İş Yargılaması Usul Hükümleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oya TURGUT
ISBN: 9786050508611
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oya TURGUT
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 215

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER TABLOSU

KISALTMALAR LİSTESİ 

GİRİŞ .....................................................................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

1. İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU, TEŞKİLATI, GÖREV VE YETKİSİ .........21

1.1. İŞ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..........................................21

1.1.1. İŞ MAHKEMELERİNİN TARİHÇESİ .......................................................22

1.1.2. İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU.......................................................25

1.1.3. İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞ AMACI ...........................................26

1.1.4. İŞ MAHKEMELERİNİN NİTELİĞİ ...........................................................29

1.1.5. İŞ MAHKEMELERİ TEŞKİLATI...............................................................31

1.2. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖREV ........................................................................35

1.2.1. 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE GÖREV

TAYİNİNDE ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER ..........................................38

1.2.1.1. Şahıs Unsuru ..................................................................................40

1.2.1.1.1. İşçi................................................................................40

1.2.1.1.2. İşveren, Alt İşveren ve İşveren Vekili..........................43

1.2.1.1.3. Çıraklar ve Sözleşmeli Personelin Hukuki

Durumu ........................................................................45

1.2.1.2. Konu Unsuru ..................................................................................47

1.2.2. DİĞER KANUNLAR BAKIMINDAN İŞ MAHKEMELERİNİN

GÖREVİ.......................................................................................................48

1.2.2.1. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan

ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanunu’ndan Doğan Davalar.........................................48

1.2.2.2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan

Doğan Davalar ...............................................................................50

1.2.2.3. 5953 Sayılı Kanundan Doğan Davalar ...........................................53

1.2.2.4. Deniz İş Kanunu’ndan Doğan Davalar...........................................54

12 İçindekiler Tablosu

1.2.2.5. 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Davalar ................................. 57

1.3. İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ ......................................................................... 58

1.3.1. 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE YETKİ........... 59

1.3.1.1. Davalının Yerleşim Yeri Esası ...................................................... 61

1.3.1.2. İşin Veya İşlemin Yapıldığı Yer Esası .......................................... 62

1.3.2. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA İLİŞKİN YETKİ

KURALLARININ DİĞER KANUNLAR BAKIMINDAN

UYGULANMASI........................................................................................ 66

1.3.2.1. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan Doğan

Davalar .......................................................................................... 66

1.3.2.2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan

Doğan Davalar............................................................................... 67

1.3.2.3. İş Kanunu’ndan Doğan Davalar .................................................... 69

1.3.3. İŞ DAVALARINDA YETKİ SÖZLEŞMESİ.............................................. 69

1.3.4. YETKİ İTİRAZI.......................................................................................... 71

İKİNCİ BÖLÜM

2. İŞ YARGILAMASINA HAKİM OLAN İLKELER VE İŞ

MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ ............................... 73

2.1. İŞ YARGILAMASINA HAKİM OLAN İLKELER............................................... 73

2.2. İŞ MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ..................... 79

2.2.1. DAVANIN AÇILMASI .............................................................................. 84

2.2.1.1. Dava Dilekçesi .............................................................................. 84

2.2.1.2. Davanın Açılma Zamanı................................................................ 86

2.2.1.3. Dava Açmanın Sonuçları............................................................... 87

2.2.2. DAVA ÇEŞİTLERİ..................................................................................... 89

2.2.2.1. Mahkemeden Talep Edilen Hukuki Korumaya Göre..................... 89

2.2.2.1.1. Eda Davası................................................................... 89

2.2.2.1.2. Tespit Davası............................................................... 93

2.2.2.1.3. İnşai Dava.................................................................... 94

2.2.2.1.4. Kısmi Dava.................................................................. 95

2.2.2.1.5. Belirsiz Alacak Davası ................................................ 98

2.2.2.2. Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Çeşitleri....................... 102

2.2.2.2.1. Davaların Yığılması .................................................. 102

2.2.2.2.2. Terditli Dava ............................................................. 104

2.2.3. DAVAYA CEVAP.................................................................................... 104

2.2.3.1. Cevap Dilekçesi........................................................................... 105

2.2.3.2. Cevap Süresi................................................................................ 106

İçindekiler Tablosu 13

2.2.3.3. Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları...........................................107

2.2.3.4. Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları .....109

2.2.3.5. Karşılık Dava ...............................................................................110

2.2.4. İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE

GENİŞLETİLMESİ YASAĞI....................................................................112

2.2.5. ISLAH ........................................................................................................115

2.2.6. ÖN İNCELEME .........................................................................................118

2.2.6.1. Yapılış Şekli.................................................................................119

2.2.6.2. Dava Şartları ................................................................................122

2.2.6.2.1. Dava Şartı Kavramı....................................................122

2.2.6.2.2. Dava Şartlarının Çeşitleri ...........................................122

2.2.6.2.2.1. Genel Dava Şartları .................................123

2.2.6.2.2.2. Özel Dava Şartları ...................................127

2.2.6.2.2.2.1. Dava Şartı Arabuluculuk ..127

2.2.6.2.2.2.2. Hizmet Tespiti Davası

Dışındaki Sosyal

Güvenlik Hukukundan

Doğan Davalarda Önce

Sosyal Güvenlik

Kurumuna Başvuru

Zorunluluğu......................135

2.2.6.2.3. Dava Şartlarının İncelenmesi .....................................137

2.2.6.3. İlk İtirazlar....................................................................................138

2.2.6.3.1. İlk İtiraz Kavramı.......................................................139

2.2.6.3.2. İlk İtirazların İncelenmesi ..........................................139

2.2.6.4. Ön İncelemenin Sona Ermesi .......................................................141

2.2.7. TAHKİKAT ...............................................................................................143

2.2.7.1. Tahkikat Yapılmasına Gerek Olan ve Olmayan Haller ................145

2.2.7.2. İş Yargısında İspat ve Deliller......................................................146

2.2.7.2.1. İş Yargısında Delil Kavramı.......................................149

2.2.7.2.2. Delillerin İleri Sürülüşü..............................................150

2.2.7.2.3. İş Yargısında Delil Çeşitleri ve Delillerin

İncelenmesi ................................................................152

2.2.7.3. Tahkikatın Yapılma Şekli.............................................................155

2.2.7.4. Tahkikatın Sona Ermesi ...............................................................156

2.2.8. HÜKÜM.....................................................................................................157

2.2.8.1. Hükmün Tavzih ve Tashihi ..........................................................158

2.2.9. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI, DAVANIN

YENİLENMESİ, DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI.......................160

2.2.9.1. İŞ YARGILAMASINDA KABUL, SULH, FERAGAT..............163

14 İçindekiler Tablosu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. İŞ YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI ........................................................... 167

3.1. İSTİNAF KANUN YOLU.................................................................................... 168

3.1.1. İŞ YARGISINDA İSTİNAF YOLU.......................................................... 169

3.1.1.1. İş Mahkemeleri Kanunu’nda İstinaf Düzenlemesi....................... 169

3.1.1.2. İstinafa Tabi İş Yargısı Kararları................................................. 169

3.1.1.2.1. Nihai Kararlara Karşı İstinaf Yolu ............................ 170

3.1.1.2.2. Geçici Hukuki Koruma Kararlarına Karşı İstinaf

Yolu........................................................................... 173

3.1.2. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN SÜRESİ.................................................... 174

3.1.3. İSTİNAF SEBEPLERİ .............................................................................. 175

3.1.4. İSTİNAF BAŞVURUSU........................................................................... 177

3.1.5. İSTİNAF İNCELEMESİ ........................................................................... 179

3.1.6. İSTİNAF YARGILAMASI NETİCESİNDE VERİLEBİLECEK

KARARLAR ............................................................................................. 182

3.2. TEMYİZ KANUN YOLU .................................................................................... 184

3.2.1. İŞ YARGISINDA TEMYİZ...................................................................... 185

3.2.1.1. İş Mahkemeleri Kanunu’nda Temyiz Düzenlemesi..................... 186

3.2.1.2. Temyizi Kabil İş Yargısı Kararları .............................................. 188

3.2.2. TEMYİZ SÜRESİ ..................................................................................... 190

3.2.3. TEMYİZ SEBEPLERİ .............................................................................. 191

3.2.4. TEMYİZ İNCELEMESİ............................................................................ 192

3.2.5. TEMYİZ KANUN YOLU İNCELEMESİ NETİCESİNDE

VERİLECEK KARARLARIN DURUMU................................................ 194

3.3. İŞ YARGILAMASINDA OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU .............................. 196

SONUÇ................................................................................................................................ 201

KAYNAKÇA ...................................................................................................................... 205

Akın, L.: İş Yargısında Yetki İtirazı ve Kamu Düzeni, Sicil İş Hukuku Dergisi,

S.13, s. 41-48, Mart, 2009.

Akın, L.:Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Asıl İşverenin

Müteselsil Sorumluluğunun Niteliği, 60 (4), s. 733-774, AUHFD,

2011.

Akil, C.:Kısmi Dava, Ankara, 2013.

Akil, C.: İstinaf Kavramı, Ankara, 2010.

Akipek jale., G.: Türk Medeni Hukuku, C. I, 2. Cüz, Şahsın Hukuku, Ankara,

1966.

Akkaya, T.: Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara, 2009.

Aksoy, E.: Objektif Dava Birleşmesi, S. 117, s. 201-232, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, 2015.

Aktepe, S.: İşe İade Davalarının Medeni Usul Hukuku İlkeleri Bakımından

Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

11. Özel Sayı, 63-101, 2009.

Akyiğit, E.: İş Güvencesi, Ankara, 2007.

Akyiğit, E.: İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Akyol Aslan, L.: Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara, 2011.

Akyılmaz, C.: 2017 Anayasa Değişikliğine Göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 23, S.1,

s. 191-207, 2019.

Alangoya, Y.:Medeni Usulün Amacı ve Sosyal Karakteri Açısından Hukuk

Muhakemeleri Tasarısı’nın Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi,

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı, V, Ankara, s. 33-

56, 2006.

Alangoya, Y.: Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına

İlişkin İlkeler, İstanbul, 1975.

Alangoya Y, Yıldırım, M. K., Deren-Yıldırım N.: Medeni Usul Hukuku

Esasları, İstanbul, 2011.

Albayrak, A., Güngör, D.: İstinaf, Ankara, 2016.

206 Kaynakça

Alpagut, G.: İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul Barosu Galatasaray

Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2017 Yılı Toplantısı,

yayımlanmamış toplantı bildirisi notları, s. 19-52, İstanbul, 2007

Arslan, R., Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara,

1977.

Arslan, R., Tanrıver, S.: Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2009.

Arslan, R., Yılmaz E., Taşpınar Ayvaz, S.: Medeni Usul Hukuku, Ankara,

2016.

Arslan R., Yılmaz E., Taşpınar Ayvaz S., Hanağası E.: Medeni Usul Hukuku,

Ankara, 2018.

Arslan R., Yılmaz E., Taşpınar Ayvaz S., Hanağası E.: İcra ve İflas Hukuku,

Ankara, 2018.

Aslangül, C.: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk, Cilt V, s.

199vd., Ankara, 1984.

Astarlı, M.: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun İş Güvencesi Hükümlerinde

Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Sicil İş Hukuku

Dergisi, S.38, s. 41, 2017.

Ataç, N.: İş Mahkemeleri, Çalışma Dergisi, S. 6, s. 50vd., 1949.

Atalı, M.: Hizmet Tespit Davasının Sosyal Güvenlik Kurumuna İhbarı, Prof.

Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.16, Özel Sayı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi., s. 631-652, 2014.

Atamer,K.: “Gemi Adamlarına” İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin

Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu, 2. Bölüm, Prof. Dr. Aydın

Zevklilere Armağan Özel Sayısı, S.8, s. 405-485, Yaşar Üniversitesi

E-Dergisi, 2014.

Başkan, E.:6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İş Davalarındaki

Yargılama Usulüne Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi

Dergisi, S.12, s.315-341, 2013.

Başözen, A.: İlk Görünüş İspatı, Ankara, 2010.

Başterzi, F.: İş Yargısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.

Başterzi, S.: İş Uyuşmazlıkları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara,

2000.

Beleç, M., ÖZAYKUT, S.: Karşılaştırmalı-Açıklamalı-Şerhli ve Gerekçeli

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara, 2014.

Bilen, T.: Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Yenilikler, İstanbul

Barosu Dergisi, 2, s. 87-93, 2012.

Bilge, N., Önen, E.: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara, 1978.

Kaynakça 207

Birben, E., Öktem, S.: İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim

Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e

Armağan, 1. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi, 2001.

Bolayır, N.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri, s.

131-147, S.5, İstanbul Barosu Dergisi, 2011.

Bolayır, N.: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve

Hâkimin Rolü, İstanbul, 2014.

Bozkurt, H., A.: İş Davaları,4857 Sayılı İş Kanunu, Ankara, 2001.

Bozkurt. H.,A.: İş Mahkemeleri ve Yargılama Yöntemi, Ankara Barosu

Dergisi, 2, s. 191-206, 2010.

Bozkurt, H., A.: İş Yargılaması Usul Hukuku (Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması,

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu, İstinaf Mahkemesi Uygulaması),

Ankara, 2018.

Bozkurt, H. A.: İş Mahkemelerindeki Yargılama Usulünün Ana Hatları, İş

ve Hukuk Dergisi, 28, s. 199 vd., Ekim- Kasım, 1993.

Börü, L.:Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara,

2016.

Budak, A.C.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri,

S.1, s. 1- 25, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuk Dergisi, 2012.

Budak, A.C., Karaaslan, V.: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018.

Buz, V.:Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005.

Can, M.: Açıklamalı, İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Uygulaması,

Ankara, 1987.

Can, O., İhsan, Ç.: İş Mahkemesi Davaları, Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları

ve Dava Dilekçe Örnekleri, Ankara, 2016.

Canbolat, T.: Türk İş Hukukunda Asıl İşveren- Alt İşveren ilişkileri, İstanbul,

1992.

Canbolat, T.:İş Yargılaması ve Özellikleri, Argumentum, C.1, S.4, s. 48-52,

1990.

Çankaya, O. G., Günay, C. İ., Göktaş, S.: İşe İade Davaları, Ankara, 2006.

Çelik, N., Caniklioğlu N., Canbolat, T.: İş Hukuku Dersleri, İstanbul, Beta

Yayıncılık, 2015.

Çenberci, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 1969.

Çenberci, M.: İçtihatlarla Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1985.

Çifçi,M.,Ö.: Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, İstanbul, 2011.

Çil, Ş., Kar, B.: İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava, Ankara,

2012.

208 Kaynakça

Çiray, U.:Sosyal Güvenlik Mahkemeleri,Mali Çözüm, s. 237-239, Haziran, 2013,

http: //pwcmevzuat.com/MALIKITAP/24umutciray.pdf, 08/07/2019.

Çukur, M.: İş Mahkemelerinin İşleyişinin Değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik

Dünyası Dergisi, S.4, s. 1-47, Nisan-Haziran, 2002.

Deliduman, S.: İş Mahkemeleri Kararlarının Katılma Yolu İle Temyizi

Mümkün Müdür?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1-

2, s. 369-376, 2003.

Deynekli, A.: Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolunun Mevcut Dosyalara

Etkisi, Sicil İş Hukuku Dergisi,S. 4,s. 33 vd, Eylül, 2011.

Doğan, Ö., Oğuz, Ö.: Türk İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi,127vd.,2016.

Doğan Yenisey K.: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi,

http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/is-hukuku-mahkemelerikanunu-

tasarisi.pdf, TİSK, s. 167-194, 2016.(23/12/2018).

Ekmekçi, Ö.: Toplu İş hukuku Bakımından İş Güvencesi Tasarısının Değerlendirilmesi,

Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları, 2001 Yılı Temmuz

Toplantısı, s. 53-61, İstanbul, 2001.

Ekonomi, M.: Ferdi İş Hukuku, Cilt 1, İstanbul, 1984.

Engin, M.:İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Fesih, İstanbul, 2003.

Ercan, İ., Medeni Usul Hukuk,İstanbul, 2011.

Erdoğan, E.: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu

Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi,

ISGHD, Cilt 14, S. 55, s. 1211-1242, 2017.

Erdönmez, G.: İş Mahkemeleri ve İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 1998.

Erkul, İ: Türk İş Hukuk Dersleri 931 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, Ankara,

1970.

Erkün, S, Ş.: İş Mahkemeleri Kurulurken Bazı Düşünceler, İçtimai Siyaset

Konferansları, İstanbul, 1949.

Erman, E. S.: İş Davaları ve Tatbikatı, Ankara, 1956.

Ermenek, İ.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ön İnceleme, İnönü

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, s. 139-177, 2011.

Erol, N.: Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Yetkisi ve

Selahiyet Anlaşmaları, İBD, S.. 5-6, s. 334-335, Haziran, 1968.

Ertürk, Ş., Gürsel, İ.: İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, Prof Dr. Sarper

Süzek’e Armağan, C. 1, İstanbul, 2011.

Esener,T: İş Hukuku, Ankara, 1978.

Kaynakça 209

Eşmelioğlu, İ., Beyazıt, S.:İşletmelerde Çıraklık ve Meslek Eğitimi Uygulamaları,

Ankara, Ocak, 1990.

Fidan, N.: Belirsiz Alacak Davasındaki Belirsizlikler, Sicil İş Hukuku Dergisi,

s. 177-185, Aralık, 2011.

Gökçe, E.: Türk İş Hukukunda İşe İade Davası, İstanbul Bilgi Üniversiesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı Ekonomi Hukuku,

2007, http: /openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/ bitstream/handle

/11411 /216/%C3%B6k%C3%A7e _T%C3% Bcrk %20 % C 4 % B 0

% C 5 % 9F%20Hukukunda _2007.pdf?sequence= 1&isAllowed=y,

15/07/2019.

Göksu, M.: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle

İspat Kuralı ve Bunların İstisnaları, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi,

1, s. 53-65, 2011.

Göksu, M.: Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesinde Etkili Bir Örnek İngiliz

Hukuk Yargılamaında Resmi Sulh Önerileri, TBBD, S. 115, s. 277-

314, 2014.

Gözler,K.: Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2000.

Gültekin, F.:5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu Bağlamında İş Yargısı, Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Bursa, 2017

Gülver, E.: İş Yargılamasında Görev, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, C. LIX, S. 1-2, s. 400vd. 2001.

Günay, İ. C.: İş Davaları, Ankara, 2016.

Günay, İ. C.: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri (Güncellenmiş 5. Baskı),

Yetkin Yayıncılık, 2015.

Günay, İ. C.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 2000.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, http://www2.

tbmm.gov.tr/d23/1/1-0574.pdf, 25/12/2018.

Güzel, A.: İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Hukuku

ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2004 Yılı Toplantısı, İstanbul Barosu, İstanbul, 2004.

Kaplan Senyen, T.: İş Hukuku, Ankara, 2015.

Kar, B.:Deniz İş Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2014.

Kar, B.: İş Güvencesi ve Uygulaması, Ankara, 2011.

Kar, B.:İş Yargılaması Usulü, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Arabuluculuk)

6100 sayılı HMK Hükümlerine ve Emsal Yargıtay İçtihatarına

Göre, Ankara, 2018.

210 Kaynakça

Kar, B.: İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 15 (özel sayı), s. 860-882, 2013.

Kar, B.: İş Yargısının Kaynakları, Sicil İş Hukuku Dergisi, s. 30-47, Haziran,

2006.

Karslı, A.:Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul, 2014.

Kaya, C., Akcan, R.: Medeni ve İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi

veya Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, LXVII, S.1-2, s. 123-142, 2009.

Kekeç, E. K.: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar

Ve Taktikler, Ankara, 2011.

Kılıçoğlu, M.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul, 2012.

Kılıçoğlu, M.: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Uyarlı İş Yargılaması

Usulü, İstanbul, 2011.

Kılınç, A.: İş Mahkemeleri ve İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.1(86), s. 383-404, Ankara, 2009.

Kırmızı, M.: 6100 sayılı Yeni HMK Değişiklikleriyle Hukuk Mahkemelerinde

Görev ve Yetki, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.

Kıyak, E.: Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul Hukukuna

İlişkin Sonuçları, Ankara, 2014.

Koç, E.: İş Mahkemelerinin Görev ve Yetkisi, Ergun Özsunay’a armağan,

İstanbul, 2004.

Konuralp,H.: İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı 7-8Mart, Ankara,

2003.

Kokmaz, F., Seyhun A. N.: İş Hukuku, Ankara, 2014.

Köme Akpulat, A.: İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul,

2019.

Kurt Konca, N.: İş Kanunu’nun 6111 Sayılı Kanun İle Değişik 91. ve 92.

Maddelerinin Medeni Usul Ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,

C.24, S.1-2, s. 67-85, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2012.

Kurt Konca, N.: “Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Gemiadamlarının

Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkemenin

Belirlenmesi”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Özel Sayı,

C. 16, s. 1299-1320, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2015.

Kurt Konca, N., Damar, C.: İş Yargısında İstinaf Kanun Yolu, TBB, s. 187-

230. 2016.

Kuru, B., Arslan R., Yılmaz, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011.

Kaynakça 211

Kuru, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt IV, İstanbul, 1984.

Kuru, B.:Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt V, İstanbul, 1984.

Kuru,B.: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara, 2013.

Kuru, B.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, 2015.

Kuru, B., Budak, A. C.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca

Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi,S. 85(5), s. 3-43, 2011.

Kuru,B.:Sözlü Yargılama Usulü, S. 9-10, s. 910-928, Adalet Dergisi, 1963.

Kurucu, O.: İçtihatlarla İş Yargısı, Ankara, 1994.

Lokmanoğlu, S. Y.: İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı,

TAAD, S.9, s. 330vd., 2018.

Manav, Ö., E.: İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının

Alternatif Çözüm Yöntemleri, Çalışma ve Toplum,S. 4(47), s. 185-

222, 2015.

Meriç, N.: HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar, https://lefalbank.

net/belge/hmk-ve-iikda-yer-alan-parasal-sinirlar-2019-yili/3009245/,

01/02/2019.

Meriç, N.: Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara, 2011.

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal, U.:İş Hukuku, Ankara, 2014.

Muşul, T., Medeni, Usul Hukuku, Ankara, 2012.

Mutlay, F. B.: Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, İş Hukukunda

Genç Yaklaşımlar III, İstanbul, 2018.

Namlı, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı İle Getirilen Zorunlu

Arabuluculuk Kurumunun Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl

Uluslar arası Toplantısı, İstanbul, s. 151-166, 2016.

Narmanlıoğlu, Ü.: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri İstanbul,2014.

Narmanlıoğlu, Ü.: İş Hukuku Toplu İş İlişkileri İstanbul,2014.

Odaman S., Karaçöp E.: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağından Öngörülen

Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi,http://uvt.ulakbim.gov.

tr/uvt/index.phpcwid=9&vtadi=THUK&ano=230663_4916712acb0fb

505a5a50d42ef278421, 01/12/2017.

ODAMAN, S., Karaçöp, E.: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin

Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Sicil

İş Hukuku Dergisi, S.39, s. 44-62, 2018.

Oğuz, Ö.: Türk İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul,

2016.

212 Kaynakça

Oğuz, Ö.:Türk İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk, İstanbul,

2019.

Oğuzman, K.: Hukuki Yönden İşçi İşveren İlişkileri, C.1, 4BS, İstanbul,

1987.

Okur, Z.: İş Uyuşmazlıklarında İşçi Lehine İspat Kolaylığı, Prof. Dr. Fevzi

Şahlanan’a Armağan, Özel Sayı, C.1, s. 587-600, 2016.

Olgun, S.: Islah Yoluyla Düzeltilemeyecek İşlemler, Terazi Dergisi, s. 43-

51, Ankara, 2007.

Özbek, M.: İş Mahkemelerinde Yürütülen Yargılamalarda Katılma Yoluyla

Temyiz, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II,

İstanbul, 2003.

Özbek, M.: Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, TBB Dergisi,

S.68, s. 265-320, 2007.

Özbudun, E.: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2018.

Özcan, D.: Gerekçeli Açıklamalı İçtihatlı İş Kanunları Şerhi, Ankara, 2014.

Özdemir, E.: M., İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının

Alternatif Çözüm Yöntemleri, s. 185-222, http:// www.

calismatoplum.org/sayi47/manav.pdf, (11/10/2018)

Özdemir, E.: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklada İspat Yükü ve Araçları,

İstanbul, 2006.

Özdemir, R.: Fransız İş Mahkemeleri, Adalet Dergisi, S.1-2, s. 1-48, Ankara,

1963.

Özekes, M.: HMK’da Yargılama Usulleri Bakımından Getirilen Yenilikler,

Türkiye Adalet Akademisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu Toplantısı,

(http://web.e-baro.web.tr/uploads/25/12.pdf), (25/11/2017 tarihi ile

ulaşılan e- kaynak).

Özekes, M.: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukukunda

Yeni Kanun Yolu Sistemi, İstinaf-Temyiz, Türkiye Barolar Birliği

Yayınları, Ankara, 2011.

Özekes, M.:Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları

ve Uygulama Sorunları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2005 Yılı Toplantısı, İstanbul, 2005.

Özekes, M.: Medeni Usul Hukuku Bakımından Hizmet Tespit ve İşçilik

Haklarına İlişkin Davaların Birlikte Açılması, S. 4, İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Dergisi, s. 1382-1396, 2004.

Özekes, M.: Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Arabuluculukla İlgili Güncel

Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu, Anadolu Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S. 1, s. 119-133, 2015.

Kaynakça 213

Özekes, M., Atalı, M., Ekmekçi, Ö.:Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve

Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul, 2018

Özkul, A.:İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Gelişmesi Sürecinde

Yargıtay, Kamu-İş, C.7, S.3,2004.

Pekcanıtez, H.: Belirsiz Alacak Davası, Ankara, 2011.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,

Ankara, 2017.

Pekcanıtez H., Taş Korkmaz, H., Akkan M., Özekes M..: Medeni Usul Hukuku,

C. 1-2-3, İstanbul, 2017.

Postacıoğlu, İ.: İş Mahkemelerinin Yetkisi, İş Hukuku Dergisi,S.5, s. 380vd.,

1969.

Postacıoğlu, İ.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, 1975.

Rüzgar, O.: Belirsiz Alacak Davası, Kısmi Dava ve Tespit Davaları, Sicil İş

Hukuku Dergisi, s. 190 vd., Aralık, 2011.

Rüzgar, O.: Basit Yargılama Usulünde Delillerin Toplanması ve Ön İnceleme

İstanbul Barosu Dergisi, C.87, S.6, s.128-136, 2013.

Sarı, O.:Türkiye’de İşyeri ve Sendika Denetimi, İstanbul, 1997.

Sarıözen, İ.: İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü Konusunda

Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Enginay’a armağan, s. 219 vd., Ankara,

1981.

Saymen, F. H.: Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954.

Serim,B.: Öğretide Yargı Kararlarında ve Uygulamada Sözleşmeli Personel,

Ankara, 1987.

Simil, C.: Belirsiz Alacak Davası, İstanbul, 2013.

Soy, A.:Türk Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 2017.

Subaşı, İ.: Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, Ünal Tekinalp’e Armağan,

C.II, İstanbul 2001.

Süzek, S.: İş Hukuku, İstanbul, 2017

Şahlanan, F.: İş Mahkemesinin Yetkisinin Kanu Düzeninden Olması, S. 33,

s. 2-6, Tekstil İşveren Dergisi, 2009.

Şahlanan, F.: İş Yargılaması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

C. 42, Sa.(1-4), s. 377-421, 1976.

Şahlanan, F.:İş Mahkemeleri ve İş Yargısı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri

İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin

Rolü ve İşlevleri”, 3. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, no:3, s.

107vd., 14-16/10/1998, İş Hukuku ve İktisat Dergisi.

Şakar, M.: İş Hukuku Uygulaması, İstanbul, 2011.

214 Kaynakça

Şanlı Yalın, Ş.: Yeni HMK’ya Göre Ön İnceleme, İstanbul Aydın Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.2, s. 33-54, 2017.

Şeker, H.: İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu, İstanbul, 2012.

Şen, M.: İş Mahkemelerinde Yetki ve Yetki Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, s. 563-581, 2004.

Şen,M.:5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortsından Kaynaklanan

Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme (Anayasa Mahkemesi’nin

22/12/2011 Tarihli Kararı Çerçevesinde), Sicil İş Hukuku Dergisi, S.

25, s. 205-226, 2012.

Şişli, Z.: Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm, Ankara Barosu

Dergisi, S. 2, s. 45-67, 2012.

Tanrıver, S.: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm

Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

S. 64, 2006, s. 151-176.

Tanrıver,S.: Medeni Usul Hukuku (Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması),

C.1, Ankara, 2018.

Taş Korkmaz, H.: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Görev,

Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi,

Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan Özel Sayısı, S. 8, s.

1753-1817, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2014.

Taş, S.: İş Mahkemeleri, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, s. 140,

Ağustos, 2001.

Topuz, G.: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara, 2012.

Tuğsavul, T. M.: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara, 2012.

Tuncay,C.: İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor, Çimento İşveren Dergisi,

Cilt 17, S. 1. s. 1-18, Ocak 2003.

Tuncay, C.: İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, İş Hukuku Dergisi,

S. 9, s. 700 vd., 1969.

Tuncay, C.: İş Mahkemelerinin Görev ve Yetkisi Üzerine Düşünceler, İstanbul

Barosu Dergisi, C.62, S.4-5-6, s. 233 vd., 1988.

Tunçomağ, K.:Türk İş Hukuku, C.1, İstanbul, 1975.

Turan, K.: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara, 1990.

Türkel, N.: Uygulamada 1475 Sayılı İş Kanunundan Doğan İş Davaları (İmzalı),

Özel Basım, İstanbul, 1990.

Ufacık, A. İ.: Medeni Usul Hukuku’nda Dava Açılmasının Maddi Hukuk

Açısından Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.

Kaynakça 215

Uğur, A.: İş Mahkemeleri Kanununun Temel Özellikleri ve HMK Karşısındaki

Durumu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,S. 1(110), s. 11-32,

2014.

Ulukapı, Ö., Yardımcı, T. E.: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı, s. 483-507, 2014.

Umar, B., Yılmaz, E.: İspat Yükü, İstanbul, 1980.

Umar, B.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısına Katkı, Medenî Usûl ve

İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı, V, Ankara, 2006.

Uygur, T.: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar ve Yargılama,

Ankara, 1980.

Üstündağ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul, 1997.

Yargıtay Kararları Dergisi, C. 22, Ankara, 12 Aralık 1996.

Yaşar, H.: Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun İş Aktinin Feshi Sebebiyle

Açılacak Davalara Etkisi, İstanul Barosu Dergisi, 86(5), s. 267-

288,2012.

Yıldırım, K.: Teksif ve Sözlülük İlkeleri Açısından Yargılama Usulleri Hakkında

Düşünceler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

(Prof DR. Ergun Önen’e Armağan), s. 467-492, 2003.

Yıldırım, M. K., Yıldırım, N. D.: İcra ve İflas Hukuku, İstanbul, 2016.

Yılmaz, E.: İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler, Sicil

İş Hukuku Dergisi, 4, s. 20-31, 2006.

Yılmaz, H.: İş Yargılamasının Gösterdiği Özellikler, Sicil İş Hukuku Dergisi,

S. 18, s. 70-85, 2010.

Yılmaz, H.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İş Yargılamasında Ne Değişti?,

Sicil İş Hukuku Dergisi, S.24, s. 189-206, 2011.

Yılmaz, Z.: Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara,

2013.7036 sayılı İş M. K. gerekçesi, http://www.adalet.gov.tr/

imk_gerekceli_duz_metin.pdf

Yürekli, S.:Deniz İş Kanununun Yer İtibariyle Kapsamı, Atatürk Üniversitesi

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1-2, s. 613-633, 2005.__

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar