Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde

İnşaat Sözleşmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ece KARADUMAN
ISBN: 9789750268618
Stok Durumu: Tükendi
238,50 TL 265,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ece KARADUMAN
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 412

Kentler ve hayatlar, doğru uygulamalarla güzelleşir. Kentsel dönüşüm ile değişenin yalnızca kentler değil, aynı zamanda hayatlar da olduğu bilinciyle hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde İnşaat Sözleşmesi" başlıklı bu çalışmada "özellikle" riskli yapıların yıkımını ve yerine mevzuata, fen ve standartlara, tarafların iradelerine uygun olarak yenilerinin yapımını konu alan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ele alınmış; İnşaat sözleşmesinin diğer türlerine de kısaca yer verilmiştir. Eserde uygulama açısından gözden kaçmaması gereken yüksek mahkeme kararlarından da söz edilmiştir.

Çalışma, riskli yapı tespitinden sözleşmenin düzenlenmesine, sözleşmenin hükümleri ve sözleşmeye aykırılık hallerinden sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süreç konusunda bilgi edinilmesini sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Riskli Yapı Tespiti
Riskli Yapı Tespiti Üzerine Alınacak Kararlar
İnşaat Sözleşmesinin, "Tüketici İşlemi" Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
İnşaat Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği
İnşaat Sözleşmesine Aykırı İşler
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
I. KONUNUN TAKDİMİ  19
II. İNCELEME PLANI VE YÖNTEMİ  20
1. BÖLÜM
BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI OLARAK
RİSKLİ YAPI TESPİTİ
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  23
II. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  25
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Rezerv Yapı Alanı Kavramı  29
B. Riskli Alan Kavramı  32
C. Riskli Yapı Kavramı  34
IV. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  36
A. Türkiye’de Kentleşmenin Tarihsel Süreci  36
B. Türk Hukuku’nda Kentsel Dönüşüm Mevzuatı  36
1. Genel Olarak  36
2. Anayasa  37
3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Gelişimi  41
4. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a Genel Bakış  47
C. Gecekondulaşma  50
D. Türkiye’de Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Örneklerine Genel Bakış  56
V. 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ  56
A. Riskli Yapı Tespiti  56
1. Genel Olarak  56
2. Riskli Yapı Tespiti Talebinde Bulunabilecekler  61
a. Yapı Maliki veya Kanunî Temsilcisi  62
aa. Tek Kişinin Malik Olması  64
ab. Paylı Mülkiyet  64
ac. Elbirliği Mülkiyeti  66
ad. Kat Mülkiyeti  68
ae. Üst Hakkı Sahibinin Durumu  70
b. Lehine Şerh Olan Taraf  72
c. Bakanlık ve İdare  72
3. Riskli Yapıların Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar  73
4. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz Usulü  73
5. Riskli Yapı Tespit Kararına Karşı Dâva Açılması  75
B. Riskli Yapının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  76
C. Riskli Yapının Yıkım İşlemini Durdurabilecek Durumlar  78
D. Riskli Yapı Üzerinde Aynî Hak Sahibi Olanların ve Riskli Yapıda Bulunan Kiracıların Korunması  80
E. Riskli Yapı Hakkında Karar Alma Usulü ve Maliklerle Yapılacak Toplantı  82
1. Genel Olarak  82
2. Toplantı Zamanı  83
3. Toplantının Gerçekleşmesi  83
a. Toplantıya Çağrının Yapılması  83
b. Toplantı Yeter Sayısı  84
c. Karar Yeter Sayısı  85
4. Riskli Yapı Tespiti Üzerine Alınacak Kararlar  87
a. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Kararı  87
b. Riskli Yapının Tahliyesi ve Yıkılarak Yeniden Bina Yaptırılması Kararı  87
c. Parsel Üzerinde Münferit veya Birleştirilerek Uygulama Yapılması Kararı  90
F. Yüklenicinin Belirlenmesi  90
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAŞANAN BAZI HUKUKÎ SORUNLAR  91
2. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ
İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  93
A. Genel Olarak  93
B. İnşaat Sözleşmesinin Tanımı  95
C. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  98
D. İnşaat Sözleşmesinin Türleri  101
1. Genel Olarak  101
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (APKİS)  102
3. Gelir (Hâsılat) Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi (GPİS)  113
4. Diğer İnşaat Sözleşmeleri  116
E. İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  117
1. İnşaat Sözleşmesinin Sonuca Katılmalı Sözleşme Niteliği  117
2. İnşaat Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Niteliği  117
3. İnşaat Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği  123
4. İnşaat Sözleşmesinin İvazlı Sözleşme Niteliği  125
5. İnşaat Sözleşmesinin Anî Edimli Sözleşme–Sürekli Edimli Sözleşme Ayrımındaki Yeri  125
6. İnşaat Sözleşmesinin Rızaî Sözleşme Niteliği  129
7. İnşaat Sözleşmesinin, “Tüketici İşlemi” Kavramı Açısından Değerlendirilmesi  129
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  132
A. İnşaat Sözleşmesinde Şekil  132
B. İnşaat Sözleşmesinin İçeriği  143
1. İnşaat Sözleşmesinin “Sözleşme Özgürlüğü” Açısından Değerlendirilmesi  143
2. İnşaat Sözleşmesinin Yapılacağına Dair Önsözleşme Düzenlenmesi  149
3. İnşaat Sözleşmesi Hükümlerinin “Genel İşlem Koşulları” Açısından Değerlendirilmesi  153
III. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’İN HAZIRLANMA ESASLARI, YORUMU, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI  155
A. Sözleşmenin Hazırlanma Esasları  155
B. Sözleşmenin Yorumlanması  159
C. Sözleşmenin Tamamlanması  162
D. Sözleşmenin Uyarlanması  163
IV. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’E UYGULANACAK HÜKÜMLER  165
V. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TE TARAFLAR VE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  168
A. Sözleşmenin Tarafları  168
1. Yüklenici (Müteahhit)  168
2. Arsa (İş) Sahibi  173
B. Sözleşmede Taraf Değişiklikleri  175
1. Genel Olarak  175
2. Alacağın Devri  175
3. Borcun Üstlenilmesi  181
4. Borca Katılma  183
5. Sözleşmenin Devri  184
6. Sözleşmeye Katılma  185
VI. TAPUYA ŞERH EDİLEBİLİRLİK  186
VII. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TE TARAFLARIN BORÇLARI  188
A. Arsa Sahibinin Borçları  189
1. Genel Olarak  189
2. Arsa Sahibinin Arsayı İnşaata Elverişli ve Ayıpsız Olarak Teslim Borcu  191
3. Arsa Sahibinin İnşaatın Yapımı Konusunda Vekâlet Verme Borcu  193
4. Arsa Sahibinin Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir (Bedel Ödeme) Borcu  197
B. Yüklenicinin Borçları  201
1. Genel Olarak  201
2. İnşaatı Mevzuata ve Sözleşmeye Uygun Olarak Yapma Borcu  202
3. Sadakat ve Özen Borcu  209
4. İnşaatı Teslim Borcu  215
5. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  220
6. Sözleşme ile Kararlaştırılan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu  220
7. TMK m. 2 Uyarınca Yükleniciye Bağlanan Yükümlülükleri İfa Borcu  223
3. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ
İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN
HUKUKÎ SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  225
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRI İŞLER  227
A. Ayıplı İş  227
1. Ayıp Kavramı  227
2. Ayıp Çeşitleri  228
a. Teslim Ânına Göre Ayıp Çeşitleri  228
aa. Teslimden Önceki Ayıp  228
ab. Teslimden Sonraki Ayıp  229
b. Açık Ayıp – Gizli Ayıp  230
c. Önemli (Tam Önemli) Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp  232
d. Maddî (Fiilî) Ayıp – Hukukî Ayıp  234
e. Aslî Ayıp–Talî (İkincil) Ayıp  237
3. Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu  238
B. Eksik İş  241
1. Eksiklik Kavramı  241
2. Eksik İş–Ayıplı İş Ayrımı  241
3. Eksik İfa Hâlinde Uygulanacak Hükümler  247
C. Fazla veya Daha İyi Vasıfta İş  249
1. Genel Olarak  249
2. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması  249
3. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme veya Niteliğinde Değişiklik Yapması  251
4. Yüklenicinin Ortak Yerlerde Fazladan ya da Daha İyi Vasıfta İş Yapması  252
5. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıftan Daha İyi Vasıfta İmalât Yapması  253
D. Teslimde Gecikme  255
III. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIĞIN HUKUKÎ SONUÇLARI  257
A. İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisinin İfa Edilmemesi  257
B. İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisinin İfa Edilmemesinin Hukukî Sonuçları  258
1. Aynen İfa  258
2. Tazminat Dâvası  259
3. Sözleşmeden Dönme – Sözleşmeyi Fesih  260
C. İnşaat Sözleşmesı̇nden Doğan Borç İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İhlâlı̇  261
1. Borcun Hiç İfa Edilmemiş Olması  261
2. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması  261
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  267
A. Sözleşmenin İhlâli  267
B. Sözleşmenin İhlâli Nedeniyle Zararın Doğmuş Olması  267
1. Manevî Zarar  267
2. Maddî Zarar  268
a. İfa Edilmeyen Edimin Değeri  269
b. Giderler  269
c. Diğer  269
d. Müspet Zarar–Menfî Zarar  269
da. Müspet (Olumlu) Zarar  270
daa. Fazla Ödenen İş Bedeli ve Avanslar  271
dab. Eksik ve Ayıplı İş Bedeli  272
dac. Gerçekleştirilen İş Bedeli  272
dad. Gecikme Tazminatı  272
dae. Ceza Koşulu  276
daf. Kâr Kaybı  285
db. Menfî (Olumsuz) Zarar  286
C. Sözleşmenin İhlâli ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  287
D. Kusur  288
V. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  288
VI. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI  289
VII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE HUKUKÎ SONUÇLARI  290
A. Genel Olarak Arsa Sahibinin Temerrüdünün Şartları  290
B. Arsa Sahibinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  292
VIII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE HUKUKÎ SONUÇLARI  295
A. Yüklenicinin Temerrüdünün Şartları  295
B. Yüklenicinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  303
1. Yüklenicinin Temerrüdünün Genel Sonuçları  303
a. Gecikme Tazminatı  304
b. Beklenmedik Halden Sorumluluk  305
2. Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olarak APKİS’te Yüklenicinin Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  305
a. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarını Kullanabilmesi İçin Gereken Şartlar  307
aa. Yükleniciye Ek Süre Verilmiş Olması  307
ab. Verilen Ek Süre İçerisinde Yüklenicinin İfayı Gerçekleştirmemiş Olması  307
ac. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarını Derhâl Kullanmış Olması  308
b. Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları  308
ba. Arsa Sahibinin Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı Talep Hakkı  308
bb. Arsa Sahibinin İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı  310
bc. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı  312
IX. SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞMELERDEN DOĞAN SORUMLULUK (CULPA IN CONTRAHENDO)  315
4. BÖLÜM
RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ
İNŞASINI KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I. SÖZLEŞMENİN ANLAŞMA İLE SONA ERMESİ  317
II. SÖZLEŞMENİN İFA SEBEBİYLE SONA ERMESİ  318
III. SÖZLEŞMENİN GECİKTİRİCİ VEYA BOZUCU KOŞUL SEBEBİYLE SONA ERMESİ  319
IV. SÖZLEŞMENİN İFANIN İMKÂNSIZ HÂLE GELMESİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ  321
A. Genel Olarak  321
B. İnşaatın Teslimden Önce Yok Olması  324
C. Taraflardan Kaynaklanan Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesi  325
D. Taraflardan Kaynaklanmayan Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesi  329
V. SÖZLEŞMENİN İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HALLERİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ  330
VI. SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEBİYLE SONA ERMESİ  334
A. Genel Olarak  334
B. Dürüstlük Kuralının Gerektirdiği Hâller  337
C. Bedelin Aşılması Hâli  338
D. Tazminat Karşılığı Fesih  339
E. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Feshedilmiş Sayılma  341
VII. SÖZLEŞMENİN DÖNME SEBEBİYLE SONA ERMESİ  342
A. Genel Olarak  342
B. Yüklenicinin İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitiremeyeceğinin Açıkça Anlaşılması Hâli  345
C. Ayıp Nedeniyle Yüklenicinin Sorumlu Olması Hâli  347
D. Öngörülemeyen ve Önlenemeyen Hâller  348
E. Başlangıçta Belirlenen Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması Hâli  349
F. Dönme Cezasını Ödemek Suretiyle Sözleşmeden Dönme Hâli  350
G. Sözleşmeden Dönmeyi Talep Etmiş Sayılma  351
VIII. RİSKLİ YAPININ YIKIMINI VE YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞASINI KONU ALAN APKİS’TEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER İLE ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  352
A. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemeler  352
1. Genel Görevli Mahkeme  352
2. Ticaret Mahkemeleri  353
3. Tüketici Mahkemeleri  355
B. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler  360
C. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim  362
D. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Uzlaştırma  364
1. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk  364
2. Riskli Yapının Yıkımını ve Yerine Yeni Bir Yapının İnşasını Konu Alan APKİS’ten Doğan Uyuşmazlıklarda Uzlaştırma  365
SONUÇ  367
Kaynakça  379
Kavram Dizini  409

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar