İş Kazaları ve Meslek Hatalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI - Birol SONER - Bahri AYDOĞAN - Ahmet YENER
ISBN: 9786050508604
280,50 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1694

Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, işbölümü gereği Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davaların yanı sıra, uzun yıllardır iş kazalarından veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davalarını da temyiz merci olarak incelemiş ve bu konuda oluşturduğu içtihatlarda koyduğu ilkelerle uygulamaya ışık tutmuştur.     

Ne yazık ki, ülkemizde gerçekleşen iş kazaları veya meslek hastalıkları dünya sıralamasında üst sıralardadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hukuku son derece önemli bir hale gelmiştir.   

Sorumluluk hukukunun tartışmasız en sorunlu alanlarından birisi maddi ve manevi zararın önlenmesi ve giderilmesi sorunudur.

Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi uygulamalarını anlatan vedaha önce yayınlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Görev ve Yetki, Manevi Tazminat, İş Kazası ve Meslek Hastalığı kitaplarından sonra dördüncü kitap İş Kazalarından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları olacaktır.    

Bu kitap, daha önce yayınlanan üç kitap gibi Yüksek Dairenin maddi tazminat yönünden uygulamada rastlanan sorunlar karşısında sonuca vardığı çözümlemelerini ve bu davalara uzun yıllardan beri temyiz merci olarak bakmaktan kaynaklanan birikimini bir nebze ışık tutması için uygulayıcılara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, işbölümü gereği Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davaların yanı sıra, uzun yıllardır iş kazalarından veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davalarını da temyiz merci olarak incelemiş ve bu konuda oluşturduğu içtihatlarda koyduğu ilkelerle uygulamaya ışık tutmuştur.     

Ne yazık ki, ülkemizde gerçekleşen iş kazaları veya meslek hastalıkları dünya sıralamasında üst sıralardadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hukuku son derece önemli bir hale gelmiştir.   

Sorumluluk hukukunun tartışmasız en sorunlu alanlarından birisi maddi ve manevi zararın önlenmesi ve giderilmesi sorunudur.

Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi uygulamalarını anlatan vedaha önce yayınlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Görev ve Yetki, Manevi Tazminat, İş Kazası ve Meslek Hastalığı kitaplarından sonra dördüncü kitap İş Kazalarından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları olacaktır.    

Bu kitap, daha önce yayınlanan üç kitap gibi Yüksek Dairenin maddi tazminat yönünden uygulamada rastlanan sorunlar karşısında sonuca vardığı çözümlemelerini ve bu davalara uzun yıllardan beri temyiz merci olarak bakmaktan kaynaklanan birikimini bir nebze ışık tutması için uygulayıcılara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitabın hazırlanmasında öncülük eden ve emeği geçen Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi Sayın Birol Soner başta olmak üzere, Sayın Bahri Aydoğan, Sayın Ahmet Yener ve kararların oluşturulmasında emeği geçen Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyeleri Sayın Gülsüm Mısır, Sayın Doğan Korkmaz, Hukuk Genel Kurul Üyesi Sayın Harun Kara ve kaynakçada eserlerine yer verilen çok değerli akademisyenlere Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi başkanı olarak teşekkür ederim.

Eserin uygulamaya katkı sağlayacağı inancındayım.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER .................................................................................................. 9

MADDİ TAZMİNAT ...................................................................................... 23

1 - GENEL OLARAK ................................................................................ 23

2 - TEDAVİ GİDERLERİ .......................................................................... 24

3 - ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN YA DA

YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR ...................................... 38

B - Sürekli iş göremezlikten doğan zararlar: ....................................... 46

a - Çalışma süresi ........................................................................... 49

b - İşçinin geliri .............................................................................. 49

c - Sürekli iş göremezlik oranı ....................................................... 50

4 - EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN

DOĞANKAYIPLAR ........................................................................... 51

5 - GÖREV .................................................................................................. 53

6 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ...................... 62

7 - YETKİ ................................................................................................... 74

a - Davalı Kurum olduğu takdirde yetki kuralının kamu

düzeninden olup olmadığı sorunu.................................................. 79

b - İş Mahkemeleri Kanununa göre yerleşim yeri ve iş yeri kavramı . 82

aa - İ ş y e r i ................................................................................... 82

bb - Sosyal güvenlik hukuku bakımından işyeri kavramı ............. 85

cc - 6331 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işyeri kavramı .......... 86

dd - Hukuk Muhakemeleri Kanununun 16. maddesindeki zarar

görenin kendi yerleşim yeri mahkemesinin yetkisine dair

düzenlemenin, iş kazaları veya meslek hastalığı nedeniyle

açılacak tazminat davalarında uygulanabilirliği sorunu ......... 87

ee - 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanununa göre yetki ......... 90

8 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ...................... 94

9 - İŞ KAZASI KAVRAMI - ÖN SORUN - BEKLETİCİ MESELE .... 105

a - Genel Olarak .................................................................................. 105

b - İş Kazasının Tanım ....................................................................... 106

c - İş Kazasının Unsurları ................................................................... 109

aa - Vücut Bütünlüğünün İhlali veya Ölüm ............................... 109

bb - Dışarıdan Gelen Olay ........................................................... 109

cc - İstenilmeyen Olay ................................................................. 110

dd - Ani Olay ................................................................................ 110

ee - Uygun İlliyet Bağı ................................................................. 110

d - Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Kazası Kavramı .................... 110

10 - BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI .................. 112

a - Tanımı ............................................................................................ 114

10

b - Bireysel İş Hukuku Anlamında İş Kazasının Unsurları ............... 114

aa - Kazalının Sigortalı Olması .................................................... 115

bb - Sigortalının Kazaya Uğraması ............................................. 126

aaa - Dış Etken ....................................................................... 126

bbb - İstenilmeyen Olay ........................................................ 127

ccc - Aniden Meydana Gelme ............................................... 127

ddd - Bedensel Veya Ruhsal Zarara Uğrama ....................... 127

c – Kaza İle Olay Arasında İlliyet Bağı Olmalı ................................. 128

aa - Kaza ile zarar arasındaki illiyet bağı .................................... 129

bb - Kaza ile işverence yürütülen iş arasındaki illiyet bağı ........ 129

cc - Karineler ................................................................................ 130

aaa – Kazanın işin yürütülmesi sonucunda meydana

gelmesi ............................................................................. 130

bbb – Olay, iş süresi içinde veya iş süresinde sayılan

durumlarda gerçekleşmesi .............................................. 130

ccc – İşyerinin ve yürütülen işin tehlikeli olması ................. 130

ddd – İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini

almaması .......................................................................... 130

dd - İlliyet Bağının Kesilmesi ...................................................... 131

a - Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) .................................................. 131

b - Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) ........................... 131

c - Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) .................................. 132

d - Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte Kusuru .................. 133

11 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU ANLAMINDA İŞ KAZASI ............................................ 134

a - Tanımı ............................................................................................ 134

b - Hizmet Sözleşmesi Yönünden ...................................................... 136

c - Unsurları ........................................................................................ 137

aa - Sigortalı Olma ....................................................................... 137

bb - Bağımlılık Unsuru ................................................................ 138

cc - Zaman Unsuru ....................................................................... 138

dd - Ücret Unsuru ......................................................................... 138

ee - İşyerinin Bulunması .............................................................. 138

ff - Eylemli Çalışma ..................................................................... 139

gg - Sigortalının Kazaya Uğraması ............................................. 142

d - İş Kazasının Koşulları ................................................................... 144

aa - Dıştan Gelen Bir Etken ......................................................... 144

bb - İstenilmeyen Bir Olay ........................................................... 146

cc - Ani Olması ............................................................................ 147

dd - Kazanın İşyerinde Meydana Gelmiş Olması ....................... 150

11

aaa - Kazanın Geçici Görevli Olunduğu Esnada Meydana

Gelmesi ............................................................................ 155

bbb - Emziren Kadın Yönünden İş Kazası ........................... 157

ccc - Taşıt Aracında veya Yolda Geçirilen İş Kazası ........... 160

ee - Sigortalının Bedence Veya Ruhça Zarara Uğraması ........... 163

ff - Kaza İle Uğranılan Zarar Arasında İlliyet Bağı Olmalı ........ 164

e - Bağımsız Çalışanlar Yönünden İş Kazası .................................... 166

f - Unsurları ......................................................................................... 170

aa - Sigortalı Olma ....................................................................... 170

bb - Sigortalının Kazaya Uğraması ............................................. 170

cc - Sigortalının Zarara Uğraması ............................................... 171

dd - Kaza İle Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması ............ 171

f - Mülga 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa

Tabi Sigortalılar Yönünden İş Kazası ......................................... 172

g – Mülga 2926 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yönünden İş

Kazası ........................................................................................... 177

12 - 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA

GÖRE İŞ KAZASI ............................................................................. 182

a - Genel olarak ................................................................................... 182

b - Tanımı ........................................................................................... 182

13 - İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ VE

SORUŞTURULMASI ....................................................................... 186

14 - İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI ................................................ 190

a - Genel Olarak .................................................................................. 190

b - Davanın Amacı.............................................................................. 193

c - Görev ............................................................................................. 195

d - Yetki .............................................................................................. 195

aa -Davalı gerçek veya tüzel kişinin, davanın açıldığı tarihteki

yerleşim yeri mahkemesi. ...................................................... 195

bb - İşçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesi

(7036 sayılı İMK md.6/1). ..................................................... 196

cc -İş kazasının meydana geldiği yer mahkemesi

(7036 sayılı İMKmd.6/3). ...................................................... 196

dd - Zararın meydana geldiği yer mahkemesi

(7036 sayılı İMKmd.6/3). ...................................................... 196

ee -Zarar gören işçinin (veya hak sahiplerinin) yerleşim yeri

mahkemesi (7036 sayılı İMKmd.6/3) ................................... 196

ff – Davalılardan işveren dışında ayrıca Kurumda davalı

olduğundan Kurumun merkezi ile işlem yapmaya yetkili

şubesinin bulunduğu yer mahkemesi(6100 sayılı HMK m.

14/1 – 1086 sayılı HUMK m 17) .......................................... 196

12

e - Davacı Sıfatı .................................................................................. 196

f - Davalı Sıfatı ................................................................................... 196

15 - OLAYIN İŞ KAZASININ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ... 198

a - Genel Olarak .................................................................................. 198

b - Görev ............................................................................................. 198

c - Yetki .............................................................................................. 198

aa - Davalı Gerçek Veya Tüzel Kişinin, Davanın Açıldığı

Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi..................................... 198

d - Davacı Sıfatı ........................................................................... 199

e - Davalı Sıfatı ................................................................................... 199

16 - İŞ GÖREMEZLİK ORANININ SAPTANMASI ............................ 200

a - Genel Olarak .................................................................................. 200

b - Görev ............................................................................................. 201

c - Yetki .............................................................................................. 201

d - Dava Şartı ...................................................................................... 202

e - İşgöremezlik Oranına İşverence İtiraz Edilmesi .......................... 202

f - Bekletici Mesele ............................................................................ 203

g - Taraf Sıfatı ..................................................................................... 204

17 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .................. 205

18 - MESLEK HASTALIĞI .................................................................... 223

a - Tanımı ............................................................................................ 223

b - Koşulları ........................................................................................ 229

aa - Sigortalı Olunması ................................................................ 229

bb - İlliyet Bağı ........................................................................... 229

cc - Zamanla Ortaya Çıkması ...................................................... 230

dd -Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alması ........ 231

ee - Kurum Sağlık Raporuyla Saptanması .................................. 232

ff - Zararın Ortaya Çıkması ........................................................ 233

gg - Yönetmelikte Yer Alması ..................................................... 233

c - Meslek Hastalığının Bildirilmesi .................................................. 234

d - Sorumluluk .................................................................................... 235

e - Yükümlülük Süresi ........................................................................ 236

f - Dava Yoluyla Tespiti ..................................................................... 237

19 - MESLEK HASTALIĞININ KURUMA BİLDİRİLMESİ ............. 239

a - Genel olarak ................................................................................... 239

b - 5510 S.K.'nun m. 4/1-a Kapsamında Bulunan Sigortalılar

Yönünden ..................................................................................... 240

c - 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Ödünç Verilen İşçiler Yönünden 242

d - 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında

Çalışanlar Yönünden .................................................................... 242

13

e - 5510 Sayılı Kanunun m. 4/1–bKapsamında Bulunan Sigortalılar

Yönünden ..................................................................................... 243

20 - MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASI (ÖN SORUN) .... 245

a - Meslek Hastalığının Tespiti Davası Açılması .............................. 245

aa - Hastalık Kuruma Bildirilmeden Tazminat Davası Açılması 245

bb - Sigortalının Meslek Hastalığına Tutulduğunun Kurum

Sağlık Kurulunca Saptanması ............................................... 246

cc - Kurum Sağlık Kurulunun Sigortalıdaki Hastalığın

Mesleki Olmadığına Karar Vermesi Durumunda

İzlenecek Yol ......................................................................... 246

dd - Yüksek Sağlık Kuruluna İtirazda Bulunulması ................... 246

b - Kurum Ve İşveren Aleyhine Doğrudan Tespit Davası Açılması 246

c- SS Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Hastalığın Meslek

Hastalığı Olmadığına Karar Verilmesi Durumunda Tespit

Davası Açma Hakkı ..................................................................... 247

d - Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki Olduğuna YSK Tarafından

Karar Verilmesi Halinde İşverenin Dava Hakkı ......................... 247

e - Mahkemece Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı Kabul

Edildiği Takdirde İzlenecek Yol .................................................. 247

f - İş Göremezlik Oranı Artışından Doğan Zarar Nedeniyle Dava

Hakkı ............................................................................................ 248

g - Görev ............................................................................................. 249

h - Yetki .............................................................................................. 249

ı - Dava Şartı ....................................................................................... 250

i - İşverenin Kurum Kararına karşı İtiraz Yolu ................................. 251

aa - Görev ..................................................................................... 251

bb - Yetki ...................................................................................... 251

aaa - Davalı Gerçek Kişinin, Davanın Açıldığı Tarihteki

Yerleşim Yeri Mahkemesi. ............................................. 251

bbb - İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yer

Mahkemesi (7036 Sayılı İMK md. 6/1). ........................ 251

ccc - Meslek Hastalığının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi

(7036 Sayılı İMK md. 6/3). ............................................ 251

ddd - Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi

(7036 Sayılı İMK md 6/3). ............................................. 251

eee – Davalılardan İşçi veya HakSahipleri Dışında Ayrıca

Kurumda Davalı olduğundan Kurumun İşlem Yapmaya

Yetkili Şubesinin veya Merkezinin Bulunduğu Yer

Mahkemesi (6100 Sayılı HMK m 14/1 - 1086 Sayılı

HUMK m 17) .................................................................. 251

14

j - 5510 sayılı Kanunun 4/1 - b Kapsamında hizmet Sözleşmesine

Bağlı Olmaksızın Kendi ad ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalı yönünden ....................................................................... 252

aa - Davalı Sıfatı ........................................................................... 252

bb - Görev ..................................................................................... 252

cc - Yetkili Mahkeme .................................................................. 252

21 - MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

SORUMLULUĞUN KOŞULLARI .................................................. 253

a - Meslek hastalığına uğrayan kimsenin sigortalı olması

gerekmektedir. .............................................................................. 253

b - Sigortalı, 5510 sayılı Yasanın 14.maddesinin 1.fıkrasında

yazılı şekilde yükümlülük süresi içinde meslek hastalığına

tutulmuş olmalıdır. ....................................................................... 253

c- Sigortalı bu hastalık nedeniyle maddi bir zarara uğramalıdır. .... 254

d - Meslek hastalığı ile oluşan zarar ve ayrıca hastalık ile işçinin

gördüğü iş veya iş yeri koşulları arasında uygun bir illiyet

bağı bulunmalıdır. ....................................................................... 254

e - Meslek hastalığının meydana gelmesinde işverenin kusuru

bulunmalıdır. ................................................................................ 254

f - İşçinin hastalık nedeniyle zarara uğraması hukuka aykırı

olmalıdır. ...................................................................................... 255

22 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .................. 256

23 - YURT DIŞINDA TÜRK İŞVERENLERCE ÇALIŞTIRILAN

TÜRK İŞÇİLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

SİGORTA KOLUNDAN YARARLANMALARI........................... 265

a - 506 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem ........................... 265

b - 5510 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem ......................... 268

24- BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ................... 271

25 - DAVACI SIFATI - AKTİF HUSUMET .......................................... 278

a - Genel Olarak .................................................................................. 278

b - İşçi ................................................................................................. 279

c - İşçi memur ayrımı ......................................................................... 281

d - Deniz İş Hukuku açısından gemi adamı (işçi): ............................ 284

e - Basın İş Kanununda İşçi kavramı - Gazeteci Kavramı ................ 286

f - Sözleşmeli personel ....................................................................... 289

g - Çıraklar .......................................................................................... 292

h - Stajyerler ....................................................................................... 295

ı - Hükümlü ve Tutuklular .................................................................. 296

i - Yargılama sırasında davacı işçinin veya davalı işçinin veya

işveren gerçek şahıs ise davalı işverenin ölümü halinde

mirasçıların durumu ..................................................................... 298

15

aa - Külli halefiyet ........................................................................ 298

bb - Mirasçılar .............................................................................. 302

j - HMK. Madde 125. (Dava konusunun davacı tarafından devri

durumunda) .................................................................................. 303

26 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ KARARLAR .......................................... 307

27 - DAVALI SIFATI ......................................................................... 314

a - HMK. Madde 125. (Dava konusunun davalı tarafından

devredildiği durumda) .................................................................. 314

b - Davalı Sıfatında Değişiklik ........................................................... 316

c - İşveren............................................................................................ 321

d - İşveren Vekili ................................................................................ 322

e - Asıl İşveren - Alt İşveren .............................................................. 325

aa - Alt İşverenin Tanımı ............................................................. 326

bb - Koşulları ................................................................................ 327

cc - Kamu kuruluşlarında alt işveren ilişkisi ............................... 334

dd - Belediyelerde alt işveren ilişkisi........................................... 336

f - Rödovans sözleşmesinin niteliği ................................................... 338

aa - Tek bir maden ocağı bulunan ruhsat sahalarında

alt işveren ilişkisi ................................................................... 339

bb - Birden fazla maden ocağı bulunan ruhsat sahalarında

alt işveren ilişkisi ................................................................... 340

g - Ödünç İşçi (Geçici İş İlişkisi) ....................................................... 343

h - Yapı Denetim Şirketlerinin Sorumluluğu ..................................... 347

28 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ KARARLAR .......................................... 353

29 - TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ....................................................... 428

a - Genel olarak ................................................................................... 428

b - Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi .................... 428

c - Birleşme ......................................................................................... 432

d - Bölünme ........................................................................................ 433

e - Nevi Değiştirme ............................................................................ 434

f - Devreden - Devralan ..................................................................... 436

aa - Mal Varlığı veya İşletmenin Devri ....................................... 436

bb - Sözleşmenin devri (Yüklenilmesi) ....................................... 440

30 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARITAY KARARLARI ..................... 443

31 - MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ............................................ 452

a - AKTİF DÖNEM ........................................................................... 453

aa - Bilinen Dönem Zararı ........................................................... 453

bb - Bilinmeyen Dönem (İskontolu ) Zararı ................................ 456

cc - Yer Altı Maden İşçilerinin Aktif Dönem Zarar Hesabı ....... 456

b - PASİF DÖNEM ............................................................................ 457

16

c - MADDİ TAZMİNAT HESABINDA GÖZ ÖNÜNE

ALINACAK VERİLER .............................................................. 458

aa - Yaşam Süresi ......................................................................... 458

bb - Çalışma Süresi ...................................................................... 458

cc - İşçinin Ücreti ......................................................................... 459

dd - İş Göremezlik Oranının Saptanması .................................... 468

ee - Kusurun Belirlenmesi ........................................................... 477

d - TAZMİNATIN HESAPLANMASINDA ZARARDAN

VE TAZMİNATTAN YAPILACAK İNDİRİMLER ................ 478

aa - Denkleştirme Yasağı .............................................................. 479

bb - İş Göremezlik Oranı ............................................................. 499

cc - Müterafik Kusur .................................................................... 499

dd - İlliyet Bağının Kesilmesi ...................................................... 506

aaa - Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) .................................. 506

bbb - Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) .......... 507

ccc - Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur).................. 507

ddd - Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte Kusuru . 508

ee - Kaçınılmazlıkta Maddi Zarar Hesabı ................................... 511

ff - İşverenin Müzayaka (Yoksulluk ) Durumuna Düşmesi ....... 513

gg - Zarar Görenin Rızası ............................................................ 515

hh - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1. (Mülga 818

Sayılı BKM 43) Maddesine Göre İndirim ve Tazminatın

Çokluğu Sorunu ..................................................................... 516

ıı - Bünyenin Zarar Görmeye Elverişli Olması ........................... 518

ii - Hatır Taşıması......................................................................... 521

jj - Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal Yardımlar ... 524

aaa - Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden ........................................................................ 524

bbb - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden ........................................................................ 527

ccc - Geçici İş Göremezlik Ödeneği ..................................... 529

ddd - Sürekli İş Göremezlik Ödeneği ................................... 540

eee - Özel Sigorta Ödemeleri ................................................ 549

fff - Sosyal Yardım Zammı ................................................... 553

ggg - Geçici Ödemeler........................................................... 561

hhh - İşverence Yapılan Ödemeler ........................................ 565

ııı - Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler .............................. 566

iii - Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri ................................... 568

e - DEĞİŞİKLİK DAVASI ................................................................ 571

32 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .................. 575

33 - DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI .......................... 702

17

a - DESTEK KAVRAMININ TANIMI ............................................ 702

b - TAZMİNATIN NİTELİĞİ ........................................................... 707

c- ZARAR ÇEŞİTLERİ ..................................................................... 707

aa - Cenaze Giderleri.................................................................... 708

bb - Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri ............. 710

cc - Çalışma Gücünün Azalmasından Ya da Yitirilmesinden

Doğan Kayıplar ...................................................................... 716

dd - Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin, Bu Sebeple

Uğradıkları Zararlar ............................................................... 717

aaa - Destek Tazminatının Koşulları ..................................... 717

bbb - Destek ........................................................................... 717

ccc - Süreklilik ve Düzenlilik ................................................ 720

ddd - Bakım Gücü.................................................................. 721

eee - Bakım İhtiyacı ............................................................... 722

d - GÖREV ......................................................................................... 723

aa – Genel Olarak ......................................................................... 723

bb - Sonuç ..................................................................................... 726

e - YETKİ ........................................................................................... 726

aa - Genel Olarak ......................................................................... 726

bb - Sonuç ..................................................................................... 728

f - TARAF SIFATI ............................................................................. 729

aa - Davacı Sıfatı .......................................................................... 729

aaa - Eş ................................................................................... 730

bbb - Nikahsız Birlikte Yaşayanlar ....................................... 732

ccc - Çocuklar ........................................................................ 737

ddd - Ceninin Mirasçılık Sıfatı .............................................. 739

eee - Evlatlık .......................................................................... 740

fff - Ana ve Baba ................................................................... 741

ggg - Kardeşler ...................................................................... 818

hhh - Nişanlı........................................................................... 820

ııı - Mirasçılar ........................................................................ 821

iii - Temlik Alacaklısı ............................................................ 826

bb - Davalı Sıfatı .......................................................................... 826

g - ZARARIN BELİRLENMESİ ...................................................... 827

aa - AKTİF DÖNEM ................................................................... 828

aaa - Bilinen Dönem .............................................................. 828

bbb - Bilinmeyen Dönem ...................................................... 829

bb - PASİF DÖNEM .................................................................... 829

cc - GELİRİN PAYLAŞTIRILMASI ......................................... 830

aaa - Eş ................................................................................... 831

bbb - Çocuklar ....................................................................... 832

18

ccc - Anne - Baba .................................................................. 833

ddd - Nişanlı........................................................................... 840

eee - Kardeşler ....................................................................... 841

fff - Diğer Yakınlar ................................................................ 841

dd - TAZMİNAT HESABINDA İNDİRİMLER ve

GÖZETİLECEK SIRA ......................................................... 842

aaa - Genel Olarak ........................................................................ 842

bbb - Miras Geliri .................................................................. 844

ccc - Desteğin Kendi Kusuru ................................................ 844

ddd - Kaçınılmazlık ............................................................... 845

eee - İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi .................... 846

fff - Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirlerin

İndirilmesi ....................................................................... 847

ggg - Özel Sigortalarca Ödenen Tazminatlar ....................... 860

hhh - İşverence Yapılan Ödemeler ......................................... 862

ııı - Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler ............................... 862

34 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .................. 863

35- MADDİ TAZMİNAT DAVALARINDA HUKUKİ

SORUMLULUĞUN DAYANAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE

KOŞULLARI ..................................................................................... 964

a - GENEL OLARAK ........................................................................ 964

b - BİR KİŞİ İÇİN BİRDEN ÇOK SORUMLULUK

SEBEBİNİN OLMASI (HAKLARIN YARIŞMASI) ............... 979

c - KAÇINILMAZLIK KAVRAMI - HUKUKİ SORUMLULUK . 981

d - ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ..................................................................... 990

e - SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU ..................... 991

f - MÜTESELSİL SORUMLULUK ............................................... 1005

a - Genel Olarak ......................................................................... 1005

b - Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Müteselsil

Sorumluluk .......................................................................... 1006

c - 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda Müteselsil

Sorumluluk .......................................................................... 1007

aa - Müteselsil Sorumlular Hakkında Davada İstek

Koşulu........................................................................... 1010

bb - Üçüncü Kişilerin Müteselsil Sorumluluğu .................. 1010

cc - İşveren Vekilinin Müteselsil Sorumluluğu .................. 1010

36 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ................ 1014

37 - İBRA ................................................................................................ 1232

a - Genel Olarak ................................................................................ 1232

b - Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde İbra: ................. 1233

c - 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda İbra: ....................... 1235

19

d - Koşulları ...................................................................................... 1237

38 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ................ 1241

39 - ZAMANAŞIMI ............................................................................... 1325

a - Genel Olarak Zamanaşımı .......................................................... 1325

b – 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Uygulama

Tarihinden Sonra Meydana Gelen İş Kazalarında

Uygulanacak Hükümler Yönünden Zamanaşımı ...................... 1325

c - 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunda

Zamanaşımı İtirazı ..................................................................... 1328

d - İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri. ........................... 1328

aa - İşveren Yönünden Zamanaşımı .......................................... 1328

bb - Üçüncü Kişiler ve Sigortacı Yönünden Zamanaşımı ........ 1331

e - 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği

Değişiklikler ............................................................................... 1334

f- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Müteselsil

Sorumluların Rücu Davalarında Zamanaşımı ........................... 1334

g - Ceza Zamanaşımının Uygulanması ............................................ 1335

h - Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımı ........................................ 1346

ı - Islahta Zamanaşımı ...................................................................... 1347

40 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ................ 1360

41 - TAZMİNAT DAVALARINDA USUL PROBLEMLERİ ............ 1411

a - Belirsiz Alacak Davası ................................................................ 1411

b - Islah ............................................................................................. 1427

c - 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda Islah; ....... 1428

d - Ek Dava ....................................................................................... 1435

e - Fazlaya Dair Hakkın Saklı Tutulması ......................................... 1436

f - Usuli Kazanılmış Hak İlkesi ve Uygulaması .............................. 1436

g - Maddi Tazminata Uygulanacak Faiz .......................................... 1445

h - Yargılama Giderleri .................................................................... 1449

aa - Harç ..................................................................................... 1450

bb - Taraflar Tarafından Yapılan Giderler ................................ 1452

cc - Avukatlık Ücreti ................................................................. 1459

ı - Kanun Yolları ............................................................................... 1463

aa - İstinaf Kanun Yolu .............................................................. 1463

aaa - Tatil Günlerinin Etkisi ................................................ 1472

bbb - İstinaf Kanun Yolunda Kesinlik Sınırları .................. 1472

bb - Temyiz Kanun Yolu ........................................................... 1476

cc - 6100 Sayılı Kanuna Göre Temyiz Edilemeyen Kararlar ... 1478

i - Ceza Yargılamasında Tazminat Yaptırımı, Hükümleri,

Uzlaşma ve Hukuki Sonuçları ................................................... 1481

20

aa - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 50. Maddesine

Göre Tazminat Yaptırımı .................................................... 1481

bb - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 51/1. Maddesine

Göre Hapis Cezasının Tazminat Yaptırımı Karşılığı

Ertelenmesi .......................................................................... 1482

cc- Genel Olarak Ceza Yargılamasında Uzlaşma ..................... 1483

aaa - İşgöremezlik Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi

İçin Uzlaşma .................................................................. 1487

bbb - Uzlaşmanın Diğer Faillere ve Müteselsil

Sorumlulara Etkisi ......................................................... 1489

42 - BU BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ................ 1496

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ....................... 1497

1- GİRİŞ ............................................................................................ 1498

a. İçtihatları Birleştirme Başvurusu ........................................... 1498

b. Görüş Aykırılığının Giderilmesi İstemine Konu Kararlar .... 1498

c. Görüş Aykırılığının Giderilmesi İstemine Konu Hakkında

Belirtilen Görüşlerin Özetleri .............................................. 1499

d. İçtihatları Birleştirmenin Konusu ve Ön sorun ..................... 1499

e. Ön sorun ................................................................................. 1500

2- İÇTİHADI BİRLEŞTİRMEYLE İLGİLİ YASAL

DÜZENLEMELER ................................................................... 1500

I- GİRİŞ .......................................................................................... 1507

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ

BAŞVURU .......................................................................... 1507

B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN

KARARI VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN

KONUSU ............................................................................. 1507

C. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KONUSUNA İLİŞKİN

ÖZEL DAİRELER İLE HUKUK GENEL KURULU

GÖRÜŞLERİNİN ÖZETLERİ ........................................... 1507

III. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KONUSU İLE İLGİLİ

KAVRAM, KURUM VE YASAL DÜZENLEMELER .......... 1515

A. DAVA TÜRLERİ ................................................................. 1515

1. Dava ................................................................................. 1515

2. Dava türleri ...................................................................... 1516

B. YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER ................... 1531

1. Genel açıklama ................................................................ 1531

2. Tasarruf ilkesi .................................................................. 1532

3. Taraflarca getirilme (hazırlanma) ilkesi .......................... 1533

4. Çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkesi (usul ekonomisi) ... 1533

5. Taleple bağlılık ilkesi ...................................................... 1534

21

6. Hak arama özgürlüğü ...................................................... 1535

C. TEMERRÜT VE FAİZ ......................................................... 1536

D. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KONUSU İLE İLGİLİ

ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER ........................................ 1538

IV. GEREKÇE ................................................................................. 1539

KAYNAKÇA ................................................................................................ 1685

A. Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri - Güncelleştirilmiş 15. Bası - İstanbul 2012

A. Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri - Güncelleştirilmiş 17. Bası - İstanbul 2015

A. Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri - 19. Bası - İstanbul 2017

A. Dilşad Keskin - Doğum Öncesi Gerçekleşen Zarar Verici Fiil Sebebiyle Tazminat: Ceninin Tazminat Talebi - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - C XVII - Y 2013 - Sayı 1 - 2 

A. Murat Demircioğlu - Hasan Ali Kaplan - Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku - İstanbul 2016

A. Murat Demircioğlu - Sorularla 4857 sayılı İş Yasası – Güncellenmiş 3.Baskı - İstanbul 2014

A. Murat Demircioğlu – Doğan Korkmaz – Hasan Ali Kaplan – Sorularla 4857 sayılı İş Yasası – 4. Baskı- İstanbul 2018

Abdullah Pulat Gözübüyük - Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller - Ankara 1957

Adem Albayrak - Hukukta İstinaf Uygulaması - Ankara 2017

Ahmet M. Kılıçoğlu - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Ankara 2012

Ali Atıcı – İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu – Konya 2010

Ali Aylı – İnşaat Bütün Riskler Sigortasında Riziko – Ankara 2012

Ali Cem Budak/Dilek Karademir – Şartları Oluşmadığı Halde Belirsiz Alacak Davası Açılırsa Hâkim Nasıl Karar Vermelidir - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt III – Sayı I

Ali Güneren - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları –2. Baskı - Ankara 2011

Ali Güneren - İş Kazası veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - 3. Baskı - Ankara 2018 

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik Hukuku – Yenilenmiş 14. Baskı – İstanbul 2012

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik Hukuku – 16. Baskı – İstanbul 2016

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik Hukuku – 17. Baskı – İstanbul 2017

Ali İhsan Özuğur - Miras Hukuku - Cilt 1 - Ankara 2005 

Ali Naim İnan - Şeref Ertaş - Hakan Albaş - Miras Hukuku - 5. Bası Ankara 2004

Ali Naim Sözer – Türk Sosyal Sigortalar Hukuku – İstanbul 2013

AndreasvonTuhr – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II (Çeviren: Cevat Edege) – Ankara 1983

Argun Bozkurt - İş Yargılaması Hukuku - 4. Baskı - Ankara 2012 

Asuman Celkan – İhsan Çakmak – İçtihatlı İş ve Çalışma Hayatı ile Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait İkili, Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Direktifleri – Ankara 2007

Aydın Başbuğ - İş Mevzuatının Alt İşveren Uygulamasının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Çözüm Üretmekteki Yetersizliği - İş ve Hayat Dergisi - 2016 - Yıl 2 - Sayı 3

Aynaz Uğur - İş Mahkemeleri Kanununun Temel Özellikleri ve HMK Karşısındaki Durumu- Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Ocak - Şubat 2014-Sayı 110

Ayşe Ledün Akdeniz - Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine - İstanbul 2015

Ayşenur Şahin Caner - Türk Borçlar Kanununda Müteselsil Borçluluk - İstanbul 2017

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü - Cilt I - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü - Cilt IV - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü – Cilt V - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru - İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku -Ağustos 2016

Baki Kuru - Makaleler–İstanbul 2006

Baki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz - Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı - 6100 sayılı HMK' na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı - Ankara 2011

Başak Baysal – Haksız Fiil Hukuku – İstanbul 2012

Bektaş Kar - Deniz İş Hukuku Ders Kitabı - Ankara 2014

Bilge Öztan - Miras Hukuku - Beşinci Bası - Ankara 2012 

Bülent Ferat İşçi – Meslek Hastalığının Tanımı ve Tespiti – İstanbul 2017

Bülent Köprülü - Miras Hukuku Dersleri - İstanbul 1975 - 1976 

Candan Albayrak Zincirlioğlu - Alt İşveren İlişkisi ve Benzer Hukuki İlişkilerle Karşılaştırılması - Karatahta İş Yazıları Dergisi - Ağustos 2015 - Sayı 2

Cem Baloğlu – İşverenin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu – Kamu İş – Cilt: 13 – Sayı: 3 – Yıl: 2014

Cemil Simil - Belirsiz Alacak Davası - Beşiktaş 2013

Cenk Akil – Belirli Alacağın Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Durumunda Mahkeme Ne Tür Bir Karar Vermelidir - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt XIV – Sayı II

Cenk Akil – Medeni Muhakeme Hukukunda Değişiklik Davası ve Maddi Hukuktaki Görünüm Biçimleri – Türkiye Adalet Akademisi Dergisi – Yıl: 3/Temmuz 2012 – Sayı: 10

Çelik Ahmet Çelik – Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları – 4. Baskı- İstanbul 2019

Çetin Arslan - Mustafa Kırmızı - Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar - Ankara 2010

Ebru Pakin Akın – Türk Hukukunda Kadınların Sosyal Güvenliği – İstanbul 2005

Ejder Yılmaz - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi - Değiştirilmiş 2. Baskı - Ankara 2013

Ejder Yılmaz – Usul Ekonomisi – AÜHFD – Cilt 57 – Sayı I – Yıl 2008

Emel Hanağası – Davada Menfaat – Ankara 2009

Ender Gülver – Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası – Cilt: LXXII – Sayı: 2 – Yıl: 2014

Ercan Akyiğit - Çıraklık ve Çıraklar Üzerine Bazı Düşünceler - Terazi Hukuk Dergisi - Mart 2014 - Sayı 91

Ercüment Özkaraca - İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve işverenlerin Hukuki Sorumluluğu - İstanbul 2008

ErgunÖzsunay - Tüzel Kişiler – İstanbul 1982

Fatma Emirhan - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017

Ferhat Canbolat – Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar ve İleri Sürülmesinin Hukuki Sonuçları – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt: 3 – Sayı: 1 – Kayseri 2008

Feyzi Necmettin Feyzioğlu – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I- İstanbul 1976

Fikret Eren - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 14. Baskı - Ankara 2012

Fikret Eren - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler –24. Baskı - Ankara 2019

Fikret Eren - Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu - Ankara 1974

Fikret Eren – Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi – Ankara 1975

Fulya Erlüle - Türk Borçlar Kanununa Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat - 2. Baskı - Ankara 2015

Gaye Baycık - Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri - Sarper Süzek’e Armağan Cilt II – İstanbul 2011

Gaye Burcu Seratlı – İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ankara 2003

Gizem Görmez – Türk Borçlar Hukukunda Yakın Kişi Kavramı – Ankara 2018

Gizem Kaba - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ankara 2017

Gökhan Çayan - Sözleşmenin Devri - Ankara 2016

GülsevilAlpagut - İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesinin Fesih Hakkı - İstanbul 2010

Gürbüz Yılmaz – İş Kazalarından Doğan Sorumluluklar – Mühendis ve Makine – Cilt: 46 – Sayı: 543

H. Nüvit Gerek — Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışanlarla İlgili Yeni Düzenlemelerin Düşündürdükleri - Kamu - İş - İş Hukuku ve İktisat Dergisi - C 14-S 2 - 2015

H. Tahsin Gökcan - Seydi Kaymaz - Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları ve Trafik Suçları 2000 – Ankara

Hakan Pekcanıtez - Muhammet Özekes - Mine Akkan - Hülya Taş Korkmaz - Medeni Usul Hukuku - Cilt I - İstanbul 2017

Hakan Pekcanıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekes - Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul hukuku - 12. Bası - Ankara 2011

Hakan Pekcanıtez – Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması – 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt 15 – Özel Sayı – Yıl 2015

Halil Kılıç - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Cilt II - Ankara 2011

Halil Özdemir – Türk Mevzuatında İş Kazasının Tespiti Davaları – Yargıtay Dergisi – Cilt: 44 – Sayı: 3 – Temmuz 2018

Haluk Hadi Sümer - İş Hukuku Uygulamaları – 5. Baskı- Ankara 2015

Haluk Hamdi Mollamahmutoğlu - Muhittin Astarlı - İş Hukuku - 4. Bası - Ankara 2011

Haluk Hamdi Mollamahmutoğlu - Muhittin Astarlı – Ulaş Baysal - İş Hukuku Ders Kitabı Cilt I - Ankara 2019

Haluk N. Nomer - Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 13. Baskı – İstanbul 2013

Haluk Tandoğan - Mesuliyet Hukuku – İstanbul 2010

Hande Bahar Aykaç - Alt İşveren İlişkisinde Asıl İş - Yardımcı İş Ayrımı - Çalışma ve Toplum Dergisi – 2015/3

Hande Bahar Aykaç - İş Hukukunda Alt İşveren - İstanbul 2011 

Hayrettin Eren - 1982 Anayasası ve Kamu Görevlileri Kavramı -A. Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi - Cilt II, Sayı. 1, 1998,

Hayrunnisa Özdemir - Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu - Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2012 - Sayı 1 – 2

Hülya Taş Korkmaz - Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği - Ankara 2014

Hüseyin Hatemi - İntikal - Geçiş Hukuku Dönemi - Zaman Yönünden Yürürlük Hukuku - İstanbul 2004 

Işıl Ulaş - Uygulamalı Sigorta Hukuku - Ankara 2010

İbrahim Subaşı - İş Hukukunda Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi - Sarper Süzek’e Armağan Cilt I – İstanbul 2011

İlhan Ulusan - Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu – İstanbul 1990

İlhan Ulusan – Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı – İstanbul 1977

İştar Cengiz - İş Sözleşmesinin İradi Devri - Ankara 2014

Kadir Arıcı – Türk Sosyal Güvenlik Hukuku – Ankara 2015

Kemal Oğuz Şengün - Miras Ortaklığı ve Mirasçıların Dava Hakları Ankara Barosu Dergisi 1971

Kemal Tahir Gürsoy – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt: 29 – Sayı: 1 – Yıl: 1972

Kenan Tunçomağ - Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler - İstanbul 1976

Kenan Tunçomağ –Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar–5. Baskı - İstanbul 1990

Kerem Çelikboya - Ticari İşletmenin Devri - İstanbul 2017

Koray Demir - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi - İstanbul 2017

Kübra Doğan Yenisey - İş Hukukunun Emredici Yapısı – İstanbul 2014

Levent Akın - İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat - Ankara 2001 

Levent Akın - İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik 2. Baskı - Ankara 2013

Levent Akın – Bağ-Kur Sigorta Yardımları – İstanbul 1996

Levent Akın – Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri – Çimento İşveren Dergisi – Cilt: 34 – Sayı: 3 – Yıl 2020

Levent Akın – İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni - Sicil İş Hukuku Dergisi - Mart 2009 - Sayı 13

Levent Börü - Dava Konusunun Devri - Ankara 2012

Leyla Müjde Kurt - Ceninin Mal Varlığı Haklan - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Cilt 2 - Sayı 1 - Yıl 2011 –

Leyla Müjde Kurt – Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık – Ankara 2016

Lütfü Dalamanlı - Miras Hukuku ve Tatbikatı - İstanbul 1983

M. Ali Şuğle - İş Hukuku Açısından Gazeteci – Ankara 2001

M. Fatih Uşan – Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları – Ankara 2009

M. Kemal Oğuzman – M. Turgut Öz – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I – 12. Baskı – İstanbul 2016

M. Kemal Oğuzman – M. Turgut Öz – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II – 12. Baskı – İstanbul 2016

Mehmet Günay - İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi - Ankara 2007

Mehmet Helvacı - Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı – İstanbul 2000

Mehmet Nusret Bedük - Deniz İş Sözleşmesi - Ekim 2012 

Mehmet Zahid Yener – Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi – Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu – İbn Haldun Üniversitesi – İstanbul 2020

Mehmet Zahid Yener – İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt – Ankara 2020

Mert Namlı – Makbule Serra Korkut – Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Geçici Ödemelerin Niteliği – Sorumluluk Hukuku Seminerler Makaleler – İstanbul 2017

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazalarından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Görev ve Yetki - Ankara 2018

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları- Ankara 2019

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazaları ve Meslek Hastalığı - Ankara 2020

Mesut Balcı - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması - Ankara 2018 

Mesut Balcı - İş Kazasından veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davaları Uygulaması - 2. Baskı - Ankara 2011

Mesut Balcı – Ölüm Gelir ve Aylıkları – Ankara 2019

Murat Canyürek - Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler - İstanbul 2003

Murat Özgür Çiftçi- Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf - 2. Bası -Ankara 2016 

Murat Özveri – İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri – İstanbul 2015

Murat Özveri – Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar – Çalışma ve Toplum Dergisi – 2018/2

Mustafa Çemberci – İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi – Ankara 1969

Mustafa Çemberci – Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi – Ankara 1985

Mustafa Çemberci – Turgut Uygur – Bağ-Kur Kanunu Şerhi – Ankara 1979

Mustafa Halit Korkusuz - Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu - Berrin Ergin'e Armağan - Cilt LXX Sayı 2-2014

Mustafa Hayri Tacın – Uygulamada Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Türleri, Kaynakları, Özellikleri ve Şartları – Yargıtay Dergisi – Cilt: 42 – Sayı: 4 – Ekim 2016

Mustafa Kılıçoğlu - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi-Şubat 2012 

Mustafa Kılıçoğlu - Tazminat Hukuku - 4. Baskı - Ankara 2014

Mustafa Topaloğlu - Maden Hukuku – 2011

Mustafa Topaloğlu - Maden ve Taşocakları Hukuku – Konya 2003

Mustafa Topaloğlu - Rödövans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili - Maden Hukuku Bildiriler Kitabı – 2016

Nedim Meriç - HMK ve İİK’ da Yer Alan Parasal Sınırlar-Legalbank– 2018

Nejdet Şatır – Estetik Tıp Hukuku – Ankara 2019

Nihat Seyhun Alp – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Rücu Davaları – Ankara 2018

Nihat Yavuz – Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Ankara 2012

Nur Bolayır – Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi – İstanbul 2019

Nurcihan Dalcı Özdoğan - Müteselsil Sorumluluk - Ankara 2015

Nuri Çelik - İş Hukuku Dersleri - Yenilenmiş 25. Bası - İstanbul 2012

Nuri Çelik - Nurşen Caniklioğlu - Talat Canbolat - İş Hukuku Dersleri - 28. Bası - İstanbul – 2015

Nuri Çelik - Nurşen Caniklioğlu - Talat Canbolat - İş Hukuku Dersleri - 29. Bası - İstanbul – 2016 

O. Gökhan Antalya - Miras Hukuku - İstanbul 2009 

O. Gökhan Antalya – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II – İstanbul 2015

Orhan Rüzgâr – Sigortalının İş Kazası Sonucu Bedensel ve Ruhsal Zarara Uğraması – İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 1 – Yıl: 2018

Oruç Hami Şener - Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku – Ankara 2012

Osman Güven Çankaya - Rödövans Alt İşverenlik Sözleşmesi - Kamu İş – C. 13 – S. 3 – 2014

Osman Güven Çankaya - Şahin Çil - İş Hukukunda Üçlü İlişkiler - Genişletilmiş 2. Baskı - Ankara 2009

Ömer Ekmekçi – Yargıtay’ın 2009 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirmesi – Türk Milli Komitesi – Ankara 2011

Ömer Eyrenci - Savaş Taşkent - Devrim Ulucan - Bireysel İş Hukuku - İstanbul 2016

Ömer Uğur Gençcan - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yorumu - Ankara 2013

Ömer Uğur Gençcan - Türk Medeni Kanunu - Genişletilmiş 2. Baskı - Ankara 2007

Özcan Günergök - Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu - İstanbul 2014

P. Alpay - Rödövans Sözleşmesinin Hâsılat Kirası ve Alt İşverenlik Yönünden Değerlendirilmesi - Maden Hukuku Bildiriler Kitabı – 2016

Piermaco Zen-Ruffinnen – İsviçre Sorumluluk Hukukunda Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Konusunda Yeni Gelişmeler (Çeviren: Haluk Burcuoğlu) – İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 59 – Sayı: 4/6 – Yıl: 1985

Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası – Medeni Usul Hukuku – 4. Baskı – Ankara 2018 

Reha Poroy – Ünal Tekinalp – Ersin Çamoğlu - Ortaklıklar Hukuku - İstanbul 1976 -

Resul Aslanköylü - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi - Ankara 2009

Resul Kurt – Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatında Meslek Hastalığı Nedeniyle Sigortalılara Sağlanan Yardımlar ve İşverenlerin Sorumlulukları – Mali Çözüm Dergisi – Ekim-Kasım-Aralık 2001

Rona Serozan - Hukukta Yöntem - İstanbul 2015

Rona Serozan – Baki İlkay Engin - Miras Hukuku - Genişletilmiş 2. Bası – Ankara 2008

S. Serhat Kırtıloğlu – Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası – Ankara 2014

Safa Reisoğlu - Borçlar Hukuku Genel Hükümler- 25. Baskı – İstanbul 2014

Sami Narter – İş ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar – Ankara 2013

Sarper Süzek - İş Hukuku - 12. Baskı - İstanbul 2016

Sarper Süzek - İş Hukuku - Yenilenmiş 9. Baskı -  İstanbul 2013

Sarper Süzek - İş Hukuku – 11. Baskı - İstanbul 2015

Sarper Süzek - İş Hukuku – Yenilenmiş 16. Baskı - İstanbul 2018

Sarper Süzek - İş Hukuku – Yenilenmiş 18. Baskı - İstanbul 2019

Selahattin Sulhi Tekinay – Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İstanbul 1963

Selahattin Sulhi Tekinay- Sermet Akman - Haluk Burcuoğlu - Atilla Altop - Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 7. Baskı İstanbul 1993

Seracettin Göktaş - Şahin Çil - Açıklamalı - İçtihatlı Basın İş Kanunu – Ankara 2003

Serdar Kale - Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti - İstanbul 2010

Süha Tanrıver - Medeni Usul Hukuku - Cilt I - Ankara 2016 

Süha Tanrıver – Belirsiz Alacak Davası ve Bu Bağlamda Uygulamada Yaşanan Güncel Sorunlar – TNB Hukuk Dergisi – Yıl 2 – Sayı 2

Ş. Esra Baskan – 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İş Davalarındaki Yargılama Usulüne Etkisi – Türkiye Adalet Akademisi Dergisi – Yıl: 4 – Sayı: 12 – Ocak 2013

Şahin Çil – İş Hukukunda İbraname – 3. Baskı – Ankara 2013

Tankut Centel – Çocuklar ile Gençlerin İş Güvenliği – İstanbul 1982

Teoman Akünal – Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu – İstanbul 1977

Teoman Ozanoğlu – Sıddık Yalnızoğlu – H. Ani Tümer – Açıklamalı İçtihatlı Sosyal Sigorta Mevzuatı- I. Cilt – Ankara 1974

Turgut Akıntürk - Müteselsil Borçluluk - Ankara 1971 

Turgut Uygur – İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar – Ankara 1980

Turgut Uygur – Türk Borçlar Kanunu Cilt I – Ankara 1998

Tülay Aydın Ünver - Ceninin Hukuki Konumu – İstanbul 2011

Türkçe Sözlük - Türk Dil Kurumu Yayınları - Ankara 2011

Ülgen Aslan Düzgün – Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları ile Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler – Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi – Yıl: 7 – Sayı: 14 – Aralık 2019

Ünal Narmanlıoğlu - Ferdi İş İlişkileri - 4. Baskı – 2012

Varol Karaarslan – Belirsiz Alacak Davası/Kısmı Dava Bir Madalyonun İki Yüzü mü – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt XIII – Sayı I

Volkan Güneş - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017

Yusuf Alper – Sosyal Sigortalar – 4. Baskı – Ankara 2003

Yusuf Güleşci - Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması - Ankara 2013

Zeki Gözütok - Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi - Ankara 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.