İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları El Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI - Birol SONER - Bahri AYDOĞAN - Ahmet YENER
ISBN: 9786050512687
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
Baskı Tarihi 2022/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 588

Mesut BALCI - Birol SONER - Bahri AYDOĞAN - Ahmet YENER

İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları El Kitabı


Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, işbölümü gereği Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davaların yanı sıra, uzun yıllardır iş kazalarından veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davalarını da temyiz merci olarak incelemiş ve bu konuda oluşturduğu içtihatlarda koyduğu ilkelerle uygulamaya ışık tutmuştur.

Ne yazık ki, ülkemizde gerçekleşen iş kazaları veya meslek hastalıkları dünya sıralamasında üst sıralardadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hukuku son derece önemli bir hale gelmiştir.

Sorumluluk hukukunun tartışmasız en sorunlu alanlarından birisi

maddi ve manevi zararın önlenmesi ve giderilmesi sorunudur.

Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi uygulamalarını anlatan ve

daha önce yayınlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Görev ve

Yetki, Manevi Tazminat, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, İş Kazası ve

Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları kitaplarından sonra bu beşinci kitap, iş kazasın ve meslek hastalığından kaynaklanan tüm maddi ve manevi tazminat uygulamaları ile usul sorunlarını öz olarak kapsamakta olup, her zaman başucunda bulunacak ve başvurulacak bir el kitabı olacaktır.

Bu kitap, daha önce yayınlanan dört kitap gibi iş kazası ve meslek

hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları yönünden

uygulamada rastlanan sorunlar karşısında sonuca vardığı çözümlemeleri ve kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin bu davalara uzun yıllardan beri temyiz merci olarak bakmaktan kaynaklanan birikimini bir

nebze ışık tutması için uygulayıcılara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabın hazırlanmasında öncülük eden ve emeği geçen Yargıtay

Üyesi Sayın Birol Soner başta olmak üzere, Sayın Bahri Aydoğan, Sayın Ahmet Yener ve kararların oluşturulmasında emeği geçen Yargıtay

Üyeleri Sayın Gülsüm Mısır, Sayın Doğan Korkmaz, Onursal Yargıtay

Üyesi Sayın Harun Kara, kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin seçkin Tetkik Hâkimleri ve kaynakçada eserlerine yer verilen çok değerli

Önsöz

akademisyenlere Kapatılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin eski başkanı

olarak teşekkür ederim.

Eserin uygulamaya katkı sağlayacağı inancındayım.

Mesut BALCI


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................5

İÇİNDEKİLER ..................................................................................7

1- GÖREV .......................................................................................25

2- YETKİ .........................................................................................35

3- İŞ KAZASI KAVRAMI - ÖN SORUN - BEKLETİCİ

MESELE .....................................................................................41

A- İş Kazasının Tanım .................................................................41

B- İş Kazasının Unsurları ............................................................44

aa- Vücut Bütünlüğünün İhlali veya Ölüm ............................44

bb- Dışarıdan Gelen Olay .......................................................44

cc- İstenilmeyen Olay ............................................................44

dd- Ani Olay ...........................................................................45

ee- Uygun İlliyet Bağı ............................................................45

C- Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Kazası Kavramı ...............46

4- BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI ...........47

A- Genel Olarak ...........................................................................47

B- Bireysel İş Hukuku Anlamında İş Kazasının Unsurları.......... 47

aa- Kazalının Sigortalı Olması ...............................................48

bb- Sigortalının Kazaya Uğraması .........................................56

aaa- Dış Etken .................................................................56

bbb- İstenilmeyen Olay ....................................................56

ccc- Aniden Meydana Gelme ..........................................57

ddd- Bedensel Veya Ruhsal Zarara Uğrama ....................57

cc- Kaza İle Olay Arasında İlliyet Bağı Olmalı .....................58

aaa- Kaza İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağı .....................60

bbb- Kaza İle İşverence Yürütülen İş Arasındaki İlliyet

Bağı ..........................................................................60

C- Karineler ................................................................................. 60

aa- Kazanın İşin Yürütülmesi Sonucunda Meydana Gelmesi 60

bb- Olay İş Süresi İçinde Veya İş Süresinde Sayılan

Durumlarda Gerçekleşmesi ..............................................61

cc- İşyerinin Ve Yürütülen İşin Tehlikeli Olması ..................61

İçindekiler

10

dd- İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerini Almaması ..61

D- İlliyet Bağının Kesilmesi ........................................................61

aa- Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) .....................................62

bb- Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) ...............62

cc- Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) ......................63

dd- Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte Kusuru ......64

5- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU ANLAMINDA İŞ KAZASI .....................................67

A- Tanımı .....................................................................................67

B- Hizmet Sözleşmesi Yönünden ................................................70

Unsurları....................................................................................... 70

aa- Sigortalı Olma ..................................................................70

bb- Bağımlılık Unsuru ............................................................71

cc- Zaman Unsuru ..................................................................72

dd- Ücret Unsuru ....................................................................72

ee- İşyerinin Bulunması ......................................................... 72

ff- Eylemli Çalışma ...............................................................73

gg- Sigortalının Kazaya Uğraması .........................................77

D- İş Kazasının Koşulları .............................................................79

aa- Dıştan Gelen Bir Etken ....................................................79

bb- İstenilmeyen Bir Olay ......................................................82

cc- Ani Olması .......................................................................82

dd- Kazanın İşyerinde Meydana Gelmiş Olması ....................86

aaa- Kazanın Geçici Görevli Olunduğu Esnada Meydana

Gelmesi ....................................................................92

bbb- Emziren Kadın Yönünden İş Kazası ........................95

ccc- Taşıt Aracında veya Yolda Geçirilen İş Kazası .......98

ee- Sigortalının Bedence Veya Ruhça Zarara Uğraması .....102

ff- Kaza İle Uğranılan Zarar Arasında İlliyet Bağı Olmalı .104

D- Bağımsız Çalışanlar Yönünden İş Kazası .............................106

E- Unsurları ................................................................................111

aa- Sigortalı Olma ................................................................111

bb- Sigortalının Kazaya Uğraması .......................................111

cc- Sigortalının Zarara Uğraması .........................................112

İçindekiler

11

dd- Kaza İle Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması .......112

E- Mülga 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa

Tabi Sigortalılar Yönünden İş Kazası ...................................113

F- Mülga 2926 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yönünden İş

Kazası ....................................................................................120

6- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA

GÖRE İŞ KAZASI ...................................................................127

A- Genel olarak ..........................................................................127

B- Tanımı ...................................................................................127

7- İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ VE

SORUŞTURULMASI ..............................................................131

8- İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI .......................................135

A- Genel Olarak .........................................................................135

B- Görev ....................................................................................138

C- Yetki ......................................................................................138

D- Davacı Sıfatı .........................................................................139

E- Davalı Sıfatı ..........................................................................139

9- OLAYIN İŞ KAZASININ OLMADIĞININ TESPİTİ

DAVASI .....................................................................................141

A- Genel Olarak .........................................................................141

B- Görev ....................................................................................141

C- Yetki ......................................................................................141

D- Davacı Sıfatı .........................................................................142

E- Davalı Sıfatı ..........................................................................142

10-İŞ GÖREMEZLİK ORANININ SAPTANMASI ..................145

A- Genel Olarak .........................................................................145

B- Görev ....................................................................................147

C- Yetki ......................................................................................147

D- Dava Şartı .............................................................................147

E- İşgöremezlik Oranına İşverence İtiraz Edilmesi ...................148

F- Bekletici Mesele ...................................................................149

G- Taraf Sıfatı ............................................................................150

11-MESLEK HASTALIĞI ...........................................................151

A- Tanımı ...................................................................................151

İçindekiler

12

B- Koşulları ................................................................................157

aa- Sigortalı Olunması .........................................................157

bb- İlliyet Bağı ......................................................................158

cc- Zamanla Ortaya Çıkması ................................................158

dd- Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alması ..159

ee- Kurum Sağlık Raporuyla Saptanması ............................161

ff- Zararın Ortaya Çıkması ..................................................162

gg- Yönetmelikte Yer Alması ..............................................162

hh- Meslek Hastalığının Bildirilmesi ...................................164

ıı- Yükümlülük Süresi .........................................................165

C- Sorumluluk ............................................................................166

D- Dava Yoluyla Tespiti ............................................................167

E- Meslek Hastalığının Kuruma Bildirilmesi ............................168

aa- Genel olarak ...................................................................168

bb- 5510 S.K.'nun m. 4/1-a Kapsamında Bulunan Sigortalılar

Yönünden .......................................................................169

cc- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Ödünç Verilen İşçiler

Yönünden .......................................................................171

dd- 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında

Çalışanlar Yönünden ......................................................172

ee- 5510 Sayılı Kanunun m. 4/1 - b Kapsamında Bulunan

Sigortalılar Yönünden ....................................................173

12-MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASI

(ÖN SORUN) ............................................................................175

A- Genel Olarak .........................................................................175

B- Meslek Hastalığının Tespiti Davası Açılması ......................175

aa- Hastalık Kuruma Bildirilmeden Tazminat Davası

Açılması .........................................................................175

bb- Sigortalının Meslek Hastalığına Tutulduğunun Kurum

Sağlık Kurulunca Saptanması ........................................176

cc- Kurum Sağlık Kurulunun Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki

Olmadığına Karar Vermesi Durumunda İzlenecek Yol .176

dd- Yüksek Sağlık Kuruluna İtirazda Bulunulması ..............176

İçindekiler

13

ee- Kurum Ve İşveren Aleyhine Doğrudan Tespit Davası

Açılması .........................................................................177

ff- SS Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Hastalığın Meslek

Hastalığı Olmadığına Karar Verilmesi Durumunda Tespit

Davası Açma Hakkı .......................................................177

gg- Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki Olduğuna YSK Tarafından

Karar Verilmesi Halinde İşverenin Dava Hakkı ...............178

hh- Mahkemece Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı

Kabul Edildiği Takdirde İzlenecek Yol .........................178

ıı- İş Göremezlik Oranı Artışından Doğan Zarar Nedeniyle

Dava Hakkı .....................................................................179

C- Görev ....................................................................................180

D- Yetki ......................................................................................180

E- Dava Şartı .............................................................................182

F- İşverenin Kurum Kararına karşı İtiraz Yolu .........................183

aa- Görev ...............................................................................183

bb- Yetki ...............................................................................183

G- 5510 sayılı Kanunun 4/1 - b Kapsamında hizmet Sözleşmesine

Bağlı Olmaksızın Kendi ad ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalı yönünden ...................................................................184

aa- Davalı Sıfatı ...................................................................184

bb- Görev ..............................................................................184

cc- Yetkili Mahkeme ............................................................184

H- Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğunun

Koşulları ................................................................................184

1- Meslek hastalığına uğrayan kimsenin sigortalı olması

gerekmektedir. ................................................................185

2- Sigortalı, 5510 sayılı Yasanın 14.maddesinin 1.fıkrasında

yazılı şekilde yükümlülük süresi içinde meslek hastalığına

tutulmuş olmalıdır. .........................................................185

3- Sigortalı bu hastalık nedeniyle maddi bir zarara

uğramalıdır. ....................................................................186

4- Meslek hastalığı ile oluşan zarar ve ayrıca hastalık ile

işçinin gördüğü iş veya iş yeri koşulları arasında uygun bir

illiyet bağı bulunmalıdır. ................................................186

İçindekiler

14

5- Meslek hastalığının meydana gelmesinde işverenin kusuru

bulunmalıdır. ..................................................................187

6- İşçinin hastalık nedeniyle zarara uğraması hukuka aykırı

olmalıdır. ........................................................................187

13-YURT DIŞINDA TÜRK İŞVERENLERCE ÇALIŞTIRILAN

TÜRK İŞÇİLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

SİGORTA KOLUNDAN YARARLANMALARI .................189

A- 506 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem ....................189

B- 5510 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem ..................193

14-MADDİ TAZMİNAT ...............................................................197

A- Genel Olarak .........................................................................197

B- Tedavi Giderleri ....................................................................198

C- Çalışma Gücünün Azalmasından Ya da Yitirilmesinden

Doğan Kayıplar .....................................................................214

aa- Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar: ......................214

bb- Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar:..................... 224

aaa- Çalışma Süresi .......................................................228

bbb- İşçinin Geliri ..........................................................229

ccc- Sürekli iş göremezlik oranı ....................................229

D- Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar ..........230

15-DAVACI SIFATI - AKTİF HUSUMET ................................233

A- Genel Olarak .........................................................................233

B- İşçi .........................................................................................233

C- İşçi memur ayrımı .................................................................235

aa- Deniz İş Hukuku açısından gemi adamı (işçi): ..............236

bb- Basın İş Kanununda İşçi kavramı - Gazeteci Kavramı ..239

D- Sözleşmeli personel ..............................................................241

E- Çıraklar .................................................................................244

F- Stajyerler ...............................................................................248

G- Hükümlü ve Tutuklular .........................................................249

H- Yargılama Sırasında Davacı İşçinin Veya Davalı İşçinin Veya

İşveren Gerçek Şahıs İse Davalı İşverenin Ölümü Halinde

Mirasçıların Durumu .............................................................251

aa- Külli Halefiyet ................................................................251

İçindekiler

15

bb- Mirasçılar .......................................................................255

I- HMK Madde 125 (Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri

Durumunda) ..........................................................................256

16-DAVALI SIFATI ......................................................................261

aa- HMK Madde 125. (Dava Konusunun Davalı Tarafından

Devri Durumda) .............................................................261

bb- Davalı Sıfatında Değişiklik ............................................263

cc- İşveren ............................................................................266

dd- İşveren Vekili .................................................................268

ee- Asıl İşveren - Alt İşveren ...............................................271

aaa- Genel Olarak ..........................................................271

bbb- Koşulları ................................................................272

ccc- Kamu Kuruluşlarında Alt İşveren İlişkisi ..............275

ddd- Belediyelerde Alt İşveren İlişkisi ..........................277

eee- Rödovans Sözleşmesinin Niteliği ..........................279

ff- Ödünç İşçi (Geçici İş İlişkisi) ........................................282

gg- Yapı Denetim Şirketlerinin Sorumluluğu ......................283

17-TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ .............................................289

A- Genel Olarak .........................................................................289

B- Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi ............289

aa- Birleşme .........................................................................289

bb- Bölünme .........................................................................295

cc- Nevi Değiştirme .............................................................296

C- Devreden - Devralan .............................................................299

aa- Mal Varlığı veya İşletmenin Devri ................................299

bb- Sözleşmenin Devri (Yüklenilmesi) ................................303

18-MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ..................................307

A- Genel Olarak .........................................................................307

B- Aktif Dönem .........................................................................309

aa- Bilinen Dönem Zararı ....................................................309

bb- Bilinmeyen Dönem (İskontolu ) Zararı ..........................312

cc- Yer Altı Maden İşçilerinin Aktif Dönem Zarar Hesabı .312

C- Pasif Dönem ..........................................................................314

D- Maddi Tazminat Hesabında Göz Önüne Alınacak Veriler ...314

İçindekiler

16

aa- Yaşam Süresi ..................................................................314

bb- Çalışma Süresi ................................................................315

cc- İşçinin Ücreti ..................................................................316

dd- İş Göremezlik Oranının Saptanması ..............................321

ee- Kusurun Belirlenmesi .....................................................323

E- Tazminatın Hesaplanmasında Zarardan ve Tazminattan

Yapılacak İndirimler .............................................................324

aa- Denkleştirme Yasağı ......................................................324

bb- İş Göremezlik Oranı .......................................................330

cc- Müterafik Kusur .............................................................330

aaa– Kusurun Belirlenmesi Yönünde Bilirkişi İncelemesi

Yapılması ...............................................................331

bbb–Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine

Etkisi ......................................................................333

dd- İlliyet Bağının Kesilmesi ................................................335

aaa- Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) ...........................335

bbb- Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) .....336

ccc- Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) ...........336

ddd- Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte

Kusuru ....................................................................338

ee- Kaçınılmazlıkta Maddi Zarar Hesabı .............................340

ff- İşverenin Müzayaka (Yoksulluk ) Durumuna Düşmesi .342

gg- Zarar Görenin Rızası ......................................................343

hh- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1. Maddesine

Göre İndirim ve Tazminatın Çokluğu Sorunu ...............345

ıı- Bünyenin Zarar Görmeye Elverişli Olması ....................347

ii- Hatır Taşıması ................................................................348

jj- Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal

Yardımlar .......................................................................350

aaa- Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden ...............................................................350

bbb- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden ...............................................................350

kk- Geçici İş Göremezlik Ödeneği .......................................351

İçindekiler

17

ll- Sürekli İş Göremezlik Ödeneği ......................................353

aaa- Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmasının

Koşulları ................................................................354

bbb- Sürekli Tam İşgöremezlik Geliri ...........................355

ccc- Sürekli Kısmi İşgöremezlik Geliri .........................355

ddd- Sürekli İşgöremezlik Gelirinin Arttırılması,

Azaltılması .............................................................355

mm- Kurumca Ödenen Peşin Sermaye Değerinin Zarardan

İndirilmesi ......................................................................356

nn- Özel Sigorta Ödemeleri ..................................................357

oo- Sosyal Yardım Zammı ...................................................359

öö- Geçici Ödemeler .............................................................359

pp- İşverence Yapılan Ödemeler ..........................................361

rr- Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler .............................362

ss- Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri ...................................363

F– Değişiklik Davası ..................................................................364

19-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI .................367

A- Destek Kavramının Tanımı ...................................................367

B- Tazminatın Niteliği ...............................................................369

C- Zarar Çeşitleri .......................................................................370

aa- Cenaze Giderleri .............................................................370

bb- Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri ........371

cc- Çalışma Gücünün Azalmasından Ya da Yitirilmesinden

Doğan Kayıplar ..............................................................372

dd- Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin, Bu Sebeple

Uğradıkları Zararlar .......................................................373

aaa- Destek Tazminatının Koşulları ..............................373

bbb- Destek ....................................................................374

aaaa- Gerçek Destek ..............................................374

bbbb-Farazi Destek ................................................374

ccc- Süreklilik ve Düzenlilik .........................................376

ddd- Bakım Gücü ...........................................................377

eee- Bakım İhtiyacı .......................................................378

D- Görev ....................................................................................380

İçindekiler

18

aa- Genel Olarak ..................................................................380

bb- Sonuç ..............................................................................382

E- Yetki ......................................................................................383

aa- Genel Olarak ..................................................................383

bb- Sonuç ..............................................................................385

F- TARAF SIFATI ....................................................................386

aa- Davacı Sıfatı ...................................................................386

aaa- Eş ...........................................................................387

bbb- Nikâhsız Birlikte Yaşayanlar .................................389

ccc- Çocuklar .................................................................391

ddd- Ceninin Mirasçılık Sıfatı ........................................393

eee- Evlatlık ...................................................................394

fff- Ana ve Baba ...........................................................395

aaaa- Yargıtay 22.06.2018 tarih ve Esas: 2016/5,

Karar: 2018/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

Öncesindeki Tartışma ve Uygulamalar ........395

bbbb-Yargıtay 22.06.2018 tarih ve Esas: 2016/5,

Karar: 2018/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme

Kararı ............................................................399

cccc- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararından Sonra

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Yeni

Uygulaması (İlke Kararı). ............................400

ggg- Kardeşler ................................................................402

hhh- Nişanlı ....................................................................403

ııı- Mirasçılar ...............................................................404

aaaa- Mirasçılıktan Çıkarma ..................................404

bbbb-Mirastan Feragat ...........................................407

cccc- Mirası Ret .....................................................408

iii- Temlik Alacaklısı ...................................................410

bb- Davalı Sıfatı ...................................................................410

cc- Zararın Belirlenmesi .......................................................410

aaa- Aktif Dönem ..........................................................412

aaaa- Bilinen Dönem .............................................412

bbbb-Bilinmeyen Dönem ......................................413

İçindekiler

19

bbb- Pasif Dönem ...........................................................414

dd- Gelirin Paylaştırılması ....................................................414

aaaa- Eş ..................................................................415

bbbb-Dul Kadın Yönünden Evlenme Şansı ..........416

cccc- Nikâhsız Eşin Evlenme Şansı .......................416

dddd-Koca Yönünden Evlenme Şansı ...................417

eeee- Çocuklar .......................................................417

ffff- Anne - Baba ..................................................417

gggg-Nişanlı ..........................................................418

hhhh-Kardeşler ......................................................419

ıııı- Diğer Yakınlar ..............................................419

ee- Tazminat Hesabında İndirimler ve Gözetilecek Süre ....420

aaa- Genel Olarak ..........................................................420

bbb- Miras Geliri ............................................................421

ccc- Desteğin Kendi Kusuru ..........................................421

ddd- Kaçınılmazlık .........................................................421

eee- İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi ..............422

fff- Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirlerin

İndirilmesi ..............................................................423

ggg- Özel Sigortalarca Ödenen Tazminatlar ..................425

hhh- İşverence Yapılan Ödemeler ..................................426

ııı- Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler .....................427

20-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ............................................429

aa- Genel olarak ...................................................................429

bb- Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi ........................431

cc- Islahla Manevi Tazminat Talebi .....................................437

dd- Manevi Tazminat Davasında İbra ..................................438

aaa- Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde ibra: ..438

bbb- 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununda ibra .....439

ccc- Manevi tazminatın uzlaşma ile ödenmesi ..............440

ee- Davacı Sıfatı – Aktif Husumet .......................................442

aaa- İşçi ..........................................................................443

bbb- İşçi memur ayrımı ..................................................443

ccc- Deniz İş Hukuku açısından gemi adamı (işçi): ......443

İçindekiler

20

ddd- Basın İş Kanununda İşçi kavramı ..........................443

eee- Gazeteci Kavramı ..................................................443

fff- Sözleşmeli personel ...............................................444

ggg- Çıraklar ..................................................................444

hhh- Stajyerler ................................................................444

ııı- Hükümlü ve tutuklular ...........................................444

ff- Külli Halefiyet ................................................................444

gg- Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi

Sorunu ....................................................................445

hh- Manevi Tazminat Alacağının Devredilip

Devredilemeyeceği Sorunu ....................................447

ıı- HMK. Madde 125 (Dava konusunun davacı

tarafından devri durumunda) .................................448

ii- Manevi Tazminatın Haczedilip Edilemeyeceği

Sorunu ....................................................................450

jj- Manevi Tazminat Talebinin Takas Edilmesi Sorunu 451

kk- Mirasçılar ...............................................................453

ll- Ağır Bedensel Zarar Kavramı ................................454

mm- Ölüm Halinde Davacı Sıfatı ...................................458

aaa- Ana - Baba ....................................................459

bbb- Eş ..................................................................460

ccc- Nikâhsız Eş ...................................................460

ddd- Çocuklar .......................................................460

eee- Cenin ............................................................461

fff- Ceninin Mirasçılık Sıfatı ..............................462

ggg- Dede - Torun ................................................463

hhh- Kardeşler ......................................................463

ııı- Nişanlı ..........................................................464

iii- Evlatlık .........................................................464

jjj- Diğer Yakınlar ..............................................465

nn- Davalı Sıfatı ...................................................................466

oo- HMK. Madde 125. (Dava Konusunun Davalı Tarafından

devri Durumunda) ..........................................................466

öö- Davalı Sıfatında Değişiklik ............................................467

İçindekiler

21

pp- İşveren ............................................................................467

rr- İşveren Vekili .................................................................467

ss- Asıl İşveren - Alt İşveren ...............................................468

şş- Alt işverenin Tanımı ......................................................468

tt- Kamu Kuruluşlarında Alt İşveren İlişkisi ......................468

uu- Belediyelerde Alt işveren İlişkisi ...................................468

üü- Rödövans Sözleşmesinin Niteliği ..................................469

vv- Ödünç İşçi İlişkisi (Geçici İşçi İlişkisi) ..........................469

yy- Yapı Denetim Şirketlerinin Sorumluluğu ......................470

zz- Ticari İşletmenin Devri ..................................................470

aaa- Genel Olarak ..........................................................470

bbb- Mal Varlığı Veya İşletmenin Devri .......................471

ccc- Sözleşmenin Devri (Yüklenilmesi) ........................472

21-MANEVİ ZARARIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE

TUTULACAK HUSUSLAR ....................................................475

A- Manevi Zararın Objektif Ağırlığı .........................................475

B- İşçinin Kendi Kusuru (Müterafik Kusur) ..............................476

C- Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Oluşması ...............................477

D- İş Göremezlik Oranı ..............................................................477

E- Paranın Satın Alma Gücü .....................................................478

F- Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ...........................478

aa- Zarar Görenin Ekonomik Durumu .................................478

bb- Zarar Verenin Ekonomik Durumu .................................479

G- Tazminatın Tatmin Duygusu Sağlayacak Tutarda Olması ...480

H- Tazminatın Caydırıcılık Uyandıran Tutarda Olması ............480

I- Manevi Tazminat Talebinin Dava Tarihi ..............................481

İ- İş Kazasının veya Meslek Hastalığının Oluş Şekli ...............481

J- İşçinin Olay Tarihindeki Yaşı ...............................................482

K- Ölen İşçinin Sağlığında Davacı İle Olan İlişkisinin Niteliği 483

L- Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı .......................................484

M- Zarar Görenin Üçüncü Kişilerin Bakım ve Yardımına Muhtaç

Hale Gelmesi .........................................................................485

İçindekiler

22

22-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA

HUKUKİ SORUMLULUĞUN DAYANAĞI - HUKUKİ

NİTELİĞİ VE KOŞULLARI ..................................................487

A- Genel Olarak .........................................................................487

B- Bir Kişi İçin Birden Çok Sorumluluk Sebebinin Olması

(Hakların Yarışması) .............................................................491

C- Kaçınılmazlık Kavramı .........................................................493

23-MÜTESELSİL SORUMLULUK ............................................497

A- Genel Olarak .........................................................................497

B- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda Müteselsil

Sorumluluk ............................................................................498

C- Müteselsil Sorumlular Hakkında Davada İstek Koşulu ........501

D- Üçüncü Kişiler ......................................................................501

E- İşveren Vekilinin Müteselsil Sorumluluğu ...........................502

F- Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu ........................................502

24-İBRA ..........................................................................................505

A- Genel Olarak .........................................................................505

B- Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde İbra .............506

C- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda İbra: ..................508

D- Koşulları ................................................................................511

25-ZAMANAŞIMI .........................................................................515

A- Genel Olarak .........................................................................515

B- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Uygulama

Tarihinden Sonra Meydana Gelen İş Kazalarında Uygulanacak

Hükümler Yönünden Zamanaşımı ........................................515

C- 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunda Zamanaşımı

İtirazı .....................................................................................519

D- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri. .......................519

aa- İşveren Yönünden Zamanaşımı ......................................519

bb- Üçüncü Kişiler ve Sigortacı Yönünden Zamanaşımı .....522

E- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği

Değişiklikler ..........................................................................526

İçindekiler

23

F- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Müteselsil

Sorumluların Rücu Davalarında Zamanaşımı .......................526

G- Ceza Zamanaşımının Uygulanması ......................................528

H- Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımı ..................................531

I- Islahta Zamanaşımı ...............................................................532

26-TAZMİNAT DAVALARINDA USUL PROBLEMLERİ ....535

A- Belirsiz Alacak Davası ..........................................................535

B- Islah .......................................................................................538

C- 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda Islah; ..539

D- Ek Dava .................................................................................541

E- Fazlaya Dair Hakkın Saklı Tutulması ...................................542

F- Usuli Kazanılmış Hak İlkesi ve Uygulaması ........................542

G- 6100 Sayılı HMK Döneminde Dosyanın İşlemden

Kaldırılması ..........................................................................545

H- Tazminata Uygulanacak Faiz ................................................546

I- Yargılama Giderleri ..............................................................550

İ- Harç .......................................................................................550

J- Taraflar Tarafından Yapılan Giderler ...................................551

K- Avukatlık Ücreti ...................................................................556

L- Kanun Yolları .......................................................................560

aa- İstinaf Kanun Yolu .........................................................560

aaa- Tatil Günlerinin Etkisi ...........................................562

bbb- İstinaf Kanun Yolunda Kesinlik Sınırları ..............562

bb- Temyiz Kanun Yolu .......................................................564

M- Ceza Yargılamasında Uzlaşma .............................................569

aa- İşgöremezlik Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi İçin

Uzlaşma ..........................................................................571

bb- Uzlaşmanın Diğer Faillere ve Müteselsil Sorumlulara

Etkisi ..............................................................................573

27-KAYNAKLAR ..........................................................................577

27- KAYNAKLAR

A.Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

- 19. Bası - İstanbul 2017

A.Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

- Güncelleştirilmiş 15. Bası - İstanbul 2012

A.Can Tuncay – Ömer Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

- Güncelleştirilmiş 17. Bası - İstanbul 2015

A.Dilşad Keskin - Manevi Tazminat - Ankara 2016

Abdullah Pulat Gözübüyük - Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller - Ankara 1957

Ahmet M. Kılıçoğlu - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Ankara

2012

Ali Atıcı – İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu –

Konya 2010

Ali Güneren - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - Ankara 2011

Ali Güneren - İş Kazası veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - 3. Baskı - Ankara 2018

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik

Hukuku – Yenilenmiş 14. Baskı – İstanbul 2012

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik

Hukuku – 16. Baskı – İstanbul 2016

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik

Hukuku – 17. Baskı – İstanbul 2017

Ali İhsan Özuğur - Miras Hukuku - Cilt 1 - Haziran 2005

Ali Naim İnan - Şeref Ertaş - Hakan Albaş - Miras Hukuku - 5. Bası

Ankara 2004

Ali Naim Sözer – Türk Sosyal Sigortalar Hukuku – İstanbul 2013

Andreas Von Tuhr – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II (Çeviren: Cevat Edege) – Ankara 1983

Argun Bozkurt - İş Yargılaması Hukuku - 4. Baskı - Ankara 2012

27- Kaynaklar

578

Arzu Genç Arıdemir - Manevi Tazminatın Takas Edilip Edilemeyeceği Sorunu - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası - 2009

Arzu Genç Arıdemir - Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat - İstanbul 2008

Asuman Celkan – İhsan Çakmak – İçtihatlı İş ve Çalışma Hayatı ile Sosyal

Güvenlik Hukukuna Ait İkili, Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşmeler ve Avrupa

Birliği Direktifleri – Ankara 2007

Aydın Başbuğ - İş Mevzuatının Alt İşveren Uygulamasının Ortaya

Çıkardığı Sorunlara Çözüm Üretmekteki Yetersizliği - İş ve Hayat Dergisi - 2016 - Yıl 2 - Sayı 3

Aynaz Uğur - İş Mahkemeleri Kanununun Temel Özellikleri ve

HMK Karşısındaki Durumu- Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Ocak -

Şubat 2014-Sayı 110

Ayşe Ledün Akdeniz - Meslek Hastalığı Kavramı - Üzerine - İstanbul 2015

Ayşenur Şahin Caner - Türk Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk - İstanbul 2017

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü - Cilt II - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü - Cilt V - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü – Cilt IV - 6. Baskı - İstanbul 2001

Baki Kuru – Makaleler – İstanbul 2006

Başak Baysal – Haksız Fiil Hukuku – İstanbul 2019

Bektaş Kar - Deniz İş Hukuku Ders Kitabı - Ankara 2014

Bilge Öztan - Miras Hukuku - Beşinci Bası - Ankara 2012

Bülent Ferat İşçi – Meslek Hastalığının Tanımı ve Tespiti – İstanbul

2017

Bülent Köprülü - Miras Hukuku Dersleri - İstanbul 1975 - 1976

Candan Albayrak Zincirlioğlu - Alt İşveren İlişkisi ve Benzer Hukuki İlişkilerle Karşılaştırılması - Karatahta İş Yazıları Dergisi - Ağustos 2015 - Sayı 2

27- Kaynaklar

579

Cem Baloğlu – İşverenin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu – Kamu İş – Cilt: 13 – Sayı: 3 – Yıl: 2014

Cemil Simil - Belirsiz Alacak Davası - Beşiktaş 2013 - Sayfa 372

vd.

Cenk Akil – Medeni Muhakeme Hukukunda Değişiklik Davası ve

Maddi Hukuktaki Görünüm Biçimleri – Türkiye Adalet Akademisi

Dergisi – Yıl: 3/Temmuz 2012 – Sayı 10

Çelik Ahmet Çelik – Hukuk Yargılama Yasasına Göre Tazminat ve

Alacak Davaları – İstanbul 2019 – 4. Baskı

Ebru Pakin Akın – Türk Hukukunda Kadınların Sosyal Güvenliği –

İstanbul 2005

Ejder Yılmaz - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi - Değiştirilmiş

2. Baskı - Ankara 2013

Ender Gülver – Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası – Cilt: LXXII – Sayı: 2 – Yıl: 2014

Ercan Akyiğit - Çıraklık ve Çıraklar Üzerine Bazı Düşünceler - Terazi Hukuk Dergisi - Mart 2014 - Sayı 91

Ercüment Özkaraca - İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve işverenlerin Hukuki Sorumluluğu - İstanbul 2008

Ergun Özsunay – Tüzel Kişiler - 1982

Esra Başkan - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İş Davalarındaki Yargılama Usulüne Etkisi - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi - Yıl 4 - Sayı 12 - Ocak 2013

Fatma Emirhan - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017

Ferhat Canbolat – Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar ve İleri Sürülmesinin Hukuki Sonuçları – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt: 3 – Sayı: 1 – Kayseri 2008

Feyzi Necmettin Feyzioğlu – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt

I- İstanbul 1976

Fikret Eren - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Ankara 2012

27- Kaynaklar

580

Fikret Eren - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış

Borçlar Hukuku Genel Hükümler –24. Baskı - Ankara 2019

Fikret Eren - Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş

Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu - Ankara 1974

Fikret Eren – Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi – Ankara 1975

Fulya Erlüle - Türk Borçlar Kanununa Göre Bedensel Bütünlüğün

İhlalinde Manevi Tazminat - 2. Baskı - Ankara 2015

Gaye Baycık - Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri - Sarper Süzek’e Armağan

II

Gaye Burcu Seratlı – İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun

Kalma Tazminatı – Ankara 2003

Gizem Görmez – Türk Borçlar Hukukunda Yakın Kişi Kavramı –

Ankara 2018

Gizem Kaba - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ankara 2017

Gökhan Çayan - Sözleşmenin Devri - Ankara 2016

Gülsevil Alpagut - İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesinin Fesih Hakkı

- İstanbul 2010

Gürbüz Yılmaz – İş Kazalarından Doğan Sorumluluklar – Mühendis ve Makine – Cilt: 46 – Sayı: 543

H. Nüvit Gerek — Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışanlarla İlgili

Yeni Düzenlemelerin Düşündürdükleri - Kamu - İş - İş Hukuku ve İktisat Dergisi - C 1 4 - S 2 - 2 0 1 5

H. Tahsin Gökcan - Şeydi Kaymaz - Karayolları Trafik Kanununa

göre hukuki sorumluluk, tazminat, sigorta, rücu davaları ve trafik suçları 2000 – Ankara

Hakan Canıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekes - Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul hukuku - 12. Bası - Ankara 2011

Hakan Pekcanıtez - Muhammet Özekes - Mine Akkan - Hülya Taş

Korkmaz - Medeni Usul Hukuku - Cilt I - İstanbul 2017

Halil Kılıç - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Cilt II -

Ankara 2011

27- Kaynaklar

581

Halil Özdemir – Türk Mevzuatında İş Kazasının Tespiti Davaları –

Yargıtay Dergisi – Cilt: 44 – Sayı: 3 – Temmuz 2018

Haluk Hadi Sümer - İş Hukuku Uygulamaları – 5. Baskı- Ankara

2015

Haluk Hamdi Mollamahmutoğlu - Muhittin Astarlı - İş Hukuku - 4.

Bası - Ankara 2011

Haluk Hamdi Mollamahmutoğlu - Muhittin Astarlı – Ulaş Baysal -

İş Hukuku Ders Kitabı Cilt I - Ankara 2019

Haluk N. Nomer - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - İstanbul

Haluk Tandoğan – Türk Mesuliyet Hukuku – İstanbul 2010

Hande Bahar Aykaç - Alt İşveren İlişkisinde Asıl İş - Yardımcı İş

Ayrımı - Çalışma ve Toplum Dergisi – 2015/3

Hande Bahar Aykaç - Alt İşverenlik - Anahtar Teslimi İş Ayrımı -

Çimento İşveren Dergisi - 2015

Hande Bahar Aykaç - İş Hukukunda Alt İşveren - İstanbul 2011

Hayrettin Eren - 1982 Anayasası ve Kamu Görevlileri Kavramı -

A.Ü.Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi - Cilt II, Sayı. 1, 1998,

Hayrunnisa Özdemir - Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı

Sorumluluğu - Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2012 -

Sayı 1 – 2

Hülya Atlan - Manevi Zararı Tazmin Yolları - İstanbul 2015

Hülya Taş Korkmaz - Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği - Ankara 2014

Hüseyin Hatemi - İntikal - Geçiş Hukuku Dönemi - Zaman Yönünden Yürürlük Hukuku - İstanbul 2004

Işıl Ulaş - Uygulamalı Sigorta Hukuku - Ankara 2010,

İbrahim Subaşı - İş Hukukunda Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi -

Sarper Süzek’e Armağan Cilt I

İlhan Ulusan - Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin

İşçiyi Gözetme Borcu – 1990

İlhan Ulusan – Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı – İstanbul 1977

27- Kaynaklar

582

İştar Cengiz - İş Sözleşmesinin İradi Devri - Ankara 2014

Kadir Arıcı – Türk Sosyal Güvenlik Hukuku – Ankara 2015

Kemal Oğuz Şengün - Miras Ortaklığı ve Mirasçıların Dava Hakları

Ankara Barosu Dergisi 1971

Kemal Tahir Gürsoy – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Cilt: 29 – Sayı: 1 – Yıl:

1972

Kenan Tunçomağ - Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler - İstanbul 1976

Kerem Çelikboya - Ticari İşletmenin Devri - İstanbul 2017

Koray Demir - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin

Bölünmesi - İstanbul 2017

Kumru Kılıçoğlu - Yansıma Yoluyla Zarar - Ankara 2012

Kübra Doğan Yenisey - İş Hukukunun Emredici Yapısı – İstanbul

2014

Levent Akın - İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat - Ankara 2001

Levent Akın - İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik 2. Baskı -

Ankara 2013

Levent Akın – Bağ-Kur Sigorta Yardımları – İstanbul 1996

Levent Akın – İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni - Sicil İş

Hukuku Dergisi - Mart 2009 - Sayı 13

Levent Akın – Covit 19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri – Çimento

İşveren Dergisi – Cilt 34 – Sayı 3 – Mayıs 2020

Levent Börü - Dava Konusunun Devri - Ankara 2012

Leyla Müjde Kurt - Ceninin Mal Varlığı Haklan - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Cilt 2 - Sayı 1 - Yıl 2011 –

Leyla Müjde Kurt – Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık – Ankara 2016

Lütfü Dalamanlı - Miras Hukuku ve Tatbikatı - İstanbul 1983

M. Ali Şuğle - İş Hukuku Açısından Gazeteci - 2012

M. Fatih Uşan – Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları

– Ankara 2009

27- Kaynaklar

583

M. Kemal Oğuzman – M. Turgut Öz – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I – 12. Baskı – İstanbul 2016

M. Kemal Oğuzman – M. Turgut Öz – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II – 12. Baskı – İstanbul 2016

Murat Canyürek - Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler - İstanbul 2003 - shf 47

Mehmet Günay - İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi - Ankara 2007

Mehmet Helvacı, Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para

Borçlarında Faiz Kavramı – İstanbul 2000

Mehmet Nusret Bedük - Deniz İş Sözleşmesi - Ekim 2012

Mehmet Zahid Yener – Covid-19 Salgınının İş kazası ve Meslek

Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi – Koronavirüs Döneminde

Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu – İbni Haldun Üniversitesi –

İstanbul 2020

Mehmet Zahid Yener – İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme

Borçlarında Temerrüt – Ankara 2020

Mert Namlı – Makbule Serra Korkut – Türk Borçlar Kanunu’nda

Yer Alan Geçici Ödemelerin Niteliği – Sorumluluk Hukuku Seminerler

Makaleler – İstanbul 2017

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazalarından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Görev ve Yetki - Ankara 2018

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları- Ankara 2019

Mesut Balcı - Birol Soner - Bahri Aydoğan - Ahmet Yener - İş Kazaları ve Meslek Hastalığı - Ankara 2020

Mesut Balcı - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi

ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması - Ankara 2018

Mesut Balcı - İş Kazasından veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davaları Uygulaması - 2. Baskı - Ankara 2011

Mesut Balcı – Ölüm Gelir ve Aylıkları – Ankara 2019

27- Kaynaklar

584

Murat Canyürek - Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler - İstanbul 2003

Murat Demircioğlu - Hasan Ali Kaplan - Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku - İstanbul 2016

Murat Demircioğlu – Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 sayılı İş Yasası – Güncellenmiş 3. Baskı - İstanbul 2014

Murat Demircioğlu – Doğan Korkmaz – Hasan Ali Kaplan – Sorularla 4857 sayılı İş Yasası – 4. Baskı- İstanbul 2018

Murat Özgür Çiftçi- Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf - 2. Bası

-Ankara 2016

Murat Özveri – İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri – İstanbul

2015

Murat Özveri – Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan

Hukuki Açmazlar – Çalışma ve Toplum Dergisi – 2018/2

Mustafa Çemberci – İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi – Ankara 1969

Mustafa Çemberci – Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi – Ankara 1985

Mustafa Çemberci – Turgut Uygur – Bağ-Kur Kanunu Şerhi – Ankara 1979

Mustafa Halit Korkusuz - Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil

Sorumluluğu - Berrin Ergin'e Armağan - Cilt LXX Sayı 2-2014

Mustafa Hayri Tacim – Uygulamada Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Türleri, Kaynakları, Özellikleri ve Şartları – Yargıtay Dergisi

– Cilt: 42 – Sayı: 4 – 2016

Mustafa Kılıçoğlu - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El

Şerhi-Şubat 2012

Mustafa Kılıçoğlu - Tazminat Hukuku - 4. Baskı - Ankara 2014

Mustafa Topaloğlu - Rödövans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili -

Maden Hukuku Bildiriler Kitabı – 2016

Mustafa Topaloğlu - Maden Hukuku – 2011

Mustafa Topaloğlu - Maden ve Taşocakları Hukuku – Konya 2003

Nedim Meriç - HMK ve İİK’ da Yer Alan Parasal Sınırlar-Legalbank - 2018

27- Kaynaklar

585

Nihat Seyhun Alp – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kapsamında Rücu Davaları – Ankara 2018

Nihat Yavuz – Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve

Yenilikler – Ankara 2012

Nur Bolayır – Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Hukuku Re’sen

Uygulaması İlkesi – İstanbul 2019

Nurcihan Dalcı Özdoğan - Müteselsil Sorumluluk - Ankara 2015

Nuri Çelik - İş Hukuku Dersleri - Yenilenmiş 25. Bası - İstanbul

2012

Nuri Çelik - Nurşen Caniklioğlu - Talat Canbolat - İş Hukuku Dersleri - 29. Bası - İstanbul – 2016

O. Gökhan Antalya - Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması - İstanbul 2017

O. Gökhan Antalya - Miras Hukuku - İstanbul 2009

O. Gökhan Antalya – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II – İstanbul 2015

Orhan Rüzgâr – Sigortalının İş Kazası Sonucu Bedensel ve Ruhsal

Zarara Uğraması – İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 1 – Yıl:

2018

Oruç Hamı Şener - Teorik Ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku -

2012

Osman Güven Çankaya - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Kamu İş

Dergisi - 2014

Osman Güven Çankaya - Rödövans Alt İşverenlik Sözleşmesi -

Kamu İş - C 13, S 3 – 2014

Osman Güven Çankaya - Şahin Çil - İş Hukukunda Üçlü İlişkiler -

Genişletilmiş 2. Baskı - Ankara 2009

Ömer Ekmekçi – Yargıtay’ın 2009 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirmesi – Türk Milli Komitesi –

Ankara 2011

Ömer Eyrenci - Savaş Taşkent - Devrim Ulucan - Bireysel İş Hukuku - İstanbul 2016

27- Kaynaklar

586

Ömer Uğur Gençcan - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yorumu -

Ankara 2013

Ömer Uğur Gençcan - Türk Medeni Kanunu - Genişletilmiş 2. Baskı

- Ankara 2007

Özcan Günergök - Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu -

İstanbul 2014

Özcan Günergök – Haksız Fiil Hukukunda Ceza Zamanaşımı – İstanbul 2021

P. Alpay - Rödövans Sözleşmesinin Hâsılat Kirası ve Alt İşverenlik

Yönünden Değerlendirilmesi - Maden Hukuku Bildiriler Kitabı – 2016

Piermaco Zen Ruffinnen – İsviçre Sorumluluk Hukukunda Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Konusunda Yeni Gelişmeler

(Çeviren: Haluk Burcuoğlu) – İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 59 – Sayı:

4/6 – Yıl: 1985

Reha Poroy – Ünal Tekinalp – Ersin Çamoğlu - Ortaklıklar Hukuku

- İstanbul 1976 -

Resul Aslanköylü - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi - Ankara 2009

Resul Kurt – Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatında Meslek Hastalığı Nedeniyle Sigortalılara Sağlanan Yardımlar ve İşverenlerin Sorumlulukları – Mali Çözüm Dergisi – Ekim-Kasım-Aralık 2001

Rona Serozan - Hukukta Yöntem - İstanbul 2015

Rona Serozan – Baki İlkay Engin - Miras Hukuku - Genişletilmiş 2.

Bası – Ankara 2008

S. Serhat Kırtıloğlu – Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası – Ankara 2014

Safa Reisoğlu - Borçlar Hukuku Genel Hükümler- 25. Baskı – İstanbul 2014

Sami Narter – İş ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi ve Akdin Sona

Ermesinden Doğan Tazminatlar – Ankara 2013

Sarper Süzek - İş Hukuku - 12. Baskı - İstanbul 2016

Sarper Süzek - İş Hukuku - Yenilenmiş 9. Baskı - İstanbul 2013

Sarper Süzek - İş Hukuku – 11. Baskı - İstanbul 2015

27- Kaynaklar

587

Sarper Süzek - İş Hukuku – Yenilenmiş 16. Baskı - İstanbul 2018

Sarper Süzek - İş Hukuku – Yenilenmiş 18. Baskı - İstanbul 2019

Seda İrem Çakırca - Yansıma Zararı - İstanbul 2012

Selahattin Sulhi Tekinay – Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun

Kalma Tazminatı – İstanbul 1963

Selahattin Sulhi Tekinay- Sermet Akman - Haluk Burcuoğlu - Atilla

Altop - Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 7. Baskı İstanbul

1993

Seracettin Göktaş - Şahin Çil - Açıklamalı - İçtihatlı Basın İş Kanunu – Ankara 2003

Serdar Kale - Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti - İstanbul 2010

Şahin Çil - İş Hukukunda İbraname - 3. Baskı - Ankara 2013

Süha Tanrıver - Medeni Usul Hukuku - Cilt I - Ankara 2016

Şahin Çil – İş Hukukunda İbraname – 3. Baskı – Ankara 2013

Tankut Centel – Çocuklar ile Gençlerin İş Güvenliği – İstanbul 1982

Teoman Akünal – Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme

Sorunu – İstanbul 1977

Teoman Ozanoğlu – Sıddık Yalnızoğlu – H. Ani Tümer – Açıklamalı İçtihatlı Sosyal Sigorta Mevzuatı- I. Cilt – Ankara 1974

Turgut Akıntürk - Müteselsil Borçluluk - Ankara 1971

Turgut Uygur – İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar – Ankara 1980

Turgut Uygur – Türk Borçlar Kanunu Cilt I – Ankara 1998

Tülay Aydın Ünver - Ceninin Hukuki Konumu – İstanbul 2011

Türkçe Sözlük - Türk Dil Kurumu Yayınları - Ankara 2011

Türkiye’de Şeker Sektörü Üretim Süreci ve Çalışma İlişkileri - Kasım 2015 Ankara

Ülgen Aslan Düzgün – Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Genel Şartları ile Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler – Uyuşmazlık

Mahkemesi Dergisi – Yıl: 7 – Sayı: 14 – Aralık 2019

Ünal Narmanlıoğlu - Ferdi İş İlişkileri - 4. Baskı – 2012

27- Kaynaklar

588

Volkan Güneş - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan

Sorumluluğun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017

Yusuf Alper – Sosyal Sigortalar – 4. Baskı – Ankara 2003

Yusuf Güleşci - Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması - Ankara 2013

Zeki Gözütok - Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama

Rehberi - Ankara 2017

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar