İş Hukukunda Şüphe Feshi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Canan ERDOĞAN
ISBN: 978-605-05-0508-5
Stok Durumu: Stokta var
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İş Hukukunda Şüphe Feshi

Dr. Canan ERDOĞAN

2019/11 1. Baskı, 328 Sayfa

ISBN 978-605-05-0508-5


İÇİNDEKİLER

TAKDİM7

TEŞEKKÜR9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR CETVELİ19

GİRİŞ23

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR, ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİLİĞİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ORTAYA ÇIKIŞI

§1.İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ25

§2. ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI VE ŞÜPHE FESHİNİN ORTAYA ÇIKIŞI29

I.ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI29

II.ŞÜPHE FESHİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR32

A)ŞÜPHE VE GÜVEN KAVRAMLARI32

B)İŞÇİNİN BORÇLARININ ŞÜPHE FESHİ İLE İLİŞKİSİ32

1.İşçinin Sadakat Borcu33

2.İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu36

3.İşçinin Özen Borcu38

III.ŞÜPHE FESHİNİN BAZI ÜLKELERDE ORTAYA ÇIKIŞI VE
 GÜNÜMÜZ UYGULAMASI40

A)ALMAN HUKUKU40

B)AVUSTURYA HUKUKU44

C)İSVİÇRE HUKUKU47

D)FRANSIZ HUKUKU49

E)İNGİLİZ HUKUKU49

IV.ŞÜPHE FESHİNİN TÜRK HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKIŞI
 VE GÜNÜMÜZ UYGULAMASI51

§3. ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİLİĞİ53

I.ŞÜPHE FESHİNİ GEÇERLİ KABUL EDEN GÖRÜŞLER53

A)GENEL OLARAK53

B)ŞÜPHEYİ FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDEN
GÖRÜŞ55

C)İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ GÖRÜŞÜ55

1.Haklı Nedenle Fesih ve İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki57

2.Haklı Nedenle Fesih İle İşlem Temelinin Çökmesine İlişkin Şartlar57

D)GÜVENİN SARSILMASINI FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDEN GÖRÜŞ58

1.Şüphe Feshinde Güvenin Sarsılması Kavramı ve Ölçütler58

a)Genel Olarak58

b)Güven Sarsılmasına İlişkin Ölçütler64

c)Şüphe Feshinin Özel Pozisyonda Çalışan İşçi ile Sınırlandırılması Önerisi65

2.İş İlişkisinde Güvenin Derecesi ve Korunmaya Değer Olup Olmaması68

E)DEĞERLENDİRMEMİZ72

II.ŞÜPHE FESHİNİ GEÇERLİ KABUL ETMEYEN
 GÖRÜŞLER74

A)MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ76

B)İDDİA VE İSPAT YÜKÜ İLE İSPAT ÖLÇÜSÜNE İLİŞKİN TEMEL USULİ İLKELERE AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ82

C)HÂKİMİN İŞ KANUNUNA AYKIRI OLARAK HUKUK YARATTIĞI GÖRÜŞÜ85

D)GEÇERLİ VEYA HAKLI FESİH NEDENLERİNDEN BİRİSİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLEMEDİĞİ GÖRÜŞÜ87

E)İŞÇİNİN ANAYASAL ÇALIŞMA HAKKINA AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ90

§4.ŞÜPHE FESHİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ93

I.BAĞIMSIZ BİR FESİH TÜRÜ OLARAK NİTELENDİREN
 GÖRÜŞLER93

II.HAKLI NEDENLE (DERHAL) FESİH OLARAK
 NİTELENDİREN GÖRÜŞLER96

A)HAKLI NEDEN KAVRAMI VE HAKLI NEDENLE DERHAL FESHİN TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ96

B)İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER101

C)DEĞERLENDİRMEMİZ104

III.SÜRELİ FESİH OLARAK NİTELENDİREN GÖRÜŞLER107

A)SÜRELİ FESHE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER107

1.Genel Olarak107

2.İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiler Açısından111

a)Genel Olarak111

b)Geçerli neden kavramı114

bb.Haklı Neden- Geçerli Neden Ayrımı116

cc. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler119

dd. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler121

c) Ultima Ration (Son Çare) İlkesi124

d) Sözleşmenin Feshinde Usul126

B)ŞÜPHE FESHİNİN SÜRELİ FESİH SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ127

1.İşçinin Davranışından Kaynaklanan Fesih Görüşü127

2.İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Görüşü128

3.Karma Görüş131

4.Yeni Bir Fesih Türü Görüşü131

5.Değerlendirmemiz132

İKİNCİ BÖLÜM
ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTLARI İLE
ÖZEL DURUMLAR

§1. ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTLARI137

I.GENEL OLARAK137

II.BELİRLİ BİR VAKIANIN VARLIĞI138

A)GENEL OLARAK138

B)SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM VEYA YÜKÜMLÜ OLUNAN BORCUN AĞIR ŞEKİLDE İHLALİ139

1.Suç Teşkil Eden Eylem139

a)İş İlişkisi Kapsamında Olan Eylemler140

aa. Genel Olarak140

bb. İşverene Karşı Yapılan Suç Teşkil Eden Davranış141

cc. Diğer İşçilere veya Üçüncü Kişilere Karşı Yapılan
Suç Teşkil Eden Davranış143

b)İş İlişkisi Kapsamında Olmayan Eylemler145

2.Yükümlülüğün İhlali148

3.Davranışın Zamanı150

a)Sözleşmenin Yapılmasından Önce Suç Teşkil Eden Bir Eylemde Bulunma151

b)Suça Teşebbüs Hali152

c)Gelecek İçin Suç Teşkil Eden Bir Eylemde Bulunma153

III.ŞÜPHENİN VARLIĞI155

A)GENEL OLARAK155

B)ŞÜPHENİN ÖZELLİKLERİ155

1.Objektiflik155

2.İşçiyi Gösterir Nitelikte Olması157

3.İsnat Edilebilirlik157

4.Bağlantı159

5.Kusur160

6.Ciddi Şüphe162

a)Genel Olarak162

b)Ciddi Şüphenin Belirlenmesi167

bb. Şüpheyi Haklı Gösteren Durumlar168

cc. Şüpheyi Kuvvetlendiren Durumlar169

dd. Şüpheyi Hafifleten Durumlar172

IV.İŞVERENİN MENFAATİNİN KORUNMAYA DEĞER
 OLMASI173

V.İŞVERENİN DURUMU (OLAYI) AYDINLATMA
 YÜKÜMLÜLÜĞÜ174

A)GENEL OLARAK174

B)YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAMI176

1.İşçinin Savunmasının Alınması178

a)Genel Olarak178

b)Savunma Almanın Hukuki Temeli179

c)Savunma Alınmasının Amacı182

d)Savunma Almanın Bir Geçerlilik Şartı Olması183

e)Savunma Almanın Gerekli Olmadığı Haller185

aa. İşverenin Kusuru Olmaksızın İşçinin Savunmasının Alınamaması185

bb. Venire Contra Factum Proprium (Çelişkili Davranma Yasağı) İlkesi187

f)Savunma Alma Zamanına İlişkin Haller188

aa. İşçinin Savunma Alınmasını Reddi veya İddiaları Bütünüyle Kabulü189

bb. İşçinin Savunma Alınma Zamanında Hazır Bulunmaması190

aaa.Hastalık Hali190

bbb.Yıllık İzinde Olma191

ccc.Gözaltına Alınma ya da Tutuklanma193

cc.Savunma Alınmasının Usulü194

dd. Konunun İşçiye Bildirilmesi195

aaa. Genel Olarak195

bbb. İşçinin Savunmaya Hazırlanması ve
Avukatı ile Görüşme Yapması198

ee. Zamanı201

ff. Süresi203

gg. Şekli204

hh Kapsam ve İçeriği206

g.İşçinin Belgeleri İnceleme Hakkı ve İşvereninin Elde Ettiği Delilleri İşçiye Bildirme Yükümlülüğü208

h)Savunma Alınmasının Fiziki Şartları210

2.Şüphe Edilen İşçinin Açıklamaya Katılması211

3.İşçinin Savunmasının Alındığının İspatlanması214

4.İşverenin İşçinin Savunmasını Almak İçin Ceza Yargılamasının Sonucunu Beklemesi214

C)ŞÜPHE FESHİNİN TESPİTİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANILMASI215

1.Genel Olarak215

2.Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı217

3.İşçilerin Kişisel Verilerini İşlemek Amacıyla
Başvurulan Bazı Yöntemler217

4.Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Şüphe Feshinde Kullanılması221

§2. ŞÜPHE FESHİNDE ÖZEL DURUMLAR224

I.SÜRE224

II.TARAF MENFAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ228

III.EŞİT DAVRANMA BORCU231

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞÜPHE FESHİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ VE
FESHİN SONUÇLARI

§1.ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ235

I.İLKENİN AÇIKLANMASI235

A)GENEL OLARAK235

B)UYGUNLUK VE GEREKLİLİK237

C)ORANTILILIK238

II.ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ KAPSAMINDA FESİH ÖNCESİ
 BAVURULABİLECEK YÖNTEMLER239

A)İŞÇİNİN UYARILMASI239

B)İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLİ245

C)İŞ İLİŞKİSİNİN ASKIYA ALINMASI248

D)ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTA BAĞLI YAPILMASI253

§2.ŞÜPHE FESHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI
DOĞURMASI256

I.FESİH ANI256

II.ŞÜPHE FESHİNDE ESAS ALINACAK DEĞERLENDİRME
 ÖLÇÜTÜ258

III.SONRADAN ÖĞRENİLEN VEYA ORTAYA ÇIKAN
 HUSUSLARIN FESHİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
 GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI260

A)GENEL OLARAK260

B)SONRADAN ÖĞRENİLEN VAKIALARA İLİŞKİN DURUMLAR261

1.Şüpheyi Zayıflatan Durumlar261

2.Şüpheyi Kuvvetlendiren Durumlar261

3.Değerlendirmemiz263

§3. CEZA YARGILAMASININ ŞÜPHE FESHİNE ETKİSİ265

I.İŞ MAHKEMESİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPMASI
 SORUNU265

II.CEZA MAHKEMESİ KARARININ İŞ MAHKEMESİNİ
 BAĞLAYICILIĞI267

A)GENEL OLARAK267

B)KESİNLEŞMİŞ MAHKÛMİYET KARARI268

C)KESİNLEŞMİŞ BERAAT KARARI269

§4. ŞÜPHE FESHİNİN SONUÇLARI272

I.GENEL OLARAK272

II.FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ274

III.KIDEM TAZMİNATI280

IV.İŞSİZLİK SİGORTASI283

V.ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ286

VI.TAZMİNAT TALEBİ288

SONUÇ293

KAYNAKÇA

TAKDİM

Dr. Canan ERDOĞAN, benim ilk asistanım. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktorasını benimle tamamlayan ilk öğrencim. AYBÜ Hukuk Fakültesinin de ilk araştırma görevlilerinden bir tanesi. Otuz yıla yakın akademisyenliğim, yirmi yıldan fazla öğretim üyeliğim olmasına karşın, bu kadar uzun bir süreçte aslında tek bir doktora öğrencisi yetiştirebilmiş olmak, izah edilmesi zor konulardan bir tanesi. Fakat bunda benim bir kabahatim de yok. Zira, hemen şunu söylemem gerekir ki, akademik unvanlarımın tamamını aldığım Selçuk Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden, kuruculuğunu yaptığım AYBÜ Hukuk Fakültesine geçerken tüm danışmanlıklarım üzerimden alındı. Doktora tez aşamasında olan öğrencilerimin de o dönemki mevzuat hükmü gerekçe gösterilerek danışmanlıklarıma son verildi. Doktora tez konusunu belirlediğiniz, belirli bir aşamaya getirdiğiniz, emek verdiğiniz bir sürecin, hele de son dönemde teknolojinin bu kadar gelişmesi, öğrenci ile hocanın fiziken artık aynı ortamda bulunmasına gerek duyulmayan bir zamanda dahi sonlandırılması, gerçekten düşündürücü bir durum. Aslında bu husus, Sevgili Canan’ın benden istediği takdim yazısının bir konusu değil ama, yeri gelmişken gördüğüm haksızlığın kayda geçmesini de arzu ettiğim için, duygu ve düşüncelerimi açıklama gereği hissettim.

Benim için AYBÜ Hukuk Fakültesi adeta çocuğum konumunda oldu. Tabir caiz ise çocuğun doğumu, bebeklik süreci, okul dönemi, evden ayrılışı... Bu satırları yazarken Fakültenin gelmiş olduğu süreç, hep gözümün önünden geçti. İşte Canan da bu sürecin neredeyse başından itibaren bizimle beraberdi. Yaşadıklarımız, sıkıntılar, sorunlar, hatalar, eksiklikler, sonrasında, mücadele, azim, kararlılık, hedefler ve başarılar. Dolayısıyla Cananın başarısı, aslında şahsımın da başarısı. 2012 yılında Hukuk Başlangıcı dersini anlatırken, bir öğrencinin “Hocam karine dediniz, ama karine nedir? sorusuna, Canan nedir karine diye soruyu yönelttiğimde, Canan’ın soruyu doğru cevaplaması, kendisi ile ilgili ilk hatırladığım hatıralarımdan bir tanesidir. Süreç içerisinde yüksek lisans dersleri, tez dönemi, “Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi” başlıklı, sonra kitaplaştırdığımız yüksek lisans tezi. Doktora ders dönemi, yeterlilik aşaması, Almanya’da tez konusu ile ilgili çalışmalarda bulunması nihayet, istifadenize sunulan bu tezin başarılı bulunması.

Yaklaşık 8 yıllık bir birikim sonucudur, “Şüphe Feshi”. Özellikle, ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, şüphe feshi çok fazla gündeme geldi. Bu açıdan konunun belirlenmesi isabetli oldu. Canan tez ile ilgili sıkı bir çalışma yürüttü, Almanya’da uzunca bir süre kaldı. Gerek Almanca ve gerekse İngilizce kaynakları tezinde kullandı. Dolayısıyla ciddi bir çaba ve emek harcadı. Şüphe feshi konusu bu kapsamda ele alınan ilk çalışmadır. Tezde konu enine boyuna ele alınmaya çalışıldı. Şüphesiz her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da eleştirilecek yönleri mutlaka mevcuttur. Önemli olan, bahsi geçen alana ilişkin tesbitlerin sunulmasıdır. Bunun yapıldığı kanaatindeyim. Dolayısıyla, bu kitap aynı veya benzer alanlarda çalışacaklara da kaynaklık oluşturabilecek mahiyettedir.

Canan, doktora unvanından sonra, Fakültemizde Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna da atandı. Yine bu sene kendi üzerinde ilk kez İş Hukuku dersini de anlatmaya başladı. Fakültede öğretim üyesinin artışı ile birlikte, bir çok dersi iki şubeye böldük. İş Hukuku da bunlardan bir tanesi. Bir sınıfa ben girerken, diğer sınıfa da Canan Hanım giriyor. Aramızda tatlı bir rekabet olduğunu da söyleyebilirim.  Böylece  öğrencilikten hocalığa geçiş süreci de başlamış oldu. Elinizdeki kitap, artık bir nevi Canan Hanımın evden ayrılışı mahiyetinde, tabir caizse rüştün ispatlanması konumunda. Öğrencinizin, zaman içerisinde göstermiş olduğu başarı, hocası olarak sizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Yaşadıklarımızı benzer durumda olan hocalar anlayacaklardır.

Cananın bu güne kadar asistan olarak göstermiş olduğu performans,  şimdi hoca olarak yaptıkları, ileride çok daha başarılı olacağının habercisi. Benim de desteğim ve duam bu yöndedir.

Sevgili Canan’ı göstermiş olduğu başarısından ötürü tebrik ediyor, bundan sonra da nice başarılı çalışmalara imza atmasını canı gönülden arzu ediyorum.                               

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

İncek, Kasım 2019

 

 

 

 

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 13.01.2019 tarihinde Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER, Prof. Dr. M. Fatih UŞAN, Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ, Prof. Dr. Talat CANBOLAT ve Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunan doktora tezimin bazı değişiklik ve güncellemeler yapılarak yayıma hazırlanmış halidir.

Bu çalışma sadece şahsımın değil kuşkusuz birçok kişinin emeği ve katkısı ile ortaya çıkmıştır. Öncelikle asistanı olmaktan her zaman onur duyduğum ve bu nedenle kendimi şanslı addettiğim, kıymetli hocam ve Doktora Babam Prof. Dr. M. Fatih UŞAN’a, asistanı ve öğrencisi olduğum ilk günden beri bana inanıp destek olduğu için minnet borçluyum. Kendisine hem yol göstericiliği hem de nasıl bir akademisyen ve insan olmam hususunda da örnek teşkil ettiği için tüm teşekkür ifadelerinin yetersiz kalacağını bilerek, en derin saygı ve şükran duygularımı sunarım.

Tez savunma jürimde yer alan ve yapıcı eleştirileri ile tezime farklı bir boyuttan bakmamı ve bu sayede tezimi bir adım daha ileri taşımamı sağlayan çok değerli hocalarım Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER, Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ, Prof. Dr. Talat CANBOLAT ve Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA’ya da teşekkürü borç bilirim.

Tez savunma aşamasına kadar tez izleme komitemde yer alan ancak Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na seçilmesi nedeniyle tez savunma jürimde bulunamayan çok kıymetli hocam Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU’na da tüm bu süreçteki destekleri ve kattıkları için teşekkür ederim.

Başta tezde kullandığım kararlara ulaşmam konusunda yardımları olmak üzere, tezimi yazarken kafamdaki soruları çözebilmem için görüşlerine sıklıkla başvurduğum ve tüm yoğunluğuna rağmen bana vakit ayıran, hukukçu kişiliğini, çalışkanlığını ve azmini örnek aldığım amcam Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Seracettin GÖKTAŞ’a da minnet ve şükran borçluyum. Beni akademisyenliğe yönlendiren ve bu nedenle her çalışmama dolaylı katkısı olduğuna inandığım çok kıymetli hocam Prof. Dr. Murat ATALI’ya öğrencisi olduğum günden bugüne tüm destekleri ve ağabeyliği için teşekkür ederim.

Tezimin yazım aşamasında elbette çok önemli manevi destekçilerim de oldu. Öncelikle aynı dönemlerde Almanya’da bulunduğumuz süre zarfında birbirimize destek olmaya çalıştığımız kardeşlerim Arş. Gör. Ümmühan KAYA ve Arş. Gör. Nevin MERAL’e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerine her ihtiyaç duyduğum anda hep yanımda olan kıymetli dostlarım Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK, Arş. Gör. Büşra CÖMERT AKBAY, Arş. Gör. Biset Sena GÜNEŞ ve Almanya’nın bana kazandırdığı kıymetli kardeşim Arş. Gör. Dr. S. Hilal ÜÇÜNCÜ’ye teşekkürü bir borç bilirim. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli kürsü arkadaşlarım Arş. Gör. Onur Musab KARAKAŞ, Arş. Gör. H. Hilal TİRİTOĞLU ERSOY, Arş. Gör. Bilal TOPRAK ve Arş. Gör. Nazlı ÇOBAN’a destekleri için minnettarım. 

Bu çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturan Alman literatürüne, TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu ile Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde bulunduğum sırada ulaşma fırsatı buldum. Bu nedenle araştırmama maddi katkı sağlayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim. Ayrıca Almanya’da bulunduğum süre boyunca bana kütüphanesini tekrar açan ve misafir olduğumu hiçbir şekilde hissettirmeyen Prof. Dr. Martin GUTZEIT’a ve kürsüsüne (Heike, Cora, Janina, Fabian, Elisabeth, Felicitas ve Elena) ev sahiplikleri için çok teşekkür ederim (Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Martin Gutzeit und seinem Lehrstuhl -Heike, Cora, Janina, Fabian, Elisabeth, Felicitas und Elena- für ihre Gastfreundlichkeit). 

Hayatımın her aşamasında koşulsuzca yanımda olan canım annem Nezehe POLAT, babam İsmail POLAT ve ağabeyim Cihan POLAT’a sonsuz teşekkür ederim. Son olarak bana benden daha çok inanan ve beni ne olursa olsun destekleyen, her çalışmamın ilk okuyucusu olan yol arkadaşım, eşim Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN’a destekleri ve varlığı için tüm kalbimle teşekkür ederim.

Nihayet bu çalışmanın basımını ve dağıtımını üstlenerek titiz bir çalışmayla kısa sürede bunu gerçekleştiren Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş. yetkililerinden Muharrem BAŞER ile dizgi ve baskıda emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

Çalışmanın faydalı olması dileğiyle…

 

Dr. Canan ERDOĞAN

(cerdogan@ybu.edu.tr)

Ankara 2019


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar