İş Yargılaması Usulü

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, (Arabuluculuk) Değişen 6100 sayılı HMK hükümlerine ve Emsal Yargıtay İçtihatlarına göre
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bektaş KAR
ISBN: 9786050507775
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bektaş KAR
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1196

Mesleğimin 35 yılında 2020 yılında, bu üçüncü basıyı sizlere sunmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kitabın ikinci basısı tü-kenmekle birlikte, 28 Temmuz 2020 tarihinde 31139 sayılı Resmi Gaze-tede yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6100 sayılı HMK.’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 02.09.2020 tarihi itiba-ri ile Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakan 22. Hukuk Dairesi kapatıl-mış ve 9. Hukuk Dairesi ile birleşmiştir. Birleşme sonrası Eylül 2020 toplantılarında Daire üyeleri 9 ve 22. Hukuk Dairelerinin içtihat farklı-lıklarını gidermek için toplanmış ve ilke niteliğinde uyuşmazlıklar hak-kında görüş bildirilmiştir. Alınan ilke niteliğindeki görüşlerin içtihatlara yansıtılacağı anlaşılmaktadır. Görüşlerin eleştirilebilir yanı olmakla bir-likte hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri kapsamında içtihat farklılıkların giderilmesi yönünden alınan kararlar önemli olacaktır. Bu kitapta yargılama ile ilgili alınan görüşlere ve kararlara da yer verilmiştir.

Bu eserin dizgisini ve basımını gerçekleştiren başta Muharrem Başer olmak üzere Yetkin Yayınevi yöneticileri ile çalışanlarına içten teşekkür ederim.


SUNUŞ...................................................................................................................................... 7

ÖNSÖZ..................................................................................................................................... 9

ÖNSÖZ-2............................................................................................................................... 11

ÖNSÖZ-3............................................................................................................................... 13

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 15

KAYNAKÇA......................................................................................................................... 35

 

I. BÖLÜM

İLKELER, KAYNAKLAR, ORGANLAR

 

1..... Giriş:............................................................................................................................ 51

2. ... İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler:.............................................. 56

A.. Kolaylık(Basitlik) İlkesi:....................................................................................... 58

B.. Çabukluk ilkesi:..................................................................................................... 60

C.. Ucuzluk ilkesi:........................................................................................................ 61

D . Emredicilik (Kendiliğinden Araştırma) ilkesi:................................................... 63

E... Zayıfın (işçinin) korunması:................................................................................ 68

3. ... 6100 Sayılı HMK.’un Getirdiği Temel Yargılama İlkeleri:.... 72

A.. Tasarruf ilkesi (HMK.24):.................................................................................... 72

B.. Taraflarca Getirilme İlkesi (HMK. Mad. 25):................................................... 73

C.. Taleple bağlılık ilkesi(Mad. 26):......................................................................... 83

D.. Hukuki Dinlenilme Hakkı:................................................................................... 86

1) . Yargılama (dava) ile ilgili olarak bilgi sahibi olunma (bilgi edinme)
hakkı;.................................................................................................................
89

2) . Açıklama ve ispat hakkı;............................................................................... 95

3) . Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirme yapması ve
kararların somut ve açık bir şekilde gerekçeli yazılması.........................
98

E... Aleniyet İlkesi(HMK. Mad. 28)........................................................................... 99

F... Dürüst davranma İlkesi-Dürüst davranma ve doğruyu söyleme
yükümlülüğü (Mad. 29).....................................................................................
101

G.. Usul Ekonomisi İlkesi(Mad. 30)....................................................................... 104

H.. Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (Mad. 31).............................................. 107

I.... Yargılamanın hakim tarafından sevk ve idare edilmesi (Mad.32)........... 109

J.... Türk Hukukunun Re’sen Uygulanması (Mad. 33)....................................... 109

1).. Uygulamada yöntem.................................................................................... 110

2) . Hakimin Yabancı Hukuku Uygulaması................................................... 115

a).. Seçilen ülke hukuku (27/1).................................................................... 119

b).. Mutad işyeri hukuku(27/2)................................................................... 119

c).. İşyeri ülke hukuku(27/3)....................................................................... 120

d).. Sıkı ilişki içindeki ülke hukuku(27/4).................................................. 120

K.. Usulü Kazanılmış Hak İlkesi............................................................................ 125

1) . İçtihadı Birleştirme kararı verilmesi........................................................... 129

2) . Yeni kanun yürürlüğe girmesi...................................................................... 130

3) . Temyiz yetkisi................................................................................................ 130

4) . Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları................................................... 130

4. ... İş Yargısının Kaynakları........................................................................... 130

A.. Usul Kanunlarından doğan kaynaklar:.......................................................... 131

1) . Temel kaynak................................................................................................ 131

2) . Usul kanunlarından gelen ikinci kaynak ise 7036 sayılı kanunun
atıf yaptığı ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunudur.............................................................
133

B.. Maddi Hukuka ait Kanunlardaki Usul Hükümleri:...................................... 137

1) 4857 sayılı İş Kanunu.................................................................................... 137

2) . 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki
düzenlemeler..................................................................................................
140

3) . 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanundaki
hükümler:........................................................................................................
142

4) . 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetleri Tanzim Eden Kanundaki düzenlemeler.........................
143

5) . 854 sayılı Deniz İş Kanunundaki düzenlemeler:.................................... 143

6) . 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundaki
düzenlemeler:.................................................................................................
144

7) . 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler.......................... 144

8) . 5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki
Kanunu............................................................................................................
145

5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunu... 145

C.. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği.................................................. 145

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği........................................................ 145

D.. Yargıtay Kararları............................................................................................... 145

5. ... İş Yargısında Yetkili Organlar:........................................................... 148

A.. İş ve Sosyal Güvenlik Mahkemeleri:............................................................... 148

1).. İş ve Sosyal Güvenlik Mahkemeleri bulunan yerler............................... 152

2) . İş ve sosyal güvenlik mahkemesi bulunmayan yerler............................ 152

B.. Hakem (Tahkim)................................................................................................. 153

1) . Yüksek Hakem Kurulu................................................................................. 155

2) . Kamu Görevlileri Hakem Kurulu................................................................ 156

3) . Özel Hakem.................................................................................................... 156

C.. Arabuluculuk........................................................................................................ 159

1) . Dava şartı olan arabuluculuk (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
Mad.3):............................................................................................................
160

2) . Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenen Arabuluculuk (6356 sayılı
STİK. Mad. 50)..............................................................................................
162

D.. Bölge Adliye Mahkemeleri................................................................................ 163

E... Yargıtay................................................................................................................ 164

F... Uyuşmazlık Mahkemesi.................................................................................... 168

G.. Anayasa Mahkemesi.......................................................................................... 170

H.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı................................................ 175

 

II. BÖLÜM

İŞ YARGISININ ALANI

 

1. ... İş Mahkemelerinde Görev......................................................................... 179

A. Genel olarak görev.............................................................................................. 179

B.. İş Mahkemelerinin Görevi................................................................................. 182

1) . İş Sözleşmelerinden ve İş Kanunlarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklardan Doğan Görev (Konu Unsuru):...................................
187

a) . İş Nedeni İle İş İlişkisi Kabul Edilen Bazı Kişiler İle Sözleşmesi
İşverenleri Arasındaki Uyuşmazlıkta Görev;....................................
189

aa) . İşveren vekili ile işveren arasındaki uyuşmazlıkta görev;..... 189

ab) . İşveren tarafından araç kiralanması ve araç sahibinin şoför
olarak çalıştırılması halinde araç şoförü ile işveren
arasındaki ilişki:.............................................................................
191

ac)... İşçinin 1. Derece yakınlarının işyerinde çalışması halinde,
yakınları ile işveren arasındaki ilişki:........................................
192

ad) . Disiplin Cezaları:........................................................................... 193

ae) .. Başka işyerinde çalışma;............................................................. 193

af) .. Vize veya kadro tahsisi:............................................................... 194

ag) .. Vergi kesintisi.................................................................................. 195

ah).. Kapsamdışı personel.................................................................... 196

aı) .. Toplum Yararına Program kapsamında katılımcı olarak
çalıştırılanlar..................................................................................
200

aj) .. Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılanların durumu..... 203

ak) . Alt işveren işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi (696 sayılı
KHK. Mad.127).............................................................................
205

2) . İş Sözleşmesi İle Diğer İş Görme Edimleri Arasındaki Farklar:............ 207

a) . İş sözleşmesi-vekalet sözleşmesi ayrımı:........................................... 208

b) . İş sözleşmesi- eser sözleşmesi ayrımı;................................................. 209

c) . İş sözleşmesi-ortaklık ayrımı (Kişi-organ unsuru):........................... 211

ca)... Ortaklıkta Ticari Temsilcilerin durumu:.................................... 214

cb) .. Ortaklıkta pay sahibi olanları durumu:.................................... 216

d) . İş sözleşmesi-hasılat (ürün) kirası ayrımı:......................................... 216

e) . İş -Acente Sözleşmesi İlişkisi:............................................................... 217

3) . İdari Para Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıklarda Görev:.......................... 220

a) . 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan idari para cezalarında:........... 221

b) . 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından
doğan idari para cezaları:......................................................................
222

c) . 4906 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’ndan doğan idari para
cezaları:....................................................................................................
224

d).. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan idari
para cezaları:...........................................................................................
225

e) . 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan
doğan idari para cezaları:......................................................................
225

4) . Vekalet veya istisna sözleşmesi ile çalıştırılanlarda iş mahkemesinin
görevli kabul edilmesi:..................................................................................
226

a).. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.................. 226

b).. 375 sayılı KHK’nın EK. 32. maddesi (703 sayılı KHK ile
getirilen düzenleme):...............................................................................
226

5).. İş-Statü İlişkisi Ayrımı;................................................................................ 227

a).. Statü hukuku kapsamında çalışanlar:............................................... 229

aa) . Memurlar:....................................................................................... 230

ab) . Sözleşmeli Personel:...................................................................... 231

ac) .. Geçici Personel:.............................................................................. 238

ad) . İşçi dışında diğer kamu görevlileri;............................................ 240

b) . Statü değişikliğinde görev:..................................................................... 242

c) . Gönüllü Çalışanlar:................................................................................. 242

d) . Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri (Kır bekçileri);............................. 243

e) . Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen İş Kanununa
tâbi kapsam dışı personel(406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu
Mad. Ek. 29);...........................................................................................
245

f) . Odalar, Birlikler ve Borsalarda çalışanlar;......................................... 247

C.. İş Mahkemelerinin Görevi Açısından Kişi Unsuru:....................................... 252

1) . 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı................................................................ 254

a) . Deniz ve hava taşıma işinde çalışanlar.............................................. 256

b) . Tarım işinde çalışanlar........................................................................... 259

c) . Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı
işlerinde çalışanlar...................................................................................
263

d) . El Sanatı İşleri.......................................................................................... 263

e) . Ev hizmetinde çalışanlar....................................................................... 263

f) . Aktif spor faaliyeti yapanlar-sporcular............................................... 265

g) . Çırak olarak çalıştırılanlar.................................................................... 266

h) . Rehabilite edilenler.................................................................................. 271

ı) .. Esnaf olan işverenler.............................................................................. 272

j) .. Ev Tipi Sosyal Hizmet Biriminde çalışanlar...................................... 275

2) . 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Olmakla Birlikte, Bu Kanun
Dışındaki Diğer Kanunlardan Doğan Taleplerdeki Uyuşmazlıklarda
Görev;..............................................................................................................
275

a) . Pazarlamacılık veya Evde Hizmet Sözleşmeleri.............................. 277

b) . Rekabet Yasağı....................................................................................... 280

c) . İşçiden Teminat senedi alınması......................................................... 283

d) . İşçinin takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarında görev................ 285

da).. İtirazın İptali-Menfi tespit ve istirdat......................................... 285

db).. İcra işlemini şikâyet...................................................................... 286

dc)... İflasın Açılmasında...................................................................... 286

dd).. Sıra cetveline itiraz-Masa borcu alacağı................................... 288

e).. Tasarruf teşvik kesintisi......................................................................... 290

f).. İşçi Buluşlarında..................................................................................... 295

3) . 5953 sayılı Basın İş Kanunu:..................................................................... 298

4) . 854 sayılı Deniz İş Kanunu:........................................................................ 301

5) . 6098 sayılı TBK.’un Hizmet Sözleşmesine Dair Hükümleri................. 307

D.. İşçi Sigortalar Kurumu İle Sigortalılar Arasındaki Uyuşmazlıklardan
Doğan Görev........................................................................................................
307

1) . Sigorta kurumları;......................................................................................... 308

2) . Sigortalı kavramı 16.06.2006 tarihinde yayımlanan ve göre;............. 308

3) . 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda görev;.........................................
309

4) . İdari İşlem Ve Eylemlerden Doğan Zararlara İlişkin Tazminat
Davalarında Görev.......................................................................................
323

5) . 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda
görev................................................................................................................
326

6) . İşçi sigortaları kurumu ile ilgili diğer kanunlardan doğan
uyuşmazlıklarda görev.................................................................................
326

E... Diğer Kanunlardaki Uyuşmazlıklardan Doğan Görev................................. 327

1) . 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu........................ 328

2) . 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu............................................................................................................
329

3) . 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu........................................................ 330

a) . Devlet Üniversiteleri yönünden............................................................. 330

b) . Vakıf Üniversitelerinde.......................................................................... 331

4) . 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkındaki Kanunu:..................................................................
338

5) . 4603 sayılı T.C Ziraat, Halk ve Emlak Bankaları Hakkındaki
Kanunu:..........................................................................................................
339

6) . 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu:......................................... 339

7) . 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu:...................................................... 340

8) . 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi işle İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu:..............................................
341

8) . 375 sayılı KHK (703 sayılı KHK) ile getirilen düzenlemeler:................ 341

F... İş Mahkemesinin kesinleşen yargı kararı ile görevli sayılması................... 342

2..... İş Mahkemelerinde Yetki.......................................................................... 343

A.. Davalının Yerleşim Yeri (ikametgahı)............................................................. 345

B. İşin yapıldığı yer.................................................................................................. 346

C.. İşlemin Yapıldığı yer.......................................................................................... 350

D.. İş Kazalarında Yetkili Mahkeme..................................................................... 350

E... İş Mahkemelerinde yetkinin hukuki niteliği................................................... 351

1).. İstisnai hüküm: Deniz İş Kanunu uyarınca yetki sözleşmesi
yapılması........................................................................................................
353

2) . Yetkili yer mahkemesini seçme hakkı....................................................... 354

F... Diğer kanunlarla İş Mahkemelerinin yetkili kılınması................................. 355

1).. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre
yetki;................................................................................................................
355

2).. İş kolu istatistiğine itiraz (Mad. 41.):.......................................................... 359

3).. 4688 sayılı kanuna göre;............................................................................. 359

4).. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güveliği Kanunu:.............................................. 360

5).. Sosyal Güvenlik uyuşmazlıkları yönünden;............................................ 360

5. . İcra İflas Kanunu’na göre, icra takibinde................................................. 364

G. Yabancılık unsuru taşıdığında yetki............................................................... 365

3..... Yargı Yolu............................................................................................................ 369

4..... Görevsizlik ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlem........... 372

 

III. BÖLÜM

İŞ YARGISININ TARAFLARI

 

1..... Giriş (HMK. Mad. 50 ve devamı)................................................................. 379

A.. Dava ehliyeti........................................................................................................ 379

B. Taraf Sıfatı........................................................................................................... 382

C.. Dava takip yetkisi (HMK. Mad. 53)................................................................ 385

2. ... İş Yargılamasında Taraf........................................................................... 386

A.. İş Kanunlarından ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda: 386

1).. İşçi:................................................................................................................... 386

2).. İşveren:............................................................................................................ 387

3) . İş uyuşmazlıklarında taraf konumunu etkileyen kişi veya ilişkiler..... 392

a) . İşveren vekili............................................................................................ 392

b).. Şirket ortaklığı......................................................................................... 394

c).. Asıl-alt işveren ilişkisi.............................................................................. 394

d).. Birlikte istihdam:..................................................................................... 401

e).. Adi Ortaklık ve Ortak girişim:............................................................... 402

f).. Organik bağ:............................................................................................. 404

g).. Devir halinde taraf:................................................................................. 409

h).. Geçici İş İlişkisinde(4857 sayılı İş Kanunu Mad. 7):....................... 411

ı)... Tüzel Kişiliğin İhyası ve Tasfiyesi:...................................................... 411

ıa)... El koymada temsil ve ihya:......................................................... 412

ıb)... Tasfiye halinde;............................................................................. 413

j)... İflas idaresinde:....................................................................................... 414

k).. Kapıcılarda taraf:................................................................................... 416

l)... Siyasi partilerde taraf:............................................................................ 420

m) İş Müfettişi raporlarında:...................................................................... 422

n).. Teminat senedinde (Menfi tespit):....................................................... 423

o).. Aile Hekimliğinde:................................................................................... 424

p).. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında.......................... 428

r)... Yurt dışında işçi çalıştırılması halinde husumet sorunu.................. 439

s).. Rödovans sözleşmelerinde ruhsat sahibinin işçilik
alacaklarından sorumluluğu.................................................................
439

4).. Taraf sıfatında yanılma:............................................................................. 440

5).. Taraf ölümü................................................................................................... 443

6).. Davanın ihbarı............................................................................................... 445

7).. Müdahil olma:............................................................................................... 449

8) . Dava arkadaşlığı........................................................................................... 454

9) . Dahili dava..................................................................................................... 455

B.. Sendikalar Ve Toplu İş Uyuşmazlıklarında................................................... 456

1).. Sendikanın Davayı Takip Yetkisi, Taraf Ehliyeti ve Taraf sıfatı:...... 456

a).. 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca:............................... 459

b).. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca......... 463

c).. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. Maddesi
Uyarınca Sendikanın Topluluk Davası Açması...............................
464

2).. İş kolu ve yetki tespitinde............................................................................ 474

C.. SOSYAL GÜVENLİK UYUŞMAZLIKLARINDA........................................ 475

1).. Sigortalı sayılan............................................................................................. 475

2) . Sigortalı yerine kaim olanlar:...................................................................... 477

3) . Sigorta kurumları:......................................................................................... 477

a) . Sosyal Güvenlik Kurumu;..................................................................... 477

aa).. Hizmet tespiti davasında;............................................................ 477

ab).. İş kazasının tespitinde;................................................................ 479

ac)... Rücu davalarında:........................................................................ 480

b) . Türkiye İş Kurumu.................................................................................. 481

c) . Özel İstihdam Büroları........................................................................... 481

 

IV. BÖLÜM

DAVA ŞARTLARI, İLK İTİRAZLAR VE DAVA TÜRLERİ

 

1..... DAVA ŞARTLARI.................................................................................................... 483

A.. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk:.................................................................... 486

1) . Arabuluculuğa elverişli iş uyuşmazlıkları:................................................ 486

a).. Kişi (Taraf) olarak kapsamı:................................................................ 487

b) . Konu olarak kapsamı;........................................................................... 492

c) . Sözleşmeler............................................................................................... 493

2).. Başvuru şekli.................................................................................................. 499

3).. Yetkili arabulucu........................................................................................... 501

4) . Arabulucu Belirlenmesi................................................................................ 501

5) . Arabulucunun görevleri................................................................................ 502

6) . Arabuluculuk faaliyetine katılacaklar...................................................... 502

7) . Arabuluculuk Faaliyeti................................................................................. 503

8) . Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi...................................................... 505

9) . Tarafların anlaşması.................................................................................... 506

10) İcra edilebilirlik şerhi..................................................................................... 507

11) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşma dışında diğer nedenlerle sonra
ermesi...............................................................................................................
510

12) Arabuluculukta yargılama giderleri........................................................... 511

13) Arabuluculuk Tutanağının Hukuki Niteliği.............................................. 512

a).. Dava açılmayacağı kuralı.................................................................... 512

b).. Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının Hukuki Niteliği...................... 513

c).. Tutanağın Emredici Maddi Hukuk temel kuralları kapsamında
geçerliliği....................................................................................................
518

ca)... Ücret ile ilgili düzenlemeler........................................................... 522

cb)... İhbar tazminatının bölünmezliği................................................ 523

cc)... Kıdem tazminatının hesabı........................................................ 524

cd)... Yıllık ücretli izinden vazgeçilemeyeceğine............................... 524

Yıllık ücretli izinden vazgeçilemeyeceğine............................................................ 524

ce)... Feshin geçersizliği ve işe iade istemlerinde................................ 525

cf)... Çalışma koşullarına ilişkin hükümler........................................ 525

cg)... Sözleşmede kararlaştırılan ücretin............................................. 526

Sözleşmede kararlaştırılan ücretin......................................................................... 526

ch)... Toplu İş Hukukuna Etkisi............................................................ 526

cı).... Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkisi............................................. 526

cj).... 6098 sayılı TBK Düzenlemeleri.................................................. 526

ck)... 6100 sayılı HMK Düzenlemeleri................................................ 528

14) Maddi hukuk açısından arabulucunun üzerine düşen görev................ 529

15) Taraf ve vekillerine düşen görev................................................................. 530

B.. Arabuluculuk anlaşmama tutanağının dava dilekçesine eklenmesi......... 531

C.. SGK Kurumuna Başvurma Zorunluluğu (7036 sayılı İMK. Mad. 4)........ 533

D.. Gider Avansı......................................................................................................... 542

E... Kesin hüküm........................................................................................................ 547

1) . Kesin hüküm ek dava ilişkisi....................................................................... 550

F... Derdestlik.............................................................................................................. 551

G.. Hukuki yarar........................................................................................................ 553

1).. Yıllık izin ücretine hak kazandığının tespiti............................................. 558

2).. İş şartlarında değişikliğin esaslı olup olmadığının tespiti....................... 558

3).. Menfi Tespit................................................................................................... 561

4).. İtirazın iptali................................................................................................... 563

5).. İş müfettiş raporlarının iptali...................................................................... 564

H.. Vekalet:................................................................................................................. 568

I.... Teminat gösterilmesi:.......................................................................................... 569

J.... Dava Şartlarının İncelenmesi (HMK. Mad. 115):........................................ 571

K.. Hak düşürücü süreler:......................................................................................... 574

1).. İş Hukukunda önem arzeden hak düşürücü süreler:.............................. 575

2).. Haklı nedende fesih hakkının kullanılması süresi:................................ 576

3).. Hizmet tespitinde........................................................................................... 579

L... Ödeme olgusu:..................................................................................................... 581

2..... İLK İTİRAZLAR:...................................................................................................... 586

A.. Kamu düzeninden olmayan yetki.................................................................... 587

B.. Zamanaşımı......................................................................................................... 587

1).. Islahta.............................................................................................................. 595

2).. Asıl-alt işveren ilişkisinde............................................................................. 596

C.. Takas-mahsup..................................................................................................... 598

3..... Dava Türleri....................................................................................................... 600

A.. Eda Davası........................................................................................................... 600

B.. Tespit Davası....................................................................................................... 601

C.. Belirsiz Alacak Davası....................................................................................... 604

1).. Kriterler............................................................................................................ 617

a).. Hesabın unsurlarında tartışma olması (likit olma sorunu):............ 618

b).. Karşı tarafın verdiği bilgi ile alacakların belirlenmesi (işveren kayıtlarına dayanılması)      619

c).. Tahkikat sonucu alacağın belirlenmesi.............................................. 623

d).. Takdiri indirim yapılan alacaklar bulunması.................................... 626

e) . Dava (Talep) yığılmasında durum...................................................... 627

f).. Emsal davalarda çelişkili karar verilmesi........................................... 628

2).. Belirsiz alacak davası türleri....................................................................... 629

3).. Sonuçları......................................................................................................... 631

a).. 7251 sayılı kanundan önceki uygulama............................................ 631

b) . 7251 sayılı kanun sonrası uygulama.................................................. 631

4) . Kısmi davadan farkı.................................................................................... 632

5).. Hukuki yarar şartının tamamlanabilir dava şartı olup olmadığı........ 634

a) . 7251 sayılı kanun öncesi....................................................................... 634

b) . 7251 sayılı kanun sonrası..................................................................... 663

c) . Manevi Tazminatın belirsiz alacak davasına konu olup
olmayacağı sorunu.................................................................................
664

D.. Kısmi dava........................................................................................................... 666

E. . Davaların yığılması............................................................................................ 667

F. . Topluluk Davası.................................................................................................. 668

G.. Terditli Dava (Mad. 111)................................................................................... 668

 

V. BÖLÜM

1. DAVANIN AÇILMASI

 

A.. Dava Açılmasının Sonuçları............................................................................. 676

1).. Maddi hukuka ilişkin sonuçları.................................................................. 676

2).. Usule ilişkin sonuçları:.................................................................................. 676

B.. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar............................................ 677

C.. Dava dilekçesinde eksiklikler............................................................................ 683

D.. İddianın Genişletilmesi Ve Değiştirilmesi........................................................ 690

1).. İddiayı Genişletme veya Değiştirme Sayılan Haller............................... 691

2).. İddiayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları................... 692

a) . Davalının açık muvafakati(rızası),.................................................... 692

b).. Islah (Taraf işlemleri kısmında ayrıntılı incelenecektir).................. 693

c).. Belirsiz alacak tespit davası.................................................................. 693

d).. Dava konusunun devri (HMK. Mad. 125)......................................... 693

2..... CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİ (HMK. 126-130)......................................... 695

A.. Cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlar (içerik), Kanunun 129. maddesinde dava dilekçesinin içeriğine paralel olarak gösterilmiştir............................................................................................. 697

B.. Cevap dilekçesinde eksiklikler bulunması(Mad. 129).................................. 697

C.. Cevap dilekçesinin verilmesinin sonucu(Mad. 131)..................................... 698

D.. Karşı dava (Mad. 132)....................................................................................... 698

 


VI. BÖLÜM

İSPAT YÜKÜ VE DELİLLER

 

1..... İSPAT YÜKÜ.............................................................................................................. 701

A.. Giriş........................................................................................................................ 701

B.. Somutlaştırma Yükü(Yükümlülüğü)............................................................... 704

C.. Hukuka Aykırı Deliller....................................................................................... 708

D.. Karineler................................................................................................................ 712

1).. Yasal Karineler............................................................................................... 712

a) . BÇM İş Müfettiş raporları..................................................................... 713

b) . Sicil kayıtları............................................................................................ 713

c) . Ayrımcılığı güçlü gösteren olgular(durumlar).................................... 714

2) . Fiili Karineler................................................................................................... 715

a) . Hayatın olağan akışı karinesi.............................................................. 715

b).. İlk görünüş ispatı karinesi...................................................................... 718

E... İş Yargısında maddi vakıaların ispatı............................................................ 718

1).. İş Sözleşmesinin Varlığının ve Türünün İspatı........................................ 718

2).. Hizmet Süresinin İspatı................................................................................ 719

a).. Hizmet süresinin tespiti.......................................................................... 719

b) . Çalışma ve bu nedenle ücrete hak kazanmada tespit..................... 724

c) . Fazla (Fazla sürelerle) Çalışmada İspat............................................. 726

ca) .. Açıklama........................................................................................ 726

cb) .. İspatı................................................................................................ 728

cba) Fazla mesaide kayıtların esas alınması.......................... 730

cbb) Tanık beyanları ile ispat..................................................... 732

cbc) İşin niteliği ve yoğunluğu ile ispat...................................... 733

cbd) İndirime tabi tutulması....................................................... 734

cc) .. Fazla mesai ücretinin hesabı....................................................... 735

cca). Parça başı, yüzde usulü(bahşiş) veya mesai artıkça
primle çalışanların fazla mesaisi....................................... 737

ccb) Fazla mesai ücretinin ücretin içinde kararlaştırılması... 738

ccc). Kayda dayalı ödemelerde fazla mesainin dışlanması
veya mahsubu...................................................................... 739

cd) .. Üst düzey yöneticilerin fazla mesaisi......................................... 740

ce) .. Uluslararası Tır Şoförlerinde....................................................... 742

cf) .. Gazetecinin fazla çalışması........................................................ 744

cg) .. Gemiadamlarının fazla çalışması............................................. 747

ch) .. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan eğitim
elamanlarında................................................................................
748

cı) ... Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma) da fazla mesai................. 749

d) . Hafta, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışma:........................ 752

e) . Çalışma Koşullarında Değişiklikte....................................................... 754

3) . Ücretin ispatı.................................................................................................. 757

4) . Eşit Davranma Borcunda ispat.................................................................. 762

5. . İş Sözleşmesinin Feshinde İspat Yükü...................................................... 763

a) . Sözleşmenin Hangi Tarafça Feshedildiğinin İspatı.......................... 763

aa) . İstifa................................................................................................. 767

ab) . İkale................................................................................................. 769

ac) .. Askıya alma................................................................................... 772

b) . Geçerli Nedenlerle Fesihte İspat............................................................ 774

c) . Haklı Nedenlerle Fesihte İspat.............................................................. 777

d) . Bildirimli Fesihte İspat............................................................................ 778

e) . Sendikal Nedenle Ayrımcılıkta ve Fesihte İspat............................... 778

6) . Yıllık Ücretli İzinde İspat (4857 sayılı  İK. Mad. 53-59)....................... 780

2. ... Deliller.................................................................................................................. 783

A.. İş Kanununa Göre İşverenin Kayıt Yönünden Yükümlülükleri................. 786

1) . İşçinin Şahsi Sicil Dosyasında Bulunması gereken Zorunlu Belgeler.. 786

2) . Gerekli belgeler............................................................................................... 787

3) . İşverence işçiye bildirimlerin yazılı yapılması kuralı............................. 789

4) . Özlük Dosyası Kullanılma Amacı............................................................. 790

a) . Saklama Sorumluluğu............................................................................ 790

b) . Gösterme Sorumluluğu........................................................................... 790

c) . Hukuka Uygun Kullanma ve Açıklamama Sorumluluğu............... 791

d) . Doğru Bilgi ve Belge Verme Sorumluluğu........................................... 791

e) . Delil Niteliği............................................................................................... 791

5) . 4857 sayılı İş Kanunu’nun belge bakımından işverene yüklediği
yükümlülükler................................................................................................
792

a) . Sözleşme imzalama veya yazılı belge düzenleme........................... 792

b) . Geçerli nedenle fesihte yazılı fesih bildirimi ve fesih sebebini
açıkça bildirme, davranış ve yeterlilikte fesihten önce savunma
alınma.......................................................................................................
792

c).. Esaslı değişikliği işçiye yazılı bildirmek............................................... 793

d).. Yeni iş arama izni verme....................................................................... 793

e).. Çalışma belgesi verme........................................................................... 793

f).. Toplu İşçi çıkarmada bildirim yapma................................................ 793

g).. Bordro düzenleme ve banka hesabına ücret yatırma (Madde 32) 794

h).. Ücret pusulası düzenleme...................................................................... 794

ı) .. Fazla çalışma için işçinin onayını alma............................................. 794

Fazla çalışma için işçinin onayını alma.......................................................... 794

j) .. Günlük çalışma süresini belirleme........................................................ 795

k) . Yıllık izin kaydı ve defteri tutma......................................................... 795

6) . Kişisel verilerin işverence kullanılması...................................................... 797

B.. Delillerin Sunulması............................................................................................ 802

1) . Delil sunulmamasının sonucu..................................................................... 807

2) . Sonradan delil sunulması............................................................................. 808

C.. İş Yargılamasında Belge ve Senet................................................................... 812

1) . Genel olarak:.................................................................................................. 812

a) . Senetle ispat zorunluluğu....................................................................... 813

b) . Senetle ispat kuralının istisnaları......................................................... 814

2) . İş yargılamasında......................................................................................... 816

a) . İspat hukuku yönünden bordro........................................................... 817

b) . Teminat senedi........................................................................................ 819

c) . İşçinin işveren kayıtlarına dayanması............................................... 822

d) . İbraname.................................................................................................. 824

e) . Alacağın temliki...................................................................................... 829

D.. Yemin (HMK. Mad.225-239)........................................................................... 830

E... Tanık(HMK. Mad. 240-265)............................................................................ 835

1) . Tanık sınırlandırılması.......................................................................... 839

2) . Dönem sınırlaması........................................................................................ 841

F. . Bilirkişi (HMK. Mad. 266-287)......................................................................... 841

G.. Uzman Görüşü (HMK. Mad. 293)................................................................... 849

H.. İsticvap (HMK. Mad. 169-175)........................................................................ 849

I.... İkrar(HMK. Mad. 188)....................................................................................... 852

J. .. Keşif (HMK. Mad. 288-291)............................................................................. 853

 

VII. BÖLÜM

YARGILAMA USULÜ

 

1. ... Basit Yargılama USULÜ................................................................................ 860

A.. Ön İnceleme......................................................................................................... 864

1) . Duruşmasız Ön İnceleme............................................................................. 865

2) . Duruşmalı Ön İnceleme............................................................................... 866

3) . Basit yargılamanın ön incelemesi(Mad. 320).......................................... 866

4) . Ön incelemede duruşma yapılıp yapılmayacağı sorunu....................... 869

5) . Ön inceleme aşamasında esastan karar verilmesi.................................. 870

B. Tahkikat................................................................................................................ 875

C.. Tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama.................................................. 876

D.. Hüküm.................................................................................................................. 877

1) . Konusuz kalma.............................................................................................. 888

2) . İş Yargılamasında Kısa Kararın Tefhim Ve Tebliğine İlişkin
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.............................................................
889

3).. Alacak ve tazminatların miktar olarak hüküm altına alınmasında
dikkat edilecek noktalar (Brüt-Net sorunu)..............................................
891

4) . Karar vermede hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerinin
dikkate alınması............................................................................................
899

2. ... İlk derece Mahkemesinin İstinafa tabi olmayan
kararları.............................................................................................................
901

A.. Kesin olarak verilen kararlar: Bunlar genellikle kanunda yer almıştır...... 901

1) . HMK hükümleri uyarınca........................................................................... 901

2) . 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre......................... 902

3) . 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine
göre...................................................................................................................
902

4) . 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre............. 903

B.. Doğrudan temyize tabi olanlar......................................................................... 903

C.. Kesinliğin istisnaları............................................................................................. 904

3. ... Hükümlerin Tashihi, Tavzihi Ve Tamamlanması
(HMK. mad. 304-306)............................................................................................
904

A.. Tavzih ve Tashih................................................................................................. 904

B.. Hükmün Tamamlanması(HMK. Mad. 305/A)............................................. 908

 

VIII. BÖLÜM

İŞ MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI

KANUN YOLLARI

 

1. ... Ortak Hükümler.............................................................................................. 912

A.. Kanun yoluna başvuracaklar........................................................................... 912

B. Başvuru şekli (İstinaf Mad. 342, Temyiz 364).............................................. 913

1) . Harç ve giderlerin yatırılması:.................................................................... 914

2) . Kötüniyetli kanun yoluna başvuru (İstinaf. Mad. 351, Temyiz.
Mad. 368).......................................................................................................
915

3) . Süre tutum...................................................................................................... 916

C.. Kanun yolu süreleri............................................................................................. 916

1) . Kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi................................................... 918

2) . Kanun yolu dilekçesinin süre yönünden reddi (HMK.346)................... 933

D.. Kanun yolu kesinlik sınırı (İstinaf HMK. 341, Temyiz HMK. 362):......... 933

E... Katılma yoluyla kanun yoluna başvurma (İstinaf. HMK. Mad. 348,
Temyiz HMK. Mad. 366)..................................................................................
937

F. . Kanun yolundan feragat (6100 sayılı HMK. Madde. 349. Temyizde
de uygulanır)........................................................................................................
939

G.. Kanun yolu ön incelemesi(HMK. Mad. 352)................................................. 940

H.. Kanun yolunun icraya etkisi............................................................................. 944

I. .. İvedilikle İnceleme.............................................................................................. 945

2. ... İstinaf...................................................................................................................... 946

A.. İstinaf Mahkemesi’ne Başvurulan Kararlar.................................................. 948

B. İstinaf inceleme aşamaları................................................................................ 948

C.. İstinaf İncelemesine Konu Olamayacak Usul İşlemleri............................... 951

D.. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesinde İstinaf İncelemesi sonunda
verebileceği kararlar............................................................................................
952

1) . Yerel Mahkeme Kararının Esası İncelenmeden Kaldırılması ve
Dosyanın Geri Gönderilmesi (HMK 353/1 Mad.) kararını
gerektiren haller..............................................................................................
952

a) . Geri Gönderilmeyi gerektiren durumlara örnekler............................. 954

2) . Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen veya
Tamamen Davanın Kabulü Kararı...........................................................
960

3) . İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verilmesi...................................... 960

E. . Bölge Adliye Mahkemesinde(İstinafta) kesinleşen kararlar....................... 961

1) . HMK Hükümlerine göre............................................................................... 961

a) . 353/1. maddesi uyarınca....................................................................... 961

b) . HMK.’un 362. maddesi uyarınca........................................................ 961

2) . 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre (Mad. 8)........ 965

a) . Feshin geçersizliği ve işe iade................................................................. 965

b).. Disiplin Cezalarının İptali...................................................................... 969

c) . Sendika işyeri temsilcisi, çalışan sendika yöneticisinin feshin
haksızlığı ve işe iadesi
............................................................................ 969

F. . Bölge Adliye Mahkeme Kararlarına Direnilememesi................................... 970

G.. Bölge Adliye Mahkemeleri Kararlarının İçeriği (HMK. Mad. 359)........... 971

3. ... Temyiz...................................................................................................................... 972

A.. Temyiz İncelemesi.............................................................................................. 973

1) . Ön İnceleme................................................................................................... 973

2) . Esastan İnceleme.......................................................................................... 974

3) . Yargıtay’da Temyiz Duruşması................................................................. 976

B. Verilecek kararlar................................................................................................ 977

1) . Onama Kararı................................................................................................ 977

2) . Düzelterek Onama Kararı............................................................................ 977

3) . Bozma Kararı................................................................................................ 978

a) . Bozma üzerine verilecek kararda dikkate edilecek hususlar.......... 980

b) . Bozma Kararına Uyma......................................................................... 981

c) . Bozma Kararına Karşı Direnme........................................................ 1001

C.. Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucunda kesin olarak verdiği kararlar 1006

D.. Yargıtay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatı ile Verdiği Kararlar:................ 1010

4. ... Karar Düzeltme............................................................................................. 1014

5. ... Yargılamanın iadesi................................................................................... 1017

6. ... Anayasa Mahkemesine Bireysel başvurunun yeniden
yargılamayı gerektirmesi:................................................................... 1020

7. ... Kanun yararına temyiz............................................................................ 1022

8. ... Bölge Adliye Mahkemelerinde oluşan içtihat
farklılıkların giderilmesi................................................................... 1023

 

IX. BÖLÜM

YARGILAMAYI ETKİLEYEN TARAF İŞLEMLERİ

 

1. ... Davayı Kabul.................................................................................................... 1025

2. ... Feragat (HMK. Mad. 307-312)..................................................................... 1029

3..... Sulh......................................................................................................................... 1038

4. ... Islah (HMK. 176-182)........................................................................................ 1043

A.. Islahın yapılış şekli ve süresi........................................................................... 1048

B.. Bozmadan sonra ıslah yapılıp yapılmayacağı sorunu............................. 1056

C.. Dava dilekçesinde vakıanın ıslah edilmeden, dava konusunun ıslah
ile arttırılması:................................................................................................... 1062

D.. Islah ile dava dilekçesinde istenmeyen, ancak aynı hukuki ilişkiden
kaynaklanan başka bir alacağın istenmesi:................................................ 1063

E... İtirazın iptali davasında ıslah......................................................................... 1069

5. ... Davanın takip edilmemesi, dosyanın işlemden
kaldırılması ve davanın açılmamış sayılması...................... 1070

6. ... DAVANIN GERİ ALINMASI-Atiye bırakma........................................... 1080

7. ... Tamamlanmış işlem..................................................................................... 1082

 

X. BÖLÜM

ÖZEL DURUMLAR

 

1. ... Davaların Birleştirilmesi-Ayrılması........................................... 1085

A.. Talepler hakkında hüküm kurulmaması..................................................... 1087

B.. Hizmet tespiti-İşçilik alacaklarının birlikte görülmesi................................ 1088

2. ... Bekletici Mesele-Ön sorun..................................................................... 1091

3. ... Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesini
bağlayıcılığı...................................................................................................
1099

4. ... Tebligat............................................................................................................... 1104

5. ... Gider -Delil İkamesi Avansı.................................................................... 1115

6. ... Yargılama giderleri.................................................................................. 1129

7. ... Adli Yardım....................................................................................................... 1136

8. ... Vekâlet ücreti................................................................................................ 1138

9. ... Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri.................................................... 1139

A.. İhtiyati tedbir (6100 sayılı HMK. Mad. 389 ila 394, 341(kanun yolu):. 1140

B.. İhtiyati haciz (İİK. Mad. 257- 266)............................................................... 1142

C.. Delil Tespiti (HMK. Mad. 401-402)............................................................... 1144

D.. Geçici Ödeme..................................................................................................... 1145

E... İşçilik Alacakları yönünden değerlendirme.................................................. 1146

F... İhtiyati haciz ve tedbir istemlerinde (geçici hukuki koruma
tedbirlerinde) yetkili ve görevli mahkeme.....................................................
1148

10. . İŞ YARGILAMASINDA SÜRELER.................................................................... 1149

A.. Giriş...................................................................................................................... 1149

B.. İş hukukunda kısaca süreler........................................................................... 1151

C.. Zorlayıcı nedenlerin süreye etkisi................................................................... 1156

 


XI. BÖLÜM

TAZMİNAT VE ALACAK TABLOSU

 

1..... İHBAR TAZMİNATI............................................................................................. 1161

2. ... KÖTÜNİYET TAZMİNATI.................................................................................. 1162

3..... KIDEM TAZMİNATI............................................................................................. 1163

4. ... SENDİKAL TAZMİNAT....................................................................................... 1164

5. ... EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI................................................................. 1165

6. ... Diğer tazminatlar....................................................................................... 1166

7. ... ÜCRET ALACAĞI.................................................................................................. 1168

8. ... FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ................................................................................. 1169

9. ... HAFTA TATİLİ ÜCRETİ...................................................................................... 1170

10. . ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ (Yılda 15,5 gün)....... 1171

11. . FAZLA MESAİ, TATİL ÇALIŞMALARINDA ORTAK HÜKÜMLER:....... 1172

12. . YILLIK ÜCRETLİ İZİN........................................................................................ 1173

13. . Diğer alacaklar:.......................................................................................... 1174

14. . FESHİN GEÇERSİZLİĞİ (İŞE İADE)................................................................ 1175

15. . İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI:  (İşe başlatılmadığında
tahsil amaçlı  talep halinde).............................................................
1177

16. . BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRET ALACAĞI:...................................................... 1178

17. . 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’ndan doğan davalar...............................................................
1179

Anayasa Mahkemesi Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Yargıtay Kararları

Danıştay Kararları

Bölge Adliye Mahkeme Kararları

AKI, E./ALTINTAŞ, O.A./BAHÇIVANCILAR, İ., Uygulamada İş Güvencesi, İstanbul 2005.

AKIN, Levent. Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğunun Niteliği. AUHFD, 60 (4) 2011: 733-774.

AKINCI, Müslüm. İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2008

AKİL, Cenk, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh Yoluyla Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 16, Sayı: 1

Akkan, Mine. Medenî Usûl Hukukunda Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756047

AKYİĞİT, Ercan, Toplu İş Hukuku El Kitabı. Seçkin. Ankara.

AKYİĞİT, Ercan, Türk İş Hukukunda İş Güvencesi, Ankara 2007.

AKYİĞİT, Ercan. (2013) “Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi”, Çalışma ve Toplum, 37, 41-90

AKYİĞİT, Ercan: Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin. Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt. 1. İstanbul 2011

ALP, Mustafa, İş İlişkisinin Sona Ermesi Ve Kıdem Tazminatı. 2014 Milli Komite Toplantısı tebliğinden

ALP, Mustafa, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2006, Henüz Yayımlanmamış Tebliğ, 1-48.

ALP, Mustafa, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2007, 56-77.

ALP, Mustafa. İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar. DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt 9. Özel Sayı, 2007.

ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İŞ YARGILAMASINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74 (), 83-137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/29863/321860

ALPAGUT, Gülsevil, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2005, Ankara 2007, 73-121.

ALPAGUT, Gülsevil, İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Sözleşmesel Kayıtlar ve Sözleşmenin Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 11. Toplantı, İstanbul 2008, 19-52.

ALTAN Ömer Zühtü, GEREK Nüvit, GÜVEN Ercan; İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Bası 1998

ANAKLI, E. Silahların Eşitliği İlkesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006

ANDREAS VON TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. Cevat Edege, Ankara, 1983, Yargıtay Yayını No: 15

ARICI, Kadir. Demokratiklik Ve Hukuka Uygunluk Acısından Sendika Şube Genel Kurulları Kamu-is; C: 9, S: 1/2007

ARIK, K. F.: Mahkeme Önünde Sulh, AÜSBFD, 1954/1

ARKAN, Sabih. Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005

ARSLAN, A, S. HMK Hükümlerine Göre Teminat Kurumu Ve Dava Şartı Niteliği dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, S. 943-974 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan.

ARSLAN, Ramazan. Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989

ASLAN, Kudret/AKYOL ASLAN, Leyla/KİRAZ, Taylan Özgür: “Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan I, 975-1024.

ATALI, Murat, Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı, Yetkin Yayınları, Ankara 2007

ATALI, Murat. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Ve Hukuki Konularda Bilirkişilik Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) 2016

ATAY, Ender Ethem; (2009), İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara

AYBAY, Gündüz: Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin Deniz Hukuku. İstanbul 1998.

AYBAY, Rona. (2007), “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 70, Mayıs/Haziran 2007,

AYDEMİR, Murteza, Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, 1993.

AYDIN, Ufuk. İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 2004, 4-9.

AYDINLI, İbrahim. Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları, Ankara 2001.

BALCI/SONER/AYDOĞAN/YENER. İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev Ve Yetki. Ankara Yetkin Yayınevi. 2018

BARIN, Nurgül Emine, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Sigortalı Lehine Yorum İlkesi. Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2016

BAŞBUĞ, Aydın. Fazla Çalışma Ücreti Eksik Ödenen İşçinin Alacağı BK.133’e Göre Sona Erer mi?,Tühis.Kasım 2002-Şubat 2003

BAŞTERZİ, Fatma. İş Yargısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 1999

BAYCIK, Gaye, İş Akdini Fesih Sebebinin Değiştirilmesi. https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/628138.

BAYCIK, Gaye, İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar. Yetkin.

BAYRAM, Fuat. Sendikal Fesih Karinesi, İHSGHD, 12, 2006, 1221-1249.

BEDÜK, Mehmet Nusret: Deniz İş Sözleşmesi. 2012 İstanbul.

BERKİN, Necmettin M. Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981

BİLİR, Faruk. “Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, 2005/1, Sayı.1

Birben, E. / Öktem, S. (2001). “İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan 1. Bası, İstanbul 2001, s. 1098

BİRBEN, Erhan, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Ölçülülük İlkesi, İzmir 2006, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

BOZKURT, H. Argun. İş Yargılaması Usul Hukuku. Genişletilmiş 4. Baskı.

BULUR, Alper, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 4, 2007,

CAN, M, Toplu İs Sözleşmesi Özerkliği Bağlamında Kapsam Dışı Personelin Niteliği, İstanbul, Sentez Yayınları, 1996

CANBOLAT, Talat, İşe İade Kararının Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Seminer. İstanbul 2010. s:81-135.

CANİKLİOĞLU, Nurşen. Yargıtay’ın 2017 yılında Verdiği İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Yayınlanmamış Tebliği.

CENGİZ, İştar, Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, Ankara 2009.

CENTEL Tankut: Bireysel İş Hukuku, C.I İstanbul 1994

ÇAMOĞLU, Ersin: Anonim ortaklık Yönetim kurulu üyelerinin Hukuki sorumluluğu, İst. 1972,

ÇANKAYA, O.G.- ÇİL, Ş. İş Hukukunda Üçlü İlişkiler. 3. Bası. Ankara

ÇANKAYA, O.G./ÇİL, Ş. İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara 2006.

ÇANKAYA, O.G./GÜNAY, C.İ./GÖKTAŞ, S., Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005.

ÇELİK, N. İş Hukuku Dersleri. İstanbul 1996

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.20, İstanbul 2007.

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.21, İstanbul 2008.

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku, I, Genel Bilgiler-Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1971.

ÇELİK, Nuri. İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 25. Bası. Beta Yayınevi. İstanbul.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 16. Baskı, İstanbul 2003

ÇELİK, Nuri-CANİKLİOĞLU, Nurşen- CANBOLAT, Talat. İş Hukuku Dersleri, 27. Bası. İstanbul 2014

ÇEMBERCİ M. İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1969

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara 1986

ÇİL, Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, 2013-2014. 6. Bası.

ÇİL, Şahin, İş Kanunu Şerhi C. I-III, B. 2, Ankara 2007.

ÇİL, Şahin, Kesinleşen İşe İade Davasının Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi Yıl. 66 Sayı: 1 Kış 2008, s: 44 vd.

ÇİL, Şahin. 6100 Sayılı Hmk’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü Ve Deliller. dergipark.gov.tr

ÇİL, Şahin. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk. Ankara 2018.

ÇİL, Şahin. İntes. 56. Çözüm Arama Konferansı. Yayınlanmamış Tebliğ

ÇİL, Şahin. İş Yargılamasında Kanun Yolları. Yayımlanmamış tebliğ

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Ankara 2010

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İşçinin Ücreti. Ankara 2010

ÇİL, Şahin: İş Kanunu Şerhi C. I-III, B. 2, Ankara 2007

ÇİL, Şahin: Kıdem Tazminatı. Ankara 2009

ÇİL, Şahin. Yargıtay Kararları Işığında İnşaat Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Semineri İş Hukukunda Çalışma ve Dinlenme Süreleri tebliği. 2018

ÇİL, Şahin / KAR, Bektaş: 6100 SAYILI HMK’YE GÖRE İŞ YARGISINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ DAVA, Genişletilmiş 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

ÇİRAY, U. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcısı-Mali Çözüm Dergisi. Mayıs – Haziran 2013.

DEMİR, Fevzi. Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması. 2009. s. 620.

DEMİRCİOĞLU, Yaşar. Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanmanın Güvenceleri, Ankara 2007.

DERYAL, Yahya. Türk Hukukunda Bilirkişilik. Ankara.2015.

EKMEKÇİ, Ömer, Yeni İş Kanunu Karşısında Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları, Mercek, Temmuz 2003, 132-139.

EKMEKÇİ, Ömer. Legal, İHSGD 2004, Sayı 1

EKMEKÇİ, Ömer: İşveren ve İşveren Vekili Kavramları Üzerine, İstanbul Barosu, Çalışma Komisyonu Bülteni, Haziran 1997

EKMEKÇİ, Ö/ÖZEKES, M/ATALI, M. Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk. Onikilevha Yayını. İstanbul. 2018.

EKONOMİ, Münir, İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Tarafların Anlaşması, İbraname ile İş Güvencesi Davasından Feragat ve Sulh, Karar İncelemesi, YKİ, 1, 2006, 29-47.

EKONOMİ, Münir, Şirket Topluluklarında -Holdinglerde İşçi- İşveren İlişkileri, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, S.5, 2001, 3-27.

ERCAN, İbrahim: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Belirsiz Alacak Davası”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- X Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ekim 2012, 102-183.

EREN, Fikret, Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, 7. Baskı. Beta yayını. İSTANBUL.

ERMENEK, İbrahim. İstinaf Kanun Yolu ve Bölge Adliye Mahkemesinin İnceleme Sınırlarının Kapsamı. www.taa.gov.tr

ERSİN/ERDOĞAN, Canan, “Türkiye’den Yurt Dışına Götürülen İşçiler Hakkında Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2016, C. 13.

ERTEKİN, E/ KARATAŞ, İ. Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması, Yetkin Yayınları, Ankara 1997

ESENER,T /BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Y. Sendika Hukuku. İstanbul. 2017

ESENER, Turhan. İş Hukuku, Ankara Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, No. 315, Ankara, 1973

EYRENCİ, Ö.-TAŞKENT, S.-ULUCAN, D., Bireysel İş Hukuku, B. 3, İstanbul 2006.

FERENDECİ, Ö, Ö. Alman Ve İsviçre Hukukları’ndaki Kademeli Dava (Stufenklage) İle 6100 Sayılı Hmk’ya Göre Belirsiz Alacak Davası’nın Karşılaştırılması. MÜHF – HAD, C. 18, S. 1

GENÇCAN, Ömer Uğur. Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması. Yetkin Yayınevi. Ankara. 2018

GEREK, Nüvit. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Editör: Ömer Zühtü ALTAN, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1694, 3. Baskı, Eskişehir, Ağustos 2008

GOTTWALD, Peter. Belirsiz Alacak Davası Tebliği. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-X Ekim 2012. İzmir.

GÖKTAŞ, Seracettin/ÇİL, Şahin: Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu, Ankara 2003

GÖZLER, Kemal; (2006), İdare Hukukuna Giriş, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa

GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Yönetim Hukuku Ankara 1983

GÖZÜBÜYÜK/GÖLCÜKLÜ, AHİS ve Uygulaması 5. Baskı. Ankara. 2004.

GÖZÜTOK, Zeki. Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi. Ankara. 2. Bası.

GÜLER, Ş. Türk İş Hukukunda Kapsamdışı Personel. Kamu İş. C: 9, S: 2/2007

GÜLMEZ, Mesut. “İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa Madde 90/Son Sorunu”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul: Beta Yayını, Yayın No: 2319, s. 303-389.

GÜLMEZ, Mesut. “İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa madde 90/Son sorunu”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul, 2010, Beta Yayını, Yayın No: 2319.

GÜLMEZ, Mesut. Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu, AB’ye Sosyal Uyum Dizisi, Ankara: Belediye-İş Yayınları.

GÜLMEZ, Mesut. Sendikal Haklara İlişkin Sözleşmelerin İç Hukuka Üstünlüğü ve Yasalarımızdaki Aykırılıklar”, Çalışma ve Toplum, Sayı 4, 2005/1, s. 11-56.

GÜLTEKİN, Mehmet Ruşen. Adil Yargılanma Hakkının Gerçekleşmesini Sağlayan Araçlardan Milletlerarası Tebligat ve İstinabe, (Doktora Tezi), Ankara 2006.

GÜNAY, C. İlhan. Sendikalar Kanunu Şerhi. Ankara 1999.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İŞ HUKUKU, Yeni İş Yasaları. Yetkin Yayınevi, Ankara, 2003.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi, C. I-II, Ankara 2005.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2000

GÜNEREN, Ali. İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları. 2011.

GÜZEL, Ali, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2016/3

GÜZEL, Ali. “Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İşçi Kavramı ve Yeni Bir Ölçüt Arayışı…” İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 1997, s. 21-22).

FİDAN, Nurten: “Belirsiz Alacak Davasındaki Belirsizlikler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, 177-185.

HANAĞASI, Emel: Davada Menfaat, Ankara 2009

Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016,

ILDIR, Gülgün, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003,

İNCEOĞLU, S.: Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, 1. Baskı, 2013

İNCEOĞLU, Sibel. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002;

İNCEOĞLU, Sibel; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında Adil Yargılanma Hakkı. Üçüncü Bası. Beta Kasım 2008 İstanbul.

KAHRAMAN, G. Nalan. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlkeleri Çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu Madde 419’a Genel Bir Bakış. Yayınlanmamış eser

KANADOĞLU, Korkut. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2015

KAR, Bektaş, İş Güvencesinde İspat Yükü ve Deliller, Legal İHSGHD, 7, 2005, 1006-1053.

KAR, Bektaş, İş Yargısının Kaynakları, Sicil, 2, 2006, 30-47.

KAR, Bektaş, İşe İade (iş güvencesi) Davasında Yargılama Hukuku Sorunları, Ankara Barosu Dergisi Yıl. 66 Sayı: 1 Kış 2008, s: 87 vd.

KAR, Bektaş. Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı), Ankara. 2011

KAR, Bektaş. İş Güvencesi. 3. Bası. Yetkin Yayınevi. Ankara 2017

KARABACAK, Emre, İşe İade Kararları Ve İcra Edilebilirliği. www.taa.gov.tr

KARACABEY, Kürşat, Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1.

KARAUZ, A. K.: “Sulh Sözleşmesi”, Ankara 2014

KARSLI, Abdurrahim. Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, 2014,I,

KARSLI, Abdurrahim. Medeni Muhakeme Hukuku, 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.baskı,

KAYA, C./AKCAN, R. “Medeni ve İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul 2009, LXVII (1-2)

KEKEÇ, Elif Kısmet. Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınları, Ankara 2011,

KESER, Hakan, 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İşverenin İş Sözleşmesi Yapma ve İş İlişkilerinde Eşit İşlem Yapma Yükümlülükleri, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-İş, 2004, S.3, s.37-73 Y.

KILIÇOĞLU, Ahmet M. Haksız Fiillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku İle Medenî Hukuk İlişkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 1973

KILIÇOĞLU, M./ŞENOCAK. K.: İş Kanunu Şerhi, C. I-II, İstanbul 2008

KILIÇOĞLU, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, B.2, Ankara 2002.

KILIÇOĞLU, Mustafa, Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Uyuşmazlıkları, Ankara 1999.

KILIÇOĞLU, Mustafa. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012

KILIÇOĞLU, Mustafa: 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, İstanbul 2005

KILIÇOĞLU, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B.2, Ankara 2002

KILIÇOĞLU, Mustafa: Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Uyuşmazlıkları, Ankara 1999

KILIÇOĞLU/ŞENOCAK, İş Güvencesi Hukuku, Legal, İstanbul, 2007.

KIRCA, Ç.: Örtülü Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 2007. Sayı: 1

KIYAK, Emre. Arabuluculuk Sonucunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği. www.taa.gov.tr. TAAD, Yıl:6, Sayı:21

KOCAOĞLU, Mehmet. Sosyal Politika ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Gaye Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Yayını, Ankara, 1988

KÖME, A. Ayşe. İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri. Onikilevha yayını. İstanbul. 2018.

KÖSE, Kubilay. 4857 Sayılı Yeni İş Yasasında İş Güvencesi, Sakarya Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ocak 2007, 74.

KURT, Konca Nesibe. Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara 2009.

KURU B.\ ARSLAN R.\YILMAZ E.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014, 25. Bası

KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.5 İstanbul 1991 C.III.

KURU, B. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı. 2016.

KURU, B. İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku. İstanbul. 2016. Legal.

KURU, B./ Arslan, R./ Yılmaz, E.: Medenî Usul Hukuku, 22. Bası, Ankara 2011

KURU, B./ BUDAK, A. C. (2011). “Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2011, 85 (5), s. 21., Oğuz/Doğan. Türk İş Mahkemelerinde yargılama Usulü, tbbdergisi.barobirlik.org.tr

KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ E.: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara. 15. Bası.2004

KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, 7.baskı,

Kuru, B/Arslan, R/ Yılmaz, E. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış, 22 Baskı, Ankara 2011

KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I-VI, B.6, İstanbul 2001.

KURU, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001 Bası, Cilt 2,

KURU, Baki. Türkiye Barolar Birliği. 1. Türk Hukuk Kongresi Tebliği. İş Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi. Ankara 1971

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001 baskı, Cilt V.

KÜRTÜL, M/ Y. HGK Üyeleri ve Tetkik Hakimleri. 2017-2020 Yılları Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları, Yetkin Yayınevi. Ankara 2020.

MANAV, Eda, İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009

MANAV, Özdemir Eda, İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2015/4, 205.

MOLLAMAHMUTOĞLU, H. İş Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara. 2004

MOLLAMAHMUTOĞLU, H/ASTARLI, M/BAYSAL, U. İş Hukuku. 2014. Ankara

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, B.3, Ankara 2008.

MOLLAMAHMUTOĞU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin. İş Hukuku, 4. Bası Ankara 2011

MUTLAY, Faruk Barış. Bireysel İş Hukukunda Tahkim Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2006,

MUTLAY, Faruk Barış. İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III İstanbul 2018.

NAMLI, Mert, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı İle Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016,

NARMANLIOĞLU, Ü. Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 1993

NARMANLIOĞLU, Ü.: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, 3. Bası, İzmir, 1998

NARMANLIOĞLU, Ünal, İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır?, MESS, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2006, Sayı: 3

NOMER, Ergin. Devletler Hususi Hukuku, İstanbul, 1993

ODAMAN, Serkan. Sosyal Hukuk Alanında Uluslararası Sözleşmeler Işığında Evrensel Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkisi.

OĞUZ/DOĞAN. Türk İş Mahkemelerinde yargılama Usulü, tbbdergisi. barobirlik.org.tr.

OĞUZMAN, Kemal, Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “iş” Aktinin Feshi, İstanbul 1955.

ÖZBAY, İbrahim. Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, AÜEHFD, C:VIII, Sayı:2004/3-4

ÖZBEK Mustafa Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayınları, 1. Cilt, 4. Baskı,

ÖZDEMİR, E. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Dergisi. Cilt: 27 sayı: 3 MAYIS 2013

ÖZDEMİR, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006,

ÖZDEMİR, R. Fransız İş Mahkemeleri, Adalet Dergisi 1963/1-2 6-7

ÖZEKES, Muhammet. Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003

ÖZEKES, Muhammet; Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur, Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009

ÖZEKES, M/ATALI, M. 7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ve Öneriler. “Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine” Toplantısı. Onikilevha yayını. 2017

ÖZKAN, M. S. Sendikalar Kanunu Madde 32/3’e Göre Açılan Davaların Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. Maddesinde Düzenlenen Topluluk Davaları Bağlamında Değerlendirilmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011

ÖZKARACA, E. Yargıtay’ın Toplu İş Hukukuna İlişkin 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Tebliği

ÖZMUMCU, Seda. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış, İÜHFM, Cilt: 1, LXXIV, Sayı: 2, 2016.

ÖZMUMCU, Seda. Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen Araştırma İlkesi. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı. S.D.U. Hukuk Fakültesi Dergisi Mihbir Özel Sayısı,

ÖZTEK, S/ TAŞPINAR AYVAZ, S/KALE, S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifine İlişkin Bazı Açıklamalar Ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi. tbbdergisi.barobirlik.org.tr, s: 77 vd. 2020. Ankara

ÖZTÜRK, Bahri. Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara 1995,

ÖZVERİ, M. Türk Hukukunda Sosyal Haklarin Dava Yoluyla Gerçekleştirilmesi, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III. Bildiriler. Düzenleyen: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. 25-26 Ekim 2011 Petrol-İş Yayını. Dergi eki. Ekim 2011

PEKCANITEZ, H.- ATALAY, O.- ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku. Ankara 2-3-13-14 ve 15 Basılar.

PEKCANITEZ, H/ ATALAY, O/ ÖZKAN, M.S/ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 4. Bası. İstanbul. 2017

PEKCANITEZ, Hakan: “Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması”, Prof. Dr. Polat SOYER’e Armağan, DEÜHFD Özel Sayı 2, 2013, 933-968.

PEKCANITEZ, Hakan: BELİRSİZ ALACAK DAVASI, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

POSTACIOĞLU İ.E. Medeni Usul Hukuku Dersleri. B.6. İstanbul 1975.

ÜSTÜNDAĞ, Saim. Medeni Yargılama Hukuku, C.1-II, İstanbul 2000

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954

SELÇUK, Sami, Temyiz Denetiminin Sınırları Ve Bu Sınırlara Uymamanın Kaçınılamaz Sancılı sonuçları/Açmazları/Tehlikeleri, dergipark.gov.tr

SEMİZOĞLU, Hakan, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 82, Sayı: 5

SOYER, M. Polat.: Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi,

SOYER, M. Polat. 6098 sayılı TBK.’nda yer alan “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne ilişkin “Bazı” hükümlerinin iş hukuku açısından önemi. 2012 Kadir Has Üniversitesi Sempozyumu. Yayımlanmamış Tebliğ.

SUBAŞI, İbrahim. Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, Prof.Dr. Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt II, Beta Yayınevi, İstanbul 2003

SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Türk Medeni Yargılama Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir 2013.

SUR, Melda, (2008), “Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri”, Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul, Legal yayınları, s.47-62.

SUR, Melda. Uluslararası Hukukun Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2000

SÜMER, Hadi. Değerlendirme 2007

SÜRAL, Nurhan. İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yolları, Türk-İş Konfederasyonu Yayınları, No. 142, Ankara, 1982

SÜZEK Sarper, İş Hukuku,(2005) 2- 3(2006)-4-8-9-10-11-12-13-14. ve 15. Basılar, İstanbul.(2006-2017).

SÜZEK, Sarper, Değişiklik Feshi, Tisk Akademi, 2006/1, 6-31

SÜZEK, Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989

SÜZEK, Sarper. İş Hukukunda Disiplin Cezaları. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2011/1

ŞAHLANAN Fevzi “İş Mahkemeleri ve İş Yargılaması”, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, TEİD, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 14 - 16 Ekim 1998.

ŞAHLANAN, Fevzi, İş Yargılaması, İÜHFM, 1976, S.1-4, s.1-47,

ŞAHLANAN, Fevzi. İşçi Sendikalarının Üyeleri Adına Dava Açması ve Sorumluluğu, Tekstil İşveren, Ocak 2012, Hukuk Eki 66

ŞAHLANAN, Fevzi. İşe İade Davalarına İlişkin Özel Hakem Sözleşmesi, Karar İncelemesi, Tekstil İşverenler Dergisi, Sayı: 354 Eylül 2009

ŞAHLANAN, Fevzi. İÜHFM. İstanbul. 1976. s:279-380, Kum, İş Mahkemeleri (Tebliğ) 1971.

ŞAHLANAN, Fevzi: “İşçi Alacaklarında Kısmi Dava-Belirsiz Alacak Davası (Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren Hukuk Dergisi, S. 387, Temmuz 2012

ŞAHLANAN, Fevzi. 4857 Sayılı Yasanın Genel Hükümleri, Sözleşme Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesine İlişkin Hükümleri, 4857 Sayılı Yeni İş Kanununu Değerlendirme Konferans Notlar›, Türk-İş, 2003

ŞAKAR, Müjdat. İş hukuku Uygulaması, İstanbul 2003.

ŞANLI/ESEN/ATAMAN. Milletlerarası Özel Hukuk. İstanbul 2013

SELİÇİ, Ö. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977

ŞIPKA, Şükran, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, 2007/2,

ŞİŞLİ, Zeynep, Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve çözüm Yolları” adlı Makalesi. Ankara Barosu Dergisi. 2012/2

ŞUĞLE, Mehmet Ali, Basın İş Kanunu’nun Kişi Bakımından Kapsamı, Gazeteci Kavramı ve İş Sözleşmesinin Kurulması, Basın İş Hukuku, Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul 2006, 20-37

TALAS, Cahit, Sosyal Ekonomi, 4. Bası, Ankara 1976, s.433. (Aktaran; İş Hukuku Enstitüsü, Tahkim ve Özel Hakem, İş Ve İnsan Kaynakları Hukuku Araştırma Enstitüsü Derneğinin Yayını, 2008,

TAN, Gizem. Atipik İş Sözleşmelerinden Evde çalışma ve Tele çalışma. Yüksek Lisans Tezi. http://lib.baskent.edu.tr/tezbaskent1/00260. pdf

TANDOĞAN, H.: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C 1, İstanbul 1988,

TANRIVER, Süha. Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Sayı: 64, 2006.

TANRIVER, Süha. İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996

TANRIVER, Süha. Medeni Usul Hukuku, C.I, Ankara 2016

TAŞKENT, Savaş, Açıklamalı-İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu, B. 2, İstanbul 2008.

TAŞKENT, Savaş, İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması, Sicil, 3, 2006, 20-28

TAŞKENT, Savaş: İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul 1981

TAŞKIN, Ahmet. Uluslararası Çalışma Örgütü ve İLO Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi, LEGAL, İş Hukuk ve SG Hukuk Dergisi, 2011, Sayı: 30

TAŞPOLAT-TUĞSAVUL, Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012

TAŞTAN, S; İş Hukukunun Temel Kavramları http://www.humanresourcesfocus .com/proje4.asp

TERZİ/KILIÇ: Ücretin Ödenmesi, İspatı, Gününde Ödenmemesi ve Sonuçları, Legal İSGHD, 2009/23, s. 1051.

TOPAL, Güneş. Geçerli Nedenlerle Yapılan Fesih Ve İş Güvencesinin Uygulanmadığı Durumlarda Bildirimli Feshin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007, 174

TUNCAY, A. Can, Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları, İş Kanunu

TUNCAY, A. Can, İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar, İstanbul 1977, 48-72

TUNCAY, A. Can/SAVAŞ KUTSAL, Burcu. Toplu İş Hukuku. İstanbul. 2017.

TUNCAY, Can, İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, IHD, C. I, Eylül 1969

TUNÇOMAĞ, Kenan. İş Hukukunun Esasları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 1989

TURAN, Hüseyin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı. TAAD, Yıl: 3, Sayı: 11 (Ekim 2012)

UÇUM, Mehmet, İşe İade Taleplerinde Dava Açma Süresinin Başlangıcına İlişkin Sorunlar, İHSGHD, Ekim-Aralık 2004, 1301-1318

UĞUR, Aynaz: “Belirsiz Alacak Davası (HMK M. 107) ve Temel İşçilik Alacakları Bakımından İncelenmesi”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, Yıl. 2014

UNCULAR, Selen. İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin, 2. B, Ankara 2018,

ULUKAPI, Ömer; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991

Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Çalışma Raporu 2, Ankara, 1991.

UMAR, Bilge/YILMAZ, Ejder. İspat Yükü, 2. bası, İstanbul 1980

UYGUR T. İş ve sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Olgaç matbaası 1980

ÜNLÜÇAY, M. İdarenin Yargısal Denetimi ve Hukukun Üstünlüğü- “Türk Hukukunda 80 Yıllık Gelişme Sempozyumu”nda bildiri http://www.danistay.gov.tr

ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku. C.I. İstanbul 1994,

ÜSTÜNDAĞ, Saim. Medeni Yargılama Hukuku Cilt 1-II-İst. 1997

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veli. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları, 1987

YAVAŞ, Murat: “İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum, 2013/1.

YAVUZ, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri-Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2006

YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı İstanbul 2007

YENİSEY, Kübra Doğan, İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi. İstanbul. 2016.

YENİSEY, Kübra Doğan. Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006 Tebliği.

YENİSEY, Kübra Doğan. Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yas İstanbul 2005, 104-131.

YENİSEY, Kübra Doğan. İş Hukukunun Emredici Yapısı, Beta, İstanbul 2014,

YENİSEY, Kübra Doğan: İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007

YEŞİLYURT, Çiğdem. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, Ankara. 2008

YILDIRIM Kamil, İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

YILDIRIM, Kamil: Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarından Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlayan Enstrümanlar, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Sempozyum 2008

YILMAZ, Ejder. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C1, Ankara 2001, s. 888) Cenk Akil, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Kasım 2012,

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Şerhi. Ankara. 3. Bası. I.II. ve III. Cilt.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Şerhi. 2. Bası. Ankara

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Şerhi. 2. Bası. Ankara.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Sözlüğü. Ankara.

YILMAZ, Ejder. İhtiyatî Haciz ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Bankacılar Dergisi 1998/27

YILMAZ, Ejder. İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler, Sicil Aralık 2006, 20-31

YILMAZ, Ejder. Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2012

YILMAZ, Ejder. Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti. Ankara Barosu Dergisi, 1984/2

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Süreler. https://dergipark.org.tr.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Davasında Hâkimin Verdiği Kesin Mehilin Hakkı Kısıtlaması, ABD 1987/1

YILMAZ, Halil/ÇAYLI, Mehmet; “Yargıtay Kararları Bağlamında İş Hukukunda Organik Bağ”, Çimento İşveren Dergisi, C. 29, S. 4, Temmuz 2015,

ZEVKLİLER, Aydın. Medeni Hukuk, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 5, Diyarbakır. 1986

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.