İptal Davasında Özel Yetki Kuralları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Barış ACUN
ISBN: 978-605-05-0633-4
Stok Durumu: Stokta var
29,75 TL 35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Barış ACUN
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İptal Davasında Özel Yetki Kuralları

Barış ACUN

2020/08 1. Baskı, 126 Sayfa

ISBN 978-605-05-0633-4


ÖNSÖZ

Çalışmanın konusu olan iptal davasında özel yetki kuralları, büyük ölçüde İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bir idari davada uygulanacak yetki kuralının tespitinden önce görev kuralı ve görevli mahkemenin tespiti zorunludur. Bu sebeple çalışmanın birinci bölümü görev ve yetki kavramlarına hasredilmiş, bu kapsamda yetkinin medeni usul hukuku ve idari yargılama hukukundaki genel görünümleri incelenmiş ve çalışmanın ikinci bölümünde yapılan değerlendirmeler için gerekli olması sebebiyle idari yargılama hukukunda yetki meselesi ile adil yargılanma hakkı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü ise idari yargılama hukukundaki özel yetki kurallarının iptal davaları bakımından uygulamasına ayrılmıştır. Bu çerçevede, her bir özel yetki kuralının kapsamı ve bu kapsamda özel yetkili mahkemenin tayini meselesi, özel yetki kurallarının konuluş amaçları, idarenin yargısal denetimi ve adil yargılanma hakkı gibi üst kavramlar üzerinden değerlendirilmiştir.

Yukarıda genel çerçevesi çizilmeye çalışılan bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanmış ve 26 Aralık 2018 tarihinde Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU, Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY ve Dr. Öğr. Üyesi D. Çiğdem SEVER’den oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunan “İptal Davasında Özel Yetki Kuralları” başlıklı tezimin birtakım değişikliklerle kitaplaştırılmış hâlidir.

Bu vesileyle öncelikle, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde idare hukuku dersini kendisinden alarak idare hukukuna olan ilgimin oluşmasını sağlayan, tez konusunun belirlenmesinden tezin savunulması anına kadar sonsuz desteğini sürekli hissettiğim ve kıymetli eleştirileri ve değerlendirmeleriyle tezin olgunlaşmasına katkıda bulunan kıymetli hocam Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU’na müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Ardından, yüksek lisans eğitimi esnasında tanıştığım, bilgi ve deneyimlerinden çokça faydalandığım, tezimi titizlikle okuyarak kıymetli değerlendirmelerini sunan hocam Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY’a ve tezi büyük bir dikkatle okuyarak öneri ve eleştirilerini sunan Dr. Öğr. Üyesi D. Çiğdem SEVER’e teşekkür etmek isterim.

2017 yılında akademik kariyerime başladığım Bartın Üniversitesindeki çalışma ortamını benim açımdan mükemmel hale getiren insanları ayrıca anmak istiyorum. Birlikte çalışmaktan her zaman onur duyduğum kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA’ya; bana disiplinli çalışmayı sevdiren dostum Arş. Gör. Beyhan ERKURT GÜNAY’a; türlü sıkıntılarımı dinleyerek destek olmaktan hiçbir zaman çekinmeyen dostum Arş. Gör. Erdi TOPÇUOĞLU’na ve tezin yazılması esnasında farklı biçimlerde desteklerini sunan arkadaşlarım Dr. Feriştah YILMAZ’a ve Arş. Gör. Onur COMBA’ya teşekkür ederim.

Bilimsel tartışmaya teşvik ederek akademik hevesimin canlı kalmasını sağlayan, danışmanım Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU’yla birlikte tezimi kitaplaştırmam konusundaki isteklerini daima dile getiren, tezimi özenle okuma gayreti gösterip önerilerini sunan yoldaşım Arş. Gör. Burkay Can KARA’ya teşekkür ederim.

 Bu çalışmanın yapılması esnasında değil hayatımın her anında yanımda olduğunu hissettiren, beni büyütüp bugünlere ulaştıran, her zaman koşulsuz destekleyip sevgi gösteren anneme minnet duyduğumu da ifade etmek isterim.

Son olarak, çalışmanın yayımlanması konusunda emeği geçen Yetkin Yayınları çalışanlarına teşekkür ederim.


İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER TABLOSU Vİİ

KISALTMALAR CETVELİ

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

GÖREV – YETKİ KAVRAMI

I.  GÖREV KAVRAMI 3

A.  GENEL OLARAK 3

B.  İDARİ YARGININ GÖREV ALANI 5

C.  GÖREV KURALLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 7

II.  YETKİ KAVRAMI 11

A.  GENEL OLARAK 11

B.  MEDENİ USUL HUKUKUNDA YETKİ 12

1.  Genel Olarak 12

2.  Medeni Usul Hukukunda Genel Yetki 15

2.a.  Genel Olarak 15

2.b.  Gerçek Kişilere Karşı Açılan Davalarda 

Genel Yetki 16

2.c.  Tüzel Kişilere Karşı Açılan Davalarda 

Genel Yetki 18

2.d.  Davalıların Birden Fazla Olması Halinde 

Genel Yetki 18

3.  Medeni Usul Hukukunda Özel Yetki 19

3.a.  Genel Olarak 19

3.b.  Medeni Usul Hukukunda Özel Yetki Kuralları 20

C.  İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKUNDA 

YETKİ 24

1.  Genel Olarak 24

2.  İdari Yargılama Usulü Hukukunda Genel Yetki 30

2.a.  Genel Yetki Kuralı 30

2.b.  Genel Yetkili Mahkeme 31

3.  Danıştay’ın Görev Alanında Bulunan Bazı Davaların İdare Mahkemelerinin Görev Alanına Dahil Edilmesi ve Bu Davalarda Uygulanacak Yetki Kuralı 39

4.  İdari Yargılama Usulü Hukukunda Yetki ve Adil Yargılanma Hakkı İlişkisi 42

4.a.  Mahkemeye Erişim Hakkı 43

4.b.  Makul Sürede Yargılanma Hakkı 46

İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZEL YETKİ KURALLARININ İPTAL DAVALARI BAKIMINDAN UYGULAMASI

I.  KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA ÖZEL YETKİ KURALLARI 51

A.  KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 51

1.  Genel Olarak 51

2.  Kamu Görevlisi Türleri 54

2.a.  Memurlar 54

2.b.  Diğer Kamu Görevlileri 55

2.b.a.  Genel Olarak 55

2.b.b.  Statüter Konumdaki Diğer Kamu 

Görevlileri 56

2.b.c.  Siyasi Nitelikli Kamu Görevlileri 56

2.b.d.  Kadro Karşılığı Sözleşmeliler 57

2.b.e. Sözleşmeliler 57

3.  Özel Yetki Kuralının Uygulanması Bakımından 

Kamu Görevlisi Kavramı 59

B.  KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA UYGULANAN ÖZEL YETKİ KURALLARI 61

1.  Genel Olarak 61

2.  Atama ve Nakil (Naklen Atama) İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Özel Yetki Kuralı 63

2.a.  Atama ve Nakil (Naklen Atama) İşlemleri 63

2.b.  Atama ve Naklen Atama İşlemlerine Karşı 

Açılan Davalar 63

2.c.  Özel Yetkili Mahkemenin Tayini 67

3.  Kamu Görevlisinin Görevle İlişkisini Kesen 

Nitelikteki İşlemlere Karşı Açılan Davalarda Özel Yetki Kuralı 68

3.a.  Kamu Görevlisinin Görevine Son Verilmesi İle İlgili Davalar 68

3.a.a.  KHK İle Kamu Görevinden Çıkarılma 70

3.b.  Kamu Görevlisinin Emekli Edilmesiyle İlgili Davalar 73

3.c.  Kamu Görevlisinin Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Davalar 74

3.d.  Özel Yetkili Mahkemenin Tayini 74

4.  Kamu Görevlisinin Görevle İlişkisini Kesmeyen Nitelikteki Birtakım İşlemlere Karşı Açılan 

Davalarda Özel Yetki Kuralı 76

4.a.  Kamu Görevlisinin Görevle İlişkisini Kesmeyen Nitelikteki Disiplin Cezalarına Karşı Açılan Davalar 76

4.b.  Kamu Görevlisinin İlerleme ve Yükselmesine İlişkin İşlemlere Karşı Açılan Davalar 77

4.c.  Kamu Görevlilerinin Özlük ve Parasal 

Haklarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılan 

Davalar 80

4.d.  Özel Yetkili Mahkemenin Tayini 83

5.  Mahalli İdarelerin Organları İle Bu Organların 

Üyelerine İlişkin Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılan Davalarda Özel Yetki Kuralı 87

6.  Hâkim ve Savcıların Açtıkları Davalarda Özel Yetki Kuralı 88

II.  TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALAR İLE MAHALLİ İDARELERE İLİŞKİN MEVZUATIN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDA ÖZEL YETKİ KURALLARI 91

A.  TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA 

ÖZEL YETKİ KURALI 91

1.  Taşınmaz Mal 91

2.  Taşınmaz Mallara İlişkin Davalar 92

2.a.  Genel Olarak 92

2.b.  Taşınmaz Mallarla İlgili Mevzuatın 

Uygulanması veya Bunlara Bağlı Her Türlü Haklara İlişkin Davalar 95

2.b.a.  Ödeme Emrinin İptali İstemiyle 

Açılan Davalar 95

2.b.b.  Ruhsat İşlemlerinden Doğan Davalar 98

2.b.c.  Lisans İşlemlerinden Doğan Davalar 100

2.c.  Kamu Mallarına İlişkin Davalarda Özel 

Yetki Kuralı 101

2.c.a.  Kamu Malı Kavramı 101

2.c.b.  Kamu Mallarına İlişkin İdari Davalar 104

3.  Özel Yetkili Mahkemenin Tayini 106

B.  MAHALLİ İDARELERE İLİŞKİN MEVZUATIN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR

 İLE SINIR UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN 

DAVALARDA ÖZEL YETKİ KURALI 108

III.  TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA ÖZEL YETKİ KURALI 110

A.  TAŞINIR MAL 110

B.  TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALAR 110

1.  Genel Olarak 110

2.  İstimval 111

3.  Elkoyma 115

C.  ÖZEL YETKİLİ MAHKEMENİN TAYİNİ 116

SONUÇ 117

KAYNAKÇA 121

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.