İş Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ercan AKYİĞİT
ISBN: 9789750264542
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ercan AKYİĞİT
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 13
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 776

Özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılamaya yönelik hazırlanan kitapta konular genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, geniş bilgi için başvurulacak kaynaklar dipnotlarda belirtilmiştir. Bu yapılırken de çoğu kez Türk yargı kararlarına, ulaşılabilen en son tarihli örnekleriyle yer verilmiştir. Böylece açıklamalar soyut düzeyden somuta indirgenmiş ve iş hukukunun uygulamada nasıl algılandığı ortaya konulmuştur.

Kitapta önceki basıdan bu yana mevzuat/uygulama ve öğretideki son gelişmelere de işaret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Bireysel İş Hukuku
Sendikalar Hukuku
Toplu Sözleşme Hukuku
İş Mücadelesi Hukuku
Sunuş  7
Kısaltmalar  27
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU: KAVRAM – TARİHÇESİ – ÖZELLİKLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  33
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  34
I. Genel Olarak  34
II. Türkiye’de Durum  37
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI  41
I. İş Hukukunun Özellikleri  41
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır  41
B. Kuralları Genellikle Nispî Emredicidir  42
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir  43
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır  43
E. İşyerinde/İşletmede Yönetime Katılmak Mümkündür  44
F. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır  45
II. İş Hukukunun Kaynakları  45
A. Özel Kaynaklar  45
B. Resmî Kaynaklar  47
§4. ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ  49
§5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI  51
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı  51
A. Bireysel İş Hukuku  51
B. Toplu İş Hukuku  51
C. İş Yargılaması Hukuku  51
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  53
A. İşyeri  54
1. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  54
2. İşyerinden Sayılan Yerler  54
B. İşyerinde Gelişmeler/İşyerinin Devri/Bildirimi  56
C. İşletme  59
D. Grup Oluşturan İşyerleri  59
III. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı  60
A. İşçi  60
B. İşveren  63
C. İşveren Vekili  65
D. Alt İşveren  68
E. Çırak/Mesleki Eğitim Gören Öğrenci ve Stajyer  79
F. Sendikalar ve Konfederasyonlar  85
İkinci Kısım
BİREYSEL İŞ HUKUKU
§6. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI  87
I. Kavram ve Kapsam  87
A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler  88
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  88
2. Belli Sayıda İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri  90
3. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler  92
4. Ev Hizmetleri  93
5. En Fazla Üç Kişinin Çalıştığı Esnaf İşyerleri  93
6. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  95
7. Profesyonel Sporcular  95
8. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler)  96
9. Süreksiz İşler  96
B. Deniz İş Kanunu’na Tabi İşler  96
C. Basın İş Kanunu’na Tabi İşler (ve İşçiler)  97
D. Türk Borçlar Kanunu’na Tabi İşler  99
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ  99
I. İş Sözleşmesi Kavramı  99
II. İş Sözleşmesinin Öğeleri  100
III. İş Sözleşmesinin Tarafları  105
IV. İş Sözleşmesinin Yapılması  105
A. Sözleşme Görüşmeleri  105
B. Tarafların Ehliyeti  113
C. Sözleşmenin İçeriği  115
D. Şekli  116
E. Süresi  119
F. Yabancıların Durumu  126
G. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü/Zorunluluğu  128
V. İş İlişkisinin Türleri  136
A. Tipik/Atipik İş İlişkileri  136
1. Belirli Süreli İş İlişkisi  137
2. Kısmî Süreli Çalışma ve Türleri  138
3. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  145
4. Grup (Takım) ile Kurulan İş İlişkisi  161
5. Evde Çalışma ve Uzaktan Çalışma İlişkisi  162
6. Pazarlamacılık Sözleşmesi  165
B. Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş İlişkileri  166
VI. İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları  168
A. Kesin Geçersizlik Nedenleri  169
B. İş Sözleşmesinin İptali ve İptal Nedenleri  174
C. Geçersizliğin Etkisi  176
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR  177
I. İşçinin Borçları  178
A. İşgörme (Çalışma) Borcu  178
B. Özen Borcu  181
C. İtaat (Uyma) Borcu  182
D. Sadakat Borcu  183
E. Teslim ve Hesap Verme Borcu  189
II. İşverenin Borçları  191
A. Ücret Ödeme Borcu  191
1. Ücret Sistemleri  193
2. Ücretin Miktarı  193
3. Ödenme Yeri  196
4. Ödenme Zamanı  198
5. Ödenme Biçimi  199
6. Ödeneceği Kişi  200
7. Ödemenin İspatı  201
8. Ücret Garanti Fonu  202
9. Diğer Hususlar  203
a. Zamanaşımı  203
b. Gecikme Faizi  203
c. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  205
B. İşçiyi Gözetme Borcu  207
C. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı)  210
D. Diğer Borçlar  219
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  221
I. Kendiliğinden Sona Erme  221
II. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme  224
III. Geçersizlik Açıklaması İle Sona Erme  226
IV. Fesih Yoluyla Sona Erme  227
A. Önelli (Süreli) Fesih  230
1. Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları  233
2. Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu  235
B. Peşin Parayla Fesih  238
C. Kötüniyetli Fesih  240
D. Haklı Nedenle (Olağanüstü/Derhal) Fesih  242
1. İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri  244
a. Sağlık Nedenleri  245
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller  248
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  248
bb. İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak  248
bc. İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi  249
bd. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak  252
be. İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi  253
bf. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması  255
2. İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri  261
a. Sağlık Nedenleri  262
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri  268
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  268
bb. İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar  269
bc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak  269
bd. İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak  270
be. Sadakat Borcuna Aykırılık  276
bf. İşyerinde Suç İşlemek  279
bg. Haksız ve İzinsiz Devamsızlık  279
bh. Uyarıya Rağmen Görevini Yapmamakta Israr Etmek  281
bi. İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek  282
c. Zorlayıcı Nedenler  286
d. Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık  287
3. Fesih Süresi  288
F. Haksız Fesih  291
G. Toplu Fesih  293
H. Geçerli / Geçersiz Fesih  296
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  297
I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir  297
II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir  299
III. İşe Alma Zorunluluğu Doğabilir  322
IV. Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir  322
V. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir  326
VI. İbra Gündeme Gelebilir  327
VII. Tazminat ve Ceza Koşulu Ödeme Yükümü Doğabilir  329
A. Ceza Koşulunun Ödenmesi  329
B. Tazminat Ödenmesi  334
§11. ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI  337
I. Kıdem Tazminatı Kavramı – Tarihçesi – Hukuki Niteliği  337
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  339
A. İş K’na Tabi Bir İş Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalıdır  339
B. İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmalıdır  339
1. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi/ İşçinin Ölümü  340
2. Fesihle Son Bulma Halleri  341
3. En Az Kıdem Koşulu Gerçekleşmelidir  353
III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması  359
IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi  364
V. Gecikme Faizi  366
VI. Zamanaşımı  367
§12. ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ  367
I. Kavram  367
II. Normal İş Süresi  369
A. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünebilen ve Denkleştirmenin Uygulanmadığı İşlerde  369
B. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde  372
C. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri  373
III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri  375
A. Fazla Çalışma  375
1. Fazla Çalışma Kavramı  375
2. Fazla Çalışmanın Türleri  378
a. Olağan Fazla Çalışma  378
b. Zorunlu Fazla Çalışma  383
c. Olağanüstü Fazla Çalışma  385
3. Fazla Çalışmanın Yasaklandığı Haller  386
B. Fazla Sürelerle Çalışma  388
C. Normali Aşan Çalışmaların Karşılığı  390
IV. İş Sürelerinde Esneklik  399
A. Kısmi Süreli Çalışma  400
B. Kayan (Kaygan) İş Süresi Uygulaması  400
C. Vardiyalı Çalışma Sistemi  400
D. Telafi Çalışması  402
E. Denkleştirme Uygulaması  405
F. Günlük Çalışma Sürelerinin Başlangıç ve Bitişinde Esneklik  406
V. Kısa Çalışma  406
A. Kısa Çalışmanın Koşulları  407
1. Kısa Çalışmayı Gerektiren Bir Olgu Bulunmalıdır  407
2. İşveren Bu Yüzden İşyerini Tatil Etmeli veya Çalışma Süresini Azaltmalıdır  408
3. Durum İlgili Yerlere Bildirilmeli ve AÇSHB’ce Uygun Bulunmalıdır  408
B. Kısa Çalışma Ödeneği  409
1. Kısa Çalışma Belli Bir Süre Devam Etmelidir  409
2. İşçi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşullarını Sağlamalıdır  409
3. İşkur’a Başvurulmalıdır  410
§13. DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER / İZİNLER  410
I. Genel Olarak Dinlenme Süresi  411
II. Günlük Çalışma Bağlamında Dinlenme (Ara Dinlenmesi)  411
III. Hafta Tatili (Haftalık Dinlenme)  414
IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller  418
V. Yıllık Ücretli İzin  421
VI. Ücretli Mazeret İzinleri  435
VII. Hamilelik/Doğum/Analık Hali İzni  437
§14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  441
I. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı  441
II. İSG’nin Taraflara Getirdiği Yükler  444
A. İşverenin Yükümlülükleri  444
1. İşyerindeki Risk Durumunu ve Tehlike Grubunu Belirleme Yükümü  445
2. İSG Önlemleri Alma Yükümü  446
3. Çalışanların Sağlık Gözetimini Yapma Yükümü  446
4. Bilgilendirme ve Eğitme Yükümü  448
5. Kayıt Tutma ve Bildirme Yükümü  451
6. Organizasyona Gitme Yükümü  452
7. Çalışan Temsilcisi ve Temsilciliğini Oluşturma Yükümü  459
B. Çalışanların Yükümlülükleri  460
C. Devletin Yükümlülükleri  460
D. İşçi /İşveren Kuruluşlarının Rolü ve Katkısı  466
III. İSG Kural ve Önlemlerine Uymamanın Sonuçları  467
A. İşveren Açısından  467
B. İşçi Bakımından  468
Üçüncü Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§15. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  469
I. Kavram  469
II. Tarihsel Gelişim  471
§16. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  475
I. Sendikalar Hukuku  475
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  475
A. Ulusal Kaynaklar  475
B. Uluslararası Kaynaklar  476
§17. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  477
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  477
II. Bireysel/Kolektif Sendika Özgürlüğü  478
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  481
A. İşçiler  481
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  482
C. İşveren  483
D. Sendika ve Konfederasyonlar  483
§18. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  483
I. Ortak Amaç  484
II. Serbestçe Kurulabilme  484
III. Bağımsızlık  485
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  486
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği  486
§19. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  487
I. Sendikaların Kuruluşu  487
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  487
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir  491
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmelidir  495
E. Kuruluşun Gerçekleştiği An  496
II. Konfederasyonların Kuruluşu  496
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir  496
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  497
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  497
§20. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  498
I. Organ Kavramı  498
II. Zorunlu Organlar  499
A. Genel Kurul  499
B. Yönetim Kurulu  504
C. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  506
D. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  506
1. İşyeri ve İş Koşulları Değişikliğine Karşı Güvence  507
2. Feshe Karşı Güvence  507
E. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  509
1. İş Sözleşmesini Sona Erdirip Gidenlerin Durumu  509
2. İş Sözleşmesi Askıda Kalanların Durumu  509
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  510
b. Sigortalılık Güvencesi  510
c. İş Güvencesi  510
F. Denetleme Kurulu  513
G. Disiplin Kurulu  514
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  516
A. Genel Kurul Üyeliği  516
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşulla  516
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  516
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  517
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  518
§21. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  519
I. İşçi Sendikası Üyeliği  520
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  520
B. İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  521
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  523
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  527
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  528
1. Kuruluşta Üyelik  528
2. Olağan Yol ile Üyelik  528
3. Yargı Yoluyla Kazanım  529
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  530
F. İşçi Sendikasına Üyelik ve Sendikal Faaliyet Güvencesi  530
1. Sendika Üyeliğinin Güvencesi  530
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar  534
a. Sendikal Tazminat  535
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  540
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  542
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  547
e. Cezai Yaptırım  548
II. İşveren Sendikası Üyeliği  550
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  550
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  551
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  551
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  553
III. Konfederasyon Üyeliği  556
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  556
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  556
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  557
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  558
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  559
§22. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  561
I. Üyelik Hakları  562
A. Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  562
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  563
C. Üyenin Korunma Hakkı  564
II. Üyelik Borçları  565
A. Aidat Ödeme Borcu  565
B. Örgütün/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  570
§23. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ  572
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  573
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  581
§24. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ  585
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  586
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  587
B. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  591
C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  611
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  612
§25. KURULUŞLARIN DENETİMİ/FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  617
I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi  617
II. Sendika (ve Konfederasyon)ların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi  621
A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması  621
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  622
C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi  623
1. Sona Erme Nedenleri  623
2. Sona Ermenin Sonuçları  626
Dördüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  629
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  629
II. TİS’in Tarihçesi  630
III. Tanım  632
IV. TİS’in Kısımları  632
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  633
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  633
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  634
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  635
B. İsteğe Bağlı Kısım  636
V. TİS’in Özellikleri  638
VI. TİS’in Düzeyi  641
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  642
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS)  642
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS)  645
D. Çerçeve Sözleşme  646
VII. TİS’in Tarafları  648
A. TİS Ehliyeti  649
B. TİS Yetkisi  650
1. İşkolu Barajı  650
2. Ünite Barajı  652
3. Yetki Tespiti  655
4. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Etkisi  660
VIII. TİS’in Şekli  662
IX. TİS’in Süresi  663
X. TİS’in Yapılması  665
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  665
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  667
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Barışçı Yollar Denenmelidir  669
D. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Halleri İse Şunlardır  670
§28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  671
I. Zaman Bakımından Uygulanması  671
II. Yer Bakımından Uygulanması  673
III. Kişi Bakımından Uygulanması  674
A. İşçilere Uygulanması  674
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  675
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  677
3. Taraf İşçi Sendikasının Yazılı Oluru ile Yararlanma  679
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  680
B. İşverene Uygulanması  683
§29. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI  684
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  684
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  684
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  685
II. TİS’in Yorumu  686
A. Yorum Davası:  687
B. Eda Davası  689
§30. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  690
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  690
A. TİS’in Süresinin Bitimi  690
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  691
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  693
II. Sona Ermenin Sonuçları  693
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  695
Beşinci Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§31. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  699
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  699
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  700
§32. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  700
I. Barışçı Çözüm Yolları  701
A. Arabuluculuk  702
1. Olağan Arabuluculuk  703
2. Olağanüstü Arabuluculuk  704
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  704
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  704
2. Kanuni/ Zorunlu Hakem  705
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  707
§33. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  707
§34. GREV  708
I. Genel Olarak Grev Kavramı  709
A. İşin Bırakılması  709
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  710
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  711
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  711
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  711
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  712
D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  718
E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  719
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  720
III. Grevin Uygulanması  725
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  729
A. Tespit Davasında  729
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  729
V. Yasal Grevin Sonuçları  730
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  730
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  730
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  732
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  732
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı  733
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  734
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  734
H. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  735
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi  736
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  738
A. Yasadışı Grev  738
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  739
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  740
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  740
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  741
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  741
4. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  741
§35. LOKAVT  742
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  742
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  742
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  742
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  743
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  743
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  743
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir  744
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  745
D. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı ve Bu Durum Bir Başka Hakka Dayanmamalıdır  745
III. Lokavt Kararının Uygulanması  746
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  746
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  747
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  749
A. Yasadışı Lokavt  749
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  751
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  751
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  751
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  752
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  753
Kaynakça  755
Kavramlar Dizini  769

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar