İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İfa

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Esengül ASLİM
ISBN: 9786050509298
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Esengül ASLİM
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 132

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR 

GİRİŞ ...................................................................................................................... 13

BİRİNCİ BÖLÜM 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

I. Sözleşme.......................................................................................................... 17 

1. Sözleşme Kavramı .................................................................................. 17 

2. Sözleşmenin Kurulması .......................................................................... 18 

3. Sözleşmenin Geçerliliği .......................................................................... 19 

II. Eser Sözleşmesi .............................................................................................. 21 

1. Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Kapsamı ................................................. 21 

2. Eser Sözleşmesinin Unsurları.................................................................. 23 

3. Eser Sözleşmesinin Tarafları................................................................... 28 

4. Eser Sözleşmesinin Şekli ........................................................................ 29 

5. Eser Sözleşmesinin Hukuki Niteliği........................................................ 30 

III. İnşaat Sözleşmesi ........................................................................................... 32 

1. Tanımı ve Kapsamı ................................................................................. 32 

2. Hukuki Niteliği ....................................................................................... 34 

A. Tam İki Tarafa Borç Yüklemesi........................................................ 34 

B. Ani Edimli Sözleşme Olması ............................................................ 35 

3. Unsurları.................................................................................................. 37 

A. Eseri (İnşaat) Meydana Getirme........................................................ 37 

B. Bedel.................................................................................................. 38 

C. Sözleşmenin Taraflarının Anlaşması................................................. 40 

8 İçindekiler 

4. Tarafları ...................................................................................................41 

A. Yüklenicinin (Müteahhidin) Yükümlülükleri.....................................42 

B. İş Sahibinin Yükümlülükleri ..............................................................44 

İKİNCİ BÖLÜM

BORÇLARIN İFASI 

I. İfa Kavramı.....................................................................................................45 

1. İfanın Hukuki Niteliği..............................................................................46 

2. İfanın Tarzı ..............................................................................................47 

A. İfanın Konusu.....................................................................................47 

a. İfa Yerine Geçen Edim.................................................................48 

b. İfa Amacıyla Yapılan Edim..........................................................49 

B. İfanın Tarafları ...................................................................................50 

a. İfada Bulunacak Kişi ....................................................................50 

b. İfa Yapılacak Kişi.........................................................................51 

C. İfanın Yeri..........................................................................................51 

D. İfanın Zamanı.....................................................................................53 

II. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNİN İHLALİ.................55 

1. Genel Olarak............................................................................................55 

2. İhlalin Çeşitleri ........................................................................................55 

A. Kusurlu İfa İmkânsızlığı.....................................................................55 

B. Borçlu Temerrüdü ..............................................................................57 

C. Gereği Gibi İfa Etmeme .....................................................................59 

a. Kötü İfa.........................................................................................60 

b. Yan Edim Yükümlülüklerinin İhlali.............................................61 

D. Bağımsız Yapmama Borçlarının İhlali...............................................62 

E. Borçlunun Vaktinden Önce İfadan Açıkça Kaçınması.......................63 

İçindekiler 9 

III. BORÇ İLİŞKİSİNİN İFA EDİLMEMESİ.................................................. 63 

1. Genel Olarak ........................................................................................... 63 

2. Borç İlişkisinin İfa Edilmemesinin Sonuçları ......................................... 64 

A. Aynen İfa........................................................................................... 64 

a. İfa Davası..................................................................................... 64 

b. Cebri İcra ..................................................................................... 65 

B. Tazminat Davası................................................................................ 65 

C. Sözleşmeden Dönme ......................................................................... 66 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EKSİK İFA 

I. Eksik İfa Kavramı ......................................................................................... 67 

1. Eksik İfa .................................................................................................. 67 

A. Eksik İfanın Hesabı ........................................................................... 68 

B. Ortak Yerlerdeki Eksik İfa ................................................................ 70 

C. Eksik İfa Bedelinden Yüklenicinin Sorumlu Olması......................... 71 

D. Eksik İfadan Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğunun Sınırı................ 73 

2. Eksik Eserlerin Teslimi ........................................................................... 74 

A. Eksik Eserin Teslim Edilip Edilemeyeceği Meselesi ........................ 74 

B. Eksik İfa Halinde Eserde Yer Alan Eksikliklerin Tabi Olacağı

Hükümler........................................................................................... 77 

a. Ayıba Dair Hükümlerin Uygulanması ......................................... 77 

b. Genel Hükümlerin Uygulanması ................................................. 78 

C. Eksik İfa Olmasına Rağmen Eserin Teslim Edildiği Hallerde İş

Sahibinin Sahip Olacağı Haklar......................................................... 81 

a. Aynen İfa ve Zararın Tazminini Talep Hakkı.............................. 81 

b. Bedelin İndirilmesi ve Zararın Tazminini Talep Hakkı............... 82 

c. İş sahibinin ödemezlik def’ini kullanma hakkı ............................ 86 

d. Nama İfa ...................................................................................... 87 

10 İçindekiler 

II. Eksik İfa Kavramının Diğer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması.........89 

1. Gereği Gibi Olmayan İfa ile Eksik İfa Ayrımı.........................................90 

2. Eksik İfa ile Ayıplı İfa Ayrımı.................................................................92 

A. Ayıp Kavramı.....................................................................................92 

a. Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerin Bulunmaması.................94 

b. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması................................................96 

B. Ayıbın Çeşitleri ..................................................................................96 

a. Açık-Gizli Ayıp............................................................................97 

b. Önemli-Önemsiz Ayıp................................................................100 

c. Asli-Tali Ayıp.............................................................................100 

d. Maddi-Hukuki Ayıp ...................................................................101 

C. Ayıp Halinde Sahip Olunan Haklar..................................................102 

a. Sözleşmeden Dönme Hakkı........................................................102 

b. Bedelin İndirilmesini İsteme Hakkı............................................106 

c. Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı............................................109 

d. Tazminat Hakkı ..........................................................................110 

D. Eksik İfa ile Ayıplı İfa Arasındaki Farklar.......................................111 

III. Eksik İfa Kavramı Bakımından Tartışmalı Olan Haller..........................116 

1. Yüz Ölçümü Eksikliği ...........................................................................116 

2. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alınmaması .........................................118 

3. Bağımsız Bölümlerdeki Eksiklikler.......................................................121 

4. Ortak Yerlerdeki Eksiklikler..................................................................121 

SONUÇ ..................................................................................................................123

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, 10. Baskı, Konya 2017 

Akıntürk, Turgut/Karaman Ateş, Derya: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, 26. Baskı, İstanbul 2017 

Akkanat, Halil: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat, Prof. Dr. 

Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006 

Aksoy Dursun, Sanem, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik iş

Kavramı ve Kavramın Ayıplı İşten Farkları, Legal Hukuk Dergisi, 

Mayıs 2011 

Akyol, Şener: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I, İstanbul 1995 

Altaş, Hüseyin: Eserin Teslimden Önce Telef Olması, 1. Baskı, Ankara 

2002 

Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 3, 1. Baskı, İstanbul 2017 

Aral, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, 1. Baskı, Ankara 2011 

Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara 2012 

Avcı, Ali: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm alan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumları, Ankara 2015 

Ayan, Serkan: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, 1. Baskı, 

Ankara 2008 

Aydemir, Efrail: Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku. 2.Baskı. Ankara 2012 

Ayhan Uçar: İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003 

Barlas, Nami: Adî Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Baskı, 

İstanbul 2016 

Baygın, Cem: Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi 

Olduğu Hükümler, İstanbul 1999 

128 Kaynakça 

Burcuoğlu, Haluk: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin 

Uyulması Gereken Süreler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına 

Armağan, Ankara 1990 

Büyükay, Yusuf: Eser Sözleşmesi. 2. Baskı. Ankara 2014 

Dayınlarlı, Kemal: İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü 

(Hüküm ve Sonuçları), 4. Baskı, Ankara 2008 

Duman, İlker Hasan: İnşaat Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2018 

Dural, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul 1976 

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara 2020 

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2020 

Eren, Fikret: “İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, Yönetici-İşletmeci Mühendis 

ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara 1996 (Müteahhidin Borçları) 

Eren, Fikret: İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara 1996 (İnşaat Sözleşmeleri) 

Ergezen, Muaz: İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme 

Hakkı, Ankara 2007 

Erman, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Erman, Arsa Payı) 

Erman, Hasan: İstisna Sözleşmelerinde Beklenilmeyen Haller, İstanbul 

1979, (Kısaltılmışı: Erman, Beklenilmeyen) 

Ertaş, Şeref: “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçların 

Devri”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001 

Erten, M. Ali: Borçlar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında KHK Açısından 

Türk Hukukunda Yapıların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk, Ankara 2000 

Esener, Turhan: Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1956 

Gökyayla, Emre: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009 

Kaynakça 129 

Gümüş, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.2, 3. Bası, 

İstanbul 2014 

Gündoğdu, Fatih: Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve 

Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014, 1. Baskı

Günel, Mustafa Cahit: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa 

Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni İle Sahip Olduğu Haklar, Prof. Dr. 

Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004 

Gürpınar, Damla: Eser Sözleşmesinde Ücretin Arttırılması ve Eksiltilmesi, 

Güncel Yayınevi, İzmir 2006 

Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Baskı, İstanbul 2012 

Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku 

Özel Bölümü, İstanbul 1992 

İnan, Ali Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, Ankara 1984 

İnal, H. Tamer: Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih, 6.Baskı, İstanbul 2017 

Kalpsüz, Turgut: Ticari Satışta İfa Mahalli, 1. Baskı, Ankara 1960 

Kaneti, Selim: Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 1962 

Karahasan, Mustafa Reşit: İnşaat İmar İhale Hukuku, C. 2, İstanbul 1997 

Karahasan, Mustafa Reşit: Sorumluluk Hukuku, Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, Genişletilmiş 6. Bası, İstanbul 2003 (Kısaltılmışı: Sorumluluk Hukuku) 

Karadaş, İ. İzzet: Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 3. Baskı, Ankara 2013 

Kamber, Kemal: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin 

Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, C.24, S.3, Temmuz, 1998 

Kaplan, İbrahim: İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme 

Borcu Ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, Ankara 1996, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü 

Kocaağa, Köksal: Müteahhidin İşe Devamı Esnasında Özen Yükümünü 

İhlal Ederek Eseri Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Halinde İş Sahibinin BK.m.358/II uyarınca Sahip Olduğu Haklar, DEÜHFD, C.6, Sayı 1, s.177-201 

Kocaağa, Köksal: İnşaat Sözleşmesi. Ankara 2014 (Kocaağa, İnşaat) 

130 Kaynakça 

Koçhisarlıoğlu, Cengiz: Karine ve Borçlar Kanunun 96. maddesindeki Kusur Karinesi, Yargıtay Dergisi, Cilt 10, S.3 

Kostakoğlu, Cengiz: İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 10. Baskı, İstanbul 2017 

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara 

2020 

Kırmızı, Mustafa: Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 

Açıklamalı – İçtihatlı, Ankara 2018 

Kurt, Leyla Müjde: Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012 

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 40. Baskı, Ankara 2014 

Kürşat, Zekeriya: İmkansızlığın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, s. 751-778 

Nomer, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, İstanbul 

2018 

Oğuzman, Mustafa Kemal, Öz Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Cilt 1, Gözden Geçirilmiş 15. Bası, İstanbul, 2017

Öz, M. Turgut: İş Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 1989, (Kısaltılmışı: Dönme) 

Öz, M. Turgut: İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2013, (Kısaltılmışı: İnşaat Sözleşmesi) 

Ozanoğlu, Hasan Seçkin: “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezaî şart (Gecikme Cezası) Kayıtları” GÜHFD, 

Ankara, Haziran-Aralık 1999, Cilt 3, Sayı 1- 2 

Reisoğlu, Sefa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, İstanbul 2006 

Seliçi, Özer: Borçlar Kanununa göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, 1. Baskı, İstanbul 1977 (Sürekli Borç) 

Seliçi, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 

1978 (Müteahhidin Sorumluluğu) 

Kaynakça 131 

Serozan, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, İstanbul 2007 (Kısaltılmışı: 

Dönme) 

Serozan, Rona: Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku, İÜHFM, Cilt LVIII, 

Sayı 1, İstanbul 2002 (Kısaltılmışı: İfa Engelleri) 

Serozan, Rona: “Culpa İn Contrahendo”, “Akdin Müsbet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: 

Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, İstanbul Üniversitesi 

Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi 2. Yıl 2011, s. 108-129 (Kısaltılmışı: Bağımsız Borç) 

Şahiniz, Cevdet Salih: Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik ifa (Eksik 

İş) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, İstanbul 2014 

Şekerci, Ersin: “İmar Hukukunda Yapı İzni”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2, S.2, İzmir 1981 

Şenocak, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, 1. 

Baskı, Ankara 2002, (Kısaltılmışı: Ayıbın Giderilmesi) 

Şenocak, Zarife: Borçlunun İfa Yardımcılarından Sorumluluğu, Ankara 

1995 (Kısaltılmışı: İfa Yardımcıları) 

Sütçü, Nezih: Uygulama ve Teoride tüm Yönleriyle Kat Karşılığı İnşaat 

Yapım Sözleşmesi, Cilt 1, Ankara 2016 

Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt 1-2, 5.Baskı, 

Ankara 2010 

Tandoğan, Haluk: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961 

Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar Hukuku, İstanbul 1979 

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Serpil: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993 

Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, I, Genel hükümler, 6. Bası, İstanbul 1976 

Turanboy, Asuman: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2005, (Kısaltılmışı: Ticari İşletme Hukuku) 

Turanboy, Asuman: “Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden 

Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti”, 

AÜHFD, Y.1989-1990, C.41, S.1-4, s.157-158, (Kısaltılmışı: Müteahhidin Mesuliyeti) 

132 Kaynakça 

Turan, Şahin: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012 

Uçar, Ayhan: İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül 

Borcu, 1. Baskı, Ankara 2003 

Yavuz, Nihat: Yeni ve Eski Türk Borçlar Kanununa Göre Eser ve Hizmet 

Sözleşmeleri, 1. Baskı, Ankara 2011 

Yener, Mehmet Deniz: “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı

Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları”, EÜHFD, C.4, S.1 

Zevkliler, Aydın: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 2004 

Zevkliler, Aydın./ Ertaş, Şeref/ Havutçu, Ayşe: Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, 2. Baskı, Ankara 2013 

Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 

11. Bası, Ankara 2010 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.