İpotek - Rehin ve Paraya Çevrilmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Enver KARMIŞ
ISBN: 9789750255205
Stok Durumu: Tükendi
269,10 TL 299,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Enver KARMIŞ
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ238
İcrada, İflasta, Tüketici Hukukunda İpotek - Rehin ve Paraya Çevrilmesi 
Enver KARMIŞ
2019/06 2. Baskı, 1544 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-5520-5

Taşınır Rehni, Gemi ipoteği, Sıra Cetveli, Taşınmaz ipoteği, Yapı/inşaat ipoteği, Akdi Faiz Oranı, 3. Şahıs ipoteği, Ticari işletme Rehni, Temerrüt Faiz Oranı, Mükellefiyet Listesi, 150/c-ipotek Fekki, Limit ipoteği, Rehin Veren 3. Şahıs, Takip Talebi, Kıymet Takdiri, Harç-Vekil Ücreti, Anapara ipoteği, Genel Kredi Sözleşmesi, Ödeme Emri, ihaleye Hazırlık, Aciz Vesikası, Toplu/Grup ipoteği, ipotek Akit Tablosu, icra Emri, ihale, ipoteği Aşan Takip, Mortgage ipoteği, ipotekte Kefalet, itiraz, ihalenin Feshi, Örnek Raporlar, Maden ipoteği, Muacceliyet/Kat ihbarı, Şikâyet, 2. Artırana Teklif, Yazı Şablonları gibi onlarca alt başlıktan oluşan kitap; 38 yıllık icra, Gayrimenkul Satış Dairesi ve iflas Müdürü, Bilirkişi olarak görev yapan yazarın dosyalarda edindiği deneyimleri neticesi oluşturduğu uygulamaya ışık tutan pratik bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir eserdir.

Okuyucuya kolaylık sağlaması için; Eser Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiş olup; her konunun altına ilgili içtihatların özetine bir sıra numarası verilmiş, ayrıca özetin özetini çıkararak satış sonuna özet sıra no manasında (öl) no gibi yazarak konunun başına ve "içindekiler" listesine alarak ilgili içtihatlara rahat ulaşılmasını sağlamaya çalışılmıştır. Yazarın, İstanbul icra, Gayrimenkul Satış Dairesi ve iflas Müdürü olarak görev yaptığı sırada deneyimleri ile oluşmuş yazışma, karar örnekleri, yazarın bilirkişi raporları da yeri geldiğinde ilgili konulara işlenmiştir.

Konu Başlıkları

Taşınır Rehni – Taşınmaz İpoteği–
Gemi İpoteği – Yapı
İnşaat ipoteği – 3. Şahıs İpoteği
Ticari İşletme Rehni
Ana Para İpoteği – Toplu Grup İpoteği – Mortgage İpoteği – Maden İpoteği
İpotek Fekki
İpoteği Aşan Takip
İpotekte Kefalet
Muacceliyet
Kat İhbarı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

2. Baskı Önsüzü Yerine  13

Kısaltmalar  45

I. UYGULAMADA İPOTEK & REHİN VE

PARAYA ÇEVRİLMESİ

A. TAŞINMAZ VE TAŞINIR REHİN/İPOTEĞİN HUKUKİ DURUMU  47

1. İpotek Kurulurken Gerekli Belgeler  47

2. İpotek Tescil Harçları  47

a. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Ekli (4) Sayılı Tarife, 7. Sıra Not İpotek Tesisinde Harçlar  47

b. 492 s. Harçlar Kanun’un 59. Md. Göre Harçtan Müstesna Tutulan İpotek İşlemleri  47

B. TAŞINMAZ İPOTEĞİ  48

1. Rehin  48

2. Rehin Türleri  48

3. İpotek  48

a. İpoteğin Tesisi  49

b. İpoteğin Çeşitleri  50

c. İpotek Konusu  50

C. İPOTEKTE DERECE–SIRALARIN TEŞKİLİ  50

1. Sabit Dereceler Sistemi  50

2. İlerleme Sistemi  51

D. 4721 S. TMK’YA GÖRE İPOTEK  51

1. Aile Konutunun İpotek Edilmesi  51

2. Müşterek Mülkiyette İpotek  51

3. Yabancı Para İpoteği  52

E. İPOTEĞİN SAĞLADIĞI GÜVENCENİN KAPSAMI/ÜSTSINIR–ANAPARA İPOTEĞİ  52

F. REHİN KURALLARI  52

1. Alacağa Bağlılık Kuralı  52

2. Açıklık Kuralı  53

3. Belirlilik Kuralı  53

4. Güvencenin Korunması  53

5. Güvencenin Bölünmezliği  53

6. Öncelik (Sıra) Kuralı  53

7. İlgili Madde Özetlerine Göre Taşınmaz Rehni  53

8. Taşınmaz Rehninin Alacaklıya Sağladığı Güvencenin Kapsamına İlgili Madde Özeti Olarak Şunlar Girer  56

9. İlgili Madde Özetlerine Göre İpotek  57

10. Başlıklarla Kanuni İpotek  58

11. İlgili Madde Özetlerine Göre Taşınır Rehni  59

12. MK’ya Göre Taşınır Rehni Türleri  60

a. Teslimi Gerekmeyen – Tescilli– Taşınır Rehinler  60

b. Teslimi Gerektiren Rehinler  60

c. Teslimi Gerektirmeyen Taşınır Rehni  61

d. Teslimsiz ve Sicilsiz Kanuni Taşınır Rehinleri  61

e. Taşınır Rehninin Son Bulması  61

13. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  61

14. Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç Verme  62

G. İLGİLİ TTK’YA GÖRE GENEL OLARAK GEMİ REHNİ  63

II. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

A. TAŞINIR REHNİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİBİ (İİK Md. 145, 4721 s. TMK/m. 939–969)  67

1. Yasal Düzenlemeler  67

a. Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı  67

b. Hapis Hakkı  68

c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde (Menkul) Rehin  69

d. (Menkul) Rehni Hükümleri  70

e. Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç  70

f. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım  71

2. Açıklama  71

a. Menkul Rehni  71

b. Alacağa Bağlılık Kuralı  74

aa. Para Alacakları  75

bb. Paradan Başka Alacaklar  75

cc. Koşullu ve İleride Doğacak Alacaklar  76

c. Kamuya Açıklık Kuralı  76

d. Güvencenin Korunması Kuralı  76

e. Belirlilik Kuralı  77

aa. Müşterek Mülkiyetin Rehni  77

bb. İştirak Halinde Mülkiyetin Rehni  77

cc. Misli ve Tüketilebilen Eşyanın Rehni  77

dd. İntifa Hakkı ile Yüklü Taşınırın Rehni  78

ee. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılmış Olan bir Malın Rehnedilmesi  78

ff. Güvencenin Bölünmezliği Kuralı  78

gg. Öncelik Kuralı  79

f. Taşınır Rehninin Son Bulması  79

g. Menkul Rehnin Parya çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  80

g. Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  80

3. Uygulama  82

4. Örnek Yargıtay Kararları  83

B. TAŞINIR REHNİNDE ÖDEME VE İCRA EMRİ (İİK m. 146, 145. İİK/Yön. 19, 30. MK/m. 941)  101

1. Yasal düzenleme  101

2. Açıklama  101

3. Uygulama  101

4. İlgili İçtihatlar  102

5. Uygulamada Örnekler  107

C. TAŞINIR REHNİNDE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ (İİK m. 147, 62–72, Yön./m.40)  109

1. Yasal Düzenleme  109

2. Uygulama  110

3. İlgili İçtihatlar  111

4. Uygulamada İtiraz Dilekçesi Örneği  117

III. TMK’YA GÖRE İPOTEK – REHİN

A. İPOTEK REHNİN KAPSAMI– BÜTÜNLEYİCİ PARÇA, EKLENTİ, MÜTEMMİM CÜZ VE TEFERRUATLAR (TMK. Md. 862)  119

1. Yasal Düzenleme  119

2. Açıklama  119

3. Uygulama  120

4. İlgili içtihatlar  121

B. GÜVENCE ALTINA ALINAN ÜST SINIR (Maksimal/limit/Azami meblağ) İPOTEĞİ (4721 s. TMK. md. 851, 882)  127

1. Yasal Düzenleme  127

2. Açıklama  128

3. Uygulama  129

4. İlgili İçtihatlar  130

5. Uygulamada Örnekler  140

C. ANAPARA, ANA SERMAYE, RESÜL MAL, KARZ, KESİN, SABİT İSMİYLE NAKİT BORCUN TEMİNATI İPOTEK ALACAĞI (4721 s. TMK/m. 875, 881, İİK m. 149)  153

1. Yasal Düzenleme  153

2. Açıklama  154

3. Uygulama  155

4. İligili İçtihatlar  156

5. Uygulamada Örnekler  166

D. TEMİNATIN BÖLÜNMESİ YOLUYLA BİRDEN ZİYADE TAŞINMAZ ÜZERİNDE REHİN VE TOPLU REHİNDE YÜKÜN BELİRLENMESİ, İPOTEK YÜKÜYLE SATIŞTA ALACAK (4721 s. TMK/m. 855, 873, 889 vd. Tapu S. Niz. M. 95/1)  169

1. Yasal Düzenleme  169

2. Açıklama  170

3. Toplu/Grup İpoteğinde Yükün Dağıtılmasına Örnek  173

4. Uygulama  176

5. Örnek Yargıtay Kararları  177

a. Birden Çok Taşınmazın (Toplu/Grup İpotekli Taşınmazların Borçluya veya Rehin Veren Kefillere Ait Olması Halinde) İpotek Edilmesi (4721 s. TMK/m.855)  177

b. Taşınmazın Bölünmesi (TMK/m. 889)  189

6. Örnek Bilirkişi Raporlarımız  192

a. Toplu/Grup İpoteği Sıra Cetveli/Dağılıma Örnek Bilirkişi Raporu–1  192

b. Toplu Limit İpotekli Taşınmazlarda Yükün Belirlenmesine Örnek Bilirkişi Raporu–2  196

E. GEMİ ALACAKLISI REHİN HAKKI, PARAYA ÇEVRİLMESİ (TTK m. 1320–1327)  198

1. Yasal Düzenleme  198

2. Açıklama  205

3. Uygulama  209

4. İlgili Yargıtay İçtihatları  210

F. 1447 s. TİCARİ İŞLETME REHNİ KURULMASI VE PARAYA ÇEVRİLMESİ (1447 s. TİRK/Md. 2 vd)  251

1. Yasal Düzenleme  251

2. Açıklama  254

3. Uygulama  256

4. Örnek Yargıtay Kararları  257

a. Ticari İşletme Rehin Sözleşmesi Düzenleme Şeklinde, İşletme Adresindeki Noter Tarafında Düzenlenir, 10 Gün İçinde Ticaret Sicili ve Esnaf Sanatkarlar Sicili İle Tapu Mdr. Şerh Verilerek Kurulur:  257

b. Ticari İşletme Rehni, Menkul Rehni Hükümlerine Göre Paraya Çevrilir:  261

c. Sıra Cetvelinde Ticari İşletme Rehni Alacaklısına İİK M. 206/L’e Göre Rüçhan Hakkı Tanınır  262

d. Ticari İşletme Rehni Konusu Mallar, Muvafakat Alınmadan Satılmış / Zayi Edilmiş ve Borç Ödenmemiş İse, Şirket Yetkilisi Cezadan Mesul Olur:  265

e. Ticari İşletme Rehninde İstihkak İddia ve Davası  270

G. MORTGAGE – İKONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA İPOTEĞİN KURULUŞU, PARAYA ÇEVRİLMESİ, TERKİNİ (2004 s. İİK m. 45, 128, 128a, 134, 149a, 6502 s. TKHK/m. 32, 33, 34, 36, 37. 6363 s. SPK–m.57. 31.05.2007/26538 RG.Yönetmelik)  272

1. 06.03.2007 tarih 26454 s. RG. Yayınlanan 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında İlgili Yasal Düzenlemeler  272

a. 28.11.2013 tarih 28835 s. RG. Yayınlanan 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konut Finansmanı Sistemi İle İlgili Yasal Düzenlemeleri  273

b. Konut Finansmanı Kuruluşu’nun İcra Dışı İpotekli Taşınmazı Satması  274

c. Konut Finansmanı Dava ve Takibinde Harç, Damga Vergisi, KDV  276

aa. Konut Finansmanı Dava ve Takibinde Harç  276

bb. Konut Finansmanı İşlemleri Damga Vergisinden İstisna Edilen Kâğıtlar Kapsamındadır  277

cc. Konut Finansmanı Dava Takibinde Katma Değer Vergisi İstisna Kapsamındadır  277

d. 31.05.2007/26538 RG. Yayınlanan, Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  278

2. Açıklama  279

3. Uygulama  281

4. Örnek İçtihatlar  283

a. TL veya Yabancı Para Konut Finansmanı Kapsamında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Takibi, İhale, İhalesinin Feshi, Sıra Cetveli  283

b. Konut Finansmanı İpotek Cebri İcra Satışı İtirazının Reddinde Davacı %20 Cezaya Mahkum Edilir  286

c. Konut Finansmanı İcra Takibinde Kdv İstisna Kapsamındadır  287

d. Konut Finansmanı İpotek İcra Takibinde İik. 68, B, 150ı Uygulanmaz Tüketici Mahkemesinde Dava Açılır  290

e. Erken Ödemede ve Yeniden Yapılandırmada Banka Ücret ve Komisyonu  304

H. 3213 s. MADEN İPOTEĞİ PARAYA ÇEVRİLMESİ (3213 S. MK/m. 38–44)  309

1. Yasal Düzenleme  309

2. Açıklama  311

3. Uygulama  311

4. İlgili İçtihatlar  312

İ. 2920 s. TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU’NA GÖRE; HAVA ARACI İPOTEĞİ (2920 S. TSHK/Md. 67–80)  315

1. Yasal Düzenleme  315

J. TAŞINMAZ REHNİNİN KURULMASININ TESCİLİ, BİRDEN ÇOK KİŞİYE AİT TAŞINMAZDA REHİN VE SONA ERMESİ (4721 s. TMK/m. 856, 857, 858)  317

1. Yasal Düzenleme  317

2. Açıklama  318

3. Uygulama  319

4. Örnek Yargıtay Kararları  319

K. KANUNİ İPOTEK, YAPI–İNŞAATA MALZEME VERME, EMEK KARŞILIĞI İPOTEK TESCİLİNİN İSTENMESİ (TMK/m. 892–897)  328

1. Yasal Düzenleme  328

2. Açıklama  329

3. Uygulama  330

4. Örnek Yargıtay Kararları  331

L. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SAHİBİ BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU DEĞİLSE, MUACCELİYETİN İHTARININ BORÇLU ve MALİKE YAPILMASI (4721 s.

TBK/m. 887)  341

1. Yasal Düzenleme  341

2. Açıklama  341

3. Uygulama  342

4. İlgili İçtihatlar  342

IV. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA TAKİBİ

A. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİP TALEBİ (İİK m. 148, 50, 58. İİK/Yön. 21. MK/m. 856, 862, 881. Tapu K/m.26; Tapu Sicil Tüz/m. 16–31)  347

1. Yasal Düzenleme  347

2. Açıklama  356

3. Uygulama  358

4. Örnek Yargıtay Kararları  364

a. Rehin / İpotek Takibinde Zorunlu Takip Arkadaşlığı  364

b. Rehnin / İpoteğin Paraya Çevirme Takip Talebi  369

c. Rehin / İpotek Paraya Çevrilmesi Takiplerinde Yetkili İcra Dairesi  375

d. Anapara / Karz İpoteği Takibi, İlamlı Takip– İle İcra Emri  377

e. Üstsınır / Limit / Maksimal İpotek ve Takibi  382

f. Limit (Teminat) İpoteğinin Kapsamı  385

g. İpotekte Vade/Muacceliyet  387

h. Toplu / Grup İpoteği ve Takibi  388

ı. İpotek Belgesi ve Borç Sözleşmesinde Akdi ve Temerrüt Faizi  397

i. Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Hakkında, İpoteği Aşan Alacak İçin İlamsız Takibi (Bk. Md. 487)  398

j. İpotek Sözleşmesinde Adres–Tebliğat  400

k. İflas Öncesi ve Sonrası İpotek/Rehin Takibi  401

l. İpotek Üst Sınır–Limiti Aşan Alacağın Takibi  402

m. Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tanınmasına Dair İlamlamın Takibi  404

n. Taşınmaz Sahibi 3. Şahıs Rehin Verenin Sorumluluğu  406

o. Rehin / İpotek Alacağında Vade, Muacceliyet, Faiz  407

ö. Haciz – Rehin / İpotekte Bütünleyici Parça, Eklenti ve Teferruatlar  410

p. Teminat Mektubu ve İpotek Takibi  412

r. Yabancı Para İpoteği  415

s. İpotekli Taşınmazda Meskeniyet–Haczedilmezlik İddiası  417

5. Uygulamada Örnekler  420

B. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İCRA EMRİ (İİK m. 149, 148, 149a, 150c, 150e, 150i. Yön. 28; MK. 888)  423

1. Yasal Düzenleme  423

2. Açıklama  424

3. Uygulama  427

4. İlgili İçtihatlar  429

a. Anapara / Karz İpoteğinde Hesap Kat / Özeti Tebliğ Edilmeden İlamlı İpotek Takibi Yapılır  429

b. Cari Hesap, Emtia Satım Teminatı İpotek, Alacak Mahkemede Tespit Edilmeden İcra Takibi Yapılamaz  435

c. Konut Kredisi Teminatı İpotek Takibinde Şikayet / İtiraz Tüketici Mahkemesinde Yargılama İle Görülür  436

d. Limit Üstsınır İpotekte Hesap Özeti–Kat İhtarı Taraflara Tebliğ Edilmiş İse Her Dairede İlamlı İpotek Takibi Yapılır  441

e. Borçtan Sorumlu Olmayan Rehin Verene Kat / Hesap Özeti Tebliğ Edilmemiş İse Merasimi (TMK/m.887)  444

f. İlamlı İpotek Takibinde İcra Mahkemesine Şikayet – İtiraz  450

5. Uygulamada Örnekler  456

C. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (2004 s. İİK M. 149a, 33, 149, 363/. TMK/m. 864)  458

1. Yasal Düzenleme  458

2. Açıklama  459

3. Uygulama  461

4. İlgili Yargıtay İçtihatları  462

5. Uygulamada Örnek  476

D. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE ÖDEME EMRİ (İİK m. 149/b, 60, 150c, 150e; Yön.32)  478

1. Yasal Düzenleme  478

2. Açıklama  479

a. İpotek ve Çeşitleri  479

aa. Kredi Sözleşmesi–Cari Hesap İlişkisi Nedeniyle Hesap Özeti–İhtarname Tebliğ Edilmiş İse  479

bb. Kredi Sözleşmesi–Cari Hesap İlişkisi Nedeniyle Hesap Özeti–İhtarname Tebliğ Edilmemiş İse  479

b. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Talebi  481

aa. Üst Sınır İpoteği  481

bb. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  482

cc. Husumet  482

dd. Muacceliyet İhtarı  482

ee. Belirlilik İlkesi  483

ff. Kiracıya Haber Verme  483

gg. Limiti Aşan Alacak  483

hh. İpotekte İcra İnkar Tazminatı  483

3. Uygulama  484

4. İlgili İçtihatlar  487

a. Takip – Husumet  487

b. Muacceliyet İhbarnamesi Gönderilmesi  492

c. Emtia Satımı, Satış Sirküleri, Cari Hesap, Bayilik, Teminat… Sözleşmeleri Güvencesi İpotek, Alacak Genel Mahkemede Tespit Edilmeden Takibe Konulamaz  495

d. İpotekte Ödeme Emri  498

e. İtiraz İcra Dairesine Yapılır  502

f. İtiraz Süresi  503

g. İpotekte Faize İtiraz  504

h. Ödeme Emrinde İtiraz – İtirazın İptali, Kaldırılması  508

ı. İpotek Kapsamında Olmayan Alacak / Kişi, İpotek Takibine Konu Yapılamaz  511

i. Limit Aşımı Şikayeti  513

5. Uygulamada Örnekler  516

E. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ (İİK m. 150, Yönetmelik Örnek No:9)  519

1. Yasal Düzenleme  519

2. Açıklama  520

3. Uygulama  523

4. Özdeş Yargıtay İçtihatları  529

a. Hesap Kat İhtarının Gönderilmesi, İtiraz Edilmesi / Edilmemesi  529

b. İlamsız İpotek Takibi– Aile Konutunun İpoteği  531

c. Limit Aşımı, Kambiyo Takibi, Süresiz Şikayet  535

d. Zorunlu Takip Arkadaşlığı  538

e. Muacceliyet, İhtarı  539

f. Limit, Aşımı ve Süresiz Şikayet  541

g. Ödeme Emri ve İtiraz; (İİK m. 150/C–1 Fkr)  542

h. Ödeme Emri ve İtiraz; (İİK m. 150/C–1 Fkr)  544

ı. Akdi ve Temerrüt Faiz  546

i. Borca–Takibe İtirazın Sonucu  550

j. Borca–Takibe İtiraz Sebepleri  551

k. Ödeme Emrine İtiraz, Yeri ve Süresi  554

l. İtirazın İptali–Kaldırılması (İİK m. 67, 68–68a)  556

m. İcra İnkar Tazminatı, Limite İlavesi  564

5. Uygulamada Örnekler  566

6. Enver Karmış’ın– (İst. Barosu 2014/Mayıs/Haziran 88 sayılı cilt, sayfa 433–507 ve Legal Hukuk Dergisi 2014/Nisan, Cilt 12, Sayfa 129–206) Yayınlanan – “Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz…” Kısmen Makalesi  569

F. İPOTEK TAKİBİNDE İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ VE HÜKÜMLERİ (İİK m. 62–72, 149a, 150a, 363. TTK m. 89)  586

1. Yasal Düzenleme  586

2. Açıklama  588

a. Kredi Sözleşmesi–Cari Hesap İlişkisi Nedeniyle, Hesap Özeti İhtarname Tebliğ Edilmiş İse  589

b. Kredi Sözleşmesi–Cari Hesap İlişkisi Nedeniyle Hesap Özeti İhtarname Tebliğ Edilmemiş İse  589

c. İtirazın Kaldırılması, İptali veya Tahsil Davası  590

3. Uygulama  591

4. Özdeş Yargıtay Kararları  596

a. Genel Olarak  596

b. İtiraz  601

c. İcra Mahkemesinde, İpotek Ödeme Emrine Yönelik İtirazın Kaldırılması  602

d. Genel Kredi Sözleşmesi İik. 68. Md. Belgelerden Olmadığından İtirazın İptali Davası Açılacağı  609

e. Azami Meblağ İpotek Takibi, Tüm Fer’iler İçinde Olarak Limiti Aşmaz  611

f. Noter Hesap Kat İhtarnamesine İtiraz  616

g. Genel Kredi, İpotek Sözleşmesi, Hesap Kat İhtarı Kayıtlarına Göre Akdi ve Temerrüt Faiz  618

h. Cari Hesap ve İşleyecek Kredi Güvencesi Dışındaki Teminat İpoteklerinde, Öncelikle Alacağın Mahkemede Tespiti  620

ı. İpotek Akit Tablosunda Atıf Yapılan Kredi Sözleşmesi, Belge ve Kayıtlara Göre, Borçlu ve Kefillerin Borcunun Tespiti  625

i. İcra İnkar Tazminatı  629

5. Örnek Bilirkişi Raporumuz  634

G. DEFTER DÜZENLENEREK MECURDA HAPSEDİLMİŞ TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (İİK m. 270, 145, 146. TBK/Md. 336)  639

1. Yasal Düzenleme  639

2. Açıklama  640

3. Uygulama  641

4. İlgili Yargıtay Kararları  641

H. REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞI AŞAN KISMIN TAKİP VE DAVASI (İİK m. 45, 167, 23, 43, 58., 145., 152, 155., 167. TTK m. 844, 846, MK/m. 778, 788, 790, 847; 6183 s. K/m. 56. TBK/m. 586)  645

1. Yasal Dayanak  645

2. Açıklama  646

3. Uygulama  648

4. Örnek Yargıtay Kararları  651

6. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Menfi Tespit Davasında Bilirkişi Raporu  674

İ. İPOTEK SÖZLEŞMESİNDE ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU/REHİN–İPOTEK TAKİBİNDE TEBLİĞAT (İİK m. 68/b, 148/a, 150/ı)  700

1. Yasal Düzenleme  700

2. Açıklama  701

3. Uygulama  701

4. Örnek Yargıtay Kararları  702

J. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİBİNDE TAPU İDARESİNE HABER VERME, İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİNDE BİLDİRİM (İİK m. 150/c,149, 149b. TMK/m. 888, 890, 1010)  707

1. Yasal Düzenleme  707

2. Açıklama  708

3. Uygulama  710

4. İlgili İçtihatlar  710

5. Uygulamada Örnekler  712

K. İPOTEK TAKİBİNDE KİRACILARA HABER VERME (İİK m. 150/b, 92, 356, TMK/m. 863)  714

1. Yasal Düzenleme  714

2. Açıklama  715

3. Uygulama  715

4. Örnek Yargıtay İçtihatları  717

5. Uygulamada Örnekler  727

V. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

A. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE SATIŞ HAZIRLIKLARI (İİK m. 150/d, 150g)  731

1. Yasal Düzenleme  731

2. Açıklama  731

3. Uygulama  732

4. İlgili İçtihatlar  732

5. Örnekler  736

B. REHNİN PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ (m. 150/e, İİİK. 78/II, 106, 110)  747

1. Yasal Düzenleme  747

2. Açıklama  748

3. Uygulama  750

4. İlgili İçtihatlar  753

a. Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Geçen Zamanın, Satış İsteme Süresine Etkisi  753

b. “Satışa Esas Olmak Üzere Kıymet Takdirinin Yapılması” Talebi, Satış İstemi Yerine Geçmez, Süreler Dolunca Rehin Takibi Düşer  756

c. Satış İsteme Talebi Geri Alınıp Aynı Sürede Yenilenmemesi Halinde Rehin Takibinin Düşmesi  758

d. Müşteri Çıkmayıp Satış Düşünce, Her Zaman Yeniden Satış İstenebilir: (Ne Zamana Kadar)  761

e. İhalenin Fesh Edilmesinde, İİK m. 150e Süresi Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Eder  765

f. Taşınır Rehninde Tebliğ Tarihinden İtibaren 6 Ay, Taşınmazda 1 Yıl İçinde Satış İstenmez ve Avans Yatmazsa Rehin Takibi Düşer  767

g. İtirazın Kaldırılması/İptali Dava Tarihinden Kesinleşmesine Kadar Geçen Süre, Rehinli Malın Satış İsteme Süresinde Dahil Edilmez  768

h. İpotek İcra/Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Menkul Rehninde 6 Ay, Taşınmaz İpoteğinde 1 Yıl İçinde Satış Talep Edilip “Satış Avansı” Yatırılmaz İse Rehin Takibi Düşer, Ancak Yeniden Takip Yapılabilir  770

5. Uygulamada Örnek Karar  774

C. MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ (İİK md. 150/f, 100, 128, 150g, 206. İİK. Yön/m. 53)  776

1. Yasal Düzenleme  776

2. Açıklama  777

3. Uygulama  778

4. Örnek Yargıtay İçtihatları  778

5. Uygulamada Örnek  785

D. REHİN & İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRME USULÜ (İİK m. 150/g, 92, 112–137, Yön. 50)  785

1. Yasal Düzenleme  785

2. Açıklama  786

3. Uygulama  788

4. Örnek İçtihatlar  790

a. Taşıt–Vasıta Rehnin Satış Takibi  790

b. Gemi Alacaklısının Satış Takibi  792

c. Kiralayanın Hapis Hakkı –Rehninin– Paraya Çevrilmesi  794

d. İhalenin Yapılması  796

e. Teferruat, Eklenti, Mütammim Cüz, Tamamlayıcı Parça  800

f. Alacağa Mahsuben Satış–Sıra Cetveli  805

g. Satışta Rehni Aşan Alacak İçin, Kefil Hakkında İlamsız İcra Takibi  806

h. İpotekle Karşılanmayan Kısım İçin Genel Takip Yapılması  808

5. İhale Örnekleri  811

E. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLME TAKİBİNDE ALACAĞIN VEYA REHNİN İLAMLA TESBİT EDİLMİŞ OLMASI (İİK m. 150/h. 32. 38, İİK. Yön./m. 28)  815

2. Açıklama  815

3. Uygulama  816

4. İlgili İçtihatlar  818

a. Geminin İlamlı Takiple Rehnin Paraya Çevrilmesi  818

b. İlama Dayalı Kanuni Rehin ve Hapis Hakkının İlamlı Takibi  821

c. Noterin Düzenleme veya Onayladığı Taşıt Rehin Sözleşmesi İlamlı / İlamsız Takibi  823

d. Teminat İpoteğine Konu Alacağın Önce Mahkemede Tespit Edilip, Sonra İlamlı İcra Takibi Yapılması  824

e. İlam/İlam Hükmünde Belge İle Tespit Edilen Rehin–Alacağının Teminatı İpoteğin İlamlı İcra Konusu Yapılması  826

F. BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI (İİK m. 68b, 150a, 62–72 arası)  828

1. İlgili Yasal Düzenleme  828

2. Açıklama  829

3. Uygulama  832

4. Örnek Yargıtay Kararları  837

a. Kredi Borçlusu ve Kefilin Adresi, Noter ve İcra Tebliğatı  837

b. Dönemsel Faiz Hesap Özeti ve Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ/İtirazına Göre, Borca İtirazın İncelenmesi  841

c. İtfa, Borca İtiraz; Belgeler (ticari kayıtlar, sözleşme, ihtarname, hesap özetleri, banka hesapları, dahili çek, kasa tediye fişi vs.) İncelenip İtirazın Kaldırılması İncelenir  849

d. Temerrüt–Muacceliyet  857

e. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredi ve Güvencesi İpotek Ödeme Emri takiplerinde, Faize/Oranına İtirazın İncelenmesi  859

f. Genel, Ara Kredi ve İpotek Akti Sözleşmelerindeki Kefaletlere Göre, Müşterek Müteselsil Kefil ve İtirazının İncelenmesi  865

g. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredi Takiplerinde, İtirazın Kesin Kaldırılmasında İcra İnkar Tazminatı  873

h. Tüketici Kredisi – Banka Kartı Takibi İtirazın İncelemesinde Yetkili Mahkeme Tüketici Mahkemesidir  875

aa. 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İlgili Yasa Maddeleri  875

bb. 5464 s. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun İlgili Yasa Maddeleri  878

G. BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN NAKDİ KREDİLERİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEK & REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (İİK m. Md. 150ı, 68b, 149)  893

1. Yasal Düzenleme  893

2. Açıklama  895

3. Uygulama  898

3. İlgili İçtihatlar  904

a. İİK md. 150ı ve 68b Genel Olarak Banka Takiplerine Yönelik Yasa Maddeleridir  904

b. Cari Hesap Kredi Özeti – Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Edilmiş / Sayılmış İse, Limit İpoteğinde İcra Emri Gönderiler  905

c. Limiti Aşan Alacak Süresiz Olarak İptali İcra Mahkemesinde Dava Edilebilir  910

d. Hesap Özeti / Kat İhtarının Tebliğ Edilmiş Sayılması  912

e. Hesap Özeti / Kat İhtarına İtiraz Edilmemiş İse  915

f. Hesap Özeti / Kat İhtarına İtiraz Edilmiş İse  917

g. Hesap Kesim / Kat Tarihi, Kapitalize Alacak, Akdi Faiz, Temerrüt Tarihi ve Temerrüt Faiz Oranına Göre Takiple İstenebilir Alacak  921

h. Adres Değişikliğinin Noter Vasıtası İle Alacaklıya Bildirilmemesi / Kat İhtarının Gönderilmemesi  926

ı. Hesap Özeti / Kat İhtarı Tebliğ / Süresi Beklenmeden Yapılan Takip İptal Edilir  928

i. Borcun Sona Erdiği veya Ertelendiği İtirazı  930

j. Borca İtirazda Bilirkişi İncelemesi  931

k. İİK m. 150ı Davasında İcra İnkar Tazminatı  933

l. Anapara – Karz İpoteğinde İhtar Tebliğine Gerek Olmadan İcra Emri Tebliği  933

m. Cari Hesap Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredinin Teminatı Olarak Limit İpoteği Kurulmamış ve Anapara İpoteği de Değilse, Önce Mahkemede Alacağın Belirlenmesi Gerekir  934

n. Tüketici Yasası Koşullarına Tabi Alacaklara İik 150ı Uygulanmaz  939

o. Kredi Sözleşmesi ve İpotek Akdinde Rehin Veren 3. Şahıs ve Müşterek Borçlu Müteselsil Kefilin Takibi  941

H. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞINDA PAYLAŞTIRMA, REHİN DERECELERİ (İİK m.151, 138, 141, 142, 144, 206/II, III; İİK/Yön. 59; TMK/m. 845, 870, 871, 972)  944

1. Yasal Düzenleme  944

2. Açıklama  945

3. Uygulama  948

4. İlgili İçtihatlar  950

a. İpotek Alacaklısının Alacağına Mahsuben Satış Yapılır ve İpoteği Karşılamasa Bile Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Gerekir:  950

b. Kesin Anapara İpotek Bedeli + Faiz + Masraflar Toplamı Sıra Cetvelinde Yer Alır  951

c. Birden Fazla Değişik Alacaklının Sıra Cetvelini Şikayet/İtiraz Edersi Tevhit Edilir, İlk Karara Bağlanınca Sonraki Davanın Konusu Kalmaz  952

d. İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde İpotek Dahil, Sıra Cetveli Yapılıp Kesinleşmeden Ödeme Yapılmaz  953

e. Sıra Cetveli Düzenlenmeden, Bir Alacaklı Diğer Alacaklının Alacağının İptalini Dava Edemez  955

f. Sıra Cetveli Sonunda İpotek Alacağına Vaki İtirazda İpoteğin Cinsi ve Kayıtlar İncelenip Alacak Denetlenir  957

g. Sıra Cetvelindeki İpoteğe Yönelik Diğer Alacaklıların Şikayet Hakları Vardır  957

h. Menkul Rehninin Alacaklıya Teslim Yerine Yeddiemine Teslim Edilirse, Rehin Ayakda Kalıp Sıra Cetvelinde Yer Alır  958

ı. Gemi Adamı Hizmet–İş Alacağı Rehin Kapsamında Sıra Cetvelinde Yerini Alır  963

i. Teferruatların İpotek Kapsamında Sıra Cetvelinde Yer Alması İncelenmelidir  963

j. İpotek Alacaklıları, Sıra Cetveli Sonunda Birbirinin Sırasına Şikayet Edebilirler  964

k. İpotek ve Haciz Alacaklıları (Ve Bilgileri) Ayrı Ayrı Sıra Cetvelinde Gösterilir  965

l. Hapsi Eşya Menkul Rehni Kapsamında Sıra Cetvelinde Yer Alır  966

m. Ticari İşletme Rehninin 10 Gün İçinde Tescil Edilmemesi Halinde Sıra Cetvelinde Yer Verilmez  967

n. Tescile Tabi Mal Sicile Şerh Verilerek Rehnedilir, Sıra Cetvelinde Yerini Alır  968

o. Gelir Vergisi Rüçhanlı Alacak Değildir  969

p. Toplu İpotekler 3. Şahsa Aitse Tümü (Yükleri Belirlenerek) Satılır  969

r. Rehnin Paraya Çevrilmesi Dosyasında, Rehinli Mal Satıldıktan Sonra Başka Mal Aynı Dosyada Haczedilip Satılarak, Rehin Kapsamında Sıra Cetveline Tabi Tutulamaz  971

s. Serbest Derecede İstifa Tapuya Şerh Verilmiş İse Geçerli Olur  972

ş. Kamulaştırmada İpotek, Kamulaştırma Bedeline Dönüşür  972

t. İpotekten Önceki Haciz Alacağı Sıra Cetvelinde Önce Ayrılır  973

u. Satılan Taşınmazın Satış Bedelinin Rehin Kapsamında Olup Olmadığına İcra Mahkemesi Bakar  973

ü. İflastan Sonra, İflas Dışı İcra Dairesinde İpotekli Taşınmaz Satılır, Paylaştırma Cetveli Yapılıp İflas İdaresine Tebliğ Edilir  974

v. Rehinin Türü, Derecesi, Sırası ve Serbest Derecede Rehin  976

5. Uygulamada Örnekler  979

6. Örnek Bilirkişi Raporlarımız  981

İ. SIRA CETVELİNDE TAKİPSİZ İPOTEK BEDELİNİN KARŞILANMASI– ŞARTNAME MÜNDERECATI–(İİK m. 125, 151)  987

1. Yasal Düzenleme  987

2. Açıklama  988

3. Uygulama  990

4. İlgili İçtihatlar  990

J. İCRA MAHKEMESİ VE GENEL MAHKEME KARARI İLE İPOTEĞİN KALDIRILMASI (İİK m. 153. TBK/m. 107. TTK m. 1052. 1447/m.19. 4721/m.1 vd.)  993

1.a. İcra Müdürü ve Mahkemesi Kararı İle İpoteğin Kaldırılması Yasal Düzenlemesi  993

b. Genel Mahkeme Kararı İle İpoteğin Kaldırılmasınana Işık Tutan Yasal Düzenleme  994

2. Açıklama  995

3. Örnek Yazışmalar  997

4. Uygulama  1000

5. Örnek Yargıtay Kararları  1003

a. Anapara / Karz İpoteğinde Vadeden İtibaren Faiz, Masraflar Eklenerek Ödeme Yapılınca İİK M. 153 Uygulanmarak İpotek Kaldırılır  1003

b. Limit / Üstsınır İpotek Tutarının İçinde Faiz ve Masraflar Vardır, Limit Ödenmek Kaydı İle İİK M. 153 Uygulanır  1007

c. Genel Mahkeme Kararı İle İpoteğin Çözümü İstenmesi Gerekli Durumlar  1009

c. Genel Olarak İİK m. 153 Uygulaması  1017

6. Mahkeme Kararı İle İpoteğin Kaldırılmasıyla İlgili İçtihatlar  1023

K. REHİNLİ MALLARIN İFLAS İÇİ VE İFLAS DIŞI İCRADA SATILMASI, KONKORDATODA REHİNLİ MALLARIN DURUMU (İİK m. 184, 185, 196, 206, 16, 23, 166, 194, 194, 219/4, 227, 229, 241, 243, 248,)  1035

1. Yasal Düzenleme  1035

2. Açıklama  1037

3. Örnek Yazışmalar  1039

4. Uygulama  1041

5. İlgili İçtihat Özetleri  1042

a. İpotek Alacaklısı İflastan Sonra Masaya Karşı İcra Dairesinde Takibini Devam Ettirir, İflas Masasına Husumet Yönelterek İlk Defa Paraya Çevirme Takibi Yapabilir veya Masanın Rehinli Malın Satılmasını Talep Edebilir  1042

b. İflastan Sonra Rehin Alacağına Sözleşme Faizi İşlemeye Devam Eder  1046

c. Müflisin 3. Şahsa Rehin Vermesi, 3. Şahsın Müflise Rehin Vermesi Hali  1047

d. Rehinli Malın Satılması Merasimi  1052

L. KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ (İİK m.152)  1057

1. Yasal Düzenleme  1057

2. Açıklama  1057

3. Uygulama  1058

4. Örnek Yargıtay Kararları  1059

a. Kesin Rehin Açığı Belgesinde, Bir Yıl İçinde Aynı Dosyada Haciz/Satış Yapılır  1059

b. Rehin Açığı Belgesine Dayalı 1 Yıl Sonra Haciz Takibi  1060

c. Kefil Olan/Olmayan Rehin Veren Hakkında İcra Takibi Yapılması, Rehin Açığı Belgesi, Düzenlenmesi  1061

d. Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayalı Haciz Takibinde Sıra Cetveli  1062

e. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Sonuçları  1064

5. Rehin Açığı Belgesi  1066

M. TAŞINMAZ İHALESİ (İİK m. 129, 115, 116, 126, 128. Yön. 49. BK. 227,

6183 s. m. 94)  1067

1. Yasal Düzenleme  1067

2. Açıklama  1069

3. Uygulama  1071

4. Örnek İçtihatlar  1078

a. İhale Yeri–Mezat Salonu, Gün ve Saat  1078

b. İhalede Alınması Gereken Teminat  1083

c. Alacağını Karşıladığı Oranda Alacaklı Müşterinin Teminat Yatırmayacağı  1085

d. Satış Memuru – Münadi  1087

e. Telal–Münadi  1089

f. Elektronik Ortamda Dahil Teklif–Tutanak  1096

g. İhale Yeri – Mezat Salonu, Gün ve Saat  1097

h. Pey Sürülürse İhale Devam Eder  1098

ı. İntifa Hakkı İle Satış  1099

i. Vekaleten İhaleye Katılma  1101

j. Tatilde Satış  1101

k. Karşılama İlkesi  1102

l. Rüçhanlı Alacağın Karşılanması İlkesi  1111

m. İpotek Alacaklısı Karşılanması Gereken Rüçhan Hakkından Vazgeçebilir  1113

n. Ekonomik Birlik, Toplu Satış, İktisadi Zorunluluk  1114

o. Toplu (Kolektif Rehin, Müşterek Rehin, Birlikte Rehin) İpoteğin Satılması  1116

p. Mütemim Cüz, Teferuatın Satışı ve Şufa Hakkının Kullanılması  1124

r. Yabancıya İhale  1125

s. Üç Defa Nidayla İhale  1126

ş. İhale Talebinin Düşmesi, Geri Alınması  1128

t. Alacaklının Alacağı ve Ferileri Karşılanınca, Borçlunun Diğer Taşınmazları Satılmaz  1129

u. Dilekçeyle Pey Sürülerek İhale Yapılamaz  1130

ü. Bedelin %50 + Rüçhanlı Alacak + Satış + Paylaştırma Masrafını Karşılaması / Karşılamaması / Satış Bedelinin Yatırılmaması / Yatırılmaması  1131

5. İhalenin Feshi Davasında Bilirkişi Raporu  1137

N. TAŞINMAZ İHALESİNİN NETİCESİ VE İCRA/SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARI İLE BOZULMASI (İİK m. 134, 16, 127, 130, 131, 135, TBK. 30. MK/m. 705. TCK/m.235; 6183 s. K/m.99–108)  1143

a. Yasal Düzenleme  1143

b. Açıklama  1148

c. Uygulama  1151

d. İlgili İçtihatlar  1181

1. Mülkiyetin İhale İle İntikali–İktisabı  1181

2. İhalenin Feshi Davasında, Teferruat–Mütemmim Cüz–Haczedilmezlik  1184

3. Borca Yeter Malın Satılması  1187

4. İhalenin Feshi Davasını Açma–Karar Verme Süresi  1189

5. İhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre – Hak Düşürücü Süre  1198

6. Dava Açabilecek İlgililer; Husumet–Ehliyet  1200

7. İhalenin Feshinde Hukuki Yarar  1216

8. İhalenin Feshi Davasında Harç  1221

9. Yetkili – Görevli Satış Dairesi ve Mahkeme  1224

10. Genel Olarak İhalenin Feshi Sebepleri  1233

11. İhaleye Girenlerin Adres Gösterme Koşulu  1242

12. İhalenin Feshi Davasında Teminat  1244

13. İhale Hazırlıkta Hata  1247

14. İhalesi Yapılan Maldan Esaslı Hata  1256

15. İhalesi Yapılan Malın Vasfında Hata  1265

16. Kavga–Tehdit Sebebiyle İhalenin Feshi  1269

17. İhalenin Feshi Davasında Hile  1271

18. Dürüstlük ve İyiniyet Kuralı  1273

19. İhalenin Feshi Şikayet Davasından Feragat  1273

20. İhalenin Feshi Davasında İmar Durumu  1277

21. İhalenin Feshinde Tapu Son Durumu  1280

22. İhalenin Feshi Davasında Mükellefiyet  1281

23. İhalenin Feshi Davasında Kıymet Takdiri  1286

24. İhalenin İptalinde Şartnama  1291

25. İpotek Şerhi İle Yükümlü Satış–Toplu İpotek  1296

26. İhalenin Feshi Davasında Satış İlanı  1302

27. İhalenin Feshi Davasında İlan Süresi  1307

28. Divanhanede İlan  1309

29. Muhtarlık Vasıtasıyla İlan  1310

30. Belediye Tarafından İlanı  1311

31. İhalenin Feshinde, Satış İlanı Tebliğatı  1312

32. 6183 Göre İhalede Satış İlanı Tebliğatı  1339

33. Satış İlanının Tebliğ Zamanı  1341

34. Fesat Sebebi İle İhalenin Feshi  1349

35. Satış İlanında İhale Günü  1358

36. İhalenin Feshinde Satış Saati  1360

37. Şartname ve İlanda Satış Yeri  1364

38. Ayrı Ayrı ve Birlikte Satış  1365

39. Karşılama İlkesine Uygun İhale  1367

40. Rüçhanlı Alacak, Karşılanması / Karşılanmaması  1372

41. Satış Bedelini Ödeme Süresi  1374

42. Alacağa Mahsuben İhale  1379

43. İhalenin Feshinde KDV  1382

44. İhalenin Feshinde Tellaliye – Münadi  1388

45. İhalenin Feshinda Damga Vergisi  1393

46. İhalenin Feshinde Çevre Temizlik Vergisi  1395

47. İhalenin Feshi Davasında, Karar Verme Süresi  1396

48. İhalenin Feshi Davasında Tanık  1397

49. İhalenin Feshi Davasına Müdahale  1399

50. Ekonomik Bütünlük ve Birlikte Satış  1402

51. Kıymetli Maden İhalesi  1403

52. Organize Sanayi Bölgesi Taşınmazın İhalesi  1404

53. Davalının Davayı Kabul Etmesi  1406

54. İhalenin Feshi Davası, Feshedilmesi ve Tazminat  1407

55. Cebri İhale Süresince İşlenen Suçlara Ceza  1413

56. Bir Sene İçinde İhalenin Feshi Davası Açılması  1415

57. Yolsuz–Hileli–Tescilin İptali Davası  1418

58. İflasta İhalenin Feshi Davası  1432

59. Pazarlıkla–Taksitle İhale  1438

60. İhalenin Feshinde Para Cezası  1448

61. İhalenin Feshi Davasında Vekalet Ücreti  1451

62. Yargılamanın Yenilenmesi–İadesi  1452

63. Kanun Yararına Bozma  1453

64. İhale, Neticesi, Kararın Geri Alınması, II. Çok Artırana Teklif, İhalenin Feshi Şikayeti, Şekli ve Neticesi  1454

e. İhalenin Feshi Davasında Bilirkişi Raporu  1477

Bibliyoğrafya  1485

İçtihatlar Dizini  1487

Kavramlar Dizini  1535

Özgeçmiş  1543

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar