Türk Borçlar Kanunu ve FIDIC Kırmızı Kitap Uyarınca

İnşaat Sözleşmelerinde Süre Uzatım Halleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Özge EKEN
ISBN: 9789750268557
252,00 TL 280,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özge EKEN
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 156

İnşaat sözleşmeleri, yüklenicinin bir inşaat meydana getirme, iş sahibinin ise bu inşaat karşılığında bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. İş sahibi inşaat konusu yapıyı bir an önce kullanmak, yüklenici ise işi bitirip bir an önce sözleşme bedeline hak kazanmak istediğinden inşaat sözleşmelerinde süre kavramı önem arz eden bir kavramdır.

İnşaat işinin karmaşık yapısından kaynaklı olarak, taraflar sözleşmenin ifası aşamasında başlangıçta hesaba katmadıkları birçok olayla karşılaşabilmektedir. Bu olaylar neticesinde yüklenicinin sözleşmede belirtilen teslim tarihine riayet edememesi sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu bağlamda kitapta; büyük hacimli yol, baraj, tünel vb. projelerde kullanılan sözleşmeler göz önünde bulundurularak, öncelikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre inşaat sözleşmeleri incelenmiş, daha sonra bu kanuna göre hangi hallerde yükleniciye cezasız süre uzatımı verilebileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında uluslararası platformda kabul görmüş ve büyük hacimli inşaat projelerinde sıkça kullanılan FIDIC tip sözleşmeleri incelenerek, FIDIC sözleşmeleri arasında en sık kullanılan Kırmızı Kitap özelinde süre uzatım halleri ele alınmıştır. Bu inceleme yapılırken sözleşmeye uygulanacak hukukun Türk hukuku olarak seçildiği hallerde, bunun sözleşmeye nasıl yansıyacağı incelenmiştir. Ayrıca sözleşme hükümlerinin Borçlar Kanunu'na paralellik gösterdiği ve Kanun'dan uzaklaştığı noktalara değinilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Türk Hukukuna Göre İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat Sözleşmelerinde Süre Uzatımı
Bir Organizasyon Olarak FIDIC ve Yayımladığı Sözleşmeler
FIDIC Kırmızı Kitap Kapsamında Süre Kavramı ve Süre Uzatımı Talep Edilebilecek Haller
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
1.1. TANIM  19
1.2. ÖZELLİKLERİ  21
1.2.1. Sonuç Sözleşmesidir  21
1.2.2. Tam İki Taraflıdır  21
1.2.3. Ani Edimlidir  22
1.2.4. İvazlıdır  24
1.2.5 Rızaidir  24
1.3. UNSURLARI  24
1.3.1. Bir Yapının Meydana Getirilmesi  25
1.3.1.1. Yapı Kavramı  25
1.3.1.2. Meydana Getirme Kavramı  26
1.3.2. Bedel  27
1.3.3. Taraflar Arasında Anlaşma  28
1.4. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  29
1.4.1. Yüklenici  29
1.4.2. İş Sahibi  30
1.5. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  31
1.6. TARAFLARIN BORÇLARI  32
1.6.1. Yüklenicinin Borçları  32
1.6.1.1. İşi Meydana Getirme Borcu  32
1.6.1.2. İşi Bizzat Yapma Borcu  32
1.6.1.3. İşi Sadakat ve Özenle Yapma Borcu  34
1.6.1.4. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu  35
1.6.1.5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu  36
1.6.1.5.1. İş Sahibinin, Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Muaccel Olmadan Sözleşmeden Dönme Hakkı (Borçlar Kanunu madde 473/1)  37
1.6.1.5.2. İş Sahibinin İş Bitmeden Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Olacağının Anlaşılması Halinde İşi Başkasına Yaptırma Hakkı (Borçlar Kanunu madde 473/2)  38
1.6.1.6. Teslim Borcu  38
1.6.1.7. İhbar Yükümlülüğü  39
1.6.1.8. Ayıptan Doğan Sorumluluk  40
1.6.1.8.1. Genel Olarak  40
1.6.1.8.2. İş Sahibinin Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti  41
1.6.1.8.3. İş Sahibinin Seçimlik Hakları  41
1.6.1.8.3.1. Sözleşmeden Dönme  41
1.6.1.8.3.2. Bedelde İndirim  42
1.6.1.8.3.3. Onarım  42
1.6.2. İş Sahibinin Borçları  43
1.6.2.1. Ücret Ödeme Borcu  43
1.6.2.1.1. Genel Olarak  43
1.6.2.1.2. Ücretin Türleri  43
1.6.2.1.2.1. Ücretin Belirsiz Olması  43
1.6.2.1.2.2. Ücretin Yaklaşık Olarak Belirlenmesi  43
1.6.2.1.2.3. Ücretin Götürü Olarak Belirlenmesi  44
1.6.2.1.3. Ücret Borcunun İfa Zamanı ve Zamanaşımı  45
1.6.2.2. Diğer Borçlar  46
1.7. ARA SONUÇ  46
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI
2.1. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TESLİM VE SÜRE KAVRAMLARI  49
2.1.1. Teslim  49
2.1.1.1. Genel Olarak Teslim Kavramı  49
2.1.1.2. İnşaat Sözleşmelerinde Teslim Kavramı  51
2.1.1.3. İspat Yükü  54
2.1.1.4. Teslimin Hukuki Sonuçları  54
2.1.2. Süre  55
2.1.2.1. Genel Olarak  55
2.1.2.2. Sürenin Taraflarca Belirlenmiş Olması  56
2.1.2.3. Sürenin Taraflarca Belirlenmemiş Olması  57
2.2. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI  58
2.2.1. Süre Uzatımının Sözleşme Hükmüne Dayanması  59
2.2.2. Sözleşmede Süre Uzatımına İlişkin Hüküm Bulunmaması  62
2.2.3. Süre Uzatımının Şartları  63
2.2.3.1. İnşaat Süresinin İşlemeye Başlamış Olması  63
2.2.3.2. İnşaatın Olağan Sürede Tamamlanarak Teslim Edilememesi  64
2.2.3.3. İnşaatın Olağan Sürede Tamamlanarak Teslim Edilememiş Olmasının İş Sahibinin Riziko Alanından veya Her İki Tarafın da Hakimiyet Alanına Girmeyen Hallerden Kaynaklanması  64
2.2.3.3.1. İş Sahibinin Riziko Alanından Kaynaklanan Başlıca Nedenler  65
2.2.3.3.1.1. İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi  66
2.2.3.3.1.2. İnşaatın Yapıldığı Arsadan, İş Sahibinin Talimatlarından Kaynaklanan Gecikmeler  67
2.2.3.3.1.3. Yer Tesliminde Meydana Gelen Gecikmeler  68
2.2.3.3.1.4. İş Sahibince Sağlanan Araç, Gereç ve Malzemelerden Kaynaklanan Gecikmeler  69
2.2.3.3.1.5. İş Sahibince Sağlanan Plan ve Projelerden Kaynaklanan Gecikmeler  69
2.2.3.3.2. Yüklenicinin İfadan Kaçınma Hakkının Olduğu Haller  69
2.2.3.3.2.1. İş Sahibinin Ara Ödemeleri Zamanında Yapmaması  69
2.2.3.3.2.2. İş Sahibinin İfa Güçsüzlüğüne Düşmesi  70
2.2.3.3.3. İş Değişikliği veya Ek İşler Yapılması  71
2.2.3.3.4. Her İki Tarafın da Hakimiyet Alanına Girmeyen Haller  73
2.2.3.4. Yüklenicinin İnşaatı Olağan Teslim Süresinde Tamamlama Yükümlülüğü Üstlenmiş Olmaması  76
2.2.3.5. Yüklenicinin İnşaatın Kararlaştırılan Sürede Teslim Edilemeyeceğinin İş Sahibine Bildirilmesi  78
2.3. TESLİM SÜRESİNİN NASIL VE NE KADAR UZAYACAĞI MESELESİ  80
2.4. SÜRE UZATIMINDA TARAFLARIN İSPAT YÜKÜ  81
2.5. ARA SONUÇ  81
Üçüncü Bölüm
BİR ORGANİZASYON OLARAK FIDIC VE
YAYIMLADIĞI SÖZLEŞMELER
3.1. FIDIC – FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS  85
3.2. FIDIC ÜYELİĞİ  87
3.3. FIDIC SÖZLEŞMELERİ  87
3.4. FIDIC SÖZLEŞME TÜRLERİ  90
3.4.1. Gökkuşağı Serisi  90
3.4.1.1. Kırmızı Kitap  90
3.4.1.2. Sarı Kitap  92
3.4.1.3. Gümüş Kitap  93
3.4.1.4. Altın Kitap  95
3.4.2. Diğer Kitaplar  96
3.4.2.1. Turuncu Kitap  96
3.4.2.2. Yeşil Kitap  97
3.4.2.3. Mavi–Yeşil Kitap  98
3.4.2.4. Beyaz Kitap  98
3.4.2.5. Joint–Venture (Consortium)  98
3.4.2.6. Sub–Consultancy  99
3.4.2.7. Lacivert Kitap  99
3.5. ARA SONUÇ  99
Dördüncü Bölüm
FIDIC KIRMIZI KİTAP KAPSAMINDA SÜRE KAVRAMI VE SÜRE UZATIMI TALEP EDİLEBİLECEK HALLER
4.1. FIDIC SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE VE TESLİM KAVRAMLARI  101
4.1.1. Süre Kavramı  101
4.1.1.1. İşe Zamanında Başlanması  101
4.1.1.2. İş Programı  103
4.1.2. Teslim Kavramı  104
4.1.2.1. Geçici Kabul  104
4.1.2.2. Kesin Kabul  107
4.2. SÜRE UZATIMI  109
4.3. FIDIC KIRMIZI KİTAP KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN SÜRE UZATIMI TALEP EDEBİLECEĞİ HALLER  112
4.3.1. Çizim veya Talimatların Yükleniciye Geç Verilmesi  112
4.3.2. Yüklenicinin İnşaat Alanına Girme Hakkının Tesisinin Gecikmesi  114
4.3.3. İnşaatın Konumlandırılmasına İlişkin Ölçüm Hataları  115
4.3.4. Öngörülemeyen Fiziksel Şartlar ile Karşılaşılması  116
4.3.5. Arkeolojik ve Jeolojik Bulgulara Rastlanılması  118
4.3.6. Testlere Bağlı Gecikmeler  119
4.3.7. Sözleşme Konusu İşte Değişiklik Yapılması  120
4.3.8. Nadiren Rastlanılan Olumsuz İklim Koşulları  122
4.3.9. Salgın Hastalık veya Hükümet Uygulamaları Nedeniyle İşgücü ve Mal Tedarikindeki Zorluklar  124
4.3.10. İş Sahibi veya Ona Bağlı Çalışanlardan ya da İş Sahibinin Diğer Yüklenicilerinden Kaynaklanan Gecikmeler  125
4.3.11. Devlet Organlarından Kaynaklanan Gecikmeler  126
4.3.12. İş Sahibinin İşi Askıya Alması  127
4.3.13. Tamamlanma Testlerinin Gecikmesi  128
4.3.14. Mevzuat Değişiklikleri  129
4.3.15. Yüklenicinin İşi Askıya Alması  130
4.3.16. İş Sahibinin Riskleri  131
4.3.17. Mücbir Sebep  132
4.4. SÜRE UZATIMI TALEBİNİN USULÜ  134
4.5. SÜRE UZATIMI TALEBİNİN REDDİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  136
4.6. UYGULANACAK HUKUKUN ETKİSİ  137
4.7. ARA SONUÇ  139
Sonuç  141
Kaynakça  145
Kavramlar Dizini  153
Yazarın Özgeçmişi  155

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.