İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II (04 HAZİRAN 2021)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emine Tuncay KAPLAN
ISBN: 9786050511604
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emine Tuncay KAPLAN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 151

İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II (04 HAZİRAN 2021)

Editör: Prof. Dr. Emine Tuncay KAPLAN


ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNDEKİ TEMEL SORUNLAR ve SENDİKAL HAKLARA  OLUMSUZ ETKİSİ

            Prof. Dr. Aydın Başbuğ BAŞBUĞ 9

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA İZLENMESİ

            Doç. Dr. İştar URHANOĞLU 29

  • TÜRK İŞ HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA

             Doç. Dr. Ulaş Baysal BAYSAL  ) 39

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLE ÖĞRETİM ELSEMANLARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN  NİTELİĞİ

             Dr. Seracettin GÖKTAŞ 55

  • DİJİTALLEŞEN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE BAĞIMLILIK UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

            Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız YILDIZ 91

  • TOPLU İŞ HUKUKUNUN ANAYASAL DAYANAKLARI

            Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU 111

  • İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI

            Şahin ÇİL 127


Ekonomik ve teknolojik gelişimler çalışma hayatını derinden etkile-mektedir. Bu gelişimlerin yanında bütün dünyayı etkileyen Covid 19 salgının da çalışma hayatına etkisi büyük olmuştur. Bu değişimlerin etki-lerini azaltmak üzere yeni kanuni düzenlemelerin yapılması gerekli olmaktadır. 

Ayrıca teknolojik gelişimlerin sonucu olarak son senelerde İnternet kullanımının, akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması neticesinde klasik çalışma ve atipik çalışma türlerinin yanında yeni çalışma türleri-nin ortaya çıkması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu geli-şimlerin etkileri ve çözüm arayışları çeşitli bilimsel toplantı ve sempoz-yumlarda ele alınmaktadır. 

Bu amaçla 4 Haziran 2021 tarihinde Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen “İş Hukukunun Güncel Konula-rı Sempozyumu II”, çalışma hayatını etkileyen konularda, değerli öğre-tim üyeleri ve yüksek yargının değerli üyelerinin katkısı ile yapılmıştır. 

Bu vesile ile sempozyumun hazırlanması imkanını veren ve yardım-larını esirgemeyen Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne ve Hukuk Fakül-tesi Dekanlığına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca açılış konuşmasını ya-pan Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Çay-cı’ya, tebliğlerin sunumu akışındaki yardımları nedeniyle Dr. Öğretim Üyesi Berna Öztürk Yılmaz’a teşekkür ederim. 

Sempozyuma ve kitaba değerli katkıları nedeniyle, sempozyumun Birinci Oturumunda yer alan çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri, Prof. Dr. Aydın Başbuğ’a, Doç. Dr. İştar    

Urhanoğlu’na, Doç. Dr. Ulaş Baysal’a, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin 

Göktaş’a, ikinci oturumda yer alan İkinci Oturum Başkanı Prof. Dr. Kadir Arıcı’ya, Prof. Dr. Süleyman Başterzi’ye, Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız’a, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılıçoğlu’na, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi, Şahin Çil’e çok teşekkür ederim. 

Bu kitap değerli katılımcıların emek ve zaman harcayarak hazırladık-ları sempozyum tebliğ metinlerini içermektedir. Kitapta, yazarların gön-derdikleri tebliğ metinlerine sempozyum programındaki sunum sırasına göre yer verilmiştir.  

“İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu” tebliğlerinin yer al-dığı bu yayının, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümünde yardımcı olmasını dilerim. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.