İş Yargılaması Usulü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bektaş KAR
Ürün Kodu: İS667
ISBN: 978-605-05-0402-6
Stok Durumu: Stokta var
202,50 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bektaş KAR
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İS667
İş Yargılaması Usulü
Bektaş KAR
2019/04 2. Baskı, 1001 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0402-6

ÖNSÖZ

Yaklaşık 20 yıllık bir deneyim ve uygulama sonrası, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi üzerine hazırladığım bu eser kısa bir süre içinde birinci baskısı tükenmiştir. Uygulama ve eğitim için gerekli olduğuna inandığım bu esere gösterilen ilgiden ve aldığım geri dönüşlerden dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ancak kısa sürede tükenmesine rağmen, yenilenen bu baskıda verilen yeni oluşan kararlara yer verilmiş ve ilk kitapta rastlanılan eksiklikler de giderilmiştir.  

Belirtmek isterim ki kitabı özellikle uygulayıcının kullanımına sunan, bu konuda fedakarlık yapan INTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve Genel Sekreter Necati Ersoy’a, keza Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer’e çok teşekkür ederim. 

İÇİNDEKİLER

I. Bölüm
İlkeler, Kaynaklar, Organlar

1.Giriş49

2.İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler54

1)Kolaylık(Basitlik) İlkesi55

2)Çabukluk İlkesi57

3)Ucuzluk İlkesi58

4)Emredicilik (Kendiliğinden Araştırma) İlkesi59

5)Zayıfın (İşçinin) Korunması İlkesi65

3.6100 Sayılı HMK.’un Getirdiği Temel Yargılama İlkeleri67

1) Tasarruf ilkesi67

2) Taraflarca Getirilme İlkesi69

3)Taleple bağlılık ilkesi73

4)Hukuki Dinlenilme Hakkı75

a)Yargılama (dava) ile ilgili olarak bilgi sahibi olunma (bilgi edinme) hakkı78
b)Açıklama ve ispat hakkı83
c)Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirme yapması ve kararların somut ve açık bir şekilde gerekçeli yazılması86

5)Aleniyet İlkesi87

6)Dürüst davranma İlkesi-Dürüst davranma ve
doğruyu söyleme yükümlülüğü88

7)Usul Ekonomisi ilkesi90

8)Hâkimin davayı aydınlatma ödevi92

9)Yargılamanın hakim tarafından sevk ve idare edilmesi94

10)Türk Hukukunun Resen Uygulanması95

a)Uygulamada yöntem95
b)Hakimin Yabancı Hukuku Uygulaması100
ba)Seçilen ülke hukuku 102
bb)Mutad işyeri hukuku102
bc)İşyeri ülke hukuku102
bd)Sıkı ilişki içindeki ülke hukuku103

11)Usulü Kazanılmış Hak İlkesi106

4.İş Yargısının Kaynakları111

1) Usul Kanunlarından doğan kaynaklar111

a)Temel kaynak. 7036 sayılı İMK111
b)Usul kanunlarından gelen ikinci kaynak ise 7036 sayılı kanunun atıf yaptığı ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu113

2)Maddi Hukuka ait Kanunlardaki Usul Hükümleri117

a)4857 sayılı İş Kanunu’nda117
b)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki düzenlemeler120
c)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanundaki hükümler121
d)5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri Tanzim Eden Kanundaki düzenlemeler122
e)854 sayılı Deniz İş Kanunundaki düzenlemeler123
f)4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundaki
düzenlemeler123
g)492 sayılı Harçlar Kanunu’nun adli harçlar ile ilgili hükümler 124
h)6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler124
ı)5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki
Kanunu124

3) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği124

4)Yargıtay Kararları124

5.İş Yargısında Yetkili Organlar127

1)İş ve Sosyal Güvenlik Mahkemeleri127

a)İş ve Sosyal Güvenlik Mahkemeleri bulunan yerler130
b)İş ve sosyal güvenlik mahkemesi bulunmayan yerler131

2)Hakem (Tahkim)132

a)Yüksek Hakem Kurulu133
b)Kamu Görevlileri Hakem Kurulu133
c)Özel Hakem133

3)Arabuluculuk136

a)Dava şartı olan arabuluculuk137
b)Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenen Arabuluculuk139

4)Bölge Adliye Mahkemeleri140

5)Yargıtay141

6)Uyuşmazlık Mahkemesi145

7)Anayasa Mahkemesi147

8)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı151

II. BÖLÜM
İş Yargısının Alanı

1.İş Mahkemelerinde Görev155

A.Genel olarak görev155

B.İş Mahkemelerinin Görevi158

1)İş Sözleşmelerinden ve İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklardan Doğan Görev(Konu Unsuru)161
a)İş Sözleşmesi Nedeni İle İş İlişkisi Kabul Edilen Bazı Kişiler ile İşverenleri Arasındaki Uyuşmazlıkta Görev164

aa)İşveren vekili ile işveren arasındaki uyuşmazlıkta görev164

ab)İşveren tarafından araç kiralanması ve araç sahibinin şoför olarak çalıştırılması halinde araç şoförü ile işveren arasındaki ilişki165

ac)İşçinin 1. Derece yakınlarının işyerinde çalışması halinde, yakınları ile işveren arasındaki ilişki166

ad)Disiplin Cezaları166

ae)Başka işyerinde çalışma167

af) Vize veya kadro tahsisi167

ag) Vergi kesintisi169

ah)Kapsamdışı personel169

aı)Toplum Yararına Program kapsamında katılımcı olarak çalıştırılanlar174

aj)Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılanların durumu176

b)İş Sözleşmesi İle Diğer İş Görme Edimleri Arasındaki Farklar178

ba)İş sözleşmesi-vekalet sözleşmesi ayrımı178

bb)İş sözleşmesi- eser sözleşmesi ayrımı180

bc)İş sözleşmesi-ortaklık ayrımı(Kişi-organ unsuru)181

bca)Ortaklıkta Ticari Temsilcilerin durumu184

bcb)Ortaklıkta pay sahibi olanları durumu185

bd)İş sözleşmesi-hasılat (ürün) kirası ayrımı186

be)İş -Acente Sözleşmesi İlişkisi187

c)İdari Para Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıklarda Görev189

ca)İş Kanunundan doğan idari para cezalarında190

cb)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından Doğan191

cc)4906 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’ndan doğan
idari para cezaları191

cd)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan
idari para cezaları 192

ce)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan
doğan idari para cezaları192

d)Vekalet veya istisna sözleşmesi ile çalıştırılanlarda iş mahkemesinin görevli kabul edilmesi192
e)İş-Statü İlişkisi Ayrımı193

ea)Statü hukuku kapsamında çalışanlar195

eaa)Memurlar196

eab)Sözleşmeli Personel197

eac)Geçici Personel204

ead)İşçi dışında diğer kamu görevlileri205

eb)Statü değişikliğinde görev207

ec)Gönüllü Çalışanlar208

ed)Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri208

ee)Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen İş Kanununa tâbi kapsam dışı personel (406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Madde Ek. 29210

ef)Odalar, Birlikler ve Borsalarda çalışanlar212

2)İş Mahkemelerinin Görevi Açısından Kişi Unsuru216
a)4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı219

aa)Deniz ve hava taşıma işinde çalışanlar220

ab)Tarım işinde çalışanlar223

ac)Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili
her çeşit yapı işlerinde çalışanlar226

ad)El Sanatı İşleri226

ae)Ev hizmetinde çalışanlar227

af)Aktif spor faaliyeti yapanlar-sporcular228

ag)Çırak olarak çalıştırılanlar229

ah)Rehabilite edilenler234

aı)Esnaf olan işverenler235

aj)Ev Tipi Sosyal Hizmet Biriminde çalışanlar238

b)4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Olmakla Birlikte,
Bu Kanun Dışındaki Diğer Kanunlardan Doğan Taleplerdeki Uyuşmazlıklarda Görev238

ba)Pazarlamacılık veya Evde Hizmet Sözleşmeleri239

bb)Rekabet Yasağı242

bc)İşçiden Teminat senedi alınması246

bd)İşçinin takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarında görev248

bda)İtirazın İptali-Menfi tespit ve istirdat248           

bdb)İcra işlemini şikayet248

bdc)İflasın Açılmasında249

bdd)Sıra cetveline itiraz-Masa borcu alacağı251

be)Tasarruf teşvik kesintisi252

bf)İşçi Buluşlarında257

c)5953 sayılı Basın İş Kanunu260
d)854 sayılı Deniz İş Kanunu262
e)6098 sayılı TBK.’un Hizmet Sözleşmesine Dair Hükümleri268
3)İşçi Sigortalar Kurumu İle Sigortalılar Arasındaki Uyuşmazlıklardan Doğan Görev268
a) Sigorta kurumları269
b)Sigortalı kavramı269
c)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda görev270
d)İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Zararlara İlişkin
Tazminat Davalarında Görev281
e)4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda görev284
f)İşçi sigortaları kurumu ile ilgili diğer kanunlardan doğan uyuşmazlıklarda görev284
4)Diğer Kanunlardaki Uyuşmazlıklardan Doğan Görev285
a)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu285
b)4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu286
c)2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu287
d)5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunu295
e)4603 sayılı T. C Ziraat, Halk ve Emlak Bankaları Hakkındaki Kanunu297
f)5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu297
g)6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu298
h)5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi işle İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu298
ı) 375 sayılı KHK298
5)İş Mahkemesinin kesinleşen yargı kararı ile görevli sayılması298

2.İş Mahkemelerinde Yetki300

A.Davalının Yerleşim Yeri (ikametgahı)301

B.İşin yapıldığı yer302

C.İşlemin Yapıldığı yer304

D.İş Kazalarında Yetkili Mahkeme305

E.İş Mahkemelerinde yetkinin hukuki niteliği306

1)İstisnai hüküm: Deniz İş Kanunu uyarınca yetki sözleşmesi
yapılması308
2)Yetkili yer mahkemesini seçme hakkı308

F.Diğer kanunlarla İş Mahkemelerinin yetkili kılınması309

1)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yetki310
2)4688 sayılı kanuna göre313
3)6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güveliği Kanunu313
4)Sosyal Güvenlik uyuşmazlıkları yönünden313
5)İcra İflas Kanunu’na göre, icra takibinde317

G.Yabancılık unsuru taşıdığında yetki319

3. Yargı Yolu321

4.Görevsizlik Ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlem325

III. BÖLÜM
İŞ YARGILAMASININ TARAFLARI

1.Giriş329

A.Dava ehliyeti329

B.Taraf Sıfatı331

C.Dava takip yetkisi335

2.İş Yargılamasında Taraf335

A.İş Kanunlarından Ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda335

1)İşçi335
2)İşveren336
a)İşveren vekili341
b)Şirket ortaklığı342
c)Asıl-alt işveren ilişkisi343
d) Birlikte istihdam350
e) Adi Ortaklık ve Ortak girişim351
f) Organik bağda taraf352
g)Devir halinde taraf357
h)Geçici İş İlişkisinde taraf358
ı)Tüzel Kişiliğin İhyası ve Tasfiyesinde taraf359

ıa)El koymada temsil ve ihya360

ıb)Tasfiye halinde360

j)İflas idaresinde taraf361
k)Kapıcılarda taraf364
l)Siyasi partilerde taraf368
m)İş Müfettişi raporlarında369
n)Teminat senedinde (Menfi tespit)370
o) Aile Hekimliğinde370
p)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında374
3)Taraf sıfatında yanılma384
4) Taraf ölümü387
5) Davanın ihbarı389
6) Müdahil olma393
7) Dava arkadaşlığı397
8)Dahili dava399

B.Sendikalar ve Toplu İş Uyuşmazlıklarında399

1) Sendikanın Davayı Takip Yetkisi, Taraf Ehliyeti ve Taraf sıfatı399
a)6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca402
b)4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca406
c)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. Maddesi Uyarınca Sendikanın Topluluk Davası Açması407
2) İş kolu ve yetki tespitinde416

C.Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarında417

1) Sigortalı sayılan417
2)  Sigortalı yerine kaim olanlar419
3)Sigorta kurumları419
a)Sosyal Güvenlik Kurumu419

aa)Hizmet tespiti davasında419

ab)İş kazasının tespitinde421

ac)Rücu davalarında421

b)Türkiye İş Kurumu423
c)Özel İstihdam Büroları423

IV. BÖLÜM
DAVA ŞARTLARI, İLK İTİRAZLAR VE
DAVA TÜRLERİ

1.DAVA ŞARTLARI425

A.Dava Şartı Olarak Arabuluculuk427

1)Arabuluculuğa elverişli iş uyuşmazlıkları427
a)Kişi (Taraf) olarak kapsamı428
b)Konu olarak kapsamı433
2)Başvuru şekli 439
3)Yetkili arabulucu441
4)Arabulucu Belirlenmesi441
5)Arabulucunun görevleri442
6)Arabuluculuk faaliyetine katılacaklar442
7)Arabuluculuk Faaliyeti442
8)Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi445
9)Tarafların anlaşması445
10)İcra edilebilirlik şerhi446
11)Arabuluculuk faaliyetinin anlaşma dışında diğer nedenlerle
sonra ermesi449
12)Arabuluculukta yargılama giderleri450
13)Arabuluculuk Tutanağının Hukuki Niteliği 451
a)Dava açılmayacağı kuralı451
b)Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının Hukuki Niteliği452
c)Tutanağın Emredici Maddi Hukuk temel kuralları kapsamında geçerliliği457
14)Maddi hukuk açısından arabulucunun üzerine düşen görev466
15)Taraf ve vekillerine düşen görev468

B.Arabuluculuk anlaşmama tutanağının dava dilekçesine eklenmesi468

C.SGK Kurumuna Başvurma Zorunluluğu470

D.Gider Avansı472

E.Kesin hüküm477

F.Derdestlik481

G.Hukuki yarar483

1)Yıllık izin ücretine hak kazandığının tespiti 487
2)İş şartlarında değişikliğin esaslı olup olmadığının tespiti487
3)Menfi Tespit490
4)İtirazın iptali491
5)İş müfettiş raporlarının iptali492

H.Vekalet496

I.Teminat gösterilmesi497

J.Dava Şartlarının İncelenmesi499

K.Hak düşürücü süreler502

1) İş Hukukunda önem arzeden hak düşürücü süreler503

L.Ödeme olgusu508

2.İLK İTİRAZLAR512

A.Kamu düzeninden olmayan yetki512

B.Zamanaşımı513

C.Takas-mahsup522

3.Dava Türleri524

A.Eda Davası524

B.Tespit Davası525

C.Belirsiz Alacak Davası528

1)Kriterler539
2)Belirsiz alacak davası türleri545
3)Sonuçları546
4)Kısmi davadan farkı546
5)Hukuki yarar şartının tamamlanabilir dava şartı olup olmadığı547
a)İsviçre Uygulaması548
b)Almanya Uygulaması549
c)Manevi Tazminatın belirsiz alacak davasına konu olup
olmayacağı sorunu549

D.Kısmi dava551

E.Davaların yığılması552

F.Topluluk Davası552

G.Terditli Dava553

V. BÖLÜM

1.DAVANIN AÇILMASI557

A.Dava Açılmasının Sonuçları559

1)Maddi hukuka ilişkin sonuçları559
2)Usule ilişkin sonuçları560

B.Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar560

C.Dava dilekçesinde eksiklikler566

D.İddianın Genişletilmesi Ve Değiştirilmesi572

1)İddiayı Genişletme veya Değiştirme Sayılan Haller574
2)İddiayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları574
a)Davalının açık muvafakatı574
b)Islah575
c)Belirsiz Alacak ve tespit davası575
d)Dava konusunun devri575

2.CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİ577

A.Cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlar579

B.Cevap dilekçesinde eksiklikler bulunması579

C.Cevap dilekçesinin verilmesinin sonucu579

D.Karşı dava 580

VI. BÖLÜM
       İSPAT YÜKÜ VE DELİLLER.

1.İSPAT YÜKÜ583

A.Giriş583

B.Somutlaştırma Yükü (Yükümlülüğü)585

C.Hukuka Aykırı Deliller589

D.Karineler593

1)Yasal Karineler593
a)BÇM İş Müfettiş raporları594
b) Sicil kayıtları594
c)Ayrımcılığı güçlü gösteren olgular595
2)Fiili Karineler  595
a)Hayatın olağan akışı karinesi595
b)İlk görünüş ispatı karinesi598

E.İş Yargısında maddi vakıaların ispatı599

1)İş Sözleşmesinin Varlığının ve Türünün İspatı599
2)Hizmet Süresinin İspatı599
a)Hizmet süresinin tespiti600
b)Çalışma ve bu nedenle ücrete hak kazanmada tespit604
c)Fazla (Fazla sürelerle) Çalışmada İspat605

ca)Açıklama605

cb)İspatı607

cba)Fazla mesaide kayıtların esas alınması608

cbb)Tanık beyanları ile ispat610

cbc)İşin niteliği ve yoğunluğu ile ispat611

cbd)İndirime tabi tutulması612

cc)Fazla mesai ücretinin hesabı613

cca)Parça başı, yüzde usulü(bahşiş) veya mesai artıkça
primle çalışanların fazla mesaisi614

ccb)Fazla mesai ücretinin ücretin içinde kararlaştırılması615

ccc)Kayda dayalı ödemelerde fazla mesainin dışlanması
veya mahsubu615

cd) Üst düzey yöneticilerin fazla mesaisi616

ce)Uluslararası Tır Şoförlerinde618

cf)Gazetecinin fazla çalışması620

cg)Gemiadamlarının fazla çalışması623

ch)5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan eğitim elamanlarında624

d)Hafta, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışma625
e)Çalışma Koşullarında Değişiklikte626
3)Ücretin ispatı629
4)Eşit Davranma Borcunda ispat633
5)İş Sözleşmesinin Feshinde İspat Yükü633
a)Sözleşmenin Hangi Tarafça Feshedildiğinin İspatı633

aa)İstifa637

ab)İkale638

ac)Askıya alma641

b)Geçerli Nedenlerle Fesihte İspat644
c)Haklı Nedenlerle Fesihte İspat647
d)Bildirimli Fesihte İspat647
e)Sendikal Nedenle Ayrımcılıkta ve Fesihte İspat647
6.Yıllık Ücretli İzinde İspat649

2.DELİLLER652

A.İş Kanununa Göre İşverenin Kayıt Yönünden Yükümlülükleri655

1)İşçinin Şahsi Sicil Dosyasında Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler655
2) Gerekli belgeler656
3) İşverence işçiye bildirimlerin yazılı yapılması kuralı657
4) Özlük Dosyası Kullanılma Amacı 658
a)Saklama Sorumluluğu658
b)Gösterme Sorumluluğu658
c)Hukuka Uygun Kullanma ve Açıklamama Sorumluluğu659
d)Doğru Bilgi ve Belge Verme Sorumluluğu659
e)Delil Niteliği660
5)4857 sayılı İş Kanunu’nun belge bakımından işverene yüklediği yükümlülükler660
a)Sözleşme imzalama veya yazılı belge düzenleme660
b)Geçerli nedenle fesihte yazılı fesih bildirimi ve fesih sebebini açıkça bildirme, davranış ve yeterlilikte fesihten önce savunma alınma660
c)Esaslı değişikliği işçiye yazılı bildirmek661
d)Yeni iş arama izni verme661
e)Çalışma belgesi verme661
f)Toplu İşçi çıkarmada bildirim yapma661
g)Bordro düzenleme ve banka hesabına ücret yatırma661
h)Ücret pusulası düzenleme662
ı) Fazla çalışma için işçinin onayını almak 662
j) Günlük çalışma süresini belirleme 662
k) Yıllık izin kaydı ve defteri tutma663

B.Delillerin Sunulması664

1)Delil sunulmamasının sonucu669
2)Sonradan delil sunulması670

C.İş Yargılamasında Belge ve Senet674

1)Genel olarak674
a)Senetle ispat zorunluluğu675
b)Senetle ispat kuralının istisnaları675
2)İş yargılamasında677
a)İspat hukuku yönünden bordro678
b)Teminat senedi680
c)İşçinin işveren kayıtlarına dayanması682
d)İbraname684
e)Alacağın temliki688

D.Yemin689

E.Tanık695

1)Tanık sınırlandırılması698
2)Dönem sınırlaması699

F.Bilirkişi699

G.Uzman Görüşü706

H.İsticvap706

I.İkrar708

J.Keşif709

VII. BÖLÜM
YARGILAMA USULÜ

1.Basit Yargılama usulü716

A. Ön İnceleme720

1)Duruşmasız Ön İnceleme721
2)Duruşmalı Ön İnceleme721
3)Basit yargılamanın ön incelemesi722
4)Ön incelemede duruşma yapılıp yapılmayacağı sorunu724
5)Ön inceleme aşamasında esastan karar verilmesi725

B.Tahkikat730

C.Tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama730

D.Hüküm731

1)Konusuz kalma740
2)İş Yargılamasında Kısa Kararın Tefhim ve Tebliğine İlişkin
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar742
3)Alacak ve tazminatların miktar olarak hüküm altına alınmasında
dikkat edilecek noktalar (Brüt-Net sorunu)744
4)Karar vermede hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerinin
dikkate alınması746

2.İlk derece Mahkemesinin İstinafa tabi olmayan kararları748

A.Kesin olarak verilen kararlar748

1)HMK hükümleri uyarınca748
2)7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre748
3)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre749
4)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre750

B.Doğrudan temyize tabi olanlar750

C.Kesinliğin istisnaları750

3.Hükümlerin Tashihi ve Tavzihi751

VIII. BÖLÜM
İŞ MAHKEMELERİ KARARLARINA
KARŞI KANUN YOLLARI

1.Ortak Hükümler758

A.Kanun yoluna başvuracaklar758

B.Başvuru şekli759

1)Harç ve giderlerin yatırılması759
2)Kötüniyetli kanun yoluna başvuru760
3)Süre tutum761

C. Kanun yolu süreleri761

1)Kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi763
2)Kanun yolu dilekçesinin süre yönünden reddi776

D.Kanun yolu kesinlik sınırı776

E.Katılma yoluyla kanun yoluna başvurma779

F.Kanun yolundan feragat781

G.Kanun yolu ön incelemesi782

H.Kanun yolunun icraya etkisi786

I.İvedilikle İnceleme787

2.İstinaf788

A.İstinaf Mahkemesi’ne Başvurulan Kararlar789

B.İstinaf inceleme aşamaları790

1)Ön inceleme790
2)Esastan İstinaf İncelemesi Aşaması790
3)Esastan İstinaf İncelemesinin duruşmalı yapılması790

C.İstinaf İncelemesine Konu Olamayacak Usul İşlemleri792

D.Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesinde İstinaf İncelemesi sonunda verebileceği kararlar793

1)Yerel Mahkeme Kararının Esası İncelenmeden Kaldırılması ve Dosyanın Geri Gönderilmesi (HMK 353/1 Mad.) kararını gerektiren haller793
a)Geri Gönderilmeyi gerektiren durumlara örnekler794
b)Kamu düzeni kavramı797
2)Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen veya Tamamen Davanın Kabulü Kararı800
3)Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Davanın Esastan
Reddine Karar Verilmesi800
4)Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Düzeltilmesi800
5)İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verilmesi800

E.Bölge Adliye Mahkemesinde(İstinafta) kesinleşen kararlar800

1)HMK Hükümlerine göre800
a)353/1. Maddesi uyarınca800
b)364. Maddesi uyarınca801
2) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre804
a)Feshin geçersizliği ve işe iade804
b)Disiplin Cezalarının İptali808
c)Sendika işyeri temsilcisi, çalışan sendika yöneticisinin feshin haksızlığı ve işe iadesi808
d)İşyerinin işletme olup olmadığı808
e)Toplu İş Sözleşmesinin yorumu808
f)Grev veya lokavtın kanundışı olduğunun tespiti808
g)Yönetimden el çektirme808
h)Üyeliğin kabul edilmemesi808

F.Bölge Adliye Mahkeme Kararlarına Direnilememesi809

G.Bölge Adliye Mahkemeleri Kararlarının İçeriği809

3.Temyiz810

A.Temyiz İncelemesi811

1)Ön İnceleme811
2)Esastan İnceleme811
3)Yargıtay’da Temyiz Duruşması813

B. Verilecek kararlar814

1)Onama Kararı814
2)Düzelterek Onama Kararı814
3)Bozma Kararı815
a)Bozma üzerine verilecek kararda dikkate edilecek hususlar817
b)Bozma Kararına Uyma818
c)Bozma Kararına Karşı Direnme837

C.Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucunda kesin olarak verdiği kararlar842

D. Yargıtay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatı ile Verdiği Kararlar845

4.Karar Düzeltme850
5.Yargılamanın iadesi852
6.Anayasa Mahkemesine Bireysel başvurunun yeniden yargılamayı gerektirmesi854
7.Kanun yararına bozma856
8.Bölge Adliye Mahkemelerinde oluşan içtihat farklılıkların
giderilmesi857

IX. BÖLÜM
YARGILAMAYI ETKİLEYEN TARAF İŞLEMLERİ

1.Davayı Kabul861

2.Feragat865

3.Sulh872

4.Islah876

a)Islahın yapılış şekli ve süresi881

b)Bozmadan sonra ıslah yapılıp yapılmayacağı sorunu889

c)Dava dilekçesinde vakıanın ıslah edilmeden, dava konusunun ıslah ile arttırılması893

d)Islah ile dava dilekçesinde istenmeyen, ancak aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan başka bir alacağın istenmesi895

e)İtirazın iptali davasında ıslah900

5.Davanın takip edilmemesi, dosyanın işlemden kaldırılması ve davanın açılmamış sayılması901

6.Atiye bırakma909

7.Tamamlanmış işlem910

X. BÖLÜM
ÖZEL DURUMLAR

1. Davaların Birleştirilmesi-Ayrılması913

a)Talepler hakkında hüküm kurulmaması915

b)Hizmet tespiti-İşçilik alacaklarının birlikte görülmesi915

2.Bekletici Mesele-Ön sorun918

3.Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesini bağlayıcılığı926

4.Tebligat930

5.Gider-Delil İkamesi Avansı939

6.Yargılama giderleri953

7.Adli Yardım958

8.Vekâlet ücreti960

9.Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri961

a)İhtiyati tedbir962

b)İhtiyati haciz963

c)Delil Tespiti965

d)Geçici Ödeme966

e)İşçilik Alacakları yönünden değerlendirme967

f)İhtiyati haciz ve tedbir istemlerinde(geçici koruma tedbirlerinde)
yetkili ve görevli mahkeme968

XI. BÖLÜM
TAZMİNAT VE ALACAK TABLOSU

1.İhbar Tazminatı971

2.Kötüniyet Tazminatı972

3.Kıdem Tazminatı973

4.Sendikal Tazminat974

5.Eşit Davranmama Tazminatı975

6.Diğer Tazminatlar976

A)İşe Almama Tazminatı976

B)Ölüm Tazminatı976

C)Bakiye Süre Ücreti976

D)Haksız Fesih Tazminatı976

E)İşverenin Zararını İsteme977

F)Rekabet Yasağı Tazminatı977

G)Cezai Şart Tazminatı977

H)Genel Hükümlere Göre Maddi Ve Manevi Tazminat977

7.Ücret Alacağı978

8.Fazla Çalışma Ücreti  979

9.Hafta Tatili Ücreti980

10.Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti981

11.Fazla Mesai, Tatil Çalışmalarında Ortak Hükümler982

12.Yıllık Ücretli İzin983

13.Diğer Alacaklar984

14.Feshin Geçersizliği (İşe İade)985

15.İşe Başlatmama Tazminatı987

16.Boşta Geçen Süre Ücret Alacağı988

17.6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan Doğan Davalar989

USULE İLİŞKİN PARASAL DEĞERLER991

kavram fihristi993

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Yaklaşık 20 yıllık bir deneyim ve uygulama sonrası, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi üzerine hazırladığım bu eser kısa bir süre içinde birinci baskısı tükenmiştir. Uygulama ve eğitim için gerekli olduğuna inandığım bu esere gösterilen ilgiden ve aldığım geri dönüşlerden dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ancak kısa sürede tükenmesine rağmen, yenilenen bu baskıda verilen yeni oluşan kararlara yer verilmiş ve ilk kitapta rastlanılan eksiklikler de giderilmiştir.  

Belirtmek isterim ki kitabı özellikle uygulayıcının kullanımına sunan, bu konuda fedakarlık yapan INTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve Genel Sekreter Necati Ersoy’a, keza Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer’e çok teşekkür ederim. 

KAYNAKÇA

Anayasa Mahkemesi Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Yargıtay Kararları

Danıştay Kararları

Bölge Adliye Mahkeme Kararları

AKI, E./ALTINTAŞ, O.A./BAHÇIVANCILAR, İ., Uygulamada İş Güvencesi, İs­tanbul 2005.

AKIN, Levent. Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğunun Niteliği. AUHFD, 60 (4) 2011: 733-774.

AKINCI, Müslüm. İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2008

AKİL, Cenk, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh Yoluyla Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 16, Sayı: 1

AKYİĞİT, Ercan, Toplu İş Hukuku El Kitabı. Seçkin. Ankara.

AKYİĞİT, Ercan, Türk İş Hukukunda İş Güvencesi, Ankara 2007.

AKYİĞİT, Ercan. (2013) “Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi”, Çalışma ve Toplum, 37, 41-90

AKYİĞİT, Ercan: Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin. Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt. 1. İstanbul 2011

ALP, Mustafa, İş İlişkisinin Sona Ermesi Ve Kıdem Tazminatı. 2014 Milli Komite Toplantısı tebliğinden

ALP, Mustafa, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Huku­kuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2006, Henüz Yayımlanmamış Tebliğ, 1-48.

ALP, Mustafa, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, So­runlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2007, 56-77.

ALP, Mustafa. İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar. DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt 9. Özel Sayı, 2007.

ALP, M/ÇELEBİ/D. İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası. İŞ YARGILAMASINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74 (), 83-137. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/29863/321860

ALPAGUT, Gülsevil, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2005, Ankara 2007, 73-121.

ALPAGUT, Gülsevil, İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Sözleşmesel Kayıtlar ve Sözleşmenin Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 11. Toplantı, İstanbul 2008, 19-52.

ALTAN Ömer Zühtü, GEREK Nüvit, GÜVEN Ercan; İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Bası 1998

ANAKLI, E. Silahların Eşitliği İlkesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006

ANDREAS VON TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. Cevat Edege, Ankara, 1983, Yargıtay Yayını No: 15

ARICI, Kadir. Demokratiklik Ve Hukuka Uygunluk Acısından Sendika Şube Genel Kurulları Kamu-is; C: 9, S: 1/2007

ARIK, K. F.: Mahkeme Önünde Sulh, AÜSBFD, 1954/1

ARKAN, Sabih. Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005

ARSLAN, A, S. HMK Hükümlerine Göre Teminat Kurumu Ve Dava Şartı Niteliği dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, S. 943-974 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan.

ARSLAN, Ramazan.  Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989

ASLAN, Kudret/AKYOL ASLAN, Leyla/KİRAZ, Taylan Özgür: “Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan I, 975-1024.

ATALI, Murat,  Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı, Yetkin Yayınları, Ankara 2007

ATALI, Murat. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Ve Hukuki Konularda Bilirkişilik Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) 2016

ATAY, Ender Ethem; (2009), İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara

AYBAY, Gündüz: Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin Deniz Hukuku. İstanbul 1998.

AYBAY, Rona. (2007), “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 70, Mayıs/Haziran 2007,

AYDEMİR, Murteza, Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kav­ramları, 1993.

AYDIN, Ufuk, İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 2004, 4-9.

AYDINLI, İbrahim: Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları, Ankara 2001.

BALCI/SONER/AYDOĞAN/YENER. İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev Ve Yetki. Ankara Yetkin Yayınevi. 2018

BAŞBUĞ, Aydın: Fazla Çalışma Ücreti Eksik Ödenen İşçinin Alacağı BK.133’e Göre Sona Erer mi?,Tühis.Kasım 2002-Şubat 2003

BAŞTERZİ, Fatma. İş Yargısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 1999

BAYRAM, Fuat, Sendikal Fesih Karinesi, İHSGHD, 12, 2006, 1221-1249.

BEDÜK, Mehmet Nusret: Deniz İş Sözleşmesi. 2012 İstanbul.

BERKİN, Necmettin M. Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981

BİLİR, Faruk. “Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, 2005/1, Sayı.1

Birben, E. / Öktem, S. (2001). “İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan 1. Bası, İstanbul 2001, s. 1098

BİRBEN, Erhan, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Ölçülülük İlkesi, İz­mir 2006, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

BOZKURT, H. Argun. İş Yargılaması Usul Hukuku. Genişletilmiş 4. Baskı.

BULUR, Alper, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 4, 2007,

CAN, M, Toplu İs Sözleşmesi Özerkliği Bağlamında Kapsam Dışı Personelin Niteliği, İstanbul, Sentez Yayınları, 1996

CANBOLAT, Talat, İşe İade Kararının Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Seminer. İstanbul 2010. s:81-135.

CANİKLİOĞLU, Nurşen, Yargıtay’ın 2017 yılında Verdiği İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Yayınlanmamış Tebliği.

CENGİZ, İştar, Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, Ankara 2009.

CENTEL Tankut: Bireysel İş Hukuku, C.I İstanbul 1994

ÇAMOĞLU, Ersin:  Anonim ortaklık Yönetim kurulu üyelerinin Hukuki sorumluluğu, İst. 1972,

ÇANKAYA, O.G.- ÇİL, Ş. İş Hukukunda Üçlü İlişkiler. 3. Bası. Ankara

ÇANKAYA, O.G./ÇİL, Ş. İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara 2006.

ÇANKAYA, O.G./GÜNAY, C.İ./GÖKTAŞ, S., Türk İş Hukukunda İşe İade Dava­ları, Ankara 2005.

ÇELİK, N. İş Hukuku Dersleri. İstanbul 1996

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.20, İstanbul 2007.

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.21, İstanbul 2008.

ÇELİK, Nuri, İş Hukuku, I, Genel Bilgiler-Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1971.

ÇELİK, Nuri. İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 25. Bası. Beta Yayınevi. İstanbul.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 16. Baskı, İstanbul 2003

ÇELİK, Nuri-CANİKLİOĞLU, Nurşen- CANBOLAT, Talat. İş Hukuku Dersleri, 27. Bası. İstanbul 2014

ÇEMBERCİ M. İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi,  Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1969

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara 1986

ÇİL, Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, 2013-2014. 6. Bası.

ÇİL, Şahin, İş Kanunu Şerhi C. I-III, B. 2, Ankara 2007.

ÇİL, Şahin, Kesinleşen İşe İade Davasının Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi Yıl. 66 Sayı: 1 Kış 2008, s: 44 vd.

ÇİL, Şahin. 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü Ve Deliller. dergipark.gov.tr

ÇİL, Şahin. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk. Ankara 2018.

ÇİL, Şahin. İntes. 56. Çözüm Arama Konferansı. Yayınlanmamış Tebliğ

ÇİL, Şahin. İş Yargılamasında Kanun Yolları. Yayımlanmamış tebliğ

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Ankara 2010

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İşçinin Ücreti. Ankara 2010

ÇİL, Şahin: İş Kanunu Şerhi C. I-III, B. 2, Ankara 2007

ÇİL, Şahin: Kıdem Tazminatı. Ankara 2009

ÇİL, Şahin. Yargıtay Kararları Işığında İnşaat Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Semineri İş Hukukunda Çalışma ve Dinlenme Süreleri tebliği. 2018

ÇİL, Şahin / KAR, Bektaş: 6100 SAYILI HMK’YE GÖRE İŞ YARGISINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ DAVA, Genişletilmiş 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

ÇİRAY, U.  Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcısı-Mali Çözüm Dergisi. Mayıs – Haziran 2013.

DEMİR, Fevzi. Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması. 2009. s. 620.

DEMİRCİOĞLU, Yaşar. Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanmanın Güvenceleri, Ankara 2007.

DERYAL, Yahya. Türk Hukukunda Bilirkişilik. Ankara.2015.

EKMEKÇİ, Ömer, Yeni İş Kanunu Karşısında Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygula­ma Sorunları, Mercek, Temmuz 2003, 132-139.

EKMEKÇİ, Ömer. Legal, İHSGD 2004, Sayı 1

EKMEKÇİ, Ömer: İşveren ve İşveren Vekili Kavramları Üzerine, İstanbul Barosu, Çalışma Komisyonu Bülteni, Haziran 1997

EKMEKÇİ, Ö/ÖZEKES, M/ATALI, M. Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk. Onikilevha Yayını. İstanbul. 2018.

EKONOMİ, Münir, İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Tarafların Anlaşması, İb­raname ile İş Güvencesi Davasından Feragat ve Sulh, Karar İncelemesi, YKİ, 1, 2006, 29-47.

EKONOMİ, Münir, Şirket Topluluklarında -Holdinglerde İşçi- İşveren İlişkileri, İs­tanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, S.5, 2001, 3-27.

ERCAN, İbrahim: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Belirsiz Alacak Davası”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- X Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ekim 2012, 102-183.

EREN, Fikret, Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, 7. Baskı. Beta yayını. İSTANBUL.

ERMENEK, İbrahim.  İstinaf Kanun Yolu ve Bölge Adliye Mahkemesinin İnceleme Sınırlarının Kapsamı. www.taa.gov.tr

ERTEKİN, E/ KARATAŞ, İ. Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması, Yetkin Yayınları, Ankara 1997

ESENER,T /BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Y. Sendika Hukuku. İstanbul. 2017

ESENER, Turhan. İş Hukuku, Ankara Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, No. 315, Ankara, 1973

EYRENCİ, Ö.-TAŞKENT, S.-ULUCAN, D., Bireysel İş Hukuku, B. 3, İstanbul 2006.

FERENDECİ, Ö, Ö. Alman Ve İsviçre Hukukları’ndaki Kademeli Dava (Stufenklage) İle 6100 Sayılı HMK’ya Göre Belirsiz Alacak Davası’nın Karşılaştırılması. MÜHF – HAD, C. 18, S. 1

GENÇCAN, Ömer Uğur. Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması. Yetkin Yayınevi. Ankara, 2018

GEREK, Nüvit. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Editör: Ömer Zühtü ALTAN, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1694, 3. Baskı, Eskişehir, Ağustos 2008

GOTTWALD, Peter. Belirsiz Alacak Davası Tebliği. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-X Ekim 2012. İzmir.

GÖKTAŞ, Seracettin/ÇİL, Şahin: Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu, Ankara 2003

GÖZLER, Kemal; (2006), İdare Hukukuna Giriş, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa

GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Yönetim Hukuku Ankara 1983

GÖZÜBÜYÜK/GÖLCÜKLÜ, AHİS ve Uygulaması 5. Baskı. Ankara. 2004.

GÖZÜTOK, Zeki. Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi. Ankara. 2. Bası.

GÜLER, Ş. Türk İş Hukukunda Kapsamdışı Personel. Kamu İş. C: 9, S: 2/2007

GÜLMEZ, Mesut. “İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa Madde 90/Son Sorunu”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul: Beta Yayını, Yayın No: 2319, s. 303-389.

GÜLMEZ, Mesut. “İş Hukuku Öğretisi ve Anayasa madde 90/Son sorunu”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul, 2010, Beta Yayını, Yayın No: 2319.

GÜLMEZ, Mesut. Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu, AB’ye Sosyal Uyum Dizisi, Ankara: Belediye-İş Yayınları.

GÜLMEZ, Mesut. Sendikal Haklara İlişkin Sözleşmelerin İç Hukuka Üstünlüğü ve Yasalarımızdaki Aykırılıklar”, Çalışma ve Toplum, Sayı 4, 2005/1, s. 11-56.

GÜLTEKİN, Mehmet Ruşen. Adil Yargılanma Hakkının Gerçekleşmesini Sağlayan Araçlardan Milletlerarası Tebligat ve İstinabe, (Doktora Tezi), Ankara 2006.

GÜNAY, C. İlhan, Sendikalar Kanunu Şerhi. Ankara 1999.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İŞ HUKUKU, Yeni İş Yasaları. Yetkin Yayınevi, Ankara, 2003.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi, C. I-II, Ankara 2005.

GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2000

GÜNEREN, Ali. İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları. 2011.

GÜZEL, Ali, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2016/3

GÜZEL, Ali.  “Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İşçi Kavramı ve Yeni Bir Ölçüt Arayışı…” İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 1997, s. 21-22).

FİDAN, Nurten: “Belirsiz Alacak Davasındaki Belirsizlikler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, 177-185.

HANAĞASI, Emel: Davada Menfaat, Ankara 2009

Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016,

ILDIR, Gülgün, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003,

İNCEOĞLU, S.: Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, 1. Baskı, 2013

İNCEOĞLU, Sibel. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002;

İNCEOĞLU, Sibel; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında Adil Yargılanma Hakkı. Üçüncü Bası. Beta Kasım 2008 İstanbul.

KANADOĞLU, Korkut. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2015

KAR, Bektaş, İş Güvencesinde İspat Yükü ve Deliller, Legal İHSGHD, 7, 2005, 1006-1053.

KAR, Bektaş, İş Yargısının Kaynakları, Sicil, 2, 2006, 30-47.

KAR, Bektaş, İşe İade (iş güvencesi) Davasında Yargılama Hukuku Sorunları, Ankara Barosu Dergisi Yıl. 66 Sayı: 1 Kış 2008, s: 87 vd.

KAR, Bektaş. Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı), Ankara. 2011

KAR, Bektaş. İş Güvencesi. 3. Bası. Yetkin Yayınevi. Ankara 2017

KARABACAK, Emre, İşe İade Kararları Ve İcra Edilebilirliği. www.taa.gov.tr

KARACABEY, Kürşat, Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1.

KARAUZ, A. K.: “Sulh Sözleşmesi”, Ankara 2014

KARSLI, Abdurrahim. Medeni Muhakeme  Hukuku, 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları  İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.baskı,

KAYA, C./AKCAN, R. “Medeni ve İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletil­mesi veya Değiştirilmesi Yasağı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmu­ası, İstanbul 2009, LXVII (1-2)

KEKEÇ, Elif Kısmet. Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınları, Ankara 2011,  

KESER, Hakan, 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre İşverenin İş Sözleşmesi Yapma ve İş İliş­kilerinde Eşit İşlem Yapma Yükümlülükleri, Yargıç Resul Aslanköylü'ye Ar­mağan, Kamu-İş, 2004, S.3, s.37-73 Y.

KILIÇOĞLU, Ahmet M. Haksız Fiillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku İle Medenî Hukuk İlişkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 1973

KILIÇOĞLU, M./ŞENOCAK. K.: İş Kanunu Şerhi, C. I-II, İstanbul 2008

KILIÇOĞLU, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, B.2, Ankara 2002.

KILIÇOĞLU, Mustafa, Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Uyuşmazlıkları, Ankara 1999.

KILIÇOĞLU, Mustafa. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012

KILIÇOĞLU, Mustafa: 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, İs­tanbul 2005

KILIÇOĞLU, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B.2, Ankara 2002

KILIÇOĞLU, Mustafa: Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Uyuşmazlıkları, Ankara 1999

KILIÇOĞLU/ŞENOCAK, İş Güvencesi Hukuku, Legal, İstanbul, 2007.

KIRCA, Ç.: Örtülü Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 2007. Sayı: 1

KIYAK, Emre. Arabuluculuk Sonucunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği. www.taa.gov.tr. TAAD, Yıl:6, Sayı:21

 KOCAOĞLU, Mehmet. Sosyal Politika ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Gaye Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Yayını, Ankara, 1988

KÖME, A. Ayşe. İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri. Onikilevha yayını. İstanbul. 2018.

KÖSE, Kubilay. 4857 Sayılı Yeni İş Yasasında İş Güvencesi, Sakarya Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ocak 2007, 74.

KURT, Konca Nesibe. Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara 2009.

KURU B.\  ARSLAN R.\YILMAZ E.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014, 25. Bası

KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.5 İstanbul 1991 C.III.

KURU, B. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı. 2016.

KURU, B./ Arslan, R./ Yılmaz, E. : Medenî Usul Hukuku, 22. Bası, Ankara 2011

KURU, B./ BUDAK, A. C. (2011). “Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2011, 85 (5), s. 21., Oğuz/Doğan. Türk İş Mahkemelerinde yargılama Usulü, tbbdergisi.barobirlik.org.tr

KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ E.: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara. 15. Bası.2004

KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E. Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, 7.baskı,

Kuru, B/Arslan, R/ Yılmaz, E. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış, 22 Baskı, Ankara 2011

KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I-VI, B.6, İstanbul 2001.

KURU, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001 Bası, Cilt 2,

KURU, Baki. Türkiye Barolar Birliği. 1. Türk Hukuk Kongresi Tebliği. İş Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi. Ankara 1971

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001 baskı, Cilt V.

MANAV, Eda, İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009

MANAV, Özdemir Eda, İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2015/4, 205. 

MOLLAMAHMUTOĞLU, H. İş Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara. 2004

MOLLAMAHMUTOĞLU, H/ASTARLI, M/BAYSAL, U. İş Hukuku. 2014. Ankara

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, B.3, Ankara 2008.

MOLLAMAHMUTOĞU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin. İş Hukuku, 4. Bası Ankara 2011

MUTLAY, Faruk Barış. Bireysel İş Hukukunda Tahkim Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2006,

MUTLAY, Faruk Barış. İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III İstanbul 2018.

NAMLI, Mert, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı İle Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016, 

NARMANLIOĞLU, Ü. Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 1993

NARMANLIOĞLU, Ü.: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, 3. Bası, İzmir, 1998

NARMANLIOĞLU, Ünal, İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır?, MESS, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2006, Sayı: 3

NOMER, Ergin. Devletler Hususi Hukuku, İstanbul, 1993

ODAMAN, Serkan. Sosyal Hukuk Alanında Uluslararası Sözleşmeler Işığında Evrensel Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkisi.

OĞUZ/DOĞAN. Türk İş Mahkemelerinde yargılama Usulü, tbbdergisi.barobirlik.org.tr.

OĞUZMAN, Kemal, Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “iş” Aktinin Feshi, İstanbul 1955.

ÖZBAY, İbrahim. Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, AÜEHFD, C:VIII, Sayı:2004/3-4

ÖZBEK Mustafa Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayınları, 1. Cilt, 4. Baskı,

ÖZDEMİR, E. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Dergisi. Cilt: 27 sayı: 3 MAYIS 2013

ÖZDEMİR, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006

ÖZDEMİR, R. Fransız İş Mahkemeleri, Adalet Dergisi 1963/1-2 6-7

ÖZEKES, Muhammet. Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003

ÖZEKES, Muhammet; Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur, Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009

ÖZEKES, M/ATALI, M. 7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ve Öneriler. “Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine” Toplantısı. Onikilevha yayını. 2017

ÖZKAN, M. S. Sendikalar Kanunu Madde 32/3’e Göre Açılan Davaların Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. Maddesinde Düzenlenen Topluluk Davaları Bağlamında Değerlendirilmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011

ÖZKARACA, E. Yargıtay’ın Toplu İş Hukukuna İlişkin 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Tebliği

ÖZMUMCU, S. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış, İÜHFM, Cilt: 1, LXXIV, Sayı: 2, 2016.

ÖZTÜRK, Bahri. Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara 1995,

ÖZVERİ, M. Türk Hukukunda Sosyal Haklarin Dava Yoluyla Gerçekleştirilmesi, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III. Bildiriler. Düzenleyen: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. 25-26 Ekim 2011 Petrol-İş Yayını. Dergi eki. Ekim 2011

PEKCANITEZ, H.- ATALAY, O.- ÖZEKES, M. Medeni Usul Hukuku. Ankara 2-3-13-14 ve 15 Basılar.

PEKCANITEZ, H/ ATALAY, O/ ÖZKAN, M.S/ ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 4. Bası. İstanbul. 2017

PEKCANITEZ, Hakan: “Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması”, Prof. Dr. Polat SOYER’e Armağan, DEÜHFD Özel Sayı 2, 2013, 933-968.

PEKCANITEZ, Hakan: BELİRSİZ ALACAK DAVASI, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

POSTACIOĞLU İ.E. Medeni Usul Hukuku Dersleri. B.6. İstanbul 1975.

Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, C.1-II, İstanbul 2000

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954

SELÇUK, Sami,  Temyiz Denetiminin Sınırları Ve Bu Sınırlara Uymamanın Kaçınılamaz Sancılı sonuçları/Açmazları/Tehlikeleri, dergipark.gov.tr

SEMİZOĞLU, Hakan, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 82, Sayı: 5

SOYER, M. Polat.: Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi,

SOYER, M. Polat. 6098 sayılı TBK.’nda yer alan “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne ilişkin “Bazı” hükümlerinin iş hukuku açısından önemi. 2012 Kadir Has Üniversitesi Sempozyumu. Yayımlanmamış Tebliğ.

SUBAŞI, İbrahim. Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, Prof.Dr. Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt II, Beta Yayınevi, İstanbul 2003

 SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Türk Medeni Yargılama Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir 2013.

SUR, Melda, (2008), “Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri”, Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul, Legal yayınları, s.47-62.

SUR, Melda. Uluslararası Hukukun Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2000

SÜMER, Hadi. Değerlendirme 2007

SÜRAL, Nurhan. İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yolları, Türk-İş Konfederasyonu Yayınları, No. 142, Ankara, 1982

SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 3(2006)-4-8-9-10-11-12-13-14. ve 15. Basılar, İstanbul.(2006-2017). 

SÜZEK, Sarper, Değişiklik Feshi, Tisk Akademi, 2006/1, 6-31

SÜZEK, Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989

SÜZEK, Sarper. İş Hukukunda Disiplin Cezaları. Çalışma ve Toplum Dergisi.  2011/1

ŞAHLANAN Fevzi “İş Mahkemeleri ve İş Yargılaması”, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, TEİD, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 14 - 16 Ekim 1998.

ŞAHLANAN, Fevzi, İş Yargılaması, İÜHFM, 1976, S.1-4, s.1-47,

ŞAHLANAN, Fevzi. İşçi Sendikalarının Üyeleri Adına Dava Açması ve Sorumluluğu, Tekstil İşveren, Ocak 2012, Hukuk Eki 66

ŞAHLANAN, Fevzi. İşe İade Davalarına İlişkin Özel Hakem Sözleşmesi, Karar İncelemesi, Tekstil İşverenler Dergisi, Sayı: 354 Eylül 2009

ŞAHLANAN, Fevzi. İÜHFM. İstanbul. 1976. s:279-380, Kum, İş Mahkemeleri (Tebliğ) 1971.

ŞAHLANAN, Fevzi: “İşçi Alacaklarında Kısmi Dava-Belirsiz Alacak Davası (Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren Hukuk Dergisi, S. 387, Temmuz 2012

ŞAKAR, Müjdat. İş hukuku Uygulaması, İstanbul 2003.

ŞANLI/ESEN/ATAMAN. Milletlerarası Özel Hukuk. İstanbul 2013

ŞIPKA, Şükran, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, 2007/2,

ŞİŞLİ, Zeynep, Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve çözüm Yolları” adlı Makalesi. Ankara Barosu Dergisi. 2012/2

ŞUĞLE, Mehmet Ali, Basın İş Kanunu'nun Kişi Bakımından Kapsamı, Gazeteci Kavramı ve İş Sözleşmesinin Kurulması, Basın İş Hukuku, Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul 2006, 20-37

TALAS, Cahit, Sosyal Ekonomi, 4. Bası, Ankara 1976, s.433. (Aktaran; İş Hukuku Enstitüsü, Tahkim ve Özel Hakem, İş Ve İnsan Kaynakları Hukuku Araştırma Enstitüsü Derneğinin Yayını,  2008,

TAN, Gizem. Atipik İş Sözleşmelerinden Evde çalışma ve Tele çalışma. Yüksek Lisans Tezi. http://lib.baskent.edu.tr/tezbaskent1/00260. pdf

TANDOĞAN, H.: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C 1, İstanbul 1988,

TANRIVER, Süha. Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Sayı: 64, 2006.

TANRIVER, Süha. İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996

TANRIVER, Süha. Medeni Usul Hukuku, C.I, Ankara 2016

TAŞKENT, Savaş, Açıklamalı-İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu, B. 2, İstanbul 2008.

TAŞKENT, Savaş, İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması, Sicil, 3, 2006, 20-28

TAŞKENT, Savaş: İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul 1981

TAŞKIN, Ahmet. Uluslararası Çalışma Örgütü ve İLO Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi, LEGAL, İş Hukuk ve SG Hukuk Dergisi, 2011, Sayı: 30

TAŞPOLAT-TUĞSAVUL, Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012

TAŞTAN, S; İş Hukukunun Temel Kavramları http://www.humanresourcesfocus.com/proje4.asp

TERZİ/KILIÇ: Ücretin Ödenmesi, İspatı, Gününde Ödenmemesi ve Sonuçları, Legal İSGHD, 2009/23, s. 1051.

TOPAL, Güneş.  Geçerli Nedenlerle Yapılan Fesih Ve İş Güvencesinin Uygulanmadığı Durumlarda Bildirimli Feshin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007, 174

TUNCAY, A. Can, Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları, İş Kanunu

TUNCAY, A. Can, İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı, Temsil ve Vekalete İliş­kin Sorunlar, İstanbul 1977, 48-72

TUNCAY, A. Can/SAVAŞ KUTSAL, Burcu. Toplu İş Hukuku. İstanbul. 2017.

TUNCAY, Can, İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, IHD, C. I, Eylül 1969

TUNÇOMAĞ, Kenan. İş Hukukunun Esasları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 1989

Turan, Hüseyin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı. TAAD, Yıl: 3, Sayı: 11 (Ekim 2012)

UCUM, Mehmet, İşe İade Taleplerinde Dava Açma Süresinin Başlangıcına İlişkin Sorunlar, İHSGHD, Ekim-Aralık 2004, 1301-1318

UĞUR, Aynaz: “Belirsiz Alacak Davası (HMK M. 107) ve Temel İşçilik Alacakları Bakımından İncelenmesi”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, Yıl. 2014

ULUKAPI, Ömer; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991

Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Çalışma Raporu 2, Ankara, 1991.

UMAR, Bilge/YILMAZ, Ejder. İspat Yükü, 2. bası, İstanbul 1980

UYGUR T.: İş ve sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Olgaç matbaası  1980

ÜNLÜÇAY, M. İdarenin Yargısal Denetimi ve Hukukun Üstünlüğü- “Türk Hukukunda 80 Yıllık Gelişme Sempozyumu”nda bildiri http://www.danistay.gov.tr

ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku. C.I. İstanbul 1994,

ÜSTÜNDAĞ, Saim. Medeni Yargılama Hukuku Cilt 1-II-İst. 1997

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veli. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları, 1987

YAVAŞ, Murat: “İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum, 2013/1.

YAVUZ, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri-Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2006

YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı İstanbul 2007

YENİSEY, Kübra Doğan, İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi. İstanbul. 2016.

YENİSEY, Kübra Doğan. Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006 Tebliği.

YENİSEY, Kübra Doğan. Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yas İstanbul 2005, 104-131.

YENİSEY, Kübra Doğan. İş Hukukunun Emredici Yapısı, Beta, İstanbul 2014,

YENİSEY, Kübra Doğan: İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007

YEŞİLYURT, Çiğdem. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, Ankara. 2008

YILDIRIM Kamil, İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

YILDIRIM, Kamil: Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarından Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlayan Enstrümanlar, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Sempozyum 2008

YILMAZ, Ejder. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C1, Ankara 2001, s. 888) Cenk Akil, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Kasım 2012,

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Şerhi. Ankara. 3. Bası. I.II. ve III. Cilt.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Şerhi. 2. Bası. Ankara

YILMAZ, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Şerhi. 2. Bası. Ankara.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Sözlüğü. Ankara.

YILMAZ, Ejder. İhtiyatî Haciz ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Bankacılar Dergisi 1998/27

YILMAZ, Ejder. İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler, Sicil Aralık 2006, 20-31

YILMAZ, Ejder. Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2012

YILMAZ, Ejder. Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti. Ankara Barosu Dergisi, 1984/2

YILMAZ, Halil/ÇAYLI, Mehmet; “Yargıtay Kararları Bağlamında İş Hukukunda Organik Bağ”, Çimento İşveren Dergisi, C. 29, S. 4, Temmuz 2015,

ZEVKLİLER, Aydın. Medeni Hukuk, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 5, Diyarbakır. 1986

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.