İpoteğin Kaldırılması ve İpotekte Sıra Sistemi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Cüneyt TENEKECİ
ISBN: 9789750267819
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cüneyt TENEKECİ
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 160

Kitapta ipoteğe ilişkin iki temel sorun ele alınmıştır. Bunlardan birincisi ipoteğin kaldırılması davaları, ikincisi ise, ipotekte sıra sistemidir.

Çalışma, hukuk uygulamasında görülen ve sayıları her geçen gün artan ipoteğin fekki davaları nedeniyle kitaplaştırılmıştır. Çeşitli sebeplerden doğan bu dava türünün, en çok borcun ödenmesi nedeniyle açıldığı birçok tartışmalı konuyu içinde barındırdığı gözlemlenmiştir. İlk bölüm bu davalar için bir kılavuz oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Konu öncelikle teorik açısından incelendikten sonra, dava türünün usul hukukundaki yansımaları görev, yetki, davacı, davalı, usuli işlemleri başlıkları altında güncel Yargıtay İçtihatları ile aktarılmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde ise ipotek sıra sistemi incelenmiştir. Türk hukukunda taşınmazlarda kabul edilmiş sabit dereceler sisteminin temel özellikleri doktrindeki görüşler ve içtihatlar kapsamında aktarılmıştır. Sınırlı ayni haklar ile rehin hakları arasındaki sıra sistemi incelendikten sonra taşınmazlar üzerinde birden fazla rehin bulunması halinde çeşitli ihtimaller dahilinde sıralama yansıtılmıştır.

Kitapta, özellikle kabul edilen temel iki sistem olan ilerleme sistemi ve sabit dereceler sistemi açıklandıktan sonra Türk Medeni Kanunu sisteminin kavramları olan derece, sıra ve alt derece kavramları açıklanmıştır. Sonrasında Türk Medeni Kanunu derece sisteminin esasları incelenerek nihayetinde sisteme getirilen kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan ilerleme hakları aktarılmıştır. Kitapta, somut örneklerle sabit dereceler sisteminde ilerleme işleminin nasıl gerçekleştireceğine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası
İpotekte Sıra Sistemi ve Sabit Derece Sistemi
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
İPOTEĞİN FEKKİ (KALDIRILMASI) DAVASI
I. GİRİŞ VE İLGİLİ MEVZUAT  17
A. İpotek Kavramı  17
B. İpoteğin Sona Ermesi  18
1. Taşınmazın Yok Olması  19
2. Terkin ve Alacağın Ödenmesi  19
3. İpotek Süresinin Sona Ermesi  26
II. GÖREV  33
III. YETKİ  39
IV. DAVACI – DAVALI  42
A. Davacı  42
B. Davalı  45
V. YARGILAMA USULÜ  47
A. Esasa İlişkin Hususlar  47
1. Yeni Malikin İpotekten Kurtarma Talebi  48
2. İpoteğin Maddi Olarak Sona Ermesi ve Zamanaşımı  52
3. İİK md. 153 Gereği İpoteğin Kaldırılması  53
4. Borcun Ödenmesi Nedeniyle İpoteğin Fekki  58
5. Alacağın Geçersizliği Nedeniyle İpoteğin Fekki  76
6. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Fekki  80
B. Usule İlişkin Hususlar  90
C. Yargılama Giderleri  96
İkinci Bölüm
İPOTEKTE SIRA SİSTEMİ VE
SABİT DERECE SİSTEMİ
I. İPOTEKTE SIRA SİSTEMİ  103
A. Genel Olarak  103
B. Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra Sistemi  104
C. Rehin Haklarının Diğer Sınırlı Ayni Haklar Karşısındaki Sırası  106
D. İpotekte Sıra Sistemi  110
II. SIRA SİSTEMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR  115
A. İlerleme Sistemi  115
B. Sabit Dereceler Sistemi  119
C. Türk ve İsviçre Hukuklarında Kabul Edilen Sistem  122
III. TMK SABİT DERECELER SİSTEMİNDEKİ TEMEL KAVRAMLAR  123
A. Derece Kavramı  123
B. Sıra Kavramı  124
C. Alt Derece Kavramı  126
IV. TMK SABİT DERECELER SİSTEMİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR  127
A. Derece İpoteğin Sırasını ve Temin Ettiği Miktarı Belirlemektedir  127
B. Dereceler, Birbirinden Bütünüyle Bağımsızdır  130
C. Taşınmaz Maliki Alt Dereceler Oluşturabilir  131
D. Bir Derece Boşaldığında Arka Sıradaki Derecelerde Bulunan İpotekler, Boşalan Derecenin Yerine İlerleyemez.  133
E. Malik Taşınmazı Üzerinde Saklı Dereceler Oluşturabilir  134
V. KANUNDAN KAYNAKLANAN İLERLEME HAKKI  135
A. Paraya Çevirme Esnasında İlerleme (TMK Md. 872)  135
B. Arazi İyileştirmesi Nedeniyle Kurulan İpoteğin Sona Ermesi Sonucu İlerleme (TMK Md. 877–878)  137
VI. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN İLERLEME HAKKI (TMK Md. 871)  138
A. Sözleşmenin Şekli  139
B. Sözleşmenin İçeriği  139
C. İlerleme Hakkının Şerhi  141
VII. İLERLEME USULÜ  142
A. Türk Lirası İpoteklerinde İlerleme  142
B. Yabancı Para İpoteklerinde İlerleme  145
Sonuç  151
Kaynakça  155
Kavramlar Dizini  159

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar