkileri190

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuruda
İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Koşulu197

4.2.Etkili Başvuru Hakkı201

4.3.AİHM İçtihadı Işığında Bireysel Başvuru Yollarının Etkili ve Tüketilmesi Gerekli İç Hukuk Yolu Kabuledilmesi İçin
Gerekli Unsurlar205

4.4.AİHM'e Göre Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Tüketilmesi Gerekli İç Hukuk Yoludur211

4.5.Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun
AİHM'e Yapılacak Başvurulara Etkisi214

4.6.Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruda Verdiği Kararların
AİHM Tarafından Değerlendirilmesi216

SONUÇ VE ÖNERİLER221

KAYNAKÇA237


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar