İnfaz Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
ISBN: 9789750271892
121,50 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Timur DEMİRBAŞ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 656

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile İnfaz Hakimliği Kanunu, TCK ve CGTİK'da infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve dolaylı af kanunu niteliği ile ceza infaz kurumlarında bir rahatlama sağlanmıştı. Bu arada 7242 sayılı Kanunun hem şekil, hem de eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvurular üzerine, An. Mah. 17.7.2020 tarihinde 7242 sayılı Kanun ile değiştirilen 5275 sayılı CGTİK geçici m.6'nın şekil yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına oy çokluğuyla; 14.7.2021 tarihli kararında ise, bazı suçları ayrık tutan düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olmadığından iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle karar vermiştir.

Özellikle 7242 s. K ile getirilen CGTİK geçici m.9/5'deki, Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin 31.5.2020 tarihine kadar izinli sayılması ve salgının devam etmesi hâlinde bu sürenin, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilmesi olanağı tanınan hükmün uygulama süresi, kanun değişikliği ile iki defa uzatılmıştır. Gerçekten de, önce 11.11.2020 t. ve 7256 s. K m.31 ile CGTİK geçici m. 9'un beşinci fıkrasında yer alan "üç kez" ibaresi "yedi kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/7/2021" şeklinde; sonra da 8.7.2021 t. ve 7331 s. K. m. 25 ile de CGTİK geçici m. 9' un beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir.

7242 sayılı Kanunu takiben infaz hukukuna ilişkin kanun değişiklikleri devam etmiştir. Bunlar arasında, 17.6.2021 tarih ve 7328 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8.7.2021 tarih ve 7331 sayılı Ceza Muhakemesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 18.7.2021 tarih ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun belirtilmelidir. Ancak, bu kanunlarda da kanun yapma tekniğine uygun olmayan torba kanun alışkanlığı ne yazık ki devam etmektedir. Torba kanunlar vasıtasıyla birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda kanunda yapılan değişiklikleri takip edebilmek mümkün olmamaktadır. Buna örnek olarak 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m.31 ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliği göstermek mümkündür.

Önceki basımızda Adalet Bakanlığının web sayfasındaki ceza infaz kurumlarına ilişkin bilgilerin 2.7.2019, mahpus sayılarına ilişkin sayıların 2.10.2019 ve mahpusların yaş, öğrenim, medeni durum, suç grupları ile coğrafi bölgelere göre dağılımına ilişkin bilgilerin ise, 1.4.2016 tarihli olduğu eleştirisinde bulunmuştuk. Adalet Bakanlığının yanlıştan dönerek web sayfasında mahpus sayı ve durumlarına ilişkin bilgilere tekrar yer vermeye başlaması çok yerinde olmuştur.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik
İçindekiler
Sekizinci Basıya Önsöz  7
Yedinci Basıya Önsöz  9
Altıncı Basıya Önsöz  11
Beşinci Basıya Önsöz  13
Dördüncü Basıya Önsöz  15
Üçüncü Basıya Önsöz  17
İkinci Basıya Önsöz  19
Önsöz  21
Kısaltmalar  45
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ  47
I. Ceza İnfaz Kavramı  47
1. Geniş Anlamda  47
2. Dar Anlamda  47
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı  48
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı  48
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı  48
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi  50
1. Genel Olarak  50
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü  51
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü  52
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri  54
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  54
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku  54
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku  55
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  56
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku  56
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku  56
3. Uluslararası Belgeler  57
a. Birleşmiş Milletler  57
b. Avrupa Konseyi  59
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI  61
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları  61
1. Hukuk Devleti Prensibi  61
2. Sosyal Devlet Prensibi  62
II. Suç Politikası Esasları  62
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları  62
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi  62
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları  63
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini  63
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI  63
I. İnfazın Şartı Kavramı  63
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları  65
1. Genel Olarak  65
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir)  66
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  66
4. Olağanüstü İtiraz  67
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci  67
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması  67
2. Yetkili Merci  68
IV. Hapis Cezası İlâmlarının İnfazı  69
1. Kendiliğinden Başvurma  69
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp  70
3. Yakalama Emri ile Celp  71
V. Süre Belgesi (Müddetname)  72
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ  77
I. Ceza Kavramı  77
II. Cezanın Nitelikleri  78
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI  79
I. Genel Olarak  79
II. Ölüm Cezası  80
1. Genel Olarak  80
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  81
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  81
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  81
c. Değerlendirme  82
III. Hapis Cezası  82
1. Tanım  82
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı  83
a. Genel Olarak  83
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası  84
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  86
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  86
aa. Genel Olarak  86
bb. Para Cezasına Çevirme  87
cc. Tedbirlere Çevirme  88
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  88
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  89
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  90
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  90
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  91
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet  94
b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  95
aa. Konutta İnfaz  96
bb. Hafta Sonu İnfaz  98
cc. Geceleri İnfaz  99
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi  99
IV. Para Cezası  105
1. Tanım  105
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  105
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  106
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  106
3. Adli Para Cezası ve İnfazı  107
a. Genel Olarak  107
b. Adli Para Cezasının İnfazı  108
4. Para Cezasının Ödenmemesi  108
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK  111
§ 2. BATI’DA  112
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  113
1. Genel Olarak  113
2. Eski Yunan  114
3. Roma  115
4. Cermenler  117
5. Kilise Hukuku  118
6. Müşterek Hukuk  119
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi  124
1. Genel Olarak  124
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  126
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem  130
a. Cezaevlerinin Bozulması  130
b. İlk Çabalar  133
c. Angloamerikan Reform Çabaları  136
aa. Pensilvanya Sistemi  136
bb. Auburn Sistemi  139
cc. Panoptikon Sistemi  139
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi)  141
ee. Elmira Islahevi Modeli  145
d. Fransa’da Reform Denemeleri  145
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  149
f. İspanya’da Cezaevi Reformu  154
4. 20'nci Yüzyıl  155
a. Genel Olarak  155
b. Almanya  155
c. Amerika Birleşik Devletleri  158
d. Uluslararası Alanda  160
§ 3 BİZDE  161
I. İslam Hukukunda  161
II. Osmanlı Devletinde  162
III. Cumhuriyet Döneminde  186
1. Genel Olarak  186
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı  188
a. Ağır Hapis  188
b. Hapis  191
c. Sürgün  191
d. Hafif Hapis  191
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları  192
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi  193
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI  197
I. İnfazın Görevleri  197
1. Genel Olarak  197
2. Yeniden Sosyalleştirme  199
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı  200
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları  201
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ  205
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi  205
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri  206
1. Hükümlünün Hakları  206
a. Genel Olarak  206
b. Hükümlü Hakları  210
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları  212
aa. AİHM Kararları  212
bb. Diğer Kararlar  223
2. Hükümlünün Yükümlülükleri  225
a. İnfaza Katılma  226
b. Disiplin Kurallarına Uyma  227
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet  228
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi  228
b. Şikayet  229
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri  231
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri  233
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu  233
a. Genel Olarak  233
b. Statü Değişikliği  235
c. Mahpus Umutsuzluğu  235
d. Kuruma Uyum  236
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar  236
aa. Genel Olarak  236
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri  237
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar  237
2. Uzun Süreli Hükümlülük  239
3. Açlık Grevi  241
4. Cezaevi Altkültürü  248
5. Cezaevilileşme  250
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı  251
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı  252
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  254
I. İnfaz Kurumuna Kabul  254
II. İnfazın Planlanması  257
1. Genel Olarak  257
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı  257
III. Hükümlülerin Gruplandırılması  258
1. Genel Olarak  258
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması  259
a. Genel Olarak  259
b. Türk Hukuku  261
3. Hükümlülerin Gruplandırılması  263
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI  267
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  267
1. Genel Olarak  267
2. İnfaz Rejimi  268
3. Yeniden Sosyalleştirme  269
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı  269
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları  272
aa. Terapi ve Danışma  272
bb. Eğitim–Öğretim  273
cc. Meslek Kazandırma  273
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  274
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme  275
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  277
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme  279
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı  279
bb. Yeniden Sosyalleştirme  280
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları  281
aa. Genel Olarak  281
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış  283
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları  285
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi  285
a. Yerleştirilme (Barınma)  285
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim  287
aa. Bulundurabileceği Şeyler  287
bb. Giyim  291
c. Beslenme  293
d. Temizlik  294
e. Alışveriş  296
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi  296
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı  296
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri  298
aa. Mektuplaşma  298
bb. Hediye Kabul Etme  304
cc. Telefon görüşmesi  304
dd. Ziyaret  309
aaa. Genel Olarak  309
bbb. Ziyaret Esasları  312
ccc. Ziyaret Yeri  314
ddd. Avukatların Ziyareti  315
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  321
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti  321
ggg. Mahrem Görüş  321
ee. İzin  322
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme  323
1. Çalışma  323
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme)  328
3. Ödüllendirme  335
IV. Dini İbadet  337
V. Sağlık  339
1. Genel Olarak  339
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  343
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri  344
4. Cumhurbaşkanınca Af  345
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi  346
VII. Sosyal Yardım  350
1. Kabulde Yardım  350
2. İnfaz Sırasında Yardım  350
3. Salıverilmede Yardım  351
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri  351
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI  351
I. İnfazın Gevşetilmesi  351
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  351
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin  352
a. Mazeret İzni  354
b. Özel İzin  356
c. İş Arama İzni  356
II. Salıverilme (Tahliye)  357
1. Salıverilme Hazırlığı  357
2. Salıverilme  358
a. Genel Olarak  358
b. Salıverilmede Yapılacaklar  359
III. İnfaz Sonrası (Patronaj)  360
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN  364
I. Genel Olarak  364
II. Arama  367
1. Genel Olarak  367
2. Çıplak Arama  367
III. Firar  371
IV. Güvenlik Tedbirleri  373
1. Genel Güvenlik Tedbirleri  373
2. Özel Güvenlik Tedbirleri  374
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma  376
a. Doğrudan Doğruya Zorlama  376
b. Güç Kullanma  377
V. Disiplin  379
1. Genel Olarak  379
2. Disiplin Tedbirleri  381
a. Genel Olarak  381
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri  381
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları  381
3. Disiplin Cezaları  382
a. Genel Olarak  382
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri  383
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları  383
aaa. Kınama  383
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  384
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  384
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  385
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  385
fff. Hücreye Koyma  386
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  389
aaa. Uyarma  389
bbb. Kınama  390
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  390
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma  391
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  391
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  392
ggg. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması  392
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  393
ııı. Odaya Kapatma Cezası  393
4. Disiplin Soruşturması  394
5. Disiplin Kurulu  396
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması  396
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri  397
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması  397
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL  399
I. İnfaz Organizasyonu  399
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme  400
III. Nakil  402
1. Genel Olarak  402
2. Nakil Şekilleri  403
a. Kendi İsteğiyle Nakil  403
b. Disiplin Nedeniyle Nakil  404
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  404
d. Hastalık Nedeniyle Nakil  404
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar  405
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler  405
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem  406
§ 2. İNFAZ KURUMLARI  406
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları  406
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı  406
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları  406
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi)  407
1. Genel Olarak  407
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları  410
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları  411
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği  413
a. Odaların Büyüklüğü  413
b. Odaların Niteliği  417
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri  418
1. Genel Olarak  418
2. Açık Cezaevi  419
a. Açık Cezaevi Kavramı  419
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları  422
3. Kapalı Cezaevi  426
a. Kapalı Cezaevi Kavramı  426
b. Kapalı Cezaevi Modelleri  426
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  427
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  427
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  427
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  428
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  428
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  428
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  428
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  428
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  429
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  429
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi)  429
ll. S Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  430
mm. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  430
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi  430
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları  430
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi  432
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  433
a. Genel Olarak  433
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  437
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  438
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  438
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları  439
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar  442
7. Tutukevleri  443
8. Sosyal Terapi Kurumları  446
a. Genel Olarak  446
b. Sosyal Terapi Uygulamaları  448
c. Psikopat Kurumu  450
9. Askeri Cezaevi  452
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar  453
a. Genel Olarak  453
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  453
11. Disiplin Hapsinin İnfazı  455
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu  455
1. Genel Olarak  455
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı  462
3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları  465
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak  465
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek  467
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek  468
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek  469
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek  470
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  470
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi  470
II. İnfaz Personeli  472
1. Genel Olarak  472
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim  474
a. Genel Olarak  474
b. Eğitim  476
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları  478
a. Genel Olarak  478
b. Cinsiyetin Rolü  479
4. İnfaz Personeli  480
a. Kurum Müdürü  480
b. İkinci Müdürler  485
c. Yönetim Servisi  486
aa. İdare Memuru  486
bb. Ambar Memuru  486
cc. Cezaevi Katibi  487
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi  487
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli  487
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru  490
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru  491
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları  491
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri  491
e. Teknik Servis  492
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  492
g. Sağlık Servisi  494
aa. Doktor  494
bb. Diş Hekimi  495
cc. Eczacı  495
dd. Diğer Sağlık Personeli  495
h. Eğitim ve Öğretim Servisi  495
aa. Öğretmen  495
bb. Kütüphaneci  496
ı. İşyurdu Servisi  496
i. Yardımcı Hizmetler Servisi  497
5. Jandarma  497
6. Savcı  500
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ  500
I. Genel Olarak  500
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  502
III. İşkenceye Karşı Komite  503
IV. İnfaz Hâkimliği  505
V. İzleme Kurulu  508
1. Genel Olarak  508
2. Türkiye Uygulaması  508
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  510
1. Genel Olarak  510
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları  511
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ  513
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı  513
II. İnfazın Ertelenmesi  515
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi  515
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi  518
a. Genel Olarak  518
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri  518
aa. Akıl Hastalığı  518
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar  519
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe  520
dd. Gebelik  520
ee. CGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller  521
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem  522
3. Milletvekilleri Hakkında  523
4. Askerler Hakkında  523
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında  524
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  524
b. Olağanüstü İtiraz  524
6. İnfazda Tereddüt Oluşması  524
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  525
I. Genel Olarak  525
II. Hukuki Esası  526
III. Amacı  526
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  527
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  527
a. Adi Suçlar  528
aa. Genel Olarak  528
bb. Müebbet Hapis Cezasında  530
b. Terör Suçları  532
c. Örgüt Suçları  533
d. Mükerrirler  533
e. Tutuklulukta Geçen Süre  533
f. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  535
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  537
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  538
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları  539
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  539
a. Kararı Verecek Merci  539
b. Kararın Verilmesi  540
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  541
a. Genel Olarak  541
b. Denetimli Serbestlik  542
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  543
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  544
1. Geri Alma Nedenleri  544
2. Kararı Verecek Merci  545
3. Sonuçları  546
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR  549
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi  549
1. Genel Olarak  549
2. ABD  550
3. Avrupa  551
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz)  552
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma  556
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  556
V. Zararın Giderilmesi  558
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation)  559
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR  561
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps)  561
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması  561
1. Genel Olarak  561
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi  562
3. Oda (Hücre) Sistemi  564
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk  566
a. Uluslararası Belgeler  566
b. Karşılaştırmalı Hukuk  566
5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi  570
a. Tecrit Kavramı  570
b. Tecrit Uygulamaları  575
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları  579
aa. Irmgard Möller  580
bb. Günter Sonnenberg  581
cc. Ulrike Marie Meinhof  581
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI  583
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  584
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI  585
I. Genel Olarak  585
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  589
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  589
2. Müsadere  591
a. Eşya Müsaderesi  591
b. Kazanç Müsaderesi  591
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler  592
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  594
a. Genel Olarak  594
b. Türk Hukuku  597
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  598
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  598
7. Tekerrür  600
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  601
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  602
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  603
a. Faaliyet İzninin İptali  603
b. Müsadere  603
9. Sınır Dışı Edilme  603
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ  605
I. Denetimli Serbestlik Kavramı  605
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı  606
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri  606
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  607
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları  607
1. Denetim Fonksiyonu  607
2. Yardım Fonksiyonu  608
3. Rehberlik Fonksiyonu  608
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu  608
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar  609
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  609
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  610
a. Kuruluşu  610
b. Görevleri  611
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri  611
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri  611
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri  611
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri  613
3. Koruma Kurulları  614
a. Kuruluşu  614
b. Görevleri  614
4. Danışma Kurulu  615
a. Kuruluşu  615
b. Görevleri  616
III. Şikayet ve İtiraz  616
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK  616
I. Raporlar  616
II. Denetimli Serbestlik  617
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  617
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  617
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik  617
4. Konutta İnfaz  618
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  618
1. CGTİK m. 105A  618
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  621
3. Elektronik İzleme  623
Ekler  627
Yararlanılan Kaynaklar  633
Dizin  645

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar