İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İlkiz ORHON
ISBN: 9786050510140
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlkiz ORHON
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 143

İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih

İlkiz ORHON

Haklı yahut geçerli bir neden olmadıkça işçinin işten çıkarılmama-sını garanti altına alan düzenlemeler iş güvencesi hükümlerini meydana getirmektedir. Bu doğrultuda ve 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’yle de uyumlu olarak 4857 Sayılı Kanunumuzda iş güvencesi kurumuyla ilgili olarak önemli düzenlemeler yer almaktadır. İşbu çalışma kapsamında, haklı neden-geçerli neden farklarına değinilmiş olmakla beraber çalış-manın konusu “işçinin yeterliliği ve davranışlarına” ilişkin olan neden-lerle sınırlanmış ve işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kay-naklanan geçerli nedenlere yer verilmemiştir. Bu minvalde, uygulamada özellikle görülen ve işçinin kişiliğine ilişkin olan geçerli nedenler açık-lanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda da özellikle Yargıtay içtihatlarından faydalanılmıştır. 25/10/2017 tarih ve 30221 Sayılı Resmi Gazete’de ya-yımlanarak yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu da iş hukukumuz alanında yeni ve önemli düzenlemeler getirmiştir. Özellikle, konumuz açısından bakıldığında işe iade davalarında artık zorunlu ara-buluculuk kurumu getirilmiş bulunmaktadır.

Sözleşme imzalayan kişilerin, sonsuza dek imzaladıkları sözleşme ile bağlı kalmaları düşünülemez. Bu kapsamda karşımıza çıkan fesih kurumunun işçi aleyhine suistimal edilmesini önleme gereği ortaya çık-maktadır. 4857 Sayılı Kanumuz bu bakımdan önemli düzenlemeler içermektedir. Özellikle, iş güvencesi kurumuna ilişkin düzenlemeler, işçiyi korumak bakımından son derece hassasiyetle değerlendirilmesi gereken düzenlemeler ihtiva etmektedir. Çalışmamız kapsamında, geçer-li neden hallerden özellikle işçinin kişiliğine ilişkin olan nedenler, bir diğer deyişle, işçinin yeterliliği ve davranışları incelenmiştir. Elbette, kavramların da daha iyi anlaşılması için, iş güvencesi, fesih, geçerli ne-den ve geçerli neden-haklı neden kurumları da açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızda, işçinin kişiliğine ilişkin nedenlerden uygulamada sıkça karşılaşılabilecek olanlar seçilmeye çalışılmış ve bunlar Yargıtay içtihatlarıyla da desteklenmiştir. Elbette ki, iş sözleşmesinin geçerli ne-denle feshedilmeme durumu da incelenmiş ve burada çeşitli ihtimaller doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Özellikle, yakın sayılabilecek bir zamanda yürürlüğe giren, İş Mahkemeleri Kanunu konumuzun kap-samı içinde kaldığı ölçüde incelenmiş ve özellikle dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumuna ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmanın yapılmasında, desteğini ve değerli görüşlerini esirge-meyen tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Emine Tuncay Senyen Kaplan’a ilgisi ve emeği için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca yo-ğun çalışma ve araştırma sürecimde, desteklerini her an gördüğüm ve sevgilerini daima hissettiğim babama, anneme ve kardeşime de çok te-şekkür ederim. İyiki varsınız.


İÇİNDEKİLER

ÖZET 5

ABSTRACT 9

ÖNSÖZ 11

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR 17

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İŞ GÜVENCESİ VE 

İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 21

A. İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN NEDENLER VE FESİH 21

B. FESİH TÜRLERİ 23

II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 26

III. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 27

IV. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİN KOŞULLARI 28

A. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİ SAYILMAK 28

B. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİ 31

C. İŞÇİNİN EN AZ ALTI AYLIK KIDEMİNİN BULUNMASI 32

D. İŞYERİNDE EN AZ OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMASI 34

E. İŞVEREN VEKİLLİĞİ SIFATININ BULUNMAMASI 36

F. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ BULUNMASI 37

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ 

VE DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 

NEDENLERLE FESHİ

I. GENEL OLARAK GEÇERLİ NEDEN 39

II. GEÇERLİ NEDEN-HAKLI NEDEN AYRIMI 42

III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ VE DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER 45

A. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLER 46

1. İşçinin Fiziki Yetersizliği 47

a. Hastalık 47

b. Yaşlılık ve Emeklilik 48

2. İşçinin Mesleki Yetersizliği 50

a. Verimlilik 51

b. Performans 52

B. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN 

NEDENLER 58

1. İşçinin İşvereni Yanılgıya Düşürmesi 58

2. İşçinin İşveren Aleyhine Söylemlerde Bulunması 59

3. İşçinin Geçimsiz Davranması 60

4. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranması 62

5. İşçinin İşe Gelmemesi Yahut Geç Gelmesi 65

6. İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi 66

7. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Davranışları 68

8. İşçinin Kısa Süre Tutuklu Kalması 69

9. İşçinin Ücretinin Haczi 70

10. İşçinin Görevini Yerine Getirmede Yetersiz Olması 71

11. İşçinin Cinsel Tacizi 73

12. İşçinin Diğer İşçilere Psikolojik Taciz (Mobbing) Uygulaması 74

13. İşçinin Alkol veya Uyuşturucu Madde Alması 75

14. İşçinin İş Saatlerinde Sıkça İnternete Girmesi 77

15. İşçinin Diğer İşçileri İşverene Karşı Kışkırtması 78

16. İşçinin Arkadaşlarından Borç Para İstemesi 79

17. İş İlişkisinin Devamı Açısından İşverende Şüphe Oluşması 80

18. Dışarıdan Gelen Baskı ve Tehdit 80

IV. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE UYGULANAN İLKELER 81

A. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ (ULTİMA RATİO) 81

B. SOSYAL SEÇİM İLKESİ 83

C. EŞİT İŞLEM İLKESİ 84

V. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL 86

A. FESHİN YAZILI YAPILMASI 87

B. FESİH NEDENİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMESİ 89

C. İŞÇİNİN SAVUNMASINA BAŞVURULMASI 89

D. FESHİN ZAMANI 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK VE 

İŞE İADE DAVASI

I. ARABULUCULUK MÜESSESİ 93

A. GENEL OLARAK ARABULUCULUK KAVRAMI 93

B. ARABULUCULUK FAALİYETİYLE İLGİLİ TEMEL İLKELER 94

II. 7036 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ARABULUCULUK 96

A. GENEL OLARAK 97

B. ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE ARABULUCUYA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 98

C. ARABULUCULUKTA USUL VE YETKİ 100

D. ARABULUCUNUN SEÇİMİ 101

E. ARABULUCUNUN ÜCRETİ 103

F. ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA TARAFLARIN ANLAŞMASI 103

G. ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI 104

H. UYUŞMAZLIĞIN ÖZEL HAKEME GÖTÜRÜLMESİ 106

III. İŞE İADE DAVASI, HÜKÜM VE SONUÇLARI 107

A. GENEL ANLAMDA İŞE İADE DAVASI 107

1. Davanın Konusu 107

2. Davanın Tarafları 108

3. Dava Açma Süresi ve İspat Yükü 110

4. Hukuki Niteliği 111

5. Yargılama Usulü 112

6. Davadan Feragat 113

B. İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN DAVA SONUCUNU ETKİLEYEBİLECEK DURUMLAR 114

1. Yargılama Esnasında İşçinin İşe Başlatılması 114

2. Yargılama Esnasında İşçinin Ölümü 115

3. Yargılama Esnasında İşçinin Emekli Olmaya Hak Kazanması 116

4. Yargılama Esnasında İşyerinin Kapanması 116

C. İŞE İADE DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 117

1. Feshin Geçerli Olduğuna Karar Verilmesi 117

2. Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesi 118

a. Genel Olarak 118

b. İşçinin İşe Başlama Başvurusu 119

aa. İşçinin İşverene Başvuruda Bulunmaması 120

bb. İşçinin Kararlaştırılan Tarihte İşe Başlamaması 120

cc. İşçinin Başvuruda Bulunması ve Bunun Üzerine İşverenin Onu İşe Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması 121

dd. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 122

c. İşçinin İşe Başlatılmamasının Hüküm ve Sonuçları 124

aa. İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı) 124

bb. Boşta Geçen Süreye Ait Ücret 127

cc. İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı 128

aaa. İhbar Tazminatı 128

bbb. Kıdem Tazminatı 129

ccc. İşçinin İşe Başlatılması veya Başlatılmaması ya da Kararlaştırılan Tarihte İşçinin İşe Başlamaması Durumunda İhbar ve Kıdem Tazminatı 132

SONUÇ 135

KAYNAKÇA 139


AKYİĞİT, Ercan: Türk İş Hukukunda İş Güvencesi (İşe İade), Ankara, 2007.

AKYİĞİT, Ercan: En Son Tarihli Yargı Kararları Eşliğinde İş Kanunu, Deniz İş Ka-nunu ve Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı, Ankara, 2010.

ALP, Mustafa: İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hu-kuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul, 2017, s.175-257.

ALPAGUT, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı-Geçerli Neden Ayrımı ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, MESS Sicil İş Hu-kuku Dergisi, S.1, Yıl:1, s.71-83.

ALPAGUT, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur? MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:4, Yıl:1, s.95-105 (Sosyal Seçim) .

ALPAGUT, Gülsevil: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, 2016, s.195-217.

ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder; TAŞPINAR AYVAZ, Sema, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2017.

ASTARLI, Muhittin: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Ka-nunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendiril-mesi, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S.38, Yıl:2017, s.40-53.

ASTARLI, Muhittin: İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi), Ankara, 2016.

BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2011.

BAYSAL, Ulaş: İş Sözleşmesinin Süreli Feshinde İşçinin Yeterliliğine İlişkin Geçerli Sebepler, Doktora Tezi, Ankara, 2011

BERBEROĞLU YENİPINAR, Filiz: İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları, Ankara, 2018.

CENGİZ, İştar; ERSOY, Uğur; KÜÇÜKAY, Alper: Psikoloji, Hukuki ve Cezai Boyu-tuyla Mobbing, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:36, Yıl:2016, s.62-90.

CENTEL, Tankut: İş Güvencesi, İstanbul, 2013.

ÇANKAYA, Osman Güven; GÜNAY, Cevdet İlhan; GÖKTAŞ, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara, 2006.

ÇELİK, Çağrı: İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Sebeplerle Süreli Feshi ve Sonuçları, Ankara, 2007.

ÇELİK, Kader: Süreli Fesihte İşçinin Kişiliğine İlişkin Geçerli Sebep Olarak Yeterliliği ve Davranışları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006 (Süreli Fesih).

ÇELİK, Nuri; CANİKLİOĞLU, Nurşen; CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul, 2017. 

ÇİÇEK, Mustafa: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.

ÇİL, Şahin: İşçinin İşe Başlatılmamasının Fesih Olarak Değerlendirilmesi Sorunu, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S.29, Yıl:2013, s.77-97.

ÇİL, Şahin: İbra Sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:7, Yıl:2, s.25-35.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İ.M.K Uygulaması Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar İş Güvencesi, Ankara, 2018.

DEMİR, Fevzi: Geçerli Sebeple Fesih Kavramı ve Uygulama, Legal İHSGHD, C.3, S.10, 2006, s.469-498.

DOĞAN YENİSEY, Kübra: İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcu-na İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri, MESS Sicil İş Hukuku Der-gisi, S.2, Yıl:1, s.60-65.

DULAY, Dilek: İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Feshedilmesi, LEGAL İHSGHD, C.7, S.27, Yıl:2010, s.963-978.

DÜR, Orhan: Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, Ankara, 2018.

ERDOĞAN, Ersin: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi, Legal İHSGHD, C.14, S.55, 2017, s.1211-1242.

EKMEKÇİ, Ömer: Yargıtay’ın İşe İade Davalarına İlişkin Kararlarının Değerlendi-rilmesi, Legal İHSGHD, C.1, S.1, 2004, s.165-181.

EKONOMİ, Münir: Belirli Hizmet Süresini Doldurmanın (Yaş Sınırına Gelmenin) ve Emekliliğe Hak Kazanmanın Geçerli Sebep Sayılabilmesi, Karar İncelemesi, Legal YKİ, 2, 2006, 125-140.

EKONOMİ, Münir: Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Gü-vencesi, İş Kanunu Toplantı Dizisi, I, Tüsiad, İstanbul, 2005, s.16-60 (İş Söz-leşmesinin Feshi).

EKONOMİ, Münir: Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi, Çimento İşveren Dergisi, Mart 2003 Eki, s.1-19.

EKONOMİ, Münir: İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Tarafların Anlaşması, İbraname ile İş Güvencesi Davasından Feragat ve Sulh, LEGAL YKİ, 1, 2006, s.29-47.

ERKOL DURSUN, Arzu; DURSUN, Nurullah: İş Kanunu’nda ve Türk Borçlar Ka-nunu’nda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri, Ankara, 2017.

ERTEKİN, Özkan: İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, Ankara, 2017.

ERTÜRK, Şükran: İş Arkadaşlarının Baskısı Sonucu İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi-nin Talep Hakları ve Hukuki Dayanakları, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir, 2001, 59-78.

ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara, 1978.

EYRENCİ, Öner; TAŞKENT, Savaş; ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstan-bul, 2017.

GÖKÇE, Erdal: Türk İş Hukukunda İşe İade Davası, İstanbul, 2008.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, Ankara, 2015. (İş Kanunu Şerhi).

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara, 2017. (Arabuluculuk).

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Davaları, Ankara, 2016.

GÜZEL, Ali: İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Ultima Ratio (Son Çare) İlkesi ve Uygulama Esasları, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, 57-90.

GÜZEL, Ali: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Dü-şünceler!.., Çalışma ve Toplum, 2016/3, s.1131-1146.

HOZAR, Nağme N., İş Güvencesine İlişkin Düzenlemelerin İşçiye Sağladığı Haklar-dan Önceden Feragat Mümkün Müdür?, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:9, Yıl:3, s.203-208.

ILDIR, Gülgün: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Medeni Yargıya Alternatif Yön-temler, Ankara, 2003.

IŞIKTAÇ, Nazım Can: Türkiye’de Arabuluculuk Uygulaması: 7036 Sayılı İş Mah-kemeleri Kanunu Işığında Değerlendirme, Legal İHSGHD, C.14, S.55, Yıl: 2017, s.1335-1348.

KABAKCI, Mahmut: Geçerli Fesih Nedeni Olarak Yetersiz (Kötü ve Eksik) İş Gör-me, İstanbul, 2012.

KAPLAN, Emine Tuncay: Bireysel İş Hukuku, Ankara, 2017 (İş Hukuku).

KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı, Ankara, 1987.

KAPLAN, Emine Tuncay: İşçinin İbraname ile 4857 Sayılı Kanunun 17,18,19,20,21,22 Maddeleri İle İş Kanunundan Doğan Talep ve Dava Hakla-rından Feragatinin Geçerli Olup Olmadığı Sorunu, Karar İncelemesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30.Yıl Armağanı, Ankara, 2006, s.323-331.

KAR, Bektaş: İş Güvencesi Kavramı, Legal İHSGHD, C.2, S.6, Yıl: 2005, s.559-568 (İş Güvencesi Kavramı).

KAR, Bektaş: İş Güvencesi ve Uygulaması, Ankara, 2017.

KEKEÇ, Elif Kısmet: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşa-malar ve Taktikler, Ankara, 2016.

KESER, Hakan: İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep, Ankara, 2016.

KILIÇOĞLU, Mustafa: İş Hukuku Esasları Yargıtay Uygulaması & İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.

KILIÇOĞLU, Mustafa; ŞENOCAK, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul, 2007.

KÖSEOĞLU, Ali Cengiz: İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildi-rimli Feshi, İstanbul, 2011.

KURT, Resul; KOÇ, Muzaffer: İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Ankara, 2017.

KURU, Baki: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2017.

MANAV, Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuç-ları, Ankara, 2009. 

MANAV, Hale: İş Sözleşmesinde Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve Hukuki Sonuçları, İstanbul, 2010.

MESS Akıllı Kitap İş Güvencesi, İstanbul, 2002, s.B008.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi; ASTARLI, Muhittin; BAYSAL, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2017.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul, 2014. 

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Kanunu’nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçer-sizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu’nun Feshin Geçersiz-liği Davasında Yaptığı Değişiklikler), MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S.38, Yıl:2017, s.9-21.

NARTER, Sami: İş ve Borçlar Hukuku’nda İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesin-den Doğan Tazminatlar, Ankara, 2013.

ODAMAN, Serkan: Fransız Hukukunda ve Türk Hukukunda İşçinin Davranışları Açısından Geçerli Sebep Haklı Sebep Ayrımı, Çimento İşveren Dergisi, C.17, S.3, 2003, s.20-32.

OĞUZ, Özgür: Türk İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul, 2016.

OĞUZMAN, M. Kemal: Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul, 1955.

ORUÇ, Harun: İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep-Haklı Neden Ayrımı, Legal İHSGHD, C.12, S.45, Yıl:2015, s.21-40.

ÖZBEK, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2016.

PEKCANITEZ, H., ATALAY, O., ÖZEKES, M., Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul.

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara, 1976.

SÜZEK, Sarper: İşçinin Yetersizliği veya Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih, Aziz Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, s.565-586.

ŞAHİN, Hüseyin Güngör: Arabuluculuk, Ankara, 2008.

ŞAHİN, Tuğçem; ÇELİK, Yasin; RUHİ, Ahmet Cemal: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Rehberi, Ankara, 2018.

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden-Geçerli Neden İlişkisi (Karar İncelemesi), Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul, 2005, 37-42.

SAVAŞ, F. Burcu: İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi, İstan-bul, 2012

TANRIVER, Süha: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, 2006/64, s.151-177.

TAŞKIN, Ahmet: İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi, Ankara, 2012.

TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Melis: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara, 2012.

TINAZ, Pınar: İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul, 2006

TİRYAKİ, Hamit: İşe İade Davalarında Geçerli ve Geçersiz Nedenler, Ankara, 2017.

TULUKÇU, Nezihe Binnur: İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Hükümlerine Göre İş Güvencesi İşe İade, Ankara, 2017.

TUNCAY, Aziz Can: İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor, Çimento İşveren Dergisi, C.17, S.1, Yıl:2003, s.3-18.

TÜRKYILMAZ KABAKTEPE, İpek: Açıklamalı Arabuluculuk Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul, 2017.

UÇUM, Mehmet: İşverenin Dayandığı Fesih Nedeninin Hukuki Niteliğinin Belirlen-mesi ve Sözleşmenin Feshinde Usul Hükümlerinin Uygulanması (Karar İnce-lemesi), A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, 385-394.

UÇUM, Mehmet: İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:11, Yıl:3, s.43-58.

UŞAN, M. Fatih, İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var Mıdır?, LEGAL İHSGHD, C.2, S.8, 2005, s.1623-1632.

YAZICI TIKTIK, Çiğdem: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul, 2013.

YILDIZ, Gaye Burcu: İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar, Ankara, 2014.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.