İptal Davasında Sebep İkamesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Burkay Can KARA
ISBN: 978-605-05-0631-0
Stok Durumu: Stokta var
25,50 TL 30,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burkay Can KARA
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İptal Davasında Sebep İkamesi

Burkay Can KARA

2020/08 1. Baskı, 109 Sayfa

ISBN 978-605-05-0631-0


ÖNSÖZ

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanmış ve 26 Aralık 2018 tarihinde Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU, Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK ve Dr. Öğr. Üyesi F. Ceren SANCAR’dan oluşan jüri önünde savunularak kabul edilmiş “İptal Davasında Sebep İkamesi” başlıklı tezin güncellenmiş ve kitaplaştırılmış hâlidir.

Çalışmanın konusunu olan sebep ikamesi, açık bir yasal dayanağı bulunmamasına rağmen idari yargı yerlerince kullanılan ve öğretide benimsenen bir uygulamadır. Böyle bir uygulamanın hukuka uygunluğunu tartışmak için öncelikle işlemin sebep unsurunu ve sebep ikamesini kavramsallaştırmak, ardından sebep ikamesinin öğretide geliştirilen teorik temellerini irdelemek ve son olarak pozitif hukuktaki karşılığını aramak gerekiyordu. Bu plandan hareketle tezin ikinci bölümünde hukuka aykırılığı saptanan uygulamanın, tezin üçüncü bölümünde şartlarının ve sınırlarının incelenmesi metodolojik bir yanlış gibi görülebilir. Bununla beraber bu sistematik; öğreti ve yargı tarafından eleştirel bir yaklaşımla ele alınmayan sebep ikamesinin, benimsenmesi hâlinde dahi adil yargılanma hakkı bakımından sorunlu bir uygulama olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üstünkörü bir bakışla hukuka aykırılık potansiyeli taşıdığı görülebilen, buna rağmen istisnai birkaç örnek dışında öğreti ve yargı tarafından benimsenmiş bu uygulama hakkında eleştirel bir tez hazırlamak kolay olmadı. Bununla birlikte, aşağıda anacağım kişiler olmasaydı, böyle bir tezi hazırlamak mümkün olmazdı.

En başta tez danışmanım Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU’na; idare hukukunun aşılması zor kabullerine karşı bakış açımı genişlettiği, önümdeki yol ne zaman karmaşık bir hâl alsa bana açık bir görüş kazandırdığı ve en önemlisi, sorularıyla beni bir tezin yazılabilmesi için ihtiyaç duyulan şaşkınlığa sürüklediği için teşekkür ederim. Ardından, destekleyici tutumuyla fikirlerime güvenmemi sağlayan ve teorik tutarlılığın önündeki en büyük engelin, insanın fikirlerini yönlendirebilen istekleri olduğunu bana öğreten hocam Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK’e ve tezin hazırlık sürecindeki anlayışlı yaklaşımıyla içinde bulunduğum yoğun tempoyu bir nebze rahatlatan hocam Dr. Öğr. Üyesi F. Ceren SANCAR’a teşekkür ederim. Saygıdeğer hocalarım savunma jürisindeki değerli katkılarıyla tezin bugünkü hâline ulaşmasını sağladılar.

Sadece birlikte çalıştığımız dönemde değil, her zaman bana destek olan ve özgün tartışmalarıyla tezi güçlendirmeme yardımcı olan hocam Doç. Dr. Oytun CANYAŞ’a ve tez için önemli kaynaklar niteliğindeki birtakım mahkeme kararlarına ulaşmama yardımcı olan Danıştay 13. Dairesi üyesi Doç. Dr. Gürsel ÖZKAN’a ayrıca teşekkür borçluyum.

Akademik ve biçimsel katkılarının ötesinde değere sahip arkadaşlarımı ayrıca anmak istiyorum. Yüksek lisansa başladığımız günden bu yana beni yalnız bırakmayan yol arkadaşım Arş. Gör. Barış ACUN’a; hayranlık uyandırıcı bir titizlikle tezi inceleyerek kitaplaştırma sürecinde bana destek olan değerli dostum Arş. Gör. Sezin VURAL’a; hukukun yabancı disiplinlerinde kaybolduğumda yardımıma koşan değerli dostlarım Arş. Gör. Abdullah Harun ATAŞLAR’a, Arş. Gör. Tuğba KORKMAZ DAĞLI’ya ve Arş. Gör. Abdullah ADA’ya teşekkür ederim. Bu bağlamda, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi üyelerine de teşekkür ederim.

Son olarak, tezin kitaplaştırılması için -benim aksime- son derece güvenilir ve hızlı hareket eden Yetkin Yayınları çalışanlarına teşekkür ederim.

 İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR ix

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

SEBEP UNSURU

I.  HUKUKİ İŞLEMİN VE İDARİ İŞLEMİN SEBEP 

UNSURU 5

II.  MADDİ SEBEP 10

III. MADDİ SEBEBİN HUKUK NORMUYLA İLİŞKİSİ 12

A.  İDARİ İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ 12

B.  MADDİ SEBEBİN HUKUK NORMUNDAKİ GÖRÜNÜMLERİ 13

1.  Hukuk Normunun Sebebi Açıkça Belirlemesi 13

2.  Hukuk Normunun Sebebi Belirsiz Kavramlarla Belirlemesi 14

3.  Hukuk Normunun Sebebi Belirlememesi 17

IV. SEBEP VE KONU UNSURLARI ARASINDA NEDENSELLİK BAĞI 23

İKİNCİ BÖLÜM 

SEBEP İKAMESİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

I.  KAPSAM 27

A.  HUKUKİ DAYANAK İKAMESİ VE SEBEP 

İKAMESİ AYRIMI 27

B.  SEBEPLERİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE SEBEP İKAMESİ AYRIMI 33

II.  TANIM VE TEORİK TEMELLER 37

A.  TANIM 37

B.  TEORİK TEMELLENDİRME 43

1.  Bağlı Yetkinin ve İptal Kararının Etkililiğinin Korunması 43

2.  İdari Yaptırımlarda Kamu Düzeni Bakımından Doğabilecek Ağır Sonuçların Önlenmesi 47

3.  İdari Yargının Aktifleştirilmesi ve Yargısal 

Denetimin Genişletilmesi 53

III. YASAL DAYANAK 55

A.  SEBEP İKAMESİNİN YASAL DAYANAĞI OLARAK RESEN ARAŞTIRMA YETKİSİ 55

B.  YARGILAMA YETKİSİNİN SINIRI OLARAK 

İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE KARAR VERME YASAĞI VE RESEN ARAŞTIRMA YETKİSİYLE İLİŞKİSİ 59

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SEBEP İKAMESİNİN UYGULANMASI

I.  İKAME EDİLECEK SEBEBİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR 65

A.  SEBEBİN VARLIĞI 65

B.  SEBEBİN İKAMEYE ELVERİŞLİ OLMASI 65

1.  Hukuka Uygunluk Yönünden Elverişlilik 67

2.  Zaman Yönünden Elverişlilik 69

II.  SEBEP İKAMESİNİN SINIRLARI 71

A.  BAĞLI YETKİ VE TAKDİR YETKİSİ AYRIMINDA SEBEP İKAMESİ 71

1.  Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi 71

2.  Bağlı Yetki Bulunan Hâllerde Sebep İkamesi 75

3.  Takdir Yetkisi Bulunan Hâllerde Sebep İkamesi 76

B.  ADİL YARGILANMA HAKKININ GEREKLERİNE UYGUNLUK 84

SONUÇ 95

KAYNAKÇA 99


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.