İşçinin (Tazminatlı veTazminatsız) Geçerli ve Haklı Nedenle İşten Çıkarılması

Sorulu, Cevaplı ve İçtihatlı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arif TEMİR
ISBN: 9786050510720
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arif TEMİR
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 219

İşçinin (Tazminatlı – Tazminatsız) Geçerli ve Haklı Nedenle İşten Çıkarılması
Arif TEMİR

Çalışma hayatının bir düzen içerinde devam edebilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu ile çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İş Kanununa dayanılarak çeşitli  yönetmelikler çıkarılmıştır. İşçilerin ve işverenlerin mevzuata aykırı olmamak koşulu ile yapacakları toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri çalışma hayatının bir düzen ve disiplin içerisinde yürümesini sağlamaktadır. Toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmesi hükümlerine taraflardan birisinin uymaması halinde karşı taraf için çeşitli tazminat hakları doğmaktadır. Bu tazminat hakları çoğu zaman usul hükümlerine uymamaktan dolayı taraflar açısından aleyhe hüküm doğurmaktadır.  Bu kitapta kurulmuş olan bir iş sözleşmesinin işverenler tarafından geçerli ve haklı nedenle fesh edilmesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılması gereken işlemler adım adım anlatılmıştır. Konuya ilişkin yargı kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca iş sözleşmesinin fesh edilmesinde kullanılabilecek çeşitli kayıt ve belge örnekleri de yine eser içerisinde bulunmaktadır. Kısacası kitapta işveren tarafından iş sözleşmesi tazminatlı veya tazminatsız nasıl fesh edileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kitabın;

Birinci bölümünde iş sözleşmesinin geçerli nedenle fesh edilmesi ,   

İkinci bölümde 4857 sayılı iş Kanunu’nda iş güvencesinin kapsamı,    

Üçüncü bölümde işçinin işe iade edilmesi ve işe başlatılmamasının sonuçları,

Dördüncü bölümde sağlık nedenleriyle iş sözleşmesinin işveren tara-fından feshedilmesinin usul ve esasları,

Beşinci bölümde işverenin işçinin iş sözleşmesini derhal fesh etmesini gerektirecek ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,

Altıncı bölümde iş sözleşmesinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan derhal fesh edilmesinde süre,

Yedinci bölümde işveren tarafından işçinin iş sözleşmesini derhal fesh etmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler,

Sekinci bölümde işçinin gözaltına alınması veya tutukluluğu sebe-biyle iş sözleşmesi derhal fesh edilmesi dokuzuncu bölümde çalışma koşullarında değişiklik ve onuncu bölümde iş sözleşmesinin fesh edilmesi ile ilgili özellikli durumlara ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirmeleri, 

Dokuzuncu bölümde çalışma koşullarında değişiklik,

Onuncu bölümde iş sözleşmesinin fesh edilmesi ile ilgili özellikli durumlara ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirmeleri

On birinci bölümde ibraname konusu,

İşlenmiştir.

Kitabın bu baskısında çeşitli güncellemeler yapılmış, bu bağlamda arabuluculuk ve ibraname konusu eklenmiş, değişik konularla ilgili gün-cellemeler yapılmıştır. Kitabın bundan sonraki baskısının daha mükemmel olması elbette ki siz değerli okuyucularımızın; görüş, eleştiri ve öne-rileri ile mümkün olacaktır.


 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR 19

BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE  FESH EDİLMESİ

I. GEÇERLİ NEDEN NEDİR? 21

II- GEÇERLİ NEDENLER 21

A- İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 22

B- İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN DOĞAN SEBEPLER 23

C- İŞYERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 23

1- İşyeri Dışından Kaynaklanan Sebepler 24

2- İşyeri İçi Sebepler 24

III- GEÇERLİ NEDENLE FESİHİN SON ÇARE OLMASI 24

IV- FESİH İÇİN GEÇERLİ KABUL EDİLMEYEN NEDENLER 25

V- GEÇERLİ NEDENLE İŞ SÖZLŞMESİNİN FESHİ NASIL YAPILIR 25

VI- GEÇERLİ NEDENLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 26

A- HAKLI FESİH GEÇERSİZ FESİH AYRIMI 26

B- İŞÇİNİN VERİMSİZ ÇALIŞTIĞINA İLŞKİN TESPİTİN BULUNMAMASI 28

C- İŞÇİNİN PERFORMANS KRİTERİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ 30

D- İŞ BİTİMİ SONRASI İŞYERİNİ TERK ETMEYEREK EYLEM YAPMA 33

E- 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN YİRMİALTINCI MADDESİNDE DÜZENLENEN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇERLİ FESİH İÇİN ARANMAMASI 36

F- İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 38

G- İŞÇİ HAKKINDA DEĞİŞİK ALACAKLILAR TARAFINDAN HACİZ UYGULANMASI 41

H- SEKTÖRDE YAŞANAN KRİZ 44

I- İŞÇİNİN YASADIŞI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN HÜKÜM GİYMESİ 47

İ- İŞÇİNİN İHTİYAÇ FAZLASI OLMASI 49

K- İŞLETME GEREKLERİ İLE FESİHTE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 51

 L- EMEKLİLİK YAŞINA GELEN PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI 54

M- İŞ İLİŞKİSİNİN İŞVEREN YÖNÜNDEN SÜRDÜRÜLEMEMESİ 56

N- EKONOMİK KRİZ SEBEBİYLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA 58

O- FESHİN SON ÇARE OLMASI 58

P- İŞÇİNİN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL 

AÇAN DAVRANIŞLARI 61

R- İŞİ ERKEN TERK ETME 63

İKİNCİ BÖLÜM  

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA  

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI

I- İŞ GÜVENCESİ NEDİR? 65

A- İŞYERİ YÖNÜNDEN 66

B- İŞÇİ YÖNÜNDEN 67

1- İşçinin İşveren Vekilliği 67

2- İşçinin Kıdemi 68

C- SÖZLEŞME YÖNÜNDEN 68

III- İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI 69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARABULUCULUK, ARABULUCUK ÜCRETİ,  ARABULUCUYA BAŞVURUNUN USÜL VE ESASLARI,  DAVA AÇILMASI İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ  VE İŞE BAŞLATILMAMASININ SONUÇLARI

I- ARABULUCULUK 71

II- İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA  ARABULUCU 

OLABİLİCEKLER 72

III- ARABULUCUYA BAŞVURUNUN USÜL VE ESASLARI 72

A- ARABULUCUYA BAŞVURMADAN DAVA AÇILAMAYACAK 72

B- ARABULUCUYA BAŞVURULACAK KONULAR 73

C- İŞE İADE EDİLMEK İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURULACAK 73

D- ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DOĞRUDAN DAVA AÇILABİLECEK KONULAR 73

E- ARABULUCUNUN DAVETİNE İCABETETMEYEN TARAF  MAHKEME GİDERLERİNİ ÖDEYECEK 74

IV- ARABULUCUK ÜCRETİ 74

A- ARABULUCULUK ÜCRETİ 74

B- İŞE İADEDE ARABULUCULUK ÜCRETİ 74

C- İKİ SAATTEN AZ SÜREN GÖRÜŞMELERİN ÜCRETİ 74

V- FESİH BİLDİRİMİNE DAVA AÇILMASI 75

A- FESİH BİLDİRİMİNE DAVA AÇMA SÜRESİ 75

B- DAVANIN GÖRÜLME SÜRESİ 75

VI- MAHKEMENİN İŞE İADE KARARI VERMESİNİN SONUÇLARI 75

A- İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA SÜRESİ 75

B- İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI 76

C- İŞÇİNİN İŞVEREN TARAFINDAN İŞE BAŞLATILMAMASI VE SONUÇLARI 76

D- İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMASI 77

E- ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ 77

VII- İŞ GÜVENCESİ İLE İLGİLİ ÖZET YARGI KARARLARI 77

VIII- İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 79

A- İŞE İADEDE DAVA AÇMA SÜRESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 79

B- İŞE İADE DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI 81

C- ASKERLİK SONRASİ İŞE ALINMAYAN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAMASI 82

D- İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASININ İŞÇİNİN HAKLARINA ETKİSİ 85

E- İŞE İADE TEBLİGATI 87

F- AVUKATI ARACILIĞI İLE İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞE İADE BAŞVURUSUNUN GEÇERLİ OLACAĞI 92

G- İŞ GÜCÜ FAZLALIĞI VE FESHİN SON ÇARE OLMASI 98

H- SOMUT BELGE İBRAZ EDİLMEDEN İŞÇİ BEYANLARINA GÖRE FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMEMESİ 100

I- İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASINI KAZANIP İŞBAŞI YAPMAMASI 102

İ- İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLANLARIN 

SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEMEYECEĞİ 104

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN  

İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNİN  

USUL VE ESASLARI

I- SAĞLIK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN KOŞULLARI 107

A- İŞÇİNİN KENDİ KASTIYLA HASTALIĞA YAKALANMASI 107

B- İŞÇİNİN KENDİ KUSURU DIŞINDA HASTALIĞA YAKALANMASI 108

II- HASTALANAN VE KAZAYA UĞRAYAN İŞÇİ İÇİN İŞVERENCE YAPILMASI GEREKENLER 109

A- HASTALIK (RAPORLULUK) SÜRESİ İÇERİSİNDE 

ÜCRET 109

B- İŞ KAZASINI BİLDİRME 109

C- KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ 109

III- SAĞLIK RAPORUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARI 110

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESH ETMESİNİ GEREKTİRECEK AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ

I- İŞÇNİN İŞVERENİ YANILTMASI 115

II. İŞVEREN HAKKINDA ASILSIZ İSNAT VE İHBARLARDA BULUNMA, HAKARET ETME 115

III- İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYE CİNSEL TACİZDE 

BULUNMASI 116

IV- İŞÇİNİN SATAŞMASI VEYA UYUŞTURUCU 

KULLANMASI 116

V- İŞÇİNİN HIRSIZLIK YAPMASI VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMASI 116

VI- İŞÇİNİN İŞYERİNDE SUÇ İŞLEMESİ 117

VII- DEVAMSIZLIK 117

VIII- İŞÇİNİN GÖREVİNİ YAPMAMASI 117

IX- İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE İŞ 

SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ 118

A- İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARARIN İŞ 

SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ, ZARARIN TESPİTİ VE 

TAZMİNİ 118

1- İşçinin Vermiş Olduğu Zararın İş Sözleşmesine Etkisi 118

2- İşçinin Vermiş Olduğu Zararın İşyeri Yetkililerince 

Tespit Edilmesi 119

3- İşçinin Vermiş Olduğu Zararın Uzman Kişilerce 

Tespiti 119

4- İşçi Tarafından Zararın Tazmini 120

B- AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 120

1- İşçinin Kusurlu Davranışı ile İşverene Zarar Vermesi 120

2- İşçinin Vermiş Olduğu Zarar Nedeniyle Haklı Fesih 123

3- İş Sözleşmesinin Tazminata Hak Kazanmayacak 

Şekilde Sona Erdiğinin İspatı 125

4- İşçinin İşverene Zarar Vermesi 126

5- İşçinin Kusurlu Davranışlarıyla İşvereni Zarara 

Uğratması 128

6- İşverenin İş Sözleşmesini Fesh Ettikten Sonra İşçinin Emeklilik Başvurusu Yapması 130

7- Zarar Nedeniyle Fesihte Hak Düşürücü Sürenin 

Başlangıcı 132

8- İşçinin Verdiği Zararın Otuz Günlük Ücretinden Az 

Olması 134

9- İşçinin İşverene Hakaret Etmesi 138

10- İşyeri Dışında Uyuşturucu Kullanma 139

11- İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması 142

12- İşverenin İş İçin Tahsis Ettiği Aracın Alkollü 

Kullanılması 144

13- İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranması 147

14- İşyerini İzinsiz ve Mazeretsiz Terk Etme 151

15- İşi Yavaşlatma 153

ALTINCI BÖLÜM 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN AHLAK 

VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIKTAN 

DERHAL FESH EDİLMESİNDE SÜRE

I- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL 

FESH EDİLME SÜRESİ 155

II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESH EDİLME SÜRESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 156

A- ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN ÖNEMİ 156

B- İŞE İADE DAVASINDA ALTİ İŞ GÜNLÜK SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI 159

C- HAKLI FESİHTE GEÇERLİ NEDEN İÇİN ARANAN 

ŞEKLİ KOŞULLARIN ARANMAYACAĞI 160

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESH ETMESİNİ GEREKTİRECEK ZORLAYICI SEBEPLER 163

SEKİNCİ BÖLÜM 

İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLULUĞU SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ DERHALFESH EDİLMESİ

I- İŞÇİNİN TUTUKLANMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ 165

A- TUTUKLANMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ 165

B- İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 

HAKLI FESH EDİLME ZAMANI 166

II- TUTUKLANMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI 167

A- TUTUKLANMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI 

ÖDENİR Mİ? 167

B- TUTUKLANMA NEDENİYLE BEKLEME SÜRESİNDEN SONRA İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN İŞÇİYE 

İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 167

C- SÖZLEŞME TÜRÜNÜN TAZMİNATA HAK 

KAZANMAYA ETKİSİ VAR MI? 167

D- İŞÇİNİN TUTUKLANMA SONUCUNDA BERAAT 

ETMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİ 

ETKİLER Mİ? 168

E- TUTUKLANAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKIŞININ 

VERİLMESİ 168

F- İŞVERENİN BEKLEME SÜRESİ DOLMADAN 

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESH ETMESİ 168

III- İŞÇİNİN YASADIŞI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN HÜKÜM 

GİYMİŞ OLMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI 168

DOKUZUNCU BÖLÜM 

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

I- İŞ SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK 171

A- İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN YAPACAĞI İŞİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI 171

B- İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN UNVANININ 

BULUNMASI 172

C- İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILACAK İŞİN BELİRTİLMİŞ OLMASI 172

D- ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK 173

E- İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN 

İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 173

F- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI DEĞİŞİKLİĞİNDE İŞVERENE YETKİ VERİLMESİ 173

II- İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI 174

A- İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜNÜN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNDE ETKİSİ 174

B- İŞÇİYE YAZILI BİLDİRİM 174

C- İŞÇİNİN YAZILI CEVABININ BEKLENİLMESİ 174

D- İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KABUL ETMESİ 175

E- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ESKİ KOŞULLARLA DEVAM ETMESİ 175

F- ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ 175

III- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 176

A- AYNI KOŞULLARLA BİR BAŞKA ŞEHİRDE 

ÇALIŞMA 176

B- İŞÇİNİN TAYİN EDİLDİĞİNE DAİR TAYİN 

YAZISININ OLMAMASI 180

C- BAŞKA BİR ŞEHİRDE GÖREVLENDİRİLEN İŞÇİNİN 

İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESH ETMESİ 181

D- İŞÇİNİN NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI 182

ONUNCU BÖLÜM 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ İLE İLGİLİ  

ÖZELLİKLİ DURUMLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  

VE DEĞERLENDİRMELERİ

I- İŞ SAATLERİ DIŞINDA İŞYERİNDE EYLEM YAPAN İŞÇİ TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILIR MI? 187

A. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin Kararı 187

B. Değerlendirme: 190

II- SATIŞLARDAKİ AZALMA PERFORMANS 

DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLANARAK İŞÇİ TAZMİNATSIZ 

İŞTEN ÇIKARILIR MI? 190

A. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin Kararı 191

B. Değerlendirme: 193

III- İŞVEREN ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN İŞÇİ İŞTEN ATILIRSA TAZMİNATA HAK KAZANIR MI? 194

A. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin Kararı 194

B. Değerlendirme: 195

1. Kötü niyet tazminatı 195

2. İşveren aleyhine tanıklık yapan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi 196

IV- DOKTOR OLMADIĞI HALDE DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYİP HASTALARA BAKIM YAPAN İŞÇİ İŞTEN ATILABİLİR 196

A. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin Kararı. 196

B. Değerlendirme: 198

V- ALDIĞI ÜCRETLE GEÇİNEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE 

İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI 

ÖDENİR Mİ? 198

A. Aldığı Ücretle Geçinemediği Gerekçesiyle İşten Ayrılan 

İşçinin Kıdem Tazminatı 199

B. Değerlendirme: 199

VI- SİGARA İÇEN İŞÇİ İŞTEN ATILIR MI? 199

A. YARGITAY’IN SİGARA YASAĞINA İLİŞKİN KARARLARI 200

1. İş sözleşmesinde / toplu iş sözleşmesinde sigara 

yasağının bulunması 200

2. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde sigara 

yasağının bulunmaması 201

B. Değerlendirme: 201

VII- BAŞKA BİR İŞÇİNİN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPMAK HAKLI FESİH NEDENİ 201

A. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin Kararı() 202

B. Değerlendirme: 203

ONBİRİNCİ BÖLÜM  

İBRANAME DÜZENLENMESİ

I- İBRANAME 205

II- İBRANAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 205

III- İBRANAME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 206

A- GERÇEK TUTARDAN AZ ÖDEMELER 206

B- TAZMİNAT ALACAKLARININ ÖDENMESİ 206

EKLER

Ek-1: İşverenin işçiden iş sözleşmesinde değişiklik yapılmasına 

ilişkin talep yazısı 207

Ek-2: İşçinin iş sözleşmesi değişikliğine onay vermesine ilişkin 

yazı 208

Ek -3:  İşçiye Ücret Kesme Cezası Verilmesine İlişkin İşçiye 

Yazılan Yazı Örneği 209

Ek-4: İşçiden Savunma Alma Yazısı Örneği 210

Ek-5: İşçinin Kendi İsteği İle İşten Ayrılması Durumunda 

İşverene Vermesi Gereken Belge Örneği 211

Ek-6: Çalışma Belgesi 212

Ek-7: İşçiye İhbar(Süresi) Öneli Verilmesine İlişkin Yazı Örneği 213

Ek-8: İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Yazı Örneği 214

Ek-9: İşçiye Yapılacak Uyarıya İlişkin Yazı Örneği 215

Ek-10: İşçinin Vermiş Olduğu Zararın Tespitine İlişkin Tutanak 216

Ek-11  SGK İşten Çıkış Kodları 217

YARARLANILAN KAYNAKLAR 219


(KİTAPLAR)

Aydın Ufuk-Güven Ercan : Bireysel İş Hukuku, 6.Baskı, Nisan Kitabevi, Eskişehir 2020,  

Demir Fevzi : İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Başlıca Yenilikleri, Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası Yayınları, 2003.

Koç Muzaffer : Tüm Yönleriyle İş Güvencesi, Yaklaşım Yayınları, Ocak 2005.

Koç Muzaffer- Kurt Resul : İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Seçkin Yayınları, 3.Baskı, Ankara 2015.

ŞAKAR, Müjdat : Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2006.

Şakar Müjdat & Şakar Ayşe : İşçiye Ödenecek Tazminatlar, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2010.

Temir Arif : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuk Sözlüğü, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2006.

Temir Arif : Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yetkin Yayınları  3.Baskı , Ankara 2021. 

Temir Arif : İş Sözleşmesi, Yaklaşım Yayınları, 3.Baskı, Ankara 2018.

Tiryaki Hamit : İşe İade Davalarında Geçerli ve Geçersiz Nadenler, Bilge Yayınevi Cilt:1 Ankara 2017.

(MAKALELER)

Binbir Sinan : İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorular ve Cevaplar, Yaklaşım, Ağustos 2004, Sayı: 140.

Kılıç Cem : Her Ekonomik Güçlük Fesih Nedeni Değil, Milliyet Gazetesi 08.10.2021.

Çavuş Özgür Hakan : İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden-Geçerli Neden Ayrımı Üzerine, Yaklaşım, Nisan 2008, Sayı: 184.

Kızılot Şükrü : Cinsel Taciz ve Patronlar, Hürriyet, 19.12.2010.

Sınav Tahsin : İşe İadede İşveren İşlemleri Yeni Şafak, 27.12. 2010.

Sınav Tahsin : “Tutuklanma Nedeniyle Haklı Fesih”, Yeni Şafak Gazetesi (www.yenisafak.com.tr), 02.11.2009.

Temir Arif : İş Güvencesinin Neresindeyiz? Radikal Gazetesi,  03.05.2007. 

Temir Arif : 4857 Sayılı İş Kanunu’nda İş Güvencesinin Kapsamı, Yaklaşım / Haziran 2006 / Sayı: 162

Temir Arif : 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İşçinin İşe İade Edilmesi ve İşe Başlatılmamasının Sonuçları, Yaklaşım Temmuz 2006 Sayı:163.

Temir Arif : 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İşçinin İşe İade Edilmesi Ve Sonuçları, Yaklaşım Dergisi / Temmuz 2006 / Sayı: 163

Temir Arif : Sarhoş İşçinin Avantajı, Referans Gazetesi, 05.07.2010.

Temir Arif : 4857 Sayılı İş Yasası’na Göre Sağlık Nedenleriyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesinin Usul ve Esasları, Yaklaşım, Şubat 2006, Sayı:158.

Temir Arif : İşçinin Verdiği Zarar Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesi, Yaklaşım, Ocak 2007, Sayı:169.

Temir Arif : Tutuklanan İşçi İşten Çıkarılır Mı? Yaklaşım / Aralık 2009 / Sayı: 204.

Temir Arif : Tutuklanan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi? Bugün Gazetesi 16.06.2008.

Temir Arif : Çalışma Koşullarında Değişiklik, Yaklaşım, Ocak 2006, Sayı:157.

Temir Arif : İş Saatleri Dışında İşyerinde Eylem Yapan İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılır Mı?, Yaklaşım,  Temmuz 2010 Sayı:211 

Temir Arif : Satışlardaki Azalma Performans Düşüklüğüne Bağlanarak İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılır Mı? Yaklaşım / Mayıs 2010 / Sayı: 209.

Temir Arif : İşveren Aleyhine Tanıklık Yapan İşçi İşten Atılırsa Tazminata Hak Kazanır Mı? Yaklaşım / Nisan 2010 ,  Sayı: 208

Temir Arif : Doktor Olmadığı Halde Doktor Önlüğü Giyip Hastalara Bakım Yapan İşçi İşten Atılabilir, Yaklaşım / Mart 2010 / Sayı: 207

Temir Arif : Aldığı Ücretle Geçinemediği Gerekçesiyle İşten Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi? Yaklaşım / Şubat 2010 / Sayı: 206

Temir Arif : “Sigara İçen İşçiye İki Ayrı Ceza”, Bugün Gazetesi, 08.09.2008

Temir Arif : Sigara İçen İşçi İşten Atılır Mı? Yaklaşım / Ekim 2008 / Sayı: 190

Temir Arif : Sigara İçen İşçiler Sürprizlerle Karşılaşabilirler, Radikal Gazetesi, 27.07.2009.

Temir Arif : Başka Bir İşçinin Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak Haklı Fesih Nedeni,Yaklaşım Dergisi / Haziran 2007, Sayı: 174

Temir Arif : Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi Uygulamaları ve Hukuksal Sonuçları, Sayıştay Dergisi Sayı:58 Eylül 2005.

Temir Arif : Bütün Haklarımı Aldım “İmza” Devri Artık Bitti, Güneş Gazetesi 23.07.2012.

Temir Arif : Mahkemeden Önce Arabulucuya,  Güneş Gazetesi, 15.10.2017.

Temir Arif : Arabuluculuk Düzenlenmesi ve İşçi Şikayetlerinin İncelenmesinde Son Durum, Yaklaşım Dergisi Ocak 2018, Sayı:301.

(ELEKTRONİK KAYNAKLAR)

www.aritemir.com

www.iskur.gov.tr

www.tisk.org.tr

www.tbmm.gov.tr

www.yargitay.gov.tr

www.yaklasim.com.tr

www.calisma.gov.tr

www.calismatoplum.org

wwww.sgk.gov.tr

www.alomaliye.com

www.resulkurt.com


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar