İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdüne İlişkin Ceza Koşulu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İrem KAYINOĞLU ÖZDOĞAN
ISBN: 9786050510812
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İrem KAYINOĞLU ÖZDOĞAN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 257

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdüne İlişkin Ceza Koşulu

İrem KAYINOĞLU ÖZDOĞAN


Ceza koşulu, her iki taraf lehine ve her türlü borç ihlali durumu için kararlaştırılabilirse de uygulamada en sıklıkla karşılaşılan durum, yüklenicinin yapıyı kararlaştırılan zamanda teslim etmesini sağlamak amacıyla iş sahibi lehine kararlaştırılmasıdır. Bu nedenle tez çalışmamızda yüklenicinin yapıyı teslim borcunda temerrüdü halinde iş sahibi lehine kararlaştırılan ceza koşulu kayıtları üzerine araştırma ve inceleme yapılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Yapıyı Teslim Borcu, Yapıyı Teslim Borcunda Temerrüdün Şartları ve İş Sahibinin Temerrütten Doğan Haklarına Genel Bakış
Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdü Halinde Muaccel Olan Ceza Koşulunun ve Aşan Zararların Talep Edilmesi, Ceza Koşulunun Muaccel Olmasının Hüküm ve Sonuçları ile Aşırı Ceza Koşulunun İndirilmesi

İÇİNDEKİLER

TAKDİM ............................................................................................................ V

ÖNSÖZ............................................................................................................. Vİİ

KISALTMALAR CETVELİ....................................................................................Xİİİ

GİRİŞ...................................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM:

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN YAPIYI TESLİM BORCU, 

YAPIYI TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜN ŞARTLARI VE İŞ SAHİBİNİN 

TEMERRÜTTEN DOĞAN HAKLARINA GENEL BAKIŞ

I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN YAPIYI TESLİM BORCU VE TESLİM

BORCUNDA TEMERRÜT................................................................................5

A. Yüklenicinin Yapıyı Teslim Borcu.............................................................5

1. Teslim Kavramı .................................................................................11

2. Teslim Borcunun İfa Zamanı .............................................................18

3. Teslim Borcunun İfa Şekli..................................................................22

4. Teslim Borcunun İfa Yeri...................................................................27

B. Yüklenicinin Yapıyı Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi....................27

1. Temerrüdün Şartları .........................................................................29

II. TEMERRÜT HALİNDE İŞ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU SEÇİMLİK HAKLAR ......71

A. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı ..........................................................71

1. İş Sahibinin Yapının Tesliminde Israr Etmesi ....................................71

2. Gecikmeden Doğan Zararlar.............................................................73

B. Diğer Seçimlik Haklar............................................................................77

1. İş Sahibinin Seçimlik Hakkını Kullanması ..........................................77

2. İfadan Vazgeçme ve Olumlu Zarar Talebi .........................................84

3. Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zarar Talebi ................................91

İÇİNDEKİLER

x

İKİNCİ BÖLÜM:

YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜ HALİNDE MUACCEL 

OLAN CEZA KOŞULUNUN VE AŞAN ZARARLARIN TALEP EDİLMESİ, 

CEZA KOŞULUNUN MUACCEL OLMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE AŞIRI 

CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ

I. CEZA KOŞULUNUN KARARLAŞTIRILMASI .................................................117

A. Sözleşme Hükmü Olarak Ceza Koşulu.................................................117

1. Tanımı.............................................................................................117

2. Amacı..............................................................................................119

3. Hukuki Niteliği ................................................................................122

4. Unsurları.........................................................................................123

5. Özellikleri........................................................................................128

B. Kararlaştırılması .................................................................................134

1. Her Türlü Borç İçin Kararlaştırılabilmesi.........................................134

2. Her Türlü Edimin Ceza Koşulu Olarak Kararlaştırılabilmesi ............137

3. Tarafların Anlaşması (Ceza Koşulu Anlaşması) ...............................138

II. CEZA KOŞULUNUN TALEP EDİLMESİ.........................................................145

A. Ceza Koşulunun Talep Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar ......................145

1. Yüklenicinin Yapıyı Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi ............145

2. Ceza Koşulunun Muaccel Olması....................................................146

III. SÖZLEŞMEDE YER ALAN CEZA KOŞULU TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ...........156

A. Ceza Koşulu Türleri .............................................................................156

1. Seçimlik Ceza Koşulu ......................................................................157

2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu..............................................................160

B. Ceza Koşulu Türünün Belirlenmesi .....................................................164

1. Genel olarak ...................................................................................164

2. Götürü Tazminattan Ayırt Edilmesi ................................................165

3. Saf Garantiden Ayırt Edilmesi.........................................................175

IV. CEZA KOŞULUNUN MUACCELİYETİNE İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR .....178

A. Seçimlik Ceza Koşulu Bakımından Sonuçları.......................................178

1. Seçim Hakkının Kullanılması...........................................................178

2. Yapının Tesliminin veya Seçimlik Ceza Koşulunun İstenebilmesi ...182

B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Bakımından Sonuçları ..............................183

1. Yapının Teslimi ile Ceza Koşulunun Birlikte İstenebilmesi..............183

2. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Talep Edilemeyeceği Haller ...........184

İÇİNDEKİLER

3. İş Sahibinin Seçimlik Hakkını Kullanmayı Geciktirmesi ...................190

C. Ceza Koşulunun Seçimlik Hakların Kullanılması İle İlişkisi...................196

1. Seçimlik Ceza Koşulu Bakımından...................................................197

2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Bakımından ..........................................202

V. CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARLARIN TALEP EDİLMESİ.............................207

A. Genel Olarak.......................................................................................207

B. Şartları ................................................................................................208

1. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Varlığı ................................................208

2. Borca Aykırılık İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağı................................209

3. Yüklenicinin Kusuru ........................................................................210

4. İş Sahibinin Aşan Zararı ile Yüklenicinin Kusurunu İspatı................210

VI. AŞIRI CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ......................................................214

A. Aşırı Ceza Koşulu Kavramı...................................................................214

B. Ceza Koşulunun İndirilmesinin Amacı ve Hukuki Niteliği ....................219

1. İndirimin Amacı ..............................................................................219

2. İndirimin Hukuki Niteliği .................................................................221

C. Aşırı Ceza Koşulunun İndirilmesinin Şartları .......................................224

D. Tacirler Hakkında Özel Düzenleme: İndirim Yasağı ............................227

VII.SONUÇ......................................................................................................231

KAYNAKÇA .....................................................................................................245
PEKMEZ, Cüneyt: Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi), İstanbul, 

2019.

REİSOĞLU, Safa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1.7.2012’de 

Yürürlüğe Giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Yirmibeşinci 

Bası, İstanbul, 2014.

SEÇER, Öz: Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi 

(TBK m. 484), 2. Bası, Ankara, 2020.

SEÇER, Öz: “İnşaat Sözleşmelerinde Covid-19'a Bağlı Süre Uzatımı”, 

Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları (Editör: Kemal Şenocak), 

Ankara, 2021, s. 163-193 (Covid).

SEÇER, Öz: “İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı

Sorumluluğu”, https://www.academia.edu/36094418, s. 483-521 (Teslim Borcu).

SEÇER, Öz: “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Bildirim 

Borcu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 145, 

2016, s. 727-754 (Bildirim).

SELİÇİ, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul, 

1978. 

SELİMOĞLU, Yaşar Engin: Eser Sözleşmesi, 4. Baskı, Ankara, 2017.

SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Güncellenmiş ve 

Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul, 2018.

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, 

İstanbul, 2007 (Dönme).

SİRMEN, A. Lale: Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992.

SÜTÇÜ, Nezih: Uygulamada ve Teoride Tüm Yönleriyle Kat Karşılığı 

İnşaat Yapım Sözleşmesi, Cilt-1, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 

2018. 

ŞAHİN, Turan: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu 

İfada Temerrüdü, Ankara, 2012.

KAYNAKÇA

255

ŞAHİNİZ, Cevdet Salih: Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa 

(Eksik İş) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, İstanbul, 2014.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt II, Dördüncü 

Tıpkıbasımdan Beşinci Tıpkıbasım, İstanbul, 2010.

TANDOĞAN, Haluk: Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi 

Mes’uliyet), 1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul, 2010 (Mesuliyet). 

TEKELİOĞLU, Numan: “İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Götürü 

Tazminat”, YBHD, S. 2017/2, s. 159–186.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, 

Haluk/ALTOP, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden 

Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul, 1993.

TERCIER, Pıerre/PICHONNAZ, Pascal/DEVELİOĞLU, H. Murat: Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, Cilt I, Genel Hükümler, 

Altıncı Bası, İstanbul, 1976 (Genel).

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişkileri, 

Üçüncü Bası, İstanbul, 1977 (Özel).

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul, 1963 (Cezai 

Şart).

TUNÇOMAĞ, Kenan: “Cezai Şartın Hukuki Mahiyeti”, Banka ve Ticaret 

Hukuku Dergisi, C. 1, S. 4, 1962, s. 558-568.

TUTAR, Elce: “Cezai Şartın Hukuki Niteliğini Açıklayan Görüşlerin Dönme 

Cezası Bakımından Değerlendirilmesi ve Dönme Cezasının Benzer Kurumlardan 

Farkı”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 12, S. 125, 2017, s. 29-41.

TUTKUN, Ceyda, İnşaat Hukukunda Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri, 2. 

Baskı, Ankara, 2021.

UÇAR, Salter: Hukukta Cezai Şart ve Uygulaması, İstanbul, 1993.

USLU, Ebubekir: Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu, Ankara, 2019.

KAYNAKÇA

256

USTA, Oğuz: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira 

Tazminatı, Ankara, 2017.

UYGUR, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve 

Tazminat Hukuku (Madde 51-108), Cilt 3, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, 

2010.

UYGUR, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve 

Tazminat Hukuku (Madde 109-213), Cilt 4, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, 

2010.

UYGUR, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve 

Tazminat Hukuku (6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, İcra ve 

İflas Kanununda, Özel Kanunlarda Tahliye, Kira Tespit Davaları ve BK m. 299-

355), Cilt 6, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, 2010.

ÜNAL, Akın: “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin İşbirliği Yapma Ödevi”, 

ERÜHFD, C. XIV, S. 2, 2019, s. 441-456.

YAĞCIOĞLU, Burcu: Türk ve İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu (Cezai 

Şart), Ankara, 2019.

YAŞAR, Halis: “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde 3. Kişinin (Alıcı) Hak 

ve Sorumlulukları”, TBB Dergisi, C. 102, 2012, s. 289-322.

YAKUPPUR, Sendi: Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde 

Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul, 2009.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ ÖZEN, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri 

Özel Hükümler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve 

Yenilenmiş 16. Baskı, İstanbul, 2019. 

YAVUZ, Nihat: Borçlar Hukuku El Kitabı, Ankara, 2018.

YILDIRIM, Abdulkerim: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden 

Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara, 2017.

YILDIZ, Mustafa Göktürk: Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine 

Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları, İstanbul, 2020.

KAYNAKÇA

257

YÜNLÜ, Semih: “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin 

Temerrüdü Sonucu Dönme Hakkının Kullanılması ve Etkileri”, Prof. Dr. Hasan 

Erman’a Armağan, İstanbul, 2015, s. 909-928.

ZEVKLİLER/Aydın, GÖKYAYLA/K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, 13. Bası, Ankara, 2013.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.