İnfaz Hakimliği

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Çetin AKKAYA
ISBN: 9786257595926
169,20 TL 188,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çetin AKKAYA
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 876

2001 yılında yürürlüğe giren 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre infaz hâkimlikleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan idarî işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak üzere kurulmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatıyla sınırlı bazı adlî görevler de infaz hâkimliklerine verilmiştir.

7242 sayılı Yasa ile 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu 1 ve 2. maddesi, 4. maddesinin 5 ve 6. fıkraları ile 5 ve 6. maddeleri, ayrıca 5275 sayılı Yasanın bir kısım maddelerinde esaslı değişikler yapılmıştır. 15.04.2020 tarihinde 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 1-9 maddeleri ile İnfaz Hakimliğinin görev ve yetkileri genişletilmiş ve yeni görevler verilmiştir. Yapılan değişiklikler ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına yönelik iş ve işlemlerin, infaz hizmetlerinin amacına uygun olarak daha etkili, verimli ve hızlı gerçekleşmesinin, infaz işlem ve faaliyetlerinde uzmanlaşmanın sağlanması ve infaz hâkimliğinin daha fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir.

Kitabımızda değişiklikler de irdelenerek Yüksek Mahkemelerin kararları ışığında şerh tadında açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

ÖNSÖZ.............................................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................... 7


İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU


4675 SAYILI KANUN GENEL GEREKÇESİ....................................................... 13

7242 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GENEL GEREKÇESİ............ 14

MADDE-1 Amaç ve Kapsam .................................................................................. 17

MADDE GEREKÇESİ ..................................................................................... 17

AÇIKLAMALAR............................................................................................. 18

MADDE-2 İnfaz Hâkimliklerinin Kuruluşu ve Yetkisi............................................... 24

MADDE GEREKÇESİ ..................................................................................... 24

AÇIKLAMALAR............................................................................................. 26

MADDE-3 İnfaz Hâkimlerinin Nitelikleri ve Atanmaları.......................................... 31

MADDE GEREKÇESİ ..................................................................................... 31

MADDE-4 İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri ............................................................. 32

MADDE GEREKÇESİ ..................................................................................... 33

AÇIKLAMALAR............................................................................................. 33

I. 4675 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN GÖREVLER................................ 37

A. Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde Bulunan Hükümlü

ve Tutuklular Hakkında Yapılan İşlemlere Veya Bunlarla İlgili

Faaliyetlere Yönelik Şikâyetlere İlişkin Görevler ........................... 38

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI............................................... 71

YARGITAY KARARLARI ................................................................... 84

B. Cumhuriyet Savcısının Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazına İlişkin Verdiği Kararlara Karşı Yapılan Şikâyetlere

İlişkin Görevler ............................................................................ 122

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI............................................. 137

YARGITAY KARARLARI ................................................................. 139

C. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Mahsup, Ceza

Zamanaşımı ve Hükümlünün Ölümü Hâllerinde Verilecek

Kararlar Da Dahil Olmak Üzere Hâkim veya Mahkeme

Tarafından Verilmesi Gerekli Kararlara İlişkin Görevler .............. 154

1. MAHSUP ............................................................................... 154


8 İçindekiler

a. “Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Doğuran Tüm

Haller” Kavramı .............................................................. 158

b. Mahsubun Yapılacağı Ceza............................................. 160

c. Bir Başka Suç Nedeniyle Fazla Yatılan Sürenin

Mahsubu ........................................................................ 160

d. Kesinleşmemiş Dosyada Tutuklu Kalınan Sürenin

Mahsubu ........................................................................ 165

e. Uyarlama Kararı Üzerine Şartla Tahliye Süresinin

Geri Çekilmesi Nedeniyle Fazla Yatılan Sürenin

Mahsubu ........................................................................ 167

f. Suça Sürüklenen Çocukların Cezalarında Mahsup ........ 169

g. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Kararlarında Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu ............ 172

h. Mahsubun Yapılmasında Usul........................................ 172

YARGITAY KARARLARI .................................................... 174

2. CEZA ZAMANAŞIMI ............................................................... 188

a. Genel Olarak .................................................................. 188

b. Ceza Zamanaşımına Uğramayan Cezalar ....................... 193

aa. Ceza Zamanaşımı Süreleri....................................... 194

bb. Ceza Zamanaşımı Süresinin Tesbiti......................... 198

cc. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı.................... 202

dd. Ceza Zamanaşımı Engelleri ..................................... 206

ee. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ............................... 207

eea. İlamın İnfazı İçin Tebligat .............................. 211

eeb. Hükümlünün Yakalanması ............................ 212

eec. Başka Bir Suçun İşlenmesi............................. 213

ff. Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları .......... 214

gg. Ceza Zamanaşımının Sonuçları ............................... 214

YARGITAY KARARLARI ............................................. 216

3. HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ........................................................ 233

II. 5275 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN GÖREVLER .............................. 237

A. 5275 Sayılı Kanun m. 14/4 ve m. 14/5-c Uyarınca İnfaz

Hakimliğinin Onayı....................................................................... 237

B. 5275 Sayılı Kanun m. 16/3 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı ........................................................................................... 239

C. 5275 Sayılı Kanun m. 47/3 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin Onayı .... 241

Ç. 5275 Sayılı Kanun m. 48/3-a Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Onayı............................................................................................ 250


İçindekiler 9

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI............................................. 257

YARGITAY KARARLARI ................................................................. 260

D. 5275 Sayılı Kanun m. 59. Uyarınca İnfaz Hâkimliğinin Kararı ...... 289

YARGITAY KARARLARI ................................................................. 289

E. 5275 Sayılı Kanun m. 98/1-b Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı........................................................................................... 294

YARGITAY KARARLARI ................................................................. 296

F. 5275 Sayılı Kanun m. 99/1 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı........................................................................................... 305

1. Suç Tarihlerine Göre Cezaların Toplanması.......................... 307

a. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Olan Suçlarda

Cezaların Toplanması..................................................... 307

b. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olan

Suçlarda Cezaların Toplanması ...................................... 317

2. Para Cezalarının Toplanması ................................................ 321

3. Farklı İnfaz Rejimine Tabi Olan Cezaların Toplanması .......... 328

4. Toplama Kararını Verecek Merci .......................................... 330

YARGITAY KARARLARI........................................................... 334

G. 5275 Sayılı Kanun m. 100/2 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı........................................................................................... 355

H. 5275 Sayılı Kanun m. 101/2 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı........................................................................................... 355

İ. 5275 Sayılı Kanun m. 105/A Uyarınca İnfaz Hakimliğinin

Kararı........................................................................................... 358

1. Genel Olarak......................................................................... 361

2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle

Cezanın İnfaz Edilebilmesinin Koşulları ................................ 373

a. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk

eğitimevinde bulunma,, iyi halli olma ve

hükümlünün denetimli serbestlik talebinin

bulunması ...................................................................... 387

aa. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Alınma ......... 389

bb. Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna

Ayrılma ................................................................... 393

cc. İyi halli olma ve hükümlünün denetimli

serbestlik talebinin bulunması ............................... 397

b. Koşullu salıverilmesine bir yıl ya da daha az süre

kalması........................................................................... 400


10 İçindekiler


c. 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın

hükümlüler ile maruz kaldıkları ağır bir hastalık,

engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız

idame ettiremeyen hükümlüler hakkında denetimli

serbestlik tedbiri ............................................................ 417

d. Farklı denetimli serbestlik süresine tabi hükümlerin

toplanması halinde denetimli serbestlik tedbiri

süresi.............................................................................. 419

e. Adli para cezalarına ilişkin olarak denetimli

serbestlik tedbiri ............................................................ 424

3. İnfaz Kurumuna İade............................................................. 429

a. Hükümlünün 5 Gün ve 5 Günden Sonraki 2 Gün

İçinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat

Etmemesi veya Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek

İstemesi.......................................................................... 431

b. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğü

tarafından belirlenen yükümlüklere uymaması: ............ 437

c. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya

başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve

cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis

cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu

davası açılmış olması...................................................... 448

4. Denetimli Serbestlik Suretiyle Cezanın İnfazında Önemli

Hususlar ................................................................................ 450

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ...................................... 461

YARGITAY KARARLARI ........................................................... 463

J. 5275 Sayılı Kanun m. 107 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin Kararı...... 621

1. 5275 sayılı yasa’nın 107. maddesine göre infaz ve

denetim süreleri.................................................................... 628

a. 5275 sayılı Yasa’nın 107. Maddesinin 2. fıkrasına

göre infaz süreleri .......................................................... 628

b. 5275 sayılı Yasa’nın 107. Maddesinin 4. fıkrasına

göre infaz süreleri .......................................................... 633

2. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alnması ........................... 641

a. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınmasının

Koşulları.......................................................................... 644

b. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınmasının

Sonuçları......................................................................... 664

c. Koşullu Salıverilme Kararını Geri Alacak Merci,


.............. 674

d. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınmasının Usulü .... 676

YARGITAY KARARLARI .................................................... 676


İçindekiler 11

K. 5275 Sayılı Kanun m. 108 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin Kararı ..... 724

YARGITAY KARARLARI ................................................................. 733

L. 5275 Sayılı Kanun m. 110 Uyarınca İnfaz Hakimliğinin Kararı ..... 791

1. Özel İnfaz Şekillerine Hükmetme Usulü................................ 793

2. Özel İnfaz Usulleri................................................................. 793

a. Hafta Sonları İnfaz.......................................................... 794

b. Geceleri infaz ................................................................. 794

c. Konutta İnfaz ................................................................. 794

3. Özel İnfaz Şekillerine Uyulmaması........................................ 803

YARGITAY KARARLARI........................................................... 804

III. ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN GÖREVLER .................................. 810

YARGITAY KARARLARI ........................................................................ 812

MADDE- 5 İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü...................................................... 816

MADDE GEREKÇESİ ................................................................................... 817

AÇIKLAMALAR........................................................................................... 817

MADDE- 6 İnfaz Hâkimliğince Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar ............................ 819

MADDE GEREKÇESİ ................................................................................... 820

AÇIKLAMALAR........................................................................................... 821

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI .......................................................... 839

YARGITAY KARARLARI ............................................................................... 848

MADDE- 7 .......................................................................................................... 870

MADDE GEREKÇESİ ................................................................................... 870

MADDE- 8 .......................................................................................................... 870

MADDE- 9 .......................................................................................................... 870

GEÇİCİ MADDE- 1 ............................................................................................ 870

MADDE GEREKÇESİ ................................................................................... 870

GEÇİCİ MADDE- 2 ............................................................................................ 871

7242 Sayılı KANUN İLE YAPILAN EK MADDE GEREKÇESİ ........................... 871

AÇIKLAMALAR........................................................................................... 872

KAYNAKÇA.................................................................................................................... 875

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar