Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2020/06 25. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-625-7090-37-7 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca...
55,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2020/03 33. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1 Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuv...
32,00 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
30,00 TL 27,00 TL
Bireysel Başvuru
Yazar: Musa SAĞLAM
AH163 Bireysel Başvuru "Anayasa Şikayeti" Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM (Editör) 2011 Baskı, 228 Sayfa ISBN 978-605-4576-00-5 Bireysel başvuru ya da anayasa şikâyeti kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin, diğer hak arama yollarını tükettikten sonra ancak kullanabilecekleri, hakların korunması için iç hukukta başvurabilecekleri ikincil ve istisnai nitelikte bir hak arama yoludur. Bu yol, bizim de içinde bulunduğumuz Kıta Avrupası ülkelerinde son yıllarda geniş bir uygu...
16,00 TL
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - Anayasa Şikayeti
AH171 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - Anayasa Şikayeti Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar Paneli Türkiye Barolar Birliği 2012/04 Baskı, 156 Sayfa ISBN 978-605-5614-91-1 I. OTURUM Prof. Dr. Rona AYBAY TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Onursal Üyesi  Doç. Dr. Ece GÖZTEPE Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin ESEN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.. 66 Tartışma II. OTURUM Av. Ahmet GÜREL TBB Yöneti...
7,50 TL
-10%
AY - T.C. Anayasası (Cep)
Yazar: Celal ÜLGEN
T.C. Anayasası (EnMinik) 2020/02 20. Baskı, 242 Sayfa ISBN  978-605-242-593-0...
5,00 TL 4,50 TL
-10%
Anayasa Hukuku
Yazar: Zafer GÖREN
AH066 Anayasa Hukuku Prof. Dr. Zafer GÖREN 2019/09 4. Baskı, 786 Sayfa ISBN 978-605-050-474-3 Konu Başlıkları Anayasa Kavramı ve Anayasanın Fonksiyonu Anayasanın Yorumu Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1982 Anayasası ve Türk Anayasal Düzeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü...
90,00 TL 81,00 TL
Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı
Yazar: Hakan ÜZELTÜRK
Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK 2020/01 15. Baskı, 707 Sayfa ISBN 978-605-315-102-9 İÇİNDEKİLER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 99 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri  Hakkında Kanun 171 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 217 Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 265 Danıştay Kanunu 277 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi  Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri H...
78,00 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2019/09 19. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0468-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP TÜRKİYE’NİN ANAYASAL GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİNE GENEL BAKIŞ I –Osmanlı İmparatorluğu Dönemi23 II –Millî Mücadele Dönemi25 III –Cumhuriyetin İlânı28 IV –1924 Anayasası29 1.Hükûmet Sistemi29 2.Anayasanın Sertliği30 3.Lâiklik31 4.Kamu Hü...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı
Yazar: Hasan TUNÇ
AH015 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Dr. Hasan TUNÇ 1997 Baskı, 196 Sayfa ISBN 975-464-098-X Günümüzde, çeşitli ülkelerdeki anayasa yargısı organının yapısına ve görev alanına baktığımızda, farklı oluşumlar ortaya koyduklarını görmekteyiz. Doçentlik takdim çalışması olarak hazırlanmış bu eserde, anlın denetim organları ile kapsamı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir."(Önsözden). Kitabın konu başlıkları: Anayasa Yargısı Anayasa Yargısı Denetimine Tabi İşlemler  Anayasaya Uygunluk Denetimi Türle...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Çağdaş Demokrasiler
Yazar: Arend LIJPHART, Ergun ÖZBUDUN
DE019 Çağdaş Demokrasiler Arend LIJPHART Çevirenler: Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN - Doç. Dr. Ersin ONURDURAN 1996 Baskı, 244 Sayfa ISBN 975-464-064-5...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları
Yazar: Merih ÖDEN
AH050 Türk Anayasa Hukukunda Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları Doç. Dr. Merih ÖDEN 2003 Baskı, 203 Sayfa ISBN 975-464-286-9 Bu araştırmada, Anayasa hukukumuzda yargı fonksiyonu, bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusu irdelenmeye çalışılmış, karşılaştırmalı hukuk ve uygulama açısından, yargının bağımsız ve tarafsız olup olmadığı tetkik edilmiştir. Toplumumuz, askeri/toprak ağırlıklı Osmanlı bakiyesi toplumundan tek parti rejimine, oradan liberalizme, sonra da demok...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Türkiye Toplumunun Anayasal İnsan Hakları (1808-2011)
Yazar: Adil ŞAHİN
DE125 Türkiye Toplumunun Anayasal İnsan Hakları (1808-2011) Yrd. Doç. Dr. Adil ŞAHİN 2012/01 Baskı, 390 Sayfa ISBN 978-975-464-629-0 Çalışma, Türkiye’de anayasacılık hareketlerinin ve dolayısıyla da hak ve özgürlükleri korumak için devlet iktidarının sınırlandırılması faaliyetlerinin, önceden, bir bütün olarak ulusal veya uluslar arası doktrinde, “sistematik” yaklaşım tarzıyla (ödevler, hak özneleri, sınırlandırma ölçütleri, dokunulmaz haklar, istisnai yönetim usulleri, askerlik yükümlülüğü gibi...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH045 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ 2002 Baskı, 227 Sayfa ISBN 978-975-464-221-6 Hak ve Özgürlükler, dayanakları olan düzeni yok etmek amacıyla kullanıldığı takdirde, örneğin; dil özgürlüğü, düzeni yıkma hedefi için, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, radikal düşünceleri yaymak amacıyla; basın özgürlüğü, anayasal değerler bütününü yok etmeyi hedefleyen materyalin dağıtılması şeklinde kullanılırsa ne ya...
24,00 TL 21,60 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 85 (6 Sayfa)