Antikçağdan Günümüze

İnfaz Hukuku Tarihi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa ÖZTÜRK - Akgün BİLGİN
ISBN: 9786050511741
140,25 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÖZTÜRK, Akgün BİLGİN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 435

• İnfaz Kavramları ve Teorisi

• İnfaz Hukukunun Doğuşu

• Modern Hukuk Sistemlerinde İnfaz Hukuku

• İnfaz Sistemleri, Yöntemleri ve Hareketleri

• Türk İnfaz Hukuku Tarihi ve Güncel UygulamalarıİÇİNDEKİLER

A. ÖNSÖZ ......................................................................................................vii

B. ÖNSÖZ .......................................................................................................ix

C. KISALTMALAR ........................................................................................xi

D. İÇİNDEKİLER .........................................................................................xiii

E. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ....................................................................1

a. Ampirik (Olgusal) Hukuk Araştırması.....................................................5

b. Demoskopik Hukuk Araştırması..............................................................6

c. Hukuki Gerçeklik Araştırması..................................................................7

1. BÖLÜM

ETİMOLOJİK, FENOMOLOJİK,

TERMİNOLOJİK ve KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR

I. GİRİŞ...........................................................................................................13

II. İNFAZ ve KAVRAMLARI........................................................................20

2. BÖLÜM

MODERN HUKUK SİSTEMLERİNDE İNFAZ TARİHİ

I. İNFAZIN GENEL TARİHSEL GELİŞİMİ.................................................29

II. ANGLO SAKSON HUKUK SİSTEMİ.....................................................32

a.İnfazın Tarihsel Gelişimi.........................................................................35

b.Ceza ve İnfaz Uygulamaları....................................................................39

c.Anglo Norman Hukuku ve İnfazı............................................................43

III. KITAAVRUPASI HUKUK SİSTEMİ......................................................46

a.İnfazın Tarihsel Gelişimi.........................................................................48

b. Ceza ve İnfaz Uygulamaları...................................................................51

IV. DİNİ ve ŞER’İ HUKUK SİSTEMİ...........................................................58

a. İslam Hukuku.........................................................................................59

b. Hristiyan (Kilise) Hukuku......................................................................66

c. Musevi Hukuku......................................................................................67

d. Şeriat ......................................................................................................68

e. İslam Şeriatı ve İnfazları ........................................................................70

f. Hristiyan Şeriatı ve İnfazları...................................................................73

xiv İçindekiler

g.Musevi Şeriatı ve İnfazları......................................................................73

V. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI ..................................74

a.Antik Çağ ................................................................................................75

b.Eski Yunan .............................................................................................76

c.Eski Roma ..............................................................................................76

d.Cermenler ...............................................................................................77

e.Kilise Hukuku ........................................................................................77

f. Ortak Hukuk ...........................................................................................78

g.Musevi Hukuku.......................................................................................80

h.İslam Hukuku .........................................................................................82

V. İNFAZ SİSTEMLERİ ve HAREKETLERİ..............................................82

3. BÖLÜM

İNFAZ TEORİSİ

I. GİRİŞ...........................................................................................................87

II. CEZA İNFAZI TEORİSİ ve AMACI.........................................................89

III. ERKEN MODERN DÖNEMDE KAMU İNFAZLARININ İŞLEVİ ve

 MANTIĞI.................................................................................................92

a.İnfaz Ritüelleri ........................................................................................93

b.İnfaz Ritüellerin Yorumlanması..............................................................95

c.Sonuç.......................................................................................................98

4. BÖLÜM

TÜRK İNFAZ HUKUKU TARİHİ

A. GİRİŞ .......................................................................................................103

B. İNFAZ HUKUKU TARİHİNİN DOĞUŞU............................................. 111

C. OSMANLI DÖNEMİ İNFAZ TARİHÇESİ.............................................122

a.İnfaz Müessesiliği .................................................................................122

b. Bedeni Cezaların İnfazı........................................................................125

c. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı ....................................................129

d. Zindandan Hapishanelere Geçişin Tarihçesi........................................129

D. CUMHURİYET DÖNEMİ İNFAZ TARİHÇESİ....................................135

a. Giriş......................................................................................................135

İçindekiler xv

b. Ölüm Cezalarının İnfazı.......................................................................147

c. İdam Cezalarının Tarihçesi...................................................................149

d. Ceza İnfaz Kurumları Tarihçesi ...........................................................154

I. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK İNFAZ HUKUKUNUN GELİŞİMİ...165

a. İnfaz Tartışmaları .................................................................................165

b. Cezaevi ve Tutukevi Tartışmaları ........................................................168

II. İNFAZ HÂKİMLİĞİ................................................................................169

a. İnfaz Hâkimliklerinin Kuruluşu ...........................................................172

b. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri ..........................................................173

c. İnfaz Hâkimliklerinin Nitelikleri ve Atamaları....................................185

d. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü....................................................186

e. İnfaz Hâkimliğince Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar .........................187

III.İNFAZ SAVCILIĞI .................................................................................188

IV. İNFAZ TALEPLERİ ve UYGULAMALARI.........................................191

a. İçtimai Talepler ....................................................................................191

b. Koşullu Salıverme Talepleri.................................................................192

c. Koşullu Salıvermenin (Şartla Tahliyenin) Geri Alınması ....................193

d. Denetimli Serbestlik Şartının Değerlendirilmesi.................................193

e. İnfazın Ertelenmesi İşlemlerine İtiraz..................................................194

f. Ölüm Nedeniyle Ortadan Kaldırma......................................................194

g. Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade Talebi...............................................194

h. Denetim Serbestlik Şartıyla Tahliye Kararının Kaldırılması ...............195

i. Diğer Talepler - (Hazineye irat kaydı, taburculuk kararı vb.)...............195

j. Erteli (Tecilli) Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfazı (TCK 51/7).....196

k. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Kararının Onanması ...................196

l. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade Kararının Onanması......................197

m. İdari ve Gözlem Kurulu Kararlarına İtiraz .........................................197

n. Denetim Serbestlikten Yararlanma.......................................................197

o. Disiplin Cezasının Yasal Kaldırılma Tarihinin Belirlenmesi...............198

p. Dışarıyla İlişki Talepleri.......................................................................198

q. Ziyaretçi Listesinde Değişiklik Talebi .................................................198

r. Diğer Talepler .......................................................................................199

s. Disiplin Kurulu Kararına İtiraz ............................................................199

t. Disiplin Cezasının Onanması................................................................199

xvi İçindekiler

u. Mektup Okuma Komisyonu Kararlarına İtiraz ....................................200

v. Eğitim Kuruluna İtiraz .........................................................................200

w.Dönem Değerlendirme Kararına İtiraz.................................................200

x. Mahsup.................................................................................................200

y. Müddetnameye (Süre Belgesine) İtiraz................................................201

z. Müddetnamenin Hesaplanması ............................................................203

aa. Özel İnfaz Usulünden Yararlanma Talepleri ...................................204

ab. 5275 Sayılı Yasada Koşullu Salıvermeye Esas Alınan Üst Sınırlar...205

ac. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Kararına İtiraz ............207

ad. Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi ...............................................207

V. KANUNLAR, KARARLAR, TÜZÜKLER.............................................208

a. 1929 Tarihli 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu .............208

b.1939 Tarihli 3713 Sayılı Hatay Vilayetinde Adli Kanunların Tatbik

Şekline ve İlamların İnfazı Tarzına Dair Kanun ...................................210

c. 1965 Tarihli 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun..................212

d. 1967 Tarihli Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifleri Yönetimine ve

Cezaların İnfazına Dair Tüzük .............................................................230

e. 2001 Tarihli 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu...............................301

f. 2001 Tarihli HSK’nın 825 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun (4675

 Sayılı) 2’inci Maddesine Göre İnfaz Hâkimliği Kurulacak Yerler ile

Geçici Birinci Maddeye Göre Bu Yerlere Atama Yapılıncaya Kadar

İnfaz Hâkimliği Görevini Yürütecek Hâkimlerin Belirlenmesine

Dair Kararı ...........................................................................................308

g. 2001 Tarihli 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

İzleme Kurulları Kanunu .....................................................................310

h. 2004 Tarihli 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun ..................................................................................315

i. 2020 Tarihli 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun ...................................................................................404

KAYNAKLAR .............................................................................................429


İnfaz hukuku ceza ve güvenlik tedbirlerinin nasıl yerine getirileceğini gösteren bir hukuk dalıdır. İnfaz hukuku örneğin; disiplin ceza hukukundan bağımsız bir hukuk dalıdır ve infaz hukukunda kural infaza ilişkin hususların kazanılmış hak teşkil etmemesidir. Ayrıca; ayrımcılık yapılmaması ve cezanın insan onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi temel ilkeler olarak kabul edilmiştir (CGTİHK m.2/1-2). Günümüz infaz hukukunda, ceza ve güvenlik tedbirlerinin temel amaçları arasında; suçun önlenmesi, hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, hükümlüyü üretken hale getirmek, hükümlünün kanunlara nizama ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak olarak sayılmıştır (CGTİHK m.3). İnsanlık tarihi boyunca günümüz modern infaz anlayışının ve uygulamasının toplumlara ve yönetim anlayışlarına kabul ettirilmesi hiç de kolay olmamıştır. Bu zorluklar ve infaz yöntem ve biçimleri ayrıntılarıyla bu kitapta yer almıştır. Bir solukta okunacak eserimizin, geçmişten bu güne insana verilen değer ve anlayışların, hukukun gelişmesi ve bir takım anlayışların değişmesine kadar geçen zaman içinde, infazın insafsızlaştığı dönemlerin acımasızlıklarını da hissedebileceksiniz. Günümüzde hükümlüler çoğu modern binalarda olmak üzere, ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyici tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulmaktadırlar. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygılı biçimde maddi ve manevi koşullar içinde çektirilmektedir. Ancak anayasal haklarından bazıları infaz yasalarına uygun biçimde kısıtlanabilecek yani, kanunilik ve hukuka uygunluk esas alınacaktır. Eserimizin hazırlanmasında basım ve yayımında emeği geçenlere teşekkürlerimizi borç biliriz. Konuya ilgi duyanlara, özellikle tarih araştırma ve inceleme yapanlara ve tüm hukuk camiasına yararlı olması dileğiyle.

Goebel, Julius, Jr. 1971 Antecedents and Beginnings to 1801. Volume 1 of 

The Oliver Wendell Holmes Devise History of the Supreme Court of the United 

States. New York: Macmillan.

-Lewellyn, Karl N. 1960 The Common Law Tradition: Deciding Appeals. 

Boston: Little, Brown.

-Plucknett, Theodore F. T. (1929) 1956 A Concise History of the Common 

Law. Boston: Little, Brown.

-Tribe, Laurence H. 1978 American Constitutional Law. Mineola, N.Y.: 

Foundation Press.

-Schabas, William (2002). The Abolition of the Death Penalty in International Law. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81491-1.

-Robert. “Greece, A History of Ancient Greece, Draco and Solon Laws”. 

History-world.org. Archived from the original on 21 October 2010. Retrieved 23 

August 2010.

-Shumway, Edgar S. (1901). “Freedom and Slavery in Roman Law”. The 

American Law Register (1898-1907). 49 (11): 636–653. doi:10.2307/3306244. 

JSTOR 3306244.

-Mark Jones; Peter Johnstone (22 July 2011). History of Criminal Justice. 

Routledge. pp. 150–. ISBN 978-1-4377-3491-1.

