Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Yazar: Mehmet ÇABUK,Nuran DOĞAN ÇAKMAK, Dilara ŞENGÖZ
Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma Davaları Mehmet ÇABUK, Nuran DOĞAN ÇAKMAK, Dilara ŞENGÖZ 2020/07 2. Baskı, 376 Sayfa ISBN 978-975-02-6047-6 Hukukumuzda, idarenin kamulaştırma işlemi yapmaksızın, özel mülkiyete konu bir taşınmaza fiili olarak el atması yanında, özel mülkiyetteki taşınmazların daha ziyade uygulama imar planı ile kamu kullanımına ayrılması ve idare tarafından anılan taşınmazın kamunun eline geçmesi için gerekli olan kamulaştırma ve parselasyon gibi uygulama işle...
88,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2020/06 25. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-625-7090-37-7 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca...
55,00 TL
-10%
Velâyet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2020/07 2.Baskı,  1310 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0614-3 Velâyet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişi-liklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda ka-nunun ana babaya yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakla-rın tümünü ifade eder. Bu sebeple Velayet Hukuku, BÜTÜN HUKUK-ÇULARI doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikl...
295,00 TL 265,50 TL
Aile Hukukumuzda Aile Konutu, Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Ücretsiz Kargo
Yazar: Faruk ACAR
ME136 Aile Hukukumuzda Aile Konutu, Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Prof. Dr. Faruk ACAR 2016/07 5. Baskı, 528 Sayfa, Ciltli ISBN  978-975-02-3820-8 Buu çalışmada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun kabul ettiği mal rejimleri ile bunlara bağlı olarak ölen eşin terekesinin ve sağ kalan eşin bu terekede oluşacak yasal miras payının hesaplanması ele alınmıştır. Bu basıda aile konutu kurumuna da yer verilmiştir. Aile konutunun tanımı, özellikleri, aile konutu olmaya bağlı sonuçlar irdelenmiş...
129,50 TL
Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi
Yazar: Ali CEYLAN, Turhan KORKMAZ
TM183 Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi Prof. Dr. Turhan KORKMAZ - Prof. Dr. Ali CEYLAN 2013/09 8. Baskı, 797 Sayfa ISBN 978-605-327-522-0 Finansal sistem, para, sermaye ve türev piyasalar olarak üç kısımda incelenebilir. Bu kitabın kapsamına, özellikle, sermaye ve türev piyasalar girmektedir. Bu nedenle, para piyasası üzerinde ayrıntılı olarak durulmamıştır. Kitabın birinci bölümünde, kısaca, finansal piyasaları tanıtmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, finansal kurumları incelenmiştir. Ü...
65,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı
Yazar: Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR 2020/05 1. Baskı, 319 Sayfa ISBN 978-605-05-0595-5 GİRİŞ’TEN   Son yıllarda ortaya çıkan finansal krizlerin etkisiyle, finansmana ihtiyaç duyan erken aşama girişimler, banka kredileri gibi geleneksel finansman araçlarına erişimde büyük oranda sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişiml...
75,00 TL 67,50 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Edi.) 2020/05 25. Baskı, 1288 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-6010-0 Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmibeşinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 16.4.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunla (RG: 17 Nisan 2020/3110...
99,00 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2020/03 33. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1 Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuv...
32,00 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
30,00 TL 27,00 TL
Mali Suçlar Hukuku
Yazar: Ömer GÖREN
CH731 Mali Suçlar Hukuku Av. Ömer GÖREN 2012/06 Baskı, XVI+336 Sayfa ISBN 978-605-5263-29-4 Bu kitap tam bir ceza hukuku çalışmasını içermemekte, adından da anlaşılabileceği gibi mali hukuk ile karmaşık bir yapıyı ortaya koymaktadır. Özünde, uygulamadaki kullanım yaygınlığına karşın mali suç kavramı ve kapsamı çok incelenmiş bir konu değildir. Belirli ve tek bir hukuki kaynağa dayanmayan, kategorik olarak genel ceza kanunumuzda düzenlenmemiş, ancak tanımı çerçevesinde birçok birincil ve belki de...
40,00 TL
Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi
Yazar: Arzu GENÇ ARIDEMİR
Mİ048 Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR 2012/12 Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-605-5373-30-6 ...
30,09 TL
-10%
Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi
Yazar: Ömer ARBEK
BH123 Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi Dr. Ömer ARBEK 2005 Baskı, 250 Sayfa  ISBN 978- 975-464-336-7...
33,00 TL 29,70 TL
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi
Yazar: Osman DOĞRU
AH181 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi Prof. Dr. Osman DOĞRU 2012/10 Baskı, XXVI+322 Sayfa ISBN 978-605-4354-49-8 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi adı altındaki bu çalışmada amaçlanan; temel hakların etkili biçimde korunmasına yönelik olarak, Anaysa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurunun işleyişini, koşullarını ve Türkiye için böyle bir dava türünün uygulanabilirliğini araştırıp, sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu kitap, literatürde bu alandaki bir boş...
56,00 TL
Bireysel Başvuru
Yazar: Musa SAĞLAM
AH163 Bireysel Başvuru "Anayasa Şikayeti" Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM (Editör) 2011 Baskı, 228 Sayfa ISBN 978-605-4576-00-5 Bireysel başvuru ya da anayasa şikâyeti kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin, diğer hak arama yollarını tükettikten sonra ancak kullanabilecekleri, hakların korunması için iç hukukta başvurabilecekleri ikincil ve istisnai nitelikte bir hak arama yoludur. Bu yol, bizim de içinde bulunduğumuz Kıta Avrupası ülkelerinde son yıllarda geniş bir uygu...
16,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 260 (18 Sayfa)