İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI - Birol SONER - Bahri AYDOĞAN - Ahmet YENER
ISBN: 9786050505481
Stok Durumu: Stokta var
250,75 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Mesut Balcı, Bahri AYDOĞAN, Birol SONER, Ahmet YENER

2020/05 1. Baskı, 1594 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-05-0548-1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

1- İŞ KAZASI21

A- Tarihi Gelişim21

B- Genel Olarak 22

C- İş Kazasının Tanım23

D- İş Kazasının Unsurları27

a- Vücut Bütünlüğünün İhlali veya Ölüm27

b- Dışarıdan Gelen Olay28

c- İstenilmeyen Olay28

d- Ani Olay28

e- Uygun İlliyet Bağı28

E- Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Kazası Kavramı29

2- BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI31

A- Tanımı33

B- Bireysel İş Hukuku Anlamında İş Kazasının Unsurları33

a- Kazalının Sigortalı Olması34

aa- İş Görme Unsuru43
bb- Bağımlılık Unsuru43
cc- Zaman Unsuru49
dd- Ücret Unsuru50
ee- İşyerinin Bulunması50
ff- Eylemli Çalışma54
gg- Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı
Sayılanlar61

b- Sigortalının Kazaya Uğraması64

aa- Dış Etken64
bb- İstenilmeyen Olay65
cc- Aniden Meydana Gelme65

c- Bedensel Veya Ruhsal Zarara Uğrama65

d- Kaza İle Olay Arasında İlliyet Bağı Olmalı66

aa- Kaza ile zarar arasındaki illiyet bağı67
bb- Kaza ile işverence yürütülen iş arasındaki illiyet bağı67
cc- Karineler68
aaa- Kazanın işin yürütülmesi sonucunda meydana
 gelmesi68
bbb- Olay, iş süresi içinde veya iş süresinde sayılan durumlarda gerçekleşmesi68
ccc- İşyerinin ve yürütülen işin tehlikeli olması68
ddd- İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
almaması68
dd- İlliyet Bağının Kesilmesi68
aaa- Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden)69
bbb- Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur)69
ccc- Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur)70
ddd- Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte
Kusuru71

3- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ANLAMINDAİŞ KAZASI73

A- Tanımı73

B- Hizmet Sözleşmesi Yönünden76

C- Unsurları76

a- Sigortalı Olma76

aa- Bağımlılık Unsuru85
bb- Zaman Unsuru88
cc- İşyerinin Bulunması89
dd- Eylemli Çalışma90
ee- Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı
Sayılanlar97

b- Sigortalının Kazaya Uğraması100

aa- İş Kazasının Koşulları102
aaa- Dıştan Gelen Bir Etken102
bbb- İstenilmeyen Bir Olay105
ccc- Ani Olması106
ddd- Kazanın İşyerinde Meydana Gelmiş Olması109
eee- Kazanın Geçici Görevli Olunduğu Esnada Meydana Gelmesi114
fff- Emziren Kadın Yönünden İş Kazası117
ggg- Taşıt Aracında veya Yolda Geçirilen İş Kazası119

c- Sigortalının Bedence Veya Ruhça Zarara Uğraması122

d- Kaza İle Uğranılan Zarar Arasında İlliyet Bağı Olmalı124

D- Bağımsız Çalışanlar Yönünden İş Kazası126

E- Unsurları138

a- Sigortalı Olma139

aa- Köy ve Mahalle Muhtarları139
bb- Ticarî Kazanç Veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek Veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi
Olanlar139
cc- Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf Ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar140
dd- Sigortalı Sayılanlar142
ee- Şirket Ortakları143
ff- Tarımsal Faaliyette Bulunanlar144
gg- jokeyler ve Antrenörler145
hh- Avukat ve Noterler145

b- Sigortalının Kazaya Uğraması145

c- Sigortalının Zarara Uğraması145

d- Kaza İle Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması146

F- Mülga 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalılar Yönünden İş Kazası147

G- Mülga 2926 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yönünden İş
Kazası152

4- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA GÖRE İŞ KAZASI159

A- Genel olarak159

B- Karineler165

a- Bu Karinelerden İlki, İşverenin Yürüttüğü İşin İcrası Sırasında Gerçekleşen Kazaların İşle İlgili Kabul Edilmesidir165

b- İkinci Karine, İşverenin Alması Gereken Tedbirlerle
İlgilidir.165

c- Üçüncü Karine, Olayın İş Süresi İçinde Gerçekleşmesidir165

d- Dördüncü Karine, Yürütülen İşin Yarattığı Tehlike
Karinesidir165

5- İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI167

6- İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI179

A- Genel Olarak179

B- Davanın Amacı182

C- Görev187

a- Genel Olarak187

b- Sonuç193

D- Yetki194

a- Genel Olarak194

b- Davalı Kurum Olduğu Takdirde Yetki Kuralının Kamu Düzeninden Olup Olmadığı Sorunu199

c- İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yerleşim Yeri Ve İş Yeri Kavramı202

d- Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İşyeri Kavramı205

e- 6331 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İşyeri Kavramı206

f- Hukuk Muhakemeleri Kanununun 16. maddesindeki Zarar Görenin Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkisine Dair Düzenlemenin, İş Kazaları Veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Uygulanabilirliği Sorunu207

g- 7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yetki210

h- Sonuç212

E- Taraf Sıfatı214

a- Davacı Sıfatı214

b- Davalı Sıfatı214

aa- 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a ve 5. maddeleri Kapsamında Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Sigortalı Veya Hak Sahiplerine Açılacak Davada214
bb- 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Maddesi Kapsamında Sigortalı Veya Hak Sahiplerince Açılacak Davada215

F- Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre215

G- Davada İzlenecek Yol215

H- Hüküm216

a- Davanın Kabulü216

b- Davanın Reddi216

c- Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi217

7- OLAYIN İŞ KAZASININ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI219

A- Genel Olarak219

B– Görev

C–Yetki219

a- Davalı Gerçek Veya Tüzel Kişinin, Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi219

b- İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi (7036 Sayılı İMK md. 6/1)219

c- İş Kazasının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi (7036 Sayılı İMK md. 6/3)219

d- Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi. (7036 Sayılı İMK md 6/3)219

e- Davalılardan İşveren Dışında Ayrıca Kurumda Davalı olduğundan Kurumun merkezi ile İşlem Yapmaya Yetkili Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi (6100 Sayılı HMK m 14/1 - 1086 Sayılı HUMK m 17)220

D- Taraf Sıfatı220

a –Davacı Sıfatı220

b – Davalı Sıfatı220

E- Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre220

F- Davada İzlenecek Yol221

G- Hüküm221

a- Davanın Kabulü Kararı221

b- Davanın Reddi Kararı222

8- İŞ GÖREMEZLİK ORANININ SAPTANMASI223

A- Genel Olarak223

B- İş Göremezlik Oranına İtiraz230

C- İş Göremezlik Oranına İtiraz Davalarında Görev232

D- İş Göremezlik Oranına İtiraz Davalarında Yetki232

E- Davada İzlenecek Yol235

a- İş Göremezlik Oranının Tazminat Davasında Tespiti235

b- İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası235

9- İŞ KAZASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR239

A- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları239

B- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları252

C- Yargıtay İlgili Daire Kararları300

10- MESLEK HASTALIĞI659

A- Tanımı659

B- Koşulları665

a- Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alması667

b- Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Almaması668

11- MESLEK HASTALIĞININ KURUMA BİLDİRİLMESİ675

A- Genel olarak675

B- 5510 S.K.'nun m. 4/1-a Kapsamında Bulunan Sigortalılar676

Yönünden678

C- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Ödünç Verilen İşçiler
Yönünden678

D- 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışanlar Yönünden678

E- 5510 Sayılı Kanunun m. 4/1–bKapsamında Bulunan Sigortalılar Yönünden679

12- MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASI (ÖN SORUN)681

13- MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLU683

A- Meslek Hastalığının Tespiti Davası Açılması683

a- Hastalık Kuruma Bildirilmeden Tazminat Davası Açılması683

b- Sigortalının Meslek Hastalığına Tutulduğunun Kurum Sağlık Kurulunca Saptanması683

c- Kurum Sağlık Kurulunun Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki Olmadığına Karar Vermesi Durumunda İzlenecek Yol683

d- Yüksek Sağlık Kuruluna İtirazda Bulunulması683

e- Kurum Ve İşveren Aleyhine Doğrudan Tespit Davası
Açılması684

B- SS Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Hastalığın Meslek Hastalığı Olmadığına Karar Verilmesi Durumunda Tespit Davası Açma
Hakkı684

C- Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki Olduğuna YSK Tarafından Karar Verilmesi Halinde İşverenin Dava Hakkı684

D- Mahkemece Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı Kabul Edildiği Takdirde İzlenecek Yol685

E- iş Göremezlik Oranı Artışından Doğan Zarar Nedeniyle Dava
Hakkı685

14- MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASINDA GÖREV VE YETKİ687

A- Görev687

a- Genel Olarak687

b- Sonuç693

B–Yetki693

a- Genel Olarak693

b- Mülga 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Dönemindeki Tartışmalar694

aa- Davalı Kurum Olduğu Takdirde Yetki Kuralının Kamu Düzeninden Olup Olmadığı Sorunu699
bb- İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yerleşim Yeri Ve İşyeri Kavramı702
cc- Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İşyeri Kavramı704
dd- 6331 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İşyeri
Kavramı706
ee- Hukuk Muhakemeleri Kanununun 16. Maddesindeki Zarar Görenin Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkisine Dair Düzenlemenin, İş Kazaları Veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Uygulanabilirliği
Sorunu706

c- 7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yetki710

d- Sonuç712

aa- Davalı Gerçek Kişinin, Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi714
bb- İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi (7036 Sayılı İMK md. 6/1)714
cc- Meslek Hastalığının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi (7036 Sayılı İMK md. 6/3)714
dd- Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi. (7036 Sayılı İMK md 6/3)714
ee- Davalılardan İşçi veya Hak SahipleriDışında Ayrıca Kurumda Davalı olduğundan Kurumun İşlem Yapmaya Yetkili Şubesinin veya Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi (6100 Sayılı HMK m 14/1 - 1086 Sayılı HUMK m 17)714

C- Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre714

15- MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUN KOŞULLARI715

a- Meslek hastalığına uğrayan kimsenin sigortalı olması gerekmektedir715

b-Sigortalı, 5510 sayılı Yasanın 14.maddesinin 1.fıkrasında yazılı şekilde yükümlülük süresi içinde meslek hastalığına tutulmuş olmalıdır715

c- Sigortalı bu hastalık nedeniyle maddi bir zarara uğramalıdır.

d- Meslek hastalığı ile oluşan zarar ve ayrıca hastalık ile işçinin gördüğü iş veya iş yeri koşulları arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır715

e- Meslek hastalığının meydana gelmesinde işverenin kusuru bulunmalıdır.716

f- İşçinin hastalık nedeniyle zarara uğraması hukuka aykırı
olmalıdır.716

16 - MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR717

A–Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları717

B– Yargıtay İlgili Daire Kararları760

17- YURT DIŞINDA TÜRK İŞVERENLERCE ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTA KOLUNDAN YARARLANMALARI867

A- 506 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem867

B- 5510 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem870

18- YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI879

19- İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN VE MESLEKHASTALIĞINDANKAYNAKLANAN TAZMİNAT SORUMLULUĞU KOŞULLARI925

A- Genel Olarak925

B- Sorumluluğun Mahiyeti925

20- KAÇINILMAZLIK KAVRAMI - HUKUKİ SORUMLULUK941

21- YARGITAY KARARLARI951

A- Hukuk Genel Kurulu Kararları951

B- Yargıtay İlgili Daire Kararları958

22- MEVZUAT1011

A- İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ1011

B- 42 NO’ LU İŞÇİNİN TANZİMİ (MESLEK HASTALIKLARI) SÖZLEŞMESİ (REVİZE) ILO SÖZLEŞMESİ1011

C- ANAYASA1014

D- MÜLGA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU1016

E- MÜLGA 1479 SAYILI BAĞ - KUR KANUNU1029

F- MÜLGA 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI
KANUNU1031

G- 2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU1033

H- 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU1036

I- 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN1039

İ- 5510 SAYILI SSGSSK1040

J- MÜLGA 1475 SAYILI İŞ KANUNU1011

K- 4857 SAYILI İŞ KANUNU1083

L- 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU1104

M- 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN1105

N- 3308 SAYILI MESLEKİ ÖĞRETİM KANUNU1105

O- TÜRK MEDENİ KANUNU1107

Ö- 442 SAYILI KÖY KANUNU1107

P- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU1112

R- 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU1112

S- 2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI1115

Ş- MÜLGA 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU1116

T- 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU1117

U- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU1122

Ü- 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU1125

V- MÜLGA 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1127

Y- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU1127

Z- 5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN1129

AA- SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1130

BB- ADLİ TIP KURUMU KANUNU1131

CC- MÜLGA 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ
KANUNU1132

DD- 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU1132

EE- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNU1134

FF- SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ
YÖNETMELİĞİ1141

GG- ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ
YÖNETMELİĞİ1303

HH- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGE - 2011/501345

II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -GENELGE2016/211414

JJ - SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ1505

KK - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ1525

LL - KISA VADELİ  SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ1566

MM- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ1588

NN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ1589

23- KAYNAKLAR1591


Abdullah Pulat Gözübüyük - Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir se-bepler ve Beklenmeyen Haller - Ankara 1957

A.Can Tuncay - İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, IHD, C. I - Eylül 1969

A. Can Tuncay-Ö.Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri - İstan-bul 2015

A.Can Tuncay – Ö. Ekmekçi - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri - 19. Bası - İstanbul 2017

Ali Atıcı - İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu - Konya 2010

Ali Güneren - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - 2. Baskı - Ankara 2011

Ali Güneren - İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 3. Baskı - Ankara 2018

Ali Güzel - Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İşçi Kavramı ve Yeni Bir Ölçüt Arayışı - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar - İstanbul 1997

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik Hu-kuku - Yenilenmiş 16. Bası - İstanbul 2016

Ali Güzel - Ali Rıza Okur - Nurşen Caniklioğlu - Sosyal Güvenlik Hu-kuku - Yenilenmiş 17. Bası - İstanbul 2018

Ali Naim Sözer - Türk Sosyal Sigortalar Hukuku - İstanbul 2013 Asuman Celkan - İhsan Çakmak - İçtihatlı İş Ve Çalışma Hayatı İle Sos-yal Güvenlik Hukukuna Ait İkili, Çok taraflı Milletlerarası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Direktifleri - Ankara 2007

Aynaz Uğur - İş Mahkemeleri Kanununun Temel Özellikleri Ve HMK Karşısındaki Durumu- Türkiye Barolar Birliği Dergisi - Ocak - Şubat 2014 - Sayı 110

Ayşe Ledün Akdeniz - Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine - İstanbul 2015. Bülent Ferat İşçi - Meslek Hastalığının Tanımı ve Tespiti - İstanbul 2017

Baki Kuru - Hukuk Muhakemeleri Usulü - 6. Bası - İstanbul 2001

Baki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz - Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı - 6100 sayılı HMK' na göre yeniden yazılmış 22. Baskı - Ankara 2011

Bektaş Kar - İş Yargılaması Usulü - 2. Baskı - Ankara 2019

Cem Baloğlu - İşverenin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu - Kamu İş - C 13, S 3, 2014

1592

Cemal Şanlı - Emre Esen - İnci Ataman – Figen Meşe - Milletlerarası Özel Hukuk - 4. Baskı - İstanbul – 2015

Çiğdem Yeşilyurt- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi - Ankara 2008 Ebru Pakin Akın - Türk Hukukunda Kadınların Sosyal Güvenliği - İs-tanbul 2005 Ender Gülver : Türk Borçlar Kanununun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine, http: //dergipark. gov. tr / download / artide - file / 97920adresinden erişildi. Ejder Yılmaz - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi - Değiştirilmiş 2. Baskı - Ankara 2013 Ergin Nomer - Devletler Hususi Hukuku - 19. Baskı - İstanbul Fatih Uşan - Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları - Ankara 2009 Fatma Emirhan - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017 Fevzi Şahlanan - İş Mahkemeleri ve İş Yargılaması, Cumhuriyetin 75.Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, TEİD, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongre-si, 14 – 16 Ekim 1998 Fikret Eren - Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Ka-zası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu - Ankara 1974 Fikret Eren - Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi - Ankara 1975 Fulya Erlüle - Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat - 2. Baskı - Ankara 2015 Gürbüz Yılmaz - İş Kazalarından Doğan Sorumluluklar - Mühendis ve Makine - Cilt 46 - Sayı 543 Haluk Tandoğan, - Özel Borç İlişkileri - İstanbul 2010 Haluk Tandoğan - Türk Mesuliyet Hukuku - İstanbul 2010 Hamdi Mollamahmutoğlu - Muhittin Astarlı- İş Hukuku 4. Bası - Ankara 2011 Halil Özdemir - Türk Mevzuatında İş Kazasının Tespiti Davaları - Yar-gıtay Dergisi - C. 44 - S. 3 - Temmuz 2018 Hüseyin Hatemi - İntikal (Geçiş) Dönemi Hukuku - Zaman Yönünden Yürürlük Hukuku - Aralık 2004 - İstanbul

İlhan Ulusan - İşçiyi Gözetme Borcu - İstanbul 1990

Kadir Arıcı - Türk Sosyal Güvenlik Hukuku - Ankara 2015

Levent Akın - İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat - Ankara 2001

Levent Akın - Uygun Nedensellik Bağı - Çimento İş Dergisi - Cilt 25 - Sayı 2 – 2011

1593

Levent Akın - İş Sağlığı Güvenliği ve Alt İşverenlik - Ankara 2013

Levent Akın -İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni - Sicil İş Hu-kuku Dergisi - Mart 2009 - Sayı 13

Levent Akın - Bağ - Kur Sigorta Yardımları - İstanbul 1996

L. M. Kurt - Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık - Ankara 2016

Mehmet Zahit Yener – İş Görme ve Ücret Ödeme Borclarında Temerüt –

Ankara - 2020

Mesut Balcı - İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması - Ankara 2018

Mesut Balcı - Ölüm Gelir ve Aylıkları - Ankara 2019

Mesut Balcı – Birol Soner - Bahri Aydoğan – Ahmet Yener - İş kazala-rından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki - Ankara 2018

Muammer Öztürk - Zeki Gözütok - Uygulama ve Esaslarıyla Eser Söz-leşmesi Uygulaması - Ankara 2018

Mustafa Çenberci - İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi - Ankara 1969

Mustafa Çenberci - Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi - Ankara 1985

Mustafa Çenberci - Turgut Uygur - Bağ - Kur Kanunu Şerhi - Ankara 1979

Mustafa Kılıçoğlu - Tazminat Hukuku - 4. Baskı - Ankara 2014

Murat Demircioğlu - Sorularla 4857 sayılı İş Yasası - Güncellenmiş 3. Baskı - İstanbul 2014

Murat Demircioğlu - Doğan Korkmaz - Hasan Ali Kaplan - Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası - 4. Baskı - İstanbul 2018

Murat Özveri - Türkiye'de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Huku-ki Açmazlar - Çalışma ve Toplum Dergisi 2018/2

Murat Özveri - İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - İstanbul 2015

Namık Hüseyinli - Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihçesi - Kavramlar - Tarihi Gelişim - Kamu İş Dergisi - Ankara 2012

Nihat Seyhun Alp - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Kapsamında Rücu davaları - Ankara 2018

Nuri Çelik - İş Hukuku Dersleri - Yenilenmiş 25. Bası - İstanbul 2012

Nüzhet Erol - Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Salahiye-ti ve Salahiyet Anlaşması - İstanbul Barosu Dergisi - 1968/5 - 6

Orhan Rüzgâr - Sigortalının İş Kazası Sonucu Bedensel ve Ruhsal Zara-ra Uğraması - İstanbul Barosu Dergisi - Cilt 92 - Sayı 1 - Yıl 2018

Ömer Ekmekçi - Yargıtayın 2009 yılı iş hukuku ve sosyal güvenlik hu-kuku kararlarının değerlendirilmesi - Türk Milli Komitesi - Ankara 2011

1594

Resul Aslanköylü - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi - Ankara 2009

Resul Kurt - Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatında Meslek Hastalığı Nedeniyle Sigortalılara Sağlanan Yardımlar ve İşverenlerin Sorumlulukları - Mali Çözüm Dergisi - Ekim - Kasım - Aralık - 2001

Rona Serozan - Hukukta Yöntem - İstanbul 2015

Sabih Selçuk - İlmi - Kazai İçtihatlarla İş Kanunu, Toplu iş Sözleşmesi Grev Lokavt Sendikalar İş Mahkemeleri Kanunları - İstanbul 1971

Sarper Süzek - İş Hukuku - 3. Bası - İstanbul 2006

Sarper Süzek - İş Hukuku - Yenilenmiş 9. Baskı – 2013

Sarper Süzek - İş Hukuku - 12. Bası - İstanbul 2016

Sarper Süzek - İş Hukuku - 16. Baskı - İstanbul 2018

Sevil Doğan - İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru - İzmir 2016

Ş.Esra Baskan - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri-nin İş Davalarındaki Yargılama Usulüne Etkisi - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi - Yıl 4 - Sayı 12 - Ocak 2013

Tekinay – Akman – Burcuoğlu - Altop, Borçlar hukuku Genel Hükümler - İstanbul 1993

Teoman Ozanoğlu - Sıddık Yalnızoğlu - H. Ani Tümer - Açıklamalı - İç-tihatlı Sosyal Sigorta Mevzuatı - Cilt 1 - Ankara 1974

Turgut Uygur - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar - Olgaç matbaası - 1980

Türkçe Sözlük - Türk Dil Kurumu - Ankara 2011

Ünal Narmanlıoğlu - İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I -4. Baskı İstanbul 2012

Volkan Güneş - İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan So-rumluluğunun Hukuki Niteliği - İstanbul 2017

Yusuf Alper - Sosyal Sigortalar – 2003 - 4. Baskı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar