İnfaz Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
ISBN: 978-975-02-5655-4
Stok Durumu: Tükendi
76,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Timur DEMİRBAŞ
Baskı Tarihi 2019/08
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH255
İnfaz Hukuku
Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ
2019/08 6. Baskı, 647 Sayfa
ISBN 978-975-02-5655-4

Türkiye'de son yıllarda cezaevi nüfusunun yeni cezaevleri yapılmasına rağmen çok arttığı bir gerçektir. Ceza infaz kurumlarındaki doluluğu azaltmak amacıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak hapis cezasının infazının uygulama koşulları genişletilmiştir. Yine kapalı cezaevlerinde yer açmak amacıyla Açık Ceza İnfaz Kurumlarından Ayrılma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır. Ancak yönetmelikle gerçekleştirilen bu değişikliklerin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a uygun olması, yönetmeliğin kanuna aykırı olmaması gerekmektedir.

Söz gelimi; Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.5/1, a ve b bentlerinde yer alan "kastlı suçlarda üç yıl, taksirli suçlarda beş yıl veya daha az hapis cezalarının doğrudan açık ceza infaz kurumunda çektirilebileceğine dair" düzenleme, CeGTİK m.14/3''deki, "İlk defa suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilirler" hükmüne aykırıdır. Yine, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.6/1,c'de ki, "Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir" hükmü, uygulamada bazı infaz hakimlikleri ve ağır ceza mahkemeleri tarafından esas alınarak, Kanuna aykırı kararlar vermektedirler; çünkü, kanunun getirmediği bir sınırlamayı yönetmelik getiremeyeceğinden, söz konusu Yönetmelik hükmü 31.12.2020 tarihine kadar dikkate alınamaz. Dolayısıyla, CeGTİK geçici m.4'de ki, 31.12.2020 tarihine kadar açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirme koşulunun aranmayacağına dair düzenleme nedeniyle, "denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı" bakımından Yönetmelik hükmünün değil, CeGTİK geçici m.4 hükmünün esas alınması ve koşullu salıverilmesine bir yıl kalan iyi halli hükümlünün CeGTİK m.105A hükmü gereğince denetimli serbestlikten yararlandırılması gerekir.

Tüm bu değerlendirmelerin yanı sıra, son değişiklikler de kitabın 6. baskısında ele alınarak okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları

İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Altıncı Basıya Önsöz  7

Beşinci Basıya Önsöz  9

Dördüncü Basıya Önsöz  11

Üçüncü Basıya Önsöz  13

İkinci Basıya Önsöz  15

Önsöz  17

Kısaltmalar  41

Birinci Bölüm

İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI,

İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI

CEZA İLAMLARININ İNFAZI

§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ  43

I. Ceza İnfaz Kavramı  43

1. Geniş Anlamda  43

2. Dar Anlamda  43

II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı  44

1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı  44

2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı  44

III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi  46

1. Genel Olarak  46

2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü  47

3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü  48

IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri  50

1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  50

a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku  50

b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku  51

2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  52

a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku  52

b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku  52

3. Uluslararası Belgeler  53

a. Birleşmiş Milletler  53

b. Avrupa Konseyi  55

§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI  57

I. Anayasa Hukuku Temel Esasları  57

1. Hukuk Devleti Prensibi  57

2. Sosyal Devlet Prensibi  58

II. Suç Politikası Esasları  58

1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları  58

a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi  58

b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları  59

2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini  59

§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI  59

I. İnfazın Şartı Kavramı  59

II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları  61

1. Genel Olarak  61

2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir)  62

3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  62

4. Olağanüstü İtiraz  63

III. İlamların İnfazında Yetkili Merci  63

1. İlamların Mahkemece Hazırlanması  63

2. Yetkili Merci  64

IV. Hapis Cezası İlậmlarının İnfazı  65

1. Kendiliğinden Başvurma  65

2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp  66

3. Yakalama Emri ile Celp  67

V. Süre Belgesi (Müddetname)  68

İkinci Bölüm

CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI

§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ  73

I. Ceza Kavramı  73

II. Cezanın Nitelikleri  74

§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI  75

I. Genel Olarak  75

II. Ölüm Cezası  76

1. Genel Olarak  76

2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  77

a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  77

b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  77

c. Değerlendirme  78

III. Hapis Cezası  78

1. Tanım  78

2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı  79

a. Genel Olarak  79

b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası  80

3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  82

a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  82

aa. Genel Olarak  82

bb. Para Cezasına Çevirme  83

cc. Tedbirlere Çevirme  85

aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  85

bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  86

ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  86

ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  87

eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  88

dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet  90

b. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  91

aa. Konutta İnfaz  91

aaa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  92

aab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  92

aac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  92

bb. Hafta Sonu İnfaz  93

cc. Geceleri İnfaz  94

4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi  94

IV. Para Cezası  101

1. Tanım  101

2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  101

a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  101

b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  102

3. Adli Para Cezası ve İnfazı  102

a. Genel Olarak  102

b. Adli Para Cezasının İnfazı  103

4. Para Cezasının Ödenmemesi  104

Üçüncü Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE

CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

§ 1 GENEL OLARAK  107

§ 2. BATI’DA  108

I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  109

1. Genel Olarak  109

2. Eski Yunan  110

3. Roma  110

4. Cermenler  112

5. Kilise Hukuku  113

6. Müşterek Hukuk  114

II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi  118

1. Genel Olarak  118

2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  119

3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem  123

a. Cezaevlerinin Bozulması  123

b. İlk Çabalar  126

c. Angloamerikan Reform Çabaları  129

aa. Pensilvanya Sistemi  129

bb. Auburn Sistemi  131

cc. Panoptikon Sistemi  132

dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi)  133

ee. Elmira Islahevi Modeli  136

d. Fransa’da Reform Denemeleri  137

e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  140

f. İspanya’da Cezaevi Reformu  146

4. 20'nci Yüzyıl  146

a. Genel Olarak  146

b. Almanya  147

c. Amerika Birleşik Devletleri  149

d. Uluslararası Alanda  151

§ 3 BİZDE  153

I. İslam Hukukunda  153

II. Osmanlı Devletinde  154

III. Cumhuriyet Döneminde  177

1. Genel Olarak  177

2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı  179

a. Ağır Hapis  179

b. Hapis  182

c. Sürgün  182

d. Hafif Hapis  183

3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları  183

4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi  185

Dördüncü Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI

§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI  187

I. İnfazın Görevleri  187

1. Genel Olarak  187

2. Yeniden Sosyalleştirme  189

3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı  190

II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları  191

§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ  195

I. Hükümlünün Birlikte Etkisi  195

II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri  196

1. Hükümlünün Hakları  196

a. Genel Olarak  196

b. Hükümlü Hakları  199

c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları  202

aa. AİHM Kararları  202

bb. Diğer Kararlar  213

2. Hükümlünün Yükümlülükleri  215

a. İnfaza Katılma  215

b. Disiplin Kurallarına Uyma  216

3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet  217

a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi  217

b. Şikayet  218

4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri  221

III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri  223

1. Hükümlünün Psikolojik Durumu  223

a. Genel Olarak  223

b. Statü Değişikliği  224

c. Mahpus Umutsuzluğu  225

d. Kuruma Uyum  225

e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar  226

aa. Genel Olarak  226

bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri  226

cc. İnfaz Kurumlarında İntihar  226

2. Uzun Süreli Hükümlülük  229

3. Açlık Grevi  231

4. Cezaevi Altkültürü  237

5. Cezaevilileşme  239

6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı  241

7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı  242

§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  243

I. İnfaz Kurumuna Kabul  243

1.Genel Olarak  243

2. Vasi Atanması  246

II. İnfazın Planlanması  246

1. Genel Olarak  246

2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı  247

III. Hükümlülerin Gruplandırılması  247

1. Genel Olarak  247

2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması  248

a. Genel Olarak  248

b. Türk Hukuku  250

3. Hükümlülerin Gruplandırılması  252

Beşinci Bölüm

İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE

İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN

§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI  257

I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  257

1. Genel Olarak  257

2. İnfaz Rejimi  257

3. Yeniden Sosyalleştirme  259

a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı  259

b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları  262

aa. Terapi ve Danışma  262

bb. Eğitim–Öğretim  263

cc. Meslek Kazandırma  263

c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  264

d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme  265

e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  267

f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme  269

aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı  269

bb. Yeniden Sosyalleştirme  270

g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları  271

aa. Genel Olarak  271

bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış  273

II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları  275

1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi  275

a. Yerleştirilme (Barınma)  275

b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim  277

aa. Bulundurabileceği Şeyler  277

bb. Giyim  281

c. Beslenme  283

d. Temizlik  284

e. Alışveriş  286

2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi  286

a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı  286

b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri  288

aa. Mektuplaşma  288

bb. Hediye Kabul Etme  293

cc. Telefon görüşmesi  293

dd. Ziyaret  296

aaa. Genel Olarak  296

bbb. Ziyaret Esasları  299

ccc. Ziyaret Yeri  301

ddd. Avukatların Ziyareti  302

eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  307

fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti  308

ggg. Mahrem Görüş  308

ee. İzin  309

III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme  310

1. Çalışma  310

2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme)  315

3. Ödüllendirme  321

IV. Dini İbadet  323

V. Sağlık  325

1. Genel Olarak  325

2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  329

3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri  330

4. Cumhurbaşkanınca Af  330

VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi  331

VII. Sosyal Yardım  335

1. Kabulde Yardım  335

2. İnfaz Sırasında Yardım  336

3. Salıverilmede Yardım  336

VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri  336

§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI  337

I. İnfazın Gevşetilmesi  337

1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  337

2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin  338

a. Mazeret İzni  340

b. Özel İzin  342

c. İş Arama İzni  343

II. Salıverilme (Tahliye)  343

1. Salıverilme Hazırlığı  343

2. Salıverilme  345

a. Genel Olarak  345

b. Salıverilmede Yapılacaklar  345

III. İnfaz Sonrası (Patronaj)  346

1. Genel Olarak  346

2. Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesi  349

§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN  350

I. Genel Olarak  350

II. Arama  353

1. Genel Olarak  353

2. Çıplak Arama  354

III. Firar  358

IV. Güvenlik Tedbirleri  359

1. Genel Güvenlik Tedbirleri  359

2. Özel Güvenlik Tedbirleri  360

3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma  362

a. Doğrudan Doğruya Zorlama  362

b. Güç Kullanma  363

V. Disiplin  365

1. Genel Olarak  365

2. Disiplin Tedbirleri  367

a. Genel Olarak  367

b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri  367

c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları  368

3. Disiplin Cezaları  368

a. Genel Olarak  368

b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri  369

aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları  369

aaa. Kınama  369

bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  370

ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  370

ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  371

eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  371

fff. Hücreye Koyma  372

bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  375

aaa. Uyarma  375

bbb. Kınama  376

ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  376

ddd. Harcamalarına Sınır Koyma  377

eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  377

fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  378

ggg. İznin Ertelenmesi  378

hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  379

ııı. Odaya Kapatma Cezası  379

4. Disiplin Soruşturması  380

5. Disiplin Kurulu  382

a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması  382

b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri  383

6. Disiplin Cezasının Kaldırılması  383

Altıncı Bölüm

CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ

§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL  385

I. İnfaz Organizasyonu  385

II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme  386

III. Nakil  388

1. Genel Olarak  388

2. Nakil Şekilleri  389

a. Kendi İsteğiyle Nakil  389

b. Disiplin Nedeniyle Nakil  390

c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  390

d. Hastalık Nedeniyle Nakil  390

3. Nakil Öncesi Yapılacaklar  391

4. Nakillerde Alınacak Tedbirler  391

5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem  392

§ 2. İNFAZ KURUMLARI  392

I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları  392

1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı  392

2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları  392

II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi)  393

1. Genel Olarak  393

2. Bina Olarak Görünüş Noktaları  396

3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları  397

4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği  399

a. Odaların Büyüklüğü  399

b. Odaların Niteliği  402

III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri  404

1. Genel Olarak  404

2. Açık Cezaevi  405

a. Açık Cezaevi Kavramı  405

b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları  408

3. Kapalı Cezaevi  411

a. Kapalı Cezaevi Kavramı  411

b. Kapalı Cezaevi Modelleri  412

aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  412

bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  412

cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  413

dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  413

ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  413

ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  413

gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  413

hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  414

ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  414

ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  414

kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi)  415

ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  415

mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları  415

c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi  416

aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları  416

bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi  417

4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  419

a. Genel Olarak  419

b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  422

c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  423

d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  424

5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları  424

6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar  428

7. Tutukevleri  428

8. Sosyal Terapi Kurumları  432

a. Genel Olarak  432

b. Sosyal Terapi Uygulamaları  434

c. Psikopat Kurumu  435

9. Askeri Cezaevi  437

a. Genel Olarak  437

b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi  439

c. İnfazın Tehiri  442

aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından  442

bb. AsMKYUK m. 246  443

d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı  443

aa. Disiplin Cezalarının İnfazı  443

bb. Tedbirlerin İnfazı  444

10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar  444

a. Genel Olarak  444

b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  444

11. Disiplin Hapsinin İnfazı  446

IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu  447

1. Genel Olarak  447

2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı  453

3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları  457

a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak  457

b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek  459

c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek  460

d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek  460

e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek  461

§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  462

I. İnfaz Kurumlarının İdaresi  462

II. İnfaz Personeli  463

1. Genel Olarak  463

2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim  466

a. Genel Olarak  466

b. Eğitim  468

3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları  470

a. Genel Olarak  470

b. Cinsiyetin Rolü  471

4. İnfaz Personeli  472

a. Kurum Müdürü  472

b. İkinci Müdürler  477

c. Yönetim Servisi  477

aa. İdare Memuru  477

bb. Ambar Memuru  478

cc. Cezaevi Katibi  478

d. Güvenlik ve Gözetim Servisi  478

aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli  478

aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru  482

bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru  482

ccc. İnfaz ve Koruma Memurları  482

bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri  483

e. Teknik Servis  483

f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  484

g. Sağlık Servisi  485

aa. Doktor  485

bb. Diş Hekimi  487

cc. Eczacı  487

dd. Diğer Sağlık Personeli  487

h. Eğitim ve Öğretim Servisi  487

aa. Öğretmen  487

bb. Kütüphaneci  488

ı. İşyurdu Servisi  488

i. Yardımcı Hizmetler Servisi  488

5. Jandarma  489

6. Savcı  492

§ 4. İNFAZIN DENETİMİ  493

I. Genel Olarak  493

II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  494

III. İşkenceye Karşı Komite  495

IV. İnfaz Hâkimliği  497

V. İzleme Kurulu  500

1. Genel Olarak  500

2. Türkiye Uygulaması  500

VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  502

1. Genel Olarak  502

2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları  503

Yedinci Bölüm

CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ

§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ  505

I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı  505

II. İnfazın Ertelenmesi  507

1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi  507

2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi  510

a. Genel Olarak  510

b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri  510

aa. Akıl Hastalığı  510

bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar  510

cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe  511

dd. Gebelik  512

ee. CeGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller  513

c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem  514

3. Milletvekilleri Hakkında  515

4. Askerler Hakkında  515

5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında  516

a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  516

b. Olağanüstü İtiraz  516

6. İnfazda Tereddüt Oluşması  516

§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  517

I. Genel Olarak  517

II. Hukuki Esası  518

III. Amacı  518

IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  519

1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  519

a. Adi Suçlar  520

aa. Genel Olarak  520

bb. Müebbet Hapis Cezasında  521

b. Terör Suçları  523

c. Örgüt Suçları  523

d. Tutuklulukta Geçen Süre  523

e. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  524

2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  526

3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  527

V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları  528

1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  528

a. Kararı Verecek Merci  528

b. Kararın Verilmesi  529

2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  530

a. Genel Olarak  530

b. Denetimli Serbestlik  531

3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  532

VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  533

1. Geri Alma Nedenleri  533

2. Kararı Verecek Merci  534

3. Sonuçları  535

Sekizinci Bölüm

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR

§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR  537

I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi  537

1. Genel Olarak  537

2. ABD  538

3. Avrupa  539

II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz)  540

III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma  544

IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  544

V. Zararın Giderilmesi  546

VI. Kontrollü Serbestlik (Probation)  546

§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR  548

I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps)  548

II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması  549

1. Genel Olarak  549

2. Koğuş (Topluluk) Sistemi  550

3. Oda (Hücre) Sistemi  552

4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk  553

a. Uluslararası Belgeler  553

b. Karşılaştırmalı Hukuk  554

5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi  557

a. Tecrit Kavramı  557

b. Tecrit Uygulamaları  562

c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları  567

aa. Irmgard Möller  568

bb. Günter Sonnenberg  568

cc. Ulrike Marie Meinhof  568

Dokuzuncu Bölüm

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI  571

§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  572

§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI  573

I. Genel Olarak  573

II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  577

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  577

2. Müsadere  579

a. Eşya Müsaderesi  579

b. Kazanç Müsaderesi  579

3. Çocuklar Hakkında Tedbirler  580

4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  582

5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  585

6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  586

7. Tekerrür  588

a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  588

b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  589

8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  590

a. Faaliyet İzninin İptali  590

b. Müsadere  590

9. Sınır Dışı Edilme  591

Onuncu Bölüm

DENETİMLİ SERBETLİK

§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ  593

I. Denetimli Serbestlik Kavramı  593

II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı  594

III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri  594

§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  595

I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları  595

1. Denetim Fonksiyonu  595

2. Yardım Fonksiyonu  596

3. Rehberlik Fonksiyonu  596

4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu  596

II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar  597

1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  597

2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  598

a. Kuruluşu  598

b. Görevleri  599

aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri  599

bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri  599

cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri  600

dd. Salıverilme Sonrası Görevleri  601

3. Koruma Kurulları  602

a. Kuruluşu  602

b. Görevleri  603

4. Danışma Kurulu  603

a. Kuruluşu  603

b. Görevleri  604

III. Şikayet ve İtiraz  604

§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK  605

I. Raporlar  605

II. Denetimli Serbestlik  605

1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  605

2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  605

3. Doğrudan Denetimli Serbestlik  606

4. Konutta İnfaz  606

III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  607

1. CeGTİK m. 105A  607

2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  610

3. Elektronik Kelepçe  612

Ekler  613

Yararlanılan Kaynaklar  621

Dizin  635

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar