İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünde İfa Yerine Olumlu Zararın Tazmini

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mehmet Özgür AVCI
ISBN: 9789750272738
69,30 TL 77,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Özgür AVCI
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 166

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin teslim borcunda temerrüde düşmesi halinde iş sahibi ifa yerine olumlu zararının tazmini seçimlik hakkını kullanabilir. Bu hakkı kullanmayı tercih eden iş sahibi, yüklenicinin teslim borcunu ifa etmemesi sebebiyle uğramış olduğu zararın (olumlu zarar) giderilmesini istemektedir. Bu talebin diğer taleplerden özellikle sözleşmeden dönme talebinden ayırt edilmesi gerekir. İş sahibinin olumlu zararı ifa edilmeyen edimin değeri ile gecikmeden doğan zararlardan oluşur. Bu zarar, iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması durumunda talep edebileceği olumsuz zarar ile karıştırılmamalıdır.

Bu çalışmada her iki zarar türü arasındaki fark, inşaat sözleşmesinde yüklenicinin teslim borcunda temerrüdü özelinde uygulamada karşılaşılan örneklere ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle incelenmiş; ayrıca olumlu zarar tazminatının hesaplanması ve iş sahibinin bedel ödeme borcunun akıbeti konuları üzerinde de durulmuştur.

Konu Başlıkları
Yüklenicinin Yapıyı Teslim Borcunda Temerrüdü
İfa Yerine Olumlu Zararın Tazmini Talebinin Sözleşmeden Dönme Talebinden Ayırt Edilmesi
Olumlu Zararın Kapsamı – Olumsuz Zararla Karşılaştırılması
Olumlu Zarar Tazminatının Hesaplanması
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE UNSURLARI  17
A. Kavram  17
B. Unsurları  19
1. Bir Yapı Meydana Getirme ve Teslim  19
2. Bedel  21
3. Tarafların Anlaşması  23
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  24
III. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GÖRÜNÜM TÜRLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  27
A. Görünüm Türleri  27
1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  27
2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi  28
3. İşletme Hakkı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  31
4. Kamu İnşaat Sözleşmesi  32
B. Uygulanacak Hükümler  33
IV. GENEL OLARAK TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  35
A. Yüklenicinin Yükümlülükleri  35
B. İş Sahibinin Yükümlülükleri  36
İkinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN YAPIYI TESLİM BORCU VE
TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜ
I. YÜKLENİCİNİN YAPIYI TESLİM BORCU  39
A. Genel Olarak Teslim Kavramı  39
B. Teslimin Gerçekleşmesi  41
1. Yapının İnşasının Tamamlanmış Olması  41
2. Teslimin Gerçekleşme Şekli  44
3. Teslimin İspatı  48
II. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜ  49
A. Genel Olarak  49
B. Şartları  50
1. Yapıyı Teslim Borcunun Muaccel Olması  50
a. Teslim Vadesi Kararlaştırılması  51
b. Teslim Vadesi Kararlaştırılmaması  54
c. İnşanın Zamanında Başlamamasının veya Ara Vadelere Uyulmamasının Teslim Vadesine Etkisi  55
d. Teslim Vadesinin Sonradan Değişmesi  56
aa. Süre Değişikliğine İlişkin Sözleşmede Düzenleme Bulunması  56
aaa. Sürenin Uzamasına İlişkin Hükümler  57
bbb. Yapının İnşasını Yavaşlatma veya Durdurmaya İlişkin Hükümler  58
ccc. Yapının İnşasını Hızlandırmaya İlişkin Hükümler  59
ddd. Değişen Sürenin Belirlenmesi  60
bb. İnşaat Sözleşmesinde Süre Değişikliğine İlişkin Düzenleme Bulunmamasına Rağmen Teslim Süresinin Uzaması  61
aaa. Teslim Süresinin İş Sahibinin Risk Alanına Giren Sebepler Nedeniyle Uzaması  61
aaaa. Genel Olarak  61
bbbb. Yüklenicinin Kendisine İfadan Kaçınma Yetkisi Veren Def’i Hakkını İleri Sürmesi  62
cccc. İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi  65
dddd. İş Değişikliği  67
eeee. İş Sahibinin Faaliyet Alanından Kaynaklanan Diğer Sebepler  69
bbb. Teslim Süresinin Yüklenicinin Risk Alanına Giren Sebeplerden Dolayı Uzaması  71
ccc. Yüklenicinin Bildirim Yükümlülüğü  77
ddd. Teslim Süresinin Uzama Şekli ve Uzama Süresi  78
2. Yapının Teslim Edilmemiş Olması  80
3. Yapının Tesliminde Objektif ve Sürekli Bir İmkânsızlığın Bulunmaması  81
4. İş Sahibinin İhtarda Bulunması  85
5. Yapının Teslim Edilmesindeki Gecikmenin Objektif Olarak Borca Aykırı Olması  91
Üçüncü Bölüm
İFA YERİNE OLUMLU ZARARIN TAZMİNİ
I. İŞ SAHİBİNİN İFA YERİNE OLUMLU ZARARININ TAZMİNİ SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMASI  93
A. Genel Olarak  93
B. Şartları  95
1. Yükleniciye Ek Süre Verilmesi  95
2. Yükleniciye Ek Süre Verilmesinin Gerekli Olmadığı Durumların Varlığı  98
a. Yüklenicinin İçinde Bulunduğu Durumdan veya Tutumundan Süre Verilmesinin Etkisiz Olacağının Anlaşılması  98
b. Yapının Teslim Edilmesinin Temerrüt Sebebiyle İş Sahibi Açısından Yararsız Kalması  99
c. Sözleşmede Kesin Vadenin Kararlaştırılması  100
3. İş Sahibinin İfadan Vazgeçtiğini Yükleniciye Hemen Bildirmesi  102
a. Genel Olarak  102
b. Ek Süre Verilmesi  104
c. Ek Süre Verilmesi Gerekmeyen Durumlar  105
II. BU TALEBİN DİĞER TALEPLERDEN ÖZELLİKLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME TALEBİNDEN AYIRT EDİLMESİ  106
III. İŞ SAHİBİNİN OLUMLU ZARARININ TAZMİNİ TALEBİNİ DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  109
IV. OLUMLU ZARAR  109
A. Kavram  109
B. İş Sahibinin Olumlu Zararının Kapsamı  110
1. İfa Edilmeyen Edimin Değeri  111
2. Gecikmeden Doğan Zararlar  111
a. Fiili Zarar  111
aa. İş Sahibinin Yüklenicinin Teslim Borcunu İfa Edeceği Düşüncesiyle Yaptığı Masraflar  112
bb. İş Sahibinin Alacağını Elde Etmek İçin Yaptığı Masraflar  112
aaa. İhtar Masrafları  112
bbb. Yargılama, İcra ve Harç Giderleri  114
ccc. Vekâlet (Avukatlık) Ücreti  116
cc. Yapının Tamamlanması İçin Zorunlu Olan Maliyet Artışı  117
dd. İş Sahibinin Üçüncü Kişiye Ödemek Zorunda Kaldığı İkame Bedel  118
ee. İş Sahibinin Bir Başka Sözleşmedeki Yükümlülüğünü Yerine Getirememesinden Kaynaklanan Zararlar (Cezai Şart, Tazminat)  118
b. Yoksun Kalınan Kâr  119
C. Olumsuz Zararla Karşılaştırılması  120
1. Genel Olarak  120
2. Olumsuz Zararın Kapsamı  122
a. Fiili Zarar  122
aa. İnşaat Sözleşmesinin Kurulması İçin Yapılan Masraflar  122
bb. Sözleşmenin İfa Edileceğine Güvenerek Yapılan Masraflar ve Uğranılan Diğer Zararlar  123
cc. İş Sahibinin Ödemiş Olduğu Bedel  123
dd. İnşaat Sözleşmesinin Tasfiyesi Sebebiyle Yapılan Masraflar  124
ee. İhtar Masrafları ve Yargılama Giderleri  124
ff. Üçüncü Şahıslara Ödenen Tazminat, Cezai Şart ve Diğer Masraflar  124
b. Yoksun Kalınan Kâr  125
V. YÜKLENİCİNİN KUSURLU OLMASI  127
VI. OLUMLU ZARARIN TAZMİNİ İLE BİRLİKTE İFAYA EKLİ CEZAİ ŞARTIN TALEP EDİLMESİ  130
VII. OLUMLU ZARAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI  131
A. Genel Olarak  131
B. İfa Edilmeyen Edimin Değerinin Hesaplanması  133
1. Değerin Somut Yöntemle Hesaplanması  135
2. Değerin Soyut Yöntemle Hesaplanması  136
C. Gecikmeden Doğan Zararların Hesaplanması  138
D. İş Sahibinin Karşı Ediminin Değerinin Hesaplanması  139
1. Değerin Somut Yöntemle Hesaplanması  140
2. Değerin Soyut Yöntemle Hesaplanması  140
VIII. İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEME BORCUNUN AKIBETİ  141
A. İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcunu İfa Etmesinin Zorunlu Olup Olmadığı  141
B. İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcunu İfa Etmiş Olması  142
C. Mübadele Teorisine Göre Olumlu Zararın Hesaplanması Halinde Tarafların Durumu  143
D. Fark Teorisine Göre Olumlu Zararın Hesaplanması Halinde Tarafların Durumu  144
IX. İFA YERİNE OLUMLU ZARARIN TAZMİNİ TALEBİNDE İSPAT VE BU TALEBİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ  147
Sonuç  149
Kaynakça  159
Kavram Dizini  165

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar