Vergi Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erdoğan ÖNER
ISBN: 9789750261886
Stok Durumu: Stokta var
29,70 TL 33,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdoğan ÖNER
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 11
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH343
Vergi Hukuku  
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
2019/09 11. Baskı, 288 Sayfa,
ISBN 978-975-02-6188-6

Kitap 2019 yılı Ağustos ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı ve uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmış, konular basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha geniş bir açıdan kavranabilmesi için sadece vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, gerekli görülen yerlerde T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi hukukun temel konuları ile bağlantılar kurularak ve mukayeseler yapılarak yararlı olabilecek açıklamalara da yer verilmiştir.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 11. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Vergi Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk dokuz baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Hukukuna Giriş
Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)

İçindekiler

Önsöz  7

Tablolar  19

Kısaltmalar  21

VERGİ HUKUKU

BİRİNCİ KISIM:

VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ

I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25

A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25

B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25

C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26

II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27

A. Vergilendirme Hukuku  27

B. Vergi Ceza Hukuku  28

C. Vergi İcra Hukuku  28

D. Vergi Yargılama Hukuku  28

E. Uluslararası Vergi Hukuku  29

III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29

A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30

1. Anayasa  30

2. Kanunlar  32

3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  33

B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  35

a. Olağanhal Kararnameleri  35

b. Olağanüstühal Kanun Hükmünde Kararnameleri  35

2. Cumhurbaşkanı Kararları  36

3. Tüzükler  36

4. Yönetmelikler  37

5. Genel Tebliğler  37

6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  38

C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38

1. Anayasa Mahkemesi Kararları  39

2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39

3. Diğer Yargı Kararları  39

D. Diğer Kaynaklar  40

IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40

A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40

B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41

C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  42

1. Yorum Çeşitleri  42

2. Yorum Yöntemleri  43

3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  44

İKİNCİ KISIM:

VERGİLENDİRME SÜRECİ (Vergilendirme Hukuku)

I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI (VERGİNİN KANUNİ UNSURLARI)  48

II. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ  49

BİRİNCİ BÖLÜM:

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)

I. VERGİNİN KONUSU  51

II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  52

A. Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi  52

1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  53

2. Vergi Mevzuatının Hazırlanması, Uygulanması ve Vergi Denetimi ile Görevli İdari Birimler ile Görev ve Yetkileri  54

a. Vergi Politikasının Oluşturulmasının Koordinasyonu  55

b. Vergi Kanunlarının Uygulanması  55

c. Vergi Denetiminin Yapılması  56

3. Mahalli İdarelerin Vergi ile Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  57

B. Vergi Borçlusu: Vergi Mükellefi  60

C. Vergi Sorumlusu  61

1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  61

a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  64

aa. Genel Olarak  64

bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  65

b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  66

aa. Temsilcinin Tanımı  66

bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  67

cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  69

dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70

c. Mirasçıların Ödevleri ve Sorumluluğu  72

aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72

bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73

d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  74

3. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75

III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76

A. Mükellefin Ödevleri  76

1. Bildirimde Bulunma Ödevi  78

2. Defter Tutma Ödevi  80

3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  82

4. Belge Alma ve Verme Ödevi  83

a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  84

aa. Fatura  84

bb. Perakende Satış Belgeleri: Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti  86

cc. Gider Pusulası  86

dd. Müstahsil Makbuzu  86

ee. Serbest Meslek Makbuzu  87

ff. Ücret Bordrosu  87

hh. Diğer Belgeler  90

b. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  90

c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  91

5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  92

6. Defter – Beyan Sistemine Uyma Ödevi  93

7. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  94

8. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  94

9.Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  95

10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı ile Yapma Ödevi  96

11. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  96

12. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  97

a. Beyanname Verme Ödevi  97

b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  97

13. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  98

14. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  99

15. Bilgi Verme Ödevi  100

B. Mükellefin Hakları  100

1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  101

2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  101

IV. VERGİ DENETİMİ  102

A. Yoklama  102

B. Vergi İncelemesi  104

1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  104

2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  105

C. Bilgi Alma  107

V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  109

A. Sürelerin Sınıflandırılması  109

1. Kanuni Süreler  109

2. İdari Süreler  110

3. Yargısal Süreler  110

B. Sürelerin Hesaplanması  111

C. Sürelerin Uzaması  111

1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  112

2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  113

3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  113

4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  114

5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  114

6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  115

VI. ZAMANAŞIMI  116

A. Genel Olarak Zamanaşımı  116

B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  116

1. Tarh Zamanaşımı  117

a. Tarh Zamanaşımının Durması  118

aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  118

bb. Mücbir Sebeb Bulunması  118

b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  119

2. Tahsil Zamanaşımı  119

İKİNCİ BÖLÜM:

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)

I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  121

A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  121

B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  123

II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  124

A. Verginin Matrahı  125

B. Vergi Tarifesi  125

C. Tarh Usulleri  126

1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyan Ettiği Matrah Üzerinden Tarhı)  126

2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksiklik Tamamlanarak Yapılan Tarh)  127

3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  128

4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  130

III. VERGİNİN TEBLİĞİ  131

A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  132

B. Tebliğ Usulleri  132

1. Posta ile Tebliğ  132

2. İlan (Duyuru) Yolu ile Tebliğ  133

3. Memur Vasıtası ile Tebliğ  134

4. Dairede Tebliğ  134

5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  134

C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  135

IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  135

A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  137

B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  137

1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  138

2. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  138

3. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  139

C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  141

D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  141

V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  142

A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  143

1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  143

a. Kanuni Ödeme Zamanları  143

b. Özel Ödeme Zamanları  144

aa. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  144

bb. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı  144

cc. Uzlaşma Halinde Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  145

dd. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Vergilerin Ödeme Zamanı  145

2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  145

3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  146

a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  147

b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  147

B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  148

1. Zamanaşımı  150

2. Vergi Hatalarını Düzeltme  150

3. Uzlaşma  150

4. Terkin  150

5. Tahakkuktan Vazgeçme  151

ÜÇÜNCÜ KISIM:

VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE VERGİ CEZALARI

(Vergi Ceza Hukuku)

I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  153

II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  154

BİRİNCİ BÖLÜM:

VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI

(Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)

I. VERGİ CEZALARININ ÖZELLİKLERİ  157

II. VERGİ CEZALARINDA SORUMLULUK (CEZA EHLİYETİ)  158

III. BAŞLICA VERGİ KABAHAT VE CEZALARI  160

A. Vergi Ziyaı  160

1. Vergi Ziyaının Tanımı  160

2. Vergi Ziyaının Cezası  161

B. Usulsüzlükler  161

1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  162

2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  163

IV. VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR  163

A. Birleşme (İçtima)  163

1. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  164

a. Tek Bir Fiil ile Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164

b. Tek Bir Fiil ile Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164

c. Tek Bir Fiil ile Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  165

2. Ayrı Fiiller ile Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  165

a. Ayrı Fiiller ile Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  165

b. Ayrı Fiiller ile Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  166

B. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  166

V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI  166

VI. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI  167

A. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  167

1. Yanılma ve Görüş Değişikliği  167

2. Mücbir Sebeb  168

3. Pişmanlık ve Islah  168

4. Ölüm  169

5. Zamanaşımı  170

B. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  171

1. Ödeme  171

2. İzaha Davet  171

3. Cezadan Vazgeçme  173

İKİNCİ BÖLÜM:

VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI

(Ceza Mahkemeleri Tarafından

Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)

I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI  179

A. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  179

B. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  180

C. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  181

D. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  182

II. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  183

III. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU  183

DÖRDÜNCÜ KISIM:

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ

(Vergi İcra Hukuku)

I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULAMA NEDENLERİ  185

II. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  186

A. 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilen Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  187

B. Bulunulan Aşamaya Göre Takip ve Tahsil Edilecek Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Nevileri  189

III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  190

BİRİNCİ BÖLÜM:

KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE

BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

I. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  194

A. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  194

1. Mükellef veya Borçludan Teminat İstenmesi  195

2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  195

a. İhtiyati Tahakkuk  195

b. İhtiyati Haciz  197

3. Diğer Korunma Hükümleri  199

a. Rüçhan Hakkı  199

aa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  200

bb. Kamu Alacaklarının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  201

aaa. Genel Bütçeye Dahil Vergi Alacaklarının Rehnin Karşısındaki Durumu  201

bbb. Malın Aynından Doğan Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  202

cc. Borçlunun İflâsı, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyeye Tabi Tutulması Hallerinde Rüçhan  203

dd. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  203

b. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar ile Mahsubu (Takası)  203

c. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (Tasarrufun İptali Davaları)  204

d. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  205

aa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  206

bb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  206

cc. Mirasçıların Sorumluluğu  206

dd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  206

ee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  207

B. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  208

1. Gecikme Faizi Uygulaması  210

2. Gecikme Zammı Uygulaması  211

II. BORÇLUNUN KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  214

A. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  214

B. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  216

1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  216

2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  217

C. Vergi ve Cezaların Affı  218

İKİNCİ BÖLÜM:

KAMU ALACAKLARININ CEBREN (ZORLA) TAHSİLİ

I. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE KEFİLİN TAKİBİ  220

II. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA TAKİBİ  220

A. Ödeme Emri Tebliği  221

B. Mal Bildiriminde Bulunulması  223

C. Haczin Uygulanması  224

D. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  225

E. Paraya Çevirme  226

III. BORÇLUNUN İFLASININ İSTENMESİ  227

IV. BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO KARARI VERİLMESİ  228

V. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  229

BEŞİNCİ KISIM:

VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ

YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI

I. HATALARI DÜZELTME  235

A. Hesap Hataları  236

B. Vergilendirme Hataları  236

C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  237

1. Düzeltme Yetkisi  237

2. Düzeltmede Zamanaşımı  237

3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  238

a. Re’sen Düzeltme  238

b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  238

aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  238

bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  239

II. CEZALARDA İNDİRİM  239

III. UZLAŞMA  240

A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  241

B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  243

ALTINCI KISIM:

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (Vergi Yargılama Hukuku)

I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  247

A. Tarhiyat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  247

B. Tahsilat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  248

II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  248

III. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİ  249

A. Genel Olarak  249

B. İstinaf Sisteminde Yargılamanın Nitelikleri  249

IV. VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ  253

A. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu  253

B. Vergi Davalarında Görevli Mahkeme  253

C. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme  254

D. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  255

1. Vergi Davasının Konusu  255

2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar (Davanın Tarafları)  257

3. Vergi Davasını Açma Süreleri  257

a. Özel Dava Açma Süreleri  258

b. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  258

4. Vergi Davasının Açılması  259

a. Vergi Davasının Açılması İçin İlgili İdareye Başvurma Zorunluluğu Olan Haller  259

b. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  260

aa. Tarh Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  261

bb. Tahsil Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  261

5. Vergi Davasının Görülmesi  261

a. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme ve Taraflara Tebligat  261

b. Vergi Davasının Görülmesi ve Karara Bağlanması  262

6. Vergi Mahkemesinin Vereceği Kararlar  262

7. Vergi Mahkemesi Kararının Sonuçları  263

a. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler  263

b. Kanun Yollarına Başvurulması  264

V. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ  264

A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  264

B. Bölge İdare Mahkemesine Başvurulması  264

C. Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf İncelemesi  265

1. Ön İnceleme Yapılması  265

2. İstinaf Başvurusunun Görüşülmesi (Hukuki ve Maddi Denetim)  265

VI. DANIŞTAY VE TEMYİZ İNCELEMESİ  266

A. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  266

B. İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi) Kararlarının Temyiz Edilmesi  267

C. Temyiz Talebi Hakkında Ön İnceleme Yapılması  268

D. Temyiz Başvurusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması (Hukuki Denetim)  268

E. Danıştay Kararının Sonuçları  269

F. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi  270

VII. VERGİ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI  270

A. Olağan Kanun Yolları  270

B. Olağanüstü Kanun Yolları  271

VIII. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  272

A. Delil  272

B. İspat  273

IX. YARGILAMA GİDERLERİ  274

A. Genel Olarak Yargılama Giderleri  274

B. Vergi Yargısı Harçları  275

Kaynakça  277

Kavram Dizini  281

Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  288

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar