Estetik Tıp Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nejdet ŞATIR
ISBN: 978-605-05-0448-4
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nejdet ŞATIR
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Estetik Tıp Hukuku (Emsal Kararlar)

Nejdet ŞATIR

2019/07 1. Baskı, 309 Sayfa

ISBN 978-605-05-0448-4


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER7

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİDE HEKİMLERİN, ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI-SORUŞTURMA USULÜ; TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ
KOZMETİK HİZMETLER

I.GENEL OLARAK13

II.ESTETİK NEDİR17

III.ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜFTİK
 CERRAHİ NEDİR18

IV.TIBBİ MÜDAHALE20

V.TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ21

VI.TEMEL DÜZENLEMELER22

A.ANAYASAMIZ22

B.YASALARIMIZ22

C.AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİ23

D.SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI26

1.Sözleşme İlişkisi26

2.Vekalet Sözleşmesi - Tedaviye Yönelik29

3.Eser Sözleşmesi-Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale32

VII.ESER SÖZLEŞMESİ41

A.ESER SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ41

1.Tanımı41

2.Unsurları43

3.Hukuki Niteliği43

a.Eser Sözleşmesi43
b.Diğer Sözleşme Tipleri İle Karşılaştırılması44
aa.Hizmet Sözleşmesinden Farkı44
bb.Vekalet Sözleşmesinden Farkı45
cc.Satım Sözleşmesinden Farkı48
dd.Yayım Sözleşmesinden Farkı50

VIII.ESER SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN
 BORÇLARI50

A.İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI50

B.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI55

1.Bir Eser Meydana Getirme Borcu55

2.Eseri Teslim Borcu58

3.Sadakat ve Özen Borcu59

4.Kayda Geçirme Yükümlülüğü64

5.Sır Saklama Yükümlülüğü71

6.Aydınlatılmış Rıza -Onam72

a.Genel Olarak72
b.Rıza/Aydınlatmanın Şekli Türleri ve
Ne Şekilde Kime Yapılacağı76
aa.Rızanın Şekli76
bb.Rızanın Kime Ait Olduğu77
cc.Rızanın Aydınlatılmış Rıza Olması
Gerektiği79
dd.KomplikasyonYönetimi79
ee.Aydınlatma Türleri80
ff.Aydınlatmanın Kim Tarafından
Yapılması Gerektiği80
gg.Aydınlatma Zamanı81
hh.Aydınlatmanın İçeriği81
ıı.Aydınlatmanın Kime Yapılacağı82

IX.HUKUKİ SORUMLULUĞUN UNSURLARI85

A.SÖZLEŞME İLİŞKİSİ86

B.HUKUKA AYKIRILIK VE KUSUR86

1. Kast88

2. İhmal88

3.Sorumsuzluk Anlaşması100

a.Özel Hastanelerin Kendi Kusurlarına
İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması100
b.Yardımcı Şahısların Kusuruna İlişkin
Sorumsuzluk Anlaşması101

C.ZARAR101

D.UYGUN İLLİYET BAĞI102

X.İŞ SAHİBİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN
 DOĞAN HAKLARI103

A.SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI104

B.BEDELDEN İNDİRİM İSTEME HAKKI105

C.ESERİN ONARILMASINI İSTEME HAKKI106

D.İŞ SAHİBİNİN TAZMİNAT İSTEME HAKKI106

1.Maddi Zararlar106

a.Tedavi Giderleri107
b.Çalışma Gücü Kaybı Zararları111
c.Destekten Yoksun Kalma Zararı112
aa.Genel Açıklama112
bb.Destekten Yoksun Kalma Zararı
Kavramının Anlamı ve Kapsamı113
cc.Cismani Zarar Kavramının
Anlam ve Kapsamı114
dd.Tazminatın Hesabında Gözönünde
Tutulması Gereken İlkeler117
ee.Destek Zararlarında Muhtemel
Bakiye Ömürlerin Dikkate Alınması119
ff.Olay Tarihi İle Rapor Tarihi Arasındaki
Zararın Somut Hesabı120
gg.Hüküm Tarihinden Sonraki
Dönem İçin Zarar Hesabının
Soyut Biçimde Yapılması121
hh.Zararla ve Tazminatla İlgili İndirimlerde
Sıraya Dikkat Edilmesi122

2.Manevi Zarar129

 

XI.ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI140

A.GENEL OLARAK140

B.ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI141

C.ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEDE
ZAMANAŞIMI143

1.Genel Olarak143

a.Özel Hastanelerde143
b.Kamu Hastanelerinde143

2.Ceza Soruşturmasını Gerektirmesi Halinde143

3.Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi144

4.Zamanaşımının Başlangıcı144

a.Genel Olarak Eser Sözleşmelerinde
Zamanaşımı Başlangıcı144
b.Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde
Zamanaşımının Başlangıcı146

5.Zamanışımın Kesilmesi147

6.Zamanaşımı Def’inin Islah Yoluyla
İleri Sürülüp Sürülemeyeceği148

7.Islah ile Artırılan Müddeabih Nedeniyle
Zamanaşımı Süresi149

XII.TIBBİ NİTELİĞİ OLMAYAN ESTETİK İŞLEMLER
 (TÜKETİCİ İŞLEMLERİ)150

A.GENEL OLARAK150

B.YARGILAMA USULÜ153

XIII.CEZA DAVASI İLE İLGİSİ153

XIV.HEKİMİN YARDIMCI ŞAHISLARIN
 EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU154

XV.KAMU HASTANELERİ YÖNÜNDEN
 ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELER162

A.Genel Olarak162

B.Kamu Hastanelerinde Estetik Amaçlı
Tıbbi Müdahale163

XVI.HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ;
 (CEZA HUKUKU)168

A.GENEL OLARAK168

B.TAKSİRLE YARALAMA VE ADAM ÖLDÜRME SUÇU169

1.Soruşturma Usulü174

2.Görevli Mahkeme178

EMSAL KARARLAR179

EK300

KAYNAKÇA307

Yaklaşık 9 yıl çalıştığım Yargıtay 13. Hukuk Dairesinde Özel hastanelerin tedavi kusurundan kaynaklanan davalarla ilgili vermiş olduğu pek çok emsal kararda imzam bulunmaktadır. Bu kararların öncesinde de, Dairenin oturmuş içtihatlarını takip etmek ve sonrası kararlarında bu  tür davalarda izlediği çizgi nedeniyle hekim-hasta ilişkilerinde uygulanan ilke ve kuralları kararlardan kitap haline getirmek birincil isteğim olmuş ve sağlık hukuku alanında 2015 ve 2018 yıllarında iki baskı halinde sunmuştum. 2014 yılının Temmuz ayından sonra 15. Hukuk Dairesinde göreve devam ettim. Estetik müdahalelerle ilgili davalar  bu dairenin görev alanında kalmakla birlikte bir süre önce 3. Hukuk dairesine verilen kararların inceleme görevi tekrar 15. Hukuk Dairesine devredilmiş ve 2016 yılından bu yana Dairemiz tarafından incelenmekte olduğundan bu alanda bir boşluk olduğunu düşündüğüm estetik müdahalelerle ilgili bir kitap yazma düşüncem yakın zamanda eyleme dönüşmüştür.

Bu kitabın yazımı sırasında, öncelikle estetik müdahaleyle pek çok yönü benzerlik gösteren tedavi sözleşmelerinden faydalandım. Yine mensubu bulunduğum Yargıtay 15. Hukuk dairesinin eski kararları ve 2016 yılından bu yana vermiş olduğu pek çok kararlarda  imzası bulunan daire Başkanımızın ve üye arkadaşlarımızın ve emeği geçen tetkik hakimlerimizin yardımlarını aldım.

Bu vesileyle başta tüm kararlarda imzası ve emeği bulunan onursal başkan ve üyelerimiz ile halen görevde bulunan sayın başkan          Muammer Öztürk, saygın üyeler Belkıs Karakaş, Adem Albayrak, Erdem Mirici, Doğan Ağırman, HGK Üyesi Zeki Gözütok, kısa bir süre birlikte olduğumuz İsmail Ulukul ve tüm tetkik hakimlerine, Yazı İşleri Müdürü ve tüm çalışanlarımıza,

Gerek 13. Hukuk gerekse 3. ve 4. Hukuk dairesi başkan ve üyeleri ile onursal başkan ve üyelerine, ilgili ceza ve  hukuk daireleri onursal ve görevde bulunan başkan ve üyelerine,

Yardımlarını esirgemeyen , soruşturma usulleriyle ilgili bölüme önemli katkıda bulunan emekli C.Başsavcı Vekili Av. Abdullah          Ayhan Şan’a,

Sağlık hukuku alanında deneyimlerini kitap haline getiren ve görüşlerimizi paylaştığımız değerli hukukçu Av. Sunay Akyıldız’a

Bu alanda görüşlerini makale haline getirip bilgi paylaşan ve önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Atilla Arıncı’ya,

Sağlık Hukuk alanında pek çok sempozyumda birlikte olup, karşılıklı yardımlaşmada bulunduğum değerli Doç. Dr. İsmail Dölen’e,

Kitabın oluşmasında önemli emeği bulunan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ve eşi Av. Murat Demircioğlu’na,

Kitabın hazırlanışında ve basım ve yayınlanmasında büyük desteği olan Yetkin Yayınevi sahipleri Sayın Y. Ziya Gülkök ve Sayın      Muharrem Başer ve ekibine,

Bana bu kitabı oluşturmada manen destek veren eşim ve çocuklarıma teşekkürlerimi ve minnet duygularımı sunarım.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.