-Leigh B. Bienen (201). Murder and Its Consequences: Essays on Capital 

Punishment in America (2 ed.). Northwestern University Press. p. 143. ISBN 

978-0-8101-2697-8.

-Michael H. Tonry (2000). The Handbook of Crime & Punishment. Oxford 

University Press. p. 3. ISBN 978-0-19-514060-6.

-Butler, Ryden; Nyhan, Brendan; Montgomery, Jacob M.; Torres, Michelle (1 January 2018). “Revisiting white backlash: Does race affect death penalty opinion?”. Research & Politics. 5 (1): 2053168017751250. 

doi:10.1177/2053168017751250. ISSN 2053-1680.

-Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri

430 İnfaz Hukuku Tarihi

-Acar, İ. (2001) Osmanlı Kanunnameleri ve İslam Ceza Hukuku (1), D.E.Ü 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı XIII-XIV, 53-68

-Adak, U. (2006) XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Aydın Vilayeti’ndeki Hapishaneler, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir: Ege Üniversitesi

-“Adalet Bakanlığı’nın Cezaevlerine İlişkin Raporu”, 19 Haziran 2012, http://

www.haberciniz.biz/adalet-bakanliginin-cezaevlerine-iliskin-raporu-1504762h.

htm

-Akagündüz, A. (2006) Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı

-Akbaş, M. (2011) Mamak Kitabı-Biz Bir Orduya Kafa Tuttuk Arkadaş, Ankara, Ayizi Kitap

-Akın, H. (2011), Osmanlı Devleti’nde Hapishane Islahatına Dair 1893 Tarihli Bir Nizamname Önerisi, History Studies, Volume3/3 2011, 23-36, http://

www.historystudies.net/Makaleler/1772422551_2-Hatice%20Ak%C4%B1n.pdf

-Avcı, M. (2012) Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Konya, Mimoza Yayıncılık

-Aydemir, Ş.S. (1995) Suyu Arayan Adam, İstanbul: Remzi Kitabevi

-Belli, S. (1994), Boşuna Mı Çiğnedik?, İstanbul, Belge Yayınları

-Bozarslan, M. E. (1974) İçeridekiler ve Dışarıdakiler, İstanbul, Koral Yayınları

-Bölügiray, N. (1996) Anarşi ve Terör Nasıl Önlenir, İstanbul, Tekin Yayınevi

-Bölügiray, N. (2001) Sokaktaki Asker – Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 

Eylül Anıları, İstanbul, Tekin Yayınevi

-Bölügiray, N. (2002) Sokaktaki Askerin Dönüşü – 12 Eylül Yönetimi Dönemi, İstanbul, Tekin Yayınevi

-Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi El Kitabı (2011), Ankara, Ankara Açık Ceza 

İnfaz Kurumu Matbaası

-Çalışlar, O. (2010), Mamak Askeri Cezaevi-Anılar 1971-1980, İstanbul, 

Everest Yayınları

İnfaz Hukuku Tarihi 431

-Çatma, E. (1996) Zonguldak Madenlerinde Hükümlü İşçiler, Ankara, Maden Sen Zonguldak Şubesi Yayın No:1

-Çayır, R. (2006) Mamak Mahpushanesi, Ankara, Elips Kitap

-Çetinkaya, H. (1989) Kanlı Sürgün-Aydın Cezaevi Direnişi, İstanbul, Boyut 

Yayıncılık

-Çolak, H. ve Altun, U. (2008) Tarihi ve Kronolojik Perspektifte Ceza İnfaz 

Kurumları, Adalet, sayı 31, Mayıs 2008, 2-25, http://www.yayin.adalet.gov.tr/

dergi/31say%C4%B1.pdf

-Değer, M. (2008) ”Diyarbakır Zindanı 4”, 20 Aralık 2008, http://www.diyarbakirzindani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=34

-Demirbaş, T. (2008) İnfaz Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık

-Dinamo, H.İ. (2007), Musa’nın Mapusanesi, İstanbul, Tekin Yayınevi

-Doğan, F. K. (2010) Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, Legal Yayıncılık, İstanbul

-Erim, N. (1984) Osmanlı İmparatorluğu’nda Kalebentlik Cezası ve Suçların 

Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme, Osmanlı Araştırmaları Dergisi IV, 79-88

-Erim, N. (2002) 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kürek Cezası, 

IX. İnternational Congres Of Economic And Social History Of Turkey, 20-23 

August 2002, Türk Tarih Kurumu, 179-188

-Foucault, M. (2005b) Büyük Kapatılma, çev: Işık Ergüden-Ferda Keskin, 

İstanbul, Ayrıntı Yayınları

-Foucault, M. (2006) Hapishanenin Doğuşu, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul, İmge Kitabevi

-Gönen, Y. S. (2010) Osmanlı İmparatorluğunda Hapishaneleri İyileştirme 

Girişimi – 1917 Yılı, Hapishane Kitabı, (editörler) E. G. Naskali ve H. O. Altun, 

İstanbul, Kitabevi, 173-184

-Gönüllü, A. R. (2011), Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Isparta Hapishanesi (1867-1920), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, 

349-392

-Heyd, U. (1969/1983) Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şeriat, çev: 

Selahaddin Eroğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 22, 633- 

652

432 İnfaz Hukuku Tarihi

-Hülagu, M. (1996) İslam Hukukunda Hapis Cezası, Kayseri, Rey Yayıncılık

-Karaca, A. (2010) XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Fahişe Hatunlara Uygulanan Cezalar: Hapis ve Sürgün, Hapishane Kitabı, (editörler) E. G. Naskali ve 

H. O. Altun, İstanbul, Kitabevi, 152-163

-Kemal, O. (2000), Nazım Hikmet’le 3,5 Yıl, İstanbul, Tekin Yayınevi

-Kıyafet, H. (1989), Mahpus Yılmaz Güney, İstanbul, Akyüz Yayınları

-Kukul, S. (1998), Bir Direniş Odağı Metris-Metris Tarihi, İstanbul, Yar Yayınları

-Makal, A. (2006) Zonguldak ve Türkiye Toplumsal Tarihinin Acı Bir Deneyimi Olarak “İş Mükellefiyeti”, Zonguldak Kent Tarihi ’05 Bienali Bildiriler 

Kitabı

-Mavioğlu, E. (2006) Asılmayıp Beslenenler – Bir 12 Eylül Hesaplaşması, 

İstanbul, İthaki Yayınları

-Mengüç, A. R. (1968) Ceza İnfaz Hukuku ve İnfaz Müesseseleri, İstanbul, 

Cezaevi Matbaası

-Özkul, A. H. (2010) XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs’ta Kalebentler ve 

Cezirebentler, Hapishane Kitabı, (editörler) E. G. Naskali ve H. O. Altun, İstanbul, Kitabevi, 130-143

-Özteken, Ö. (2010) Türkçede “Mahpus” ve “Hapishane”, Hapishane Kitabı, 

(editörler) E. G. Naskali ve H. O. Altun, İstanbul, Kitabevi, 607-620

-Öztürk, Ş. (2004) Türkiye Solunun Hapishane Tarihi, İstanbul, Yar Yayınları

-Sağlam, M.Y. (2003a) Ceza İnfaz Kurumları Mimarisi ve Türk İnfaz Sisteminde Mimari Özellikler, Adalet, Sayı 14, Ocak 2003

-Sağlam, M.Y. (2003b) Türk İnfaz Sisteminde Ceza İnfaz Kurumları, Ankara, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

-Saner, Y. (2007) Osmanlı’da Yüzlerce Yıl Süren Cezalandırma ve Korkutma Refleksi: Prangaya Vurma, Osmanlı’da Asayiş Suç ve Ceza, (der) N. Levy ve 

A. Toumarkine, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 163-190

-Siyasi Tutsaklar Ne İstiyor (2000), İstanbul, Boran Yayınevi

-Şamil İslam Ansiklopedisi (1990), İstanbul, Şamil Yayınları, http://www.

sevde.de/islam_Ans/islam_ans.htm

İnfaz Hukuku Tarihi 433

-Şen, H. (2007) Osmanlı’da Hapishane Mefhumu, Osmanlı’da Asayiş Suç 

ve Ceza, (der) N. Levy ve A. Toumarkine, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

200-212

-Şen, Ö. (2007) Osmanlı’da Mahkûm Olmak, İstanbul, Kapı Yayınları

-Şentop, M. (2004) Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, İstanbul

-Tekin, S. (2010) Osmanlı’da Kadın ve Kadın Hapishaneleri, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 29, Sayı 47, 83-102

-Tekin, S. ve Özkes, S. (2008), Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Hapishane Sorunu, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII/16-17, Bahar-Güz 

2008, 187-201

-Türk İnfaz Sistemi ve Islah Kurumları (1969), Ankara Yarı Açık Cezaevi 

Matbaası

-Yaşadığımız Vatan, 23 Ekim 2000, sayı 1 http://www.ozgurluk.org/kitaplik/

webarsiv/vatan/vatan_arsiv/index01-1.html, 25 Temmuz 2010

-Yetkin, F., Tanboğa, M. (1993), Dörtlerin Gecesi, Ankara, Yurt Kitap Yayın

-Yıldız, G. (2012) Mapusane-Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 

(1839-1908), İstanbul, Kitabevi

-Ahmed Salahattin, Tarih-i Kanun-ı Ceza, İstişare Ceridesi, 19 Mart 1324 

No: 27 s. 75.

-Krş: Taner, Tahir, Ceza Hukuku, Istanbul 1949, s. 2, Artuk, Emin, Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 1983 s. 15.

-Örneğin bkz. Kanuni Sultan Süleyman Han-ı Evvel Kanunnamesi, Serkiz 

Karakoç, Külliyat-ı Kavanin, Dosya No: 1 Metin No: 6091 (Türk Tarih Kurumu 

Kütüphanesi, Yazma).

-Mecelle, Md. 1.

-Taner, age, s. 149-150, ayrıca bkz. Artuk, age, s. 72.

-Hukuk-ı Aile Kararnamesi Mazbatası, Ceride-i Adliye, Ynl, 2, s. 950-951, 

Âlûsî, Mahmut, Ruhu’l-Maânı, Beyrut, e. 28, s. 20-22. Aksi fikir için bkz Köprülü, M. Fuad, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 1977, s. 303-311, Barkan, Ö.L. 

İslam Ansiklopedisi, Kanunname md.

434 İnfaz Hukuku Tarihi

-Kantar, Baha, Ceza Hukuku, Ankara 1937, s. 69, Artuk, age, 68.

-Ceza Kanunnamesi, KK, Dosya No: ı Metin No: 6091, ikinci Fasıl, ayrıca 

Bkz. Udch, Abdiilkadir, Et-Teşriü’l-Cinaiyyi’l-lslami, Beyrut, e. II, s. 421 vd.

-267/1851 tarihli Kanun-ıCedid Mukaddimesi, Karakoç, KK. Dosya No: 5, 

Metin No: 997, Atik Mecmua-i Kavanin ve Nizamat, Sene 1267 s. 128.

-Kantar, age, s. 74 vd. Taner, age, s. 149-150, ayrıca bkz. Tanzimat Devrinde 

Ceza Hukuku, Tanzimat I, İstanbul 1940, s. 221-232, Artuk, age, 72-73.

-Ahmed Salahattin, age, İC, No: 27 s. 78-79, Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1974, C. I, s. 166-168.

-El-Eşkar, Ömer Süleyman, Eş-Şcriatü’l-tlabiyyeli’l-Kavani’l-Cahiliyye, 

El-Kuvait 1983, s. 64-65.

-Akgündüz, Ahmet, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, 6. kitap (Düstur I.T.C.I, s. 537 vd. ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dosya Usulü No: 

65/1-3 den naklen).

-Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dosya No: 65/1-3 Akgündüz, 

age, 6. Kitap.

-Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Dosya Usulü, 65-1/3. 15 Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi, Dosya Usulü, 65-1/3.

-Ayrıca: Bkz. Ebül-ülâ Mardin. Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet 

Paşa, s. 45 vd...

-BOA. Dosya l sulu, No: 65/ 1-3. Men’-i Irtikâb Kanunnamesi Esbab-ı Mucibe MazbatasıVrk. 3/A.

-BOA, Dosya No: 65/1-3.

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Men’-i Irtikâb Kanunnamesi Esbab-ı Mucibe 

Mazbatası Vrk. 5/B, son bend.

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Men’-i irtikâb Kanunnamesi, son varak.

-Arazi Kanunname-i Hümayunu için bkz. Akgündüz, age, 4. Kilap.

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Men’-i İrtikâb Kan unnamcsi Esbab-ı Mucibe 

Mazbatası.

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Men’-i Irtikâb Kanunnamesi Meclis Mazbatası.

İnfaz Hukuku Tarihi 435

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Sadaret Tezkeresi.

-BOA, Dosya No: 65/1-3, Sadaret Tezkeresi.

-Bkz. BOA, Dosya Usulü No: 65/1-3, sözügçen mazbatalar.

-Geniş bilgi için bkz. Akgündüz, age, 6. Kitap, Karaman, age, I /164, Artuk, 

age, 69-70.

-Karakoç, Scrkiz, Külliyat-ı Kavanin, Dosya 5, Metin No: 993 s. 1 

-Karakoç, Kül, Kav, Dosya: 7, Metin No: 997, Akgündûz, age, 6. Kitap.

-Kanun-ı Cedid, Md. 1/15, 2/5, 3/13, Krş, Karaman, age, 1/165-166.

-274 tarihli Ceza Kanunu, Mazbatası, BOA. Dosya No: 65/1-3.

-Karaman, 1/166-167.<br> 33a Ebül-Ula, age, 45.<br> 33b Bkz. 

BOA, Dosya Usulü No. 65/1-3, Mazbatalar.<br> 33c Ebül-Ula, age, s. 45-

46.

-Madde, 1 (Düs, I.I C.I. s. 537).

-Ceza Kanunnamc-i Hümayunu, Düs. I.I. C.I, s. 

-Ebül-Üla, age, s. 229. vd. Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda 

İSTİNAF ve Tekrar Kabûlü Sorunu, İstanbul 1979. s. 35 vd.

-Düs. I.T.I. C. s. 325 vd.

-Mad. 2, (Düs. I.T.C.I, s. 325).

-Düs. I.T.C.I, s. 328-342.

-Mahakim-i Nizamiye Hak. Niz. Md: 4 (Düs. I.T.C.I. s. 353).

-Mahakim-i Şcr’iyc Nizamnamesi, Md, 31-32 (Düs. I.T.C.I. s. 307-308).

-Kara koç, Külliyat-ı Kavanin, Dosya No: 10, Metin No: 3584.

-Ömer Hilmi, age, s. 77, ayrıca Krş. Artuk, age, s. 72 (Nord, Erich, Das türkisehe Strafgesetzbuch vom 28. Zilhidce 1274 (9 August 1858), Berlin s. 53 Dn. 3 

den naklen). Bu iki tabirden tetkikat-ı nizamiye kanuni soruşturmayı, mürafaayı 

şer’iye ise şcr’i yargılamayı ifade etmektedir.

-Ceride-i Mahakim, No: 87, s. 1262-1264.

-Ceride-i Mahakim, No: 96, s. 1339-1330.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar