İnfaz Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
ISBN: 978-975-02-6191-6
Stok Durumu: Stokta var
85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Timur DEMİRBAŞ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İnfaz Hukuku
Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ
2020/09 7. Baskı, 656 Sayfa
ISBN 978-975-02-6191-6

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile onbir kanunda değişiklik yapılmıştır. İnfaz Hakimliği Kanunu, TCK ve CGTİK'da infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler söz konusudur. Bunlar arasında, m.105A (denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı), m.110 (özel infaz usulleri) ve m.107(koşullu salıverilme) özellikle belirtilmelidir. Tüm bu değişiklikler ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Ayrıca bilindiği üzere, 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerin sonucu olarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ve dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan tüzüğün yerini de Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan yönetmelik almıştır (An.m.104/18). Bununla bağlantılı olarak da, 28.3.2020 tarihli "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik", 20.3.2006 tarih ve 2006/10218 sayılı "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük" ün yerini almıştır. Bu nedenle, kitap içerisinde Tüzük ile ilgili düzenlemeler, Yönetmelik hükümleri ile değiştirilmiştir.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik


İçindekiler

Yedinci Basıya Önsöz  7

Altıncı Basıya Önsöz  9

Beşinci Basıya Önsöz  11

Dördüncü Basıya Önsöz  13

Üçüncü Basıya Önsöz  15

İkinci Basıya Önsöz  17

Önsöz  19

Kısaltmalar  43

Birinci Bölüm

İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI, İNFAZDA YETKİLİ

MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI

§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ  45

I. Ceza İnfaz Kavramı  45

1. Geniş Anlamda  45

2. Dar Anlamda  45

II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı  46

1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı  46

2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı  46

III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi  48

1. Genel Olarak  48

2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü  49

3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü  50

IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri  52

1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  52

a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku  52

b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku  53

2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  54

a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku  54

b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku  54

3. Uluslararası Belgeler  55

a. Birleşmiş Milletler  55

b. Avrupa Konseyi  57

§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI  59

I. Anayasa Hukuku Temel Esasları  59

1. Hukuk Devleti Prensibi  59

2. Sosyal Devlet Prensibi  60

II. Suç Politikası Esasları  60

1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları  60

a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi  60

b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları  61

2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini  61

§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI  61

I. İnfazın Şartı Kavramı  61

II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları  63

1. Genel Olarak  63

2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir)  64

3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  64

4. Olağanüstü İtiraz  65

III. İlamların İnfazında Yetkili Merci  65

1. İlamların Mahkemece Hazırlanması  65

2. Yetkili Merci  66

IV. Hapis Cezası İlâmlarının İnfazı  67

1. Kendiliğinden Başvurma  67

2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp  68

3. Yakalama Emri ile Celp  69

V. Süre Belgesi (Müddetname)  70

İkinci Bölüm

CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI

§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ  75

I. Ceza Kavramı  75

II. Cezanın Nitelikleri  76

§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI  77

I. Genel Olarak  77

II. Ölüm Cezası  78

1. Genel Olarak  78

2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  79

a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  79

b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  79

c. Değerlendirme  80

III. Hapis Cezası  80

1. Tanım  80

2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı  81

a. Genel Olarak  81

b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası  82

3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  84

a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  84

aa. Genel Olarak  84

bb. Para Cezasına Çevirme  85

cc. Tedbirlere Çevirme  86

aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  86

bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  87

ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  88

ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  88

eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  89

dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet  92

b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  93

aa. Konutta İnfaz  94

bb. Hafta Sonu İnfaz  96

cc. Geceleri İnfaz  97

4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi  97

IV. Para Cezası  103

1. Tanım  103

2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  103

a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  104

b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  104

3. Adli Para Cezası ve İnfazı  105

a. Genel Olarak  105

b. Adli Para Cezasının İnfazı  106

4. Para Cezasının Ödenmemesi  106

Üçüncü Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE

CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

§ 1 GENEL OLARAK  109

§ 2. BATI’DA  110

I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  111

1. Genel Olarak  111

2. Eski Yunan  112

3. Roma  112

4. Cermenler  114

5. Kilise Hukuku  115

6. Müşterek Hukuk  116

II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi  120

1. Genel Olarak  120

2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  122

3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem  125

a. Cezaevlerinin Bozulması  125

b. İlk Çabalar  128

c. Angloamerikan Reform Çabaları  131

aa. Pensilvanya Sistemi  131

bb. Auburn Sistemi  133

cc. Panoptikon Sistemi  134

dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi)  135

ee. Elmira Islahevi Modeli  138

d. Fransa’da Reform Denemeleri  139

e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  142

f. İspanya’da Cezaevi Reformu  148

4. 20'nci Yüzyıl  148

a. Genel Olarak  148

b. Almanya  149

c. Amerika Birleşik Devletleri  151

d. Uluslararası Alanda  153

§ 3 BİZDE  155

I. İslam Hukukunda  155

II. Osmanlı Devletinde  156

III. Cumhuriyet Döneminde  179

1. Genel Olarak  179

2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı  181

a. Ağır Hapis  181

b. Hapis  184

c. Sürgün  184

d. Hafif Hapis  185

3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları  185

4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi  187

Dördüncü Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL,

İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI

§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI  189

I. İnfazın Görevleri  189

1. Genel Olarak  189

2. Yeniden Sosyalleştirme  191

3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı  192

II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları  193

§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ  197

I. Hükümlünün Birlikte Etkisi  197

II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri  198

1. Hükümlünün Hakları  198

a. Genel Olarak  198

b. Hükümlü Hakları  202

c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları  204

aa. AİHM Kararları  204

bb. Diğer Kararlar  215

2. Hükümlünün Yükümlülükleri  217

a. İnfaza Katılma  217

b. Disiplin Kurallarına Uyma  218

3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet  219

a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi  219

b. Şikayet  220

4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri  223

III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri  225

1. Hükümlünün Psikolojik Durumu  225

a. Genel Olarak  225

b. Statü Değişikliği  227

c. Mahpus Umutsuzluğu  227

d. Kuruma Uyum  227

e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar  228

aa. Genel Olarak  228

bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri  228

cc. İnfaz Kurumlarında İntihar  228

2. Uzun Süreli Hükümlülük  231

3. Açlık Grevi  233

4. Cezaevi Altkültürü  240

5. Cezaevilileşme  241

6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı  243

7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı  244

§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  245

I. İnfaz Kurumuna Kabul  245

II. İnfazın Planlanması  248

1. Genel Olarak  248

2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı  249

III. Hükümlülerin Gruplandırılması  250

1. Genel Olarak  250

2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması  250

a. Genel Olarak  250

b. Türk Hukuku  252

3. Hükümlülerin Gruplandırılması  254

Beşinci Bölüm

İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM,

İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE

İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN

§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI  259

I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  259

1. Genel Olarak  259

2. İnfaz Rejimi  260

3. Yeniden Sosyalleştirme  261

a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı  261

b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları  264

aa. Terapi ve Danışma  264

bb. Eğitim–Öğretim  265

cc. Meslek Kazandırma  265

c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  266

d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme  267

e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  269

f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme  271

aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı  271

bb. Yeniden Sosyalleştirme  272

g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları  273

aa. Genel Olarak  273

bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış  275

II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları  277

1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi  277

a. Yerleştirilme (Barınma)  277

b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim  279

aa. Bulundurabileceği Şeyler  279

bb. Giyim  283

c. Beslenme  285

d. Temizlik  286

e. Alışveriş  288

2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi  288

a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı  288

b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri  290

aa. Mektuplaşma  290

bb. Hediye Kabul Etme  295

cc. Telefon görüşmesi  295

dd. Ziyaret  299

aaa. Genel Olarak  299

bbb. Ziyaret Esasları  302

ccc. Ziyaret Yeri  304

ddd. Avukatların Ziyareti  305

eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  310

fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti  311

ggg. Mahrem Görüş  311

ee. İzin  312

III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme  313

1. Çalışma  313

2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme)  318

3. Ödüllendirme  325

IV. Dini İbadet  327

V. Sağlık  329

1. Genel Olarak  329

2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  333

3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri  334

4. Cumhurbaşkanınca Af  335

VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi  336

VII. Sosyal Yardım  340

1. Kabulde Yardım  340

2. İnfaz Sırasında Yardım  340

3. Salıverilmede Yardım  341

VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri  341

§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI  341

I. İnfazın Gevşetilmesi  341

1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  341

2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin  342

a. Mazeret İzni  344

b. Özel İzin  346

c. İş Arama İzni  346

II. Salıverilme (Tahliye)  347

1. Salıverilme Hazırlığı  347

2. Salıverilme  348

a. Genel Olarak  348

b. Salıverilmede Yapılacaklar  349

III. İnfaz Sonrası (Patronaj)  350

§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN  354

I. Genel Olarak  354

II. Arama  357

1. Genel Olarak  357

2. Çıplak Arama  357

III. Firar  361

IV. Güvenlik Tedbirleri  363

1. Genel Güvenlik Tedbirleri  363

2. Özel Güvenlik Tedbirleri  364

3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma  366

a. Doğrudan Doğruya Zorlama  366

b. Güç Kullanma  367

V. Disiplin  369

1. Genel Olarak  369

2. Disiplin Tedbirleri  371

a. Genel Olarak  371

b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri  371

c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları  372

3. Disiplin Cezaları  372

a. Genel Olarak  372

b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri  373

aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları  373

aaa. Kınama  373

bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  374

ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  374

ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  375

eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  375

fff. Hücreye Koyma  376

bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  379

aaa. Uyarma  379

bbb. Kınama  380

ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  380

ddd. Harcamalarına Sınır Koyma  381

eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  381

fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  382

ggg. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması  382

hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  383

ııı. Odaya Kapatma Cezası  384

4. Disiplin Soruşturması  384

5. Disiplin Kurulu  387

a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması  387

b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri  387

6. Disiplin Cezasının Kaldırılması  388

Altıncı Bölüm

CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ

§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL  391

I. İnfaz Organizasyonu  391

II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme  392

III. Nakil  394

1. Genel Olarak  394

2. Nakil Şekilleri  395

a. Kendi İsteğiyle Nakil  395

b. Disiplin Nedeniyle Nakil  396

c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  396

d. Hastalık Nedeniyle Nakil  396

3. Nakil Öncesi Yapılacaklar  397

4. Nakillerde Alınacak Tedbirler  397

5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem  398

§ 2. İNFAZ KURUMLARI  398

I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları  398

1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı  398

2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları  398

II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi)  399

1. Genel Olarak  399

2. Bina Olarak Görünüş Noktaları  402

3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları  403

4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği  405

a. Odaların Büyüklüğü  405

b. Odaların Niteliği  409

III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri  410

1. Genel Olarak  410

2. Açık Cezaevi  411

a. Açık Cezaevi Kavramı  411

b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları  415

3. Kapalı Cezaevi  418

a. Kapalı Cezaevi Kavramı  418

b. Kapalı Cezaevi Modelleri  419

aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  419

bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  420

cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  420

dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  420

ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  420

ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  420

gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  421

hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  421

ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  421

ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  422

kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi)  422

ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  422

mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları  422

c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi  423

aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları  423

bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi  424

4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  426

a. Genel Olarak  426

b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  430

c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  431

d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  431

5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları  432

6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar  435

7. Tutukevleri  436

8. Sosyal Terapi Kurumları  439

a. Genel Olarak  439

b. Sosyal Terapi Uygulamaları  441

c. Psikopat Kurumu  443

9. Askeri Cezaevi  445

a. Genel Olarak  445

b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi  447

c. İnfazın Tehiri  450

aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından  450

bb. AsMKYUK m. 246  450

d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı  451

aa. Disiplin Cezalarının İnfazı  451

bb. Tedbirlerin İnfazı  451

10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar  451

a. Genel Olarak  451

b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  452

11. Disiplin Hapsinin İnfazı  453

IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu  454

1. Genel Olarak  454

2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı  461

3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları  464

a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak  464

b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek  466

c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek  467

d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek  468

e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek  469

§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  469

I. İnfaz Kurumlarının İdaresi  469

II. İnfaz Personeli  471

1. Genel Olarak  471

2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim  473

a. Genel Olarak  473

b. Eğitim  475

3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları  477

a. Genel Olarak  477

b. Cinsiyetin Rolü  478

4. İnfaz Personeli  479

a. Kurum Müdürü  479

b. İkinci Müdürler  484

c. Yönetim Servisi  485

aa. İdare Memuru  485

bb. Ambar Memuru  485

cc. Cezaevi Katibi  486

d. Güvenlik ve Gözetim Servisi  486

aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli  486

aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru  489

bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru  490

ccc. İnfaz ve Koruma Memurları  490

bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri  490

e. Teknik Servis  491

f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  491

g. Sağlık Servisi  493

aa. Doktor  493

bb. Diş Hekimi  494

cc. Eczacı  494

dd. Diğer Sağlık Personeli  494

h. Eğitim ve Öğretim Servisi  495

aa. Öğretmen  495

bb. Kütüphaneci  495

ı. İşyurdu Servisi  495

i. Yardımcı Hizmetler Servisi  496

5. Jandarma  496

6. Savcı  499

§ 4. İNFAZIN DENETİMİ  500

I. Genel Olarak  500

II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  502

III. İşkenceye Karşı Komite  502

IV. İnfaz Hâkimliği  504

V. İzleme Kurulu  507

1. Genel Olarak  507

2. Türkiye Uygulaması  508

VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  509

1. Genel Olarak  509

2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları  510

Yedinci Bölüm

CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ

§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ  513

I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı  513

II. İnfazın Ertelenmesi  515

1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi  515

2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi  518

a. Genel Olarak  518

b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri  518

aa. Akıl Hastalığı  518

bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar  519

cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe  520

dd. Gebelik  520

ee. CGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller  521

c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem  522

3. Milletvekilleri Hakkında  523

4. Askerler Hakkında  523

5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında  524

a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  524

b. Olağanüstü İtiraz  524

6. İnfazda Tereddüt Oluşması  524

§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  525

I. Genel Olarak  525

II. Hukuki Esası  526

III. Amacı  526

IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  527

1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  527

a. Adi Suçlar  528

aa. Genel Olarak  528

bb. Müebbet Hapis Cezasında  530

b. Terör Suçları  532

c. Örgüt Suçları  533

d. Mükerrirler  533

e. Tutuklulukta Geçen Süre  533

f. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  535

2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  537

3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  538

V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları  539

1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  539

a. Kararı Verecek Merci  539

b. Kararın Verilmesi  540

2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  541

a. Genel Olarak  541

b. Denetimli Serbestlik  542

3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  543

VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  543

1. Geri Alma Nedenleri  543

2. Kararı Verecek Merci  545

3. Sonuçları  546

Sekizinci Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR

§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR  547

I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi  547

1. Genel Olarak  547

2. ABD  548

3. Avrupa  549

II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz)  550

III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma  554

IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  554

V. Zararın Giderilmesi  556

VI. Kontrollü Serbestlik (Probation)  557

§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR  559

I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps)  559

II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması  559

1. Genel Olarak  559

2. Koğuş (Topluluk) Sistemi  560

3. Oda (Hücre) Sistemi  562

4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk  564

a. Uluslararası Belgeler  564

b. Karşılaştırmalı Hukuk  564

5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi  567

a. Tecrit Kavramı  567

b. Tecrit Uygulamaları  573

c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları  577

aa. Irmgard Möller  578

bb. Günter Sonnenberg  579

cc. Ulrike Marie Meinhof  579

Dokuzuncu Bölüm

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI  581

§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  582

§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI  583

I. Genel Olarak  583

II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  587

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  587

2. Müsadere  589

a. Eşya Müsaderesi  589

b. Kazanç Müsaderesi  589

3. Çocuklar Hakkında Tedbirler  590

4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  592

a. Genel Olarak  592

b. Türk Hukuku  595

5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  596

6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  596

7. Tekerrür  598

a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  599

b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  600

8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  601

a. Faaliyet İzninin İptali  601

b. Müsadere  601

9. Sınır Dışı Edilme  601

Onuncu Bölüm

DENETİMLİ SERBESTLİK

§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ  603

I. Denetimli Serbestlik Kavramı  603

II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı  604

III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri  604

§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  605

I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları  605

1. Denetim Fonksiyonu  605

2. Yardım Fonksiyonu  606

3. Rehberlik Fonksiyonu  606

4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu  606

II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar  607

1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  607

2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  608

a. Kuruluşu  608

b. Görevleri  609

aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri  609

bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri  609

cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri  609

dd. Salıverilme Sonrası Görevleri  611

3. Koruma Kurulları  612

a. Kuruluşu  612

b. Görevleri  612

4. Danışma Kurulu  613

a. Kuruluşu  613

b. Görevleri  614

III. Şikayet ve İtiraz  614

§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK  614

I. Raporlar  614

II. Denetimli Serbestlik  615

1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  615

2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  615

3. Doğrudan Denetimli Serbestlik  615

4. Konutta İnfaz  616

III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  616

1. CGTİK m. 105A  616

2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  619

3. Elektronik İzleme  621

Ekler  623

Yararlanılan Kaynaklar  631

Dizin  645

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar