Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Lâle SİRMEN
ISBN: 9786050506679
Stok Durumu: Tükendi
89,25 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Lâle SİRMEN
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

Eşya Hukuku

Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN
2020/10 8. Baskı, 769 Sayfa
ISBN 978-605-05-0667-9

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZVII

İÇİNDEKİLERXI

BİBLİYOGRAFYAXLIX

KISALTMALARLIII

GİRİŞ

I.Eşya Hukukunun Konusu1

II.Aynî Hak Kavramı1

A.Klâsik Görüş2

B.Şahısçı (Personalist) Görüş2

C.Klâsik Görüş ve Şahısçı Görüşün Eleştirisi2

D.Birleştirici Görüş3

III.Aynî Hak Kavramının Unsurları4

A.Eşya4

1. Kavram4

2. Hukukî Anlamda Eşyanın Özellikleri5

a. Cismanî Olma5

b. Sınırlandırılmış Olma6

c. Üzerinde Fiilî ve Hukukî Hâkimiyet Kurulabilir Olma6

3. Eşyanın Çeşitleri12

a. Taşınmaz Eşya–Taşınır Eşya12

b. Mislî Eşya–Mislî Olmayan Eşya13

c. Tüketilebilen (Tüketime Tâbi) Eşya–Tüketilemeyen  (Tüketime Tâbi Olmayan) Eşya14

d.Bölünebilen Eşya-Bölünemeyen Eşya15

e. Sahipli Eşya-Sahipsiz Eşya15

f.Kamu Malları16

aa.Özel Mallar17

bb. Dar Anlamda Kamu Malları18

aaa.Hizmet Malları18

bbb.Kamunun Ortak Kullanmasına Açık Olan Mallar18

a’.Orta Malları18

b’.Sahipsiz Mallar19

cc.Devletin Kamu Malları Üzerindeki Hâkimiyetinin Niteliği21

dd.Kamu Mallarının Hukukî Özellikleri21

g.Basit Eşya–Birleşik Eşya23

h.Eşya Birliği–Hak Birliği23

ı. Asıl Şey–Eklenti24

B. Aynî Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet Sağlaması25

C. Aynî Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilir Olması25

IV. Aynî Hak–Alacak Hakkı Ayırımı26

V. Aynî Hak–Eşyaya Bağlı Borç Ayırımı28

VI. Aynî Hakların Çeşitleri30

A. Mülkiyet Hakkı–Sınırlı Aynî Haklar30

1. Mülkiyet Hakkı30

2. Sınırlı Aynî Haklar30

a. İrtifak Hakları30

b. Rehin Hakları31

c. Taşınmaz Yükü31

B. Kişiye Bağlı Aynî Hak–Eşyaya Bağlı Aynî Hak31

VII. Aynî Haklara Hâkim Olan İlkeler32

A. Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi32

B. Açıklık (Aleniyet) İlkesi34

C. Güvenin Korunması İlkesi35

D. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi35

E. Aynî Hakların Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tâbi Olmaması İlkesi36

VIII.Eşya Hukuku Mevzuatı37

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

Birinci Bölüm

ZİLYETLİK

§ 1.ZİLYETLİĞE TANINAN İŞLEVLERE GENEL BAKIŞ41

§ 2.ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ42

I.Zilyetlik Kavramı42

II.Zilyetliğin Hukukî Niteliği46

§ 3. ZİLYETLİĞE KONU OLAN ŞEYLER47

I.Genel Olarak47

II.Hak Zilyetliği48

§ 4.ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ50

I. Hakka Dayanan (Haklı) Zilyetlik–Hakka Dayanmayan

 (Haksız) Zilyetlik50

II. Malik Sıfatıyla (Kendisi İçin) Zilyetlik– Başkası İçin Zilyetlik50

III. Aslî Zilyetlik–Fer’î Zilyetlik51

IV. Dolaylı Zilyetlik–Dolaysız Zilyetlik52

V. Tek Başına Zilyetlik–Birlikte Zilyetlik52

VI. Zilyet Yardımcılığı54

A. Kavram54

B. Zilyetlik–Zilyet Yardımcılığı Ayırımının Sonuçları55

§ 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ56

I. Zilyetliğin Kazanılması56

A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması56

B. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması57

C. Zilyetliğin Devren Kazanılması57

II. Zilyetliğin Devri57

A. Teslim57

1. Eşyanın veya Araçların Teslimi58

2. Teslim Yerine Geçen Sözleşme59

3. Hazır Olmayan Kişiler Arasında Zilyetliğin

Teslimle Devri60

B. Zilyetliğin Teslimsiz Devri61

1. Kısa Elden Teslim61

2. Hükmen Teslim62

a. Kavram ve Unsurları62

b. Hükmen Teslim Yoluyla Mülkiyetin Kazanılmasındaki Sınırlamalar64

3. Zilyetliğin Havalesi64

4. Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri65

§ 6. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ67

I. Zilyetliğin Zilyedin İradesiyle Sona Ermesi67

II.Zilyetliğin Fiilî Hâkimiyetin Kaybıyla Sona Ermesi67

§ 7.ZİLYETLİĞİN KORUNMASI69

I. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı69

A. Gasp ve Saldırı Fiilleri70

B. Kuvvet Kullanma Hakkının Kapsamı70


C. Kuvvet Kullanma Hakkından Yararlananlar71

D. Kuvvet Kullanmanın Derecesi71

II. Zilyetlik Davaları72

A. Zilyetliğin Gaspında Geri Verme ve Tazminat Davaları72

1. Zilyetliğin Gaspında Geri Verme Davası72

2. Tazminat Davası75

B. Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar75

C. Zilyetlik Davalarında Yargılama Usulü76

D. Zilyetlik Davalarını Açma Süresi77

III. Zilyetliğin İdarî Yoldan Korunması77

A. Kanunun Amacı ve Kapsamı78

B. Usul78

1. Karar Vermeye Yetkili Makam78

2. Başvuru78

3. Soruşturma ve Karar79

C. Kararın Sonuçları79

D. Kararın Uygulanması80

E. Tecavüzün Tekrarlanmasında Ceza Yaptırımı80

§ 8.ZİLYETLİK KARİNELERİ80

I.Mülkiyet Karinesi80

II.Fer’î Zilyetliğe Bağlı Sınırlı Aynî Hak Karinesi veya

 Kişisel Hak Karinesi82

III.Başkasının Mülkiyet, Sınırlı Aynî Hak veya

 Kişisel Hak Karinesine Dayanma83

§ 9. KARİNELERİN ROLÜ84

I. Zilyet Aleyhine Açılan Davalarda Savunma84

II. Taşınır Davası85

A.Taşınır Davasının Şartları85

1. Zilyetliğin Zilyedin İradesi Dışında Sona Erdirilmiş

Olması85

2. Şimdiki Zilyedin Ediniminin Korunmamış Olması86

3. Şimdiki Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi86

a. Şimdiki Zilyedin Zilyetliği İyiniyetle Edinmemiş

Olması86

b. Malın Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden 

Çıkmış Olması87

B.Davalının Savunması87

C.Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar88

1. Para ve Hamile Yazılı Senetleri İyiniyetle Edinme88

2.İyiniyetli Zilyetlere Karşı Taşınır Davasının Süresi88

3. Açık Artırmadan, Pazardan veya Benzeri Eşya Satanlardan İyiniyetle Edinme90

D. Davanın Tarafları90

E. Taşınır Davasının Benzer Davalardan Farkları91

1. Taşınır Davasının İstihkak Davası ile Karşılaştırılması91

2.Taşınır Davasının Zilyetlik Davaları ile Karşılaştırılması92

III.Zilyetlik Karinesine Güvenerek Kazanılan Aynî Hakkın

 Korunması92

A. Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması93

1. Şartları93

a. Aynî Hakkın Emin Sıfatıyla Zilyetten Kazanılmış Olması93

b. Aynî Hakkı Kazananın Üçüncü Kişi Olması94

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması94

d.Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması94

e. Üçüncü Kişinin Ediniminde Tasarruf Yetkisi Dışında Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması95

2.İyiniyetle Kazanmanın Hukukî Sonuçları96

B.Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Edinilmesi97

§ 10.TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ97

§ 11.ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER98

I.İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümünün Kapsamı99

II.İyiniyetli Olmayan (Kötüniyetli) Zilyedin Geri Verme

 Yükümünün Kapsamı101

III.Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin

 Talepleri105

A.İyiniyetli Zilyedin Talepleri106

B.İyiniyetli Olmayan Zilyedin Talepleri107

C.Zamanaşımı108

İkinci Bölüm

TAPU SİCİLİ

§ 1. TAPU SİCİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER109

§ 2. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI111

I. Genel Olarak111

II.Ana Siciller113

A. Tapu Kütüğü113

B. Kat Mülkiyeti Kütüğü113

C. Tamamlayıcı Siciller114

1.Yevmiye Defteri114

2.Belgeler115

3.Plânlar116

III.Yardımcı Siciller116

A. Aziller Sicili116

B. Düzeltmeler Sicili117

C. Kamu Orta Malları Sicili117

D. Tapu Envanter Defteri117

E.İdarî Sınırlar Kayıt Defteri117

IV.Kadastro Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler118

A. Zabıt Defteri118

B.Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri118

C.İpotek Kayıt Defteri118

D.Diğer Defterler119

§ 3. TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER119

I. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi119

II. Tescil İlkesi119

III. Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi119

IV. Tapu Siciline Güven İlkesi120

V. Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi120

§ 4. TAPU SİCİLİ TEŞKİLÂTI121

I. Tarihî Gelişim121

II.4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü123

A. Genel Müdürlüğün Görevleri123

B. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları123

C.Tapu ve Kadastro Kurulu124

D.Genel Müdürlük Teşkilâtı124

1.Merkez Teşkilâtı124

a.Tapu Dairesi Başkanlığı124

b.Kadastro Dairesi Başkanlığı124

c.Harita Dairesi Başkanlığı125

d. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı125

e. Arşiv Dairesi Başkanlığı125

f.Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı125

g.Teftiş Kurulu Başkanlığı125

h.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı126

ı.Personel Dairesi Başkanlığı126

i.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı126

j.Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı126

k.Hukuk Müşavirliği126

2. Taşra Teşkilâtı126

a. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri127

b. Tapu Müdürlükleri127

c. Kadastro Müdürlükleri128

3. Yurtdışı Teşkilâtı129

§ 5. DEVLETİN SORUMLULUĞU129

I.Sorumluluğun Hukukî Niteliği129

II.Sorumluluğun Şartları130

A. Tapu Sicilinin Tutulmasına İlişkin Bir Fiil veya Kaçınma130

B. Fiil veya Kaçınmanın Hukuka Aykırı Olması132

C. Zarar135

D. Sicilin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar Arasında

Uygun İlliyet Bağı136

III. Tazminat Davasının Diğer Özellikleri137

A. Davanın Hukukî Karakteri137

B. Görevli Yargı Yolu137

C. Davacı ve Davalı Sıfatı137

D. Zarar Görenin Kusuru138

E. Zamanaşımı139

F. Davaların Yarışması141

G. Devletin Memura Rücu Hakkı141

H. Memurun Kişisel Sorumluluğu142

§ 6. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE KAYDEDİLMESİ (TAPULAMA)143

I. Uygulanacak Hükümler143

II. Taşınmaz Kavramı144

A. Arazi144

B. Bağımsız ve Sürekli Haklar145

C.Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler147

III. Kadastro (Tapulama)148

A. 3402 Sayılı Kadastro Kanunundan Önceki Düzenleme148

B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Uyarınca Kadastro149

1. Kanunun Amacı ve Uygulanma Alanı149

2. Fotogrametri Yöntemi ve Doğru Tespit İlkesi150

3. Teşkilât151

4. Kadastro Hazırlık Çalışmaları152

5. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlarının Belirlenmesi152

6. Mahallî Hukuk Mahkemesinden Dava Listesinin

İstenilmesi153

7. Taşınmazların Sınırlandırılması ve Tespit İşleri153

8. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar154

a. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkının

Tespiti154

aa. Kayıt Sahibi Adına Tespit154

bb. Kayıt Sahibinin Mirasçıları Adına Tespit154

cc.Kayıt Sahibinin Ölmüş Olması ve Mirasçıların Belirlenememesi Durumunda Tespit154

dd.Kayıt Sahibinin veya Mirasçıların Muvafakatleri Halinde Zilyet Adına Tespit155

ee.Tapu Dışı Sözleşmeye Dayanan Zilyet Adına

Tespit155

ff. Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Adına Tespit156

b. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların

Zilyet Adına Tespiti157

c. Kısmî İktisap Nedeniyle Zilyet Adına Tespit160

d. Tapu Dışı Paylaşma Nedeniyle Zilyet Adına Tespit161

e.İştirakçilerin (Mirasçıların) Pay Devri ve Temliki162

f. İmar ve İhya Eden Zilyet Adına Tespit162

g. Hazine Adına Tespit164

h. Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar, Muhdesat164

ı. Taşınmazların Sınırlandırılmasında Uygulanacak Esaslar164

9. Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi166

10. Kadastro Tespitine İtiraz166

11.Kadastro Sonuçlarının İlânı ve Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi167

12. Kadastro Mahkemesi167

13. Dava Açma İmkânı ve Hak Düşürücü Süre169

IV. Kütüğe Kaydı Gerekmeyen Taşınmazlar170

V. Kayıtların Bölge Esasına Göre Yapılması172

VI. Ortak Sayfa172

VII. Tapulu Taşınmazın Bölünmesi ve Birleştirilmesi173

A. Bölünme173

B. Birleştirilme174

§ 7.TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLAR VE BUNLARIN HÜKMÜ175

I.Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere İlişkin

 Kayıtlar ve Bu Kayıtların Hükmü175

A. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere

İlişkin Kayıtlar175

B. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere 

İlişkin Kayıtların Hükmü176

II. Tescil, Terkin ve Değişiklik (Tadil)177

A. Tescil177

1. Kavram177

2. Tescilin Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar179 

a. Tescil İstemi179

aa. İstem Yetkisi179

bb. Tescil İsteminin Şekli181

cc. Tescil İsteminin Hukukî Niteliği183

dd. Tescil İsteminin Şarta (Koşula) Bağlanamaması184

b. Belgeleme187

aa. İstem Yetkisinin Belgelenmesi187

bb. Hukukî Sebebin Belgelenmesi187

cc. Belgelerin Eksikliği188

3. Tescilin Yapılışı188

a. Mülkiyet Hakkının Tescili190

b. İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Yükünün Tescili191

c. Rehin Haklarının Tescili192

4. İlgililere Tebliğ192

5. Tescil İsteminin Geri Alınıp Alınamayacağı Sorunu193


B. Terkin194

1. Kavram194

2.Terkinin Şartları194

a.Aynî Hakkı Sona Erdiren Terkinler194

b.Sicili Düzeltici Terkinler195

aa.Şeklî Bir Değer Taşıyan Tescillerin Terkini195

bb.Hiçbir Hukukî Değeri Kalmamış Olan

Tescillerin Terkini195

3.Terkinin Şekli197

C.Değişiklik (Tadil)197

III. Tescilin Hükmü197

A. Tescilin Olumsuz Hükmü198

1.Mülkiyet Hakkının Tescilsiz Kazanılması198

2.İrtifak Hakkının ve Taşınmaz Yükünün Tescilsiz Kazanılması201

3.Rehin Hakkının Tescilsiz Kazanılması201

B.Tescilin Olumlu Hükmü: Tescile Güvenin Korunması202

1.MK 1023’ün Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar202

a. Kazananın Bir Üçüncü Kişi Olması202

b. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Bir Tescile

Dayanmış Olması203

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması205

d.Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış

Olması206

e. Üçüncü Kişinin Kazanımında Tasarruf Yetkisi Dışında Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması207

2. MK 1023’ün Uygulanmadığı Bazı Özel Durumlar207

a. Çift Tapuda208

b. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda209

c. Bağımsız ve Sürekli Haklarda209

3. MK 1023’e Dayanan Kazanmanın Hükmü209

C.Tescilin Aynî Hakkın İçeriğinin Belirlenmesindeki Hükmü210

IV. Şerhler211

A. Kişisel Hakların Şerhi211

1. Şerhin Konusu211

2. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Şartlar213

3. Şerhin Süresi215

4. Şerhin Hükmü215

B.Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve 

Bunların Hükmü218

1. Medenî Kanunda Öngörülen Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü218

a. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları  (MK 1010/I/1)218

b. Haciz, İflâs Kararı veya Konkordato ile

Verilen Süre (MK 1010/I/2)219

aa. Haciz219

bb. İflâs Kararı220

cc. Konkordato ile Verilen Süre221

c. Aile Yurdu Kurulması veya Artmirasçı Atanması

(MK 1010/I/3)221

d. Taşınmaz Malın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi 

(MK 194/III)222

e. Ailenin Ekonomik Varlığının Korunmasını Sağlamak Amacıyla Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 

(MK 199/III)223

2. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü224

C. Geçici Tescilin Şerhi225

1. Geçici Tescil Şerhinin Konusu225

a. Aynî Hak İddia Edilmiş Olması225

b. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerin

Noksan Olması226

2. Geçici Tescil Şerhinin Yapılışı226

3. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü227

D. Mevzuatta Farklı Konularda Öngörülen Şerhler227

V. Beyanlar228

A. Medenî Kanunda ve Tapu Sicili Tüzüğünde Öngörülen Beyanlar ve Bunların Hükmü229

B.Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Beyanlar ve

Bunların Hükmü230

C. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Beyanlar ve

Bunların Hükmü231

VI.Taşınmaz Rehin Haklarına İlişkin Düşünceler Sütununa

  Yapılan Kayıtlar ve Bunların Hükmü232

§ 8. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ233

I. Yolsuz Tescillerin Düzeltilmesi233

A. Yolsuz Tescil233

B. Yolsuz Tescilin Tehlikeleri233

C. Yolsuz Tescili Düzeltme Yolları233

1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin ya da Tescil İsteminin Bulunmaması Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olması Durumunda234

a. Mahkeme Kararıyla Düzeltme235

aa. Davanın Hukukî Niteliği235

bb. Davanın Tarafları237

b. Sözleşmeyle Düzeltme238

2. Tapu Memurunun Hatası Yüzünden Tescilin 

Yolsuz Olması Durumunda239

3.Hakta Meydana Gelen Sicil Dışı Değişiklik Sonucu

Tescilin Yolsuzlaşması Durumunda243

II.Diğer Kayıtlardaki Yolsuzlukların Düzeltilmesi243

A. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere İlişkin 

Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi243

B. Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi244

C. Yolsuz Beyanların Düzeltilmesi247

İKİNCİ KISIM

MÜLKİYET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI249

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ251

I. Malikin Yetkileri251

A. Olumlu Yetkiler251

B. Koruyucu Yetkiler251

II. Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)252

A. Yapmama (Kaçınma) Ödevi252

B. Katlanma Ödevi252

C. Yapma Ödevi252

§ 3. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI253

I. Genel Olarak253

A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Sağlanan Koruma253

B. Kamu Hukuku Alanında Koruma258

C. Özel Hukuk Alanında Koruma258

II.İstihkak Davası259

A. Konusu ve Şartları259

B. Davanın Niteliği261

C. Davanın Tarafları262

D. İspat Yükü263

E. Talebin Devri264

F. Görevli ve Yetkili Mahkeme264

III. Elatmanın Önlenmesi Davası264

A. Konusu ve Şartları264

B. Davanın Niteliği265

C. Davanın Tarafları266

D. İspat Yükü266

E. Talebin Devri267

F. Görevli ve Yetkili Mahkeme267

§ 4. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI267

I. Bütünleyici Parça268

A. Tanım268

B.Bütünleyici Parça Niteliğinin Kazanılması İçin Gerekli

Olan Şartlar268

1. Dış Bağlılık268

2. İç Bağlılık270

3. Yerel Âdetlere Uygunluk271

C. Bütünleyici Parça Sayılmanın Hukukî Sonuçları272

1. Aynî Hakkın Şeyin Bütününü Kapsaması272

2.Bütünleyici Parça Üzerinde Önceden Kurulmuş Olan

Aynî Hakkın Sona Ermesi273

D. Bütünleyici Parça Niteliğinin Kaybedilmesi274

E. Kanun Gereği Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler274

1. Yapılar, Dikili Bitkiler ve Kaynaklar274

2. Doğal Ürünler (Tabiî Semereler)274

a. Dönemsel Olarak Elde Edilen Ürünler275

b. Diğer Verimler275

c. Doğal Ürün Sayılmanın Hukukî Sonuçları276

II. Eklenti277

A. Tanım277

B. Eklenti Niteliğinin Kazanılması İçin Gerekli Olan Şartlar277

1. Taşınır Mal277

2. Dış Bağlılık277

3. Özgüleme278

C. Eklenti Sayılmanın Hukukî Sonuçları279

§ 5. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ282

I. Genel Olarak282

II. Paylı Mülkiyet (Müşterek Mülkiyet)283

A. Kavram283

B. Paylı Mülkiyetin Kurulması285

1. Hukukî İşlem285

2. Yetkili Makamın Kararı286

3. Kanun286

C. Paylı Mülkiyette Pay ve Paydaşların Payları Bakımından Durumları286

1. Payın İçeriği ve İşlevi286

2. Pay Oranı287

3. Paydaşların Paya İlişkin Hukukî İşlemleri288

4. Payın İntikali ve Haczi291

5. Paya İlişkin Hakkın Korunması291

D. Paylı Mülkiyette Yönetim ve Tasarruf293

1. Yönetime İlişkin Kanunî Düzenleme293

a.Zorunlu Yönetim İşleri293

b.İvedi Yönetim İşleri293

c.Olağan Yönetim İşleri294

d.Önemli Yönetim İşleri294

e.Olağanüstü Yönetim İşleri297

2.Yararlanma, Kullanma ve Yönetime İlişkin Olarak Paydaşlar Arasında Yapılan Düzenleme297

3.   Malın Tamanı Üzerinde Tasarruf299

E. Paydaşların Malın Bütünü Bakımından Yetkileri299

1. Yönetime Katılma Yetkisi299

2. Paylı Maldan Yararlanma ve Onu Kullanma Yetkisi299

3. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi301

F. Paylı Malla İlgili Gider ve Yükümlülüklere Katılma302

G. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi303

1.Bir veya Birkaç Paydaş Bakımından303

a. Genel Sebepler303

b. Paydaşın Mahkeme Kararıyla Paydaşlıktan 

Çıkarılması304


2. Bütün Paydaşlar Bakımından305

a. Genel Olarak305

b. Paylaşma305

aa. Paylaşma İsteme Hakkı305

bb. Paylaşma İsteme Hakkına Getirilen 

Sınırlamalar306

aaa. Medenî Kanundaki Sınırlamalar306

a'. Sürekli Bir Amaca Özgülenme306

b'. Hukukî İşlem307

c'. Uygun Olmayan Zaman307

bbb. Diğer Kanunlardaki Sınırlamalar308

cc. Paylaşmanın Yapılışı308

III. Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet)314

A. Genel Olarak314

B. Elbirliği Ortaklığı314

C. Mülkiyetin Ortaklık Tarafından Kazanılması315

D. Elbirliği Mülkiyetinin Hükümleri316

E. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi318

İkinci Bölüm

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU321

§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI321

I. Genel Olarak321

A. Aslen Kazanma- Devren Kazanma321

B. Tescille Kazanma-Tescilden Önce Kazanma322

II. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması323

A. Genel Olarak323

B. Kazanma Sebebi323

1. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil324

a. Genel Olarak324

b. Şeklin Amacı325

c. Resmî Şekli Gerçekleştirecek Makam325

d. Resmî Şeklin İstisnaları326

e. Resmî Şeklin Kapsamı329

f. Şekle Uymamanın Sonuçları329

g. Geçersizliğin Sonuçları ve Geçersizliğin Ortadan Kalkmış Sayılacağı Haller331

2. Taşınmaz Satışında Bedelde Muvazaa336

3. Mülkiyetin İnançlı İşlemle Devri338

4. Namı Müstear340

5. Taşınmaz Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran Bir Sözleşmeden Dönmenin Yerine Getirilmiş Edimler Bakımından Etkisi343

6. Taşınmaz Satış Vaadi345

a. Hukukî Niteliği345

b. Şekli346

c. Hükümleri347

d. Borcun İfası348

e. Şerh Verilmesi349

7. Taşınmaz Bağışlama Vaadi349

8. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devir Borcu350

III. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması353

A. Genel Olarak353

B. MK 705/II’de Belirtilen Tescilden Önce Kazanma Halleri353

1. Miras353

2. Mahkeme Kararı354

3. Cebri İcra355

4. İşgal356

a. Kavram356

b. İşgale Konu Olabilecek Taşınmazlar356

c. İşgalin Sonuçları357

5. Kamulaştırma358

C. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanıldığı Diğer Haller361

1. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Mallarının Kamu Hukuku Tüzel Kişisine Geçmesi361

2. Vakfa Özgülenen Taşınmazın Mülkiyetinin Vakfa

Geçmesi361

3. Evlenme Sözleşmesi Dolayısıyla Meydana Gelen

Mülkiyet Değişikliği361

4. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ve Bölünmesi362

5. Ticarî İşletmenin Devri362

6. Şirkete Aynî Sermaye Olarak Taşınmaz Konulması364

7. Yeni Arazi Oluşumuı364

a. Şartları364

aa. Yeni Bir Arazinin Oluşması364

bb. Yeni Arazinin Sahipsiz Yerlerde Oluşması365

cc.Yeni Oluşan Arazinin Toprağının Sahipsiz Yerlerden Gelmiş Olması365

dd.Yeni Oluşan Arazinin Yararlanmaya

Elverişli Bir Arazi Olması366

b. Yeni Arazi Oluşmasının Sonuçları366

c. Özel Düzenlemeler367

IV.Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması368

A. Olağan (Sicile Dayanan) Zamanaşımı369

1. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları369

a. Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Olması369

b. Tapu Sicilinde Yolsuz Bir Tescil Bulunması369

c. Yolsuz Tescille Malik Olarak Görünen Kimsenin

Malik Sıfatıyla Zilyet Olması369

d. Zilyetliğin İyiniyetle, Davasız ve Aralıksız On Yıl Sürmesi370

2. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü372

B. Olağanüstü (Sicil Dışı) Zamanaşımı372

1. Genel Olarak372

2. Kadastro Dışında Uygulanacak Hükümler373

a. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları373

aa. Maddî Şartlar373

aaa. Taşınmaza İlişkin Şartlar374

a’. Zamanaşımı Yoluyla Edinilmeye

Elverişli Olma374

b'.Tapu Kütüğünden Malikin Belli

Olmaması375

bbb. Zilyetliğe İlişkin Şartlar378

a’. Malik Sıfatıyla Zilyetlik378

b’ Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması379

c’.Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması380

d’.Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması380

bb. Şeklî Şartlar381

aaa.Tescil Davası ve İlân381

bbb. İtiraz Edilmemiş veya İtirazın Yerinde

Görülmemiş Olması382

b. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü382

3. Kadastro Yapılırken Uygulanan Hükümler383


4. Kadastrodan Sonra İmar ve İhya Yoluyla Kazanma384

5. 1515 Sayılı Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun385

§ 3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI385

I. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı386

II. Taşınmaz Mülkiyetinin Nispî Kaybı386

§ 4. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI387

I. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı387

A.Kadastrosu Yapılmış Olan Taşınmazlarda Sınır388

B.Kadastrosu Yapılmamış Olan Tapulu Taşınmazlarda Sınır390

C.Tapusuz Taşınmazlarda Sınır390

II.Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı391

III.Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibarıyla Kapsamı392

A. Yapılar392

1. Kavram392

2. Haksız Yapı393

a. Yapıyı Arazi Malikinin Yaptırmış Olması394

aa.Malzeme Sahibinin Malzemenin Sökülüp

Geri Verilmesi Talebi394

bb.Malzeme Sahibinin Tazminat Talebi395

cc.Malzeme Sahibinin veya Arazi Malikinin

Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine

Geçirilmesi Talebi396

aaa. Talep Eden Tarafın İyiniyetli Olması397

bbb. Yapının Değerinin Açıkça Arazinin Değerinden Fazla Olması397

b.Yapıyı Malzeme Sahibinin Yaptırmış Olması399

aa.Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp

Kaldırılması Talebi400

bb.Malzeme Sahibinin Tazminat Talebi401

cc.Arazi Malikinin veya Malzeme Sahibinin

Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi Talebi402

c. Yapıyı Bir Üçüncü Kişinin Yaptırmış Olması403

aa. Arazi Malikinin Hakları404

bb. Malzeme Sahibinin Hakları404

cc. Yapıyı Yaptıranın Hakları404

3. Yapının Arazinin Mülkiyetine Tâbi Olması İlkesinin İstisnaları404

a. Üst Hakkı (İnşaat Hakkı)405

b. Mecralar406

c. Taşkın Yapı408

aa.Taşkın Yapıyı Yapan Malikin Bir İrtifak Hakkına Sahip Olması409

bb. Taşkın Yapıyı Yapan Malikin Bir İrtifak Hakkına Sahip Olmaması410

B. Bitkiler (Araziye Dikilen Fidanlar)413

C. Kaynaklar414

§ 5. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI415

I. Genel Olarak415

II. Hukukî İşlemden Doğan Kısıtlamalar417

A. Alım (İştira) Hakkı417

B. Geri Alım (Vefa) Hakkı419

C. Önalım (Şuf’a) Hakkı422

1. Önalım Sözleşmesi422

2. Önalım Olayı423

3.Önalım Hakkının Şerh Verilmesi425

4. Önalım Hakkının Kullanılması427

5. Önalım Hakkının Kullanılma Şekli ve Kullanılmasının Sonuçları429

6. Satışın veya Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer

İşlemin Ortadan Kaldırılması veya Onaylanmaması430

7. Önalım Hakkından Vazgeçme430

III.Kanundan Doğan Kısıtlamalar430

A. Kamu Hukuku Kısıtlamaları431

B. Özel Hukuk Kısıtlamaları432

1. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarından  Paydaşların Yasal Önalım Hakkı433

a. Yasal Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği433

b. Önalım Olayı434

c. Yasal Önalım Hakkının Kullanılması ve Bunun Sonuçları435

d. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler437

e.Birden Fazla Paydaşın Yasal Önalım Hakkını

Kullanması438

f. Yasal Önalım Hakkından Feragat ve Vazgeçme438

2. Yararlanma Yetkisi Kısıtlamaları439

a. Komşular Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar439

aa.Taşkın Kullanma Yasağı (MK 737)439

bb.Zarar Verici Kazı ve Yapı Yapma Yasağı

(MK 738)442

cc.Ağaç Dal ve Köklerinin Taşmasına Katlanma Yükümlülüğü444

dd.Doğal Olarak Akan Suların Akış Şekline

Katlanma Yükümlülüğü444

ee.İrtifak Hakkı Kurma Yükümlülüğü Getiren Kısıtlamalar445

aaa. Zorunlu Mecra Hakkı445

bbb. Zorunlu Geçit Hakkı447

ccc. Zorunlu Kaynak (Su) Hakkı451

ddd. Taşkın Yapı Hakkı452

ff. Komşuluk Hukukundan Doğan Yetkileri Kullanabilmek İçin Gerekli İşlere ve Bunların Giderlerine Katılma Yükümlülüğü452

b. Başkasının Arazisine Girme Hakkı Veren Kısıtlamalar453

aa.Orman ve Mer’aya Girme453

bb.Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması453

cc.Zorunluluk Hali454

dd.Diğer Geçit Hakları454

3.Kanundan Doğan Mülkiyet Hakkı Kısıtlamalarının

Ortadan Kaldırılması veya Değiştirilmesi455

a. Kanundan Doğan Yararlanma Yetkisi Kısıtlamalarının Kaldırılması veya Değiştirilmesi455

b. Diğer Kısıtlamaların Ortadan Kaldırılması veya Değiştirilmesi456

§ 6. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU456

I. Genel Olarak456

A. Eski Hale Getirme Davası457

B. Tehlikenin Giderilmesi Davası457

C. Tazminat Davası458

II. Sorumluluğun Şartları458

A.Sorumlu Tutulabilecek Kimseler458

B.Mülkiyet Hakkının Bu Hakkın Yasal Kısıtlamalarına

Aykırı Kullanılması459

C. Bir Zararın Doğması460

D. Mülkiyet Hakkının Bu Hakkın Yasal Kısıtlamalarına 

Aykırı Kullanılması ile Zarar Arasında Uygun İlliyet

Bağının Varlığı461

§ 7. KAT MÜLKİYETİ461

I. Kat Mülkiyeti Kavramı462

II. Kat Mülkiyetinin Kurulması464

A. Kat Mülkiyetinin İradî Olarak Kurulması465

1. Resmî Senet465

2. Kat Mülkiyetinin Tescili466

B. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararıyla Kurulması468

C.Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması469

III. Kat İrtifakı470

A. Kat İrtifakı Kavramı ve Kat İrtifakının Niteliği470

B. Kat İrtifakının Kurulması470

1. Resmî Senet Düzenlenmesi471

2. Tescil471

C. Kat İrtifakının Hükümleri472

1. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları472

a. Binanın Yapımı472

b. Kat Mülkiyetine Geçme Hakkı473

2. Yönetici Tayini473

3. Paylaşma İstenememesi ve Paydaşların Önalım Hakkının Bulunmaması473

4. Kat İrtifakı ile Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamaması473

D. Kat İrtifakının Sona Ermesi473

IV. Kat Maliklerinin Hakları Ve Borçları474

A. Kat Maliklerinin Hakları474

1. Bağımsız Bölüm Üzerinde474

2. Ortak Yerlerde474

B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri475

1. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü475

2. Bağımsız Bölümü ve Eklentileri Özgüleme Amacına

Uygun Kullanma Yükümlülüğü476

3.Anataşınmazın Bakımı, Korunması ve Bağımsız Bölümde Anayapıya Zarar Verecek Nitelikte Onarım ve Tesis Yapmama Yükümlülüğü478

4. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Girilmesine

İzin Verme ve Bağımsız  Bölümde Gerekli İşlerin Yapılmasına Katlanma Yükümlülüğü479

5. Genel (Ortak) Giderlere Katılma Yükümlülüğü479

V.Kat Mülkiyetinde Yönetim481

A. Yönetim Plânı481

B. Kat Malikleri Kurulu482

1.Salt Çoğunluk Aranan Haller485

2. Çifte Çoğunluk Aranan Haller485

a. Ortak Yerlere Faydalı Yenilik ve İlâvenin

Yapılması (KMK 42)485

b. Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü, Merkezî Isınma Sisteminin Ferdî Isınma Sistemine, Ferdî Isınma Sisteminin Merkezî Isınma Sistemine Dönüştürülmesi (KMK 42/IV)486

c. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve

İlâveler487

d. Yönetici ve Denetçi Atanması487

e. Kat Mülkiyetinin Zorunlu Olarak Devri487

3. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Hal487

4. Oybirliği Aranan Haller488

C. Yönetici488

1. Atanması488

2. Görevleri488

3. Hakları490

4. Sorumluluğu491

D. Denetçi veya Denetim Kurulu491

VI. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi492

A.Kütükteki Kaydın Terkiniyle Kat Mülkiyetinin

Sona Ermesi492

B.Anataşınmazın Tamamen Yok Olması veya

Kamulaştırılması493

C.Anayapının Harap Olması493

VII.Kat Mülkiyetinin Zorunlu Olarak Devredilmesi495

VIII. Toplu Yapılara İlişkin Düzenleme496

IX. Devre Mülk500

A. Genel Olarak500

B. Devre Mülk Hakkının Kurulması501

C. Devre Mülk Hakkının Hükümleri502

D. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi502

Üçüncü Bölüm

TAŞINIR MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU503

§ 2. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI504

I. Devren Kazanma504

A. Zilyetliğin Devrini de İçeren Aynî Sözleşme505

B.Zilyetlik Devredilmeksizin Mülkiyetin Kazanıldığı Haller507

C. Hükmen Teslim Yoluyla Mülkiyetin Kazanılmasındaki Sınırlamalar508

D. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi509

II. Aslen Kazanma511

A. Sahiplenme (İhraz)511

B. İşleme (Hukukî Tağyir)512

C. Karışma ve Birleşme513

D. Bulunmuş Eşya (Lukata)514

E. Define (Gömü)516

F. Kazandırıcı Zamanaşımı516

§ 3. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI518

ÜÇÜNCÜ KISIM

SINIRLI AYNÎ HAKLAR

Birinci Bölüm

GENEL BİLGİLER

§ 1.SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI, SINIRLI AYNÎ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ519

I. Sınırlı Aynî Hak Kavramı519

II. Sınırlı Aynî Hakların Çeşitleri519

A. İrtifak Hakları (MK 779-838)519

B. Rehin Hakları (MK 850-972)519

C. Taşınmaz Yükü (MK 839-849)519

III.Sınırlı Aynî Hakların Hukukî Niteliği520

A. Genel Olarak520

B. Mülkiyet ile Sınırlı Aynî Haklar Arasındaki İlişki520

§ 2.SINIRLI AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR521

I.Sınırlı Aynî Hakların Konusu521

II.Malikin Kendi Eşyası Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması522

A. Malik Lehine İrtifak522

B. Malik Lehine Taşınmaz Rehni523

III. Sınırlı Aynî Hakların Sırası525

A. Genel Olarak525

B. Taşınmazlarda Sınırlı Aynî Hakların Sırası525

C. Taşınmaz Rehninde Sıranın Özellikleri529

İkinci Bölüm

İRTİFAK HAKLARI

§ 1.İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, İRTİFAK HAKKININ İÇERİĞİ VE ÇEŞİTLERİ531

I.Kavram531

II.Sağladığı Yararlanma Yetkisi Bakımından İrtifak Hakkının

 İçeriği531

A. Tam Yararlanma531

B. Sınırlı Yararlanma531

III. İrtifak Hakkının Malike Yüklediği Yükümlülüklerin Niteliği531

A. Katlanma Yükümlülüğü532

B. Kaçınma Yükümlülüğü532

C.İrtifak Hakkının Yüklü Taşınmazın Malikine Olumlu

Bir Edim Yüklememesi532

IV. İrtifak Hakkının Çeşitleri532

A. Yararlanma Yetkisinin Biçimi Açısından533

1. Olumlu İrtifaklar533

2. Olumsuz İrtifaklar533

B. Hak Sahibinin Belirlenmesi Açısından534

1. Eşyaya Bağlı İrtifaklar534

2. Kişiye Bağlı İrtifaklar534

§ 2. EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAKLAR535

I. Eşyaya Bağlı (Taşınmaz Lehine) İrtifak Kavramı ve 

 İrtifakın Konusu535

A. Kavram535

B. Eşyaya Bağlı İrtifakın Konusu535

II. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Kazanılması536

A. Tescille Kazanma536

B. Sicil Dışı Kazanma538

1. İrtifak Hakkının Mahkeme Kararıyla Kazanılması538

2. İrtifak Hakkının Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması538

3. İrtifak Hakkının Zamanaşımıyla Kazanılması539

III. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Sona Ermesi539

A. Terkinle Sona Erme539

B. Sicil Dışı Sona Erme540

1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Tamamen

Yok Olması540

2. Yüklü Taşınmazın Kamulaştırılması540

3. Sürenin Sona Ermesi540

4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının Sona Ermesi540

5. Mahkeme Kararı541

a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi541

b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı541

aa. İrtifakın Sağladığı Yarar541

bb. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan Kalkması Durumunda Terkin (MK 785/I)541

cc.İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması Durumunda Terkin (MK 785/II)542

dd. Yüklü Taşınmaz Malikinin Talebi543

IV. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Hükümleri543

A. İrtifak Hakkının Kapsamının ve İçeriğinin Belirlenmesi543

B. İrtifak Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler545

1. İrtifak Hakkı Sahibinin Durumu545

a. İrtifak Hakkı Sahibinin Yetkileri545

b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yüklü Taşınmaz Malikinin Menfaatlerini Gözetmesi545

2. Yüklü Taşınmazda Hak Sahibi Olanların Durumu545

C. Yararlanan Taşınmazın İhtiyaçlarının Değişmesi545

D. İrtifakın Kullanılması İçin Yapılan Giderlerin Karşılanması546

E. İrtifak Yükünün Değişmesi547

1. İrtifakın Yüklü Taşınmazdaki Yerinin Değişmesi547

2. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi548

3. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi548

§ 3. KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR549

I. El Değiştiremeyen (Düzenli) Kişiye Bağlı İrtifaklar549

A. İntifa hakkı549

1. Genel Olarak549

2.İntifa Hakkının Özellikleri550

a. İntifa Hakkının El Değiştirememesi550

b. Malikin İntifa Konusu Mal Üzerinde

Tasarruf Yetkisini Muhafaza Etmesi551

c. Payın İntifa Hakkına Konu Olabilmesi551

d. İntifa Hakkının Hak Sahibine Sadece

Yararlanma Yetkisi Sağlaması551

3. İntifa Hakkının Konusu551

a. Taşınırlar551

aa.Tüketilebilen (Tüketime Tabî) Mallar Üzerindeki İntifa Hakkı552

bb.İntifa Hakkı Sahibine Değer Biçilerek

Teslim Edilen Taşınırlar552

b. Taşınmazlar552

c. Haklar553

aa. Genel Olarak553

bb. Malvarlığı Üzerinde İntifa Hakkı554

4. İntifa Hakkının Kazanılması554

a. İntifa Hakkının Hukukî İşleme  Dayanılarak Kazanılması554

aa. Borçlandırıcı İşlem555

bb. Tasarruf İşlemi555

b. İntifa Hakkının Mahkeme Kararıyla Kazanılması556

c. İntifa Hakkının Zamanaşımıyla Kazanılması556

d. İntifa Hakkının Kanundan Doğması556

aa. Kanunî İntifa Hakkı556

bb.İntifa Hakkının Konusunun Değişmesi 

(Aynî İkame)557

5. İntifa Hakkının Sona Ermesi557

a. Sona Erme Sebepleri557

aa. Hakkın Konusunun Yok Olması557

bb.Sürenin Dolması, Ölüm veya

Kişiliğin Sona Ermesi558

aaa.Sürenin Dolması558

bbb.İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü veya 

Kişiliğinin Sona Ermesi558

cc. Mahkeme Kararı558

dd. Vazgeçme559

ee. Kamulaştırma559

ff. Cebri İcra559

b. İntifa Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları560

aa. İntifa Konusunun Geri Verilmesi560

bb.İntifa Konusunun Geri Verilmesinde İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu560

cc.İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı560

dd.İntifa Hakkı Sahibinin Söküp Alma Hakkı561

6. İntifa Hakkının Hükümleri561

a.İntifa Hakkı Sahibinin Hakları561

aa. İntifa Konusu Mala Zilyet Olma Yetkisi561

bb. İntifa Konusu Malı Kullanma Yetkisi561

cc.İntifa Konusu Malın Ürünlerini ve

Gelirlerini Elde Etme Yetkisi562

aaa. Doğal Ürünler562

bbb. Hukukî Ürünler562

dd. İntifa Konusu Malı Yönetme563

ee. İntifa Konusu Mal Üzerinde Tasarruf563

ff. Defter Tutma Talebi563

b.İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri563

aa. Bakım ve Koruma Yükümlülüğü563

bb. Giderlerin ve Vergilerin Ödenmesi564

cc.İntifa Konusu Malı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü565

c. Malikin Hakları565

aa. İntifa Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi565

bb.Gözetme ve Denetleme Yetkisi566

cc.Güvence (Teminat) İsteme Yetkisi566

dd.İntifa Konusu Eşyanın Zilyetliğinin İntifa Hakkı 566Sahibinden Alınmasını Talep Yetkisi566

ee.Resmî Defter Tutulmasını Talep Yetkisi567

ff. Yönetime Katılma Yetkisi567

d. Malikin Yükümlülükleri567

aa. Büyük Onarımların Giderlerinin Karşılanması567

bb. Diğer Giderler567

7. Alacak Üzerinde İntifa Hakkının Özellikleri567

B. Oturma (Sükna) Hakkı568

1. Kavram568

2. Oturma Yetkisinin Kapsamı569

3. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi569

4. Oturma Hakkının Hükümleri569


II. El Değiştirebilen (Düzensiz) Kişiye Bağlı İrtifaklar570

A. Üst Hakkı570

1. Kavram570

2. Çeşitleri570

3. Üst Hakkının Kazanılması571

4. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları571

a. Yapı Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Yüklü

Taşınmaz Malikine Geçmesi571

b. Tapu Kütüğü Sayfasının Kapatılması572

c. Yapı Karşılığında Ödenecek Bedel572

5. Üst Hakkının Süresinden Önce Arazi Malikine Devri572

6. Üst Hakkının Hükümleri574

B. Kaynak Hakkı575

1. Kavram575

2. Kaynak Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi576

3. Kaynak Hakkının Hükümleri576

III. Diğer (Düzensiz Kişiye Bağlı) İrtifaklar577

Üçüncü Bölüm

TAŞINMAZ YÜKÜ

§ 1.TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI VE UNSURLARI579

I.Kavram579

II. Unsurları579

A. Edim Yükümü579

B. Taşınmazın Edim Yükümünün Güvencesi Olması580

§ 2. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ581

I. Kişiye Bağlı Taşınmaz Yükü–Eşyaya Bağlı Taşınmaz Yükü581

II.Özel Hukuka İlişkin Taşınmaz Yükü-Kamu Hukukuna İlişkin 

 Taşınmaz Yükü581

§ 3.TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ581

I.Taşınmaz Yükünün Kazanılması581

II.Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi583

A. Genel Olarak583

B. Yükten Kurtulma Yoluyla Sona Erdirme583

1. Hak Sahibinin Taşınmazı Yükten Kurtarmayı

İsteyebileceği Haller583

2. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükten Kurtarmayı İsteyebileceği Haller584

Dördüncü Bölüm

REHİN HAKLARI

§ 1. Teminat Kavramı ve Türleri585

§ 2. Rehin Hakkının Tanımı, Özellikleri ve Düzenleniş Biçimi586

I. Rehin Hakkının Tanımı586

II. Rehin Hakkının Özellikleri586

A. Rehin Hakkının Bir Aynî Hak Olması586

B. Rehin Hakkının Kural Olarak Fer’î (Bağlı) Bir Hak Olması588

C. Borçlu Olmayan Bir Üçüncü Kişinin Alacaklı Lehine

Rehin Hakkı Kurabilmesi588

III.Rehin Hakkının Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi589

Birinci Ayırım

TAŞINMAZ REHNİ

§ 1. TAŞINMAZ REHNİNİN İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ590

I. Taşınmaz Rehninin İşlevleri590

II.Taşınmaz Rehninin Çeşitleri590

A.İpotek (Kişisel Sorumluluk)590

B.İrat Senedi (Aynî Sorumluluk)591

C.İpotekli Borç Senedi (Kişisel Sorumluluk)591

§ 2. TAŞINMAZ REHNİNE HAKÎM OLAN İLKELER592

I.Belirlilik İlkesi592

A. Rehin Yükünün (Rehinle Temin Edilen Alacağın Miktarının) Belirli Olması592

1. Anapara İpoteği–Üst Sınır İpoteği592

2. Yabancı Para Üzerinden Rehin594

B. Rehin Konusu Taşınmazın Belirli Olması595

1. Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması595

2. Taşınmazın Belli Olması596

3. Toplu Rehin596

4. Rehin Yükünün Taşınmazlar Arasında Paylaştırılması Suretiyle Kurulan Rehin597


II. Taşınmaz Rehninde Açıklık İlkesi598

A. Taşınmaz Rehninin Kazanılması598

1. Taşınmaz Rehninin Tescille Kazanılması598

a. Kazanma Sebebi599

aa. Hukukî İşlem599

aaa. Ölüme Bağlı Tasarruf599

bbb. Malikin Tek Taraflı Tasarrufu599

ccc. Rehin Sözleşmesi599

bb. Mahkeme Kararı603

cc. Kanundan Doğan Rehin Hakları604

b. Tescil604

2. Sicil Dışı Kazanma604

B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi606

1. Terkinle Sona Erme606

2. Sicil Dışı Sona Erme607

a. Rehnin Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi607

b. Rehnin Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi607

aa. Kamulaştırma607

bb. Rehnedilen Taşınmazın Tamamen Yok Olması608

cc. Sürenin Dolması608

C.Taşınmaz Rehniyle Temin Edilen Alacak Hakkında Zamanaşımının İşlememesi609

III.Taşınmaz Rehninde Derecelerin Sabitliği İlkesi609

A.Taşınmaz Rehinleri Arasında Sıra609

1. Rehin Haklarının İlerlemesi Sistemi610

2. Sabit Dereceler Sistemi610

B. Türk Hukukunda Sabit Dereceler Sistemi611

1. Sabit Dereceler Sisteminin Sonuçları611

2. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları614

a. Kanundan Doğan İlerleme Hakkı615

b. Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı615

aa.Boşalan Dereceye İlerleme Sözleşmesinin

İçeriği ve Şekli616

bb.Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Tapu Kütüğüne Şerhi616

cc. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının Sonuçları617

aaa. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının

Tapu Kütüğüne Şerh Verilmemiş Olması Durumunda617

bbb. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkının

Tapu Kütüğüne Şerh Verilmiş Olması

Durumunda617

§ 3. YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ618

I.Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulabilmesinin

 Şartları618

A.Borcun Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanması618

B.Kredinin Yabancı Para Üzerinden veya

Yabancı Para Ölçüsüyle Verilmesi619

C.Kredinin Bir Kredi Kuruluşu Tarafından Verilmesi619

D.Rehin Yükünün Yabancı Para Birimiyle Belirlenmesi620

II.Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulabilmesi İçin

 Gerekli Şartlara Uymamanın Yaptırımı621

III. Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehninin Kurulmasına

 İlişkin Esaslar622

A.Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehninin Yalnız

İpotek Biçiminde Kurulabilmesi622

B. Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehninin Türünün Düzenlenmemiş Olması622

C. Yabancı Para Üzerinden Rehinde Bir Derece Saklı

Tutulmak Suretiyle Boş Derece Kurulabilmesi623

IV.Boşalan Derece Üzerinde Tasarruf Edilmesine İlişkin Esaslar624

§ 4.TAŞINMAZ REHNİNDE TEMİNATIN KAPSAMI VE HÜKÜMLERİ625

I.Taşınmaz Rehninin Sağladığı Teminat Yönünden Kapsamı625

A. Taşınmaz625

B. Bütünleyici Parçalar625

C. Eklentiler626

D. Kira Bedelleri627

E. Sigorta Tazminatı628

II.Taşınmaz Rehninin Teminat Altına Aldığı Alacak Yönünden

 Kapsamı629

A. Genel Olarak629

B. Alacağın Kapsamı629

1. Anapara630

2. Takip Giderleri630

3. Gecikme (Temerrüt) Faizi630


4. Sözleşme Faizi630

5. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Giderler633

III.Lex Commissoria Yasağı633

IV.Rehin Konusunun Değerinin Korunmasına İlişkin Hükümler637

A.Değer Düşmesinin Malikin Kusurundan Kaynaklanmış

Olması637

1.Değer Düşmesi Tehlikesinin Varlığı veya Değer Düşmesinin Başlaması638

2.Değer Düşmesinin Gerçekleşmiş Olması638

B.Değer Düşmesinin Malikin Kusurundan Kaynaklanmamış Olması639

V.Rehinli Taşınmazdan Küçük Parçaların Ayrılması639

VI.Arazi Parçalarının Birleştirilmesi639

VII.Alacaklıya Kayyım Atanması640

VIII.Taşınmazın Tek Taraflı Olarak Yükten Kurtarılması641

A. Şartları641

B. Yükten Kurtarmada Usul641

C.Rehinli Alacaklıların Taşınmazın Satışını Talep Etmeleri642

§ 5. İPOTEK642

I.İpotek Kavramı642

II.İpoteğin Özellikleri643

A.İpotek ile Alacak Arasındaki İlişki643

B.Sicile Güvenin Korunmasında İpoteğin Alacağa Bağlı 

Hak Olmasının Etkisi644

C.İpotekte Borçlunun Sorumluluğunun Rehinli Taşınmazla 

Sınırlı Olmaması645

D.İpoteğin Borçlu Tarafından Verilmesinin Zorunlu

Olmaması645

III. İpotekli Taşınmazın Mülkiyetinin Devrinde Borcun 

 Üstlenilmesi647

IV. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi648

§ 6. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKLARI651

I.Medenî Kanunda Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotek Hakları652

II. Tescile Tâbi Kanunî İpotek Hakları652

A. Genel Olarak652

B.Kanunî İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Niteliği ve

Bu Haktan Feragat653

C. Kanunî İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Tâbi

Olduğu Süre654

D. Tescile Tâbi Kanunî İpoteğin Sırası654

III. Yapı Alacaklısı (İnşaatçı) İpoteği654

A. Yapı (İnşaat) Alacaklısı Kavramı654

B. İpoteğin Tescili657

C. Yapı Alacaklısı İpoteğinin Sırası659

D. Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği660

§ 7. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ661

I. İpotekli Borç Senedinin Özellikleri661

II. İrat Senedinin Özellikleri662

III.İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin Ortak Özellikleri663

A. Alacağın Niteliği663

B. Borcun Yenilenmesi663

C. Rehnin Kurulması663

D. Temsilci Atanması664

E. Güvenin Korunması664

F. Alacaklı ile Borçlu Arasındaki İlişki665

G. Sona Erme666

§ 8.TAŞINMAZ KARŞILIK GÖSTERİLEREK SENET 

ÇIKARILMASI666

I. Genel Olarak666

II. Senetlerin Güvence Altına Alınış Biçimleri666

A. Senet Alacaklıları Lehine Taşınmaz Rehni Kurulması666

B. Aracı Banka Lehine Taşınmaz Rehni Kurulması667

C.Seri Halinde İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi

Çıkarılması667

İkinci Ayırım

TAŞINIR REHNİ

§ 1. GENEL BİLGİLER669

I. Taşınır Rehninin Çeşitleri669

A. Medenî Kanunda Düzenlenen Taşınır Rehni Tipleri669

B. Medenî Kanun Dışında Düzenlenen Taşınır Rehni Tipleri669

1. Gemi İpoteği669

2. Hava Araçları İpoteği669

3.Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni ve Bu Rehin Kapsamında  Ticarî İşletme Rehni669

4. Maden Cevheri Rehni675

5. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya Üzerinde Rehin675

6.Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının Ürünleri, Hayvanları ve Üretimleri ile İlgili Makine ve Araçları Üzerinde Rehin675

II. Taşınır Rehnine Hâkim Olan İlkeler676

A. Alacağa Bağlılık (Fer’îlik) İlkesi676

1. Genel Olarak676

2. Alacağa Bağlılık İlkesinin Sonuçları676

a. Rehnin Kurulmasında677

b. Alacağın Devredilmesinde677

c. Borcun Üstlenilmesinde677

d. Rehnin Paraya Çevrilmesinde677

e. Alacağın Sona Ermesinde677

3. Alacağa Bağlılık İlkesinin İstisnaları677

B. Belirlilik İlkesi678

1. Rehin Konusunun Belirli Olması678

2. Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın Belirli Olması679

C. Açıklık İlkesi680

D. Güvenin Korunması İlkesi680

E. Öncelik İlkesi680

F. Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesi681

§ 2. TESLİME BAĞLI REHİN681

I. Kavram681

II. Teslime Bağlı Rehin Hakkının Kazanılması682

III. Teslime Bağlı Rehnin Kapsamı684

A. Rehnin Temin Ettiği Alacak Bakımından Kapsamı684

B. Rehnin Rehin Konusu Bakımından Kapsamı684

IV. Rehnin Aynî Niteliğine Bağlanan Hükümler684

A. Lex Commissoria Yasağı684

B. Rehinli Alacaklının Rehni Paraya Çevirme Yetkisi685

C. Rehinli Alacaklının Aynî Hakkı Koruyan Araçlardan Yararlanması686

V.Rehinli Alacaklı ile Rehin Veren Arasındaki Borç İlişkisi686

A. Rehinli Alacaklının Borçları686

1. Rehnedilen Malı Saklama ve Koruma Borcu686

2. Rehnedilen Malı Kullanmama Borcu687

3.Rehnedilen Malın Mülkiyetini Devretmeme ve 

Rehin Verenin Rızası Olmadan Tekrar Rehin Vermeme Borcu687

4. Rehnedilen Malı Geri Verme Borcu687

B. Rehin Verenin Borçları688

1.Rehnedilen Malı Sözleşmenin Amacına Uygun Olarak Teslim Borcu688

2. Giderleri Ödeme Borcu688

VI. Teslime Bağlı Rehin Hakkının Sona Ermesi688

A. Rehin Hakkının Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi688

B.Rehin Hakkını Doğrudan Sona Erdiren Nedenler688

§ 3. HAYVAN REHNİ689

§ 4. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU TAŞINIR MALIN REHNİ690

§ 5. HAPİS HAKKI692

I. Kavram692

II. Şartları692

A. Olumlu Şartlar692

1. Alacaklının Borçlunun Rızasıyla Zilyet Olması692

2. Muaccel Bir Alacağın Varlığı693

3. Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır Mal veya 

Kıymetli Evrak ile Alacak Arasında Bağlantı693

B. Olumsuz Şartlar695

1. Hapis Hakkının Alacaklının Yüklendiği Borçla veya Borçlunun Talimatıyla Bağdaşmaması695

2. Hapis Hakkının Kamu Düzenine Aykırı Olması695

III.Hapis Hakkının Hükümleri696

A. Alacaklının Hakları696

1. Malı Geri Vermekten Kaçınma Hakkı696

2. Hapsedilen Malı Paraya Çevirme Hakkı696

B.Hapis Hakkıyla Güvence Altına Alınan Alacağın Temliki697

IV.Hapis Hakkının Sona Ermesi697

V.Hapis Hakkının Özel Çeşitleri698

§ 6.ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN698

I.Rehnin Konusu699

II.Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin Hakkının 

 Kazanılması700

III.Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehnin Hükümleri702

IV.Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin Hakkının 

 Sona Ermesi703

§ 7.REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME İŞİYLE UĞRAŞANLAR703

I. İzin704

II. Rehnin Kurulması704

III. Rehnin Hükümleri704

A. Rehin Karşılığı Ödünç Para Veren İşletmenin Hakları ve Borçları704

1. Hakları704

a. Rehni Paraya Çevirme Hakkı704

b. Faiz Talep Etme Hakkı704

2. Borçları704

a. Koruma Borcu704

b. Rehin Konusu Malı Geri Verme Borcu705

c. Arta Kalan Parayı Geri Verme Borcu705

B. Rehin Verenin Sorumluluğu ve Rehin Konusu

Malı Rehinden Kurtarma Hakkı705

IV.Geri Alım Hakkı Tanıyarak Alım İşlerini Meslek Olarak

 Yapanlar706

§ 8. REHİNLİ TAHVİL706

I. Kavram706

II. Düzenleniş Biçimi707

A. İzin707

B. Rehinli Tahvilin Niteliği707

C. Rehinli Tahvilin Hükümleri707

1. Rehinli Tahvilde Rehnin Kurulması707

2. Alacaklının Ödeme Talebinde Bulunamaması707

3. Rehinli Tahvilin Çıkarılması708

III.Sermaye Piyasası Kanununun 58. ve 59. Maddelerindeki

Düzenlemeler708

KAVRAM FİHRİSTİ


ACAR, Faruk: Rehin Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan: Eşya Hukuku, C. I, Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan: Eşya Hukuku, C. II, Zilyetlik, İstanbul 2017.

ANTALYA, Gökhan/TOPUZ, Murat: Eşya Hukuku, C. III, Tapu Sicili, İstanbul 2018.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Birinci Kitap, Zilyedlik ve Tapu Sicili,  2. Bası, Ankara 1972.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), İkinci Kitap, Mülkiyet, 2. Bası, Ankara 1973.

AKİPEK, Jale G.:  Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Üçüncü Kitap, Mahdut Aynî Haklar, Menkul Rehni Hariç, Ankara 1974.

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul 2018.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 13. Baskı, Ankara 2016.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 9. Baskı, Ankara 2016.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku III, Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Ankara 2017.

AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2014. 

DAVRAN, Bülent: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972.

DUERR, David: Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommen-tar), Teilband IV 2b: Das Grundpfand, Erste Lieferung: Systematischer Teil und Art. 793-804 ZGB, Zweite Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 798,

EREN, Fikret: Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2015.

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017.

ERMAN, Hasan: Eşya Hukuku Dersleri, 8. Basım, İstanbul 2018.

ERTAŞ, Şeref (Emre Cumalıoğlu ve İlknur Serdar’ın bilimsel katkı­larıyla), Eşya Hukuku, 14. Baskı, İzmir 2018.

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2017.

ESMER, Galip: Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 6. Baskı, Ankara 1998.

GEISER, Thomas/WOLF, Stephan (Hrsg.): Basler Kommentar zum Schweizerishen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 6. Auflage, Basel 2019 (www.legalis.ch). Bu esere atıf yaparken, maddeye ilişkin açıklamaları kaleme alan yazarın adı parantez içinde gösterilmiştir.

GERMEÇ, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

GÜRSOY, Kemal Tahir/EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

HAAB, Robert (Bazı maddeler Scherrer, Werner/Simonius, August/ Zobl, Dieter tarafından kaleme alınmıştır): Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB,    2. Auflage, Zürich 1977. Art. 641-704 HAAB tarafından kaleme alınmıştır.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

HAVUTÇU, Ayşe/AKINCI, Müslüm/DİNÇ, Mutlu (Editörler): Gayrimenkul Davaları, C. 2, Ankara 2019.

HINDERLING, Hans: Der Besitz, in Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band, Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart 1977,   s. 403-517.

HOMBERGER, Arthur: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, Art. 919-977, Zürich 1938.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie/GRAHAM-SIEGENTHALER, Barbara/ROBERTO, Vito: Sachenrecht, 5. Auflage, Bern 2017.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim: Sınırlı Aynî Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982-1983.

LEEMANN, Hans: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerishen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, II. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, Art. 730-918 ZGB, Bern 1925.

LIVER, Peter: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Auflage, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Art.730 bis 792, Erster Band, Die Grunddienstbarkeiten, Zürich 1980.

LIVER, Peter: Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband,  Basel, Stuttgart  1977, s. 1-401.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 1. Teilband, Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654, 5. Auflage, Bern 1981. 

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 2. Teilband, Das Grundeigentum I, Art. 655-679 ZGB, Bern 1974. 

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 3. Teilband, Das Grundeigentum II, Art. 680-701 ZGB, Bern 1975.

NOMER, Halûk/ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku Zilyetlik ve Tapu Sicili, Rehin Hakları, Paylı Mülkiyet, 7. Bası, İstanbul 2019.

OFTINGER, Karl/BÄR, Rolf: Das Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, die beschränkten dinglichen Rechte, 23. Titel Fahrnispfand, Art. 884-918, 3. Auflage, Zürich 1981.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, Kısaltılmış Ders Kitabı, 1. Baskı, İstanbul 2018.

OSTERTAG, Fritz: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, III. Abteilung,  Besitz und Grundbuch, Art. 919-977 ZGB, 2. Auflage, Bern 1917.

PIOTET, Paul: Dienstbarkeiten und Grundlasten, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart  1977,  s. 519-666.

REİSOĞLU, Safa: Türk Eşya Hukuku, 7. Bası, Ankara 1984.

REY, Heinz: Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Dritte ergänzte und überarbeitete Auflage, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Band I, Bern 2007.

RIEMER, Micheal Hans: Die beschränkten dinglichen Rechte, Dienstbarkeiten, Grund-und Fahrnispfandrechte, Grundlasten, Zweite, überarbeitete Auflage, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Band II, Bern 2000.

SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid Kemal: Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1954.

SCHMID, Jörg/HÜRLIMANN-KAUP, Bettina: Sachenrecht, 5. Auf-lage, Zürich, Basel Genf 2017.

SEROZAN, Rona: Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul 2014. 

STARK, Emil W./LINDENMANN, Barbara: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art. 919-941 ZGB,            4. Auflage, Bern 2016. 

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atillâ: Tekinay Eşya Hukuku, C. I, Zilyedlik-Tapu Sicili-Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1, İstanbul 1988.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Kat Mülkiyeti (Eşya Hukuku II/2), İstanbul 1991.

TEKİNAY Selâhattin Sulhi: Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, II/3, İstanbul 1994.

TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/JUNGO, Alexandra: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Zürich, Basel, Genf  2015.

ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel: Şeklî Eşya Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2018.

VELİDEDEOĞLU, H. Veldet/ESMER, Galip: Gayrimenkul Tasar­rufları, 2. Bası, İstanbul 1956. 

WIELAND, Carl: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, Zürich 1909.

ZOBL, Dieter: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, 2. Unterteilband Art. 888-906 ZGB (mit kurzem Überblick über das Versatzpfand, Art. 907-915 ZGB), Bern 1996. 

ZOBL, Dieter/THURNHERR, Christoph: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, 5. Teilband Das Fahrnispfand, 1. Unterteilband: Systematischer Teil und Art. 884-887 ZGB, 3. Auflage, Bern 2010.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar