İnfaz Hakimliği

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nimet ÖZKAVALCI
ISBN: 9789750267079
193,50 TL 215,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nimet ÖZKAVALCI
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1128

CH901
İnfaz Hakimliği
Nimet ÖZKAVALCI


Eser, tüm infaz hakimliği mevzuatı taranarak, kanun sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır. 1. Kitapta İnfaz Hâkimliği Kanunu, 2. Kitapta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ele alınmıştır. Kanun metni altına madde gerekçesi, madde açıklamaları, Yargıtay kararları, AİHM kararları ve Anayasa Mahkemesi iptal ve bireysel başvuru kararları eklenmiş olup, ayrıca makalelere de yer verilmiştir.

Üçüncü baskı hazırlanırken 7242 sayılı kanun değişikliği yürürlüğe girmiş olup, kanun değişiklikleri kitapta altı çizili ve kalın olarak işaretlenmiş ve bu şekilde değişikliklerin kolayca tespiti amaçlanmıştır.

Üçüncü baskıda infaz hakimliğine verilen yeni görevler yönünden "maddenin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar" başlığı altında uygulayıcıya yol gösterecek hususlar belirtilmiştir. Ayrıca Uyuşmazlık mahkemesi kararları da kitaba eklenmiştir. Kitabın sistematiğinde değişiklik yapılmamış, kitabın sonundaki "uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri" başlığı muhafaza edilmiştir. Üçüncü baskıda; 111 tanesi Ceza Genel Kurulu kararı olmak üzere toplam 1500 civarında Yargıtay kararı, 24 tane Anayasa Mahkemesi iptal kararı, 166 tane Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararı ve 12 tane uyuşmazlık mahkemesi kararı bulunmaktadır.

Kitap minimum sayfada maksimum bilgi esasına göre hazırlanmış olup, kanun değişikliği sonrası değişen Yargıtay kararlarının tamamı verilmemiş atıfla yetinilmiş, diğer Yargıtay kararlarında da kısaltmalar yapılmıştır.

İnfaz hakimliği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, uluslararası infaz mevzuatı, Adalet Bakanlığı ve HSK'nın konularla ilgili görüşleri, HSK müfettişlerinin tavsiyelerini kapsayan eklere word belgesi şeklindeki 3. kitapta yer verilmiş olup, [email protected] mail adresine "3. Kitabı istiyorum" şeklinde mail atan hukukçulara yazar tarafından 3. kitap gönderilecektir.

Konu Başlıkları
İnfaz Hakimliği Kanunu ve Uygulaması
Disiplin Suç ve Cezaları
5275 Sayılı Kanun ve Uygulaması
Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı
Koşullu Salıverilme
Üçüncü Baskı Önsözü  7
1. Kitap
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU VE
İNFAZ HAKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ, GENEL GEREKÇE
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ  19
7242 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4675 SAYILI İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU VE 5275 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN GENEL GEREKÇESİ  20
İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU  23
MADDE 1 : İnfaz Hakimliğinin Kuruluşunun Amaç ve Kapsamı  23
MADDE 2 : İnfaz Hâkimliklerinin Kuruluşu ve Yetkisi  25
MADDE 3 : İnfaz Hakimlerinin Nitelikleri, Atanmaları  30
MADDE 4 : İnfaz Hakiminin Görevleri  30
MADDE 5 : İnfaz Hakimliğine İtiraz ve Şikayet Usulü  43
MADDE 6 : İnfaz Hakimliğince İtiraz ve Şikayet Konusunda Karar Verilmesi Usulü  52
2. Kitap
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN AÇIKLAMASI VE UYGULAMASI
Giriş  111
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun  113
BİRİNCİ KİTAP
Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Temel İlkeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Amacı
MADDE 1 : Amaç  113
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
MADDE 2 : İnfazda Temel İlke  115
MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç  116
MADDE 4 : İnfazın Koşulu  118
MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği  121
İKİNCİ KISIM
Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler
MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  122
MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü  129
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  130
MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları  131
MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  132
MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  133
MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  135
MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri  135
MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları  136
MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri  195
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın İnfazının Ertelenmesi
MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  196
MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  210
MADDE 17/A : Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması  218
MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı  225
MADDE 19 : Yakalama Emri  226
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri
MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem  228
MADDE 21 : Kuruma alma ve kayıt işlemleri  233
MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  235
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı
MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  236
MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması  238
MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  240
ALTINCI BÖLÜM
Hükümlünün Yükümlülükleri
MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  249
MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  250
MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması  251
MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması  251
MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma  253
MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma  255
MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar  256
YEDİNCİ BÖLÜM
Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik
MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği  256
MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi  257
MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar  258
MADDE 36 : Arama  273
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  279
MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  289
MADDE 39 : Kınama  289
MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  292
MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak  303
MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  306
MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  319
MADDE 44 : Hücreye Koyma  325
MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  381
MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  381
MADDE 47 : Disiplin Soruşturması  386
MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  404
MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  419
MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması  423
MADDE 51 : Ödüllendirme  424
MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz  428
DOKUZUNCU BÖLÜM
Hükümlülerin Nakilleri
MADDE 53 : Nakiller  429
MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil  431
MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil  433
MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil  433
MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil  434
MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler  434
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü
MADDE 59 : Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı  436
MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  443
MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma  443
MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  446
İKİNCİ BÖLÜM
Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler
MADDE 63 : Hükümlünün Barındırılması ve Yatırılması  459
MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi  471
MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  473
MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı  474
MADDE 7 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  484
MADDE 68 : Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı  488
MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı  515
MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü  521
MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  525
MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi  529
DÖRDÜNCÜ KISIM
İyileştirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Bireyselleştirme
MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi  531
MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  534
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim
MADDE 75 : Eğitim Programları  535
MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma  538
MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler  544
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahâleler
MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  545
MADDE 79 : Sağlık Denetimi  549
MADDE 80 : Hastaneye Sevk  550
MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli  550
MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi  552
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dışarıyla İlişkiler
MADDE 83 : Hükümlüyü Ziyaret  553
MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  584
MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi  585
MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  587
BEŞİNCİ BÖLÜM
Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri
MADDE 87 : Beden Eğitimi  593
MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma  595
ALTINCI BÖLÜM
Salıverilme İçin Hazırlama
MADDE 89 : Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Hâlin Belirlenmesi  596
MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler  603
MADDE 91 : Hükümlüye İş Bulmada Yardım  604
YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler
MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri  605
MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler  606
MADDE 94 : Mazeret İzni  606
MADDE 95 : Özel İzin  609
MADDE 96 : İş Arama İzni  612
MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme  612
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İnfazla İlgili Kararlar
MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama  621
MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması  664
MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  684
MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü  685
BEŞİNCİ KISIM
Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar
MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar  691
MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma  692
İKİNCİ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları
MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları  693
İKİNCİ KİTAP
Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk
BİRİNCİ KISIM
Diğer Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı
MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  694
MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  700
MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı  843
İKİNCİ BÖLÜM
Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
MADDE 107 : Koşullu Salıverilme  875
MADDE 108 : Mükerrirlere ve bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri  987
İKİNCİ KISIM
Tedbirler ve Tutukluluk
BİRİNCİ BÖLÜM
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile
Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri
MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri  1037
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi
MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  1047
MADDE 112 : Tutukevine Kabul  1048
MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması  1049
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler
MADDE 114 : Tutukluların Hakları  1049
MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler  1052
MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri  1052
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler  1057
MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı  1058
MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi  1058
MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar  1058
MADDE 121 : Yönetmelikler  1059
MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  1059
EK MADDE 1  1060
GEÇİCİ MADDE 1  1060
GEÇİCİ MADDE 2  1061
GEÇİCİ MADDE 3  1061
GEÇİCİ MADDE 4  1063
GEÇİCİ MADDE 5  1064
GEÇİCİ MADDE 6  1064
GEÇİCİ MADDE 7  1066
GEÇİCİ MADDE 8  1067
GEÇİCİ MADDE 9  1067
MADDE 123 : Yürürlük  1069
MADDE 124 : Yürütme  1069
Yargıtay Kararları Dizini  1091
Anayasa Mahkemesi Kararları  1115
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları  1117
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları  1122
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  1124
Kavram Dizini  1125
Özgeçmiş  1127

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.