Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Lâle SİRMEN
ISBN: 9786050513851
Stok Durumu: Tükendi
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Lâle SİRMEN
Baskı Tarihi 2022/12
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 795

Eşya Hukuku

Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN

İÇİNDEKİLER 

DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ ................................................................... VII 

ÖNSÖZ ................................................................................................................... IX 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... XI 

BİBLİYOGRAFYA ........................................................................................XLVII 

KISALTMALAR CETVELİ................................................................................. LI 

GİRİŞ ........................................................................................................................ 1

I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU ........................................................... 1 

II. AYNÎ HAK KAVRAMI........................................................................... 1 

A. KLÂSİK GÖRÜŞ .............................................................................. 2 

B. ŞAHISÇI (PERSONALİST) GÖRÜŞ ............................................... 2 

C. KLÂSİK GÖRÜŞ VE ŞAHISÇI GÖRÜŞÜN ELEŞTİRİSİ.............. 2 

D. BİRLEŞTİRİCİ GÖRÜŞ ................................................................... 3 

III. AYNÎ HAK KAVRAMININ UNSURLARI............................................ 4 

A. EŞYA................................................................................................. 4 

1. Kavram ........................................................................................ 4 

2. Hukukî Anlamda Eşyanın Özellikleri.......................................... 5 

a. Cismanî Olma ........................................................................ 5 

b. Sınırlandırılmış Olma............................................................. 6 

c. Üzerinde Fiilî ve Hukukî Hâkimiyet Kurulabilir Olma ......... 7 

3. Eşyanın Çeşitleri........................................................................ 12 

a. Taşınmaz Eşya–Taşınır Eşya ............................................... 12 

b. Mislî Eşya–Mislî Olmayan Eşya.......................................... 14 

c. Tüketilebilen (Tüketime Tâbi) Eşya–Tüketilemeyen 

(Tüketime Tâbi Olmayan) Eşya........................................... 14 

d. Bölünebilen Eşya‒Bölünemeyen Eşya ................................ 15 

e. Sahipli Eşya‒Sahipsiz Eşya ................................................. 16 

f. Kamu Malları....................................................................... 17 

aa. Özel Mallar.................................................................... 18 

bb. Dar Anlamda Kamu Malları.......................................... 18 

aaa. Hizmet Malları...................................................... 19 

bbb. Kamunun Ortak Kullanmasına Açık Olan 

Mallar ................................................................... 19 

a’. Orta Malları................................................... 19 

İçindekiler 

XII 

b’. Sahipsiz Mallar ..............................................20 

cc. Devletin Kamu Malları Üzerindeki Hâkimiyetinin 

Niteliği ...........................................................................22 

dd. Kamu Mallarının Hukukî Özellikleri..............................22 

g. Basit Eşya–Birleşik Eşya......................................................24 

h. Eşya Birliği–Hak Birliği.......................................................24 

ı. Asıl Şey–Eklenti...................................................................25 

B. AYNÎ HAKKIN EŞYA ÜZERİNDE DOĞRUDAN 

HÂKİMİYET SAĞLAMASI ...........................................................26 

C. AYNÎ HAKKIN HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR 

OLMASI...........................................................................................26 

IV. AYNÎ HAK–ALACAK HAKKI AYIRIMI ............................................27 

V. AYNÎ HAK–EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYIRIMI .................................29 

VI. AYNÎ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ ............................................................31 

A. MÜLKİYET HAKKI–SINIRLI AYNÎ HAKLAR...........................31 

1. Mülkiyet Hakkı ..........................................................................31 

2. Sınırlı Aynî Haklar.....................................................................31 

a. İrtifak Hakları .......................................................................32 

b. Rehin Hakları........................................................................32 

c. Taşınmaz Yükü.....................................................................32 

B. KİŞİYE BAĞLI AYNÎ HAK–EŞYAYA BAĞLI AYNÎ HAK........32 

VII. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER.......................................34 

A. BELİRLİLİK (MUAYYENLİK) İLKESİ........................................34 

B. AÇIKLIK (ALENİYET) İLKESİ.....................................................35 

C. GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ .................................................37 

D. SINIRLI SAYI VE TİPE BAĞLILIK İLKESİ.................................37 

E. AYNÎ HAKLARIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE VE 

ZAMANAŞIMINA TÂBİ OLMAMASI İLKESİ............................38

VIII. EŞYA HUKUKU MEVZUATI .............................................................39 

BİRİNCİ KISIM 

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK 

§ 1. ZİLYETLİĞE TANINAN İŞLEVLERE GENEL BAKIŞ ........................41 

§ 2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ......42 

I. ZİLYETLİK KAVRAMI ........................................................................42 

II. ZİLYETLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ......................................................46 

 İçindekiler 

XIII 

§ 3. ZİLYETLİĞE KONU OLAN ŞEYLER..................................................... 48 

I. GENEL OLARAK.................................................................................. 48 

II. HAK ZİLYETLİĞİ................................................................................. 49 

§ 4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ....................................................................... 50 

I. HAKKA DAYANAN (HAKLI) ZİLYETLİK–HAKKA 

DAYANMAYAN (HAKSIZ) ZİLYETLİK ........................................... 50 

II. MALİK SIFATIYLA (KENDİSİ İÇİN) ZİLYETLİK– BAŞKASI 

İÇİN ZİLYETLİK................................................................................... 51 

III. ASLÎ ZİLYETLİK–FER’Î ZİLYETLİK ................................................ 51 

IV. DOLAYLI ZİLYETLİK–DOLAYSIZ ZİLYETLİK.............................. 52 

V. TEK BAŞINA ZİLYETLİK–BİRLİKTE ZİLYETLİK.......................... 53 

VI. ZİLYET YARDIMCILIĞI ..................................................................... 54 

A. KAVRAM........................................................................................ 54 

B. ZİLYETLİK–ZİLYET YARDIMCILIĞI AYIRIMININ 

SONUÇLARI .................................................................................. 56 

§ 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ......................... 57 

I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI........................................................... 57 

A. ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI ...................................... 57 

B. ZİLYETLİĞİN MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI .................. 58 

C. ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI................................... 58 

II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ .......................................................................... 58 

A. TESLİM........................................................................................... 58 

1. Eşyanın veya Araçların Teslimi ................................................ 59 

2. Teslim Yerine Geçen Sözleşme................................................. 60 

3. Hazır Olmayan Kişiler Arasında Zilyetliğin Teslimle Devri..... 61 

B. ZİLYETLİĞİN TESLİMSİZ DEVRİ .............................................. 62 

1. Kısa Elden Teslim ..................................................................... 63 

2. Hükmen Teslim ......................................................................... 63 

a. Kavram ve Unsurları............................................................ 63 

b. Hükmen Teslim Yoluyla Mülkiyetin Kazanılmasındaki 

Sınırlamalar.......................................................................... 65 

3. Zilyetliğin Havalesi ................................................................... 65 

4. Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri............... 67 

§ 6. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ................................................................. 68 

I. ZİLYETLİĞİN ZİLYEDİN İRADESİYLE SONA ERMESİ ................ 69 

II. ZİLYETLİĞİN FİİLÎ HÂKİMİYETİN KAYBIYLA SONA 

ERMESİ.................................................................................................. 69 

§ 7. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ................................................................... 71 

I. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA HAKKI....................................... 71 

İçindekiler 

XIV 

A. GASP VE SALDIRI FİİLLERİ........................................................71 

B. KUVVET KULLANMA HAKKININ KAPSAMI ..........................72 

C. KUVVET KULLANMA HAKKINDAN YARARLANANLAR....73 

D. KUVVET KULLANMANIN DERECESİ.......................................73 

II. ZİLYETLİK DAVALARI.......................................................................74 

A. ZİLYETLİĞİN GASPINDA GERİ VERME VE TAZMİNAT 

DAVALARI .....................................................................................74 

1. Zilyetliğin Gaspında Geri Verme Davası...................................74 

2. Tazminat Davası ........................................................................77 

B. ZİLYETLİĞE SALDIRI HALİNDE AÇILACAK DAVALAR......77 

C. ZİLYETLİK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ................79 

D. ZİLYETLİK DAVALARINI AÇMA SÜRESİ................................79 

III. ZİLYETLİĞİN İDARÎ YOLDAN KORUNMASI .................................79 

A. KANUNUN AMACI VE KAPSAMI ..............................................80 

B. USUL ...............................................................................................80 

1. Karar Vermeye Yetkili Makam..................................................80 

2. Başvuru ......................................................................................81 

3. Soruşturma ve Karar ..................................................................81 

C. KARARIN SONUÇLARI ................................................................81 

D. KARARIN UYGULANMASI .........................................................82 

E. TECAVÜZÜN TEKRARLANMASINDA CEZA YAPTIRIMI .....82 

§ 8. ZİLYETLİK KARİNELERİ........................................................................83 

I. MÜLKİYET KARİNESİ.........................................................................83 

II. FER’Î ZİLYETLİĞE BAĞLI SINIRLI AYNÎ HAK KARİNESİ 

VEYA KİŞİSEL HAK KARİNESİ.........................................................84 

III. BAŞKASININ MÜLKİYET, SINIRLI AYNÎ HAK VEYA 

KİŞİSEL HAK KARİNESİNE DAYANMA..........................................86 

§ 9. KARİNELERİN ROLÜ................................................................................87 

I. ZİLYET ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA SAVUNMA...............87 

II. TAŞINIR DAVASI .................................................................................87 

A. TAŞINIR DAVASININ ŞARTLARI...............................................88 

1. Zilyetliğin Zilyedin İradesi Dışında Sona Erdirilmiş Olması.....88 

2. Şimdiki Zilyedin Ediniminin Korunmamış Olması ...................89 

3. Şimdiki Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi ..............89 

a. Şimdiki Zilyedin Zilyetliği İyiniyetle Edinmemiş Olması ...89 

b. Malın Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden Çıkmış 

Olması ..................................................................................89 

B. DAVALININ SAVUNMASI...........................................................90 

C. TAŞINIR DAVASININ İYİNİYETLİ ZİLYET LEHİNE 

SINIRLANDIĞI DURUMLAR .......................................................91 

 İçindekiler 

XV 

1. Para ve Hamile Yazılı Senetleri İyiniyetle Edinme ................... 91 

2. İyiniyetli Zilyetlere Karşı Taşınır Davasının Süresi .................. 91 

3. Açık Artırmadan, Pazardan veya Benzeri Eşya Satanlardan 

İyiniyetle Edinme ...................................................................... 93 

D. DAVANIN TARAFLARI ............................................................... 94 

E. TAŞINIR DAVASININ BENZER DAVALARDAN 

FARKLARI ..................................................................................... 95 

1. Taşınır Davasının İstihkak Davası ile Karşılaştırılması............. 95 

2. Taşınır Davasının Zilyetlik Davaları ile Karşılaştırılması......... 96 

III. ZİLYETLİK KARİNESİNE GÜVENEREK KAZANILAN AYNΠ

HAKKIN KORUNMASI ....................................................................... 96 

A. EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN AYNÎ HAK 

KAZANILMASI.............................................................................. 97 

1. Şartları ....................................................................................... 97 

a. Aynî Hakkın Emin Sıfatıyla Zilyetten Kazanılmış 

Olması.................................................................................. 97 

b. Aynî Hakkı Kazananın Üçüncü Kişi Olması ....................... 98 

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması ................ 99 

d. Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması ... 99 

e. Üçüncü Kişinin Ediniminde Tasarruf Yetkisi Dışında 

Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması................... 100 

2. İyiniyetle Kazanmanın Hukukî Sonuçları ............................... 100 

B. PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERİN EDİNİLMESİ....... 101 

§ 10. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ.................................................... 102 

§ 11. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNDE UYGULANACAK 

HÜKÜMLER .............................................................................................. 103 

I. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME YÜKÜMÜNÜN 

KAPSAMI ............................................................................................ 104 

II. İYİNİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜNİYETLİ) ZİLYEDİN GERİ 

VERME YÜKÜMÜNÜN KAPSAMI.................................................. 106 

III. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN ZİLYEDİN YAPTIĞI 

GİDERLERE İLİŞKİN TALEPLERİ................................................... 110 

A. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN TALEPLERİ ........................................ 111 

B. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYEDİN TALEPLERİ ................... 112

C. ZAMANAŞIMI ............................................................................. 113 

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ 

§ 1. TAPU SİCİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER................................... 114 

§ 2. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI.............................................................. 117 

İçindekiler 

XVI 

I. GENEL OLARAK ................................................................................117 

II. ANA SİCİLLER....................................................................................118 

A. TAPU KÜTÜĞÜ............................................................................118 

B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ.......................................................119 

C. TAMAMLAYICI SİCİLLER.........................................................119 

1. Yevmiye Defteri.......................................................................119 

2. Belgeler ....................................................................................120 

3. Plânlar ......................................................................................121 

III. YARDIMCI SİCİLLER ........................................................................122 

A. AZİLLER SİCİLİ ...........................................................................122 

B. DÜZELTMELER SİCİLİ...............................................................122 

C. KAMU ORTA MALLARI SİCİLİ.................................................122 

D. TAPU ENVANTER DEFTERİ......................................................122 

E. İDARÎ SINIRLAR KAYIT DEFTERİ...........................................123 

IV. KADASTRO YAPILMAMIŞ YERLERDE TUTULAN 

DEFTERLER ........................................................................................123 

A. ZABIT DEFTERİ...........................................................................123 

B. KAT MÜLKİYETİ ZABIT DEFTERİ...........................................123 

C. İPOTEK KAYIT DEFTERİ ...........................................................124 

D. DİĞER DEFTERLER ....................................................................124 

§ 3. TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER ........................124 

I. TAŞINMAZA SAYFA AÇILMASI İLKESİ........................................124 

II. TESCİL İLKESİ....................................................................................124 

III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI İLKESİ...........................................125 

IV. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ ......................................................125 

V. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ.................................................125 

§ 4. TAPU SİCİLİ TEŞKİLÂTI........................................................................127 

I. TARİHÎ GELİŞİM ................................................................................127 

II. 4 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE 

GÖRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...................128 

A. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ......................................128 

B. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI.........129 

C. TAPU VE KADASTRO KURULU ...............................................129 

D. GENEL MÜDÜRLÜK TEŞKİLÂTI..............................................129 

1. Merkez Teşkilâtı ......................................................................129 

a. Tapu Dairesi Başkanlığı .....................................................130 

b. Kadastro Dairesi Başkanlığı ...............................................130 

c. Harita Dairesi Başkanlığı....................................................130 

d. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ........................................131 

 İçindekiler 

XVII 

e. Arşiv Dairesi Başkanlığı.................................................... 131 

f. Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı........................... 131 

g. Teftiş Kurulu Başkanlığı.................................................... 131 

h. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı .................................. 131 

ı. Personel Dairesi Başkanlığı ............................................... 131 

i. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı................................ 132 

j. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ............................... 132 

k. Hukuk Müşavirliği............................................................. 132 

2. Taşra Teşkilâtı ......................................................................... 132 

a. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri .............................. 132 

b. Tapu Müdürlükleri............................................................. 133 

c. Kadastro Müdürlükleri....................................................... 134 

3. Yurtdışı Teşkilâtı..................................................................... 134 

§ 5. DEVLETİN SORUMLULUĞU ................................................................ 135 

I. SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................................... 135 

II. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI ........................................................ 136 

A. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN BİR FİİL 

VEYA KAÇINMA ........................................................................ 136 

B. FİİL VEYA KAÇINMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI........ 138 

C. ZARAR.......................................................................................... 141 

D. SİCİLİN HUKUKA AYKIRI TUTULMASI İLE ZARAR 

ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI ........................................ 142 

III. TAZMİNAT DAVASININ DİĞER ÖZELLİKLERİ........................... 143 

A. DAVANIN HUKUKÎ KARAKTERİ ............................................ 143 

B. GÖREVLİ YARGI YOLU ............................................................ 143 

C. DAVACI VE DAVALI SIFATI.................................................... 144 

D. ZARAR GÖRENİN KUSURU...................................................... 144 

E. ZAMANAŞIMI ............................................................................. 145 

F. DAVALARIN YARIŞMASI......................................................... 147 

G. DEVLETİN MEMURA RÜCU HAKKI....................................... 148 

H. MEMURUN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ................................... 149 

§ 6. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE KAYDEDİLMESİ (TAPULAMA) ...... 149 

I. UYGULANACAK HÜKÜMLER........................................................ 149 

II. TAŞINMAZ KAVRAMI...................................................................... 151 

A. ARAZİ ........................................................................................... 151 

B. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR .......................................... 152 

C. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ 

BÖLÜMLER ................................................................................. 154 

III. KADASTRO (TAPULAMA)............................................................... 155 

İçindekiler 

XVIII 

A. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNDAN ÖNCEKİ 

DÜZENLEME................................................................................156 

B. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU UYARINCA 

KADASTRO ..................................................................................156 

1. Kanunun Amacı ve Uygulanma Alanı .....................................156 

2. Fotogrametri Yöntemi ve Doğru Tespit İlkesi .........................158 

3. Teşkilât.....................................................................................158 

4. Kadastro Hazırlık Çalışmaları..................................................159 

5. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlarının Belirlenmesi..............160 

6. Mahallî Hukuk Mahkemesinden Dava Listesinin İstenilmesi..160 

7. Taşınmazların Sınırlandırılması ve Tespit İşleri ......................160 

8. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar............................161 

a. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkının 

Tespiti.................................................................................161 

aa. Kayıt Sahibi Adına Tespit............................................161 

bb. Kayıt Sahibinin Mirasçıları Adına Tespit ....................162 

cc. Kayıt Sahibinin Ölmüş Olması ve Mirasçıların 

Belirlenememesi Durumunda Tespit ...........................162 

dd. Kayıt Sahibinin veya Mirasçıların Muvafakatleri 

Halinde Zilyet Adına Tespit.........................................162 

ee. Tapu Dışı Sözleşmeye Dayanan Zilyet Adına Tespit ..163 

ff. Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Adına 

Tespit ...........................................................................164 

b. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyet Adına 

Tespiti.................................................................................164 

c. Kısmî İktisap Nedeniyle Zilyet Adına Tespit .....................168 

d. Tapu Dışı Paylaşma Nedeniyle Zilyet Adına Tespit...........168 

e. İştirakçilerin (Mirasçıların) Pay Devri ve Temliki .............170 

f. İmar ve İhya Eden Zilyet Adına Tespit ..............................170 

g. Hazine Adına Tespit ...........................................................171 

h. Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar, Muhdesat ...........................171 

ı. Taşınmazların Sınırlandırılmasında Uygulanacak Esaslar .172 

9. Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi .......................................173 

10. Kadastro Tespitine İtiraz..........................................................174 

11. Kadastro Sonuçlarının İlânı ve Kadastro Tutanaklarının 

Kesinleşmesi ............................................................................175 

12. Kadastro Mahkemesi................................................................175 

13. Dava Açma İmkânı ve Hak Düşürücü Süre .............................177 

IV. KÜTÜĞE KAYDI GEREKMEYEN TAŞINMAZLAR.......................178 

V. KAYITLARIN BÖLGE ESASINA GÖRE YAPILMASI....................180 

VI. ORTAK SAYFA ...................................................................................181 

 İçindekiler 

XIX 

VII. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ .... 181 

A. BÖLÜNME.................................................................................... 182 

B. BİRLEŞTİRİLME ......................................................................... 182 

§ 7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLAR VE BUNLARIN 

HÜKMÜ ...................................................................................................... 184 

I. TAŞINMAZIN BELİRLENMESİNE YARAYAN BİLGİLERE 

İLİŞKİN KAYITLAR VE BU KAYITLARIN HÜKMÜ .................... 184 

A. TAŞINMAZIN BELİRLENMESİNE YARAYAN BİLGİLERE 

İLİŞKİN KAYITLAR.................................................................... 184 

B. TAŞINMAZIN BELİRLENMESİNE YARAYAN BİLGİLERE 

İLİŞKİN KAYITLARIN HÜKMÜ ............................................... 184 

II. TESCİL, TERKİN VE DEĞİŞİKLİK (TADİL)................................... 186 

A. TESCİL.......................................................................................... 186 

1. Kavram .................................................................................... 186 

2. Tescilin Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar ............................. 187 

a. Tescil İstemi....................................................................... 187 

aa. İstem Yetkisi ............................................................... 188 

bb. Tescil İsteminin Şekli.................................................. 190 

cc. Tescil İsteminin Hukukî Niteliği................................. 192 

dd. Tescil İsteminin Şarta (Koşula) Bağlanamaması......... 193 

b. Belgeleme .......................................................................... 196 

aa. İstem Yetkisinin Belgelenmesi.................................... 196 

bb. Hukukî Sebebin Belgelenmesi .................................... 196 

cc. Belgelerin Eksikliği..................................................... 197 

3. Tescilin Yapılışı ...................................................................... 197 

a. Mülkiyet Hakkının Tescili ................................................. 199 

b. İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Yükünün Tescili............... 200 

c. Rehin Haklarının Tescili.................................................... 201 

4. İlgililere Tebliğ........................................................................ 201 

5. Tescil İsteminin Geri Alınıp Alınamayacağı Sorunu............... 202 

B. TERKİN......................................................................................... 203 

1. Kavram .................................................................................... 203 

2. Terkinin Şartları ...................................................................... 203 

a. Aynî Hakkı Sona Erdiren Terkinler ................................... 203 

b. Sicili Düzeltici Terkinler.................................................... 204 

aa. Şeklî Bir Değer Taşıyan Tescillerin Terkini ............... 204 

bb. Hiçbir Hukukî Değeri Kalmamış Olan Tescillerin 

Terkini......................................................................... 204 

3. Terkinin Şekli.......................................................................... 206 

C. DEĞİŞİKLİK (TADİL) ................................................................. 206 

İçindekiler 

XX 

III. TESCİLİN HÜKMÜ .............................................................................206 

A. TESCİLİN OLUMSUZ HÜKMÜ ..................................................207 

1. Mülkiyet Hakkının Tescilsiz Kazanılması ...............................207 

2. İrtifak Hakkının ve Taşınmaz Yükünün Tescilsiz 

Kazanılması..............................................................................210 

3. Rehin Hakkının Tescilsiz Kazanılması ....................................210 

B. TESCİLİN OLUMLU HÜKMÜ: TESCİLE GÜVENİN 

KORUNMASI................................................................................211 

1. MK 1023’ün Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar .................211 

a. Kazananın Bir Üçüncü Kişi Olması ...................................211 

b. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmış 

Olması ................................................................................212 

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması...............214 

d. Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış 

Olması ................................................................................215 

e. Üçüncü Kişinin Kazanımında Tasarruf Yetkisi Dışında 

Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması ...................216 

2. MK 1023’ün Uygulanmadığı Bazı Özel Durumlar ..................217 

a. Çift Tapuda.........................................................................217 

b. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda....................................................218 

c. Bağımsız ve Sürekli Haklarda ............................................218 

3. MK 1023’e Dayanan Kazanmanın Hükmü ..............................219 

C. TESCİLİN AYNÎ HAKKIN İÇERİĞİNİN 

BELİRLENMESİNDEKİ HÜKMÜ...............................................219 

IV. ŞERHLER .............................................................................................220 

A. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİ.......................................................220 

1. Şerhin Konusu..........................................................................220 

2. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Şartlar...............................222 

3. Şerhin Süresi ............................................................................224 

4. Şerhin Hükmü ..........................................................................225 

B. TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARINA İLİŞKİN 

ŞERHLER VE BUNLARIN HÜKMÜ ..........................................228 

1. Medenî Kanunda Öngörülen Tasarruf Yetkisi 

Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü.................228 

a. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme 

Kararları (MK 1010/I/1) .....................................................228 

b. Haciz, İflâs Kararı ve Konkordato ile Verilen Süre 

(MK 1010/I/2) ....................................................................230 

aa. Haciz .............................................................................230 

bb. İflâs Kararı....................................................................230 

cc. Konkordato ile Verilen Süre .........................................231 

 İçindekiler 

XXI 

c. Aile Yurdu Kurulması veya Artmirasçı Atanması (MK 

1010/I/3) ............................................................................ 232 

d. Taşınmaz Malın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi (MK 

194/III)............................................................................... 232 

e. Ailenin Ekonomik Varlığının Korunmasını Sağlamak 

Amacıyla Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması (MK 199/III). 234 

2. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Tasarruf Yetkisi 

Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü ................ 234 

C. GEÇİCİ TESCİLİN ŞERHİ........................................................... 236 

1. Geçici Tescil Şerhinin Konusu................................................ 236 

a. Aynî Hak İddia Edilmiş Olması......................................... 236 

b. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerin Noksan Olması.. 237

2. Geçici Tescil Şerhinin Yapılışı................................................ 237 

3. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü ................................................ 238 

D. MEVZUATTA FARKLI KONULARDA ÖNGÖRÜLEN 

ŞERHLER...................................................................................... 238 

V. BEYANLAR......................................................................................... 239 

A. MEDENÎ KANUNDA VE TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE 

ÖNGÖRÜLEN BEYANLAR VE BUNLARIN HÜKMÜ ............ 240 

B. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN 

BEYANLAR VE BUNLARIN HÜKMÜ...................................... 242 

C. DİĞER BAZI KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN BEYANLAR 

VE BUNLARIN HÜKMÜ ............................................................ 242 

VI. TAŞINMAZ REHİN HAKLARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER 

SÜTUNUNA YAPILAN KAYITLAR VE BUNLARIN HÜKMÜ..... 243 

§ 8. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ....................................................... 244 

I. YOLSUZ TESCİLLERİN DÜZELTİLMESİ....................................... 244 

A. YOLSUZ TESCİL ......................................................................... 244 

B. YOLSUZ TESCİLİN TEHLİKELERİ .......................................... 244 

C. YOLSUZ TESCİLİ DÜZELTME YOLLARI............................... 245 

1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin ya da Tescil İsteminin 

Bulunmaması Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olması 

Durumunda.............................................................................. 245 

a. Mahkeme Kararıyla Düzeltme........................................... 247 

aa. Davanın Hukukî Niteliği ............................................. 247 

bb. Davanın Tarafları ........................................................ 248 

b. Sözleşmeyle Düzeltme....................................................... 250 

2. Tapu Memurunun Hatası Yüzünden Tescilin Yolsuz Olması 

Durumunda.............................................................................. 251 

3. Hakta Meydana Gelen Sicil Dışı Değişiklik Sonucu Tescilin 

Yolsuzlaşması Durumunda...................................................... 255 

İçindekiler 

XXII 

II. DİĞER KAYITLARDAKİ YOLSUZLUKLARIN DÜZELTİLMESİ.256 

A. TAŞINMAZIN BELİRLENMESİNE YARAYAN BİLGİLERE 

İLİŞKİN YOLSUZ KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ..................256 

B. YOLSUZ ŞERHLERİN DÜZELTİLMESİ....................................257 

C. YOLSUZ BEYANLARIN DÜZELTİLMESİ................................260 

İKİNCİ KISIM 

MÜLKİYET 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI............................................................................261 

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ .........................................................263 

I. MALİKİN YETKİLERİ........................................................................263 

A. OLUMLU YETKİLER ..................................................................263 

B. KORUYUCU YETKİLER.............................................................264 

II. MALİKİN ÖDEVLERİ (YÜKÜMLÜLÜKLERİ)................................264 

A. YAPMAMA (KAÇINMA) ÖDEVİ ...............................................264 

B. KATLANMA ÖDEVİ....................................................................264 

C. YAPMA ÖDEVİ ............................................................................265 

§ 3. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ................................................265 

I. GENEL OLARAK ................................................................................265 

A. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİYLE 

SAĞLANAN KORUMA ...............................................................265 

B. KAMU HUKUKU ALANINDA KORUMA.................................273 

C. ÖZEL HUKUK ALANINDA KORUMA......................................274 

II. İSTİHKAK DAVASI ............................................................................274 

A. KONUSU VE ŞARTLARI.............................................................274 

B. DAVANIN NİTELİĞİ ...................................................................277 

C. DAVANIN TARAFLARI ..............................................................277 

D. İSPAT YÜKÜ ................................................................................278 

E. TALEBİN DEVRİ..........................................................................279 

F. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME..........................................279 

III. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ...............................................280 

A. KONUSU VE ŞARTLARI.............................................................280 

B. DAVANIN NİTELİĞİ ...................................................................281 

C. DAVANIN TARAFLARI ..............................................................281 

D. İSPAT YÜKÜ ................................................................................282 

 İçindekiler 

XXIII 

E. TALEBİN DEVRİ ......................................................................... 282 

F. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ......................................... 283 

§ 4. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ............................................... 283 

I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA ..................................................................... 284 

A. TANIM .......................................................................................... 284 

B. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNİN KAZANILMASI 

İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR.............................................. 284 

1. Dış Bağlılık.............................................................................. 284 

2. İç Bağlılık................................................................................ 286 

3. Yerel Âdetlere Uygunluk......................................................... 287 

C. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA SAYILMANIN HUKUKΠ

SONUÇLARI ................................................................................ 288 

1. Aynî Hakkın Şeyin Bütününü Kapsaması ............................... 288 

2. Bütünleyici Parça Üzerinde Önceden Kurulmuş Olan Aynî 

Hakkın Sona Ermesi................................................................ 289 

D. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ....... 290 

E. KANUN GEREĞİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇA SAYILAN 

ŞEYLER ........................................................................................ 290 

1. Yapılar, Dikili Bitkiler ve Kaynaklar ...................................... 290 

2. Doğal Ürünler (Tabiî Semereler)............................................. 291 

a. Dönemsel Olarak Elde Edilen Ürünler .............................. 291 

b. Diğer Verimler................................................................... 291 

c. Doğal Ürün Sayılmanın Hukukî Sonuçları ........................ 292 

II. EKLENTİ ............................................................................................. 293 

A. TANIM .......................................................................................... 293 

B. EKLENTİ NİTELİĞİNİN KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ 

OLAN ŞARTLAR ......................................................................... 294 

1. Taşınır Mal .............................................................................. 294 

2. Dış Bağlılık.............................................................................. 294 

3. Özgüleme................................................................................. 295 

C. EKLENTİ SAYILMANIN HUKUKÎ SONUÇLARI.................... 296 

§ 5. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ..................................................................... 299 

I. GENEL OLARAK................................................................................ 299 

II. PAYLI MÜLKİYET (MÜŞTEREK MÜLKİYET) .............................. 301 

A. KAVRAM...................................................................................... 301 

B. PAYLI MÜLKİYETİN KURULMASI ......................................... 302 

1. Hukukî İşlem ........................................................................... 302 

2. Yetkili Makamın Kararı .......................................................... 303 

3. Kanun ...................................................................................... 304 

İçindekiler 

XXIV 

C. PAYLI MÜLKİYETTE PAY VE PAYDAŞLARIN PAYLARI 

BAKIMINDAN DURUMLARI.....................................................304 

1. Payın İçeriği ve İşlevi...............................................................304 

2. Pay Oranı .................................................................................304 

3. Paydaşların Paya İlişkin Hukukî İşlemleri ...............................305 

4. Payın İntikali ve Haczi.............................................................309 

5. Paya İlişkin Hakkın Korunması ...............................................309 

D. PAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİM VE TASARRUF ..................310 

1. Yönetime İlişkin Kanunî Düzenleme.......................................310 

a. Zorunlu Yönetim İşleri .......................................................311 

b. İvedi Yönetim İşleri............................................................311 

c. Olağan Yönetim İşleri ........................................................311 

d. Önemli Yönetim İşleri........................................................312 

e. Olağanüstü Yönetim İşleri..................................................315 

2. Yararlanma, Kullanma ve Yönetime İlişkin Olarak 

Paydaşlar Arasında Yapılan Düzenleme ..................................315 

3. Malın Tamamı Üzerinde Tasarruf............................................317 

E. PAYDAŞLARIN MALIN BÜTÜNÜ BAKIMINDAN 

YETKİLERİ ...................................................................................318 

1. Yönetime Katılma Yetkisi........................................................318 

2. Paylı Maldan Yararlanma ve Onu Kullanma Yetkisi...............318 

3. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi ..........................................319 

F. PAYLI MALLA İLGİLİ GİDER VE YÜKÜMLÜLÜKLERE 

KATILMA......................................................................................321 

G. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ.......................................322 

1. Bir veya Birkaç Paydaş Bakımından........................................322 

a. Genel Sebepler....................................................................322 

b. Paydaşın Mahkeme Kararıyla Paydaşlıktan Çıkarılması....322 

2. Bütün Paydaşlar Bakımından...................................................323 

a. Genel Olarak.......................................................................323 

b. Paylaşma.............................................................................324 

aa. Paylaşma İsteme Hakkı................................................324 

bb. Paylaşma İsteme Hakkına Getirilen Sınırlamalar ........324 

aaa. Medenî Kanundaki Sınırlamalar..........................324

a’. Sürekli Bir Amaca Özgülenme ....................324 

b’. Hukukî İşlem ...............................................326 

c’. Uygun Olmayan Zaman...............................327 

bbb. Diğer Kanunlardaki Sınırlamalar ........................327

cc. Paylaşmanın Yapılışı ...................................................328 

III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET).........334

 İçindekiler 

XXV 

A. GENEL OLARAK......................................................................... 334 

B. ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI ............................................................. 334 

C. MÜLKİYETİN ORTAKLIK TARAFINDAN KAZANILMASI.. 335 

D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN HÜKÜMLERİ............................. 336 

E. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ .......................... 338 

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ 

§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU............................................... 340 

§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI................................... 340 

I. GENEL OLARAK................................................................................ 340 

A. ASLEN KAZANMA‒DEVREN KAZANMA.............................. 340 

B. TESCİLLE KAZANMA‒TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA....... 341 

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI............ 342 

A. GENEL OLARAK......................................................................... 342 

B. KAZANMA SEBEBİ .................................................................... 342 

1. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil ............ 343 

a. Genel Olarak...................................................................... 343 

b. Şeklin Amacı...................................................................... 344 

c. Resmî Şekli Gerçekleştirecek Makam ............................... 344 

d. Resmî Şeklin İstisnaları ..................................................... 347 

e. Resmî Şeklin Kapsamı....................................................... 350 

f. Şekle Uymamanın Sonuçları.............................................. 351 

g. Geçersizliğin Sonuçları ve Geçersizliğin Ortadan 

Kalkmış Sayılacağı Haller ................................................. 353 

2. Taşınmaz Satışında Bedelde Muvazaa .................................... 358 

3. Mülkiyetin İnançlı İşlemle Devri ............................................ 359 

4. Namı Müstear .......................................................................... 362 

5. Taşınmaz Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran Bir 

Sözleşmeden Dönmenin Yerine Getirilmiş Edimler 

Bakımından Etkisi ................................................................... 365 

6. Taşınmaz Satış Vaadi .............................................................. 368 

a. Hukukî Niteliği .................................................................. 368 

b. Şekli ................................................................................... 368 

c. Hükümleri .......................................................................... 369 

d. Borcun İfası........................................................................ 370 

e. Şerh Verilmesi ................................................................... 371 

7. Taşınmaz Bağışlama Vaadi ..................................................... 373 

8. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devir Borcu...................... 374 

İçindekiler 

XXVI 

III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLDEN ÖNCE 

KAZANILMASI ...................................................................................377 

A. GENEL OLARAK .........................................................................377 

B. MK 705/II’DE BELİRTİLEN TESCİLDEN ÖNCE 

KAZANMA HALLERİ..................................................................377 

1. Miras ........................................................................................377 

2. Mahkeme Kararı ......................................................................378 

3. Cebrî İcra .................................................................................379 

4. İşgal..........................................................................................380 

a. Kavram ...............................................................................380 

b. İşgale Konu Olabilecek Taşınmazlar..................................380 

c. İşgalin Sonuçları.................................................................382 

5. Kamulaştırma ...........................................................................382 

C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLDEN ÖNCE 

KAZANILDIĞI DİĞER HALLER ................................................385 

1. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Mallarının Kamu 

Hukuku Tüzel Kişisine Geçmesi..............................................385 

2. Vakfa Özgülenen Taşınmazın Mülkiyetinin Vakfa 

Geçmesi....................................................................................386 

3. Evlenme Sözleşmesi Dolayısıyla Meydana Gelen Mülkiyet 

Değişikliği................................................................................386 

4. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ve Bölünmesi.........................386 

5. Ticarî İşletmenin Devri ............................................................387 

6. Şirkete Aynî Sermaye Olarak Taşınmaz Konulması................388 

7. Yeni Arazi Oluşumu ................................................................389 

a. Şartları ................................................................................389 

aa. Yeni Bir Arazinin Oluşması.........................................389 

bb. Yeni Arazinin Sahipsiz Yerlerde Oluşması .................389 

cc. Yeni Oluşan Arazinin Toprağının Sahipsiz 

Yerlerden Gelmiş Olması ............................................390 

dd. Yeni Oluşan Arazinin Yararlanmaya Elverişli Bir 

Arazi Olması................................................................390 

b. Yeni Arazi Oluşmasının Sonuçları .....................................391 

c. Özel Düzenlemeler .............................................................392 

IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA 

KAZANILMASI ...................................................................................393 

A. OLAĞAN (SİCİLE DAYANAN) ZAMANAŞIMI .......................393 

1. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları...........................394 

a. Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Olması.........................394 

b. Tapu Sicilinde Yolsuz Bir Tescil Bulunması .....................394 

 İçindekiler 

XXVII 

c. Yolsuz Tescille Malik Olarak Görünen Kimsenin Malik 

Sıfatıyla Zilyet Olması....................................................... 394 

d. Zilyetliğin İyiniyetle, Davasız ve Aralıksız On Yıl 

Sürmesi .............................................................................. 394 

2. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü.......................... 397 

B. OLAĞANÜSTÜ (SİCİL DIŞI) ZAMANAŞIMI ........................... 397 

1. Genel Olarak............................................................................ 397 

2. Kadastro Dışında Uygulanacak Hükümler .............................. 398 

a. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları.............. 398 

aa. Maddî Şartlar............................................................... 398 

aaa. Taşınmaza İlişkin Şartlar .................................... 399 

a’. Zamanaşımı Yoluyla Edinilmeye Elverişli 

Olma............................................................ 399 

b’. Tapu Kütüğünden Malikin Belli 

Olmaması .................................................... 401

bbb. Zilyetliğe İlişkin Şartlar..................................... 404 

a’. Malik Sıfatıyla Zilyetlik.............................. 404 

b’. Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması ............ 405 

c’. Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması........... 406 

d’. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması.......... 406 

bb. Şeklî Şartlar................................................................. 407 

aaa. Tescil Davası ve İlân .......................................... 407 

bbb. İtiraz Edilmemiş veya İtirazın Yerinde 

Görülmemiş Olması............................................ 408 

b. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü.............. 408 

3. Kadastro Yapılırken Uygulanan Hükümler ............................. 409 

4. Kadastro Dışında İmar ve İhya Yoluyla Kazanma .................. 410 

5. 1515 Sayılı Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetlerini 

Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun......................... 411 

§ 3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI................................................... 412 

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MUTLAK KAYBI ............................ 412 

A. TAŞINMAZIN TAMEMEN YOK OLMASI................................ 412 

B. TERK............................................................................................. 412 

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NİSPÎ KAYBI ................................... 413 

§ 4. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI............................................. 414 

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN YATAY KAPSAMI.......................... 414 

A. KADASTROSU YAPILMIŞ OLAN TAŞINMAZLARDA 

SINIR............................................................................................. 414 

B. KADASTROSU YAPILMAMIŞ OLAN TAPULU 

TAŞINMAZLARDA SINIR.......................................................... 417 

İçindekiler 

XXVIII 

C. TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA SINIR .......................................417 

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY KAPSAMI............................417 

III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MADDE İTİBARIYLA KAPSAMI ..419 

A. YAPILAR.......................................................................................419 

1. Kavram.....................................................................................419 

2. Haksız Yapı..............................................................................421 

a. Yapıyı Arazi Malikinin Yaptırmış Olması .........................421 

aa. Malzeme Sahibinin Malzemenin Sökülüp Geri 

Verilmesi Talebi ..........................................................421 

bb. Malzeme Sahibinin Tazminat Talebi ...........................423 

cc. Malzeme Sahibinin veya Arazi Malikinin Arazinin 

Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi Talebi ...424 

aaa. Talep Eden Tarafın İyiniyetli Olması..................425 

bbb. Yapının Değerinin Açıkça Arazinin 

Değerinden Fazla Olması ....................................425 

b. Yapıyı Malzeme Sahibinin Yaptırmış Olması....................427 

aa. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılması 

Talebi ...........................................................................427 

bb. Malzeme Sahibinin Tazminat Talebi ...........................429 

cc. Arazi Malikinin veya Malzeme Sahibinin Arazinin 

Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi Talebi ...430 

c. Yapıyı Bir Üçüncü Kişinin Yaptırmış Olması....................431 

aa. Arazi Malikinin Hakları...............................................431 

bb. Malzeme Sahibinin Hakları .........................................432 

cc. Yapıyı Yaptıranın Hakları............................................432 

3. Yapının Arazinin Mülkiyetine Tâbi Olması İlkesinin 

İstisnaları..................................................................................432 

a. Üst Hakkı (İnşaat Hakkı)....................................................433 

b. Mecralar..............................................................................434 

c. Taşkın Yapı ........................................................................436 

aa. Taşkın Yapıyı Yapan Malikin Bir İrtifak Hakkına 

Sahip Olması................................................................437 

bb. Taşkın Yapıyı Yapan Malikin Bir İrtifak Hakkına 

Sahip Olmaması...........................................................438 

B. BİTKİLER (ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR)...........................442 

C. KAYNAKLAR...............................................................................443 

§ 5. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI ...............................444 

I. GENEL OLARAK ................................................................................444 

II. HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN KISITLAMALAR............................445 

A. ALIM (İŞTİRA) HAKKI................................................................446 

 İçindekiler 

XXIX 

B. GERİ ALIM (VEFA) HAKKI ....................................................... 448 

C. ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI .......................................................... 451 

1. Önalım Sözleşmesi .................................................................. 451 

2. Önalım Olayı ........................................................................... 452 

3. Önalım Hakkının Şerh Verilmesi ............................................ 455 

4. Önalım Hakkının Kullanılması................................................ 456 

5. Önalım Hakkının Kullanılma Şekli ve Kullanılmasının 

Sonuçları.................................................................................. 458 

6. Satışın veya Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlemin 

Ortadan Kaldırılması veya Onaylanmaması............................ 460 

7. Önalım Hakkından Vazgeçme................................................. 460 

III. KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALAR ......................................... 460 

A. KAMU HUKUKU KISITLAMALARI......................................... 460 

B. ÖZEL HUKUK KISITLAMALARI.............................................. 461 

1. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarından Paydaşların Yasal 

Önalım Hakkı .......................................................................... 462 

a. Yasal Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği .......... 463 

b. Önalım Olayı...................................................................... 463 

c. Yasal Önalım Hakkının Kullanılması ve Bunun 

Sonuçları ............................................................................ 465 

d. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler.............. 467 

e. Birden Fazla Paydaşın Yasal Önalım Hakkını 

Kullanması......................................................................... 468 

f. Yasal Önalım Hakkından Feragat ve Vazgeçme................ 468 

2. Yararlanma Yetkisi Kısıtlamaları............................................ 469 

a. Komşular Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar ....................... 469 

aa. Taşkın Kullanma Yasağı (MK 737) ............................ 470 

bb. Zarar Verici Kazı ve Yapı Yapma Yasağı (MK 738).. 473 

cc. Ağaç Dal ve Köklerinin Taşmasına Katlanma 

Yükümlülüğü............................................................... 474 

dd. Doğal Olarak Akan Suların Akış Şekline Katlanma 

Yükümlülüğü............................................................... 475 

ee. İrtifak Hakkı Kurma Yükümlülüğü Getiren 

Kısıtlamalar................................................................. 475 

aaa. Zorunlu Mecra Hakkı ......................................... 476 

bbb. Zorunlu Geçit Hakkı.......................................... 478 

ccc. Zorunlu Kaynak (Su) Hakkı ............................... 482 

ddd. Taşkın Yapı Hakkı............................................. 483 

ff. Komşuluk Hukukundan Doğan Yetkileri 

Kullanabilmek İçin Gerekli İşlere ve Bunların 

Giderlerine Katılma Yükümlülüğü.............................. 483 

İçindekiler 

XXX 

b. Başkasının Arazisine Girme Hakkı Veren Kısıtlamalar .....484

aa. Orman ve Mer’aya Girme............................................485 

bb. Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması.............485 

cc. Zorunluluk Hali............................................................486 

dd. Diğer Geçit Hakları......................................................486 

3. Kanundan Doğan Mülkiyet Hakkı Kısıtlamalarının Ortadan 

Kaldırılması veya Değiştirilmesi..............................................487 

a. Kanundan Doğan Yararlanma Yetkisi Kısıtlamalarının 

Kaldırılması veya Değiştirilmesi ........................................487 

b. Diğer Kısıtlamaların Ortadan Kaldırılması veya 

Değiştirilmesi .....................................................................488 

§ 6. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU.........................................488 

I. GENEL OLARAK ................................................................................488 

A. ESKİ HALE GETİRME DAVASI.................................................489 

B. TEHLİKENİN GİDERİLMESİ DAVASI......................................489 

C. TAZMİNAT DAVASI ...................................................................489 

II. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI .........................................................490 

A. SORUMLU TUTULABİLECEK KİMSELER..............................490 

B. MÜLKİYET HAKKININ BU HAKKIN YASAL 

KISITLAMALARINA AYKIRI KULLANILMASI .....................490 

C. BİR ZARARIN DOĞMASI ...........................................................492 

D. MÜLKİYET HAKKININ BU HAKKIN YASAL 

KISITLAMALARINA AYKIRI KULLANILMASI İLE 

ZARAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ VARLIĞI ..493 

§ 7. KAT MÜLKİYETİ .....................................................................................494 

I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI............................................................494 

II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI................................................496 

A. KAT MÜLKİYETİNİN İRADÎ OLARAK KURULMASI ...........498 

1. Resmî Senet..............................................................................498 

2. Kat Mülkiyetinin Tescili ..........................................................499 

B. KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARIYLA 

KURULMASI ................................................................................501 

C. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA DAYANILARAK 

KURULMASI ................................................................................502 

III. KAT İRTİFAKI.....................................................................................503 

A. KAT İRTİFAKI KAVRAMI VE KAT İRTİFAKININ 

NİTELİĞİ.......................................................................................503 

B. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ..............................................503 

1. Resmî Senet Düzenlenmesi......................................................504 

2. Tescil........................................................................................504 

 İçindekiler 

XXXI 

C. KAT İRTİFAKININ HÜKÜMLERİ ............................................. 505 

1. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları ........................... 505 

a. Binanın Yapımı.................................................................. 505 

b. Kat Mülkiyetine Geçme Hakkı .......................................... 506 

2. Yönetici Tayini........................................................................ 506 

3. Paylaşma İstenememesi ve Paydaşların Önalım Hakkının 

Bulunmaması........................................................................... 506 

4. Kat İrtifakı ile Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamaması ........ 506 

D. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ........................................... 507 

IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ......... 507 

A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI .............................................. 507 

1. Bağımsız Bölüm Üzerinde....................................................... 507 

2. Ortak Yerlerde......................................................................... 508 

B. KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................... 509 

1. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü.............. 509 

2. Bağımsız Bölümü ve Eklentileri Özgüleme Amacına Uygun 

Kullanma Yükümlülüğü .......................................................... 509 

3. Anataşınmazın Bakımı, Korunması ve Bağımsız Bölümde 

Anayapıya Zarar Verecek Nitelikte Onarım ve Tesis 

Yapmama Yükümlülüğü ......................................................... 511 

4. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Girilmesine İzin Verme ve 

Bağımsız Bölümde Gerekli İşlerin Yapılmasına Katlanma 

Yükümlülüğü........................................................................... 512 

5. Genel (Ortak) Giderlere Katılma Yükümlülüğü...................... 513 

V. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM.................................................... 515 

A. YÖNETİM PLÂNI ........................................................................ 515 

B. KAT MALİKLERİ KURULU....................................................... 516 

1. Salt Çoğunluk Aranan Haller .................................................. 519 

2. Çifte Çoğunluk Aranan Haller................................................. 519 

a. Ortak Yerlere Faydalı Yenilik ve İlâvenin Yapılması 

(KMK 42) .......................................................................... 519 

b. Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü, 

Merkezî Isınma Sisteminin Ferdî Isınma Sistemine, 

Ferdî Isınma Sisteminin Merkezî Isınma Sistemine 

Dönüştürülmesi (KMK 42/IV)........................................... 520 

c. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlâveler........ 521 

d. Yönetici ve Denetçi Atanması ........................................... 521 

e. Kat Mülkiyetinin Zorunlu Olarak Devri ............................ 522 

3. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Hal............................................ 522 

4. Oybirliği Aranan Haller........................................................... 522 

İçindekiler 

XXXII 

C. YÖNETİCİ .....................................................................................522 

1. Atanması ..................................................................................522 

2. Görevleri ..................................................................................523 

3. Hakları......................................................................................525 

4. Sorumluluğu.............................................................................526 

D. DENETÇİ VEYA DENETİM KURULU ......................................526 

VI. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ .............................................527 

A. KÜTÜKTEKİ KAYDIN TERKİNİYLE KAT 

MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ ...............................................527 

B. ANATAŞINMAZIN TAMAMEN YOK OLMASI VEYA 

KAMULAŞTIRILMASI ................................................................528 

C. ANAYAPININ HARAP OLMASI ................................................528 

VII. KAT MÜLKİYETİNİN ZORUNLU OLARAK DEVREDİLMESİ.....530 

VIII. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEME ...................................531 

IX. DEVRE MÜLK.....................................................................................535 

A. GENEL OLARAK .........................................................................535 

B. DEVRE MÜLK HAKKININ KURULMASI.................................536 

C. DEVRE MÜLK HAKKININ HÜKÜMLERİ ................................537 

D. DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ..............................538 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR MÜLKİYETİ 

§ 1. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU ....................................................539 

§ 2. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ........................................541 

I. DEVREN KAZANMA .........................................................................541 

A. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİ DE İÇEREN AYNÎ SÖZLEŞME........541 

B. ZİLYETLİK DEVREDİLMEKSİZİN MÜLKİYETİN 

KAZANILDIĞI HALLER .............................................................544 

C. HÜKMEN TESLİM YOLUYLA MÜLKİYETİN 

KAZANILMASINDAKİ SINIRLAMALAR.................................545 

D. MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ.............................547 

II. ASLEN KAZANMA.............................................................................548 

A. SAHİPLENME (İHRAZ)...............................................................548 

B. İŞLEME (HUKUKÎ TAĞYİR) ......................................................549 

C. KARIŞMA VE BİRLEŞME...........................................................551 

D. BULUNMUŞ EŞYA (LUKATA) ..................................................552 

E. DEFİNE (GÖMÜ)..........................................................................554 

F. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ...................................................554 

§ 3. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI ........................................................556 

 İçindekiler 

XXXIII 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

SINIRLI AYNÎ HAKLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER 

§ 1. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI, SINIRLI AYNÎ HAKLARIN 

ÇEŞİTLERİ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ..................................................... 559 

I. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI........................................................ 559 

II. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ........................................... 559 

A. İRTİFAK HAKLARI (MK 779-838) ............................................ 559 

B. REHİN HAKLARI (MK 850-972)................................................ 559 

C. TAŞINMAZ YÜKÜ (MK 839-849).............................................. 560 

III. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN HUKUKÎ NİTELİĞİ............................. 560 

A. GENEL OLARAK......................................................................... 560 

B. MÜLKİYET İLE SINIRLI AYNÎ HAKLAR ARASINDAKİ 

İLİŞKİ............................................................................................ 560 

§ 2. SINIRLI AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR ....... 561 

I. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN KONUSU.............................................. 561 

II. MALİKİN KENDİ EŞYASI ÜZERİNDE SINIRLI AYNÎ HAK 

SAHİBİ OLMASI................................................................................. 562 

A. MALİK LEHİNE İRTİFAK .......................................................... 562 

B. MALİK LEHİNE TAŞINMAZ REHNİ ........................................ 563 

III. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN SIRASI.................................................. 565 

A. GENEL OLARAK......................................................................... 565 

B. TAŞINMAZLARDA SINIRLI AYNÎ HAKLARIN SIRASI........ 566 

C. TAŞINMAZ REHNİNDE SIRANIN ÖZELLİKLERİ.................. 570 

İKİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI 

§1. İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, İRTİFAK HAKKININ İÇERİĞİ VE 

ÇEŞİTLERİ ................................................................................................ 571 

I. KAVRAM............................................................................................. 571 

II. SAĞLADIĞI YARARLANMA YETKİSİ BAKIMINDAN 

İRTİFAK HAKKININ İÇERİĞİ .......................................................... 571 

A. TAM YARARLANMA................................................................. 571 

B. SINIRLI YARARLANMA............................................................ 571 

III. İRTİFAK HAKKININ MALİKE YÜKLEDİĞİ 

YÜKÜMLÜLÜKLERİN NİTELİĞİ .................................................... 572 

A. KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................ 572 

İçindekiler 

XXXIV 

B. KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....................................................572 

C. İRTİFAK HAKKININ YÜKLÜ TAŞINMAZIN MALİKİNE 

OLUMLU BİR EDİM YÜKLEMEMESİ ......................................572 

IV. İRTİFAK HAKKININ ÇEŞİTLERİ .....................................................573 

A. YARARLANMA YETKİSİNİN BİÇİMİ AÇISINDAN ...............573 

1. Olumlu İrtifaklar ......................................................................573 

2. Olumsuz İrtifaklar ....................................................................573 

B. HAK SAHİBİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN......................574 

1. Eşyaya Bağlı İrtifaklar .............................................................574 

2. Kişiye Bağlı İrtifaklar ..............................................................574 

§ 2. EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAKLAR.....................575 

I. EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAK KAVRAMI 

VE İRTİFAKIN KONUSU ...................................................................575 

A. KAVRAM ......................................................................................575 

B. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAKIN KONUSU ....................................576 

II. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI................577 

A. TESCİLLE KAZANMA ................................................................577 

B. SİCİL DIŞI KAZANMA................................................................579 

1. İrtifak Hakkının Mahkeme Kararıyla Kazanılması ..................579 

2. İrtifak Hakkının Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması..............579 

3. İrtifak Hakkının Zamanaşımıyla Kazanılması..........................579 

III. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ.................580 

A. TERKİNLE SONA ERME.............................................................580 

B. SİCİL DIŞI SONA ERME .............................................................580 

1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Tamamen Yok Olması....581 

2. Yüklü Taşınmazın Kamulaştırılması........................................581 

3. Sürenin Dolması.......................................................................581 

4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının Sona Ermesi.................581 

5. Mahkeme Kararı ......................................................................581 

a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi .............................581 

b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı .............................582 

aa. İrtifakın Sağladığı Yarar ..............................................582 

bb. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan 

Kalkması Durumunda Terkin (MK 785/I) ...................582 

cc. İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması 

Durumunda Terkin (MK 785/II)..................................583 

dd. Yüklü Taşınmaz Malikinin Talebi ...............................584 

IV. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ ...................584 

A. İRTİFAK HAKKININ KAPSAMININ VE İÇERİĞİNİN 

BELİRLENMESİ ...........................................................................584 

 İçindekiler 

XXXV 

B. İRTİFAK HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN 

HÜKÜMLER................................................................................. 585 

1. İrtifak Hakkı Sahibinin Durumu.............................................. 585 

a. İrtifak Hakkı Sahibinin Yetkileri ....................................... 585 

b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yüklü Taşınmaz Malikinin 

Menfaatlerini Gözetmesi.................................................... 586 

2. Yüklü Taşınmazda Hak Sahibi Olanların Durumu.................. 586 

C. YARARLANAN TAŞINMAZIN İHTİYAÇLARININ 

DEĞİŞMESİ .................................................................................. 586 

D. İRTİFAKIN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN 

GİDERLERİN KARŞILANMASI ................................................ 587 

E. İRTİFAK YÜKÜNÜN DEĞİŞMESİ ............................................ 588 

1. İrtifakın Yüklü Taşınmazdaki Yerinin Değişmesi................... 588 

2. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi ......................................... 589 

3. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi ................................................. 590 

§ 3. KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR................................................................ 590 

I. EL DEĞİŞTİREMEYEN (DÜZENLİ) KİŞİYE BAĞLI 

İRTİFAKLAR....................................................................................... 590 

A. İNTİFA HAKKI ............................................................................ 591 

1. Genel Olarak............................................................................ 591 

2. İntifa Hakkının Özellikleri....................................................... 591 

a. İntifa Hakkının El Değiştirememesi .................................. 591 

b. Malikin İntifa Konusu Mal Üzerinde Tasarruf Yetkisini 

Muhafaza Etmesi ............................................................... 592 

c. Payın İntifa Hakkına Konu Olabilmesi.............................. 592 

d. İntifa Hakkının Hak Sahibine Sadece Yararlanma 

Yetkisi Sağlaması .............................................................. 593 

3. İntifa Hakkının Konusu ........................................................... 593 

a. Taşınırlar............................................................................ 593 

aa. Tüketilebilen (Tüketime Tabî) Mallar Üzerindeki 

İntifa Hakkı ................................................................. 593 

bb. İntifa Hakkı Sahibine Değer Biçilerek Teslim Edilen 

Taşınırlar ..................................................................... 594 

b. Taşınmazlar........................................................................ 594 

c. Haklar ................................................................................ 595 

aa. Genel Olarak ............................................................... 595 

bb. Malvarlığı Üzerinde İntifa Hakkı................................ 595 

4. İntifa Hakkının Kazanılması.................................................... 596 

a. İntifa Hakkının Hukukî İşleme Dayanılarak Kazanılması . 596 

aa. Borçlandırıcı İşlem...................................................... 596 

İçindekiler 

XXXVI 

bb. Tasarruf İşlemi.............................................................597 

b. İntifa Hakkının Mahkeme Kararıyla Kazanılması.............597 

c. İntifa Hakkının Zamanaşımıyla Kazanılması .....................598 

d. İntifa Hakkının Kanundan Doğması...................................598 

aa. Kanunî İntifa Hakkı .....................................................598 

bb. İntifa Hakkının Konusunun Değişmesi (Aynî İkame) .599 

5. İntifa Hakkının Sona Ermesi....................................................599 

a. Sona Erme Sebepleri ..........................................................599 

aa. Hakkın Konusunun Yok Olması..................................599 

bb. Sürenin Dolması, Ölüm veya Kişiliğin Sona Ermesi...599 

aaa. Sürenin Dolması...................................................599 

bbb. İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü veya Kişiliğinin 

Sona Ermesi ........................................................600 

cc. Mahkeme Kararı ..........................................................600 

dd. Vazgeçme ....................................................................601 

ee. Kamulaştırma...............................................................601 

ff. Cebri İcra .....................................................................601 

gg. MK 785 Hükmünün Uygulanması...............................602 

b. İntifa Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları .........................602 

aa. İntifa Konusunun Geri Verilmesi.................................602 

bb. İntifa Konusunun Geri Verilmesinde İntifa Hakkı 

Sahibinin Sorumluluğu ................................................602 

cc. İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı..............603 

dd. İntifa Hakkı Sahibinin Söküp Alma Hakkı ..................603 

6. İntifa Hakkının Hükümleri.......................................................604 

a. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları............................................604 

aa. İntifa Konusu Mala Zilyet Olma Yetkisi .....................604 

bb. İntifa Konusu Malı Kullanma Yetkisi..........................604 

cc. İntifa Konusu Malın Ürünlerini ve Gelirlerini Elde 

Etme Yetkisi ................................................................604 

aaa. Doğal Ürünler......................................................604 

bbb. Hukukî Ürünler ..................................................605 

dd. İntifa Konusu Malı Yönetme .......................................605 

ee. İntifa Konusu Mal Üzerinde Tasarruf..........................605 

ff. Defter Tutma Talebi.....................................................606 

b. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri ..............................606 

aa. Bakım ve Koruma Yükümlülüğü.................................606 

bb. Giderlerin ve Vergilerin Ödenmesi..............................607 

cc. İntifa Konusu Malı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü ......608 

c. Malikin Hakları ..................................................................608 

 İçindekiler 

XXXVII 

aa. İntifa Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi .................... 608 

bb. Gözetme ve Denetleme Yetkisi................................... 608 

cc. Güvence (Teminat) İsteme Yetkisi.............................. 608 

dd. İntifa Konusu Eşyanın Zilyetliğinin İntifa Hakkı 

Sahibinden Alınmasını Talep Yetkisi.......................... 609 

ee. Resmî Defter Tutulmasını Talep Yetkisi..................... 609 

ff. Yönetime Katılma Yetkisi........................................... 609 

d. Malikin Yükümlülükleri .................................................... 609 

aa. Büyük Onarımların Giderlerinin Karşılanması ........... 609 

bb. Diğer Giderler ............................................................. 610 

7. Alacak Üzerinde İntifa Hakkının Özellikleri........................... 610 

B. OTURMA (SÜKNA) HAKKI....................................................... 611 

1. Kavram .................................................................................... 611 

2. Oturma Yetkisinin Kapsamı .................................................... 612 

3. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi ...................... 612 

4. Oturma Hakkının Hükümleri................................................... 612 

II. EL DEĞİŞTİREBİLEN (DÜZENSİZ) KİŞİYE BAĞLI 

İRTİFAKLAR....................................................................................... 613 

A. ÜST HAKKI.................................................................................. 613 

1. Kavram .................................................................................... 613 

2. Çeşitleri ................................................................................... 613 

3. Üst Hakkının Kazanılması....................................................... 614 

4. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları.......... 614 

a. Yapı Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Yüklü Taşınmaz 

Malikine Geçmesi .............................................................. 614 

b. Tapu Kütüğü Sayfasının Kapatılması ................................ 615 

c. Yapı Karşılığında Ödenecek Bedel.................................... 615 

5. Üst Hakkının Süresinden Önce Arazi Malikine Devri ............ 615 

6. Üst Hakkının Hükümleri ......................................................... 617 

B. KAYNAK HAKKI ........................................................................ 619 

1. Kavram .................................................................................... 619 

2. Kaynak Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi...................... 619 

3. Kaynak Hakkının Hükümleri................................................... 619 

III. DİĞER (DÜZENSİZ KİŞİYE BAĞLI) İRTİFAKLAR ....................... 620 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ YÜKÜ 

§ 1. TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI VE UNSURLARI................................ 622 

I. KAVRAM............................................................................................. 622 

İçindekiler 

XXXVIII 

II. UNSURLARI ........................................................................................622 

A. EDİM YÜKÜMÜ...........................................................................622 

B. TAŞINMAZIN EDİM YÜKÜMÜNÜN GÜVENCESİ 

OLMASI.........................................................................................623 

§ 2. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ .....................................................624 

I. KİŞİYE BAĞLI TAŞINMAZ YÜKÜ–EŞYAYA BAĞLI 

TAŞINMAZ YÜKÜ..............................................................................624 

II. ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TAŞINMAZ YÜKÜ‒KAMU 

HUKUKUNA İLİŞKİN TAŞINMAZ YÜKÜ.......................................624 

§ 3. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ...........625 

I. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI.........................................625 

II. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ..........................................626 

A. GENEL OLARAK .........................................................................626 

B. YÜKTEN KURTULMA YOLUYLA SONA ERDİRME .............627 

1. Hak Sahibinin Taşınmazı Yükten Kurtarmayı İsteyebileceği 

Haller........................................................................................627 

2. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükten Kurtarmayı 

İsteyebileceği Haller.................................................................627 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REHİN HAKLARI 

§ 1. TEMİNAT KAVRAMI VE TÜRLERİ .....................................................629 

§ 2. REHİN HAKKININ TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE DÜZENLENİŞ 

BİÇİMİ.........................................................................................................630 

I. REHİN HAKKININ TANIMI...............................................................630 

II. REHİN HAKKININ ÖZELLİKLERİ ...................................................630 

A. REHİN HAKKININ BİR AYNÎ HAK OLMASI...........................630 

B. REHİN HAKKININ KURAL OLARAK FER’Î (BAĞLI) BİR 

HAK OLMASI ...............................................................................632 

C. BORÇLU OLMAYAN BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ALACAKLI 

LEHİNE REHİN HAKKI KURABİLMESİ...................................633 

III. REHİN HAKKININ MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞ 

BİÇİMİ..................................................................................................633 

BİRİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ REHNİ 

§ 1. TAŞINMAZ REHNİNİN İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ ........................634 

I. TAŞINMAZ REHNİNİN İŞLEVLERİ .................................................634 

II. TAŞINMAZ REHNİNİN ÇEŞİTLERİ .................................................634 

 İçindekiler 

XXXIX 

A. İPOTEK (KİŞİSEL SORUMLULUK) .......................................... 634 

B. İRAT SENEDİ (AYNÎ SORUMLULUK)..................................... 635 

C. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ (KİŞİSEL SORUMLULUK) ........... 635 

§ 2. TAŞINMAZ REHNİNE HAKÎM OLAN İLKELER .............................. 636 

I. BELİRLİLİK İLKESİ........................................................................... 636 

A. REHİN YÜKÜNÜN (REHİNLE TEMİN EDİLEN 

ALACAĞIN MİKTARININ) BELİRLİ OLMASI........................ 636 

1. Anapara İpoteği–Üst Sınır İpoteği........................................... 637 

2. Yabancı Para Üzerinden Rehin................................................ 639 

B. REHİN KONUSU TAŞINMAZIN BELİRLİ OLMASI ............... 640 

1. Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması......................................... 640 

2. Taşınmazın Belirtilmiş Olması................................................ 641 

3. Toplu Rehin............................................................................. 641 

4. Rehin Yükünün Taşınmazlar Arasında Paylaştırılması 

Suretiyle Kurulan Rehin .......................................................... 642 

II. TAŞINMAZ REHNİNDE AÇIKLIK İLKESİ...................................... 643 

A. TAŞINMAZ REHNİNİN KAZANILMASI.................................. 643 

1. Taşınmaz Rehninin Tescille Kazanılması ............................... 643 

a. Kazanma Sebebi ................................................................ 644 

aa. Hukukî İşlem............................................................... 644 

aaa. Ölüme Bağlı Tasarruf ......................................... 644 

bbb. Malikin Tek Taraflı Tasarrufu ............................ 644 

ccc. Rehin Sözleşmesi................................................ 644 

bb. Mahkeme Kararı.......................................................... 649 

cc. Kanundan Doğan Rehin Hakları ................................. 650 

b. Tescil.................................................................................. 650 

2. Sicil Dışı Kazanma.................................................................. 650 

B. TAŞINMAZ REHNİNİN SONA ERMESİ ................................... 652 

1. Terkinle Sona Erme................................................................. 652 

2. Sicil Dışı Sona Erme ............................................................... 653 

a. Rehnin Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi ....................... 653 

b. Rehnin Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi.............. 653 

aa. Kamulaştırma .............................................................. 654 

bb. Rehnedilen Taşınmazın Tamamen Yok Olması.......... 654 

cc. Sürenin Dolması.......................................................... 654 

C. TAŞINMAZ REHNİYLE TEMİN EDİLEN ALACAK 

HAKKINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ ....................... 655 

III. TAŞINMAZ REHNİNDE DERECELERİN SABİTLİĞİ İLKESİ ...... 656 

A. TAŞINMAZ REHİNLERİ ARASINDA SIRA ............................. 656 

1. Rehin Haklarının İlerlemesi Sistemi........................................ 656 

İçindekiler 

XL 

2. Sabit Dereceler Sistemi ............................................................656 

B. TÜRK HUKUKUNDA SABİT DERECELER SİSTEMİ .............657 

1. Sabit Dereceler Sisteminin Sonuçları.......................................658 

2. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları ......................................661 

a. Kanundan Doğan İlerleme Hakkı .......................................661 

b. Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı ..................................662 

aa. Boşalan Dereceye İlerleme Sözleşmesinin İçeriği ve 

Şekli .............................................................................662 

bb. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Tapu 

Kütüğüne Şerhi ............................................................663 

cc. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Sonuçları ..........663 

aaa. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Tapu 

Kütüğüne Şerh Verilmemiş Olması 

Durumunda..........................................................663 

bbb. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Tapu 

Kütüğüne Şerh Verilmiş Olması Durumunda .....664 

§ 3. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ...........................665 

I. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ 

KURULABİLMESİNİN ŞARTLARI...................................................665 

A. BORCUN KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANMASI..665 

B. KREDİNİN YABANCI PARA ÜZERİNDEN VEYA 

YABANCI PARA ÖLÇÜSÜYLE VERİLMESİ ...........................666 

C. KREDİNİN BİR KREDİ KURULUŞU TARAFINDAN 

VERİLMESİ...................................................................................666 

D. REHİN YÜKÜNÜN YABANCI PARA BİRİMİYLE 

BELİRLENMESİ ...........................................................................667 

II. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ 

KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARA UYMAMANIN 

YAPTIRIMI ..........................................................................................668 

III. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİNİN 

KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR................................................669 

A. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİNİN 

YALNIZ İPOTEK BİÇİMİNDE KURULABİLMESİ...................669 

B. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİNİN 

TÜRÜNÜN DÜZENLENMEMİŞ OLMASI .................................669 

C. YABANCI PARA ÜZERİNDEN REHİNDE BİR DERECE 

SAKLI TUTULMAK SURETİYLE BOŞ DERECE 

KURULABİLMESİ .......................................................................671 

IV. BOŞALAN DERECE ÜZERİNDE TASARRUF EDİLMESİNE 

İLİŞKİN ESASLAR..............................................................................671 

§ 4. TAŞINMAZ REHNİNDE TEMİNATIN KAPSAMI VE 

HÜKÜMLERİ .............................................................................................672 

 İçindekiler 

XLI 

I. TAŞINMAZ REHNİNİN SAĞLADIĞI TEMİNAT YÖNÜNDEN 

KAPSAMI ............................................................................................ 672 

A. TAŞINMAZ................................................................................... 672 

B. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ...................................................... 673 

C. EKLENTİLER............................................................................... 673 

D. KİRA BEDELLERİ....................................................................... 675 

E. SİGORTA TAZMİNATI............................................................... 675 

II. TAŞINMAZ REHNİNİN TEMİNAT ALTINA ALDIĞI ALACAK 

YÖNÜNDEN KAPSAMI..................................................................... 676 

A. GENEL OLARAK......................................................................... 676 

B. ALACAĞIN KAPSAMI................................................................ 677 

1. Anapara ................................................................................... 677 

2. Takip Giderleri ........................................................................ 677 

3. Gecikme (Temerrüt) Faizi ....................................................... 677 

4. Sözleşme Faizi......................................................................... 678 

5. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Giderler........... 680 

III. LEX COMMISSORIA YASAĞI ......................................................... 681 

IV. REHİN KONUSUNUN DEĞERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN 

HÜKÜMLER........................................................................................ 685 

A. DEĞER DÜŞMESİNİN MALİKİN KUSURUNDAN 

KAYNAKLANMIŞ OLMASI....................................................... 685 

1. Değer Düşmesi Tehlikesinin Varlığı veya Değer 

Düşmesinin Başlaması............................................................. 685 

2. Değer Düşmesinin Gerçekleşmiş Olması ................................ 686 

B. DEĞER DÜŞMESİNİN MALİKİN KUSURUNDAN 

KAYNAKLANMAMIŞ OLMASI ................................................ 687 

V. REHİNLİ TAŞINMAZDAN KÜÇÜK PARÇALARIN 

AYRILMASI ........................................................................................ 687 

VI. ARAZİ PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ................................. 687 

VII. ALACAKLIYA KAYYIM ATANMASI............................................. 688 

VIII.TAŞINMAZIN TEK TARAFLI OLARAK YÜKTEN 

KURTARILMASI ................................................................................ 689 

A. ŞARTLARI.................................................................................... 689 

B. YÜKTEN KURTARMADA USUL .............................................. 689 

C. REHİNLİ ALACAKLILARIN TAŞINMAZIN SATIŞINI 

TALEP ETMELERİ ...................................................................... 690 

§ 5. İPOTEK ...................................................................................................... 690 

I. İPOTEK KAVRAMI ............................................................................ 690 

II. İPOTEĞİN ÖZELLİKLERİ ................................................................. 691 

A. İPOTEK İLE ALACAK ARASINDAKİ İLİŞKİ .......................... 691 

İçindekiler 

XLII 

B. SİCİLE GÜVENİN KORUNMASINDA İPOTEĞİN 

ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASININ ETKİSİ.........................693 

C. İPOTEKTE BORÇLUNUN SORUMLULUĞUNUN REHİNLİ 

TAŞINMAZLA SINIRLI OLMAMASI ........................................694 

D. İPOTEĞİN BORÇLU TARAFINDAN VERİLMESİNİN 

ZORUNLU OLMAMASI ..............................................................694 

III. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE 

BORCUN ÜSTLENİLMESİ.................................................................696 

IV. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ ...........................................697 

§ 6. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKLARI ...........................................701 

I. MEDENÎ KANUNDA TESCİLE TÂBİ OLMAYAN KANUNΠ

İPOTEK HAKLARI..............................................................................701 

II. TESCİLE TÂBİ KANUNÎ İPOTEK HAKLARI ..................................702 

A. GENEL OLARAK .........................................................................702 

B. KANUNÎ İPOTEĞİN TESCİLİNİ İSTEME HAKKININ 

NİTELİĞİ VE BU HAKTAN FERAGAT .....................................703 

C. KANUNÎ İPOTEĞİN TESCİLİNİ İSTEME HAKKININ TÂBİ 

OLDUĞU SÜRE............................................................................703 

D. TESCİLE TÂBİ KANUNÎ İPOTEĞİN SIRASI ............................704 

III. YAPI ALACAKLISI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİ ......................................704 

A. YAPI (İNŞAAT) ALACAKLISI KAVRAMI................................704 

B. İPOTEĞİN TESCİLİ......................................................................707 

C. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN SIRASI.................................709 

D. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN ÖNCELİĞİ...........................710 

§ 7. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ......................................711 

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN ÖZELLİKLERİ ................................711 

II. İRAT SENEDİNİN ÖZELLİKLERİ.....................................................712 

III. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK 

ÖZELLİKLERİ .....................................................................................713 

A. ALACAĞIN NİTELİĞİ .................................................................713 

B. BORCUN YENİLENMESİ............................................................714 

C. REHNİN KURULMASI ................................................................714 

D. TEMSİLCİ ATANMASI................................................................714 

E. GÜVENİN KORUNMASI.............................................................715 

F. ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ .....................715 

G. SONA ERME .................................................................................716 

§ 8. TAŞINMAZ KARŞILIK GÖSTERİLEREK SENET 

ÇIKARILMASI...........................................................................................717 

I. GENEL OLARAK ................................................................................717 

II. SENETLERİN GÜVENCE ALTINA ALINIŞ BİÇİMLERİ................717 

 İçindekiler 

XLIII 

A. SENET ALACAKLILARI LEHİNE TAŞINMAZ REHNİ 

KURULMASI................................................................................ 717 

B. ARACI BANKA LEHİNE TAŞINMAZ REHNİ KURULMASI . 718 

C. SERİ HALİNDE İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT 

SENEDİ ÇIKARILMASI .............................................................. 718 

İKİNCİ AYIRIM

TAŞINIR REHNİ 

§ 1. GENEL BİLGİLER ................................................................................... 720 

I. TAŞINIR REHNİNİN ÇEŞİTLERİ...................................................... 720 

A. MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENEN TAŞINIR REHNİ 

TİPLERİ ........................................................................................ 720 

B. MEDENÎ KANUN DIŞINDA DÜZENLENEN TAŞINIR 

REHNİ TİPLERİ ........................................................................... 720 

1. Gemi İpoteği............................................................................ 720 

2. Hava Araçları İpoteği .............................................................. 720 

3. Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni ve Bu Rehin Kapsamında 

Ticarî İşletme Rehni ................................................................ 721 

4. Maden Cevheri Rehni.............................................................. 726 

5. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu 

Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya Üzerinde Rehin .................. 726 

6. Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının Ürünleri, 

Hayvanları ve Üretimleri ile İlgili Makine ve Araçları 

Üzerinde Rehin........................................................................ 726 

II. TAŞINIR REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ................................ 727 

A. ALACAĞA BAĞLILIK (FER’ÎLİK) İLKESİ .............................. 727 

1. Genel Olarak............................................................................ 727 

2. Alacağa Bağlılık İlkesinin Sonuçları....................................... 728 

a. Rehnin Kurulmasında ........................................................ 728 

b. Alacağın Devredilmesinde................................................. 728 

c. Borcun Üstlenilmesinde..................................................... 728 

d. Rehnin Paraya Çevrilmesinde............................................ 728 

e. Alacağın Sona Ermesinde .................................................. 729 

3. Alacağa Bağlılık İlkesinin İstisnaları....................................... 729 

B. BELİRLİLİK İLKESİ.................................................................... 729 

1. Rehin Konusunun Belirli Olması ............................................ 729 

2. Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın Belirli Olması........ 730 

C. AÇIKLIK İLKESİ ......................................................................... 732 

D. GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ............................................... 732 

E. ÖNCELİK İLKESİ ........................................................................ 732 

İçindekiler 

XLIV 

F. REHİN YÜKÜNÜN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ..........................733 

§ 2. TESLİME BAĞLI REHİN.........................................................................733 

I. KAVRAM .............................................................................................733 

II. TESLİME BAĞLI REHİN HAKKININ KAZANILMASI ..................734 

III. TESLİME BAĞLI REHNİN KAPSAMI ..............................................736 

A. REHNİN TEMİN ETTİĞİ ALACAK BAKIMINDAN 

KAPSAMI......................................................................................736 

B. REHNİN REHİN KONUSU BAKIMINDAN KAPSAMI ............737 

IV. REHNİN AYNÎ NİTELİĞİNE BAĞLANAN HÜKÜMLER...............737

A. LEX COMMISSORIA YASAĞI ...................................................737 

B. REHİNLİ ALACAKLININ REHNİ PARAYA ÇEVİRME 

YETKİSİ ........................................................................................738 

C. REHİNLİ ALACAKLININ AYNÎ HAKKI KORUYAN 

ARAÇLARDAN YARARLANMASI ...........................................739 

V. REHİNLİ ALACAKLI İLE REHİN VEREN ARASINDAKİ BORÇ 

İLİŞKİSİ................................................................................................739 

A. REHİNLİ ALACAKLININ BORÇLARI.......................................739 

1. Rehnedilen Malı Saklama ve Koruma Borcu...........................739 

2. Rehnedilen Malı Kullanmama Borcu.......................................739 

3. Rehnedilen Malın Mülkiyetini Devretmeme ve Rehin 

Verenin Rızası Olmadan Tekrar Rehin Vermeme Borcu.........740 

4. Rehnedilen Malı Geri Verme Borcu...........................................740 

B. REHİN VERENİN BORÇLARI ....................................................740 

1. Rehnedilen Malı Sözleşmenin Amacına Uygun Olarak 

Teslim Borcu............................................................................740 

2. Giderleri Ödeme Borcu............................................................741 

VI. TESLİME BAĞLI REHİN HAKKININ SONA ERMESİ....................741 

A. REHİN HAKKININ ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA 

ERMESİ .........................................................................................741 

B. REHİN HAKKINI DOĞRUDAN SONA ERDİREN 

NEDENLER...................................................................................741 

§ 3. HAYVAN REHNİ .......................................................................................742 

§ 4. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU TAŞINIR MALIN REHNİ.............744 

§ 5. HAPİS HAKKI............................................................................................745 

I. KAVRAM .............................................................................................745 

II. ŞARTLARI ...........................................................................................745 

A. OLUMLU ŞARTLAR....................................................................745 

1. Alacaklının Borçlunun Rızasıyla Zilyet Olması.......................745 

2. Muaccel Bir Alacağın Varlığı ..................................................746 

 İçindekiler 

XLV 

3. Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır Mal veya Kıymetli 

Evrak ile Alacak Arasında Bağlantı ........................................ 747 

B. OLUMSUZ ŞARTLAR................................................................. 748 

1. Hapis Hakkının Alacaklının Yüklendiği Borçla veya 

Borçlunun Talimatıyla Bağdaşmaması.................................... 748 

2. Hapis Hakkının Kamu Düzenine Aykırı Olması........................ 749 

III. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ ..................................................... 749 

A. ALACAKLININ HAKLARI ......................................................... 749 

1. Malı Geri Vermekten Kaçınma Hakkı..................................... 749 

2. Hapsedilen Malı Paraya Çevirme Hakkı ................................. 750 

B. HAPİS HAKKIYLA GÜVENCE ALTINA ALINAN 

ALACAĞIN TEMLİKİ ................................................................. 750 

IV. HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ................................................... 751 

V. HAPİS HAKKININ ÖZEL ÇEŞİTLERİ.............................................. 751 

§ 6. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN ................. 752 

I. REHNİN KONUSU.............................................................................. 752 

II. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN 

HAKKININ KAZANILMASI.............................................................. 754 

III. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHNİN 

HÜKÜMLERİ ...................................................................................... 755 

IV. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN 

HAKKININ SONA ERMESİ............................................................... 757 

§ 7. REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME İŞİYLE 

UĞRAŞANLAR.......................................................................................... 757 

I. İZİN ...................................................................................................... 758 

II. REHNİN KURULMASI....................................................................... 758 

III. REHNİN HÜKÜMLERİ ...................................................................... 759 

A. REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VEREN İŞLETMENİN 

HAKLARI VE BORÇLARI.......................................................... 759 

1. Hakları..................................................................................... 759 

a. Rehni Paraya Çevirme Hakkı............................................. 759 

b. Faiz Talep Etme Hakkı ...................................................... 759 

2. Borçları.................................................................................... 759 

a. Koruma Borcu.................................................................... 759 

b. Rehin Konusu Malı Geri Verme Borcu ............................. 759 

c. Arta Kalan Parayı Geri Verme Borcu ................................ 759 

B. REHİN VERENİN SORUMLULUĞU VE REHİN KONUSU 

MALI REHİNDEN KURTARMA HAKKI .................................. 760 

IV. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK ALIM İŞLERİNİ MESLEK 

OLARAK YAPANLAR....................................................................... 761 

İçindekiler 

XLVI 

§ 8. REHİNLİ TAHVİL.....................................................................................761 

I. KAVRAM .............................................................................................761 

II. DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ........................................................................762 

A. İZİN................................................................................................762 

B. REHİNLİ TAHVİLİN NİTELİĞİ ..................................................762 

C. REHİNLİ TAHVİLİN HÜKÜMLERİ ...........................................762 

1. Rehinli Tahvilde Rehnin Kurulması.........................................762 

2. Alacaklının Ödeme Talebinde Bulunamaması.........................762 

3. Rehinli Tahvilin Çıkarılması....................................................762 

III. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 58. VE 59. 

MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELER ..........................................763 

KAVRAM DİZİNİ................................................................................................767

ACAR, Faruk: Rehin Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan: Eşya Hukuku, C. I, Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan: Eşya Hukuku, C. II, Zilyetlik, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan/TOPUZ, Murat: Eşya Hukuku, C. III, Tapu Sicili, İstanbul 2018.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Birinci Kitap, Zilyedlik ve Tapu Sicili,  2. Bası, Ankara 1972.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), İkinci Kitap, Mülkiyet, 2. Bası, Ankara 1973.

AKİPEK, Jale G.:  Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Üçüncü Kitap, Mahdut Aynî Haklar, Menkul Rehni Hariç, Ankara 1974.

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul 2018.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 13. Baskı, Ankara 2016.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 9. Baskı, Ankara 2016.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku III, Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Ankara 2017.

AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2014. 

DAVRAN, Bülent: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972.

DUERR, David: Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommen-tar), Teilband IV 2b: Das Grundpfand, Erste Lieferung: Systematischer Teil und Art. 793-804 ZGB, Zweite Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 798,

EREN, Fikret: Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2015.

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017.

ERMAN, Hasan: Eşya Hukuku Dersleri, 8. Basım, İstanbul 2018.

ERTAŞ, Şeref (Emre Cumalıoğlu ve İlknur Serdar’ın bilimsel katkı­larıyla), Eşya Hukuku, 14. Baskı, İzmir 2018.

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2017.

ESMER, Galip: Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 6. Baskı, Ankara 1998.

GEISER, Thomas/WOLF, Stephan (Hrsg.): Basler Kommentar zum Schweizerishen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 6. Auflage, Basel 2019 (www.legalis.ch). Bu esere atıf yaparken, maddeye ilişkin açıklamaları kaleme alan yazarın adı parantez içinde gösterilmiştir.

GERMEÇ, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

GÜRSOY, Kemal Tahir/EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

HAAB, Robert (Bazı maddeler Scherrer, Werner/Simonius, August/ Zobl, Dieter tarafından kaleme alınmıştır): Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB,    2. Auflage, Zürich 1977. Art. 641-704 HAAB tarafından kaleme alınmıştır.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

HAVUTÇU, Ayşe/AKINCI, Müslüm/DİNÇ, Mutlu (Editörler): Gayrimenkul Davaları, C. 2, Ankara 2019.

HINDERLING, Hans: Der Besitz, in Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band, Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart 1977,   s. 403-517.

HOMBERGER, Arthur: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, Art. 919-977, Zürich 1938.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie/GRAHAM-SIEGENTHALER, Barbara/ROBERTO, Vito: Sachenrecht, 5. Auflage, Bern 2017.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim: Sınırlı Aynî Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982-1983.

LEEMANN, Hans: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerishen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, II. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, Art. 730-918 ZGB, Bern 1925.

LIVER, Peter: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Auflage, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Art.730 bis 792, Erster Band, Die Grunddienstbarkeiten, Zürich 1980.

LIVER, Peter: Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband,  Basel, Stuttgart  1977, s. 1-401.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 1. Teilband, Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654, 5. Auflage, Bern 1981. 

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 2. Teilband, Das Grundeigentum I, Art. 655-679 ZGB, Bern 1974. 

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 3. Teilband, Das Grundeigentum II, Art. 680-701 ZGB, Bern 1975.

NOMER, Halûk/ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku Zilyetlik ve Tapu Sicili, Rehin Hakları, Paylı Mülkiyet, 7. Bası, İstanbul 2019.

OFTINGER, Karl/BÄR, Rolf: Das Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, die beschränkten dinglichen Rechte, 23. Titel Fahrnispfand, Art. 884-918, 3. Auflage, Zürich 1981.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, Kısaltılmış Ders Kitabı, 1. Baskı, İstanbul 2018.

OSTERTAG, Fritz: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, III. Abteilung,  Besitz und Grundbuch, Art. 919-977 ZGB, 2. Auflage, Bern 1917.

PIOTET, Paul: Dienstbarkeiten und Grundlasten, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart  1977,  s. 519-666.

REİSOĞLU, Safa: Türk Eşya Hukuku, 7. Bası, Ankara 1984.

REY, Heinz: Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Dritte ergänzte und überarbeitete Auflage, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Band I, Bern 2007.

RIEMER, Micheal Hans: Die beschränkten dinglichen Rechte, Dienstbarkeiten, Grund-und Fahrnispfandrechte, Grundlasten, Zweite, überarbeitete Auflage, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Band II, Bern 2000.

SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid Kemal: Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1954.

SCHMID, Jörg/HÜRLIMANN-KAUP, Bettina: Sachenrecht, 5. Auf-lage, Zürich, Basel Genf 2017.

SEROZAN, Rona: Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul 2014. 

STARK, Emil W./LINDENMANN, Barbara: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art. 919-941 ZGB,            4. Auflage, Bern 2016. 

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atillâ: Tekinay Eşya Hukuku, C. I, Zilyedlik-Tapu Sicili-Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1, İstanbul 1988.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Kat Mülkiyeti (Eşya Hukuku II/2), İstanbul 1991.

TEKİNAY Selâhattin Sulhi: Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, II/3, İstanbul 1994.

TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/JUNGO, Alexandra: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Zürich, Basel, Genf  2015.

ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel: Şeklî Eşya Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2018.

VELİDEDEOĞLU, H. Veldet/ESMER, Galip: Gayrimenkul Tasar­rufları, 2. Bası, İstanbul 1956. 

WIELAND, Carl: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, Zürich 1909.

ZOBL, Dieter: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, 2. Unterteilband Art. 888-906 ZGB (mit kurzem Überblick über das Versatzpfand, Art. 907-915 ZGB), Bern 1996. 

ZOBL, Dieter/THURNHERR, Christoph: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, 5. Teilband Das Fahrnispfand, 1. Unterteilband: Systematischer Teil und Art. 884-887 ZGB, 3. Auflage, Bern 2010.


Eşya Hukuku kitabımızın 9. Baskısını 2021-2022 öğretim yılına hazırlamış bulunuyoruz. Bu baskıda bazı konular, yeni kaynaklar ve mahkeme 

kararları taranmak suretiyle gözden geçirilmiş, son baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri ilgili yerlere işlenmiştir. Ancak, ülkemizin dinamik yapısı içinde, mevzuat değişikliklerinin izlenmesinin de çok zorlaştığını 

itiraf etmek gerekir. 

Bu baskıda, başta e-uyar internet sitesini bana açarak ilgili makalalere ve 

emsal içtihatlara ulaşmamı sağlayan değerli hukukçu Av. Talih Uyar’a, ayrıca bu baskının düzeltmelerini yapan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Araştırma Görevlisi Emir Göka’ya, teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevinin sahibi Muharrem Başer’e, dizgiyi 

yapan Duran Topal ve Yayınevinin tüm yardımsever çalışanlarına da teşekkür ederim. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar